levensbeschouwing en magie

Download Levensbeschouwing en Magie

Post on 10-Jun-2015

839 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Achtergronden en ideeën bij projecten en lessen over Magie, Harry Potter etc.

TRANSCRIPT

Informatie voor het vak Levensbeschouwing Harry Potterdag januari 06

blz. 1

Blz. 1 van 38

Informatie voor het vak Levensbeschouwing Harry Potterdag januari 06

blz. 2

Blz. 2 van 38

Informatie voor het vak Levensbeschouwing Harry Potterdag januari 06

blz. 3

InhoudLevensbeschouwing en Magie ................................................................................................... 3 Inleiding ............................................................................................................................. 3 Wat is magie? ..................................................................................................................... 4 De doelen van magie .......................................................................................................... 6 Hoe ga je om met argumenten tegen magie en Harry Potter?............................................ 7 Wat is magie voor tovenaars? ............................................................................................ 8 Wat is magie voor dreuzels? .............................................................................................. 9 Bijlage : .................................................................................................................................... 10 Lesopbouw ........................................................................................................................... 14 Werkvormen......................................................................................................................... 14 Spreuken en vloeken ............................................................................................................ 15 Een klein beetje hocus pocus ............................................................................................... 18 Vervloekingen .......................................................................................................................... 18 Vervloekvergunning............................................................................................................. 20 Verweerspreuken.............................................................................................................. 20 Runen schrijven en werpen .................................................................................................. 20 Runen werpen....................................................................................................................... 21 Kruidenkunde ........................................................................................................................... 22 Ontraadselen van theebladeren................................................................................................. 26 Korte handleiding ontraadselen van theebladeren ............................................................... 27 Paranormale Gaven .......................................................................................................... 27 Voorspellend Rekenen ............................................................................................................. 30 Analyseer je naam ............................................................................................................ 30 De betekenis van de getallen................................................................................................ 32 Enneagram............................................................................................................................ 33 Vervolg over enneagram???............................................................................................. 33 Enneagram............................................................................................................................ 34 Enneagram typen.............................................................................................................. 34 Bijlage : Webquest over magie ............................................................................................ 38

Levensbeschouwing en MagieOver het vak Levensbeschouwing als verweer tegen zwarte kunstenDe collegas van de sectie levensbeschouwing, die lesgeven in de brugklassen mijzelf incluis - hebben enthousiast gereageerd op de vraag of zij mee wilden werken aan de Harry Potter dag zoals die op 31 januari a.s. wordt gehouden. Al denkend over de invulling van die ene les kreeg ik toch het gevoel dat er in het geval van ons vak iets meer aan de hand is dan normaal gesproken bij lessen Engels, Biologie of tekenen. Voordat ik aan de uitwerking van lesdoelen en werkvormen toekwam wilde ik een goede theoretische achtergrond hebben voor de les(sen).

Enkele voorbeelden Tijdschriften over magie en paranormale verschijnselen Geneeskrachtige kruiden Aromatherapie Tv-series als charmed Gebedsgenezers (Jomanda) Heksenkringen; Jongeren- en subculturen met magische rituelen Films over magie Moderne muziek met trance aspecten

InleidingMagie is momenteel mateloos populair, mede dankzij J.K. Rowling en haar held, Harry Potter. Ook de zogenaamde fantasy-literatuur waarin allerlei magische personen en taferelen Blz. 3 van 38

Informatie voor het vak Levensbeschouwing Harry Potterdag januari 06 blz. 4 een rol spelen dragen ertoe bij, de televisie als factor niet te vergeten. Inmiddels heeft dat zon vlucht genomen, dat magie opnieuw vanzelfsprekend lijkt te zijn geworden. De vraag: wat heeft Harry Potter (of wat heeft magie) te maken met het vak Levensbeschouwing? is echter veel minder vanzelfsprekend. Terwijl het voor docenten levensbeschouwing evident is, dat die relatie er wel ligt. Bezwaren uit streng protestantse hoek maken dat enerzijds wel duidelijk, maar maken het anderzijds erg moeilijk om op nuchtere, redelijke wijze te spreken over het verschijnsel. Magie wordt in sommige kringen afgedaan als pseudo-religie, afvalproduct, schijnritueel e.d. Men neemt het verschijnsel niet erg serieus of men is erdoor in verlegenheid gebracht. Het wordt gegooid op de onuitroeibare domheid van het grote publiek dat er steeds weer intrapt. Ik vind dat niet erg helpen bij een juiste analyse van magie en wil pleiten voor een ander verklaringsmodel. Bovendien leeft magie erg in de belangstelling van veel kinderen. De echte lezers en fans van HP gaan ermee naar bed en staan ermee op, maar zelfs de niet-lezers kennen langs andere wegen (film, televisie) het nodige van de wereld van Harry of van andere magische werelden. Het is zelden onderwerp van een les, maar vele leerlingen experimenten met zoiets als geesten oproepen en er zijn er zelfs die horoscopen zeer serieus nemen. Genoeg bekendheid in ieder geval om erover mee te denken en te praten. Er lijkt mij alle reden om de leerlingen te onderhouden over magie. Daar begint dus het probleem. Het is niet zo moeilijk, lijkt mij om onderhoudend een les te vullen met magische activiteiten maar waar leidt dat toe?? Leren ze daar wat van?? Ik weet het niet. Ik zocht in mijn literatuur en maakte daarvan de volgende samenvatting.

Wat is magie?In de magie treffen elkaar 2 elementen: de menselijke religie en het menselijke gevoelsleven. Men gaat op een gevaarlijke reis en neemt zijn voorzorgsmaatregelen. De regen blijft uit, men is ongerust en een magisch ritueel kan de gemoederen tot bedaren brengen. Die combinatie van voorbehoeden en geruststellen treft men ook aan in het moderne verzekeringswezen. De magische praktijken spelen zich tegenwoordig meer af in vergelijkingen tussen rentetarieven en slimme rekensommen voor een juiste levensloopregeling, het geruststellende gevoel dat je niets kan gebeuren omdat je tegen alles verzekerd bent. Magie is in mijn optiek iets van alle tijden en van alle mensen, een antropologische constante, zoals volgens mij religie ook een kenmerk is van het wezen mens. Men maakt wel het onderscheid tussen witte en zwarte magie, maar ik vraag mij af of dat veel vruchtbare inzichten zal opleveren. Vaak is dat onderscheid meer het gevolg van ideologie en (anti) propaganda. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht gaat het in magie veel minder om de bovennatuurlijke zaken. De praktijk van de magie richt zich juist op de wereld en wat daar (niet) gebeurt. Waar de mythe en het ritueel eerder zoeken naar de bovennatuurlijke zaken is dat bij magie en ritueel het immanente of binnen-wereldse. Anders gezegd: de mythe heeft meer het karakter van godsdienstige verering, de magie van geraffineerde beheersing. Magie moet dienen om onheil af te wenden, natuurkrachten te benvloeden, medemensen in haar ban te krijgen etc. Daarmee is niet gezegd, dat er geen verband is tussen magie en mythe, maar de contacten die via de magie worden gelegd moeten dienstbaar zijn aan het manipuleren van mensen en natuurkrachten. Ten aanzien van magie is er dus minstens een dubbele waardering mogelijk. Wat in mythes gesteld wordt, kan tot overmoed leiden. Men kan trachten de zaak in eigen handen te nemen en een techniek (magie is een vorm van techniek) te ontwikkelen, die gebeurtenissen afdwingt. Deze aanmatiging is in alle tijden herkenbaar. In onze tijd is dat verkleed als de factoren van productiekrachten, die moeten leiden tot ontplooiing van welvaart en levenskansen. Onze consumptiemaatschappij toont dergelijke aanmatigende houdingen ook wel: je moet afzetgebieden forceren, mensen manipuleren tot koop- en consumptiegedrag, producten ontwikkelen en opdringen etc. Blz. 4 van 38

blz. 5 Je kunt magie dus beschrijven als een sacralisering van het alledaagse, het gewoon menselijke, maar evenzeer als een profanisering van het sacrale. Ik bedoel dit als volgt: het gewone kan door allerlei omstandigheden ontsnappen aan onze controle en op die manier de suggestie wekken, dat er toch verbindingen zijn met het hogere of sacrale. Het is dan zaak daarop weer controle te krijgen, zodat je die hogere orde als je bondgenoot kunt inzetten (zie bijvoor

Recommended

View more >