nawigatorzy-jutra.plnawigatorzy-jutra.pl/.../09/nacjonalizacja-   web vieww istocie rzeczy...

Download nawigatorzy-jutra.plnawigatorzy-jutra.pl/.../09/Nacjonalizacja-   Web viewW istocie rzeczy pieni…dz

Post on 01-Mar-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Jacek Andrzej Rossakiewicz

NACJONALIZACJA PIENIDZY

- walka o suwerenno monetarn

ETAPOWA ZMIANA USTROJU MONETARNEGO.

WYZWOLENIE Z NIEWOLI RZEKOMYCH DUGW KREDYTOWYCH[footnoteRef:1] [1: Artyku napisany jest jzykiem naturalnym i jest przeznaczony dla wszystkich inteligentnych, mylcych ludzi - niekoniecznie ekonomistw. Neoliberalne wyksztacenie ekonomiczne, skrty mylowe i nawyki generujce przywizanie do liberalnych dogmatw, moe stanowi przeszkod w zrozumieniu tego opracowania, gdy opracowanie odrzuca wiele podstawowych twierdze teorii liberalnych i opiera si na przekonaniu, i obecnego wadliwego ustroju monetarnego, ktry uksztatowa mentalno kupieck wrd ludzi (homo economicus), nie da si zreformowa trzeba go cakowicie zmieni, zaczynajc od okrelenia podstawowych wartoci. Rozwj duchowoci pord ludzi jako warunek konieczny do przeprowadzenia zmiany ustroju monetarnego oraz jej powodzenia. ]

uporzdkowanie poj

wyprowadzenie definicji

I. Definicje poj uywanych w opracowaniu

A. Ustrj monetarny zbir zasad: obyczajw oraz przepisw prawnych dotyczcych prowadzenia rozlicze finansowych we wsplnocie (pastwo, nard, spoeczestwo)Ustrj monetarny dotyczy szczeglnie celw i zasad funkcjonowania pienidza, w tym jego:

1. emisji

2. prawa wasnoci

3. pokrycia w dobrach konsumpcyjnych

4. zasady dystrybucji w spoeczestwie

5. regulacji zalenoci ilociowych:

operacje dostrajajce: zwikszanie lub zmniejszanie iloci pienidza na rynku: kontrola inflacji i deflacji

operacje aprecjacyjne: zwikszanie wartoci pienidza w stosunku do innych walut (lub dbr obecnych na rynku)

deprecjacja i dewaluacja: zmniejszanie wartoci pienidza w stosunku do innych walut (lub dbr obecnych na rynku - uatwienie exportu, ochrona rynku przed importem blokujcym rozwj krajowej gospodarki)

B. Cele ustroju monetarnego i cele ekonomii s okrelane przez metaekonomi.[footnoteRef:2] [2: Twrc pojcia jest WilhelmRpke(1899-1966). Patrz: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/09/metaekonomia/ Data dostpu: 14.09.2014]

Uznajemy, i podanym celem metaekonomicznym jest zaspokojenie ludzkich potrzeb na poziomie wynikajcym z pracy i potrzeb caej wsplnoty. Tak rozumiany cel warunkuje ograniczenie dysproporcji majtkowych w zgodzie z zasad sprawiedliwoci spoecznej zapisan w art. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.[footnoteRef:3] [3: Art. 1.Rzeczpospolita Polska jest dobrem wsplnym wszystkich obywateli. Art.2.Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pastwem prawnym, urzeczywistniajcym zasady sprawiedliwoci spoecznej.]

Cele metaekonomiczne charakterystyczne dla ekonomii obywatelskiej, w Polsce s zapisane w Konstytucji. Nie s to cele promowane w ekonomii liberalnej i neoliberalnej sformuowane przez nieudolnych ekonomistw z Adamem Smithem na czele: dbao owasny zysk jako podstawa bogactwa powszechnego (koncepcja drop down skapywania bogactwa od najbogatszych do najbardziej ubogich w obecnym systemie monetarnym nie ma miejsca - wrcz przeciwnie ludzie gorzej sytuowani skadaj si na bogactwo ludzi zamonych. Dzieje si tak z powodu oprocentowania i wadliwej polityki podatkowej, szczeglnie w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego i zwolnie od opodatkowania).

Waciwe cele metaekonomiczne to realizacja dostpu kadego obywatela do dbr cywilizacyjnych w tym do: czystego powietrza, czystej wody, penowartociowego wyywienia, odzienia, lokum (dachu nad gow), ziemi, energii, pracy, pienidzy, godnego ycia rodziny, godnego ycia jednostki, bezpatnej edukacji, bezpatnej opieki zdrowotnej, emerytury, godnej staroci i godnej mierci.S to cele wynikajce z natury wsplnoty ludzkiej, ze wsplnego dowiadczenia i losu ludzi, ich wspzalenoci, wsppracy i wzajemnego wspierania si, a nie z rywalizacji, konkurencji, dbaoci wycznie o swj indywidualny zysk kosztem innych czonkw wsplnoty.[footnoteRef:4] Warunkiem realizacji dostpw cywilizacyjnych dla wszystkich obywateli jest cakowita, prowadzona etapami, zmiana systemu finansowego. [4: Rozwinicie doktryny waciwych celw: ich opis i uzasadnienie mona znale na stronie www.rzeczynowe.pl. Data dostpu: 01.05.2011 r.]

C. Definicja pienidza

obowizujca obecnie definicja jest nieprecyzyjna:

Pienidz - akceptowalny rodek patniczy w transakcjach handlowych, paceniu podatkw, rozliczaniu dugw. Wystpuje w formie bilonu i banknotw, a take w postaci depozytw tworzonych przez banki komercyjne.

Definicja ta jest bdna, chocia pochodzi od Frosti Sigurjonssona[footnoteRef:5], gdy przemilcza istotn rnic pomidzy natur pienidza anaturdepozytw tworzonych przez banki komercyjne. Depozyty te za swoj podstaw maj dug: oprocentowany kredyt. Stanowi ponadto samowolne naruszenie zasadnego prawa wasnoci do emitowanych pienidzy. Wspczenie, oprocentowany dug kreowany przez banki prywatne jest dominujc form rodkw rozliczeniowych. Prywatne banki centralne i komercyjne nie emituj pienidza, ale jego substytut: oprocentowany dug wynikajcy ze stosowania tzw. rezerwy czciowej. [5: Frosti Sigurjonsson,Reforma monetarna. Lepszy system finansowy dla Islandii.Raport sporzdzony na zlecenie premiera Islandii, w tumaczeniu Krzysztofa Lewandowskiego, Warszawa 2015,s. 27]

Rezerwa czciowa to samowolnie ustalony i realizowany przywilej bankw prywatnych, ktre same przypisay sobie prawo do emisji rodkw rozliczeniowych wsumarycznej kwocie przekraczajcej ilo posiadanych depozytw. Obecnie warto dopuszczalnej rezerwy czciowej to ~3,5% co daje bankom rzekome prawo do emisji dugw (udzielenia kredytw) przekraczajcych 27krotnie zasb depozytw. Banki od tych wykreowanych przez siebie samowolnie pienidzy pobieraj odsetki, tak jakby te rodki rozliczeniowe byy ich wasnoci. W istocie banki nie posiadaj prawa wasnoci do tych rodkw rozliczeniowych. Pobieranie odsetek od tych rodkw jest dodatkow samowol i oszustwem.

waciwa definicja pienidza to:

Pienidz penowartociowy, niebdcy dugiem i nieoprocentowany rodek patniczy, majcy pokrycie w wytworzonych dobrach konsumpcyjnych, uprawniajcy do ich nabywania, pacenia podatkw i innych nalenoci, emitowany zgodnie z zasadami monetyzacji gospodarki. Wystpuje w formie bilonu, banknotw idepozytw tworzonych przez suwerenny, narodowy bank centralny.

D. Definicja rnicy pomidzy emisj a kreacj w systemie monetarnym.

Termin emisja dotyczy pienidzy. Jest to waciwa forma monetyzacji gospodarki i powinna by oparta na parytecie gospodarczym.

Termin kreacja dotyczy rodkw patniczych tworzonych (kreowanych) podczas udzielania oprocentowanego kredytu-dugu. Kreacja oprocentowanych dugw (kredytw i poyczek) prowadzi ostatecznie do hiperzaduenia i deflacji.

Obecnie terminy te s uywane wymiennie, co sprzyja zamieszaniu i dezinformacji. Dodatkowo wielu ekonomistw sowa emisja uywa do okrelenia emisji obligacji, a nie do pienidzy. Jest to nastpny sposb eliminacji pojcia emisji pienidzy i zastpowania jej kreacj dugu.

E. Definicja monetyzacji

Monetyzacja (monetaryzacja) to praktyka emisji penowartociowego pienidza, majcego pokrycie w towarach lub usugach obecnych na rynku, czyli prowadzona na podstawie parytetu gospodarczego pienidza[footnoteRef:6]. [6: Twrc pojcia parytetu gospodarczego pienidza jest Jerzy Zdziechowski Minister Skarbu w latach 1925-1926, ktry wprowadzi go do ekonomii w celu ustalenia opacalnego dla polskich producentw kursu walutowego zotego polskiego. Obecnie zasada parytetu gospodarczego pienidza jest jedn zpodstawowych zasad ekonomii obywatelskiej i odnosi si nie tylko do ksztatowania kursu zotwki, ale do szeroko pojmowanej zasady emisji imonetyzacji gospodarki.]

Podstawowa funkcja emisji/monetyzacji to wyraanie wartoci towarw i usug poprzez pienidz

Zasada emisji. Majtek wytworzony i przyrost iloci dbr konsumpcyjnych moe, i powinien, zosta zmonetyzowany zgodnie z ogln ilociow teori pienidza: DM=P(DT) 1/V co mona zapisa take w postaci rwnania: DM=DPKB/V (gdzie: symbol M pienidz, P ceny, T towary i dobra konsumpcyjne, V szybko obiegu pienidza, D przyrost)

Potrzeba emisji wynika z powikszania majtku narodowego orazrozwoju ludzkiej populacji.

Celem monetyzacji w gospodarce towarowo-pieninej jest umoliwienie ludziom konsumpcji a przedsibiorcom produkcji dbr.

Monetyzacja prowadzi do opacalnoci pracy i produkcji. Jest operacj dostrajajc, sprzyjajc zachowaniu stabilnoci cen. Wynika z przyrostu dbr iuwzgldnia szybko obrotu oraz jej zmiany. Pozwala dostosowa realny popyt do poziomu produkcji. Warunkuje dopyw pienidzy do producentw tworzcych wartociowe towary, (zaspokajajce potrzeby ludzi) atym samym uzyskanie przez przedsibiorcw nalenego im zysku. Emisja penowartociowego pienidza ogranicza potrzeb konkurowania producentw o rynek zbytu oraz zacigania kredytowych dugw przez konsumentw (zarwno przez przedsibiorcw jak i pracownikw).

*

uporzdkowanie koncepcji ekonomicznych

emisja i prawo wasnoci do emitowanego pienidza

obliczenia ilociowe

etapy realizacyjne

II. Prawo wasnoci i NACJONALIZACJA PIENIDZY wykreowanych w formie dugu.

Prawo wasnoci do emitowanego pienidza przysuguje szeroko rozumianej wsplnocie ludzkiej, ktra produkuje dobra konsumpcyjne.

Jest to nard lub spoeczestwo og jego czonkw: mczyzn, kobiet, dzieci iludzi starszych - og rodzin i jednostek, w tym ludzi, ktrzy osiedlili si w danym kraju, pracuj lub przebywaj w nim, penic spoecznie pozytywne role.

Prawo to jest podstaw suwerennoci danej wsplnoty. Jest niezbywalne inie moe by anulowane. Jest to prawo naturalne, nie bdce efektem arbitralnie tworzonego prawa stanowionego, ale prawidowoci wynikajc zporzdku rzeczy - tutaj: naturalnego zwizku przyczyny i skutku, spostrzeganych w perspektywie caoci yciowych uwarunkowa wsplnoty.

Samowola bankierska polegajca na kreacji rodkw patniczych wraz zprzypisywaniem i

View more >