obszary chronione na terenie gminy ?· obszary chronione na terenie ... wyznaczonych ze względu...

Download Obszary chronione na terenie gminy ?· Obszary chronione na terenie ... wyznaczonych ze względu na…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Przemysaw Doboszewski

specjalista ds. ochrony ptakw i obszarw Natura 2000

Obszary chronione na terenie

gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyci

i ograniczenia

Natura 2000 jest najmodsz z form ochrony przyrody, wprowadzon w 2004

roku w Polsce jako jeden z obowizkw zwizanych z przystpieniem naszego

kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstaj we wszystkich

pastwach czonkowskich tworzc Europejsk Sie Ekologiczn obszarw

ochrony Natura 2000.

Gwnym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

jest zachowanie okrelonych typw siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw, ktre

uwaa si za cenne i zagroone w skali caej Europy. Drugim jej celem jest

ochrona rnorodnoci biologicznej.

Natura 2000

Sie Natura 2000 skada si docelowo z dwch typw obszarw:

1. Specjalne obszary ochrony , tworzone na podstawie Dyrektywy

Siedliskowej dla ochrony:

typw siedlisk przyrodniczych,

gatunkw rolin i zwierzt

2. Obszary specjalnej ochrony ptakw,

tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej dla ochrony gatunkw ptakw i

ich siedlisk

Natura 2000

Najwaniejszym kryterium wyznaczania obszarw Natura 2000 s wartoci

przyrodnicze danego terenu (jedynie kryterium naukowe). Uwarunkowania

spoeczne i gospodarcze s analizowane i uwzgldniane w procesie opracowywania

planw zarzdzania poszczeglnymi obszarami.

Dla kadego obszaru Natura 2000 opracowana jest dokumentacja, ktra skada

si z:

1. Standardowego Formularza Danych (Standard Data Form - SDF),

w ktrym s zawarte najwaniejsze informacje o pooeniu i powierzchni

obszaru, wystpujcych typach siedlisk przyrodniczych i gatunkach

naturowych, o ich liczebnoci lub reprezentatywnoci w skali kraju, wartoci

przyrodniczej i zagroeniach;

2. Mapy wektorowej i GIS w skali 1:100 000. SDF i mapy bd aktualizowane w miar postpu wiedzy o wystpowaniu zasobw przyrodniczych w

obszarze Natura 2000 (inwentaryzacja, monitoring przyrodniczy) zgodnie z procedur okrelon przez KE.

Natura 2000

Art. 27 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z

2009 r. Nr 151, poz. 1220, z pn. zm.):

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska opracowuje projekt listy obszarw

Natura 2000, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Projekt, o ktrym mowa w ust. 1, wymaga zasignicia opinii waciwych

miejscowo rad gmin. Niezoenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania

projektu uznaje si za brak uwag.

Powoywanie obszarw Natura 2000

Minister waciwy do spraw rodowiska, po uzyskaniu zgody

Rady Ministrw, przekazuje Komisji Europejskiej:

1) list proponowanych obszarw majcych znaczenie dla Wsplnoty;

2) szacunek dotyczcy wspfinansowania przez Wsplnot ochrony obszarw

wyznaczonych ze wzgldu na typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki

rolin i zwierzt o znaczeniu priorytetowym;

3) list obszarw specjalnej ochrony ptakw.

Powoywanie obszarw Natura 2000

Procedura wyznaczania OSOP:

kraj czonkowski wyznacza i zatwierdza, zgodnie z obowizujcym

prawem krajowym, obszary specjalnej ochrony ptakw Natura 2000,

nastpnie kraj czonkowski przesya do Komisji Europejskiej

zatwierdzon oficjalnie list obszarw wraz z baz (standardowe

formularze danych i mapy obszarw);

zmiana granic lub wykrelenie zgoszonego obszaru specjalnej

ochrony ptakw wymaga uzasadnienia i pozytywnej opinii Komisji

Europejskiej .

W Polsce obszary Natura 2000 ustanawia si w drodze rozporzdzenia ministra

waciwego do spraw rodowiska.

Obszary specjalnej ochrony ptakw

Powoywanie obszarw Natura 2000

Procedura obejmuje dwa etapy:

I etap kraj czonkowski wyznacza potencjalne obszary majce

znaczenie dla Wsplnoty i przesya je do Komisji Europejskiej;

Specjalne obszary ochrony siedlisk

Powoywanie obszarw Natura 2000

Specjalne obszary ochrony siedlisk

II etap - Komisja Europejska organizuje dla kadego regionu

seminaria biogeograficzne, podczas ktrych jest oceniana warto zgoszonych

obszarw i kompletno sieci w krajach czonkowskich; obszary uznane jako

wartociowe dla sieci uzyskuj status proponowanych obszarw majcego

znaczenie dla Wsplnoty;

obszary podlegaj wewntrznej procedurze zatwierdzania

w strukturach Komisji Europejskiej i po uzyskaniu pozytywnej opinii s

zatwierdzane w drodze decyzji Rady, stajc si obszarami majcymi

znaczenie dla Wsplnoty;

dopiero po tej decyzji Rady nastpuje zatwierdzenie ich

w trybie prawa krajowego nie pniej ni w cigu 6 lat od wydania ww. decyzji

obszary te staj si specjalnymi obszarami ochrony siedlisk Natura 2000.

Powoywanie obszarw Natura 2000

1. Wyznaczenie obszaru Natura 2000, zmiana jego granic lub likwidacja

nastpuje w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw:

- rolnictwa,

- rozwoju wsi,

- rybowstwa,

- gospodarki wodnej

2. Nadzr nad obszarem Natura 2000 lub proponowanym obszarem majcym

znaczenie dla Wsplnoty sprawuje waciwy regionalny dyrektor ochrony

rodowiska lub na obszarach morskich - dyrektor urzdu morskiego.

3. Dla obszaru Natura 2000 sprawujcy nadzr nad obszarem sporzdza

projekt planu zada ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporzdza

si w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisj

Europejsk jako obszaru majcego znaczenie dla Wsplnoty lub od dnia

wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptakw.

Powoywanie obszarw Natura 2000

Obecnie w Polsce sie Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni ldowej

kraju (dokadnie 19,8%). W jej skad wchodz 823 obszary majce znaczenie dla

Wsplnoty (obszary "siedliskowe" - przysze specjalne obszary ochrony

siedlisk) stanowice 11% powierzchni ldowej Polski oraz 144 obszary

specjalnej ochrony ptakw, zajmujce 15,8% powierzchni ldowej Polski.

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie

obszarw specjalnej ochrony ptakw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133)

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie

siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw bdcych przedmiotem zainteresowania

Wsplnoty, a take kryteriw wyboru obszarw kwalifikujcych si do uznania

lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U z 2010 r. Nr 77, poz. 510)

Powoywanie obszarw Natura 2000

Forma ochrony przyrody Liczba Pow. razem

[ha]

% pow.

woj.

Rezerwat przyrody 96 9 663 0,5

Park krajobrazowy 9 238 847 13,3

Obszar chronionego krajobrazu 30 345 360 19,2

Obszar specjalnej ochrony ptakw 7 157 782 8,8

Obszar majcy znaczenie dla Wsplnoty 34 82 847 4,6

Razem obszary N2000 (bez dublowania pow.) 41 195 859 10,9

Shadow List 2010 2 5 729 0,3

Razem obszary chronione (bez dublowania pow.,

bez zespow przyrodniczo-krajobrazowych, uytkw

ekologicznych, powierzchniowych pomnikw

przyrody)

640 663 35,7

Zestawienie powierzchni form ochrony przyrody w wojewdztwie

kujawsko-pomorskim:

Inne formy ochrony przyrody + Natura 2000

obszar Natura 2000 Dolina Osy PLH040033;

rezerwat przyrody Dolina Osy;

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Osy i Gardgi;

a take strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania

zwierzt: strefa ochrony orlika krzykliwego Aquila pomarina i bielika Haliaeetus

albicilla;

Obszary ochronione na terenie gminy Gruta

Obszar Natura 2000 Dolina Osy PLH040033

Przedmioty ochrony (zgodnie z

obowizujcym SDF) 4 siedliska

przyrodnicze i 2 gatunki zwierzt:

yzne buczyny (Dentario

glandulosae-Fagenion, Galio odorati-

Fagenion)

Obszary ochronione na terenie gminy Gruta

grd rodkowoeuropejski

i subkontynentalny

(Galio-Carpinetum, Tilio Carpinetum)

Obszary ochronione na terenie gminy Gruta

gi wierzbowe, topolowe,

olszowe i jesionowe

(Salicetum albo-fragilis, Populetum

albae, Alnenion);

gowe lasy

dbowo-wizowo-jesionowe

(Ficario-Ulmetum)

Obszary ochronione na terenie gminy Gruta

ming rzeczny Lampetra fluviatilis;

Obszary ochronione na terenie gminy Gruta

koza Cobitis taenia.

Rezerwat przyrody Dolina Osy

Zosta powoany zarzdzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobw

Naturalnych i Lenictwa z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie uznania za

rezerwat przyrody (M. P. z 1994 r. Nr 35, poz. 299).

Rezerwat o powierzchni 665,12 ha, pooony jest w gminie Rogno, Gruta

i asin.

Celem ochrony jest zachowanie ze wzgldw naukowych, dydaktycznych

i krajobrazowych dolnego odcinka doliny rzeki Osy z nie zmienion szat

rolinn.

Obszary ochronione na terenie gminy Gruta

Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania orlika

krzykliwego i bielika utworzone w celu ochrony miejsc lgowych tych gatunkw.

Obszary ochronione na terenie gminy Gruta

Zasady funkcjonowania obszarw chronionych: Natura 2000

=

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.

U. z 2009, Nr 151