ОСМИ ДАНsomborskenovine.co.rs/e-novine/pdf-/br.3469/[email protected]...

of 32 /32

Upload: others

Post on 04-Feb-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2 18. XII 2020.

  ОСМИ ДАН

  ПРЕТПЛАТА 3 месеца 1.001,00 дин.6 месеци 2.002,00 дин.12 месеци 4.004,00 дин.ЗА ИНОСТРАНСТВО

  3 месеца 2.626,00 дин.6 месеци 5.252,00 дин.

  12 месеци 10.504,00 дин.

  Издавач: Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност ,,Сомборске новине” Сомбор

  Директор: Срђан Вучуревић

  Тел. 438-161Милица Буњевац Воркапић, в.д. главног и одговорног уредника

  Економија:Славица Мишић, заменик главног и одговорног уредника

  Редакција: Политика, друштво: Никола Живановић Култура: Тамара СтојковићЗдравство: Марина РаднићСпорт: Симана МатковићОбразовање:Николина КостадиновићВизуелна израда страница: „Emit 24“ D.O.O.

  Шеф маркетинга: Нагорка Мартић Пропагандиста: Јасмина Mудринићтел/факс [email protected]Еко служба: читуље, мали огласител: 417-040sо[email protected] Адреса редакције: Сомбор, Трг слободе 1/1, Градска кућа, собе 17, 18 и 19.Телефони: редакција 421-469E-mail:[email protected] Жиро рачун:Војвођанска банка325-9500600029550-58Штампа: Штампарија 'Борба'Београд,Косовска 26Први број ,,Сомборских новина” изашао је 28. маја 1954.Лист ,,Сомборске новине” је уписан у регистар јавних гласила који се води у Покрајинском секретаријату за информације АП Војводине под редним бројем 147. На промет овог гласила плаћа се порез. Рукописи и фотографије се не враћају. CIP - Каталогизација у публикацијиБиблиотека Матице српске, Нови Сад ISSN 0038-1276 COBISS. SR-ID 1626.122

  Одборници Скупштине града у понедељак, 21. децембра са почетком у 9 ча-сова одржаће 6. седницу локал-ног парламента на којој ће се изјашњавати о предлогу Одлу-ке о буџету Града Сомбора за 2021. годину.

  Председник Скупштине гра-да Зоран Рус предложио је још 18 тачака дневног реда, међу којима су предлог Кадровског плана Градске управе Града Сомбора за 2021. годину, про-грами пословања свих седам

  јавних комуналних предузећа, као и програми рада јавних ус-танова у области друштвених делатности.

  На усвајању су, између ос-талог, предлог Одлуке о оства-ривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу и предлог Одлуке о усвајању пројекта јавно приватног парт-нерства реконструкције, рацио-нализације и одржавања систе-ма јавног осветљења применом мера уштеде енергије на тери-торији Града Сомбора. Н. Ж.

  У ПОНЕДЕЉАК СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

  ПРЕДЛОГ БУЏЕТА НА УСВАЈАЊУ

  Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Wom-en), уз финансијску подршку Европске уније у оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“, доделило је награде локалним самоуправама за унапређење родне равноправности на локалном нивоу. Међу награђеним локалним самоуправама је и Град Сомбор, а 15. децембра награду је примио градоначелник Сомбора Антонио Ратковић.

  Град Сомбор је признање за унапређење родне равноправности на локалном нивоу освојио у оквиру категорије Иновативне политике и праксе у области родне равноправности, за спровођење прекограничног ИПА пројекта „Социјално предузетништво за жене у руралним подручјима“.

  Комисија за доделу признања препознала је сомборски прекогранични пројекат „Социјално предузетништво за жене у руралним подручјима“ као једно од иновативних решења за економско

  оснаживање и удруживање жена. У оквиру пројекта подељено је 60 хиљада садница лаванде женама у руралним подручјима Сомбора и пројектног партнера Кишкунхалаша у Мађарској. Заинтересоване жене су се укључиле у пројекат путем јавног позива, додељен им је одређени број садница у односу на земљу којом располажу и обучене су о узгоју и преради лаванде. Како би конкурентније наступиле на тржишту, основано је социјално предузеће „Лаванград“ коме ће Град у наредним годинама пружати техничку и финансијску подршку, пре свега за набавку додатних садница и опреме која је потребна за прераду лаванде.

  ГРАДУ ПРИЗНАЊЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

  НАГРАДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА

  ЖЕНЕ

  Комунална инспекција и комунална милиција у наредном периоду појачаће надзор над непрописно паркираним и остављеним возилима на јавим површинама, јавним зеленим површинама и осталим местима која не служе за паркирање и остављање возила.

  Приликом комунално-инспекцијског надзора у граду примећен је све већи број возила која су остављена или паркирана на јавним зеленим

  површинама, у близини пешачких прелаза, затим на тротоарима, на паркиралиштима предвиђеним за инвалидна лица, као и испред рампи за пролаз инвалидних лица.

  За непоштовање наведених забрана надлежни комунални инспектор и комунални милиционар ће предузети прописане мере као што су издавање прекршајног налога и принудно уклањање специјалним возилом „паук“ о трошку власника, односно корисника возила.

  ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

  ПОЈАЧАН НАДЗОР НЕПРОПИСНО

  ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

  Комисија за спровођење по-ступка за утврђивање јав-них признања расписала је Јавни позив за доделу Повеље Града Сомбора. Ово признање може се доделити грађанину, групи грађа-на, предузећима, установама, др-жавним органима, месним зајед-ницама, удружењима и другим друштвеним организацијама са и ван територије Града Сомбора за постигнуте резултате који допри-носе развоју, очувању традиције и афирмацији Града Сомбора.

  Повеља Града Сомбора до-дељује се за достигнућа у 2020. години, и то у областима: нау-ке, културе и уметности, однос-но свих видова стваралаштва, планирања и уређења простора и насеља, архитектуре и гради-тељства, унапређења и зашти-те животне средине, просвете и развоја школства, спорта и по-

  стигнутих спортских резултата, здравства и здравствене заштите, социјалног и хуманитарног рада, привредног развоја и других об-ласти од значаја за Град Сомбор.

  Предлоге за доделу Повеље Града Сомбора уз обавезно об-разложење могу да поднесу фи-зичка и правна лица пријавом на јaвни позив. Предлози се дос-тављају лично у Услужном центру Градске управе Града Сомбора, у затвореној коверти, са назна-ком „Предлог за Повељу Града Сомбора - не отварати“, или пу-тем поште на адресу: Одељење за друштвене делатности, Коми-сија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, Трг Цара Уро-ша 1, 25101 Сомбор. Предлагачи не могу сами себе да предложе.

  Рок за подношење предлога је 25. децембар.

  КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ ГРАДА СОМБОРА

  На железници у чита-вој Европи већ тра-диционално, у другој не-дељи децембра, ступа на снагу нови ред вожње. Две су значајније измене на сом-борској железници у одно-су на претходни ред вожње. Једна се односи на возове који саобраћају на релацији Сомбор-Врбас-Нови Сад. Ти возови од сада ће саобраћати само до Врбаса јер ће ускоро деоница од Врбаса до Новог Сада бити градилиште брзе међународне пруге од Бео-града до Будимпеште. Друга новост су два нова поласка за Нови Сад преко Богојева и Оџака, један јутарњи и је-дан поподневни.

  Са сомборске Железничке станице свакодневно пола-зи 16 возова у три правца. За Нови Сад преко Богоје-ва и Оџака возови крећу у 4.10, 7.00, 8.55, 10.20, 15.53, 17.20 и 19.25 часова. На рела-цији Сомбор-Суботица полас-ци су у 5.30, 9.55, 12.45, 17.15 и 21.48 часова, док на прузи Сомбор-Врбас возови крећу у 3.30, 7.30, 14.30 и 19.30 ча-сова. У реду вожње постоји још један полазак за Богојево у 12.57 часова, али саобраћа само радним данима.

  Једина међународна желез-ничка линија од Сомбора до Ердута не функционише од почетка корона кризе и нема је у новом реду вожње. Н. Ж.

  НОВИ РЕД ВОЖЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ

  ДВА ДОДАТНА ПОЛАСКА

  Градоначелник Антонио Ратковић на уручењу награде

  Према подацима од чет-вртка, 17. децембра, на болничком лечењу се налази 80 пацијената позитивних на Ковид – 19.

  - На механичкој вентила-цији је осморо пацијената, а у респираторној амбуланти

  Опште болнице Др радивој Симоновић” у среду, 16. де-цембра, обављено је 85 пре-гледа. Тренутно је 31 здрав-ствени радник позитиван на коронавирус – рекао је др Дра-ган Растовић, в. д. директора сомборске болнице. С. М.

  ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У СОМБОРУНА БОЛНИЧКОМ

  ЛЕЧЕЊУ 80 ПАЦИЈЕНАТА

 • 18. XII 2020. 3

  УВЕК У ТОКУ

  Поводом набавке нове покретне хладњаче која ће служити за скла-диштење и транспорт ани-малног отпада са терито-рије Града Сомбора, гра-доначелник Антонио Рат-ковић и чланови Градског већа, за заштиту животне средине Слободан Станић и за комуналну делатност и инвестиције Мирослав Ковачић, посетили су у по-недељак Јавно комунално предузеће „Чистоћа“.

  „Град Сомбор је распи-сао јавну набавку за из-раду пројектно-техничке документације за прихва-тилиште за анимални от-пад у Граду Сомбору. Док не буде завршена пројект-но-техничка документа-ција и док се не изнађу средства за финансирање реализације пројекта, Град Сомбор је заједно са Јав-

  ним комуналним преду-зећем „Чистоћа“ набавио једну покретну хладњачу где ће се тренутно смешта-ти сав анимални отпад, док не буде решена трансфер станица“, изјавио је члан Градског већа Мирослав Ковачић и додао да се сав анимални отпад са овог места односи у „Енерго-зелену“ у Инђију.

  Услуга бесплатног одво-жења угинулих животиња доступна је свим станов-ницима града, приградских насеља, салаша и свих села са територије Града Сом-бора. Ова услуга финанси-ра се средствима из буџета Града Сомбора, а спроводи је служба Зоохигијене ЈКП „Чистоћа“.

  Власници, односно држаоци животиња у случају угинућа треба телефонским путем да

  поднесу захтев за преу-зимање угинулих живо-тиња. Приликом прија-ве потребно је навести име и презиме власника угинуле стоке, место и адресу, време угинућа, врсту, оквирну тежину и број угинулих живо-тиња, а надлежна служба ће изаћи на терен у року од 48 часова од тренутка када је примљен позив.

  У предузећу „Чистоћа“ напомињу да непрописно одлагање угинулих живо-тиња неповољно утиче на здравље свих становника и повлачи наплату казне. „Чистоћа“ моли власнике да угинуће својих грла стоке пријаве надлеж-ној служби на бројеве телефона 025/415-788 или 063/11-99-625, сва-ког радног дана и суботом од 8 до 14 часова.

  ГРАДОНАЧЕЛНИК У ПОСЕТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЧИСТОЋА“

  НАБАВЉЕНА ХЛАДЊАЧА ЗА

  АНИМАЛНИ ОТПАД

  Пројекат „Увек у току” подржао је град Сомбор

  Као председник Сталне конферен-ције градова и општина (СКГО), градоначелник Сомбора Антонио Рат-ковић преузео је место потпредседника у Мре-жи удружења локалних власти југоисточне Евро-пе (NALAS).

  - Ова година представља изазован период нашег жи-вота, али истовремено по-казује снагу сарадње, зајед-ничких идеја и решења за

  кризе. Оно што бих же-лео да нагласим је да би ово искуство требало да користимо и применимо у будућности, да бисмо заједнички радили, имали ширу визију која одражава потребе многих. NALAS видим као врсту алата који ради на стварању заједнич-ке будућности локалног нивоа региона југоисто-чне Европе. Надам се да ћу, заједно са колегама из СКГО, допринети перс-

  пективи српских општи-на у овом процесу - иста-као је Ратковић, на видео конференцији одржаној 9. децембра.

  Циљ NALAS-а је пру-жање услуга локалним са-моуправама за добробит грађана у региону и жеља да се развија као центар знања за развој локалне уп-раве у југоисточној Евро-пи и да буде препознатљив међу свим релевантним за-интересованим странама.

  ГРАДОНАЧЕЛНИКУ РАТКОВИЋУ ПОТПРЕДСЕДНИЧКО МЕСТО У МЕЂУНАРОДНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

  СОМБОР УВАЖЕН У РЕГИОНАЛНОЈ МРЕЖИ

  ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ

  Петнаестодневна јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету Града Сомбора за 2021. годину завршена је про-шлог петка, 11. децембра јавном презентацијом на-црта буџета, коју су ор-ганизовали Одељење за финансије Градске упра-ве Града Сомбора и члан Градског већа за финан-сије и привреду Сава

  Дојић.Током трајања јавне

  расправе пристигло је 12 примедби, од чега је 7 делимично или потпу-но уважено и сврстано у нацрт градског буџета за 2021. годину.

  Процењено је да ће обим градских прихо-да у 2021. години из-носити 3.454.110.657 динара. Најзначајнији

  део буџетских средста-ва биће усмерен на ко-муналну област и капи-талне пројекте.

  Допуњен нацрт одлу-ке је размотрило Градско веће, на седници одржа-ној 14. децембра и ут-врдило Предлог Одлуке о буџету града за 2021. годину који ће се наћи на предстојећој седници Скупштине града.

  ПРИХВАЋЕНО СЕДАМ ПРИМЕДБИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

  ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ГРАДСКЕ КАСЕ

  Представници Града Сомбора учество-вали су прошлог петка, 11. децембра у раду округлог стола на тему „Европски стандарди у области ос-новних права“. Округли сто путем интернета ор-ганизован је у оквиру про-грама „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фа-за“, који финансира Влада

  Шведске, а спроводи Стал-на конференција градова и општина у сарадњи са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона.

  Заштитница права па-цијената Марија Јерковић представила је искуства Града Сомбора на пољу основних права.

  На састанку су предста-вљене анализе утицаја ев-ропских стандарда на ос-

  новна људска и мањинска права, недискриминацију и принципе доброг упра-вљања, као и на надлеж-ности, ресурсе, капацитете и способности локалних самоуправа у Србији да спроводе прописе ЕУ, али и одређене правне теко-вине Европске уније које тек треба да постану део домаћег законодавног сис-тема.

  ОКРУГЛИ СТО ГРАДОВА И ОПШТИНА

  ПОДЕЉЕНА ИСКУСТВА НА ПОЉУ

  ОСНОВНИХ ПРАВА

  После 3,5 киломе-тра нових дрво-реда у Чонопљи и Але-кси Шантићу, у току су и радови на подизању ветрозаштитног појаса на потезу између Сом-бора и Бачког Моношто-ра. Овај ветрозаштит-ни појас чиниће нових 1.000 садница тополе.

  Радове су током про-шле недеље обишли за-меница градоначелника Љиљана Тица и члан Градског већа за об-ласт заштите живот-не средине Слободан

  Станић. Град Сомбор одлучио је да обнови ветрозаштитне појасе-ве који су осамдесетих година прошлог века

  покривали значајну ки-лометражу на овом под-ручју, док није дошло до њиховог уништа-вања.

  НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА ОБНОВИ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА

  НОВИ ДРВОРЕД ИЗМЕЂУ СОМБОРА И БАЧКОГ

  МОНОШТОРА

  Јавна презентација градског буџета за 2021. годину

  Слободан Станић и Љиљана Тица

 • 4 18. XII 2020.

  У ЖИЖИ

  У „ С ом б о р с к и м новинама”, број 3468 од 11. децембра 2020. године, објавље-на је одлука Надзорног одбора ЈКП „Простор”, Сомбор о расписивњу ли-цитације за пијачна места на сомборској пијаци „У ланцима“. Нама, прода-вцима на пијаци, цене су шокантне па грађа-ни Сомбора заслужују да буду информисани о суштини ствари пошто су и читаоци „Сомбор-ских новина” корисни-ци пијаце.

  Укратко, почетна цене лицитације је повећана 100% у односу на прет-

  ходну лицитацију. На-просто је невероватно да неко из фотеља Над-зорног одбора, који је до-нео одлуку, тако нешто распише када све остале локалне самоуправе у Ре-публици Србији смањују цене својих такси како би помогли да се мало предузетништво и произ-вођачи спасе од гашења и пропасти у овој здравст-вено-епидемиолошки ка-тастрофалној ситуацији.

  Сликовито описано, пијачна тезга на цветној пијаци на задњој лицити-цаји износила је 27.600 динара, а сада износи 56.000 динара пошто се наведена цена у одлу-ци Надзорног одбора од 37.500 односи за период од осам месеци тј. До 31. августа 2021. године. Да ли та уважена господа из Надзорног одбора знају шта је продавцу на пија-ци 500 евра? Очито не знају, јер су њихова ме-сечна примања зарађена покрај топлог радијатора много већа од тог износа.

  Дакле, било би вео-ма интересантно свима нама да дознамо чиме се образлаже 100% по-већање цене.

  Некаква образло-

  жења да су нам ренови-рали пијацу су сулуда, јер пијацу су реновирали грађани Сомбора својим новцем и убирањем пија-чарина задњих неколи-ко 10-ак година од када је пијаца последњи пут уређивана.

  Што се тиче цветне пијаце она је функцио-нално унакажена са но-вонаправљеним тезгама које су као играчке и ап-солутно су неупотребљи-ве за такву делатност. Уз то, продавац и купац су у потпуности незаштићени од кише и сличних не-погода и предложио бих конструктуру да проведе један дан на тој тезги у улози продавца. И, у нај-мању руку, би се пости-дио свог пројекта.

  Ово је очигледан при-мер како се сви напори државе у протеклом пе-риоду да сачува мало предузетништво и про-извођаче од колапса, ба-це под ноге и обесмис-ле једном одлуком ло-калног органа, а многи досадашњи корисници тезги ће бити присиљени одустати од лицитације, наводи у писму проф. Предраг Кнежевић, про-давац на цветној пијаци.

  Реконструисана пија-ца „У ланцима“ ус-коро почиње са радом. Ових дана приводи се крају намештање и ни-велација пијачних тез-ги, а пре него што на но-вим тезгама крене про-даја воћа, поврћа, цвећа и друге робе, преостало је још да се одржи ли-цитација за резервацију пијачних тезги.

  Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Простор“ расписао је ли-цитацију која ће се одржа-ти 22. и 23. децембра. У првобитно објављеном ог-ласу дошло је до техничке грешке. Уместо осам месе-ци, период важења резерва-ције биће девет месеци, од 1. јануара до 30. септембра 2021. године.

  Почетна цена резерва-ције појединачне тезге и тезге на цветној пијаци из-носи 37.500 динара. Це-не су више у поређењу са претходном лицитацијом из 2019. године, када је почетна цена годишњег за-купа тезге прве категорије износила 34.500 динара, а продајног места на цветној пијаци 26.700 динара.

  - Од како постоји преду-зеће „Простор“, цене резер-

  вација пијачних тезги ника-да нису биле повећаване. Сада смо реконструисали пијацу, обезбедили нове тезге уз могућност скла-диштења робе и природно је да почетне цене закупа после свих ових година буду веће. Напомињем да пијачни продавци током протеклих шест месеци нису имали уговоре и нису плаћали резервацију тезги - каже Горан Нонковић, директор ЈКП „Простор“.

  Директор Нонковић ка-же да ће се после истека периода од девет месеци сагледати цене и процени-ти да ли су оне биле преви-соке или не, и та процена

  ће се узети у обзир када се буде формирала годишња цена резервације тезги.

  Ко жели пространију пијачну тезгу, мораће дубље да завуче руку у џеп. Шест великих, такозваних ВИП тезги биће понуђе-но пијачним продавцима за период јануар-септем-бар по почетној цени од 112.500 динара.

  Сви учесници на лици-тацији дужни су да прет-ходно уплате кауцију за учешће на лицитацији у износу од 10.000 динара. Накнадна лицитација за сва непродата места биће одржана 29. децембра. Н. Ж.

  ЗАКАЗАНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ

  ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ЗАКУП ОД 300 ДО 1.000 ЕВРА

  ПРОДАВЦИ НА ПИЈАЦИ РЕВОЛТИРАНИ НАЈАВЉЕНОМ ЛИЦИТАЦИЈОМ ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ

  ШОКАНТНЕ ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ

  Нове тезге на пијаци „У ланцима“

  Гр а д о н а ч е л н и к Сомбора Антонио Ратковић, градоначел-ник Сомбора и Зоран Рус председник Скупштине Града Сомбора састали су се прошлог петка са Ненадом Иванишевићем, покрајинским секрета-ром за привреду и ту-ризам, и Славољубом Арсенијевићем, подсе-кретаром Покрајинског секретаријата за прив-реду и туризам.

  Преставници града Сомбора упознали су госте са потенцијалима нашег града, нарочито у области туризма, а дого-ворена је и даља сарадња које ће, како је речено, бити на још вишем ни-воу у наредном периоду.

  - Приоритет нам је улагање у привреду и довођење инвестиција, а говорили смо о могућ-ностима конкурисања на средства које издваја Се-кретаријат за привреду и туризам, о родној рав-ноправности, као и о ула-гањима у омладину.

  Било је речи и о мера-ма које расписује Секре-таријат преко Национал-не службе за запошља-

  вање и онима које рас-писује град. Тако наши суграђани који не прођу на покрајинским имају могућност да се јаве на конкурсе које расписује град Сомбор – рекао је Ратковић.

  Ненад Иванишевић је истакао да је у претходне четири године Сомбор користио педесетак ми-лиона динара кроз кон-курсе Секретаријата.

  - Мислимо да може више и боље, и да гра-доначелник има тим који може да понуди пројекте. У предвиђеном буџету Покрајине наш секрета-ријат је добио повећање од 66 одсто и имамо у плану да око 400 мили-она динара доделимо на конкусима за привреду и туризам и око 50 мили-она за запошљавање, са-мозапошљавање и јавне радове. Организоваћемо инфо дан за привреднике

  да им представимо те програме, не само наш него и Гаранцијског фон-да и Развојне агенције Војводине – рекао је Ива-нишевић.

  Он је нагладсио да је Сомбор туристички град,

  да тренутно нема велике туристичке капацитете, али да постоји простора за развој. Велики број викендица могао би да буде у туристичком сис-тему и да доноси граду приход од такси.

  - Идеја нам је да привреду у наредне че-тири године помогнемо у најширем смислу ре-чи, да привредницима помогнемо у куповини репроматеријала, оп-реме и машина, да раз-

  вијамо традиционалне и старе занате доделом неповртаних средста-ва. Хоћемо да развија-мо и женско предузет-ништво, а код запошља-вања ћемо посебно во-дити рачуна о теже за-пошљивим категорија-ма – закључио је Ненад Иванишевић.

  Покрајински секре-тар је посетио сарачку радионицу „Ђуран“ и винарију „Вучји под-рум“. С. М.

  САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ СА ЧЕЛНИЦИМА ГРАДА

  ОБЕЋАНА ПОМОЋ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ СОМБОРАСастанак у Жупанији

  Антонио Ратковић и Ненад Иванишевић

 • 6 18. XII 2020.

  АНКЕТА

  Како се преноси ко-ронавирус, које су мере превенције и како се заштитити питања су која се свакодневно по-стављају. Тешко је оте-ти се утиску да се у све-општој бризи највећа пажња поклања старијој популацији, док су мла-ди остали по страни. Како се млади у свему снала-зе, колико се учи на он-лајн настави, да ли им не-достаје „старо“ друштво, имају ли „вишка“ време-на и како га попуњавају, да ли су нашли замену за популарне журке..., само су нека од питања на која смо од младих суграђа-на покушали да добије-мо одговор.

  Тара Ћосовић истиче да су највећи проблеми

  који муче младe недос-татак слободе кретања и немогућност излазака.

  - Живот се променио зато што немамо где да излазимо, па се онда окупљамо по кућама. Није баш занимљиво као пре. Пре смо излазили по ка-фићима и клубовима, а сада се дружимо у мањим групама. Ограничени смо, немамо слободу кретања коју смо имали. Живимо по правилима која утичу и на школу и на изласке – казала је Тара.

  - Јесте нам жао због из-лазака и питамо се зашто је то баш тако, али нам није толики проблем да морамо излазити по сва-ку цену. Корона ће проћи и то је то. Немам ни вре-мена за дружење зато што

  стално радим. Једино ћу направити рођенданску журку, али ништа велико – мишљења је Стефанела Шарчевић.

  Ивану Јозићу корона једино ствара велику нер-возу због посла.

  - Вечито је питање да ли ће се радити или неће. Веома је тешко ишта орга-низовати. Готово је немо-гуће правити планове за било шта, јер се не зна где је ко запослен. Стефане-ла ради код Кинеза и ако опет уведу полицијски час питање је хоће ли из-губити посао – забринут је Иван.

  - Корона ми није посеб-но живот променила. Ни на шта не утиче. Живим као да је и нема. Морам радити, бринути о дете-ту. Кафиће не посећујем, поготово од када имам дете. Верујем да су мере највише погодиле младe који излазе и оне на које директно корона утиче на посао. То су запослени у кафићима, ресторанима, туристичким агенцијама и њих је све директно по-годило економски. На нас којима посао не зависи од мера и који немају ту на-вику седети по кафићима није толико утицало. Дру-жимо се по кућама и даље – рекао је Никола Пурић.

  Вељко Тривић вре-ме углавном проводи код куће или оде преподне у кафић и на посао.

  - И овако не излазим много, па не утиче не-гативно или како већ. У

  кафићу ми не пада тешко ношење маске, раздвоје-ни су сви, поштују се ме-ре. Не плаши ме корона, живим као да је сасвим све нормално – рекао је Вељко.

  Јована Милетић ис-тиче да епидемија штети социјализацији.

  - Примећујем да не са-мо младима него и ста-ријима смета ограниче-но провођење времена са другим људима. Могу да замислим како је у основ-ним и средњим школама када деца не виде другу децу, не виде им израз лица, професоре, немају

  повезаност са светом. Све је ограничено прво мас-кама, па мерама. Сметају ми контрадикторности по питању тога шта се сме, а шта се не сме. Нисам тео-ретичар завере, али ми се чини да стручњаци много тога не знају. За почетак одакле је потекао вирус, а камоли шта ће се десити кад дође вакцина – објас-нила је Јована.

  Милици Лалић смета велики број лажних вести на интернету.

  - То сам приметила и по мојим родитељима и баби и деди који читају вести на интернету. Верују у све

  што прочитају и онда су у константном страху. Тај стрес и притисак преносе и на мене. Ова ситуација такође утиче и на органи-зацију времена. Не могу да организујем своје вре-ме како сам иначе то ра-дила, него за све морају да постоје мере предос-трожности. Затворена сам у кући и стално у неком страху. Трудим се да ме то не дотиче много. По-маже ми што имам двоје људи са којима се стално виђам и што се преко ин-тернета чујем са другим пријатељима – казала је Милица. Н. К.

  УТИЦАЈ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНАВИРУСА НА МЛАДЕ И ЊИХОВУ СВАКОДНЕВИЦУ

  ОД НЕСПУТАНОГ ДО ЖИВОТА ПОД СТАКЛЕНИМ ЗВОНОМ

  ● Јована Милетић: Епидемија штети социјализацији. Све је ограничено прво маскама, па мерама. Сметају ми контрадикторности по питању тога шта се сме, а шта се не сме

  ● Вељко Тривић: Не плаши ме корона, живим као да је сасвим све нормално

  Стефанела Шарчевић и Иван Јозић

  Јована Милетић

  Никола Пурић Милица Лалић Вељко Тривић

 • 18. XII 2020. 7

  РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

  Već od 101 RSDpo m² godišnje

  Paket osiguranja domaćinstvaDobro došli kući

  Иза свих нас је већ не-колико месеци живо-та обележених корона виру-сом. Колико ће бити испред, видећемо. Према мишљењу председнице „Психозона“ Са-ше Стојшић, дипл. психолога и интегративног арт психоте-рапеута под супервизијом.

  - Живот у оваквим окол-ностима и свакодневно функ-ционисање је измењено. По-четна затеченост и хаотич-ност која се десила у усло-вима ванредне ситуације у нашој земљи, временом је донела и извесну дозу при-лагодљивости новонасталим

  променама. Прилагодили смо се донекле сви, рекло би се млади највише. Ако се пи-тамо зашто је то тако, део одговора можемо пронаћи у карактеристикама самог периода младалаштва које се одликује тиме да се млад човек на многе ствари брзо навикне, брже него одрасли који су већ добро развили и учврстили своје навике, по-стојеће ритуале и разне друге обрасце понашања. То не зна-чи да је у овим околностима младом човеку лако. Напро-тив – истакла је Саша.

  ВАЖНА ЈЕ ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА

  Саша саветује младе да обрате пажњу на неколико ствари. Пре свега, добро је да буду информисани и пра-те препоруке надлежних ве-заних за актуелну корона си-туацију, како би заштитили и себе и друге. Међутим, добро би било да време проведено у информисању ограничити на једном до два пута дневно. У супротном, постоји могућ-ност да се беспотребно опте-рете и преокупирају стресним

  садржајима.- Треба мислити својом

  главом и преузети одговор-ност за своје поступке где год је то могуће, а ситуација и места је разних! У оваквим околностима живљења, добро је да се млад човек држи ру-тине и да време квалитетно и занимљиво осмисли. На при-мер, да се сваки дан у слично време буди, иде у шетњу, не мења дан за ноћ, ноћ за дан; затим да буде физички акти-ван: да шета, џогира, ради нешто физички, допринесе кућним пословима, као и да обрати пажњу да ли је неко-ме потребна помоћ – казала је Саша и додала да је важно да се ограничи време прове-дено на интернету, друштве-ним мрежама, инстаграму, видео игрицама, а посебно употреба екрана ноћу и не-посредно пред спавање. Ко-рисно је изместити телефон и компјутер из спаваће собе. Пред спавање лепо је подру-жити се са укућанима ако су ту, попити лагани чај, погледа-ти исто такав филм, омиљену серију, слушати омиљену му-зику, припремити себи купку. Хигијена сна, тј. квалитетан и редован сан, веома је важан за здравље.

  - У околностима као што су тренутне, добро је да млад човек нађе времена за разоноду и забаву. Да се бави оним што га испуњава и што воли. Да осмисли се-би обавезе ако их нема. То доприноси организацији да-на и организацији сопстве-ног живота, да буде бољи, испуњенији. Дан који пре-пуштамо случају може да буде и протраћен дан. Добро је да направе листу обавеза које требају урадити током дана или сачине листу тема које их занимају и додатно да их изучавају. То могу бити и додатне вештине. Испуниће време, а знања и информације које се вре-меном стекну ко зна за шта једном могу затребати, а и те како могу. И да не забо-раве да нађу времена за од-

  мор. Одмор окрепљује на-ше снаге и мелем је за нашу душу – поручила је Саша.

  КАКО ИЗАЋИ НА КРАЈ СА СТРЕСОМ?

  Саша додаје да је битно и да млади умеју препознати знакове стреса. Они се могу јавити у виду потиштености, паду расположења, занемари-вања одговорности, губљења мотивације за обављање уоби-чајених активности, повла-чења у себе, жалби на болове (главобоље, стомачни пробле-ми и сл), раздражљивости, љутње и беса, промена и по-ремећаја у исхрани (губитак апетита, преједање и сл), про-блема са спавањем (мало или прекомерно спавање), у виду анксиозности, страхова, па-нике, промене у понашању, расположењу, осећањима итд.

  - Оно што примећујемо код младих у последње време јесте да разлози због којих се обраћају психологу нису ди-ректно страхови од вируса и заразе, него се тичу управо тих промена у организацији и квалитету живота који их више усмерава, некад чак и тера да се суоче и баве самим собом. Као да смо постали ви-дљивији себи, али и другима – објаснила је Саша.

  Саша је истакла да сва-ка млада особа треба да зна да је добро поразговарати о ономе што је мучи са неким у кога има поверења. Ако не-ма таквих људи, или из било којих разлога то не може ост-варити, добро је обратити се

  психологу. И оно што, према Сашином мишљењу, треба посебно нагласити је да је одавно превазиђено и пот-пуно нетачно мишљење и став, да код психолога иду само „људи којима нешто фали”. Сви можемо издвоји-ти нешто што нам „фали”: дружење, неки нама посеб-ни људи, новац, кућа, посао, путовања, и то не значи да смо фалични. Само смо љу-ди. А управо се психолози ба-ве пружањем подршке у пси-холошком функционисању, у вези изналажења најбољег начина превазилажења окол-ности и ситуација са којима се суочавамо.

  - Важно је рећи и то да свако може бити рањив, не-расположен, у дилеми или у проблему. Јер, проблеми су саставни део живота. Можда сте некад чули да се каже да се од проблема расте. Ако се питате како је то могуће, јед-ноставно је. Проблеми изис-кују да изнађемо снаге које нисмо ни мислили да имамо, померају нас из навике и зо-не комфора, и на неки начин, као да нас „терају” да прева-зиђемо себе. Млади људи у вези једне ствари треба да буду посебно опрезни, а то је да алкохол и дроге никад нису биле, нити су, нити ће икада бити добри са-везници у решавању про-блема или испуњавању слободног времена! Ни-када, али баш никада да то не сметну с ума – упо-зорила је Саша. Н. К.

  САВЕТИ ПСИХОЛОГА САШЕ СТОЈШИЋ, МЛАДИМА У СУОЧАВАЊУ СА ПАНДЕМИЈОМ КОВИД-19

  САМО ХРАБРО У ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ

  ПРЕПРЕКА ● Председница „Психозона“ Саша Стојшић, дипл. психолог и интегративни арт психотерапеут

  под супервизијом: Код младих у последње време примећујемо да разлози због којих се обраћају психологу нису директно страхови од вируса и заразе, него се тичу управо промена

  у организацији и квалитету живота који их више усмерава, некад чак и тера да се суоче и баве самим собом. Као да смо постали видљивији себи, али и другима

  ЗАРАЗА НИЈЕ РАЗЛОГ ЗА ПАНИКУ

  Што се директних фи-зичких контаката тиче, сада их треба свести на најмању могућу меру и остварити их на безбедан начин. Са-ша истиче да је ово одлична прилика за добру употребу нета, социјалних мрежа, састанака, ћаскања. Жур-ке, кућна окупљања, при-ватне прославе и дружења оставити за времена која долазе, а уместо тога ини-цирати једну дугу шетњу са особом чије друштво прија. - Ако се млада особа ипак зарази, то није разлог за па-нику. Ваља да прати своје тело и да се обрати за по-моћ ако се симптоми оду-

  же и компликују. Морамо имати на уму да су људи са корона вирусом ту поред нас и да свакоме може да се деси да се зарази. Ту су лекари и други медицин-ски радници да помогну. Али пре тога, помозимо им да нам њихова помоћ у овим околностима и вре-мену ни не буде потребна. Зато се понашајмо соли-дарно и одговорно, како би спречили или на нај-мању могућу меру свели могућност да заразимо себе или друге. Носимо маске, шарене и веселе, и само напред – казала је Саша.

  АКТИВНОСТИ У „ПСИХОЗОНУ“Центар за индивиду-

  ални развој и унапређење друштва „Психозон“ је организација која пру-жа психолошку помоћ и подршку младима, као и сви,ма осталима, у циљу заштите, очувања и унапређења психич-ког здравља, кроз пси-холошко саветовање, пси-ходијагностику, психо-

  терапију и др. програме и активности. Седиште је у Коњовићевој 1 у Сомбору. Више инфор-мација могуће је доби-ти путем телефона 064/ 538-34-38, имејл адресе: [email protected], а детаље о активнос-тима такође погледати и на Фејсбук страници fb/psihozon

  Саша Стојшић

  Психолошке радионице за младе

 • 18. XII 2020. 9

  ЕКОЛОГИЈА

  Град Сомбор заједно са прoјектним партнери-ма из земаља Дунавског слива учествује у Пројекту DTP3-362-2.2, који се реализује у оквиру Дунавског трансна-ционалног програма.

  Пројекат спроводи конзор-цијум од 29 партнера, које чи-не локалне самоуправе, ми-нистарстава, туристичке орга-низације, као и организације цивилног сектора из Аустрије, Словеније, Србије, Хрватске и Мађарске, на челу са Институ-том за развој локалних потен-цијала „Iskriva“ из Словеније.

  Циљ пројекта је да унапре-ди зелени туризам заснован на препознатљивом природном и културном наслеђу у земља-ма које су повезане UNESCO прекограничним резерватом биосфере Мура Драва Дунав, познатом и под називом Ама-зонија Европе.

  У току је развијање мо-дела (апликације) за мерење утицаја туризма на околину RGD TIM (Responsible Green Destination Tourism Impact Model) који ће бележити по-датке о туристичким посетама

  за потенцијалне туристичке дестинације које ће се про-мовисати у оквиру пројекта. Ова апликација ће анализира-ти осетљивост екосистема на развој туризма, уз присуство свих економских и социјал-них аспеката. Потенцијалне две локације Града Сомбо-ра које ће бити обухваћене пројектом су Сомбор и Горње Подунавље.

  Пројекат „Аmazing АоЕ“ повезаће одабране локације европског Амазона погодне за зелени туризам у јединстве-ну мрежу и тако их пренети

  са локалног на транснацио-нални ниво, што ће отвори-ти врата за међународне по-сетиоце.

  Главнa активност Града Сомбора у оквиру пројекта je набавка дигиталне опреме за

  приказ водећих туристичких производа из области туризма и културног наслеђа, која ће допринети унапређењу одр-живог регионалног развоја екотуризма, и то две дигитал-не интерактивне инфо табле и десет сетова виртуелне ре-алности за посетиоце.

  Град Сомбор ће бити до-маћин једног од састана-ка Одбора за менаџмент и квалитет спровођења ак-тивности на пројекту, као и студијске посете и ради-онице осталих партнера у пројекту.

  Укупно трајање пројекта је 30 месеци, од 1. jула .2020. до 31. децембра 2022. годи-не. Укупна вредност пројек-та је 2.411.290 евра, a буџет Града Сомбора у пројекту је 106.480 евра.

  ГРАД СОМБОР ЈЕДАН ОД УЧЕСНИКА ПРОЈЕКТА КОЈИ СПРОВОДЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМАЉА ДУНАВСКОГ СЛИВА

  ● Пројекат „RESPONSIBLE GREEN DESTINATION AMAZON OF EUROPE, акроним Amazing AoE“, спроводи конзорцијум од 29 партнера, које чине локалне самоуправе, министарстава, туристичке организације, као и организације цивилног сектора из Аустрије, Словеније, Србије, Хрватске и Мађарске, на челу са Институтом за развој локалних потенцијала „Iskriva“ из Словеније

  ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНОГ ТУРИЗМА

  Постављање инфор-мативно-едукатив-них табли у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“ реализовано је у склопу пројекта „Зе-лене стазе“. Основна идеја пројекта јесте да се суграђа-ни са природним лепотама Горњег Подунавља упознају шетајући, трчећи или једнос-тавно возећи бицикл стазама резервата природе.

  - Шетно-бициклистичка стаза у Специјалном резер-вату природе „Горње По-дунавље“ формирана је са циљем подизања свести о добробити боравка у природи и значају очу-вања природе и жи-вотне средине. Ова обележена путања пружиће посетио-цима могућност да се упознају са лепо-тама овог заштиће-ног природног добра, које од 2017. године чини део УНЕСКО-ве баштине, као Ре-зерват биосфере „Бачко По-дунавље“. Разноврсност ста-ништа – барски, мочварни, шумски, речни, ливадски екосистеми и разноврс-ност биљног и животињс-ког света чине Горње По-дунавље јединственом при-родном целином, једном од најзначајнијих на целом то-ку реке Дунав. Вековна веза мештана Бачког Моноштора са овим природним богат-

  ствима видљива је и данас, кроз традиционалне занате, домаћу радиност, гастро-номију, архитектуру и ма-нифестације, што све чини богату туристичку понуду села – објашњавају значај пројекта чланови Удружења грађана „Бодрог“, који су у сарадњи са Јавним преду-зећем „Војводинашуме“ и уз подршку Града Сомбора, реализовали пројекат „Зеле-

  не стазе“.Стаза је укупне дужи-

  не 7.600 метара и креће од моста, преко канала Ду-нав-Тиса-Дунав и прола-зи кроз локалитете „Сига“, „Шмагуц“ и „Копани фок“ – викенд насеље Дондо, са од-мориштима „Под Башћом“ и на чарди у викенд насељу „Дондо“.

  На таблама су истакну-те информације о пређеном растојању, потрошеним ка-лоријама и најзначајнијим представницима биљног и животињског света, а све са циљем едукације, под-стицања рекреативних ак-тивности и подизања нивоа знања о важности физичке активности и здравог начи-на живота.

  РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ „ЗЕЛЕНЕ СТАЗЕ“

  ПЕШКЕ И БИЦИКЛОМ КРОЗ ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ

  Удружење грађана „Бодрог“ из Бачког Моноштора почело је акцију поновног чишћења смећа које су несавесни грађани избацили дуж пута Бачки Моноштор - Сомбор.

  Већ првог дана акције, у четвртак, 10. децембра, на-пуњено је 30 џакова смећем са дужине од непуна два ки-лометра пута, а током про-текла четири дана акције скупљено је стотињак џа-кова. Преостало је још да се очисти два од укупно 11 километра.

  Акцију је подржао и члан Градског већа Слободан Ста-нић.

  Само током ове године за отклањање дивљих депонија са територије Града утроше-но је 4.650.000 динара (без ПДВ-а) из градског буџета. Станић је упутио апел суг-

  рађанима да смеће одлажу на прописан начин како би се сачувала животна сре-дина, спречило загађење и позитивно утицало на очу-вање здравља становника. Град је за 2021. годину оп-ределио средства у износу од два милиона динара за куповину додатних контеј-нера од пет кубика, који ће бити постављени у сечима и доступни грађанима за од-лагање отпада.

  Моношторци су ове го-дине кроз сакупљање ре-циклажног материјала, до-нације грађана и уз помоћ Предшколске установе „Вера Гуцуња“ прикупили сред-ства помоћу којих су обезбе-дили нови систем грејања за локални вртић, што је добар пример како на веома јед-ноставан начин удружени грађани могу да дају значајан допринос за своју локалну заједницу.

  УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „БОДРОГ“ ИЗ БАЧКОГ МОНОШТОРА ПОЧЕЛО АКЦИЈУ ПОНОВНОГ ЧИШЋЕЊА СМЕЋА

  ДОПРИНОС ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

  Амазонија Европе

  Постављене едукативне табле

  Једна од едукативних табли на стази дужине 7,6 километара

  фот

  о Б

  орис

  Ерг

  Европски Амазон простире се на подручју пет држава

 • predstava prvi put rađena u somborskom teatru.

  - Prvi utisci su više nego dobri! Mislim da je ovo pravo vreme za Joneska. Teatar apsurda, u apsurdno vreme u kojem smo se svi našli evo već skoro godinu

  dana. Somborsko pozorište je dugo čekalo na Joneska, a došao je u pravo vreme i mislim da će publika voleti ovu predstavu i da će joj se vraćati više puta. Rad je bio uzbudljiv i neizvestan zbog cele situacije, dugo smo radili, opet zbog ove situacije, bilo je baš zanimljivo. Komediju je uvek lepo raditi i glumci vole komediju, tako da, sve u svemu, jedan veliki superlativ što se tiče ovog procesa i predstave kao takve, ispričala je Dragana Šuša, glumica Narodnog pozorišta Sombor.

  Т. S.

  КУЛТУРА

  Izložbu „XANAX 2020” Momira Bulovića čini jedna velika slika, naziva „Under My Thumb” (ulje na platnu, 150x240 cm) nastala tokom avgusta i septembra ove godine kao odgovor na okolnosti koje su nas zadesile.

  - Kada je slika nastala još nismo ni znali da li će biti izložbe i kada, odlagali smo je, a stvar se svela na jednu sliku da bi se posetioci što kraće zadržavali u galeriji. Na slici je Lenjin, galerija je u mraku, tako da sve podseća na Lenjinov mauzolej, gde ljudi čekaju u redu da uđu unutra, a aktuelna situacija ovde kod nas, gde stojimo u redovima da nam mere temperaturu, me podstakla na ovakvo delo... - rekao je umentik.

  Ova slika, saznali smo od autora, biće na proleće, u maju, deo jedne izložbe u Beogradu na kojoj će biti izloženi i radovi mnogih svetski poznatih slikara.

  - Otvaranje izložbe je neobično, kako za našu Galeriju tako i za Sombor, jer je autor tražio da na otvaranju nema uobičajenog svečanog govora. U pozadini se čuje

  U ponedeljak, 14. decembra Narodno pozorište Sombor otpočelo je rad na novoj predstavi „Tramvaj zvani želja” čuvenog američkog dramskog pisca Tenesi Vilijamsa u režiji Juga Đorđevića.

  Drama ,,Tramvaj zvani želja“ smatra se jednom od najboljih predstava XX ve-ka, a mnogi je smatraju naj-većim Vilijamsovim delom. Vilijams je dobio dve Puli-cerove nagrade za dramu: za komad „Tramvaj zva-ni želja” (1948) i za dramu „Mačka na usijanom lime-nom krovu” (1955).

  Reditelj Jug Đorđević di-plomirao na Fakultetu dram-skih umetnosti u Beogra-du, odsek Pozorišna i radio režija, u klasi prof. Nikole Jevtića i Dušana Petrovića. Prvu profesionalnu režiju potpisuje u pozorištu „Bora Stanković“ u Vranju, tekst Tijane Grumić „Kepler 452-b“. Za istu predstavu Tijana i Jug podelili su „Specijalnu nagradu za novu pozorišnu osećajnost“ na festivalu Jo-

  IZLOŽBA „XANAX 2020” MOMIRA BULOVIĆA„ĆELAVA PEVAČICA” - PREDSTAVA KOJA ĆE SE DUGO IGRATI

  U PRIPREMI NOVA PREDSTAVA

  PRISILNA MIRNOĆA

  „TRAMVAJ ZVANI ŽELJA”

  TEATAR APSURDA U APSURDNO VREMEDruga premijera u sezoni, „Ćelava

  pevačica” Ežena Joneska u režiji Ive Milošević, dogodila se u subotu 12. decembra, u neobično vreme - tačno u podne. To nije smetalo vernoj publici ni uverljivoj i sjajno uigranoj glumačkoj ekipi. Puno energije se oslobodilo na sceni - glumci su mnogo dali, a publika je to prepoznala.

  Ninoslav Đorđević, Dra-gana Šuša, Biljana Keske-nović, Srđan Aleksić, Sofija Mijatović i Pero Strojanče-vić još jednom su nasmejali publiku u komediji i drami apsurda, a publika je mogla da oseti i smeh i tugu što svet nije bolji nego što jeste.

  - Drago mi je da se premijera uopšte desila uprkos ovoj situaciji koja je oko nas, a koju više ne vredi

  ni komentarisati. Uprkos svim merama koje, naravno, moraju da postoje, i svim nedaćama koje se u ovakvim vremenima podrazumevaju, mi smo uspeli da dođemo do

  premijere. Vrlo sam srećan zbog toga jer je „Ćelava pevačica” zaista jedan od ključnih tekstova XX veka, jedan od kamena temeljaca na kojima se bazira svetska dramaturgija druge polovine XX veka. Posle gotovo 50 godina u našem pozorištu se publika sreće sa „Ćelavom pevačicom”, a rediteljka Iva Milošević je tome dala jedan svoj pristup primeren današnjem vremenu. Ja se vrlo dobro osećam dok je igram i po reakcijama publike rekao bih da se i njima ovo naše viđenje „Ćelave pevačice” dopalo. Jedva čekam da se ova situacija smiri, pozorišni repertoar ustali i da ovu predstavu igramo onako kako smo na to navikli - rekao je nakon premijere glumac Narodnog pozorišta Sombor, Srđan

  Aleksić. Ovom prilikom u foajeu

  pozorišta priređena je i skromna izložba koju čine fotografije i plakat iz 1971. godine kada je ova

  neobičan zvuk, mešavina talasa, vetra, vode koja uporno kaplje i nikad ne prestaje i vode koja žubori, koja se nalazi ispred svih tih zvukova koji su dosta teški i mučni, i to je zapravo Momirova izjava povodom ovog današnjeg vremena. Mislim da umetnik, a i mi

  sami, u svemu treba da vidimo neku nadu. Bulović je jedan od najznačajnijih somborskih savremenih slikara i upravo je ova izložba jedna jaka izjava povodom čitave ove situacije sa kovidom-19 – kazala je Vesna Šašić, direktorka Kulturnog centra.

  Za utisak o izložbi pitali smo i Tatjanu Dimitrijević, urednicu likovnih programa u Galeriji Kulturnog centra:

  - Stiče se utisak o stalnoj potrebi da se postave i

  akim Vujić. Ova predstava našla se u glavnoj selekciji Sterijnog pozorja, 2018. go-dine. Do sada je preveo četiri drame sa engleskog jezika.

  Radi i živi u Beogradu. Dramaturg predstave je

  Tijana Grumić, kostimograf Velimirka Damjanović, sce-nograf Andreja Rondović, a

  istaknu neke veličine, da se ima odnos prema nečemu monumentalnom. Momir je prepoznao tu primitivnu potrebu ljudi u sadašnjem svetu. Drugo, tu je prikazana i ta prevara, ta ideja da će forma ostati zadržana ukoliko se na silu fermentira, ako se zadrži njeno propadanje a unutra

  u stvari nema ničega. On je uneo jednu novu atmosferu, malo nas je uzdrmao mrakom i intenzivnim osvetljenjem crvenog tona. Neko bi rekao da je to spokoj, ali to je toliko daleko od spokoja. Ovo vreme svakako nije spokojno pa tako ni ova slika. Vlada prisilna mirnoća, sve je šuplje, sve je privid – istakla je ona.

  Postavka izložbe u Somboru trajaće do 26. decembra.

  Т. S.

  Bračni parovi Martin i Smit

  - Blo je sjajno, izazovno, davalo nam je smisao zašto postojimo u ovoj branši i imali smo privilegiju da se bavimo svojim poslom. Nije bilo lako, na trenutke, jednostavno smo se osećali uznemireno jer nismo znali da li ćemo i kada doći do premijere. Bilo je tu i razboljevanja, prekida, ali uživali smo. Bio je ovo jedan istraživački rad iako smo vrlo brzo došli do onoga šta smo želeli. Ovo je jedno fantastično pozorište, sjajan ansambl i za mene je ovo jedna prečka po pitanju izazova koje sebi postavljam kao reditelj uspela da preskočim i sada ću da idem dalje. Nismo pravili samo komediju, pravili smo dramu apsurda koja postavlja neka pitanja vezana za krajnji smisao našeg bitisanja u okolnostima svakodnevne banalnosti i izostanka životne vatre koju mi u predstavi uzimamo kao simbol života - kazala je rediteljka Iva Milošević.

  O SMISLU ŽIVOTA

  „Under My Thumb”, Momir Bulović

  Izložba u foajeu

  Katalog izložbe

  Iva Milošević

  kompozitor Julija Đorđević. U predstavi igraju Milijana Makević, Aleksandar Ri-stoski, Ivana V. Jovanović i Nemanja Bakić.

  Premijera predstave pla-nirana je za februar 2021. godine.

  Т. S.

  Prva proba

  10 18.XII 2020.

 • ДРУШТВО

  18. XII 2020. 11

  ОБРАЗОВАЊЕ

  ИЗЛОЖБА „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У 2020. ГОДИНИ”

  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА ГИМНАЗИЈЕ

  У ПЛАНУ ОТВАРАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ ОДЕЉЕЊА У ГИМНАЗИЈИ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“

  РЕТРОСПЕКТИВА ГОДИШЊЕГ РАДА

  „НА ДРИНИ ЋУПРИЈА“ НА НОВ НАЧИН

  ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ

  ● Рок за прелиминарну пријаву је 30. децембар

  Гимназија „Вељко Петровић” планира да отвори одељење за уче-нике са посебним способ-ностима за спорт у школ-ској 2021/22. години.

  Један од најважнијих ус-лова за отварање одељења је заинтересованост од-личних ученика који ост-варују значајне резултате у спорту. Да би се отво-рило одељење потребно је најмање 15 ученика

  - Позивамо све одлич-не ученике који су осваја-ли награде на републич-ком нивоу или су били позвани у репрезентацију из било ког спорта у по-следње две године и желе да наставе да се баве спор-том током свог живота као активни спортисти, спорт-ски тренери, спортски но-винари, спортски менаџе-ри, спортски медицина-ри... да се информишу и пријаве путем имејла: [email protected] или на телефон: 064/ 804-41-24 – казао је директор Ду-шан Мишковић.

  Рок за прелиминарну пријаву је 30. децембар.

  Професорка српског језика и књижев-ности др Снежана Клепић, организовала је пројект-ну наставу „Више од иг-ре, боље од бекства“ у три одељења трећег разреда Гимназије „Вељко Петро-вић“. Уз познате циљеве пројектне наставе: реша-вање проблема, трансфер знања, развој критичког мишљења, ученици су још једном на нов начин посве-тили посебну пажњу увек живом Андрићевом роману „На Дрини ћуприја“. Након читања дела, опредељивали су се за индивидуализова-не диференциране задатке, следећи упутства у њихо-вој изради, као и детаљно прецизиране критеријуме оцењивања.

  Ученици друштве-но-језичких одељења, при-премајући се за креирање новина инспирисаних ли-ковима и догађајима из ро-мана, прошли су својеврсну малу школу новинарства,

  вежбајући писање вести, интервјуа, репортажа и сл. Како би им олакшала изра-ду новина, професорка је снимила видео-упутство о кориштењу програма за креирање новина – пабли-шера. Неки су теме из ро-мана препознали и у савре-меном животу, те писали о болестима зависности, двоструком моралу, еко-номији и сл. Ученици са

  посебним способностима за информатику имали су другачије задатке (прила-гођене њиховим способнос-тима и интересовањима) – креирање питања који-ма је требало примерити облик (слагалица, квиз, укрштеница и сл.) и да-ти изглед кориштењем различитих електронских алата, а онда све задатке уградити у једну платфор-

  му - собу за бекство (по-пуларна игра однедавно се користи и у настави). На часове су ученици до-шли припремљени, изла-гали резултате својих ис-траживања, представили своје стваралачке задатке, учествовали у дискусији, а продукти њиховог рада могу се користити као ин-терактивна наставна сред-ства, корисна и забавна.

  Предност образовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефи-каснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репре-зентативним припрема-ма и такмичењима током школске године.

  У плану наставе и учења специјализованих одељења за ученике са по-себним способностима за спорт, прецизиран је број теоријских часова и ча-сова вежби који ће бити прилагођени тренажном процесу ученика, у са-радњи са клубом у коме ученик тренира. У оства-ривању различитих тема и достизању датих исхо-да осталих општеобразов-них предмета, ученицима ће бити доступан широк дијапазон тема и садржаја за израду истраживачких задатака и пројеката, као и коришћење метода који подразумевају активно

  Др Снежана Клепић организовала пројектну наставу

  учествовање ученика и употребу ИКТ-а.

  Што се тиче наставе предмета спорт и тре-нинг, ученици ће овладати знањима о систему физич-ке културе, историји спор-та и олимпизма, са посеб-

  ним освртом на спорт као друштвену делатност и за-конитостима и правилима тренажног процеса.

  Изучавајући предмет спорт и здравље, учени-ци ће овладати знањима о утицају правилне исхра-не и суплемената на по-стигнућа у спорту, зна-чају спорта и вежбања на репродуктивно здравље

  и здравље уопште, као и знањима о улози спорта у превенцији коришћења психоактивних супстанци.

  Специфичност овог програма наставе и учења је у томе што ће ученици за четири године имати укупно 1.115 часова из области спорта, што је мно-го више него код осталих гимназијских смерова. Из предмета спорт и здравље, који се у осталим гимназијским смеровима јавља само у облику из-борног програма, ученици ће имати 539 часова.

  Други предмет специфичан само за ученике ових одељења је спорт и тренинг, који је заступљен са 576 часова у току четири године. Овакав број часо-ва, садржаји који се изучавају, стручни наставници и опремљене школе стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на одгова-рајућим факултетима – факултетима спорта и фи-зичког васпитања и других факултета, укључујући и факултете који припадају универзитетима Војске Србије и полиције Републике Србије, при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из других области.

  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Изложбом плаката под називом „Кул-турни центар у 2020. годи-ни”, осврнуће се на програ-ме које је тим Културног центра реализовао током протеклих дванаест месе-ци. Аутор изложбе је Давид Фирањ, уредник програма у Културном центру. Из-ложба ће бити отворена у уторак, 22. децембра, у 12 часова у Малој галерији Културног центра „Лаза Костић” Сомбор.

  - Због поштовања епи-

  демиолошких мера, а у циљу спречавања ширења заразне болести ковид-19, отварање ће бити реали-зовано електронским пу-тем. Посетиоци ће бити у могућности да посете изложбу непосредно по завршетку отварања, као и у предстојећим данима у преподневним часовима од 8 до 14 сати и суботом од 9 до 13 часова – наве-дено је у позиву.

  Поставка изложбе ће трајати до 8. јануара. Т. С.

  GRADSKA BIBLIOTEKA „KARLO BIJELICKI”

  Ključne mere zaštite u biblioteci su i da-lje na snazi. Prilikom pose-te odeljenjima i ograncima obavezno je držanje distan-ce, korišćenje dizinfekcionih sredstava i nošenje maske. Kako bi se smanjilo zadr-žavanje unutar prostora bi-blioteke,