psykosociala faktorer

of 7 /7
Ergonomi och Psykosociala faktorer Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad

Upload: loisasessman

Post on 18-Nov-2014

613 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Psykosociala faktorer

Ergonomi och

Psykosociala faktorer

Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad

Page 2: Psykosociala faktorer

Psykosocial arbetsmiljö

• Psykosocial arbetsmiljö handlar om samspelet människor emellan och hur människan utvecklas och formas i den miljö han/hon befinner sig i.

• Den psykosociala arbetsmiljön har uppmärksammats mer på senare tid p.g.a högre sjukfrånvaro.

• Stress• Arbetstider• Krav på högre effektivitet• Bristfällig anpassning av ny teknik• Ändringar av strukturen i arbetsorganisationen• Konsulter• Projektbaserat arbete

•Arbetstillfredställelse effektivitet

Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad

Page 3: Psykosociala faktorer

Behovsteorier

• Maslows behovstrappa

• Hertzberg• Hygienfaktorer• Motivationsfaktorer

Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad

Fysiska behov

Trygghet

Gemenskap

Uppskattning

Självförverkligande

Page 4: Psykosociala faktorer

En god psykosocial arbetsmiljö

• Arbetstagaren ska kunna påverka arbetsfördelning och arbetstakt

• Arbetsklimatet ska upplevas positivt, det ska finnas förtroende för chefer och kollegor

• Det ska finnas utrymme för att tillämpa sina kunskaper och utveckla nya

• Trivsel bland arbetskamrater underlättar hantering av konflikter

• Arbetsbelastningen ska vara stimulerande, varken för hög eller för låg

Det är enklare att ”mäta” fysisk arbetsmiljö då det finns angivna ramar att arbeta efter. Den psykosocial miljön kan upplevas olika, för olika individer på en och samma arbetsplats .

Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad

Page 5: Psykosociala faktorer

Vad är hälsa?

• WHO

• Marie Jahodas (1958)

• Självkänsla och självförtroende, att acceptera sig själv• Självförverkligande, att förverkliga sina möjligheter• Självständighet med sociala behov• Social kompetens

“Förmåga att älska,adekvat funktion i kärlek, arbete och lek,adekvata interpersonella relationer,effektivitet inför situationens krav,förmåga till aktiv och passiv anpassning,effektivt problemlösande.”

(citat ur Bohgard, 2008)

Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad

Page 6: Psykosociala faktorer

Att kunna påverka sitt arbete…

… är en viktig aspekt för en god hälsa

• Inflytande – för mycket eller för lite kan vara negativt• Frihet – kan vara positivt men också upplevas som en belastning• Krav-kontroll-stödmodellen

• Belastningshypotesen

• Stress, positiv och negativ• Alarmsystem

• ”Coping”• Rätt man på rätt plats

Ett arbete med högra krav och litet beslutsutrymme och litet socialt stöd har visat sig ha ett samband med en lägre arbetstillfredsställelse, utbrändhet och att man mår sämre psykiskt.

Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad

Page 7: Psykosociala faktorer

SammanfattningPsykosocial arbetsmiljö handlar om människans samspel med omgivande miljö. För att kunna arbeta effektivt och uppleva

arbetstillfredställelse ska både den fysiska och psykiska hälsan upplevas som god.

Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad