raport o stanie miasta gliwice - dane na koniec roku raport o stanie miasta gliwice-dane na koniec...

Download RAPORT O STANIE MIASTA GLIWICE - dane na koniec roku Raport o stanie miasta Gliwice-dane na koniec roku

If you can't read please download the document

Post on 23-Jun-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RAPORT O STANIE MIASTA GL IWICE

  - dane na kon iec roku 2011

  Fot.: A. Witwicki

  Czerwiec 2012

 • Raport o stanie miasta Gliwice-dane na koniec roku 2011

  Strona 2 z 112

 • Raport o stanie miasta Gliwice-dane na koniec roku 2011

  Strona 3 z 112

  Szanowni Państwo,

  Przekazujemy Państwu Uzupełnienie Raportu o stanie miasta Gliwice o dane

  dostępne na koniec roku 2011. Informacje zawarte w dokumencie zostały przedstawione

  w formie tabel i wykresów, natomiast w kadencyjnym Raporcie, który zostanie opracowany

  za lata 2010-30.06.2014, będzie przeprowadzona analiza stanu miasta. Jak co roku

  Uzupełnienia publikujemy na stronie internetowej Urzędu: www.gliwice.eu, w zakładce

  Biblioteka, gdzie możecie Państwo zapoznać się z dokumentem.

  W tym roku przedstawiamy Państwu nową wersję Uzupełnienia Raportu, która

  jest ściśle powiązana ze „Strategią Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta

  Gliwice do roku 2022”, poprzez układ zgodny z priorytetami i celami strategicznymi

  miasta.

  Przy pozyskiwaniu danych i nad dokumentem pracował zespół Biura Rozwoju

  Miasta. W celu uzyskania dodatkowych informacji, z zakresu objętego Raportem, można

  kontaktować się z Panią Violettą Koza i Panią Iloną Włoch pod numerem

  tel.: 32/238 54 62 oraz 32/238-54-61.

  Prezydent Miasta Gliwice

 • Raport o stanie miasta Gliwice-dane na koniec roku 2011

  Strona 4 z 112

  SPIS TREŚCI

  UWAGI METODYCZNE............................................................................................... 7

  KALENDARIUM WYDARZEŃ ....................................................................................... 8

  1. BUDOWA NOWOCZESNYCH STRUKTUR GOSPODARCZYCH .......................... 13

  1.1. WYSOKA ATRAKCYJNOŚĆ MIASTA DLA LOKALIZOWANIA INNOWACYJNYCH INWESTYCJI ......13

  1.2. KORZYSTNE WARUNKI DLA POWSTAWANIA SIECI WSPÓŁPRACY BIZNESOWO-BADAWCZEJ ORAZ ZAWIĄZYWANIA KLASTRÓW PRZEMYSŁÓW WYSOKICH TECHNOLOGII ..........................13

  1.3. ROZWIJAJĄCE SIĘ W OPARCIU O DOGODNE POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE – FUNKCJE LOGISTYCZNE ...................................................................................................................13 1.3.1. Modernizacja systemu komunikacyjnego ................................................................................14 1.3.2. Komunikacja publiczna................................................................................................................16 1.3.3. Ruch drogowy................................................................................................................................17

  1.4. WYSOKI POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEKŁADAJĄCY SIĘ NA TWORZENIE MIEJSC PRACY I POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE.......................................19 1.4.1. Zjawisko bezrobocia......................................................................................................................21 1.4.2. Struktura wiekowa bezrobotnych mieszkańców miasta Gliwice..........................................22 1.4.3. Poziom wykształcenia a struktura bezrobocia .........................................................................23 1.4.4. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy ..................................................................................24

  2. PODWYŻSZENIE POZIOMU JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE.................................. 25

  2.1. WYSOKI STANDARD ŻYCIA WYRÓŻNIAJĄCY POZYTYWNIE GLIWICE W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ, ODPOWIADAJĄCY POZIOMOWI WYSTĘPUJĄCEMU W MIASTACH EUROPEJSKICH .................................................................................................................25 2.1.1. Mieszkańcy- demografia..............................................................................................................25 2.1.2. Gospodarka mieszkaniowa .........................................................................................................29 2.1.3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego ................................................................................30 2.1.4. Komunalne zasoby mieszkaniowe..............................................................................................31 2.1.5. Bezpieczeństwo, porządek i przestępczość..............................................................................33 2.1.6. Centrum Ratownictwa Gliwice...................................................................................................34 2.1.7. Działalność porządkowa Straży Miejskiej...................................................................................35 2.1.8. Zagrożenie pożarami ....................................................................................................................36

  2.2. MIASTO PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH SAMODZIELNEGO ROZWOJU .............................................................................................38 2.2.1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych ..........................................................................38 2.2.2. Ochrona zdrowia i opieka społeczna .......................................................................................39 2.2.3. Wydatki budżetu miasta na ochronę zdrowia .........................................................................39 2.2.4. Działania miejskich jednostek organizacyjnych z zakresu pomocy społecznej

  w roku 2011 .....................................................................................................................................40 2.2.5. Koncepcja organizacji lokalnego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem

  oraz rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej................................................................41 2.2.6. Świadczenia opiekuńcze i pieniężne, udzielone przez Ośrodek Pomocy

  Społecznej ......................................................................................................................................43

 • Raport o stanie miasta Gliwice-dane na koniec roku 2011

  Strona 5 z 112

  2.2.7. Osoby objęte opieką całodobową w miejskich placówkach opiekuńczych/bez Domów Dziecka/ ...........................................................................................................................43

  2.2.8. Osoby objęte opieką dzienną w miejskich placówkach opiekuńczych.............................44 2.2.9. Przeciwdziałanie uzależnieniom .................................................................................................45 2.2.10. Żłobki Miejskie.................................................................................................................................46

  2.3. ROZWÓJ GOSPODARCZY I OSADNICZY NIEKOLIDUJĄCY Z WYMAGANIAMI EKOROZWOJU..................................................................................................................47 2.3.1. Ochrona środowiska .....................................................................................................................47 2.3.2. Gospodarka wodno-ściekowa ...................................................................................................47 2.3.3. Gospodarka odpadami ...............................................................................................................49 2.3.4. Ochrona zieleni i powietrza .........................................................................................................50 2.3.5. Budżet miasta .................................................................................................................................51 2.3.6. Charakterystyka dochodów........................................................................................................52 2.3.7. Struktura dochodów własnych miasta w latach 2010–2011 .................................................53 2.3.8. Struktura wpływów do budżetu miasta z podatków i opłat lokalnych ...............................53 2.3.9. Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach budżetowych ...........................54 2.3.10. Zarządzanie płynnością finansową miasta...............................................................................55

  3. ROZWIJANIE FUNKCJI METROPOLITARNYCH .................................................. 57

  3.1. MIASTO BĘDĄCE ZNACZĄCYM W KRAJU OŚRODKIEM NAUKOWO-AKADEMICKIM.................57

  3.2. WYSOKI POZIOM DOSTĘPNEJ W MIEŚCIE OFERTY KULTURALNEJ, ROZRYWKOWEJ I REKREACYJNEJ.................................................................................................................58 3.2.1. Wydatki na działalność kulturalną..............................................................................................58 3.2.2. Organizacja imprez kulturalnych ................................................................................................58 3.2.3. Działalność miejskich instytucji kultury .......................................................................................63 3.2.4. Gliwicki Teatr Muzyczny ................................................................................................................63 3.2.5. Muzeum w Gliwicach ...................................................................................................................64 3.2.6. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach........................................................................