republika„ska polska - za‚o¼enia i tezy

Download Republika„ska Polska - za‚o¼enia i tezy

Post on 22-Jul-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie propozycji programowych, zgłaszanych przez członków i sympatyków Stowarzyszenia Republikanie w 2013 roku. W wyniku przeprowadzonych rozmów z ekspertami oraz ankiet internetowych pt. Priorytety dla Polski i Zmieniaj Polskę udało się zebrać całą gamę pomysłów, których realizacja stwarza szansę na poprawę sytuacji w naszym kraju.

TRANSCRIPT

 • Republikaska

  Polska

  zaoenia i tezyprogramowe

  }

  {

 • 2SpisTreci

  Od Redakcji

  Zaoenia

  Ustrj RzeczypospolitejZaoeniaSamorzdSejmSenatPrezydentSdy Pozostae organyLikwidowane organy konstytucyjneProponowana struktura ministerstw

  Sprawiedliwo i AdministracjaAdministracja Zaoenia Urzdnicy Postpowanie administracyjne Administracja skarbowa Informatyzacja administracjiSprawiedliwo Zaoenia Zawody prawnicze Praca sdw

  Bezpieczestwo KrajuOrganizacja sub mundurowych

  11.11.21.31.41.51.61.71.81.9

  22.12.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.22.2.12.2.22.2.3

  33.1

  5

  6

  889

  10111213151617

  2020202122232425252627

  2828

  }

 • 3Udzia obywateliFinansowanie si zbrojnychSiy zbrojneWsppraca regionalnaSprawy wewntrznePrzestpstwa gospodarcze

  Sprawy ZagraniczneCele, moliwoci i ograniczeniaZasadyDziaaniaInstytucjeRelacje gospodarczePolacy poza granicamiWsppraca regionalnaUnia Europejska

  Sprawy SkarboweZaoeniaPienidzDochodyDaniny od osb fizycznychDaniny od maych przedsibiorcwDaniny od duych przedsibiorcwSystem wydatkwDug publicznyReprywatyzacjaMajtek pastwa i zamwienia publiczne

  Mecenat PublicznyKulturaKultura fizyczna Imprezy masoweNauka Zaoenia

  3.23.33.43.53.63.7

  44.14.24.34.44.54.64.74.8

  55.15.25.35.45.55.65.75.85.95.10

  66.16.26.2.16.36.3.1

  303132343536

  373739404141434445

  4747484950515153545556

  585860616262

 • 4 Stopnie akademickieWyznania religijne oraz mniejszoci narodowe i etniczne

  Polityka SpoecznaOwiata i wychowaniePracaRodzinaSzkolnictwo wysze Podstawy funkcjonowania uczelni Finansowanie uczelni Postulaty szczegoweZabezpieczenie spoeczne Zaoenia System emerytalny System rentowy PozostaeZdrowie Zasady Procedura rejestracji Procedura sprzeday lekw Ocena jakoci Finansowanie Ubezpieczenia prywatne wiadczeniodawcy Pozostae

  Polityka GospodarczaZaoeniaRolnictwo i lenictwoInfrastruktura transportowaPrawo transportowe i drogoweEnergetykaBudownictwoInstytucje Finansowe

  Podsumowanie

  6.3.26.4

  77.17.27.37.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.67.6.17.6.27.6.37.6.47.6.57.6.67.6.77.6.8

  88.18.28.38.48.58.68.7

  6364

  65656970727273747575767879808081828384858585

  8686878890919294

  95

 • 5OdRedakcji

  Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie propozycji programowych, zgaszanych przez czonkw i sympatykw Stowarzyszenia Republikanie w 2013 roku. W wyniku przeprowadzonych rozmw z ekspertami oraz ankiet internetowych pt. Priorytety dla Polski i Zmieniaj Polsk udao si zebra ca gam pomysw, ktrych realizacja stwarza szans na popraw sytuacji w naszym kraju. Wszystkim Autorom naley raz jeszcze podzikowa za kreatywno i pen zaangaowania postaw.

  Dla uporzdkowania dyskusji tekst przedstawiono w formie krtkich, kolejno numerowanych zaoe i tez. Ich systematyczna krytyka powinna pozwoli na sprawne stworzenie ostatecznego programu republikanw.

  Cz prezentowanych postulatw pochodzi z niezrealizowanych dotd programw innych ugrupowa, wyselekcjonowanych na podstawie osobnej kwerendy. Po ich lekturze uderza prawdziwo maksymy, e obiecujemy wedug nadziei, dotrzymujemy wedug obaw. Mamy nadziej, e w przyszoci nie stanie si to udziaem naszego Stowarzyszenia.

  }

 • 6Zaoenia

  Polska ma sta si pastwem sprawnym, sucym dobru wsplnemu i ochronie interesu publicznego.

  Sia Republiki jest pochodn obywatelskiej odpowiedzialnoci za Ojczyzn.

  Pragniemy, aby Polska staa si pastwem stanowicym wzr do naladowania. Z takiego kraju Polacy przestan wyjeda. Stanie si on jak przed wiekami atrakcyjnym celem dla emigrantw z zachodu Europy.

  Zapewnienie obywatelom swobody gospodarowania skutkowa bdzie wzrostem zamonoci caego spoeczestwa, a tym samym uatwi pastwu realizacj jego zada.

  Pastwo dobrze zorganizowane ma szanse sta si pastwem silnym, z ktrym obywatele bd si identyfikowa i z ktrego bd dumni.

  Realizacja tych planw jest moliwa, ale wymaga konsekwencji, stanowczoci i cierpliwoci.

  Pastwo powinno obywateli traktowa w rwny sposb. Wyjtki od tej zasady musz by dobrze uzasadnione i wiza si ze szczeglnymi obowizkami uprzywilejowanych wobec caego spoeczestwa. Kontrola realizacji tego obowizku moe spoczywa wycznie na organach niezalenych od osb uprzywilejowanych.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  }

 • 7Specjalne uprawnienia czci obywateli wynikaj ze zobowiza, zacignitych przez pastwo w okresie komunizmu i transformacji. Polska powinna chroni prawa nabyte zgodnie z zasad dotrzymywania umw. Rwnoczenie naley maksymalnie ograniczy zaciganie nowych zobowiza tego typu przez pastwo.

  Funkcjonowanie pastwa powinno opiera si na zasadzie proporcjonalnoci i pomocniczoci. Aktywno wadzy musi prowadzi do oglnospoecznych korzyci, stanowicych uzasadnienie dla ponoszonych kosztw. Ingerencja wadzy centralnej moe by usprawiedliwiona, o ile jednostki, rodziny i wsplnoty samorzdowe nie s w stanie same rozwiza problemu godzcego w interes ogu.

  Rzdzenie polega na umiejtnoci twrczego i harmonijnego godzenia interesw jednostek, grup spoecznych i caego spoeczestwa.

  8

  9

  10

 • 8UstrjRzeczypospolitej

  Obecna Konstytucja gwarantuje utrzymanie baaganu kompetencyjnego

  i uniemoliwia naruszenie status quo. Polska pilnie potrzebuje nowej Konstytucji,

  by pastwo mogo lepiej funkcjonowa.

  Podstawowym wyzwaniem ustrojowym jest przywrcenie pastwu sterownoci.

  Mnogo organw wadzy powoduje, e ich kompetencje dubluj si

  i nie wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny.

  Oparcie pastwa na zasadzie pomocniczoci pozwoli na istotne przesunicia

  obecnych kompetencji rzdu w d - do jednostek, rodzin i wsplnot

  samorzdowych. Zmniejszenie rzeczywistych kompetencji wadz centralnych

  umoliwi czenie ich organw.

  Naley zabroni czenia jakichkolwiek stanowisk we wadzy ustawodawczej,

  wykonawczej i sdowniczej, tak na poziomie kraju, jak i samorzdu

  terytorialnego. W szczeglnoci posowie nie powinni sprawowa funkcji

  ministerialnych.

  Na forum europejskim naley popiera skrcenie kadencji wadz Unii Europejskiej

  do 4 lat. W dalszej perspektywie umoliwi to synchroni-zacj krajowego

  kalendarza wyborczego z kalendarzem UE. Uatwi to faktyczn wspprac

  midzy polskimi przedstawicielami na poziomie krajowym i unijnym.

  11

  12

  13

  14

  15

  zaoenia 11.1 }

 • 9Ze wzgldu na z konstrukcj obecnych wojewdztw i powiatw naley

  rozway istotne zmiany w ich ksztacie. Obecne wojewdztwa nie prowadz

  polityki regionalnej, gdy ich granice nie pokrywaj si ani z granicami

  historycznymi, ani kulturowymi, ani nie odzwierciedlaj rzeczywistych powiza

  ekonomicznych. Przykadowo, mieszkacw Radomia i Pocka, Czstochowy

  i Raciborza, nie czy realnie istniejca wsplnota interesw. Funkcjonujce

  obecnie powiaty s z kolei zbyt mae, by podoa takim zadaniom. Dysponuj

  one niewielkimi kompetencjami i jeszcze mniejszymi rodkami.

  Konieczny jest jasny podzia kompetencji midzy sektor centralny i samorzdowy.

  Rwnolege funkcjonowanie na poziomie obecnego wojewdztwa administracji

  rzdowej i samorzdowej to kosztowna ekstrawagancja.

  Jak najwicej kompetencji naley przekaza gminom i ich dobrowolnym

  zwizkom.

  Samorzdy wojewdzki i powiatowy powinny zosta rozwizane. Ich

  kompetencje przejby samorzd ziemski, funkcjonujcy na obszarze

  odpowiadajcym kilku dzisiejszym powiatom. Rozwizanie to znakomicie

  sprawdzao si w przeszoci przykadowo na terenie obecnego wojewdztwa

  dzkiego istniay ziemie czycka, sieradzka, rawska i wieluska.

  Ziemia, na czele ze starost, mogaby prowadzi polityk regionaln

  suc zaspokojeniu rzeczywistych potrzeb mieszkacw. W kadej ziemi

  funkcjonowaby te sd niszej instancji.

  Zmniejszona administracja centralna funkcjonowaaby na poziomie kraju

  oraz 1112 historycznych wojewdztw.

  Wojewoda nadzorowaby administracj zespolon oraz jednostki samorzdu

  terytorialnego i ich zwizki pod wzgldem legalnoci. W kadym wojewdztwie

  funkcjonowaby te sd wyszej instancji.

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  samorzd1.2

 • 10

  Inicjatywa ustawodawcza nalee powinna wycznie do obywateli i do posw.

  Zadaniem Sejmu byoby uchwalanie ustaw i kontrola wadzy wykonawczej.

  Ustawy rozpatrywano by w kolejnoci zgaszanych projektw,

  chyba e 2/3 penego skadu Sejmu uwaaoby inaczej.

  Ustaw przekazywano by do Senatu po uzyskaniu poparcia (pisemnego

  lub wyraonego w gosowaniu) ponad poowy penego skadu Sejmu.

  Sejm liczyby 400 posw wybieranych w okrgach jednomandatowych. Okrgi

  te obejmowayby dzielnice miast, pojedyncze gminy lub kilka ssiednich gmin

  lecych w danej ziemi.

  Jednomandatowo okrgw wyborczych stworzy szans dostania si do

  Sejmu dla przedstawicieli mniejszoci etnicznych bez tworzenia sztucznych

  przywilejw podwaajcych rwno obywateli wobec prawa.

  Posowie nie powinni czerpa innych poytkw publicznych ni te otrzymywane

  z Kancelarii Sejmu.

  Celem technicznego umoliwienia gosowania rodzinnego kady obywatel miaby

  dwa gosy w wyborach do Sejmu.

  Gosy obywateli niepenoletnich byyby rwno dzielone midzy ich prawnych

  opiekunw, za wyjtkiem opieki wykonywanej przez urzdnikw. Pozwalaoby

  to uwzgldnia interesy modszego pokolenia przy decyzjach politycznych

  i stanowioby niezbdny mechanizm rwnowacy proces starzenia si

  spoeczestwa.

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  sejm1.3

 • 11

  Senat, wzorem I Rzeczypospolitej, skadaby si z przedstawicieli wadzy

  wykonawczej. Ich zadaniem byoby wnoszenie