savrseno zdravlje - deepak chopra

Download Savrseno Zdravlje - Deepak Chopra

Post on 27-Apr-2015

90 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Deepak Chopra, dr. med.

SAVRENO ZDRAVLJE

Cjelovit vodi za duh i tijelo Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Shankari Shankaracharya za uvanje Mudrosti

i uitelja o

koli znanja ivota

ZahvaleOd srca zahvaljujem: Svojoj obitelji za duboku ljubav i potporu koje ine temelj svemu to radim. Davidu Simonu, mojemu prijatelju i kolegi, za p o m o u dopunjavanju ove knjige i za zajedniku uzvienu viziju. Dvjema vrsnim agenticama - i cijenjenim prijateljicama - Lynn Franklin i Muriel Nellis, za njihovu vjeru u ovaj projekt, lluntleyju Dentu, bliskom prijatelju koji m i j e , zahvaljujui svojoj otroumnoj literarnoj sposobnosti, p o m o g a o urediti izvorni rukopis. M o j e m u uredniku Peteru Guzzardiju koji zahtijeva savrenstvo i iz m e n e izvlai o n o najbolje. I obitelji predanih lijenika, medicinskih sestara, uitelja i p o m o n o g osoblja Chopra centra za boljitak, posveenih svakidanjem ivljenju ideala savrenog zdravlja.

SadrajZahvale PRVI DIO Mjesto zvano savreno zdravlje Uvod 1. Poziv u viu stvarnost 2. Otkrivanje vlastitoga tjelesnog tipa Ajurvedski upitnik za otkrivanje duh/tijelo tipa Znaajke tjelesnih tipova Vata Pitta Kapha Razumijevanje d v o d o n o g tipa Razumijevanje trodonog tipa 3. Tri d o e - tvorci stvarnosti Poddoe 4. Plan prirode K a k o dolazi do neravnotee doa 5. Uspostavljanje ravnotee Uravnoteeni ivot - o p e smjernice DRUGI DIO K v a n t n o m e h a n i k o ljudsko tijelo 6. Kvantna m e d i c i n a za kvantno tijelo 7. Otvaranje kanala iscjeljivanja Panakarma Meditacija Zvuk kao lijek Marma-terapija Aroma-terapija Glazba kao lijek 8. Sloboda od ovisnosti 9. Starenje je pogrjeka Upitnik: koliko d o b r o starim? 113 115 125 126 129 140 145 152 156 159 171 180 40 45 46 48 51 53 56 57 68 76 85 93 102 11 13 17 35 7

T R E I DIO ivljenje u skladu s prirodom 10. Poticaj na razvoj 11. D n e v n a rutina - na valovima prirode 12. Prehrana za savrenu ravnoteu P r e h r a n a u skladu s tjelesnim tipom P r e h r a n a za umirenje vate Prehrana za umirenje pitte Prehrana za umirenje kapne est okusa Agni - probavna vatra Blaena dijeta 13. Tjelovjeba - zabluda "bez m u k e nema p o s t i g n u a " Tjelovjeba u skladu s tjelesnim tipom Vjeba triju doa Pozdrav Suncu Joga poloaji Uravnoteeno disanje (pranajama) 14. Sezonska rutina - odravanje ravnotee tijekom cijele godine Pogovor: Cvjetovi u kvantnom polju Dodatak A: Izvori za ajurvedu Dodatak B: Rjenik Bibliografija 291 296 301 303 305 253 256 259 260 329 288 187 189 195 207 209 211 217 222 228 236 245

Rasajane - ljekovite trave za d u g o v j e n o s t . . 177

- 8-

-9"

Prvi dio

MJESTO ZVANO SAVRENO ZDRAVLJE

UvodO t k a k o sam, prije g o t o v o deset godina, napisao prvo izdanje knjige Savreno zdravlje, u svijetu su se d o g o d i l e velike promjene. Zamisli da zdravlje nije s a m o odsutnost bolesti, da prirodni pristupi mogu oivjeti priroen sustav iscjeljivanja te da ljudsko tijelo nije statina a n a t o m s k a struktura, ve mrea energije i informacija, prije deset godina doimale su se radikalno. N o , d a n a s o p a a m o da su te zamisli utkane u temeljno tkanje s u v r e m e n o g vienja bolesti i zdrav lja, ivota i smrti. Izvjee koje je n e d a v n o objavljeno u Glasniku Amerike skoj medicinske udruge otkriva da vie od etrdeset posto ljud A m e r i k a n a c a d a n a s redovito pribjegava nekonvencionalnoj medicin skrbi koja prekorauje granica materijalistikog vienja skoga tijela. Na dva od tri medicinska fakulteta uvedeni su predmeti alternativne i k o m p l e m e n t a r n e medicine. Uvidjevi da pacijenti za htijevaju vei izbor i dostupnost, sve vie osiguravajuih kua i or ganizacija za upravljanje zdravstvenom skrbi pokriva trokove holis tike medicinske skrbi. Znanstvena je zajednica nainila zaokret od otvorenog odbaci vanja i obezvrjeivanja alternativnih iscjclitcljskih pristupa prema ozbiljnom istraivanju. Pretraite li bazu podataka Dravne medicin ske knjinice, pronai ete vie od etrdeset tisua lanaka o alterna tivnoj i k o m p l e m e n t a r n o j medicini te vie od esnaest tisua lanaka s a m o o biljnoj medicini. Meditacija, j o g a , masaa i prehrambeni pristupi sve se vie prihvaaju kao uobiajena sredstva iscjeljivanja. Izrazi gospina trava, rodnih lijekova. Zahvaljujui sve veem broju asopisa i knjiga te Internetu, javnost ima besprimjeran pristup informacijama o zdravlju pa ljudi prihvaaju sve vie odgovornosti za vlastito zdravlje. Iako to moe bili prijetnja konvencionalnoj medicinskoj zajednici, trend rasta sa mosvijesti i preuzimanja moi o s o b n o shvaam kao znak pobolj avanja o s o b n o g i s v e o p e g zdravlja. U Chopra centru za boljitak u prelijepoj La Jolli u Kaliforniji stvorili s m o blagotvorno ozraje za izravno istraivanje moi ajurvede te m e d i c i n e u m a i tijela. Osmislili s m o teajeve primjene naela i praksi holistike medicine na najuestalije zdravstvene probleme. U sklopu programa udesni poeci buduim roditeljima pruamo infor- 13 -

ginko biloba

i ehinaceja

ule su

u

svakidanji

rjenik, a g o t o v o svaka ljekarna u Americi nudi vlastiti program pri

SAVRENO ZDRAVLJE

SAVRENO ZDRAVLJE

macije i n a d a h n u e za njegovanje neroene djece, zametaka bogova i boginja. Za pouavanje toga programa osposobili s m o instruktore irom svijeta, to p o m a e stvoriti novi narataj zdravih, osvijetenih bia. Instruktori duh/tijelo medicine sa svakog kontinenta u Chopra centru obueni su pouavati teaj Stvaranja zdravlja, na prvi teaj o medicini uma i tijela te ajurvedi. irom svijeta djeluje vie od pet stotina ovlatenih uitelja meditacije primordijalnog zvuka, naega programa za ublaavanje stresa koji omoguuje izravan doivljaj unutarnjeg polja energije i kreativnosti. Povratak potpunosti, na teaj za ljude s u o e n e s rakom, imao je preobraajno djelovanje na ljude suoene s tom izazovnom boleu. Programi za ljude s p r o b l e m o m kroninog umora, za ene u menopauzi i za one koji se bore sa su vinim kilogramima pomogli su tisuama ljudi ostvariti priroeni potencijal svjesnog preobraavan)a vlastitoga ivota. Tijekom pro teklog desetljea m n o g o sam puta opazio snane utjecaje pristupa opisanih u knjizi Savreno zdravlje. Bilo mi je veliko zadovoljstvo svjedoiti p r o m j e n a m a koje su se dogaale u svjetskoj svijesti. i v i m o u j e k u revolucije koja e zau vijek promijeniti nae vienje svijeta i samih sebe. Bezvremena mu drost ajurvede i najnaprednije teorije s u v r e m e n e fizike upuuju na dublju stvarnost koja nas potie shvatiti univerzum kao vjeno, bes krajno polje potencijala kojemu m o e m o pristupiti u svrhu iscjelji vanja i preobrazbe. To je osnovna poruka knjige Savreno zdravlje. Ovo dopunjeno izdanje sadri odreene vane promjene. Opisao sam nove tehnike iscjeljivanja koje uspjeno primjenjujemo s pacijentima u Chopra centru. Predstavio sam t e h n i k e v o e n e vizualizacije i meditacije koje mogu pruiti izravno iskustvo proirene svi jesti, klju promjene vienja vlastitoga tijela. N u d i m vam suptilne cjelovite pristupe svjesnom povezivanju s vlastitim stanicama, tkivima i organima. Uenje utjecanja na takozvane " a u t o n o m n e "

vanja interakcije u m a i tijela u zdravlju i bolesti. Veliko mi je zado voljstvo vidjeti objektivnu dokumentaciju tisuljetnih zdravstvenih naela i praksi. Objasnio sam i proirene naine krijepljenja tijela putem pet osjetila koji obuhvaaju iscjeljujui zvuk, dodir, vid, okus i miris u cilju oivljavanja unutarnje tjelesne ljekarne. Temeljem spoznaje da je okruje produetak naega tijela, uvrstio sam i zabavne vjebe za oivljavanje povezanosti naih unutarnjih i vanjskih svje tova. Sve u svemu, o v o izdanje knjige Savreno zdravlje osmiljeno je lako da bude praktino, lako razumljivo i vrlo lako primjenjivo. I dalje istraujui iscjeljivanje, p o t p u n o sam uvjeren d a j e istin sko zdravlje m n o g o vie od izostanka abnormalnih laboratorijskih nalaza, pa ak i vie od o p t i m a l n e povezanosti uma i tijela. Zdravlje je zapravo vie stanje svijesti. Glasoviti vedski mudraci tisuljeima su tvrdili da je svrha skrbi za tijelo podravanje stanja poznatog kao prosvijetljenost. Naa unutarnja uporina toka u lom stanju prelazi s ega na duh, pa uviamo da su znalac, proces spoznavanja i o n o to se spoznaje j e d n o te isto. Kad se prisjetimo da s m o neograniena bia p r i v r e m e n o zamaskirana u pojedince, granice vremena i prostora postaju promjenjive. To stanje potpunosti ini temelj svakog iscjelji vanja. To je stanje savrenog zdravlja. Zahvalan sam na mogunosti da vas d o p r a t i m do tog mjesta koje nije d a l e k o od vaega trenutnog boravita.

funkcije vano je za stvaranje i odravanje savrenog zdravlja. D o p u n i o sam i dijelove o prehrani i biljnim lijekovima s naglaskom na zdravoj, temeljnu, zdravlje, uravnoteenoj zdravstveno odlikuje prehrani. blagotvornu U dananje vrijeme nastojanja pre odravanja zdravlja p o m o u dodataka prehrani v a n o je imati na umu vrijednost uravnoteenog i hrambenog programa. Ajurvedska prehrana, opisana u knjizi Savreno se j e d n o s t a v n o u , profinjenou izvrsnou. Uveo sam i nove reference iz sve veega broja znanstvenih i strai - 14-15-

1

POZIV U VIU STVARNOSTU svakom ovjeku postoji mjesto koje je slobodno od bolesti, koje nikada ne osjea bol, koje ne moe ostarjeti ili umrijeti. Kad stig nete na to mjesto, nestaju ogranienja koja svi prihvaamo. Ogranie nja tada vie ne postoje ni kao mogunosti. To se mjesto naziva savreno zdravlje. Posjeti tom mjestu mogu biti vrlo kratki ili mogu trajati godi nama. M e u t i m , ak i najkrai posjet potie duboku promjenu. Pret postavke koje vrijede u uobiajenom ivljenju, u tom su stanju izmi jenjene, a razvija se nov oblik ivljenja, uzvieniji uvesti ga u svoje ivote i uiniti ga stalnim. Uzrok bolesti esto je iznimno sloen, ali je j e d n o izvjesno: nitko nije d o k a z a o da je obolijevan