schamper 123

Download Schamper 123

Post on 08-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

16 januari 1981

TRANSCRIPT

 • kruithofvervolg pagina 1

  Zou het niet mogelijk zijn de studenten de punten te geven onmiddellijk na de exa-mens ?

  Ja, ik ben ervoor, op voorwaarde dat de

  student op de hoogte is van de zaken en

  hiermee rekening houdt. Men moet nl. weten

  dat een prof niet onmiddellijk definietieve

  cijfers kan geven omdat hij - terecht - het

  recht heeft zijn aanvankelijke cijfers tij-

  dens de deliberatie te wijzigen (naar boven niet naar beneden]. Dat is een goed princi

  pe dat ik volledig bijtreed. Het is recht-

  vaardig dat een student voor n vak wat

  meer krijgt als dit bij de globale beoorde-

  ling van zijn prestaties op de finale deli-

  beratie zinvol blijkt. Elke prof oordeelt

  tweemaal, bij zijn eigen eksamen en op de

  kollektieve beoordeling achteraf. Er is

  een tweede argument tegen het veralgemeende

  onmiddellijk meedelen van uitslagen na n

  eksamen. Je kunt daardoor sommige exami-

  nanten de moed ontnemen om de volgende ek-

  samens af te leggen. Dat is ook een be-langrijk, teer punt. Voorzichtigheid is dus geboden.

  U probeert het wel te doorbreken maar toch komt U enorm autoritair over op een eksa-men, vergeleken met de les.Uw imago als lesgever verschilt nogal van dat tijdens de eksamens.

  Ik betwijfel uw constatatie niet, het zal

  wel waar zijn. Ik geloof dat ik meer mezelf

  ben gedurende de lessen dan tijdens de exa-

  mens. Maar als er dan zon verschil is,

  vanwaar komt die attitudewijziging ?

  Reden n is het feit dat ik zoveel studen-

  ten heb, meer dan duizend, zodat ik me elk

  jaar in de eerste en tweede zittijd vrese-

  lijk moet haasten. Mensen die zich moeten

  haasten -je moet alles in vier tot vijf

  weken afhandelen- worden kortaf, zenuwachtig

  hard, dat zal nij mij ook duidelijk voelbaai

  zijn. Je kunt dat proberen bij te schaven

  door een spreiding van de examens over het

  hele jaar, maar dat valt bij mij ook niet

  in goede oren. Ik vind twee volle maanden

  examens, zoals het nu is, meer dan voldoen-de .

  Er is een tweede reden. Ik heb vroeger

  schriftelijk geexamineerd op een vrolijker

  manier, maar dat kon niet blijven duren

  omdat sommige studenten het ongedwongene misbruikten om bedrog te plegen, af te

  schrijven. Ik ben geen naveling en blijf

  daartegen hard reageren.

  Moet u al die schriftelijke examens zelf verbeteren ?Ja, ik corrigeer alle examens van studenten

  die mijn lessen volgen persoonlijk. Dat is

  in de dienst een kwestie van werkverdeling.

  Ik heb geen ondergeschikten die mij bij dit

  werk bijstaan. De assistenten in mijn diensl

  hebben eigen opdrachten waarvoor ze zelf-

  standig verantwoordelijk zijn. Je kunt na-tuurlijk je toevlucht nemen tot machinaal

  verbeterde multiple-choise-examens, maar

  dat heb ik nooit willen doorvoeren omdat de

  studenten zelf er bezwaren tegen hadden.

  Vindt U niet dat verschillende proffen te-veel naar zich toe trekken ? Dat ze op de duur puur edukatief worden en dat er zo een belangrijke taak van de unief verloren gaat ?

  Dat zijn eigenlijk twee vragen. De eerste

  betreft de koncentratie van pedagogische

  macht in de handen van een klein aantal

  proffessoren. Ik ben het met U eens dat veel hoogleraren teveel uren in handen

  hebben, men zou ze van een deel ervan moe-

  ten verlossen. In de huidige omstandighe-

  den is dat, administratief gezien, nauwe-

  lijks mogelijk. Ik wil van vandaag op mor-

  gen onmiddellijk verlost worden van vijf-

  tien van de zessentwintig uur die volgens koniklijk besluit tot mijn leeropdracht be-

  horen. Dat is voor het rijk om financile

  redenen - een otdubbeling kost uiteraard veel geld - niet mogelijk en het is begrij-

  pelijk.Het tweede probleem, met het voorafgaande

  verbonden, betreft de verzwakking van de wetenschappelijke research van proffessoren

  door de toename van de edukatieve en admi-

  nistratieve taken. Dat is juist, zeer veel

  wetenschapsmensen die gearriveerd zijn op

  de sociale ladder, bekroond werden met een professoraat, hebben nauwelijks nog tijd voor zelfstandig wetenschappelijk onderzoek.

  De gevolgen van dit systeem, zoals uzelf

  wel inziet, zijn negatief.

  Sinds jaar en dag twist men over al dan niet openbare deliberaties in Gent !

  In theorie zijn de eksamens openbaar. In

  de praktijk is dit doorgaans een dode let-

  ter, vent geen enkele buitenstaander gaat

  er naar toe. Nu rijst de vraag bij sommige .

  progressiever de idee om ook de deliberatie

  openbaar te maken. Ik sta zeer positief

  tegenover die idee. Als studenten als ob-

  servators alla deliberaties kunnen bijwonen

  is dit een demokratische vooruitgang. Dat

  zulks tegen alle huidige regels ingaat is

  voor mij principieel geen hinderpaal. Xontrc

  de openbaarheid van de deliberaties bestaan

  mijns inziens geen grondige tegenargumenten,

  In de meeste fakulteiten geldt een uitgebre:

  de reeks van deliberatieregels, die alle

  deelnemers moeten in acht nemen. Negen op

  de tien gevallen worden met die normen on-

  middellijk opgelost. Bij twijfel volgt een

  publieke discussie, doorgaans met redelijke

  argumenten pro en kontra. Ik zie niet in

  waarom vertegenwoordigers van studentengroe pen die gesprekken niet zouden mogen bijwo-

  nen om na te gaan of de geldende regels

  inderdaad worden toegepast. Dan zou het

  afgelopen zijn met veel onredelijk geroddel

  U praat nu over reglementen voor proffen.Er zijn heel wat dergelijke reglementen maar er is nooit een sanctie voorzien.Natuurlijk hebt u, als we de praktijk in

  beschouwing nemen, gelijk. Proffen behoren

  tot het Establishment en worden practisch

  ongeveer nooit gesanctioneerd. Er is geen

  echte democratie, maar wat wilt u in een

  sociaal-democratisch kapitalistisch bestel?

  Ik denk vooral aan de regel voor het tijdig opsturen van de examenroosters. Vijf dagen voor de examens ze opsturen...Ik denk te weten waarop u doelt. In bepaal-

  de faculteiten zijn er op dit gebied on-

  duldbare toestanden_die moeten gesaneerd

  worden. Men moet daarbij wel voorzichtig

  zijn met het aanwijzen van de ware schul-

  digen. Is het de pedel die te traag is

  met zijn administratie of zijn het de Heren

  professoren die hun examenrooster te laat

  meedelen ? Allebei kunnen wat nalatig zijn.

  Maar doorgaans zijn de professoren de oor-

  zaak van de moeilijkheden. Zij hebben

  -wist u het niet?- dikwijls gewichtige

  bezigheden buiten het eigenlijke professor-

  raat.

  De oplossing ?

  Men zou de professoren een vroege datum

  onder de neus moeten duwen en als zij in

  gebreke blijven maatregelen treffen. Des-

  noods door de rector zelf. Dat moet toch

  te doen zijn ?

  apostel

  Nu we toch over veranderingen praten. Prof Apostel lanceerde de idee van een alterna-tieve vorm van universitair onderwijs.Ja, de eerste jaren zouden algemeen zijn.

  De specialisatie komt dan later. Ik ben

  minder optimistisch. Wat ga je als algemene

  vakken geven? Twee dingen zijn zeker nut-

  tig, wiskunde en talen. Laten we dat tech-

  nieken noemen. Ik geloof dat die nodig zijn

  om een intellectueel te worden, een maat-

  schappelijke functie te bekleden met een

  universitair diploma. Talen [Engels, Frans

  en Duits) n wiskunde omdat die voor alle

  wetenschappelijk onderzoek meer en meer

  nodig is. Maar Apostel wil nog verder gaan,

  ook algemene inhouden doorgeven bv. natuur-

  kunde, biologie, sociologie en psychologie

  voor allen [of vergis ik mij?).Dat lijkt me een moeilijke zaak. De studies

  worden, als je dat uitvoert, veel langer

  terwijl we helaas in een omgekeerde trend

  zitten. In Nederland, met een zeer liberale

  studeertraditie, wil men de studieduur ver-

  minderen want het kost de gemeenschap heel veel. Als alles twee jaar langer zou duren

  zie ik momenteel niet wie dat gaat betalen. Het is zeker mooi, maar niet realistisch.

  Een vorm van verdoken werkloosheid ?Dat zou het kunnen zijn. Zo hou je een aan-

  tal mensen uit het arbeidscircuit. Maar

  hoeveel kost een student per jaar ? Neen,

  dat is momenteel niet doenbaar.

  Hoe ziet u het dan ?Voor de tachtiger jaren zie ik alleen maar

  achteruitgang, bezuinigingen, beknotting

  van vernieuwingen. Iedereen weet dat er

  van ambitieuze plannen niets meer in huis

  zal komen. Ik pleit voor wiskunde en talen,

  voor elke studierichting. En de eigen taal

  ook leren spreken. Elke intellectueel moet

  in het publiek een behoorlijk expos kunnen

  geven. Verder zouden we in het onderwijs de

  wetenschappelijke ontwikkeling sneller moe-

  ten volgen. De afstand tussen de resultaten

  van de actuele research en wat in een leer-

  pakket zit is te groot. Programmaverande-

  ringen om de vier jaar kunnen een verbete-

  ring brengen. Wat rompslomp met zich mee-brengt maar anders geraak je achterop. Het

  gaat al vlugger dan vroeger , zoals nu in

  de rechten met een nieuw leerprogramma.

  Nieuw ? Een half uurtje bij of af ? Een ingrijpende verandering zit er niet bij. Waarom heeft men bijvoorbeeld niet, zoals in de wijsbegeerte, een pakket voorgesteld waaruit de student zelf zijn vakken kiest? Dat was blijkbaar niet mogelijk ?Ik heb de zaak onvoldoende bestudeerd, kan

  daarover nu dus niet veel zeggen. Toch dit:

  zijn er in de faculteit van de rechten veel