schamper 396

of 24 /24

Author: schamper

Post on 08-Apr-2016

231 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

12 november 2001

TRANSCRIPT

 • Je zou het echt niet zeggen maar het gaatgoed met de Universiteit Gent. Ook dit jaarwas er namelijk een forse toename in denieuwe inschrijvingen. Goed nieuws, warehet niet dat de stijging vooral te verklaren isdoor een echte stormloop bij de burgies. Ook het gelijkekansenbeleid van de RUGlijkt zijn vruchten af te werpen: het aantalmannelijke studenten is gestegen tot bijna43,1%. Wie weet zullen u en ik ooit nog dedag zien dat ook jongens gestimuleerd wor-den om een academische opleiding aan tevatten. En dan zal er eindelijk echtegelijkheid zijn tussen de seksen. DeVlaamse Landbouwkundige Kring(VLK) heeft ook eens wat te vieren. Als uvorige week flink bent geweest, dan heeft ubloed laten tappen voorhun jaarlijkse inzamelac-tie. Deze actie,spitsvondig Bloed-serieus genaamd, bestaatnu 10 jaar. Dat is, medunkt, minstens ngratis vat waard op deBoerenkotfuif die ze opwoensdag 14 novemberorganiseren. Mr dollepret: het SK bezet naarjaarlijkse gewoonte op 16november het Graven-steen. Dit doen ze omeen naar het schijnt legendarische studen-tengrap uit de jaren veertig te herdenken.De bezetting vindt plaats om 16.15 u, waar-na een ludieke stoet naar het Sint-Pieters-plein trekt. s Avonds is er een fuif in eengrote tent in de Overpoort, waar men gratiseen honderdtal vaten Rodenbach schenkt.Flauw. Geeft men eens iets gratis, dan is hetnatuurlijk weer Rodenbach. Enfin, als udeze traktatie toch wilt smaken, dient u weleerst een pot van 350 fr te bestellen bij deleden van het SK. En dat kan maandag, dins-dag en woensdag tussen 20 en 22u in cafDe Salamander in de Overpoort. Vooroningewijden zal ik even trachten te be-schrijven wat voor goedje Rodenbach eigen-lijk is. Laat de lokale dronkelap twintig kilokersen eten. Dwing hem daarna een doos

  vervangsuiker binnen te werken. Voederhem vervolgens ladderzat. De urine diedeze man de volgende ochtend zal produc-eren, komt verdomd dicht in de buurt vanbovenvermeld biertje. Een acquired tastekortom. Doet me eraan denken: een citaatvan een eerstekan-Schampermedewerkerdie twintig minuten nadat hij vertrokken wasop onze laatste caf-nabespreking vanSchamper, toch nog in het pand aanwezigbleek te zijn. Ik vind de uitgang niet meer.Kan iemand mij helpen? We zijn allemaaljong geweest. Film-Plateau, het filmclub-je van de universiteit, vertoont deze maandweer enkele filmpareltjes voor de stud-erende zwijnen. Vooral op dinsdag 20november 20.00u speelt er een echte aan-

  rader: The Maltese Falcon, een zwartwit-film uit 1941 met Humphrey Bogart en meerkwaadaardige atmosfeer dan Vlaemsch HuisRoeland rond sluitingstijd. De Film-Plateauvindt u in de Paddenhoek 3. Tickets kosten100 fr voor studenten. De volledige pro-grammatie staat webgewijs op www.film-plateau.rug.ac.be De stad Gent experi-menteert vanaf deze maand met een fietsen-verhuurdienst. Voor 50 Euro waarborg eneen schijntje aan huurgeld hebt u al een vandeze huurfietsen. Dan kan u de mijne miss-chien eens met rust laten. Het Fietsendepotbevindt zich op de Kattenberg 2, is dinsdagopen van 16 tot 19 en woensdag van 11 tot16u. Op zaterdag 24 november 14.00umeert de grote kindervriend uit Spanje aanin Gent, aan de Recollettenlei meer bepaald.

  Vandaar gaat Sinterklaas met de koetsdoorheen het stadscentrum naar het Sint-Baafsplein. De Goedheiligman (laat dat eenWest-Vlaming maar eens uitspreken, pretverzekerd) wordt hierbij begeleid door fan-fare Sint-Cecilia uit Zeveneken. Elke keerals ik zon potsierlijke oude vent metnamaakbaard en middeleeuws gewaadvrolijk bolletjes zie aaien en snoepgoed uit-delen, overmant een diepgaand cultuurpes-simisme me. Meestal wordt zon Sint dannog vergezeld door een met schoensmeerbevlekte flauwe plezante die zijn negerslaafdient voor te stellen. Dan besef ik: het looptallemaal verkeerd met deze wereld en hetkomt nooit meer goed. Niet alleen voorde Sint moet u uw schoorsteen rein houden.

  De Dienst OpenbareGezondheid vraagt ons debevolking te waarschuwenvoor CO-vergiftiging.Koolmonoxide (CO) is eenkleur- en reukloos gas datontstaat bij ontbranding,bijvoorbeeld als u uwkachel aansteekt. Hetgrote nadeel van dit gas isdat het tamelijk dodelijk iswanneer u het in grotehoeveelheid inademt.Zorg dus voor eendegelijke luchtcirculatie en

  een optimale afvoer van uw gas. Andergas: waarschijnlijk heeft u wel gehoord vande weddenschap die staatssecretaris OlivierDeleuze met enkele Brusselse hogeschool-studenten heeft afgesloten. De studentenmaken zich sterk 8 % CO2-uitstoot te kun-nen bezuinigen. Als hen dat lukt, moet destaatssecretaris met zijn saxofoon komenoptreden op een studentenfuifje. Nuroepen deze vrolijkerds alle Vlaamse studen-ten op om hen langs alle mogelijkemanieren te helpen hun weddenschap tewinnen. Wilt u dit fijne initiatief steunen,surf dan voor meer informatie naarwww.thebet.be.

  HHoezee. We hebben weer een vorstelijke mond extra te vullen. Persoonlijk vind ik het eigenlijk een gemistekans dat het prinselijk gebroed geen mongooltje is. Ik zie haar al vrolijk lalala kirren op staatsbezoeken.Of onze premier met lieve kusjes bedekken. Ook die naam is toch maar wat pass. Veel liever zou ik onderdaanzijn van, ik zeg maar wat, koningin Peggy Van Saksen-Coburg.

  2

  VVeerrggaass ddee SSiinntt KORT

  JJeeff VVaann BBaaeelleenn

 • 3Het lijkt erop dat er na de acht magere jaren onder oud-rector Jacques Willems, nu vier ofzelfs acht vette jaren op komst zijn. Na jaren van zuinigheid staat rector Andr De Leenheerte popelen om het prestige van de universiteit tot ongekende hoogten op te vijzelen. Dat hijdat niet zal doen door in zijn lederen armstoel rustig te wachten tot het prestige zichzelfopvijzelt, blijkt maar al te duidelijk uit het ontwerp van begroting voor 2002, dat normaalvorige week vrijdag goedgekeurd werd. Het zijn geen peanuts die over de balk gesmetenworden.

  Wie het ontwerp van begroting inkeek, moest zich af en toe danig in de arm knijpen. Let wel,alle bedragen die hier vermeld staan, komen uit het ontwerp van begroting en niet uit dedefinitieve documenten. Die bereikten onze redactie pas na het ter perse gaan. Maar datdoet er nu even niet toe. Hoewel de in dit stuk vermelde bedragen niet definitief zijn, gevenze toch aan wat de intenties zijn van de beleidsmakers. Wat de leden van de Raad van Be-stuur er vrijdag 9 november van gemaakt hebben, leest u in een volgende Schamper.

  Die eerbiedwaardige leden van de Raad van Bestuur zullen zich ongetwijfeld een hoedjegeschrokken hebben bij het bekijken van de simulatie van de investeringsuitgaven van 2001tot 2009. Uit die simulatie blijkt namelijk dat het gecumuleerd eindsaldo van de universiteitvan 8,78 miljard frank naar 3,99 miljard frank zakt in nauwelijks negen jaar. Dat is zon 4,79miljard frank die uitgegeven wordt en daar zal de drang naar prestige van de rector wel vooriets tussen zitten.

  Waar zal de RUG dat geld nu tegenaan smijten? Dingen waar een universiteit het meesteprestige mee kan halen. Onderzoek en gebouwen dus. Voor de gebouwen is er een feno-menale 12,7 miljard frank voorzien. Vorig jaar wist toenmalig vice-rector De Leenheer onsnog te vertellen dat dat bedrag grotendeels uit een spaarpotje kwam. Na het bekijken vande simulatie voor investeringsuitgaven weten wij wel beter.

  Dat rector De Leenheer nu kan uitpakken met een aantal prestigeprojecten, is vooral tedanken aan zijn voorganger, Jacques Willems en diens voorganger professor De Meyer. Diekwam acht jaar geleden aan het hoofd van een universiteit in een miserabele financile toe-stand. Willems bracht daar betering in door consequent te besparen. Na acht jaar wierp datbeleid zijn vruchten af: er was een spaarpotje, de financile toestand van de Universiteit Gentwas weer gezond en er kon opnieuw met geld gesmeten worden.

  Dat geld wordt vanzelfsprekend niet naar de studentenwerking gesmeten. De studenten-verenigingen liepen 300.000 frank mis en ondertussen blijken ook de studentenvertegen-woordigers uit de Raad van Bestuur achtergesteld te worden. Dit jaar krijgen de vertegen-woordigers van het Zelfstandig Academisch Personeel (het ZAP, of de proffen) evenveel geldvoor werkingsuitgaven als de studentenvertegenwoordigers, namelijk 4.957,87 euro. Hoe zithet dan in 2002? Het budget voor de ZAPers wordt afgerond naar 5.000 euro. Dat van de stu-denten naar 4,960 euro. Kunnen die mensen nog subtieler beledigd worden? Zij nemen demoeite constructief bij te dragen aan het beleid van de unief, zij offeren hun kostbare tijd opaan het doorploeteren van massas dossiers, zij proberen hun medestudenten een dienst tebewijzen - helemaal vrijwillig dan nog. En wat krijgen ze dan? Het deksel op de neus.

  Ik hoop dat die anomalie vrijdag hersteld is. De studenten hebben zichzelf en een niet-er-kende studentenraad om ondersteund te worden. De proffen hebben een eigen inkomen,een kantoor en een secretaresse of assistenten om hun telefoon op te nemen. Het is de log-ica zelve dat de studentenvertegenwoordigers beter ondersteund worden en niet het ZAP.Of wil de universiteit de studenten gewoon duidelijk maken dat gebouwen, proffen, weten-schappelijk onderzoek en wat nog niet al veel belangrijker zijn dan die meer dan 23.000 armeschapen?

  TT ii mm VV aa nn dd ee rr MM ee nn ss bb rr uu gg gg hh ee

  inhoudSCHAMPER 12 NOV 01

  NUMMER 396

  2Kort3Edito 4Begroting / URGent 6Studente te koop / GSR7Rent-a-Bike8Onderwijsevaluaties9Universiteit op straat10Interview Blommaert14Tobin-taks16Lezersbrieven18Liegende Reporter19Cultuur23Kringen en Konventen24Cultuuragenda

  VViieerr vveettttee jjaarreenn iinn aaaannttoocchhtt??

 • 4SCHAMPER: Kan je URgent en zijn werkingeven voorstellen aan onze lezers?Ellen Van Effeltaire: Veel mensen denkendat URGent staat voor universiteitsradioGent, maar dat is een misvatting. URGentbetekent eigenlijk Uw Radio in Gent en isbedoeld voor zowel hogeschool- als unief-studenten. Natuurlijk zijn we op een aantalvlakken wel verbonden aan de RUG. Wemogen onder andere gebruik maken vanhun infrastructuur, wat inhoudt dat we ooktoegang hebben tot het netwerk. Daardoorkan men ons ook bereiken en vooral belui-steren via het internet. Verder krijgen weook subsidies van de universiteit en is hetdankzij hen dat we dit gebouw ter onzerbeschikking hebben.Wat de muziek betreft, denk ik dat iedereenbij URgent aan zijn trekken kan komen. Allemuziekgenres komen bij ons aan bod.

  UUrrggeenntt,, UUww RRaaddiioo iinn GGeennttSCHAMPER: Jullie hebben blijkbaar een150-tal medewerkers, waarvan nogal watmensen uit de Hogeschool. Van dezeinstantie krijgen jullie ook subsidies. In

  hoeverre valt dit te rijmen met het beleidvan de RUG, die jullie ook subsidieert?Van Effeltaire: (geritteerd) Wij makenradio met en voor zowel hogeschool- alsuniefstudenten. Het is dan ook niet meerdan normaal dat we van beide instellingensubsidies krijgen. Met deze aanpak scorenwij zeker een goed punt, vooral in het kadervan meer toenadering tussen hogescholenen universiteiten in Belgi en in het licht vande gelijkschakeling en europalisering van dediplomas.

  DD aakk lloo oo ssSCHAMPER: Hoe zijn jullie hier zo plotsterechtgekomen?Van Effeltaire: Meer dan een jaar geledenkregen we van de RUG te horen dat erwerken zouden worden uitgevoerd aan degebouwen in de Korte Meer en dat webijgevolg dienden te verhuizen. Daar kregenwe echter geen verdere informatie over entijdens de paasvakantie werd ons dangemeld dat we toch konden blijven. Toenbegin juli de werken uiteindelijk begonnen,bleek dat we dan toch pleite moesten gaan.

  En maand voor de start van de uitzendin-gen hadden we opeens geen studio meer,laat staan een gebouw. De unief beloofde zosnel mogelijk een oplossing te zoeken en opdie manier zijn we hier beland. Op een drie-tal weken tijd hebben de mensen van deGBO, de dienst Gebouwen, Beheer enOnderhoud, het gebouw klaargestoomdopdat we toch in oktober zouden kunnenbeginnen uitzenden. En dat is ons op hetnippertje gelukt. De werken zijn nog nietvolledig af, er moeten nog wat details inorde worden gebracht, maar ze hebben onsverzekerd dat dat allemaal in orde zalkomen.

  UURRGGeenntt vveerraannddeerrtt vvaann ffrreequentieBBegin september verhuisden de medewerkers van URgent van hun stu-dio in de Korte Meer naar het gebouw vlak naast De Brug. Schamperkon niet wachten om kennis te maken met zijn nieuwe buren en had eengezapig gesprek met Ellen Van Effeltaire, de cordinatrice van de Gentsestudentenradio.

  DDee bbeeggrroottiinngg oonnttrraaffeelldd

  Rector Andr De Leenheer is pas bezig aanzijn eerste academiejaar als opperhoofd vande Universiteit Gent maar meteen vallen alenkele duidelijke verschillen op met voor-ganger Jacques Willems. Op zijn verkiez-ingsspeech kondigde De Leenheer het alaan: voor hem waren prestige, een niet tezuinig bouwbeleid en wetenschappelijkonderzoek het belangrijkst. Dat is duidelijkte merken aan de begroting.

  GGeebboo uu wweennDe Leenheer pakte er vorig jaar al mee uit.Er is 12,7 miljard frank voorzien om hier endaar wat buildings neer te poten en anderegebouwen te verhinderen ineen te stuiken.Voor de studenten betekent dat dat er eennieuwe home is, Home Bertha De Vriese,dat URGent in een nieuw kot zit (zie hetartikel hieronder), dat studentenhuis DeBrug iets meer zalen heeft om in te ver-gaderen en dat er genvesteerd wordt in de

  renovatie van de oude stookplaats (aan hetTechnicum in de Sint-Petersnieuwstraat) totnieuw studentenhuis. Als dat nieuwe stu-dentenhuis er komt, zullen de studenten-verengingen eindelijk eens kunnen juichenover het studentenbeleid van de RUG. Nugrommen ze nog om de 300.000 frank subsi-dies die ze dit jaar misgelopen zijn. In nvan de volgende Schampers zult u kunnengenieten van een artikel dat wat dieper ophet bouwbeleid zal ingaan.

  PPrreess ttiiggeeRector De Leenheer wil met alle macht deuniversiteit meer uitstraling en prestigegeven. Dat zal hij uiteraard doen door met

  VVrijdag 9 oktober 2001 keurde de Raad van Bestuur de begroting voor2002 goed. Schamper kon het ontwerp van begroting inkijken maar dewijzigingen die nog gemaakt werden, bereikten de redactie pas na het terperse gaan. De tendensen in de begroting zijn echter heel duidelijk.

  Iedereen kan bij URGent aan zijntrekken komen.

 • SCHAMPER: Welke voor - en nadelen warenverbonden aan die verhuis?Van Effeltaire: Persoonlijk zie ik alleenmaar voordelen. Onze situatie is op velevlakken immers enorm verbeterd. We zittennu midden in de studentenbuurt, waardoorer automatisch veel meer contact is met destudentenverenigingen en de studenten.Door onze verhuis en de aandacht die eroveral aan geschonken is, is onze naambe-kendheid enorm gestegen. Eigenlijk kondenwe ons dus geen betere promotie wensen.Bovendien is het gebouw ook iets groter,waardoor we met meer mensen kunnenwerken. En dat komt onze uitzendingenalleen maar ten goede. Als ik dan toch enigenadelen moet bedenken, dan denk ik vooralaan de probleempjes van tijdelijke aard,maar die zullen ongetwijfeld snel van debaan zijn, eens we definitief ingeburgerd zijnin onze lokalen.

  Urgent zendt iedere werkdag uit tussen19.00u en 06.00u op 107.7 FM en is continute beluisteren op http://urgent.rug.ac.be/

  foto: Evelien Baeten

  frreeqquueennttiiee

  MMaaaarrtteenn eennAA nn kk ee

  GGoooocchheelleenn mmeett cciijjffeerrttjjeessettelijke miljarden te gaan bouwen maar ookdoor het wetenschappelijk onderzoek beterte ondersteunen. Zo wil hij onder anderehet individualisme van sommige vorserstegengaan. Enkele proffen doen namelijkbelangrijk wetenschappelijk onderzoek enwillen daar af en toe mee scoren in demedia. Dat kan de rector uiteraard niet ver-dragen: het is de universiteit die ervoorzorgt dat dat onderzoek mogelijk is en het isdan ook de universiteit die er de eer voormoet krijgen.

  Een andere manier om het prestige op tekrikken is propaganda. Daar zorgt het pro-moblaadje van de RUG, Gent Universiteit,

  voor. Dat blad verschijnt maandelijks, trektbehoorlijk wat adverteerders aan, isnauwelijks dikker dan Schamper en spuitnooit een woord van kritiek op iets univer-sitairs. Ze worden er dan ook voor beloond:het blad ontvangt 225.698 euro voor zijnwerking. Dat is een dikke negen miljoenfrank. Schamper verschijnt om de tweeweken, bevat veel minder advertenties enmoet het stellen met een schamele 580.000frank. Misschien moeten we de hoge piefentoch wat meer vleien.

  OOnndd eerrzzooeekkOm het onderzoek aan de universiteit testimuleren, heeft de universiteit een

  regeling uitgewerkt die de vakgroepen moetstimuleren de studenten te stimuleren tedoctoreren. Per afgewerkt doctoraat zou ereen premie aan de vakgroep van de promo-tor toegekend worden. Het richtcijfer voordie premie is zon 400.000 frank. De univer-siteit wil jaarlijks een 250 doctoraten ver-wezenlijkt zien. Dat is een jaarlijkse investe-ring van 100 miljoen frank. Als de studen-tenverenigingen n doctoraat zoudenmogen promoten, zijn ze uit de financileproblemen.

  VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee

  advertentie

 • 6Hij schuift zijn stinkende piemel naar bin-nen. Ik moet kokhalzen. Zijn ding is warmen stinkt. Ik doe mijn best om aan anderedingen te denken, maar het lukt niet. Allesis gecorreleerd aan deze wansmakelijke han-deling. U merkt het al: opgewekt zal u vandeze biografie alvast niet worden. In 143paginas vertelt Eva De Bakker(pseudoniem) hoe het leven van eengeheime callgirl er nu eigenlijk aan toe gaat.Dat dat vaak niet al te prettig is, konden weal raden. Met een ontluisterende walgbeschrijft de auteur haar huisbezoekjes enbijbehorend clinteel.

  Ook buiten Evas bijverdienste blijkt haarleven geen pretje. Haar vriendje (die merk-waardig genoeg niks wist van haar hoererij)vindt geen werk, haar vriendinnen begrijpenhaar problemen niet (niet zo vreemd als je

  die hen niet vertelt), ze is heimelijk verliefdop de knapste jongen uit de jeugdclub...Allemaal ontboezemingen waar wij nietmeteen op zaten te wachten. Maar ja, het iseen biografie, dus je moet zulke faits diversverwachten zeker?

  Niet dus. Ik vind zelfs dat je dit boek maarbezwaarlijk een biografie kunt noemen.Daarvoor is de auteur veel te selectief in deinformatie die ze geeft. Akkoord, we krijgeneen vrij diepgaand inzicht in de troost diehaar kat haar biedt. Maar mijns inziensessentile vragen als Hoe/waarom is zeermee begonnen? Waarom stopt ze er nietmee als ze dan eindelijk wel vast werkvindt? Hoe kwam het dat ze op haardrientwintigste nog aan haar studiesmoest beginnen en alleen de kost moest ver-dienen? worden niet beantwoord.

  MMaaaarrtteenn PPiijjppeenn Heeft de voormalige (?, zelfs dat weet jeniet) prostituee een semi-roman willenschrijven dan? Misschien wel. Maar ook indit opzicht is het geen geslaagd boek. EvaDe Bakkers stijl is namelijk nogal ver-moeiend. Zo begint zelfs een boekje van143 paginas al vrij langdradig te lijken. Hetene creatieve vondstje dat toch in dit boek isgesukkeld, willen we u dan ook nietonthouden: Ik zie het niet meer zitten.Geef er de brui aan. Het pijpen aanMaarten.

  Daar blijft het echter bij. Verder schippertdit boekje tussen het triviale en het verve-lende, terwijl een biografie van een pros-tituee/studente toch zo interessant had kun-nen zijn. Ze had zich alleen een beetje meerbloot moeten geven.

  Te Koop Eva De Bakker, UitgeverijHoutekiet, 14,50 Euro (585 fr)

  BBooeekk:: SSttuuddeennttee ttee kkooooppHHoeveel zou het u kosten om een uur iemand al dan niet seksueel teverwennen? Eva De Bakker (pas afgestudeerde orthopedagoge, 27jaar) vraagt er alvast 5000 fr (123.95 Euro) voor. Uitgeverij Houtekietbrengt nu haar autobiografie uit, waarin ze haar geheime dubbelleven alsprostituee verhaalt.

  JJeeff VVaann BBaaeelleenn

  DDee vvoooorrzziitttteerr iiss ddoooodd

  In studentenhuis de Brug was dinsdag 23oktober 2001 een dag die velen nog lang zalheugen. Voor velen was de uitslag van deverkiezing een verrassing: voormalig voor-zitter Joris Roos delfde het onderspit bij deproactieve aanpak van Ivo De Decker. Eennieuwe voorzitter, nieuwe ideen. We zijngeneigd deze verandering luidruchtig toe tejuichen, vernieuwing verdient immers eenbloemetje.

  AAllffaa && OOmmeeggaaMaar is dit niet te vroeg gejuicht? De Deck-ers zoveelste mandaat binnen de Gentse stu-dentenwerking lokt tal van reacties uit.Positief, horen we de lezer al zeggen, DeDecker weet zo tenminste wat er in de DSAleeft. Zo eenvoudig ligt het echter niet.Meer nog, De Deckers aanstelling dreigt dewerking van de GSR uit te hollen.

  Wat kaderfuncties in de Gentse studenten-

  vertegenwoordiging betreft, is De Deckerniet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar vierdehij zijn vertegenwoordigerskunsten nog botals ondervoorzitter van het StudentenWetenschappen Overleg Comitee (SWOC),voorzitter van het Aktiviteitenkonvent. Dejongeman is nog altijd voorzitter van het Bij-zonder Overleg de Brug en sinds dit jaarvoorzitter van de GSR-commissie Logistieken Mobiliteit. Al deze organen bepalen meeof benvloeden het beleid in de GSR. DeGentse studentenvertegenwoordigingbegint zo steeds meer te lijken op De Deck-ers persoonlijke speeltuin. Een correctevertegenwoordiging is onhaalbaar als npersoon Alfa n Omega van de GSR is.

  RReeccyy ccllaaggeeDe Gentse studenten mogen blij zijn met deGSR. De medewerkers en vertegenwoordi-gers doorworstelen er samen lijvige dos-siers. Zoiets heet dan verdeling van de werk-

  last.

  Juist daar wringt het schoentje. De GSR maggerust milieubewust uit de hoek komen,maar het recycleren van krachten en visiesgaat gewoon te ver. Door een cumul vanmandaten vergroot niet alleen de werklastvoor al wie zich met de GSR inlaat, ook hetaantal visies dat de GSR tot gefundeerde in-zichten moet leiden, daalt er drastisch door.

  Wat moet er dan wel gebeuren? De Deckermoet zijn waaier aan mandaten uitdunnenen zich concentreren op zijn cordinerendetaak als voorzitter. Door een open enextravert beleid met een sterk wervendkarakter - echt een kluifje naar De Deckershand -, kan het gebrek aan werkkrachtenvoor de GSR ingedijkt worden. Enkel op diemanier kan de stem van de student echtgehoord worden.

  DDe Gentse Studentenraad heeft een nieuwe voorzitter. Ivo De Decker isde naam. Een vinnig baasje dat weet waar de macht zit en hoe hij zein zijn grijpgrage handjes kan krijgen.

  LLeevvee ddee vvoooorrzziitttteerr!!

  hhaannnnoosssseett

 • 7En toch mogen we niet klagen! De StadGent doet in elk geval inspanningen om hetfietsend leven voor de studenten wat aange-namer te maken. Zo bestaan er al een aantaldiensten waar fietsende studenten terechtkunnen. Het Fietsendepot doet dienst als

  opslagplaats voor achtergelaten fietsen enmet een beetje geluk kan je er misschieneen gestolen fiets terugvinden. Op dezelfdeplaats kun je ook je fiets gratis laten registre-ren waardoor de kans om je fiets, als hijgestolen is, weer terug te krijgen een heelstuk groter wordt. Daarnaast kunnen weonze fietsjes tijdens de vakantie in de Fiet-senbewaarplaats een veilig en gratisonderkomen bezorgen.

  De dienst Mobiliteit komt nu echter met nogiets nieuws op de proppen: de fietsverhuur.Elke student (hoger onderwijs of univer-siteit) kan bij het Fietsendepot voor eenbepaalde periode een fiets huren mits voor-legging van identiteitskaart, studentenkaarten bankrekeningnummer. Het interes-santste deel is natuurlijk de prijs: de fiets kanvoor een maand (5 euro of 202 frank), eentrimester (12 euro of 484 frank) of een jaar(32 euro of 1291 frank) gehuurd worden.Voor die prijs krijg je een prima nagekekentweewieler inclusief slot. Op zich een koop-je, maar hou er wel rekening mee dat je,ongeacht de huurperiode, steeds een waar-borg van 50 euro of 2017 frank moet

  neertellen. De huurprijs en de waarborgmoeten contant betaald worden bij hetafhalen van de fiets.

  WWaaaarrbboo rrggDe waarborg is natuurlijk een hele som,maar als je de fiets goed verzorgt dan krijg jedie centjes allemaal terug bij het einde vande verhuur. Het slot wordt niet voor nietsmeegeleverd, want als je fiets gestolenwordt, ben je ook de waarborg kwijt. Enkelals je binnen de 24 uur na kennisname vande diefstal aangifte doet bij de Politie en defiets binnen de zes maand na het einde vande overeenkomst teruggevonden wordt, zalde waarborg toch nog terugbetaald worden.Als deze procedure gevolgd wordt, kan dehuurder een gratis vervangfiets krijgen, maardan moet wel een nieuwe waarborg betaaldworden. In alle andere gevallen mag je die50 euro wel vergeten. Of met andere woor-den: speel op veilig en laat je fiets niet

  gestolen worden.

  IInn ddee pprraakkWat als de remmen plots niet meer werkenof je krijgt een lekke band of het kaderbreekt in twee of je rijdt het ding gewoon inde prak? Kleine herstellingen kan je zelfgratis uitvoeren in de Fietsherstelplaats UGin de Sint-Hubertusstraat (zijkant Blandijn).Grote herstellingen kan je in het Fietsateliervan de Stad Gent (Kattenberg 2) laten uit-voeren tegen contante betaling vooreventuele vervangstukken. Een lijst metkleine en grote herstellingen kan geraad-pleegd worden in de Fietsherstelplaats enhet Fietsendepot. Of met andere woorden:speel op veilig en rijd je fiets niet in de prak.

  Het fietsendepot kan je op de Kattenberg 2vinden, vlakbij de Leopold Kazerne. Hetdepot is geopend elke dinsdag van 16 uurtot 19 uur en elke woensdag van 11 uur tot16 uur, behalve op zon- en feestdagen en tij-dens de Gentse Feesten. Voor meer info con-tacteer de dienst Mobiliteit Gent op hetnummer 09/2667068 of email [email protected]

  MM aarr ii jj kkee

  RREENNTT--AA--BBIIKKEE

  IIedere student kent wel het belang van een tweewieler in Gent. Hoe raakje anders op tijd van het ene universiteitsgebouw naar het ander zonderhet begin van de les te missen? Toch is een fiets in Gent niet zo evident.Wij kunnen nog nauwelijks bijhouden hoeveel fietsen we op de St.-Kwin-tensberg kapot gereden hebben of hoeveel er al van onder onze neus gesto-len werden.

  DD ee fifieettsseennddee ssttuuddeenntt

  advertentie

 • 8Onder impuls van de vorige rector, Prof.Jacques Willems bouwde de RUG een goedsysteem uit van onderwijsevaluatie door stu-denten. Dat gebeurt normaal voor elkedocent om de drie jaar. Soms wordt de vra-genlijst voorgelegd aan het begin van eenles, soms is de bevraging volledig vrijwillig.

  RRaa pppp oo rrttDe resultaten van de evaluaties worden ver-werkt door de kwaliteitscel onderwijs in een

  syntheserapport. Dat wordt overgemaaktaan de docent, de opleidingscommissies ende vakgroepen die met de docent te makenhebben. In de onderwijs- en examenregle-ment van de RUG staat verder nog dat hetrapport kan worden opgevraagd door dedecaan van de faculteit en de facultaire com-missies die de dossiers van openstaandevacatures moeten voorbereiden.

  In de praktijk wordt het dan meestal heel stil

  rond het syntheserapport. Te stil, aldus destudentenvertegenwoordigers van de Let-teren en Wijsbegeerte. Zij merken terechtop dat er te veel aandacht wordtgeschonken aan de wetenschappelijke car-rire bij benoemingen, en dat er nauwelijksaandacht wordt geschonken aan de onder-wijsevaluaties. Het staat heel goed om tepochen met een ellenlange lijst publicatiesin internationale tijdschriften. Iedereen wilop dat gebied de dikste hebben, maar als hetover onderwijs gaat duiken er opeens heelwat magere heintjes op.

  OOppeennhh eeiiddHet grootste probleem voor de onderwijs-regeling is immers dat ze een belangrijkorgaan voor benoemingen van docentenlinks laat liggen. In de faculteitsraad zittenofficile vertegenwoordigers van studentenen proffen naast elkaar om onder anderebenoemingsdossiers te bespreken. Het isvanzelfsprekend dat het aspect onderwijs,zeker voor de studenten, heel belangrijk is.De vertegenwoordigers vroegen dan ookom in het vervolg de onderwijsevaluatiesaltijd toe te voegen aan de benoemings-dossiers.Dat voorstel ging toch iets te ver voor deprofessoren. Een evaluatie door studentenkan soms heel negatief zijn. Om pijnlijke si-tuaties te vermijden, is er nu binnen de fac-ulteit Letteren en Wijsbegeerte een compro-mis uit de bus gekomen. De synthese rap-porten zullen enkele dagen voor de behan-deling van benoemingsdossiers ter inzagebeschikbaar zijn, zodat ook de studenten-vertegenwoordigers ze kunnen inkijken. Eris wel afgesproken dat de leden van de Fa-culteitsraad hierover discretie in achtmoeten nemen.

  Nu is er dus binnen de Faculteit Letteren enWijsbegeerte een duidelijke procedure omde onderwijsevaluaties tot hun volle recht telaten komen. Een nieuwe stap voorwaartsdus, maar dan wel op facultair niveau. Het iswachten op een verdere uitwerking voor devolledige universiteit.

  OOnnddeerrwwiijjsseevvaalluuaattiiee ddoooorr ssttuuddeenntteenn

  PProffenevaluaties door studenten blijven een duistere en ongure aange-legenheid. Er wordt immers met de allergrootste discretie omgegaanmet de resultaten van de bevragingen, zelfs bij benoemingen van docen-ten. De studenten willen dat veranderen.

  TToomm DDee PPaaeeppee

  CCoommpprroommiiss iinn LLeetttteerreenn eenn WWiijjssbbeeggeeeerrttee

  advertentie

 • 9Slembrouck is professor Engelse taalkundeen belichtte de materie vanuit zijn onder-zoeksgebied. Het interview met professorBlommaert over zijn nieuwe boek Ik stelvast, vindt u op de volgende paginas.

  SCHAMPER: Er was uw publiek forum inhet Zuidpark, u heeft verschillende inter-views gegeven. Wat is uw motivatie, en dievan uw collegas om al die dingen te doen?Stef Slembrouck: Het komt naar debuitenwereld misschien over als eenhomogeen en een gepland geheel, maar datzeker niet het geval. Waarom wij zes samenopgetreden hebben, heeft te maken metlangdurig intellectuele arbeid die we algedurende ettelijke jaren hebben verricht.Iedereen heeft ook zijn eigen engage-menten. Onze wegen gaan soms uit elkaar,maar dan zie je dat met zon evenement alsde EU-top op de agenda dan toch weersamen wordt opgetreden.

  SCHAMPER: U bent al heel lang met hetonderwerp bezig. Is er intussen iets veran-derd?Slembrouck: Eind de jaren tachtig ver-schenen er in de academische wereld al eengolf van publicaties rond globalisatie ennationalisme, op een moment dat het begripnog totaal afwezig was in het publieke ofpolitieke debat. Nu komt het onderwerp welnaar voren in de publieke media, maar het isheel sterk economisch gekleurd. In hetacademische onderzoek hebben we al van inhet begin ook aandacht besteed aan de tech-nische of financile aspecten en de proble-men van mensen en vluchtelingen. Een veelbreder aantal onderzoeksvragen dus. Het was een prettige verrassing dat we metde EU-top een publiek forum hadden waarwe nu die dingen konden zeggen die we tienjaar geleden al geschreven hadden.

  SCHAMPER: Als u het zon positieve ervar-

  ing vond, dan komen er in de nabijetoekomst misschien nog zulke initiatieven?Heeft u nog dingen gepland?Slembrouck: We hebben niets gepland.Het heeft misschien de indruk gemaakt datwij daar als een strategisch collectief zaten,maar we zijn niet georganiseerd. Het is alle-maal vrij ad hoc ontstaan. Het initiatief Uni-versiteit Op Straat is in de eerste plaatsontstaan uit een reactie op het nieuws datde universiteit gesloten zou worden.

  SCHAMPER: U bent dus niet samenvertrokken vanuit een bepaald ideologischidee. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond?Slembrouck: Dat klopt, we hebben welallemaal een gemeenschappelijk linksengagement, alsook een engagement datwat hier gebeurt aan de universiteit heelsterk maatschappelijk betrokken moet zijn.Ik denk dat elk van ons die in de tent sprak,dat op zijn eigen manier invulde.

  SCHAMPER: Denkt u dat uw boodschapdoordrong bij het publiek in het Zuidpark?Slembrouck: Onze spreekbuis was na-tuurlijk maar een tent, het had niet deimpact van een nationaal forum. Ik heb hiereen heel eigen filosofie over: beroepshalve

  passeren mij elk jaar een paar honderdenstudenten, en zo heb ik de eer om dus temogen bijdragen aan de vorming van uni-versitair zeer hoog geschoolden. Dat is eengrote verantwoordelijkheid, maar ook eengroot en werkbaar instrument. Er is bijvoor-beeld veel tijd voor dialogen, wat niet hetgeval is op het journaal op de nationale tele-visie. Het is ook een langdurig project. In deeerste plaats ligt daar mijn rol en is dat mijnforum.

  SCHAMPER: Heeft u al reacties gekregen opde initiatieven die u nu al genomen heeft? Slembrouck: We hebben zeer veel posi-tieve reacties gekregen uit bepaalde hoeken.Zo is er de vraag geweest vanuit ATTAC omde teksten samen te publiceren. Vorigeweek kwam er nog een gelijkaardige vraagvan het tijdschrift van de Liga van deMensenrechten. Er is dus wel een zekereweerklank.

  SCHAMPER: Waren er ook negatieveresponsen?Slembrouck: Het Volk en Het Nieuws-blad waren vrij negatief. Ze hadden het overtechnisch werkloze professoren die in eenminimum van tijd een maximum aan moei-lijke woorden gebruikten. Je kunt voorjezelf uitmaken hoe afwijzend dit was. En erzijn er ook die er gewoon over gezwegenhebben, natuurlijk.

  SCHAMPER: Als uitsmijter. U had het daar-net over uw linkse engagement. Wilt datzeggen dat u effectief mee zult betogen, ofziet u eerder uw taak om analyses temaken en die dan aan te bieden?Slembrouck: Ik zie mezelf inderdaad nietdirect als barricade-mens of agitator. Maardat heeft dan meer te maken met de mensdie ik ben. Wij worden door de maatschappijook betaald om analyses te maken en onder-wijs te verschaffen op hoog niveau en ikdenk dat we die rol helemaal moeteninvullen.

  PPrrooffffeenn oovveerr gglloobbaalliissaattiiee eenn ddeemmooccrraattiiee

  TTijdens de EU-top op 19 oktober werd de universiteit om veiligheidsre-denen gesloten. In een volgeladen tent in het Zuidpark doceerden zesprofessoren, waaronder Jan Blommaert en Stef Slembrouck over Globali-satie en democratie. We spraken professor Slembrouck over zijn ervarin-gen met Universiteit op Straat.

  MMaaaarrtteenn &&RR uu bb ee nn

  HHeett wwaass aalllleemmaaaall vvrriijj aadd hhoocc

  Ik zie mezelf niet direkt als een agitator.

 • 10

  WWaatt BBlloommmmaaeerrtt aalllemaal vaststelt

  SCHAMPER: Er zijn al wat interviews ver-schenen in de media over uw boek.Aangezien wij als studentenblad uiteraardbegaan zijn met het lot van de studenten,luidt onze eerste vraag: is uw boek relevantvoor studenten?Jan Blommaert: Ik zou natuurlijk moetenzeggen: vanzelfsprekend, iedereen zou hetmoeten lezen. Maar de vraag kan in allemogelijke richtingen geplooid worden. Hetzal voor niet veel studenten een aanvullingzijn bij hun opleiding, dus als de vraag is of men het gelezen moet hebbenom bijvoorbeeld politiek, geschiedenis, taalof cultuur van dit land veel beter te begrij-pen, dan denk ik dat er weinig nieuwe theo-rie of methodologie in staat. Een andere invalshoek is echter: wat metde student als bewust, kritisch burger? Endaar zeg ik, dit boek is zeer relevant voorstudenten. Want naast leden van een aca-demische gemeenschap zijn we ook ledenvan de samenleving, hebben we er belangenin en moeten we er werk aan besteden. Wemoeten gebruik maken van onze opleidingom denkwerk, ideen, kritiek en analyses telaten circuleren in de samenleving. Dat iseen kwestie van verantwoordelijkheid. Het

  boek is terzelfdertijd zowel een producthiervan als een instrument hiervoor.

  SCHAMPER: In uw inleiding trekt u meteenal gelijkaardige conclusies als het linksegeweten van de VS, Noam Chomsky, endichter bij huis, Jaap Kruithof: de politiekheeft nog nauwelijks enige actieradius.Elke regering moet het zogezegd afleggentegen het transnationale kapitaal. Samen-zweringsdenken of realiteit? Blommaert: Dat is de wijze waarop hetwereldsysteem ineenzit, iets wat dus al langbezig is. Lenins bekende boekje Imperia-lisme als hoogste stadium van het kapita-lisme beschrijft die fenomenale concentratievan kapitaal bij een aantal concerns al in hetbegin van de twintigste eeuw. Lockheedheeft onlangs een contract voor nieuwegevechtsvliegtuigen gekregen van deAmerikaanse regering, ter waarde vandrieduizend miljard frank, die door deAmerikaanse regering verzameld zal wordenuit de zakken van de gewone belastingbe-taler. Bij wijze van vergelijking: het budgetvan de hele RUG is 30 miljard. Het is niet ongewoon te zien dat commer-cile transacties vandaag de dag over bedra-

  gen gaan die veelvouden zijn van de heleBelgische begroting - het geld waarmee heelonze staat een heel jaar moet mee rond-komen. Wie kan er vandaag de dag makke-lijker een miljard uitgeven: Frank Vanden-broucke (federaal minister van SocialeZaken) of Donald Trump (de Amerikaansevastgoed-tycoon)?

  SCHAMPER: Een citaat op p. 11: Bij gebrekaan een harde macht worden symbolischeen discursieve strijd steeds belangrijker.Gedragsmatige details, imago, taalgebruikworden de inzet van verhitte debatten enbepalen beslissingen. Wat verstaat u daarprecies onder?Blommaert: Dit vereist wat uitleg. Dejaren negentig waren de jaren van devernieuwing. Die kwam er ten gevolge vande doorbraak van extreem rechts in devroege negentiger jaren, en voedde zich ookop een ruimer vlak aan de ineenstorting vanhet Oostblok. Dat laatste kon dienen om deoverwinning van het marktkapitalisme uit teroepen. Dit is context. Daarbinnen treedt inons land Guy Verhofstadt op als de grotevernieuwer, die in zijn Burgermanifesteneen heel nieuw jargon en een reeks nieuwedenkbeelden lanceert: de Burger, de Kloof,de Burgerdemocratie. Dat bericht slaat aanbij de andere partijen, en iedereen gaat aanhet vernieuwen, de hele jaren negentigdoor. Het Vlaams Blok klimt immers

  bestendig verder op in de electoralehitparades. We zien hierin twee grote bewegin-gen: n een toename van massacom-municatietechnieken - zeg maar mar-keting - in de politiek, waardoor entertainment,reclame en politiek vertoog samengaan vallen. Twee, het verlies van ide-ologie als centraal politiek motief. Eninderdaad, iedereen lijkt het erovereens dat de markt gewonnen heeft endat kapitalisme de beste garantiesbiedt voor welzijn en welvaart. Het sys-teem wordt niet meer ter discussiegesteld. Gevolg: men houdt zich enkelnog bezig met wat de burger aan-brengt aan verzuchtingen, en alle par-tijen zitten nu bijeen op dezelfde zak-doek: veiligheid, immigratie, bestuur

  JJan Blommaert, professor Afrikaanse taalkunde en sociolingustiek,heeft een nieuw boek geschreven: Ik stel vast. Zoals de ondertitel ver-meldt, gaat het over Politiek taalgebruik, politieke vernieuwing en ver-rechtsing. Schamper voelde prof. Blommaert aan de tand over zijn jongstespruit.

  IIeeddeerreeeenn zzoouu mmiijjnn bbooek moeten lezen

  Wie kan er makkelijker een miljard uitgeven: Frank Vandebroucke of Donald Trump?

 • 11

  t aalllleemmaaaall vvaassttsstteellttdicht bij de burger, efficintie, netheid enverloedering in de stad, noem maar op.

  SCHAMPER: In die context dienen wewaarschijnlijk het begrip uit uw boek, Clin-tonificatie, te zien.Blommaert: Inderdaad, de politicus moetzich gaan Clintonificeren: hij moet binnendie marketing-logica zijn product persoon-lijker en appellerender maken, en moet dusmeer over zichzelf vertellen en meer enter-tainend gaan optreden. De politicus is nietenkel minister, maar ook lieve papa, flinkefietser, liefhebber van Bach enzovoort. Bijgebrek aan echte grote breuklijnen, en bijgebrek aan echte harde macht, moet menzich hoofdzakelijk hierop gaan profileren.Dat zie je het best als het gaat oververnieuwing: alle partijen hebben zichvernieuwd, al lijken bijvoorbeeld de SP.A ende CD&V nog niet goed te weten wt er pre-cies vernieuwd zal worden. Er is nog geennieuw programma, maar de partij is alvernieuwd: nieuwe naam, nieuwe leiding,nieuwe stijl. Geen stropdassen meer op decongressen bijvoorbeeld.

  SCHAMPER: U plaatst die vernieuwingsbe-wegingen in de politiek tegen de achter-grond van de ineenstorting van het Stalin-isme op het einde van de jaren 80. Dat lijktwel een vergezocht verband, als u het onsvraagt.Blommaert: Nee hoor. Je kan niet gelovenwelke verschuivingen allemaal het gevolgzijn van het ineenstorten van het Oostbloken het wegvallen van de klassieke Oost-Westtegenstellingen. Dit heeft heel de wereldverschoven en in zeer uiteenlopende plaat-sen in de wereld voor effecten gezorgd.Mandela zou nooit aan de macht zijngekomen zonder het wegvallen van de Oost-West tegenstellingen. Er zou nooit een Gol-foorlog gekomen zijn, en dus ook geen BinLaden. Bij ons zou Verhofstadt nooit zijnBurgermanifesten hebben kunnen schrij-ven, want die gingen net uit van het eindevan de grote ideologische tegenstellingenom zijn liberale ideologische triomf te ver-klaren.

  SCHAMPER: Uw analyse over racisme wijktaf van de heersende opvatting die, en wij

  citeren, racisme reduceert tot een indi-viduele eigenschap. En alweer schuift u dehete aardappel door naar het systeem, datzo vrijgepleit wordt van racisme. Dat iseen straffe uitspraak.Blommaert: Het is n uiting van eenruimer fenomeen dat eveneens behoort totdie ontwikkeling in de jaren negentig. Hetsysteem staat niet meer ter discussie, en col-lectiviteit wordt vervangen door individu-aliteit. De vakbond is in de politiek van dejaren negentig veel minder belangrijk dan deindividuele Burger. Het gevolg daarvan is dathet systeem ook effectief verdwijnt uit analy-

  ses en denkwerk, en dat men allerhandeoorzaken en diagnoses gaat zoeken bij hetindividu. Racisme is daarvan een schoolvoorbeeld. Erbestaat een uitvoerige en gezaghebbende li-teratuur over racisme die racisme beschrijften verklaart als een eigenschap van kapitalis-tische samenlevingen zoals de onze.Racisme motiveert samen met seksisme enandere vormen van discriminatie deongelijkheid die een vaste eigenschap is vanons systeem. Daardoor ontstaat er veelracisme uit het systeem, en dus niet uit dehoofden en harten van individuele mensen.Daardoor ook is veel racisme niet intentio-neel. Men is het omdat men normaal doetbinnen een systeem dat racisme pro-duceert. Werkloosheid is ook zo een probleemgeworden van het individu, en geen ken-merk van een systeem dat arbeidsreservesnodig heeft om de lonen laag te houden. Alsje dopt heb je en ben je een probleem, enjij, als individu, moet daar iets aan doen: je

  bijscholen, sollicitatiecursussen volgen, jebeter kleden en je piercings uitdoen als jeop banenjacht gaat enzovoort.

  SCHAMPER: De rode draad doorheen uwboek vormt de vernieuwing. Die kraakt ugenadeloos af als zijnde oppervlakkig enniet aan de fundamenten rakend. Dat doetwel heel erg denken aan de eerdergenoemde Jaap Kruithof, die in de jaren 60als enige prof mee met de studenten op debarricaden stond. Ziet u eenzelfde rol vooruzelf weggelegd? Blommaert: Ik doe alleen mijn job en houme niet bezig met vergelijkingen metanderen. Ik ben prof geworden omdat desamenleving jaar na jaar zeer veel geld heeftgenvesteerd in mij. Ik ben eigendom van desamenleving en ben van oordeel dat dit aller-hande verantwoordelijkheden inhoudt. Zoheb ik de plicht, niet het recht, mijn gedachtte zeggen. Ik word daar, als n van de weinige mensen in onze samenleving, nueenmaal voor betaald. En wat barricadenbetreft: liever erachter, in de studeerkamer.Geen enkele sociale beweging lukt als zeniet gedragen wordt door studie, analyse endocumentatie. Mijn rol is niet met vlaggen tezwaaien, want er zijn er veel die dat beterkunnen dan ik. Mijn specialiteit ligt bij stu-deren en standpunten onderbouwen.

  SCHAMPER: We mogen dus een revival vande Grote Verhalen verwachten?Blommaert: Die zijn er in overvloed, maarze moeten als zodanig erkend worden. Deantiglobalisten hebben een fundamenteeldemocratisch groot verhaal. Extreem rechtsheeft er ook n. Reclamemensen produc-eren dagelijks grote verhalen als ze ons denieuwste Audi of Bacardi Breezer willen slij-ten. Er zit er n in Big Brother, n in Fawl-ty Towers, noem maar op. We moetenopnieuw leren denken over ideologie en jezal zien: de wereld zit vol met ideologie. Enmaar goed ook.

  Ik stel vast is een uitgave van EPO(www.epo.be) en kost 900 fr.

  jnn bbooeekk mmooeetteenn lleezzeenn

  MMaaaarrtteenn &&RR uu bb ee nn

  De wereld zit vol ideologie

 • advertentie

 • 14

  HHeett lleevveenn eenn ddee wweerreelldd zzijn meer dan economie

  In de vorige Schamper (nummer 395) kon ual een kort artikeltje lezen over de zin enonzin van de Tobin-taks. Maar de materie isbehoorlijk complex en leg je niet zomaar ineen wip uit. Dat de democratische globalis-ten de Tobin-taks aanhangen om twee rede-nen maakt het er niet makkelijker op: ener-zijds moet de taks voor meer geld voorontwikkelingssamenwerking zorgen enanderzijds moet de taks het de stoutemuntspeculanten moeilijk maken hunsnode plannen uit te voeren. ProfessorRayp legt uit dat de Tobin-taks daar niet hetmeest geschikte instrument voor is.

  SCHAMPER: James Tobin kwam zon dertigjaar geleden met zijn taks op de proppen.Waartegen was die taks toen preciesbedoeld en waarom werd hij bijna onmid-dellijk weer afgeschreven?Glenn Rayp:Tobin deed zijn voorstel naaraanleiding van de ineenstorting van het Bret-ton-Woodsstelsel ten gevolge van de mas-

  sale speculatie tegen de dollar. Hij argu-menteerde dat bij volledig vrije kapitaal-markten de marge voor een nationaalmacro-economisch beleid te klein zou wor-den en stelde daarom voor om met eenbeperkte belasting op wisselkoerstransactiesspeculatie tegen munten te beperken. Hetging om een taks die beperkt genoeg wasom de markten niet te veel te verstoren enom in geval van zware ontsporing van hetmacro-economische beleid, speculatie nietonmogelijk te maken. Er was geen sprakevan het immuun maken van landen voorspeculatie, enkel van het in stand houdenvan de macro-economische beleidsruimte.Waarom hij werd afgeschoten, is nogal com-plex. Het had voornamelijk te maken metde tijdsgeest en de ervaring met het ineen-storten van het Bretton-Woodsstelsel. Er wasgeen internationale consensus meer over dearchitectuur van het internationale mone-taire stelsel. De Verenigde Staten (VS)bijvoorbeeld wilden de band tussen de dol-lar en het goud afschaffen terwijl deEuropese landen integendeel een beperkingvan de dollars in omloop wensten. Daar-naast was er scepcis over de duurzaamheidvan een vast wisselkoersenstelsel, waarinspeculanten niet kunnen verliezen enmunten vrij kunnen aanvallen. Ten slottewas er het marktverstorende karakter vanhet voorstel en de twijfel over zoiets alsslechte of niet-verantwoorde speculatie.De ineenstorting van Bretton Woods wasprecies een voorbeeld van onvermijdelijkespeculatie, dat wil zeggen van overheden -de VS in het bijzonder - die jarenlang eenonverantwoord economisch beleid voer-den.

  MMaarrkkttsseennttiimmeennttSCHAMPER: De democratische globalistenzien de muntspeculanten als de ultiemeboosdoeners en hun hebzucht als deultieme oorzaak van crisissen. Is demuntspeculatie werkelijk zon bedreiging

  voor de stabiliteit van de economie?Rayp: Nu krijg je het typische antwoordvan de tweearmige economist. Enerzijds iser een functie van speculatie ter correctievan een verkeerd macro-economisch beleid.Wie te veel spendeert en een tekort op delopende rekening accumuleert van 5 pro-cent of meer, maar weigert te devalueren,die krijgt het deksel op de neus. Of neem decrash van het EMS (crash van het EuropeesMonetair Systeem in 1993 - nvdr), doorspeculatie tegen de Franse franc. De mark-ten wilden dat Frankrijk haar economiestimuleerde via een accomoderend mone-tair beleid, omdat Frankrijk op dat momentnet in recessie was en een ruim onbenutproductiepotentieel had. De BRD (Bondsre-publiek Duitsland) daarentegen moest hetmonetair beleid strak houden in de nadagenvan de Duitse hereniging. Die hereniginghad aanleiding gegeven tot een sneloplopend begrotingstekort en een substan-tile stijging van de overheidsuitgaven. Detegenstelling tussen het Franse en hetDuitse beleid, met een revaluatie van demark en een devaluatie van de franc,impliceerde een wisselkoersaanpassing.Tegen elke economische logica in hieldFrankrijk echter hardnekkig vast aan detoenmalige pariteit met de mark, hetgeenspeculatie tegen de franc uitlokte omdatFrankrijk op termijn wel zou moeten acco-moderen. Dat leidde tot de crash van hetEMS. Dat heet logische speculatie. Ander-zijds zijn vormen van irrationele speculatieevenzeer voorstelbaar. Dan staan de gevol-gen van de speculatie niet in verhouding totde oorzaak, zelfs als er een rele economi-sche grond voor speculatie is. Speculatiezonder rele aanleiding kan natuurlijk ook.Vaak is er dan een omslag van het marktsen-timent, die een irrationele vrees die er aande basis van ligt, in de praktijk effectief doetontstaan.

  SCHAMPER: De Tobin-taks wordt nu bin-nengehaald als het wondermiddel bij uit-stek tegen de nefaste invloed van demuntspeculanten. Maar richt de remedieniet meer schade aan dan het kwaad?Rayp: Het beperken van de internationalekapitaalmobiliteit lijkt me niet per se prob-

  OOmdat de discussies voor of tegen de Tobin-taks grotendeels gevoerdworden door mensen die niet veel kaas gegeten hebben van de inter-nationale economie, besloot Schamper er eens een specialist bij te halen.Die specialist was professor Glenn Rayp van de Faculteit Economie en hijdeed ons de wonderen van de muntspeculatie uit de doeken.

  GGlleennnn RRaayypp oovveerr TToobin en speculatie

 • lematisch en in sommige omstandighedenzelfs wenselijk. Er zijn Chili en Maleisi geenrampen overkomen toen ze dat in de jarennegentig hebben gedaan. Maar een beper-king van de kapitaalmobiliteit impliceert nietnoodzakelijk de Tobin-taks: er bestaan alter-natieven die dezelfde doelstelling ambiren.Bij de Tobin-taks als instrument zijn er tweeproblemen. Treft het ten eerste de specu-lanten? Het antwoord daarop is niet automa-tisch ja en dan enkel ten koste van veelruis: ook wisselkoerstransacties uit niet-speculatieve motieven zullen worden belast.Er kan ten tweede ter ontwijking van de takseen concentratie van het wisselkoersrisicoontstaan. Telkens er een transactie is, zou ernamelijk belasting moeten worden betaalden dan zal men proberen het aantal trans-acties te beperken. Nu heeft men net hettegenovergestelde: een veelvoud aan trans-acties die zorgen voor de spreiding van hetrisico. In die zin zou een Tobin-taks precieskunnen leiden tot een toename van devolatiliteit van de kapitaalmarkt.

  CCeennttrraalliissmmeeSCHAMPER: Kan de taks zich niet kerentegen de doelstellingen van de anti-globa-listen, namelijk emancipatie en economis-che ontwikkeling van de Derde Wereld-landen?Rayp: De Tobin-taks lijkt mij geen goedidee omdat hij niet kan verwezenlijken wathij ambieert, namelijk meer monetaire sta-biliteit. De taks lijkt voor de anti-globalisti-sche beweging zo goed omdat ze hopen,gezien het dagelijks transactievolume, metdie belasting aanzienlijke sommen te ver-garen die aan ontwikkelingssamenwerkingkunnen worden besteed. Dat lijkt me ver-keerd: als de Tobin-taks werkt, brengt hijgeen geld op, maar als hij geld opbrengt,dan werkt de taks niet. Twee doelstellingenmet n instrument nastreven, betekentmeestal dat men twee keer mist. Meer mon-etaire stabiliteit is n zaak, hogere belastingvan kapitaal een andere. Voor het eerste isde Tobin-taks n mogelijkheid, maar nietde voornaamste: ik meende dat de Spahn-taks ook bij de anti-globalistische bewegingals geschikter werd geacht. Voor het tweedelijken internationale afspraken over ven-

  nootschaps- en personenbelasting, inclusiefvermogensbelasting, een meer recht-streekse, efficintere en politiek gemakke-lijkere weg dan de Tobin-taks. Maar onlogis-che of onredelijke speculatie is mogelijken de financile markten zijn verre van per-fect, zodat een wat stevigere controle op dekapitaalmarkten mij a priori geen dom ideelijkt. Trouwens, dat gebeurt al, - neembijvoorbeeld de liquiditeits- en solvabiliteits-ratios die afgesproken worden in BIS kader- maar op een redelijk fragmentaire wijze.

  SCHAMPER: Denkt u dat een Tobin-taks - degevolgen even buiten beschouwing latend -haalbaar is? Of moet elk land van dewereld de taks invoeren?Rayp: Het voorstel van Rodney Schmidtterzake heeft zeer velen overtuigd dat Tobintechnisch kan. Ondanks de veelvuldigheidvan de verrichtingen, verloopt de afwikke-ling door een beperkt aantal gecen-traliseerde kanalen, de Clearing Houses.Dus uiteindelijk moeten alle financile trans-acties door een beperkt aantal kanalenpasseren. Dat biedt de mogelijkheid om debelasting effectief op te leggen: er is als hetware een spontane centralisatie van detransacties. Maar of dat nu sluitend is ofniet, is uiteindelijk niet zo belangrijk. Ultiemkan een Tobin-taks politiek worden gegaran-deerd, door bijvoorbeeld het lidmaatschapvan het IMF (Internationaal Monetair Fonds)ervan conditioneel maken, of door tedreigen met sancties tegen fiscale paradijzenen geldwitwasmogelijkheden. Dat is mijnsinziens de discussie niet meer. Schmidtsvoorstel maakt wel duidelijk dat het nietmogelijk is om speculatieve transacties tetreffen. Wat je belast, zijn alle wisselkoers-transacties, speculatief of niet.

  SScc hh aann dd eeSCHAMPER: Volgens de anti-globalistenmaken de Westerse bedrijven fenomenalewinsten op de rug van de Derde Wereld.Klopt de veronderstelling dat die bedrijvenslechts winst maken doordat ze de ontwik-kelingslanden exploiteren en uitzuigen? Ofhebben de rijke landen er juist alle baat bijdat de ontwikkelingslanden zich eindelijkeens ontwikkelen en ook meespelen in de

  wereldeconomie?Rayp: Het drama en de schande van deDerde Wereld is wellicht veeleer dat heteconomisch niet meetelt, dat het te weinigweegt opdat haar problemen ernstig wordengenomen, precies omdat het Noordengeen belang heeft in het Zuiden. Als dewinsten van het Zuiden zouden komen, zoumen wel anders reageren op de Congolesecrisis of op de verloedering van Afrika. Deenige uitzondering daarop lijkt de petro-leumkwestie. Onze rijkdom komt in deeerste instantie van productiviteitswinstenen van technologische vooruitgang. Dat iseen vaststelling. Er stellen zich problemenvan mondiale omvang, zoals de ecologischekwestie, die geen stap vooruit zullen gerak-en als het Noorden de problemen en debelangen van de ontwikkelingslanden blijftnegeren. Vanuit het oogpunt van dewereldeconomie is de ontwikkeling van deDerde Wereld wellicht redelijk onbelangrijk.Maar het leven en de wereld zijn meer daneconomie, zoals we sinds 11 september welweten.

  VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee

  15

  d zziijjnn mmeeeerr ddaann eeccoonnoommiieer TToobbiinn eenn ssppeeccuullaattiiee

 • 16

  In Schamper 394 (15 oktober 2001) las ik tot mijn verbazing een bij-zonder schamper (op minachtende of geringschattende wijze, vol-gens Van Dale) artikel over de manifestaties van de DemocratischeGlobalisten in Gent op 19 oktober.Het artikel in kwestie kreeg de niet mis te verstane titel Laat het cra-puul maar komen(p.7) mee en is van de hand van Marijke(Mahieu) en VdM (Tim Van der Mensbrugghe).

  Waarom beide redacteurs (nota bene respectievelijk lid van de ein-dredactie en hoofdredacteur) het nodig vinden een tirade vanscheldwoorden te moeten loslaten ten overstaan van de mensen die,zoals ikzelf, weerwerk willen bieden aan de dominantie van deneoliberale globalisering is mij volstrekt onduidelijk. Waar zij oppagina zes op degelijke wijze informeren over de politieverordenin-gen (zones, sluiten Overpoort op donderdagavond,), laten zijzich een pagina verder meeslepen in een grofborstelige karikatuurvan de demonstranten.Enkele representatieve citaten die de teneur weergeven: Studentenweer massaal op de barricades? Laten we hopen dat het niet zonvaart zal lopen. Verder lezen we nog: [] tenslotte zijn we ookmaar studenten en omdat u ons anders toch maar een mot tegenons bakkes zou komen geven, volgt hier een volledig objectiefoverzicht van het gespuis dat zich betogend op de straten zalwagen. Nog verder luidt het: [] er zijn ook nog wat klojos diehet cultureel en muzikaal doen..

  Waarom gaan beide Schamper-redacteurs zo tekeer? Schamperpretendeert het kritische en onafhankelijke studentenblad van deUniversiteit Gent te zijn. Voormalig redactielid Bart Haeck stelde datmen de onderwerpen waarover geschreven wordt zo objectiefmogelijk probeert te behandelen. Het is volgens hem de opzet omde lezer genoeg basismateriaal aan te bieden om zelf een oordeel tevormen. Hij verduidelijkt dat het in de algemene artikels de bedoe-ling is de situatie weer te geven zoals de partijen in kwestie die zien(Schamper nr. 375).

  In het beste geval kunnen we hier spreken van een karikatuur vanhet officile discours van het stadsbestuur en de politie (men zettezowel studenten als Gentenaren aan hun stad te verlaten en sug-gereerde anderen, omwille van het risico op geweld, de stad te ver-mijden). Ik verwijt u dan ook een gebrek aan kritische zin en, daaruit

  voortvloeiend, een nzijdige berichtgeving.

  Objectiviteit mag dan een erg beladen begrip zijn, er kan geen twij-fel over bestaan dat indien een student zich een genuanceerdemening wil vormen over de demonstraties van 19 oktober hij ookminstens dient genformeerd te worden over de motieven en dedoelstellingen van de beweging en over de betrokken actiegroepenen bewegingen, quod non. De beide zijdes van de medaille belicht-en is een minimale voorwaarde tot een objectieve beeldvorming.Het postmoderne cynisme dat nu tentoon werd gespreid con-trasteert sterk met alle voorgaande pogingen van Schamper de stu-denten bij het reilen en zeilen van de universiteit en het gebeuren inde stad te betrekken. Overigens, als het artikel studentikoos,satirisch, zwanzend of ironiserend bedoelt is, dan is er nog altijd eenevenwicht dat pseudo-grappig geschrijf zou moeten vermijden.

  De zogenaamde humoristisch-kritische houding waarin men allestot in het absurde uitvergroot en ridiculiseert is vrij gemakkelijk,men kan zich beperken tot oppervlakkig geschimp en hoeft geenstandpunt in te nemen. Dat men voorbijgaat aan de reden waaromgemanifesteerd werd is dan ook bijzonder betreurenswaardig. Deartikels in verband met Roeland Raes en de extreemrechtse aan-wezigheid in de Oostenrijkse regering de voorbije jaren (onder meervan Tim Van der Mensbrugghe en Tom De Paepe) hadden mijnochtans de indruk gegeven dat men bij Schamper wel degelijk hetlef heeft om naast het inhoudelijk gemakkelijke infotainment ookeen geprononceerde mening te vormen over politiekevraagstukken, wars van elke vorm van politiek correct denken. Ikbesef dat u mij nu een gebrek aan humor en zin voor relativering zalaanwrijven, maar de spot die de Schamper redacteurs in diegedachtegang in het bewuste artikel zouden tentoon gespreidhebben op is zijn zachtst uitgedrukt merkwaardig.

  Gatan Regniers,Tweede licentie Geschiedenis

  RReeaaccttiiee vvaann ddee rreeddaaccttiiee::Wij vinden uw positieve kritiek op onze lompe en subjectieve kri-tiek op de extreem-rechtse zak Roeland Raes bijzonder fijn. Uwnegatieve kritiek op onze lompe en subjectieve kritiek op debetogingen van 19 oktober 2001 vinden we dan weer charmant.Leuk trouwens dat u de ironie doorhad.

  AAnnttii--gglloobbaalliisseerriinngg

  VVeerroonnttwwaaaarrddiiggiinnggIn de eerste Schamper van dit academiejaar (nummer 394) wordt inhet artikel Saai, maar nuttig een overzicht gegeven van dienstenwaar studenten kunnen aankloppen. Wij betreurden echter dat ergeen melding werd gemaakt van onze dienstverlening ten behoevevan studenten met een handicap of chronische ziekte! Wij weten datwe geen centrale dienst zijn, geen dienst gentegreerd binnen destructuur van de universiteit, maar toch kunnen universiteitsstuden-ten bij ons aankloppen en zijn wij gehuisvest in een universitairehome. In een eindrapport rond studeren met een handicap of chro-nische ziekte in het tertiair onderwijs, een initiatief op vraag van

  Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Vanderpoorten, wordtnochtans gewezen op het aanspreekpunt per instelling voor tertiaironderwijs die zichtbaar gemaakt moet worden teneinde de factortoevalligheid bij aanmeldingen te beperken!! We menen dan ook datelk kanaal moet aangewend worden, om dit aanspreekpunt kenbaarte maken, zo ook jullie blad Schamper.

  Vriendelijke groeten,Charlotte De Lange en Isabelle De Mulder

  vzw BSH Stalhof 6

  LLEEZZEERRSSBBRRIIEEVVEENN en -GRIEVEN

 • Opluchting alom na het lezen van het Tobin-taks artikel uit de vorigeeditie: er zijn toch nog een paar studenten die niet al (gek)scherendlangs de straten van Gent trekken onder de vorm van een kuddekaalgeschoren schapen. Tim Van der Mensbrugghe merkt terecht opdat de Tobin-taks geen wondermiddel is tegen de stoute specu-lanten. Zo zullen de opbrengsten ervan evenmin het uit de luchtgevallen manna vormen voor de brave boeren uit de Derde Wereld.

  De Tobin-taks is een belasting die de speculatieve kapitaalstromenzou afremmen. Op de valutamarkten bestaan er echter altijd tweepartijen: de speculanten versus de ondernemingen die zich tegenexport en importrisicos willen indekken. Het is van groot belangdat de taks enkel de speculanten zou treffen, terwijl het op de valu-tamarkten net onmogelijk is om de twee marktpartijen van elkaar teonderscheiden.

  Maar zelfs als men er zou in slagen om enkel belastingen op de spe-culanten te heffen, dan snijdt men nog steeds in het vlees van deimport- en exportondernemingen. Doordat de speculanten zichterugtrekken, vinden deze ondernemingen geen tegenpartij meer,kunnen ze zich dus niet meer (tenvolle) indekken en lopen dusgrotere wisselkoersrisicos. Meer risicos leiden uiteindelijk op hunbeurt tot grote financile verliezen voor die ondernemingen. En danmag de anti-globalist schreeuwen zoveel hij wil: Yeah, that will showthose capitalist bastards!, er is slechts n trieste economische ze-kerheid: In het rood staan betekent in de eerste plaats mensenontslaan. Is dat het grootse plan van de democratische anti-globa-listen? I think not.

  Filip De Bruyne,Tweede Licentie Toegepaste Economische Wetenschappen

  17

  Lezersgrieven en -brieven zijn steeds welkom. Naamloos en politieke propaganda is de kortste weg naar de prullenmand.Wegens technische redenen kan de redactie beslissen de lezersbrief niet te plaatsen of inkorten. Op grondig gemotiveerd

  verzoek laten we de naam van de auteur weg.

  GGaarrbbaaggee iinn,, GGaarrbbaaggee oouutt :: TToobbiinn oonnzziinn

  VEENN eenn --GGRRIIEEVVEENN

  advertentie

 • 18

  BBrruugg ssttoorrtt iinn nnaa eexxppeerriimmeenntt

  Professor Armagneau, onlangs 53 gewor-den, houdt zich al zijn hele carrire bezigmet hogesnelheidstransport (HST). Enkelejaren geleden ontdekte hij een manier omvia een magnetisch veld wrijvingen tussenmetalen tot een minimum te herleiden. Hijvatte het plan op een experimenteel circuitaan te leggen om zijn methode op punt testellen. Armagneau dacht aan een onder-grondse tunnel van zon 80 centimeterbreed. Maar er was een gebrek aan geld enruimte. De universiteit had niet meteengrond te veel om een voldoende langeomloop te construeren en financieel zag heter al helemaal beroerd uit. Maar toen ben ikbij de priv-sector gaan aankloppen, aldusArmagneau.

  TT rr aajj eecc ttVolgens de professor zijn immense bedrij-ven als de Gentse staalproducent Sidmarbijvoorbeeld gebaat bij een eigen supersneltransportnetwerk. Het was dan ook niet zomoeilijk om de nodige kredieten binnen terijven. Toen er begin 1997 genoeg geld wasom het project te starten, klopte ik aan bijrector Jos Hendrix (de voorganger vanrector Hogeleer - nvdr). Die man is ookburgerlijk ingenieur en was enthousiast overhet project. Ik kon de rector ervan overtui-gen dat de kosten voor de universiteit mini-maal zouden zijn. We zochten alleen nogeen geschikt terrein.

  Na overleg met de decaan van de FaculteitToegepaste Wetenschappen, DiederikAbrams, en de Onderzoeksraad bleek datwe onder het Technicum en het studenten-huis De Brug een traject mochten aan-leggen. Het terrein waarop deze gebouwenstaan, tussen de Sint-Pietersnieuwstraat ende Schelde, kent een bijzonder hoogtever-schil en dat zou het gemakkelijk maken omde tunnel onder de gebouwen door tetrekken. Eind 1998 was de tunnel er. Het tra-ject loopt onder het technicum, de parkingvan het Rectoraat, de studentenresto en het

  studentenhuis en is zon vierhonderd meterlang. In de betonnen buis sjeest er een soorttreintje rond tegen duizelingwekkende snel-heden. Volgens Armagneau ligt de piekomstreeks 58 meter per seconde.

  Hoe komt het dan dat er een joekel van eentunnel in het hartje van Gent ligt zonder datiemand daarvan wist? Onze vakgroep en hetrectoraat hebben besloten zo weinigmogelijk ruchtbaarheid aan de zaak tegeven, zegt Armagneau. De buurtbewo-ners zouden alleen maar in paniek schietenen beginnen te klagen dat er scheuren enbarsten in hun muren komen. En dat zouhet onderzoek tegenhouden.

  Als we Armagneau erop wijzen dat onzekelder wel degelijk een niet te negeren barstvertoont, lijkt dat hem niet te verbazen. Inde beginfase was de apparatuur inderdaadnog niet goed afgesteld waardoor de trillin-gen de fundamenten van het studentenhuisdeden barsten. Ik heb vernomen dat de vak-groep Instortingsmechanica zich nubezighoudt met een studie van De Brug.

  PPssyycchhooppaaaattWe gingen eens luisteren bij MarcDumoulin van de vakgroep Instortingsme-chanica. Wij hebben eind 1998 inderdaadvastgesteld dat De Brug langzaam maarzeker als een kaartenhuisje ineen aan hetstuiken was. Onze dienst heeft het rectoraataangeraden De Brug zo snel mogelijk te ver-stevigen. Uiteindelijk is er een jaar later of zoeen ondersteunende constructie aange-bracht. Dat klopt: er staat een lelijk, fel-blauw geval van enkele meters hoog dat detrap en meteen het hele gebouw overeindhoudt. Wij volgen de situatie op de voet.Het is hoogst interessant om te zien hoe eenoud herenhuis langzaam maar zeker aan hetinstorten is. Het is misschien wel een beetjeriskant dat er nog zoveel studenten rond-lopen.

  Als Dumoulin ziet hoe onze mond openvalt,kijkt hij een beetje gergerd. We ver-duidelijken dat we het nogal cru vinden dathij de studenten als hinderlijke objectenbeschouwt bij zijn studie. Hij spreekt dattegen: Ik ben geen psychopaat die zichniets aantrekt van een leven. Daarvoor moetje bij de vakgroep Elektronische Stromingen Transport zijn. Zij zijn er niet alleen ingeslaagd studentenlevens in gevaar te bren-gen maar hebben ook een puppy geroos-terd.

  We vroegen professor Armagneau of dieinformatie klopte. De man gaf schoorvoe-tend toe: Kijk, wij wilden weten of onstreintje ook een levend wezen zou kunnenvervoeren. En van onze assistenten,Patrick, nam op een dag de puppy van znzoontje mee. Het beestje, een kleinelabrador, paste net in de transportmodulevan het toestel. We legden er enkele hand-doeken in om het wat comfortabeler temaken voor het hondje. Het treintje werdin gang gezet en na vijf minuten zat de mo-dule al aan zijn topsnelheid. Toen het toes-tel na een kwartiertje weer tot stilstandkwam, werden de onderzoekers onaange-naam verrast toen ze het spel weer opende-den. Het diertje was gewoon verkoold. Wegpuppy. Een zwarte klomp was wat er overbleef. Patrick was er het hart van in en naarik hoorde zn zoontje ook wel.

  Na onderzoek bleek dat de ventilatiekanalenverkeerd gemonteerd waren. Daardoorstroomde er gloeiend hete lucht, zon473,15 Kelvin, in de transportmodule. Daar-door werd de pup omgevormd tot een le-venloze massa moleculen. Maar nu, verteltArmagneau niet zonder enige trots, werktalles piekfijn. We hebben de test nog eensgedaan met een katje en buiten eengescheurd oortje, was het diertje piekfijn inorde. En het instortende studentenhuis?Onze tunnel is stevig genoeg om de schokop te vangen als het gebouw uiteindelijktoch ineen zou zakken.

  HHet was een groot geheim tot n van onze meer attente redacteurs eengrote scheur in n van de wanden van onze redactiekelder opmerk-te. Na enig speurwerk bleek een experimenteel, ondergronds treintrajectde boosdoener. Professor Roger Armagneau van de vakgroep Elektroni-sche Stroming en Transport van de Faculteit Toegepaste Wetenschappengeeft tekst en uitleg.

  OOookk ppuupp ddeeeelltt iinn bbrrookkkkeenn

  VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee && EEvv eell BBDD

  EE

  LL

  IIEE

  GGEE

  NNDD

  EE

  RREE

  PPOO

  RRTT

  EERR

 • ST

  RI

  P

  In deze strip staat de architectuur dan ookniet centraal, zoals in de reeks De DuistereSteden. Het Vlindernetwerk heeft veel meerte bieden, bijvoorbeeld een goed verhaal:Eustache (een lange en magere romanti-cus) en de dwerg Vlieg zijn twee leden vanhet Vlindernetwerk, een beruchte onder-grondse organisatie van dieven en inbrekers.Het duo heeft het gemunt op n van demeest begeerde brandkasten van het land,die van baron Van Harcourd. Wanneer zehet ding openbreken, volgt een grote ont-goocheling: de brandkast blijkt niet veelmeer te bevatten dan een filmspoel en eenadressenboekje. Het blijkt echter niet omeen familiefilmpje te gaan, maar om eensnuff movie, volgens Vlieg ideaal materiaalom de baron mee te chanteren. De baron isechter, zoals het een ware schurk betaamt,geen gemakkelijke klant.

  Scenarist Corbeyran zorgt voor eenboeiend verhaal dat de aandacht van deeerste tot de laatste pagina vasthoudt,

  dankzij de wilde achtervolgingen, span-nende inbraken, acrobatentoeren enromantiek. Natuurlijk komt er ook een frag-ment uit de films vol seks en geweld in voor,over welke soort films het gaat wordtduidelijk zonder dat er te diep wordt inge-gaan op de details. Dit is dus absoluut geenstrip voor zieke geesten die van dat soortentertainment houden, laat dat duidelijkzijn. Zoals u in de inleiding al kon lezen zijnook de tekeningen van Ccil van hoogniveau. Uit de decors wordt duidelijk datdeze auteur een zwak heeft voor Art Nou-veau. Het verhaal zou zich moeten afspelenin Bordeaux, maar zoals in de strip heeftdeze stad er nooit uitgezien. De lezer wordtvolledig ondergedompeld in de buitenge-woon prachtige fantasiewereld van Ccil. Dekleuren, die het album extra sfeervol maken,dragen daar zeker toe bij. Hoewel sommigepaginas zijn eerder een mozaek van plaat-jes zijn, is de tekenaar er toch in geslaagdalles overzichtelijk te houden.

  Een pluim voor beide auteurs. Dit ijzer-sterke eerste deel schept in elk gevalhooggespannen verwachtingen voor hetvervolg. Het is een ideaal album om in nvan de komende koude, donkere avondente verslinden, en zal zeker niet misstaan inuw collectie.

  Ccil & Corbeyran. Het vlindernetwerk 1,Nachtvlinders. Arboris

  HHeett VVlliinnddeerrnneettwweerrkk NNaacchhttvvlliinnddeerrss

  OOp het einde van de negentiende eeuw was Art Nouveau zowat op haarhoogtepunt, en werden er prachtige gebouwen opgetrokken. Wat HetVlindernetwerk te bieden heeft, is echter nog fantastischer. Mooiere decorsals in deze strip komt men niet vaak tegen, maar ook voor wie niet echtgenteresseerd is in architectuur is dit een boeiend album.

  KKaarreell LLaammbbeerrtt

  advertentie

 • 20

  CCoommmmee jj aaii ssooiiff

  Haast je nu snel naar de winkel en sla denodige ingredinten in. De hoeveelhedenhangen natuurlijk af van hoe groot je hongeris en van het aantal personen die hun benenonder de tafel schuiven. Ben je alleen dan isde winkel de ideale plaats om iemand te ont-moeten, de jongen of het meisje zal je zekerwillen vergezellen bij het zien van de inhoudvan je boodschappenmandje - zij zullenweten dat jij die ene persoon bent dieSchamper leest en die zo moedig is ditrecept uit te proberen-.

  GGoo ffoo rr ii ttVoor de vleeseters - en de ietwat rijkere stu-dent - is de puree het best te combinerenmet konijn. De vegetarier eet er quorn bij en

  de arme luis eet gewoon enkel de puree.

  Aan de slag dan maar.

  Zet een schuit water op het vuur. Als hetwater kookt, gooi je de geschilde aardap-pelen erin en laat je ze gaarkoken. Tegelijk-ertijd zet je een pannetje met appelmoes ophet vuur. Je gebruikt het best appelmoeszonder brokken, dit geeft een mooier resul-taat. Laat de appelmoes even koken enneem de pan van het vuur.Je fruit een fijngesneden ui in een kom. Jegooit je konijn erbij en overgiet dit met een twee flesjes bier - probeer u ervan te weer-houden uw hele voorraad bier op te drinkenvoor u aan het recept begint -. Zet het dek-

  sel op de pot en laat het konijn stoven tot desaus ongeveer voor de helft ingekookt is. Alsje quorn eet dan doe je net hetzelfde.Als jeer niets bij eet dan fruit je de ui, giet je hetbier in de pan en laat je dit inkoken. Je kande saus aandikken door er een beetjemazena aan toe te voegen.Giet de aardappelen af, plet ze, doe er deappelmoes bij en giet er wat van de sausover. Meng dit allemaal door elkaar en dienwarm op.Hopelijk spendeer je de rest van de avondniet op toilet of verlies je de weinige vriend-jes die je nog had niet na het serveren vandeze delicieuze hap. Smakelijk.

  Benodigdheden: konijn, quorn of ietsanders - of misschien wel helemaal niets,olie, ui, bruin bier - Piedbuf, Leffe bruinof iets anders dat uw voorkeur geniet-,appelmoes, aardappelen.

  BBruine puree, het klinkt vreemd en velen onder jullie denken nu vastaan iets anders dan eten. Hoewel we hier bij Schamper al eens durven,houden we jullie deze keer niet voor de gek. Neen, lieve lezertjes, we pro-beren jullie niet te vergiftigen of jullie te overtuigen jullie karig budgetjete verkwanselen aan een neprecept. We willen enkel jullie smaakpapilleneen ongekend hoogtepunt doen bereiken met dit eenvoudig doch smaak-vol receptje.

  CCaammeelloott,, ddee mmuussiiccaall

  Camelot werd in 1960 voor het eerstopgevoerd. In het New Yorkse MajesticTheatre liepen op drie jaar tijd maar liefst873 voorstellingen. Librettist Alan Jay Ler-ner en componist Frederick Loewe, onsbekend van My Fair Lady, schreven dezemusical op de lijvige Koning Arthur-romanvan T.H. White The Once and Future King.Alles draait om de driehoeksverhoudingtussen Arthur, Guinevere en Lancelot.

  Koning Arthur heeft in de Vlaamse regie vanFrank Van Laecke de flatterende bijnaamWrat gekregen, en Guinevere is een meisjedat zeer ontgoocheld is als Arthur haar nietmeteen wil bespringen bij hun eersteafspraakje. Merlijn vindt niet dat Arthur zichzorgen moet maken om wat een vrouwdenkt, omdat dat toch niet veel voorkomt.

  De twee komen uiteindelijk overeen. Zekerals Koning Arthur op het idee komt eenRonde Tafel-orde te beginnen en als Guine-vere zich dan herinnert dat haar vader nogzon meubelstuk op zn zolder heeft liggen.Van heinde en verre komen komen riddersom aan de salontafel van de koning te kun-nen zitten. Daar is bijvoorbeeld de hyper-kinetische Lancelot du Lac uit Frankrijk, enene Sir Penny die blijkbaar rechtstreeks vande Reyerslaan in Brussel komt, want hijsleurt in ieder geval de pluchen hond Sam-son met een koordje achter zich aan. U voelt het al aankomen, dit is meer eenleuke parodie dan een klassieke musical alsCats of Evita, een opeenvolging van grapjesdie misschien beter zouden passen in eensitcom dan op de planken. Ook de muziek iswel mooi, maar sleept ons niet mee. Alleen

  het steekspel waar Lancelot de andere rid-ders aan zijn lans rijgt, wordt hier echt opmeesterlijke wijze vertolkt. We kijken deacteurs recht in de ogen wanneer ze zelf detoeschouwers spelen van een toernooi datzich denkbeeldig ergens tussen onze zitjesafspeelt. Heel het hof wipt op en neer enjoelt en huivert op de maat van de muziekbij elke charge van Lancelot.

  Al bij al toch niet meteen het soort van eve-nement waar ik 1500 zuurverdiende frankjesvoor zou neertellen, maar als je er net als ikvrijkaarten voor op de kop kon tikken, danbetekende het wel een avondje hilariteit,zoals toen Guinevere Arthur troostte metzijn slechte bastaardzoon Mordred door tezeggen dat hij toch niet de enige koning isdie zoiets heeft rondlopen.

  DDe Capitole, de legendarische filmtempel van Gent, stond 14 jaar leeg.Nu pakt Music Hall daar uit met de Nederlandstalige premire vanCamelot, de musical. Meer dan zestigduizend tickets zijn al verkocht,evenveel als voor het concurrerende Kuifje en de zonnetempel.

  PPuurreeee,, mmaaaarr ddaann bbrruuiinneerr

  EE vv ee ll BB

  RR uu bb ee nn

 • 21

  PPssyycchhooaassiiss WWaaaannmmiinnnniigg

  Psychoasis is een initiatief van Het Mis Ver-stand, een organisatie die zich inzet voor hetwelzijn van psychiatrische patinten. In deeerste plaats wil de vereniging misver-standen over deze mensen en hun aan-doeningen uit de wereld helpen. Psychoasisis de titel van de cd waarmee Het Mis Ver-stand zichzelf kenbaar maakt. De titel is eensamentrekking van de woorden psychose(psychosis), een mentale aandoening diehet dagdagelijkse leven bemoeilijkt, en oase(oasis), een vruchtbare plek in de woestijn.

  Wie door de muziekcatalogus van de laatstezestig jaar snuistert zal circa tweehonderdnummers terugvinden die op de een ofandere wijze de problematiek van de

  waanzin behandelen. Het Mis Verstandselecteerde hieruit enkele nummers en lietdie door bekende en onbekende muzikan-ten inspelen. Naast deze covers van bekenden minder bekend werk bevat de cd origi-neel werk van patinten en (semi-) profes-sionele muzikanten.

  Tot de covers behoren nummers als Mental(Eels); Shine On you crazy diamond (PinkFloyd) en There coming to take me away(Napoleon XIV). An Pierl, Rob vanOudenhoven en DAAU zijn slechts enkelevan de schone namen die zich voor het pro-ject gengageerd hebben. Voor ons geldt deherwerking voor piano en cello van Para-nod Androd, ingezongen door de klassiek

  geschoolde Els van Laethem, als hetabsolute hoogtepunt. Hallucinant!

  De sterkte maar tegelijkertijd ook de zwaktevan het project schuilt in de uiteenlopendestijlen die aan bod komen in de cd. De heavymetal van Black Sabbath, Paranod inge-speeld door Gorki, staat naast een klassiekpianostuk van Thierry van Hamme, datwordt opgevolgd door de burleske koldervan Kamagurka en Herr Seele. Pyschoasisis dan ook een interessant project dat zich inde eerste plaats richt op mensen zonderoogkleppen.

  Various Artists Psychoasishttp://www.psychoasis.be

  BBelgi heeft het jaar 2001 uitgeroepen tot het jaar van de mentalegezondheid. Dit initiatief is geen ironisch statement naar aanleidingvan de aanslag op de WTC-torens en de daaropvolgende ridicule verklarin-gen van beide kanten maar een ernstig initiatief dat een lans breekt voorde zogenaamde klinisch gediagnosticeerde gekken.

  LLooggooss:: ppnneeuummaaffoonneenn eenn tteettrraaddeerrss

  De Logos Foundation is het in Gent geves-tigde centrum voor experimentele muzieken geluidskunst van Prof. Dr. Godfried-Willem Raes, in lang vervlogen tijden nogstudent musicologie en filosofie aan deRUG. Rond diezelfde tijd was hij echter ookleerling piano, klarinet, slagwerk en com-positie aan het Koninklijk Conservatorium,en daar richtte hij tijdens de naween vanmei 68 met enkele medeleerlingen deLogos Groep op.

  Wat begon als een avant-gardistischkamerensemble groeide tijdens de jaren 70uit tot een internationaal bekende stichtingvoor alles wat met experimentele muziek temaken heeft. In 1977 kocht Logos een eerstepand in de Kongostraat aan, dat werdingericht met enkele kantoren en een kleineopname- en concertstudio. Sindsdien is er

  veel veranderd.Vandaag beslaat de Logos Foundation ver-schillende onderdelen: een vernieuwde stu-dio, een elektronisch laboratorium waar dig-itale hardware wordt ontwikkeld, een work-shop voor experimentele instrumenten-bouw, een kleine winkel en een gespe-cialiseerd informatiecentrum, compleet metarchief en bibliotheek, waar zeldzame lite-ratuur en geluidsmateriaal wordt gestock-eerd. Van expansie gesproken.

  Ook een hele rits componisten en musicizijn aan Logos verbonden. Er wordt duszowel gecomponeerd, uitgevoerd alsopgenomen, maar de kers op de taart is vasten zeker de Logos Tetrader, een - tienstiens - tetradervormige concertzaal die in1990 in een aanpalend bedrijfsgebouw werdopgetrokken. Op geregelde tijdstippen is in

  de zaal, naast de eigen crew, op geregeldetijdstippen eveneens het kruim van de inter-nationale experimentele muziekscene tegast.Deze maand worden nog drie concertengeorganiseerd (zie ook cultuuragenda). Zokrijgt de Tetrader op 15 november hetbezoek van Irmin Schmidt, de stichter vanhet legendarische Duitse Krautrock-ensem-ble Can. Gul als we zijn, delen we voor diten de twee andere optredens telkens vijfvrijkaarten uit. Mail [email protected] en vermeld hetconcert van uw voorkeur: wij zorgen ervoordat u, onderwijl iets avant-gardistisch vanJohn Cage fluitend, gratis de kassa passeert.

  Over welke coiffure beschikt Godfried-Willem Raes? Waarom een tetrader engeen parallellepipedum? Wat is een pneu-mafoon precies en bijt het als je te dicht inde buurt komt? Alle antwoorden ophttp://www.logosfoundation.org.

  UUheeft het misschien nog niet gemerkt, maar met de regelmaat van deklok pleegt Schamper een nest vrijkaarten voor de concerten vanLogos weg te geven. Het lijkt ons dus geen slecht idee om u ook eens meete delen waar die stichting nu eigenlijk voor stt.

  JJ BB

  RR ii nn uu ss

 • 22

  TThhee MMaalltteessee FFaallccoonn FFILMM

  Ook dit jaar worden we iedere dinsdag-endonderdagavond verwend in het Film-plateau. De betere klassieke film gepro-jecteerd op groot scherm in een comforta-bele filmzaal, het lijkt zowaar het AardsParadijs. Dat u Metropolis van Fritz Lang enRepulsion van Roman Polanski hebtgemist, kunnen we u nog vergeven. Hetacademiejaar was immers pas begonnen enu wou wel eens een pint gaan pakken. Maaru kunt maar beter een goed excuus verzin-nen als u op 20 november ook The MalteseFalcon laat schieten, want John Hustonsdebuut uit 1941 hoort thuis in het rijtjefilmklassiekers die men moet gezienhebben alvorens men ten hemel kan stij-gen.Sam Spade (Humphrey Bogart), een hard

  boiled detective, wil graag Miss Wonderly(Mary Astor) helpen in de zoektocht naarhaar zus. De familiezaak van Miss Wonderlydraait echter anders uit dan verwacht enSpade raakt zonder het zelf te willen ver-wikkeld in een zoektocht naar een mys-terieus beeldje.The Maltese Falcon is anderhalf uur puurgenieten. Niet alleen zult u meegesleurdworden in het verrassende verhaal, u zal ookgenieten van een stijlvolle regie en eensmakelijke sfeerschepping. De acteurs spe-len de pannen van het dak en trakteren onsop heerlijke dialogen. Dat Humphrey Bogart de rol van privateeye Spade voor zijn rekening nam, lijktachteraf gezien heel logisch. Bogart is nuimmers onlosmakelijk verbonden met het

  clichbeeld van de filmdetective. Nochtansvertolkte hij voor The Maltese Falcon vooralcriminelen en gangsters. Bogart hoort zonder twijfel thuis in de verza-meling van legendarische filmsterren. Quaacteertalent kan hij zich meten met legendesals Marlon Brando, James Dean enOrson Welles maar zijn cool blijft evenwelonovertroffen. De manier waarop de maneen sigaret rolt of gewoonweg zijn hoeddraagt is werkelijk uniek. De kans is groot dat u na 20 november opzijn minst vijf jaar moet wachten alvorens uopnieuw de kans krijgt om The Maltese Fal-con te zien, althans op groot scherm. Als uziet hoeveel gevaren de hedendaagse wereldherbergt en hoe groot de kans is dat u in dievijf jaar, veel te vroeg weliswaar, aan uweinde komt, hoef ik er toch geen tekeninge-tje bij te maken zeker. Ga die film zien, ver-domme.The Maltese Falcon speelt op donderdag 20november om 20u in het Filmplateau

  HHet is een spijtige zaak dat mensen tegenwoordig geen hoeden meerdragen. De vrouwelijke sekse durft bij uitzonderlijke gelegenhedennog eens een hoofddeksel opzetten maar een man met een hoed is een uit-zondering. En na het zien van The Maltese Falcon heb je reden genoeg omdaarvoor een traantje te laten want er is niks stijlvollers dan een man meteen hoed.

  AA rr tt ii fificciiaall IInntteelllliiggeennccee FFILMM

  De toekomst. Wanneer hun zoon wordtingevroren omdat er nog geen geneesmid-del bestaat tegen zijn ziekte, zijn Henry(Sam Robards) en Monica (FrancesOConnor) Swinton de wanhoop nabij. Opeen dag krijgt het koppel echter de kans omhun zoon te vervangen door David (HaleyJoel Osment), het eerste robotkind dat isgeprogrammeerd om lief te hebben. Monicastaat er eerst heel weigerachtig tegenovermaar moet uiteindelijk aan haar moederin-stincten toegeven. Er ontstaat een intenserelatie tussen David en zijn moeder en dieblijkt het begin te zijn van een hallucinantereis doorheen een futuristisch Amerika.Zodra je de zaal buitenkomt, beginnen jehersenen op volle toeren te draaien. Wantondanks een aantal geniale scnes,

  prachtige acteerprestaties en verbluffendespecial effects weet je niet of je net eenmeesterwerk hebt gezien of de laatste, goedvermomde, reclamespot voor ILM (Industri-al Light and Magic), het bedrijfje vanGeorge Lucas dat instond voor de specialeffects. Na dagen suffen en peinzen kwammijn rekensommetje tot het resultaat dat A.I.wel degelijk een uniek stukje cinema is. Datniet iedereen tot dezelfde conclusie zalkomen is niet zo verwonderlijk. A.I. isimmers geen klassieke sciencefictionfilm,ook al doen bepaalde verhaalelementen udaar wellicht aan denken. Zo deed RougeCity, de toekomstige variant van Las Vegas,ons wel heel sterk denken aan Venusville uitTotal Recall van Paul Verhoeven.Verwacht dus geen laserpistolen,

  ruimtegevechten of rebellerende robot-legers. A.I. is een bevreemdend spektakelzonder spectaculaire momenten en net datzal moeilijk door het grote publiek gesmaaktworden. Heel even komt er wat gooi-en smi-jtwerk aan te pas maar de rest van de filmvertelt de symbolische geladen reis vanDavid. Het einde van de film geeft je misschien eenwrange nasmaak maar als de rest je konbekoren zal je mettertijd ook beseffen dathet gedurfde slot perfect aansluit bij de restvan de film. Dat de filosofisch-existentialis-tische vragen soms wat aan de zware kantzijn, wordt goedgemaakt door het stunningand staggering talent van Steven Spiel-berg.A.I. is een filmervaring om te koesteren enheel intens lief te hebben, en dat kan ik uvertellen zonder ook maar n keer uit tewijden over Stanley Kubrick.

  A.I. speelt in Studioscoop.

  WWie vroeger ooit naar Sesamstraat gekeken heeft, herinnert zich waar-schijnlijk nog wel Graaf Tel, een paars vampierachtige individu datmet een Duits accent alles telde wat hij tegenkwam. Ach, ik weet het nietmeer, zei hij op zekere dag toen hij bij het tellen van zijn vleermuizen nietmeer wist wat na de drie kwam. Na het zien van A.I. zei ik krak hetzelfde.

  DDaavvyy DDHHaalllluuiinn

  DDaavvyy DDHHaalllluuiinn

 • Schamper is het kritische en onafhankelijkestudentenblad van de Universteit Gent. DeRedactie bestaat uit vrijwilligers en komt

  elke dinsdag samen om 19u op het volgendeadres:

  Schamperredactie - Studentenhuis DeBrug

  St-Pietersnieuwstraat 459000 Gent

  09/[email protected]

  Rek.nr.: 890-0144049-35

  Lezersbrieven zijn welkom, liefst op dis-kette. Naamloos is prullenmand. Vermeldook studierichting, jaar en contactadres.Op grondig gemotiveerd verzoek latenwij uw naam weg. Lezersbrieven dienenbetrekking te hebben op de studenten-problematiek en de RUG in het algemeenof artikels in Schamper in het bijzonder.De redactie behoudt het recht voor omingezonden stukken verkort weer tegeven, of om technische reden niet teplaatsen.

  Oplage:5000 exemplaren op gerecycleerd papier,

  gratis verspreid in alle faculteiten, restosen homes van de RUG

  Verantwoordelijke uitgever:Tim Van der Mensbrugghe

  St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 GentDrukkerij:

  Druk in de Weer c.v. Forelstraat 35

  9000 Gent

  Redactie:

  HoofdredacteurTim Van der Mensbrugghe

  CordinatorDavid De WolfAdvertentiesAndy CobbautEindredactie

  Stefanie Deman, David De Wolf, RinusEmmery, Mieke Boone, Jef Van Baelen,

  Annelies Jeannin, Rudy van Doeselaar, TomDe Paepe, Maarten Vanheuverswyn, Tim Van

  der MensbruggheRedactie

  Evelien Baeten, Jurgen Boel, Mieke Boel,Andy Cobbaut, Anke Coppens, Davy DHal-

  luin, Niels De Decker, Maarten De Gendt,Tom De Paepe, Bert De Vuyst, David DeWolf, Nancy Dehenau, Stefanie Deman,

  Rinus Emmery, Ruben Fossion, MarjoleinHaan, Patrick Hochstenbach, Peter Hannos-

  set, Vincent Janssens, Annelies Jeannin,Karel Lambert, Marijke Mahieu, Freya

  Mareels, Stijn Segers, Kristel Van Audenae-ren, Jef Van Baelen, Elke Vandenbussche,

  Tim Van der Mensbrugghe, Rudy van Doese-laar, Maarten Vanheuverswyn, Jan Vermeu-

  len, Joke Vrijders, Sofie Willems, WouterWoussen

  VormgevingPapieren versie: Tom De Paepe,

  Jan VermeulenInternet versie: Kristel Van Audenaeren

  Cover: Jan VermeulenCartoons

  Tim Van der Mensbrugghe, Karel LambertFotos

  Vincent Janssens, Evelien BaetenSchamper op internet

  www.schamper.rug.ac.be

  23

  CC oo ll oo ff oo nnkkrriinnggeenn eennkkoonnvveenntteenn

  AAAAGGEENNDDAAAA

  Volledige agenda is te vinden op:http://www.student.rug.ac.be

  MMAA AANNDDAAGG1122 NNOOVVEEMMBBEERR

  DDIINNSS DDAAGG1133 NNOOVVEEMMBBEERR

  WWOOEENNSSDDAAGG1144 NNOOVVEEMMBBEERR

  DDOONNDDEERRDDAAGG1155 NNOOVVEEMMBBEERR

  MMAA AANNDDAAGG1199 NNOOVVEEMMBBEERR

  DDIINNSS DDAAGG2200 NNOOVVEEMMBBEERR

  WWOOEENNSSDDAAGG2211 NNOOVVEEMMBBEERR

  DDOONNDDEERRDDAAGG2222 NNOOVVEEMMBBEERR

  MMAA AANNDDAAGG2266 NNOOVVEEMMBBEERR

  WWOOEENNSSDDAAGG2288 NNOOVVEEMMBBEERR

  DDOONNDDEERRDDAAGG2299 NNOOVVEEMMBBEERR

  DDOONNDDEERRDDAAGG2299 NNOOVVEEMMBBEERR

  VLK Vlaamse Schlagercantus, PaviljoentjeVGK-FGEN Filmavond de Luxe,