schamper 409

Download Schamper 409

Post on 08-Apr-2016

235 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

20 januari 2003

TRANSCRIPT

 • Na zowat de jeugd in het algemeen tehebben geslachtofferd, slaat nu ook bij deorganisatoren van vakbeurzen de zeden-verwildering ongenadig toe. Terwijl Flan-ders Expo al op 20 en 21 januari hettoneel is voor een vakbeurs met doopar-tikelen, chocolade en suikerwaren - kortsamengevat: doopsuiker - vindt pas dridagen later de huwelijksbeurs Trouw2003 plaats. Wat is er toch gebeurd metdat goeie ouwe credo geen seks voor hethuwelijk, dat de mensen van hetKatholiek Vlaams Hoogstudentenver-bond (KVHV) als rechtgeaarde en bijbel-vaste tsjeven zo hoog in het vaandel dra-gen? Tsk, tsk. Een grote hit ten kantoreSchamper is dezer dagen www.ratemy-poo.com. U bent een paar klikjes verwij-derd van de onsmakelijke reden. De uni-versitaire filmclub Film-Plateau draait opdinsdag 28 januari om 20 uur KingKong, en dan wel de originele versie uit1933, en niet die halfzachte remake uit dejaren 70. En sinds elf september wtenwe dat ook Osama fan is. Osama, depostmoderne King Kong. Een fijne werk-titel voor een boek. Sinds 14 januaribevindt zich werkelijk een blafte van eenmuurornament op de eerste verdiepingvan de Faculteit Letteren en Wijs-begeerte, dicht bij het decanaat. Mijneerste blik op het gedrocht deed vermoe-den dat er n of andere minder ges-laagde studentengrap in het spel was,maar de persberichten van de RUG lerenons dat het gaat om een wallpiece vanconceptueel kunstenaar Robert Barry. Zo dicht bij de auditoria van de studenten

  kunstgeschiedenis zou een mens eenhoger esthetisch gevoel verwachten.Maar niks hoor. Die persberichten vande unief zijn trouwens geregeld behoorlijkpsychedelisch. Welke degelijke pr-dienstveronderstelt namelijk dat werkelijkidereen moet weten dat de productie,de eigenschappen en de verwerking-stechnieken van polymeren momenteeleen actueel topic in de postacademischeopleidingen is? Maar de persdienst vande RUG zal nog vl boterhammetjesmogen eten om Tanguy Veys, deongekroonde koning van de rondzend-mail, te overtreffen. Op 17 januari organ-iseerden de Gentse Vlaams Blok Jon-geren immers hun jaarlijkse bootfuif aande Kleindokkaai. U leest het goed: theVBJ-boatparty. Homoseksueler kanmoeilijk. Jammer dat deze fijne activiteital weer voorbij is, anders zaten de ActiefLinkse Studenten nu vast met hun neusin de Gouden Gids naar Torpedover-huur te zoeken en hadden ze al wekengeleden de Vicky gecharterd. Voor hetbetere aanvaringswerk. Nu we toch overheikneuters bezig zijn: Het gezin vanPaemel kent dezer dagen een glorieuzecomeback. Mijn God, Het gezin vanPaemel, that takes me back. Naar plaat-sen die ik liever snel vergeet, maar soit:op 23 januari haalt men in het Publiek-stheater Cyriel nog eens van onder hetstof, in een try-out van zijn meestberoemde werk. En toch, geef mijn portiemaar aan Fikkie. Mestvaalten als decoren zo, daar moet geen tekeningetje bij.Maar hou u vooral niet in, baan u een weg

  naar www.publiekstheater.be en vindinlichtingen bij hopen. De vzw Gan-dante organiseert op 25 januari een wan-deling door Gent rond het thema prosti-tutie, van de Middeleeuwen tot he-den. Het uitstapje kreeg de naam VanBadstoven tot Glazen Straatje mee.Genteresseerden begeven zich om13.45 u naar de Stoofstraat, aan de kantvan de Recolettenlei. Al moet ik uwaarschuwen dat het ook een valstrik vande Gentse flikken kan zijn. Gericht tegende hoerenloper met historische inter-esse of zo. Op 1 februari speelt hetonvolprezen Gorki ten dans in de Han-delsbeurs. Voor een onthullende blik opde torso van Luc De Vos - we bedoelen:info en tickets - bel naar (09)265 91 65 ofsurf naar www.handelsbeurs.be. * Geheeltussendoor: het Schamper-forum draaitondertussen op volle toeren. Surf naarwww.schamper.rug.ac.be en spring eropnu het nog kan. Onlangs bereikte onseen schrijven van de Dienst Mobiliteitvan de stad Gent. Ze brachten verslag uitvan de preventieve en repressieve actiedie ze in november van vorig jaar uitvoer-den. Blijkt dat men in n uur niet minderdan 230 fietsen zonder de vereiste ver-lichting heeft opgemerkt. Maar hoe onre-glementair hij ook is, om te verhinderendat uwen velo gestolen wordt, gaat u bestnog altijd naar de fietsenregistratie (29januari, van 13 tot 16 uur, Sint-Pietersaal-ststraat 86). Om n of andere reden -vraag me niet meer waarom, maar hethad iets met de chiro te maken - werd mijgevraagd volgend annonceken in Kortop te nemen: psychische, morele ofrelatieproblemen vinden nu gehoor opchantalshelpdesk@yahoo. com. Watme eraan doet denken: brrrr, de chiro.Jeugdbewegingen hebben op mij helaasgeen andere indruk nagelaten danverkruimelde suikerwafels, lauwe Maja deBij-drankjes en allerlei objecten in mijnonderbroek. Of nee, dat laatste beho-orde tot mijn misdienaartrauma. Wat natu-urlijk niets afdoet van het feit dat ook allejeugdbewegingen gewoon een sociaalaanvaarde dekmantel zijn voor het explor-eren van de ontluikende tienerseksu-aliteit. Of hoe men de raad van Baden-Powell - elke dag een goede daad - zon-der veel moeite al gauw its te letterlijkkan opvatten.

  Ach, de charme van januari. Die knetterende stapels illegaal fikkende kerstbomen! Die driftigScuds simoniserende Saddam Hoessein! Die heelder trossen bevroren daklozen, klaar om overte struikelen! Ik denk dat ik voor iedereen spreek wanneer ik zeg dat de romantiek van een nieuwjaar mij niet onbewogen laat. Kom binnen, 2003, kom binnen. En vergeet vooral de deur niet te slui-ten.

  Het betere aanvaringswerk KORT

  Rinus Emmery

 • Onlangs nog trof de universiteit het Gentse studentenleven met een pijn-lijke besparing van ongeveer 7500 euro op het budget van de Studenten-voorzieningen. Met dat budget worden onder meer de subsidies voor allestudentenverenigingen betaald, Schamper gedrukt en Radio URGent in de ether gehouden. Het zal nu dus met een flinke hap minder moeten. Ompreciezer te zijn: ieder convent (overkoepelend orgaan van studenten-verenigingen) moet acht procent inleveren.

  De nood in het studentenleven is nochtans hoog. Neem nu het BijzonderKonvent. Dit konvent groepeert de studentenverenigingen die werken rondErasmus-uitwisseling en verenigingen zoals de Chinese Students Associ-ation. Een aanzienlijk aantal van deze verenigingen staat gewoon aan derand van het faillissement, door jarenlange onderbudgettering. Eenbesparing van acht procent is nagenoeg zeker hun dood. Voor het Kul-tureel Konvent en het Home Konvent gaat dezelfde redenering op. Het stu-dentenleven gaat langzaam kapot en niemand doet er wat aan.

  Andere voorbeelden: URGent wil al jaren eindelijk een eigen frequentie.Nu moeten ze er een delen met een laat ons eerlijk zijn niet al te hippeseniorenzender. Dat fnuikt ongetwijfeld hun werking. Er is echter geen geldvoor. Het Politiek Filosofisch Konvent en het Werkgroepen en VerenigingenKonvent verwachten een uitbreiding met meerdere verenigingen. Geengeld voor. Schamper, het Faculteiten Konvent en het Senioren Konventvoelen dat ze heel krap komen met hun budget door de fikse uitbreidingvan de studentenpopulatie. Allemaal geen geld voor. Reden volgens deuniversiteit: er is te weinig geld, alle diensten moeten inleveren. t Is crisisvoor iedereen.

  Hoewel. Het verhaal van de Grote Geldschaarste kan de universiteit tochmaar moeilijk volhouden. De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeftbijvoorbeeld blijkbaar absoluut geen gebrek aan geld. Vorige week nogwerd de New Yorkse kunstenaar Robert Barry uitgenodigd om zijn wand-kunstwerk dat aan het decanaat van de Faculteit komt te hangen (ziepagina 11) feestelijk in te huldigen. De beschilderde muur kostte de uni-versiteit naar verluidt 25.000 euro, oftewel n miljoen in oude Belgischefranken. Money is no issue aan de Blandijn, laat dat duidelijk zijn.

  Nu, dat kunstwerk zal ongetwijfeld zijn vele geld wel waard zijn; dat is hetpunt niet. Het punt is wel dat geld voor de unief toch blijkbaar niet zonenorm probleem is als men nu laat uitschijnen. Je moet natuurlijk prior-iteiten stellen. En we kunnen alleen maar vaststellen dat studenten-voorzieningen geen prioriteit is. Een muurschildering is dat blijkbaar wel.

  De studenten zijn overigens ook niet helemaal vrij te pleiten in deze kwest-ie. Wanneer er dan bespaard moet worden, legt men zich daar als hetware instinctief als makke schapen bij neer zonder ook maar enige vormvan protest of weerwoord. En dat terwijl de studenten toch een behoorlijkeslagkracht hebben aan de unief: er zetelen studentenvertegenwoordigersin alle bestuursorganen. Er is geen betere gelegenheid om die dames enheren aan te spreken dan nu. Maar het gebeurt niet. Liever langzaamkapot gaan.

  inhoudSCHAMPER 20 JAN 03

  NUMMER 4092Kort3Edito 4Farmacie6GSK7Subsidies8Erkenning RKV10Mobiel RUG11Column / Kunstwerk12Frimout vs. De Winne14Lezersbrief16Interview Jean-Marie Aerts18Kan ruimtevaart?20Liegende reporter21Boekbespreking / Restaurant22 Films23 Kringen & Konventen24Agenda

  Studenten geldafpakken geen kunst

  3

  Jef Van Baelen

 • Met het inluiden van 2003 kunnen we echtbeginnen aftellen. De eerste dead-line voor de voorstellen tot omvorming inde BaMastructuur is vastgesteld op 30juni. Dan moeten alle huidige opleidingenhun plannen indienen bij onderwijsminis-ter Marleen Vanderpoorten. In alleVlaamse faculteiten en departementenvoeren studenten en docenten dan ookvlijtig gesprekken over wat een van demeest ingrijpende hervormingen van deafgelopen 70 jaar wordt genoemd. U wisthet of u wist het niet, maar alle kandi-daats-, graduaats- en licentiaatsopleidin-gen veranderen bij de start van volgendacademiejaar in bachelor- en mastero-pleidingen. Dat die omvormingen niet alti-jd van een leien dakje zullenlopen, bewees onlangs onzeeigenste rector Andreas deLeenheer.

  Net voor het einde van vorigjaar verspreidde de VVS(Vlaamse Vereniging vanStudenten) een persberichtwaarin ze uithaalde naareen niet nader genoemderector van een niet nadergenoemde Vlaamse univer-siteit. De man wordt intutiefspelersvoetbal verweten.Op een algemene VLIR-ver-gaderin