Šifra mistra x

Download Šifra mistra X

Post on 30-Dec-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ifra mistra XPetr Bene slibuje bezpen voln bez odposlech. Ne na tom vydl,

  mus si zskat to nejdleitj: dvru lid.Michael Mare, Foto: Martin Kune

  TECHNOLOGIE

  forbes

  aplikace

  Ivnek, Kolibk, Maznek ako jsou tou nejlep rekla-mou, kterou me poskyto-vatel ifrovanho voln mt. Jsem za tyhle kauzy rd, je to marketing zadarmo, k Petr Bene, jen na zatku z spout aplikaci PhoneX, kter umouje voln za-bezpeen ped odposlouchvnm.

  Ukazuje se, e Velk bratr pod po-slouch. Arozhodn se to netk jen tchto velkch kauz.

  Cena aplikace na rok? 690 eur, tedy vpepotu zhruba 17 tisc korun.

  Teoreticky by cena mohla bt ni, ale tohle nen dn lidovka, nbr prmiov produkt. Potm, e uns ana Slovensku stouhle cenou pro-dm tak dva apl tisce licenc ron, dodv stm, e do vvoje zatm vlo-il pes ti miliony korun ze svho.

  Zatm je PhoneX kdispozici jen pro telefony sAndroidem, na iPhone by se mlo dostat pt rok vlt.

  Aplikace podle Beneovch slov na-bz neprolomiteln ifrovac systm kad hovor m vlastn 512bitov kl, kter zajist, e data zvenku budou pro opertory, policii nebo kohokoli, kdo by chtl poslouchat, vypadat jako

  mrtv. Nejdou nijak pest. Je to, jako kdybyste bouchal pst do panc-ovch dve.

  Jak to funguje? Vadresi apli-kace si najdete, komu chcete zavolat (mus bt vtu chvli dostupn online),

  110 | forbes z 2013

  JaggyPekrtnut

  JaggyObdlnk

  JaggyRaztko

 • zafr Ivana Hornka, Pavla Bma i Jany Nagyov. Podle statistik policej-nho prezidia bylo uns loni odpo-slouchvno 6200 linek, co se dotklo ty tisc lid to je meziron nrst o17 procent.

  Prv odposlechy unikl na veej-nost podle bvalho editele civiln rozvdky Karla Randka vdycky n-razov zv zjem oifrovan voln atelefony. Klientela je jasn. Politici, nejvt podnikatel vzemi atop ma-nagement velkch spolenost, kte pracuj scitlivmi byznysovmi in-formacemi, popisuje Randk api-pomn, e tajn zskvn daj okonkurenci se vnuje cel obor na-zvan business intelligence.

  Podle Randka je napchnut tele-

  fonu relativn jednoduch vc, take nen divu, e se otvr prostor pro if-rovac byznys.

  Bene na PhoneX pracoval tm tyi roky, ztoho prvnho pl roku hledal lovka, kter by byl mistr vkryptografii atak mi snpadem neutekl. To se mu povedlo, ale jmno hlavnho architekta aplikace zbez-penostnch dvod radi prozradit nechce.

  Tvrd ovem, e postavil dosta-ten robustn aplikaci na to, aby ho-vory ochrnil nejen ped opertory apolici, ale iped ppadnmi vyd-rai: Je to peer-to-peer spojen, bez jakhokoli uchovvn dat. My ne-chceme oklientovi nic vdt. Iplatbu za aplikaci me provst anonymn pes sbrn et.

  vytote aserver mezi kontakty vy-mn symetrick bezpenostn kl. Trv to vteinu, kdyby byla vmna del ne ti tyi sekundy, tak je podle Benee jasn, e nkdo poslou-ch, spojen se zru avygeneruje se nov kl.

  Nad nmitkou, e vechno se d nakonec rozklovat, zstv vklidu: pro toho, kdo mu uke, e jde ifro-vn PhoneX obejt i prolomit, sli-buje odmnu 100 tisc eur.

  Krom spolehlivosti si zakld ina anonymit: aplikace nevyaduje dn jmno (pro login si zvolte jen pezdvku) ani telefonn slo. Ne-sbrme olidech dn data, k Be-ne. N systm se ned otoit proti uivatelm, protoe nic nev. Ve-ker komunikace je jen telefon te-lefon an server slou jen jako autorita, kter vymn bezpenostn kle aov spojen. Kdy ve fun-guje, tak se zkomunikace mezi tele-fony odpoj.

  Jednaticetilet brnnsk podni-katel, jeho spolenost NetWings So-lutions byla dosud vIT brani znm jako tvrce e-shop awebovch str-nek, pochopiteln nen prvn, kdo prodv voln bez odposlech. Na trhu u jsou napklad ifrovac tele-fony Sagem (stoj okolo 100 tisc ko-run akzabezpeenmu spojen jsou poteba na obou stranch), zaifro-van hovory nabz iamerick firma Silent Circle i slovensk Silentel. Trochu jinou technologii software si nechaj uivatel nahrt do svho te-lefonu zase poskytuje esk sluba CryptoCult.

  Konkurence je mlo, protoe je to technologicky stran nron, k Bene stm, e oproti konkurenci je jeho aplikace lpe zabezpeen imn datov nron. Napklad t-minutov hovor si vezme 0,5 MB dat.

  Zatmco vzahrani je symbo-lem mrovn elektronick komuni-kace americk vldn agentura NSA, vesku se proslavily odposlechy

  klientela je jasn: politici a top

  podnikatel, kte pracuj s citlivmi

  informacemi.

  Prv tohle je podle Randka uif-rovacch nstroj velk vzva: pe-svdit lidi, e vrobce nem do ifry zadn vrtka. Muste si zskat dvru lid, pak to me bt hodn vdlen vc, mn Randk.

  Bene u na dve pracuje: vpro-vozu ji m 300 testovacch licenc. Ujmen lid, kte PhoneX u vtele-fonu maj, je ale hodn opatrn jen naznauje, e ho pouvaj lid zve-den eskch zastoupen velkch spolenost, napklad E.ON, ING, Honeywell i RWE. Atak nkolik se-ntor, poslanc afunkcioni zfot-balovho svazu (Forbes nkter jmna uivatel zn, ale nech je in-kognito, jestli nm jako rozumte.)

  Bezpenmu voln pes aplikaci hraje do karet to, e opertoi dn informace odatech nezlohuj na rozdl od klasickho voln aSMS, ukterch mus ze zkona pl roku zptky evidovat, kdo, kdy, skm ajak dlouho komunikoval.

  PhoneX je te dostupn ve 30 ja-zycch anabz dv verze: Lite umo-uje voln aposln krtkch textovch zprv, Profi navc pidv posln soubor akonferenn ho-vory. (Do budoucna plnuje invazn byznys, kter by ochrnil citliv data: virtuln trezory.)

  Stm, jestli se pes PhoneX budou eit zfixlovan fotbalov zpasy i sttn zakzky, Bene pr dn mo-rln problm nem.

  J nabzm nstroj na bezpenou komunikaci, ne jako podporu nja-kch nekalch praktik. Je kadho vc, co bude do telefonu kat, kr rameny.

  Te dajn e mnohem pali-vj problm: aby hovory netrply kvli pokryt datovch st. Na ply-nul pepnn mezi vyslai je zapo-teb aspo signl 3G, EDGE toti na bezproblmov pepnn nesta. Na D1, tradin dopravn tepn eskch byznysmen, je pr natst signl do-staten.

  z 2013 FORBES | 111

  FORBES

  tecHnoloGie aplikace

  FOR_110-2.pdfFOR_111

Recommended

View more >