verkiezingsprogramma vvd 2010-2014

of 29 /29
Lokaal actief! VVD Haarlemmermeer Bereikbaar, Werk en Veilig VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 - 2014

Upload: felix-van-de-loo

Post on 11-Mar-2016

222 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

TRANSCRIPT

Page 1: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD HaarlemmermeerBereikbaar, Werk en Veilig

VERKIEZINGSPROGRAMMA

2010 - 2014

Page 2: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 2

Vooraf 3

2. Inleiding 4

3. Algemeen bestuur, politieke besluitvorming en communicatie 5

4. Jeugd en onderwijs 8

5. Cultuur 9

6. Sport 10

7. Recreatie 11

8. Sociale voorzieningen 12

9. WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 13

10. Ruimtelijke ordening 14

11. Openbare ruimte 16

12. Wonen 17

13. Economie 19

14. Verkeer en vervoer 21

15. Luchthaven 23

16. Duurzaamheid 24

17. Financiën, bedrijfsvoering en verantwoording 25

18. Openbare orde en veiligheid 27

Inhoud

Page 3: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 3

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Haarlemmermeer. In ons verkiezingsprogramma laten we zien hoe in de visie van de VVD de gemeente Haarlemmermeer zich verder kan ontwikkelen. Het programma start met een algemene visie van de VVD op de gemeente Haarlemmermeer. Deze visie is de koepel voor het hele verkiezingsprogramma.

Daarna laten we in vijftien hoofdstukken zien hoe Haarlemmermeer eruit kan gaan zien als de VVD het voor het zeggen heeft. Elk hoofdstuk bevat een visie met heldere ambities en een overzicht van concrete en in de periode 2010-2014 uitvoerbare voornemens. Centraal staan hierbij de uit-dagingen voor de toekomst: bereikbaar, werk en veilig.

Het zal vast opvallen dat dit een handzaam verkiezingsprogramma is. De VVD Haarlemmermeer heeft daar bewust voor gekozen, inclusief soms moeilij-ke, maar duidelijke en concrete keuzes. De VVD vindt dat een Haarlemmer- meerse politieke partij een serieus antwoord moet geven op alle problemen die Haarlemmermeer kent. Uiteraard gericht op voorwaarden en oplossin-gen die de gemeente kan bieden. Alleen dan is het mogelijk om een waar-dig perspectief voor het besturen van onze gemeente aan onze burgers te bieden!

De komende vier jaar werken de Haarlemmermeerse VVD’ers graag met u en alle andere inwoners aan onze Haarlemmermeer. Samen kunnen we laten zien dat verandering en een beter Haarlemmermeer mogelijk zijn!

Michel BezuijenLijsttrekker VVD

Vooraf

Page 4: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 4

De VVD is trots op de vele kwaliteiten van Haarlemmermeer. Maar op verschillende fronten kan het beter. Haarlemmermeer staat ook in de komende periode voor de uitdaging om verschillende belangrijke ontwikkelingen aan te pakken. Daarbij gaat het vooral om het overwinnen van de economische crisis. Zekerheden van inwoners van Haarlemmermeer worden hierdoor bedreigd. Tegelijk is het een uitdaging aan onze creativiteit voor nieuwe oplossingen!

Het gaat ook om veiligheid, door bestrijding van criminaliteit, overlast en verloedering. Haarlemmermeer kampt met nog teveel verstikkende regels en betutteling en een afnemende bereikbaarheid. De slaagkans op de woningmarkt voor Haarlemmermeerders met middeninkomens moet veel beter.

In dit verkiezingsprogramma staat de koers die wordt gevolgd als het aan de VVD Haarlemmermeer ligt. De VVD kiest voor een kleine en effectief opererende overheid. Aan de ene kant geeft die overheid vertrouwen, ruimte en vrijheid aan de overgrote meerderheid van goedwillende inwoners. Zij zijn uitstekend in staat om zelf van hun leven een succes te maken. Aan de andere kant biedt de overheid de helpende hand aan Haarlemmermeerders die buiten hun schuld zichzelf niet of onvoldoende kunnen redden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om Haarlemmermeerders die kampen met beperkingen door leeftijd, handicap of discriminatie. Naast deze ondersteunende rol grijpt de overheid hard in bij degenen die niet mee willen doen en/of zich niet aan de geldende regels houden.

De VVD kiest voor een Haarlemmermeer waarin datgene wat normaal zou moeten zijn ook normaal is. Wij staan voor een gemeente waarin inwoners zeker weten dat hun kinderen veilig over straat kunnen en het onderwijs goed is, waar betaalbare woningen zijn te vinden en waar je nog betaalbaar kunt parkeren.

Inwoners en bedrijven hebben dit succes zelf in handen. De dorps- en wijkraden zijn sparringpartners van de inwoners en het gemeentebestuur en hun functioneren moet worden verbeterd.

2. Inleiding

Page 5: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 5

1. Haarlemmermeer is niet één stad maar een gebied met 26 kernen en meerdere wijken. Vanuit die kracht wordt onze gemeente bestuurd. De gemeente beslaat 18.000 ha, heeft ca. 145.000 inwoners en ca. 110.000 arbeidsplaatsen, incl. de nationale luchthaven Schiphol. Qua inwoners zijn wij 16de gemeente van het land. Door zijn centrale ligging in de Randstad zal de druk op de gemeente groot zijn om ook in het komende decennium verder te groeien in inwonertal en arbeidsplaatsen.

Voornemens:• Daar waar wij afhankelijk zijn van het rijk en de provincie, zet de VVD zich

maximaal in om urgentie te benadrukken en voortgang te bewerkstel-ligen. Verdere ontwikkeling is alleen mogelijk bij tijdige en voldoende uit-breiding van de (verkeers-) infrastructuur en voorzieningen.

• Efficiënt beheer en ontwikkeling zijn alleen mogelijk door een compacte en sterke gemeentelijke organisatie

• Het gebiedsgericht werken heeft veel potentieel en wordt daarom ver-sterkt. Dit concept wordt gestimuleerd en uitgebouwd. De servicecentra worden méér dan voorheen een voorpost van het raadhuis.

2. De VVD wil dat de rol die dorps- en wijkraden spelen in het creëren van nieuwe plannen, het bespreken van problemen rondom bepaalde dos-siers en het vertalen van gemeentelijke initiatieven naar de bevolking afhankelijk is van het karakter en het ambitieniveau van een dorps- of wijkraad.

Voornemens:• De werking van dorps- en wijkraden als sparringpartners van het

gemeentebestuur moet worden verbeterd.• De gemeente zal de dorps- en wijkraden die dat willen, beter faciliteren. • Hierdoor worden zij een betere sparringpartner voor het gemeente-

bestuur en haar ambtelijk apparaat. De gemeente kan bepaalde eisen aan deze raden stellen.

3. Algemeen bestuur, politieke besluitvorming en communicatie

Page 6: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 6

3. De rol van de gebiedsmanager als intermediair tussen bestuur en bewo-ner wordt belangrijker. Met de gebiedsmanager staat of valt het succes van gebiedsgericht werken. Hij/zij heeft direct contact met de bewoners en onder-nemers.

Voornemens:• De functie van de gebiedsmanager moet zo gepositioneerd zijn, dat

deze daadkrachtig kan optreden.

4. Interactieve beleidsvorming moet gestimuleerd blijven worden.

Voornemens:• De gemeente verruimt de mogelijkheden van bewoners en onderne-

mers om kwesties op de agenda te krijgen.

• In voorkomende gevallen dient de gemeente gemotiveerd aan te ge-ven waarom suggesties van betrokkenen niet zijn overgenomen. De VVD vindt het feit dat burgers direct in contact kunnen komen met de ge-meenteraad, meer gestimuleerd moet worden. De rechtstreekse invloed is er al, maar kan (nog) beter benut worden.

5. Het streven van de VVD en de gemeente blijft: minder regels in plaats van méér. De hondenbelasting is afgeschaft. Enkele welstandsregels en bouwvergunningen zijn versoepeld evenals mogelijkheden om inkom-sten te genereren voor organisaties zonder winstoogmerk. In de afgelo-pen periode is het aantal regels met 10% verminderd.

Voornemens:• De VVD kiest voor een verdere beperking van de last die burgers en

bedrijven voelen van lokale regels en beleid met 15%.

• De gemeente moet terughoudend zijn in zijn verordenende taken. Bestaande regels die niet of niet actief kunnen worden gehandhaafd worden geschrapt.

• Verordeningen die tot stand komen worden vooraf getoetst op uitvoer-baarheid en handhaafbaarheid en maximaal twee jaar na het van kracht worden op hun nut en effectiviteit geëvalueerd.

Page 7: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 7

• De welstandsregels worden afgeschaft.

• Elke regel en elk beleid is tijdelijk en voorzien van een tijdstip waarop het vervalt.

• Zelfregulering op bedrijventerreinen wordt bereikt door parkmanage-ment.

6. De gemeente heeft binnen 2 jaar een digitaal administratiesysteem en moet dan digitaal beter bereikbaar zijn voor inwoners en ondernemers.

Voornemens:• De gemeente is binnen 2 jaar een ’digitale gemeente’, waarvan de rele-

vante gegevens gemakkelijk toegankelijk zijn voor inwoners en onderne-mers. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een vergunningenproces.

• Tevens heeft de gemeente een e-mailadres, [email protected] en één loket waar onbeantwoorde brieven worden nagetrokken en de ontvanger aangemaand wordt tot een duidelijk antwoord.

7. Gemeentelijke medewerkers kennen de gemeente als geen ander.

Voornemens:• De gemeente introduceert een ’kennismakingsprogramma’ voor nieu-

we en bestaande gemeentelijke medewerkers die niet in de gemeente woonachtig zijn. Zij zullen hierdoor méér begrip krijgen voor wat er in onze gemeente speelt en waarom dat het geval is.

Page 8: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 8

8. Alle jongeren moeten de ruimte krijgen om hun potentieel te verwezen-lijken en zich te ontwikkelen tot volwaardige en zelfbewuste personen, die iets buitengewoons van hun leven kunnen maken. Grenzen opzoeken hoort bij opgroeien en daar moeten we verdraagzaam mee omgaan. De gemeente stelt (zo nodig in overleg met ouders) grenzen en handhaaft.

9. De VVD kiest voor beter onderwijs, want het is cruciaal voor de ontwik-keling van jongeren. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de scholen, de gemeente vervult waar nodig een regierol. Volwassenen-onderwijs kan mensen helpen nieuwe kansen voor zichzelf te creëren.

10. De gemeente moet een aantrekkelijke leefomgeving bieden en jonge-ren vanaf 12 jaar stimuleren zelf activiteiten voor de eigen doelgroep te organiseren. Scholen en verenigingen worden gestimuleerd om ook buiten schooltijden sportieve en educatieve activiteiten te organiseren. Van belang is, dat de algemene sfeer in de gemeente bruist en levendig is. De gemeente schept hier de voorwaarden, bijvoorbeeld als het gaat om het aanmoedigen van instellingen voor vervolgonderwijs om zich in de gemeente te vestigen.

Voornemens:• De VVD is van mening dat de school een spilfunctie in de wijk moet gaan

vormen als belangrijk onderdeel van een noodzakelijk en stimulerend voorzieningenpakket. Het is de taak van de scholen om te zorgen voor een goed netwerk rond de leerling. De gemeente heeft hierbij een regis-serende rol.

• De VVD is voorstander om blijvend te investeren in het verbreden van het onderwijsaanbod in Haarlemmermeer. Vooral wordt hier gedacht aan het Hoger Beroepsonderwijs. De bereikbaarheid van scholen en on-derwijsinstellingen met een speerpunt zijn bij de volgende Openbaarver-voersconcessie van het grootste belang.

• De verkeersveiligheid rond scholen moet scherper worden gehandhaafd.

• Mensen worden meer gestimuleerd om deel te nemen aan volwassenen-onderwijs onder meer om aantrekkelijker te blijven voor de arbeidsmarkt.

• De school moet meer een spilfunctie in de wijk krijgen (brede school). Dit is een belangrijk onderdeel van het voorzieningenpakket.

4. Jeugd en onderwijs

Page 9: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 9

11. Cultuur heeft een verbindende waarde en levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de sociale cohesie binnen onze kernen. De jaarlijk-se terugkerende laagdrempelige culturele evenementen vervullen hier-bij een belangrijke rol. De VVD vindt dat onze inwoners kennis moeten kunnen nemen van verschillende uitingen van cultuur. Zo nodig kan de gemeente dat bevorderen door subsidies. Cultureel ondernemerschap wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om de afhankelijkheid van subsidies te beperken.

12. Gesubsidieerde instellingen moeten een duidelijke bijdrage leveren aan het Haarlemmermeerse ‘cultuurprofiel’, vast te stellen in een cultuur-beleid. Hierbij moet ook ruimte zijn voor nieuwe vormen van kunst of cultuur. Deze vormen mogen daarbij niet concurreren met private aan-bieders. Lokaal cultuurhistorisch erfgoed vormt een waardevol element van de cultuur en moet in kwalitatief goede staat blijven.

Voornemens:• De VVD is voorstander om middels City Marketing blijvend te investe-

ren in evenementen in de kernen evenals evenementen met een sterk bovenlokaal karakter (voorbeelden zijn MeerJazz, Concours Hippique, Mysteryland). Hiertoe zullen voldoende middelen moeten worden vrij-gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan het oormerken van een deel van de toeristenbelasting.

• Bij het toekennen van subsidies wordt de instelling of het project ge-toetst aan de mate waarin dit bijdraagt aan het cultuurbeleid.

• Bij ruimtelijke ontwikkelingen is er voldoende aandacht voor behoud van het weidse gemeentelandschap.

• De VVD is voorstander van het verhogen van het budget voor city-mar-keting en evenementen.

• De subsidierelaties tussen de gemeente en gesubsidieerde instellingen moeten kritisch worden bekeken. Heldere en juridisch houdbare afspra-ken moeten voorkomen dat de gemeente altijd opdraait voor tekorten bij deze instellingen.

• Bij herinrichtingsprojecten is er ook aandacht voor de voorzieningen, zo-als bijvoorbeeld het Raadhuisplein dat meer als cultuurplein moet wor-den geprofileerd, waarbij de bioscoop en de geplande horecavoorzienin-gen een belangrijke bijdragen zullen leveren.

5. Cultuur

Page 10: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 10

13. De VVD vindt dat breedtesport van groot belang is voor de gezondheid van onze inwoners en voor de sociale samenhang in onze maatschappij. De gemeente faciliteert de verenigingen daarbij krachtig door een gun-stig accommodatiebeleid. Dat geldt ook voor nieuwe initiatieven voor bestaande of nieuwe sporten.

14. Het moet aantrekkelijk zijn voor verenigingen om maatschappelijke func-ties te vervullen. De vele vrijwilligers waarderen we voor hun inzet en de gemeente ondersteunt hen zó dat zij uit hun vrijwilligerswerk vooral vol-doening halen en zo weinig mogelijk last ervaren.

15. Topsport heeft een waarde door het plezier dat mensen beleven door er naar te kijken, maar is ook een middel om (bepaalde) breedtesporten te stimuleren.

Voornemens:• Initiatieven voor buitenschoolse evenementen, die kinderen enthousiast

maken om te gaan sporten, worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

• Het subsidiebeleid voor sportverenigingen wordt zo aangepast dat het interessant is om op creatieve wijze gebruik te maken van voorzienin-gen, zodat nieuwe sporters worden aangetrokken en maatschappelijke functies vervuld kunnen worden.

• Een aanvalsplan moet onnodige barrières voor vrijwilligers opruimen.

• Bevorderd wordt dat alle kinderen leren zwemmen door specifieke voor-lichting aan groepen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is, en door on-dersteuning van de minima.

• De VVD ziet wielrennen, squash en paardensport als potentiële kern-sporten in het kader van het topsportbeleid.

6. Sport

Page 11: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 11

16. Er is in Haarlemmermeer op dit moment al veel recreatie mogelijk en er bestaan plannen voor uitbreiding ervan. Na realisatie van die plannen is het aanbod voldoende en zal de aandacht vooral gericht moeten zijn op het goed onderhouden van de voorzieningen. Als er particuliere initiatie-ven zijn voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen en/of horecagelegen-heden in/rondom recreatiegebieden, zal de gemeente zorgen dat deze zo weinig mogelijk barrières ondervinden.

Voornemens:• Park 21e eeuw wordt een landschapspark voor en door de mens, met

respect voor de natuur. Het wordt attractief en geen grootschalig pret-park. Er is een gezonde balans tussen het recreatief medegebruik van bestaande landbouwbedrijven, rust, vermaak en groen.

• In de open landbouwgebieden en bij het water bijvoorbeeld langs de Ringvaart stimuleert de gemeente particuliere initiatieven voor recreatie en recreatievaart.

• Om een optimaal gebruik van de recreatiegebieden te garanderen ziet de gemeente streng toe op de handhaving van regels in deze gebieden, wordt er goed onderhoud gepleegd en daar waar nodig gemoderni-seerd.

7. Recreatie

Page 12: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 12

17. Voor de VVD is betaald werk de beste manier om armoede te voor-komen. Het draagt bij aan meedoen aan de maatschappij. Sociaal beleid moet daarom werken als een ‘ trampoline’, gericht op het vinden van werk, stage of opleiding, weg uit de uitkering. Daarbij is de gemeente bereid om in mensen te investeren en staan de mogelijkheden van het individu voorop. Als mensen zich onvoldoende inzetten om werk te vin-den, passen sancties. Er blijft altijd een groep voor wie betaald werk een stap te ver is. Deze mensen krijgen bijstand, maar de VVD wil bevorderen dat diegenen die daar toe in staat zijn, iets terug doen voor de samen-leving. Dat voorkomt ook sociaal isolement. De gemeente moet voor- komen dat het minimabeleid mensen ontmoedigt om aan de slag te gaan.

Voornemens:• Bij de AM-groep (voormalige Sociale Werkvoorziening) worden diverse

doelgroepen ‘bediend’ op een wijze, die wederzijds stimuleert om zich maximaal te ontwikkelen met bijzondere aandacht voor de meest kwets-bare groep van échte WSW-ers (Wet Sociale Werkvoorziening).

• Het centrale doel om mensen vanuit de bijstand weer aan het werk te krijgen loopt via het Haarlemmermeers Leerwerkbedrijf, waarvan het potentieel maximaal moet worden benut.

• Er moet een loket komen dat mensen met een uitkering stimuleert om vrijwilligerswerk te doen (naast de activiteiten gericht op het vinden van betaald werk) en dat vraag en aanbod bij elkaar brengt.

• Er komt een alternatief voor de HaarlemmermeerPas, die minima in staat stelt volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. De focus ligt op jeugd en ouderen (ter voorkoming van eenzaamheid). Het verschul-digde bedrag per activiteit is beperkt en daardoor drempelverlagend, maar het totaalbedrag wordt per jaar gemaximeerd om de armoedeval te voorkomen.

8. Sociale voorzieningen

Page 13: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 13

18. De VVD is het eens met de kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-ning, namelijk dat iedereen, ook met een beperking, volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Uitgangspunt is dat mensen daar zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor nemen, zo nodig ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers door de gemeente, maar ook het versterken van de on-derlinge betrokkenheid in de buurt, kan hier een bijdrage aan leveren. Dit uitgangspunt draagt ook bij aan de houdbaarheid op langere termijn. Vaak zal dit echter niet voldoende zijn en zijn ‘voorzieningen’ nodig. Dan moet maatwerk op basis van het compensatiebeginsel centraal staan in het beleid van de gemeente en de door haar ingehuurde professionals. Daarbij moet zoveel mogelijk keuzevrijheid worden geboden aan betrok-ken burgers.

19. Een goede integratie van immigranten is noodzakelijk om mee te kun-nen doen en is dus niet vrijblijvend. Cruciale elementen daarvoor zijn onze taal spreken en deelnemen aan het arbeidsproces.

Voornemens:• Er komt voor mensen met een beperking een heldere wegwijzer naar

regelingen zoals WMO en AWBZ door een mix van internet en persoon-lijke aandacht.

• Wij streven waar mogelijk naar kleinschaligheid, het ‘model wijkzuster’, waarbij de klant centraal staat en een minimum aan administratieve regels is.

• De gemeente gebruikt een ‘monitor compensatiebeginsel’ als basis om haar WMO-beleid te toetsen bij voorkeur in combinatie met een perio-dieke landelijke vergelijking tussen gemeenten (benchmark).

• Een belangrijk deel van het WMO-innovatiefonds moet worden gericht op nieuwe initiatieven, die de houdbaarheid van de WMO borgen, ook als die onder druk komt door toename in de vraag en/of een tekort aan professionele krachten.

9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Page 14: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 14

20. Uitgangspunt voor de VVD is een evenwichtig ruimtelijkeordenings-beleid passend in de hoofdstructuur van de Haarlemmermeer. De kwali-teit van een goed woon-, werk- en leefmilieu voor iedere inwoner staat centraal, nu en in de toekomst, binnen de kernen- en wijkenstructuur van Haarlemmermeer.

Voornemens:• De VVD vindt een regelmatige actualisering van bestemmingsplannen

noodzakelijk. Alle bestaande bestemmingsplannen zijn voor 1 januari 2013 geactualiseerd en de achterstanden zijn dan ingelopen. Een be-stemmingsplan is een regeling die bindend is voor overheid en burger. Het is het belangrijkste instrument van gemeentelijke ruimtelijke orde-ning en biedt de burgers tevens rechtszekerheid en rechtsbescherming. Ruimtelijke ontwikkeling van enige omvang dient bij voorkeur op een bestemmingsplan te zijn gebaseerd.

• De VVD is voorstander van vergunningverlening en advisering via één loket. Procedures zijn zo kort mogelijk. Procedures rond kleine woning-bouwlocaties worden verbeterd en versneld.

• Ondanks de beperkingen door het Luchthaven Indelings Besluit (LIB) en de Groene Hart grenzen is de VVD voorstander van op zeer bescheiden schaal bouwen in de kleine kernen. Dit om de leefbaarheid te verhogen en vergrijzing tegen te gaan. De gemeente neemt initiatieven om dit bij Rijk en provincie mogelijk te maken.

• De VVD is voorstander van verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven met name in het zuiden van de gemeente.

• Goed waterbeheer is van oudsher van belang. Er dreigen problemen met de grondwaterstand, verzilting, en de waterkwaliteit. De VVD vindt dat overeenkomstig de afspraken met het waterschap in de Structuurvisie van de provincie en in bestemmingsplannen integraal waterbeheer een dominante factor in de planuitwerking dient te zijn.

• Er komt ruimte voor een grootschalige waterberging, bijvoorbeeld in het westen en zuiden van de gemeente. Combinaties van water, recre-atie en wonen worden nagestreefd.

10. Ruimtelijke Ordening

Page 15: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 15

• De VVD is voorstander van functiemenging in de ruimtelijke ordening, waarbij de samenhang niet uit het oog wordt verloren. Door combinaties van wonen, werken en recreëren en innoverende oplossingen ontstaat een dubbel ruimtegebruik.

• Van bedrijven mag verwacht worden dat zij zuinig omgaan met ruimte en bereid zijn daartoe extra te investeren, bijvoorbeeld in gebouwde par-keer-voorzieningen. De gemeente hanteert in bestemmingsplannen normen die rekening houden met de aard van de bedrijvigheid en maat-werk om dit mogelijk te maken.

• Bedrijventerreinen zijn veilig en verzorgd. Voor een goed beheer wordt bij nieuwe bedrijventerreinen parkmanagement toegepast.

Het bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid dient als voorbeeld. Bij bestaande bedrijventerreinen wordt parkmanagement gestimuleerd door bijvoor-beeld ondernemersfondsen, indien daarvoor draagvlak bestaat.

• Waar bedrijventerreinen niet meer voldoen aan deze eisen wordt dat aangepakt. Ook ondernemers moeten hierin hun verantwoordelijk kennen en nemen. De gemeente bevordert herstructurering en moder-nisering van ver-ouderde bedrijventerreinen. Herbestemming van deze terreinen wordt in kaart gebracht. Er komt een plan van aanpak. De ge-meente stelt hiervoor middelen beschikbaar.

Page 16: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 16

21. De openbare ruimte is van ons allemaal. Zij moet (sociaal) veilig zijn en een bij de aanliggende functies, zoals wonen, centra, scholen, werk- en groengebieden, passende gebruiks- en belevingswaarde hebben.

Voornemens:• Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt bewust afge-

stemd op functie en gebruik en consequent gehandhaafd.

• Knelpunten in bestaande (woon-) wijken worden in overleg met de gebruikers van de ruimte opgelost.

• De gemeente zoekt de ondernemers op en steunt hen hun werkom-geving veiliger te maken. Op bedrijventerreinen gevestigde bedrijven worden meer gestimuleerd zelf met beveiligingsplannen te komen, bijvoorbeeld door meer verlichting aan te brengen en afspraken te maken met particuliere beveiligingsbedrijven op basis van Parkmanage-ment.

• Bedrijven (en inwoners) hebben zelf ook verantwoordelijkheden als het gaat om een prettige woon- en werkomgeving. Dit kan preventief door inbraakpreventie door het (her)invoeren van het woonkeurmerk.

Ook aan voorlichting op scholen moet meer aandacht worden besteed. Hierbij is integratie van alle groepen inwoners van het grootste belang, met onderwijs als een van de speerpunten.

11. Openbare Ruimte

Page 17: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 17

22. De VVD vindt dat de gemeente voorwaarden moet scheppen en neemt zo nodig initiatieven voor een voldoende op de vraag afgestemd aan-bod van woningen. De natuurlijke groei van de bevolking in de komende 20 jaar en de kwalitatieve vraag zijn daarbij leidend. Er moeten per jaar voldoende woningen worden gebouwd. De nadruk wordt gelegd op het bouwen van woningen voor jongeren, starters op de koopmarkt, door-stromers op de koopmarkt en senioren.

Voornemens:• De VVD vindt het belangrijk dat alle mogelijkheden tot woningbouw in

de bestaande kernen met spoed benut worden, waarbij ook het omzet-ten van werken naar wonen mogelijk moet zijn.

• De VVD constateert dat de woningbouw op verschillende plekken ach-terblijft en zet zich in om de productie te verhogen met name voor specifieke doelgroepen, starters en senioren.

• De gehele zuid-westrand van de gemeente is een zoekgebied voor se-lectieve hoogwaardige woningbouw.

• Alternatieve locaties voor onder andere jongeren- en startershuisves-ting kunnen gevonden worden door herbestemming en verbouw van bedrijfs- en of kantoorpanden naar woningen in en rond bedrijven- terreinen.

• De starterslening blijft voorlopig gehandhaafd. De gemeente heeft hier-voor budget beschikbaar.

• De VVD is voorstander van eigen woningbezit op eigen grond. Door verkoop van sociale huurwoningen aan bewoners, die dat wensen, kan het eigen woningbezit eveneens worden uitgebreid. Hierbij moet de kernvoorraad sociale huurwoningen in stand blijven.

• De VVD vindt dat er gelet op de vraag meer mogelijkheden dienen te komen voor het particulier opdrachtgeverschap, individueel of in kleine verbanden.

12. Wonen

Page 18: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 18

• Daarnaast dient er voor expats en andere groepen met midden- en hoge inkomens een passend concept van huurwoningen ontwikkeld te worden.

• De behoefte aan zorg in en nabij de woning neemt toe. Dit wordt ver-oorzaakt door vergrijzing en een toenemende groep ouderen, met een goede opleiding en koopkrachtige vraag, die een eigen keuze wil maken. De extramuraliseringstendens in de gezondheid, betekent dat naast deze ouderen, ook kwetsbare groepen als verstandelijk en licha-melijk gehandicapten, (ex)psychiatrische patiënten, (ex-)daklozen en (ex)verslaafden zoeken naar zorg in en nabij de woonomgeving. De VVD vindt dat voor al deze groepen maatwerk moet worden geleverd. Dit betekent dat er woonzorg- en dienstverleningsarrangementen moeten worden bevorderd.

• Bij het bouwen voor specifieke doelgroepen moeten die woningen ook aan die groepen worden toegewezen. De VVD is er voorstander van dat ouderen desgewenst zoveel mogelijk in hun bestaande woonkern of - wijk kunnen doorstromen naar passende huisvesting. Het woningtoewij-zingsysteem (van de stadsregio) dient te worden aangepast.

Page 19: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 19

23. De VVD vindt dat de economie de komende vier jaar leidend is. Om werk-gelegenheid in crisistijden te bevorderen willen we het bestaande ver-sterken en nieuwe bedrijvigheid stimuleren. Kwalitatief hoogwaardige werklocaties zijn voor de VVD hierbij een voorwaarde.

Voornemens:• Het vestigingsklimaat wordt nog aantrekkelijker. Voor internationale

bedrijven komen er een internationale school en woningen die zich kun-nen meten met de kwaliteit die voor het internationale bedrijfsleven gewoon is.

• De VVD is voorstander van een doorlopende herstructureringsaanpak van zowel bedrijven- als kantorenlocaties. De lokale werklocaties krijgen bijzondere aandacht gelet op enerzijds de evenwichtige economische groei en anderzijds de faciliterende rol van de lokale bedrijvigheid rich-ting de internationale toppositie van onze regio.

• Regionale samenwerking is essentieel, waaronder regionaal acquisitiebe-leid ter stimulering van de internationale concurrentiekracht van onze regio.

• In samenwerking met de agrarische sector is er aandacht voor het ont-wikkelen van agrarisch beleid met specifieke aandacht voor functie- veranderingen. Hierbij zal een brug moeten worden geslagen tussen agrarische ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling.

• Het toerisme moet naar mening van de VVD meer economische activiteiten gaan opleveren. In plaats van de toeristenbelasting rechtstreeks naar de alge-mene middelen te laten vloeien wordt een deel hiervan ingezet voor toeristische ontwikkeling. Met het instrument City Marketing moeten meer initiatieven worden ondersteund om tot meer recreatieve ontwikkelin-gen in de gemeente te komen. Een verdere ontwikkeling en versteviging van de horeca vervult hierbinnen een belangrijke rol.

• De VVD kiest voor Schiphol als een van de vier grootste en meest effec-tieve luchthavens van Europa. Deze ontwikkeling mag een goed woon-klimaat niet ondermijnen, maar moet hiermee steeds in balans zijn. Door een innovatief en duurzaam luchthavenconcept, inclusief handhaving, wordt dit mogelijk gemaakt.

13. Economie

Page 20: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 20

• De VVD wil ruim baan geven aan bedrijfsverzamelgebouwen die voor een grote waaier van starters bruikbaar en betaalbaar zijn. Ook het combine-ren van wonen en werken wordt bevorderd.

• De VVD zet in op versterking van de kennisinfrastructuur op het gebied van luchtvaart (logistiek) en duurzaamheid. Bedrijven alsook onderwijs- en onderzoeksinstellingen in deze sectoren worden actief benaderd. Daar worden geld en mensen voor vrijgemaakt.

• Bijzondere aandacht gaat uit naar bedrijvigheid die minder gevoelig is voor schommelingen in de economie. In Haarlemmermeer zijn bedrijven en instellingen die op Nederland gericht zijn, en overheidsorganisaties ondervertegenwoordigd. Dat is ongewenst. De VVD wil de komende vier jaar meer diversiteit bereiken door één grote publieksdienst (bijvoor-beeld een onderwijsinstelling) naar Haarlemmermeer te halen.

• Elke ondernemer heeft bij de gemeente een vaste accountmanager. Het aantal ambtenaren met werkervaring in het bedrijfsleven moet toene-men.

• De VVD wil een voor alle inwoners en bedrijven publiek toegankelijke digitale infrastructuur door middel van glasvezelkabel tot aan de voor-deur.

• De VVD wil initiatieven van agrarische bedrijven om marktgericht te kun-nen produceren volop ondersteunen. De VVD ziet daar waar het open polderlandschap behouden moet blijven een goed functionerende agra-rische sector als belangrijke voorwaarde.

Page 21: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 21

24. De VVD gaat uit van de realiteit dat de (elektrische) auto nu en in de toe-komst het belangrijkste vervoersmiddel in Haarlemmermeer is naast de fiets en het openbaar vervoer.

Voornemens:• De VVD wil dat er een mobiliteitsplan komt om de totale bereikbaarheid

in de gemeente te vergroten. Hiervoor gaat de VVD met alle belang-hebbenden (inwoners en ondernemers) in gesprek.

• De doorstroming van het verkeer moet op elk moment van de dag op-timaal zijn. Van alle verkeerslichten moet worden bekeken of het beter is om ze weg te halen en waar mogelijk te vervangen door rotondes, of dat ze veel beter ingeregeld kunnen worden ten behoeve van de door-stroming.

• Daarnaast moeten schrijnende knelpunten in het verkeer worden op-gelost door kruisingen zoveel mogelijk ongelijkvloers aan te leggen. Dit bevordert de doorstroming en verbetert de veiligheid.

• In de centra komen voldoende parkeerplaatsen voor de winkels. In Hoofddorp-Centrum betekent dit een forse uitbreiding tot 4.500 par-keerplaatsen. De VVD vindt dat ook in nieuwbouwwijken de norm voor het aantal parkeerplaatsen per woning omhoog moet naar 2½ parkeer-plaats.

• De parkeertarieven zijn te allen tijde (maximaal) kostendekkend en mogen niet gebruikt worden om andere doelen te realiseren. Parkeren bij openbaarvervoeropstapplaatsen moet een integraal onderdeel gaan uitmaken van dit openbaar vervoer. De gemeente gaat intensief met de openbaar-vervoerorganisaties overleggen hoe dit te realiseren. Bij de stations en de opstappunten van de Zuid-Tangent komen ruim vol-doende, gratis en veilige (fiets-) parkeergelegenheden voor forensen en overige gebruikers.

• De VVD vindt dat de gemeente een nog actievere rol moet spelen in het overleg met de omliggende gemeenten om de doorstroom van ver-keer te optimaliseren. Hierbij moet naast wegeninfrastructuur intensief worden samengewerkt om openbaarvervoersmogelijkheden te optima-liseren.

14. Verkeer en vervoer

Page 22: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 22

• De LAAS (Lelystad, Almere, Amsterdam, Schiphol) lijn moet worden door-getrokken naar Hoofddorp, met name naar Amsterdam Connecting Trade park in de A4-zone. Hierdoor wordt de koppeling van wonen, werk en bereikbaarheid gewaarborgd.

• Verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd en ou-deren, is een prioriteit in het beleid. Voltooiing van een duurzaam veilige inrichting van de kernen en wijken in Haarlemmermeer gebeurt op basis van een systematische aanpak.

• De VVD is voorstander van schoolzones in het verkeer (vergelijkbaar met de schoolzones in de VS). Binnen deze zones staat de veiligheid van het kind voorop. Deze zones moeten duidelijk gemarkeerd worden.

• In het buitengebied moet extra aandacht worden besteed aan het veilig samengaan van landbouw- en autoverkeer. Verkeersremmende maatre-gelen in het buitengebied moeten dusdanig worden vormgegeven dat landbouw-verkeer deze veilig en zonder al te veel hinder kan passeren.

• Om bij te dragen aan de werkgelegenheid (en de mobiliteit) worden in-frastructurele werken versneld uitgevoerd. Voor zover procedures en plannen belemmeringen vormen, worden die weg genomen. Dit geldt ook voor provinciale wegen zoals de N207. De geplande infrastructurele werkzaam-heden moeten versneld uitgevoerd worden. Hierover moe-ten afspraken gemaakt worden met het Rijk en de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Page 23: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 23

25. De ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en de gemeente Haarlem-mermeer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De VVD is trots op de aanwezigheid van Schiphol in de gemeente. Het behoud van de mainport en de bijbehorende werkgelegenheid zijn voor de VVD van de hoogste prioriteit. De huidige economische crisis heeft aangetoond dat economische ontwikkeling en voorspoed niet vanzelfsprekend zijn. Tegelijkertijd zorgt de luchthaven ook over overlast in termen van geluid, luchtkwaliteit enzovoorts. De VVD is voorstander van het vermijden van onnodige hinder en zal zich daarvoor blijvend inzetten. Wij moeten zo-veel mogelijk proberen gebruik te maken van de lusten en de lasten te minimaliseren.

Voornemens:• Blijvende aandacht voor het stimuleren van de mainportpositie door het

creëren van optimale vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in de na-bijheid van de luchthaven.

• In samenspraak met de luchthaven komen tot een stimuleringspro-gramma voor de economische structuur van de luchthaven.

• Met kracht voortzetten van het project Amsterdam Connecting Trade (ACT).

• Uitvoeren van de hinderbeperkende maatregelen uit het Alders-conve-nant zoals normering en terugdringing grondgeluid, aanpassing van de Spijker-boorroute, oplossing voor parallel starten enzovoorts.

• Daar waar kernen geen uitzicht hebben op hinderbeperking moet een beroep gedaan worden op het convenant Omgevingskwaliteit. Het plan ’Hart voor Zwanenburg’ moet onverkort worden uitgevoerd. Soortge-lijke plannen moeten ook voor Lijnden en Rijsenhout ontwikkeld worden.

15. Luchthaven

Page 24: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 24

26. De gemeente Haarlemmermeer zal klimaatneutraal worden.

Voornemens:• Waar mogelijk zal de VVD meewerken aan de opwekking van duurzame

ener-gie en het voorkomen van verspilling. De gemeente dient hierbij het voorbeeld te geven. Ondernemers die lokale initiatieven nemen, moeten beloond worden.

• De mogelijkheden voor een energieweb, dat vraag en aanbod van ener-gie slim aan elkaar koppelt, moet onderzocht worden en waar mogelijk ingevoerd.

• Openbaar vervoer moet zoveel als mogelijk zonder uitstoot plaatsvin-den.

• De entree tot Hoofddorp vanaf het station wordt een boulevard waar Haarlem-mermeer met allure zijn positie in de frontlinie in duurzaam wonen en werken laat zien.

• De gemeente bevordert klimaatneutrale projecten onder meer in de woning- en scholenbouw, en bedrijfsgebouwen. Kennisbevordering en -uitwisseling via een speciale website kan de prestaties verbeteren en versnellen.

• Over de voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd in een compacte ‘Duur-zame staat van Haarlemmermeer’, als bijlage bij de begroting.

16. Duurzaamheid

Page 25: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 25

27. De gemeente staat voor klantgericht werken. Dat wil zeggen: efficiënt, flexibel en meedenkend. Ambtenaren moeten dienstbaar zijn aan inwo-ners en bedrijven en niet andersom. De VVD wenst een ’Ja, mits….’ in plaats van een ’Nee, tenzij…’- houding van het ambtelijk apparaat.

28. Het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen. De gemeente gaat kostenbewust en zorgvuldig om met zijn middelen. Belastingen zijn geen sluitpost. Het spreekt voor zich dat een adequate financiële huishouding hier van het grootste belang is. Wanneer tekorten dreigen moeten deze worden gecompenseerd door het maken van keuzes en efficiencyverbetering. De VVD is tegen belastingverhoging.

Voornemens:• De VVD is voor een servicegemeente. Bij complexe vraagstukken voor

burger en bedrijfsleven wordt binnen het apparaat een accountmanager vrijgemaakt.

• Inwoners en bedrijven in Haarlemmermeer zien helder en meetbaar wat er met hun geld gebeurt. Het internet en de gemeentelijke website wor-den hierbij als instrument ingezet. De gemeente heeft nog een belang-rijke slag te maken om ook op dit vlak een van de meest servicegerichte en moderne gemeenten te worden.

• Eerste prioriteit blijft een adequate gemeentelijke financiële huishou-ding, inclusief een goed georganiseerde controle.

• Heffingen, leges of andere gemeentelijke belastingen, anders dan de OZB, worden niet anders dan kostendekkend geheven en binnen het betreffende programma aangewend.

• De bedrijfsvoering van de gemeente wordt verder verbeterd door dui-delijke, heldere en meetbare beleidsdoelen, door transparante perio-dieke rapportages in de jaarlijkse beleidscyclus, door het realiseren van beste praktijken mede gebaseerd op bedrijfsvergelijkingen (benchmarks) en door het gedeeltelijk invoeren van prestatiebeloning.

17. Financiën, bedrijfsvoering en verantwoording

Page 26: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 26

• Bij meetbaarheid hoort het antwoord op vragen als ‘Waar staan we nu?’ ‘Wat is ons doel?’ ‘Wat mag het kosten?’ en ‘Hoe laten we zien wat wel of niet bereikt is?’ De uitkomsten moeten op een makkelijke wijze via de gemeentelijke website voor de inwoners toegankelijk zijn.

• De VVD weet dat de kiezer eerlijkheid en waarmaken van wat je beweert van het grootste belang vindt. De VVD fractie mag ter verantwoording worden geroepen. Zij zal dat ook doen bij degene die gestelde doelen niet bereikt. Een betrouwbare lokale overheid is een grote prioriteit.

• De VVD is bereid voor goed, helder en meetbaar beleid geld in te zetten. Zo nodig zelfs onder het motto: ’extra wensen, extra lasten’.

• De gemeente ondersteunt initiatieven van lokale ondernemingsvereni-gingen om te komen tot zogenaamde bedrijveninvesteringszones. Hier-mee zijn reeds goede ervaringen opgedaan.

• ICT wordt nadrukkelijk ingezet om het ambtelijk proces te ondersteunen. Dit behoort ten goede te komen aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners.

• De VVD is voorstander van een meer uniforme huisstijl en is daarom voor-stander van een meer eenduidige presentatie van onze gemeente. Uniforme kleding voor publieksmedewerkers en een ver doorgevoerde huisstijl zijn hier elementen van.

Page 27: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 27

29. De VVD wil dat Haarlemmermeer een groeiende gemeente is waar het prettig en veilig wonen en werken is. De gemeente moet strakke regie voeren om de veiligheid van de inwoners en bedrijven te vergroten.

30. Hoofddorp krijgt steeds meer een stedelijke uitstraling, waarbij de veilig-heidsproblemen kunnen toenemen. Hetzelfde geldt voor de kernen die grenzen aan Amsterdam. De gemeente moet daarom initiatieven ont-plooien om problemen op dit vlak aan te pakken en voor te zijn.

31. De VVD kiest voor een harde aanpak van criminaliteit en overlast. Dit ‘zero-tolerance’ beleid en de verhoogde pakkans wordt bereikt door de inzet van extra handhavers.

Voornemens:• De VVD vindt meer ’blauw’ op straat hard nodig. De noodzaak wordt al-

leen maar groter met de verwachte groei van de gemeente. De VVD wil met de nationale overheid afspraken maken opdat gezorgd wordt voor voldoende politiemensen in Haarlemmermeer. De gemeente zal als daar-voor aanleiding bestaat, niet schuwen om zelf tijdelijk extra politie in te huren.

• Om Haarlemmermeer veilig te houden moeten problemen in de kern worden aangepakt: wie straf verdient moet die krijgen. Veelvoorkomen-de criminaliteit wordt niet geaccepteerd. Of het nu gaat om een diefstal of vernieling of het illegaal storten van afval, er moet gepaste actie wor-den ondernomen. Hetzelfde geldt voor het verkeer. Er moet een trans-parante handhaving komen gericht op verkeersveiligheid.

• De gemeente zet de middelen die haar ter beschikking staan maximaal in, zoals bestuurlijke boetes, gebiedsverboden, cameratoezicht, gemeente-lijke toezichthouders en handhavers, huisverboden, goede straatverlich-ting en extra schoonmaakdiensten.

• Niet alle problemen op het gebied van veiligheid en openbare orde kun-nen worden opgelost door politietoezicht. Onder voorwaarden is het gebruik van camera’s in daarvoor in aanmerking komende gebieden of plaatsen toegestaan, vooral als dit het veiligheidsgevoel van de inwoner vergroot. Ook wordt geïnvesteerd in het voorkomen van problemen.

18. Openbare orde en veiligheid

Page 28: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

Lokaal actief!

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

pagina 28

• De VVD wil jongeren die overlast geven, èn hun ouders, daarop aanspre-ken. De gemeente maakt een koppeling tussen welzijn, sport en veilig-heid door probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signale-ren en hun individueel kansen te bieden om via school of werk terug te keren op het rechte pad. Samen handelen werkt!

• Een onderdeel van integrale veiligheid is het initiëren en uitvoeren van gemeentelijke veiligheidsprojecten. Deze projecten hebben als doel de gemeente, ondernemers en inwoners mee te laten werken aan het waarborgen en vergroten van de veiligheid. De invulling van deze veilig-heidsprojecten is een taak van het gehele college.

• Er komt een veiligheidscoördinator. De coördinator maakt het plan van aanpak ’schoon, heel en veilig’ onder aansturing van het College B&W. De gemeente maakt hierover afspraken met relevante partijen waaronder slachtoffers, ondernemers, woningcorporaties, OV, OM, politie, Bureau Halt en scholen.

• Veiligheidsplannen maken is één, uitvoeren is twee. De VVD wil dat strak wordt gestuurd op resultaten. Er wordt gerapporteerd aan de inwoners en de gemeenteraad.

• De VVD maakt zich sterk voor een professioneel brandweerkorps waar plaats is voor vrijwilligers, die waardevol werk verrichten.

Page 29: Verkiezingsprogramma VVD 2010-2014

VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

© VVD Haarlemmermeer • November 2009 • Ontwerp en productie NumberNineDesign • Hoofddorp