vvd delft verkiezingsprogramma 2014-2018

38
Delft verdient meer! Meer stad, minder overheid VVD Delft Verkiezingsprogramma Gemeenteraad periode 2014 – 2018

Upload: willem-van-valkenburg

Post on 06-Mar-2016

228 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Verkiezingsprogramma van de VVD Delft voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014

TRANSCRIPT

Delft verdient meer!

Meer stad, minder overheid

VVD Delft Verkiezingsprogramma Gemeenteraad periode 2014 – 2018

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 2

Inhoud

1 Woord vooraf ...................................................................................................................................................3

2 Economie .........................................................................................................................................................4

2.1 Arbeidsparticipatie ...................................................................................................................................5

2.2 Ondernemerschap ...................................................................................................................................6

2.3 Kenniseconomie en maakindustrie ..........................................................................................................8

2.4 Toerisme en recreatie ..............................................................................................................................9

2.5 Water ....................................................................................................................................................11

2.6 Duurzaamheid .......................................................................................................................................12

3 Samenleving ...................................................................................................................................................13

3.1 Maatschappelijke zorg ...........................................................................................................................14

3.2 Medische zorg ........................................................................................................................................15

3.3 Onderwijs ..............................................................................................................................................16

3.4 Jeugdzorg ..............................................................................................................................................18

3.5 Sport en vrije tijd ...................................................................................................................................20

3.6 Cultuur ...................................................................................................................................................21

4 Leefomgeving .................................................................................................................................................23

4.1 Verkeer, openbaar vervoer en parkeren ................................................................................................24

4.2 Bouwen en wonen.................................................................................................................................26

4.3 Veiligheid ...............................................................................................................................................28

4.4 Openbare ruimte en groen ....................................................................................................................29

4.5 Afvalstoffen en reiniging ........................................................................................................................31

5 Lokaal bestuur ................................................................................................................................................33

5.1 Gemeentefinanciën ................................................................................................................................34

5.2 Bestuur en dienstverlening ....................................................................................................................35

5.3 Delft in de wereld, Europa, subsidies .....................................................................................................37

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 3

1. WOORD VOORAF “De snelste manier om kwijt te raken wat we hebben, is door er krampachtig aan vast te houden” (Mark Rutte) Deze uitspraak van onze minister-president staat als een huis en is de komende vier jaar ook op Delft van toepassing. Voor ons betekent deze zin: Delft financieel gezond maken en houden, maar daarbij wel de gemeentelijke voorzieningen op een aanvaardbaar niveau handhaven. Dit vraagt om een andere rol van de gemeente, inwoners en bedrijven. Meer ruimte voor het individu met daarbij een lokale overheid die voorwaarden schept, faciliteert en motiveert. Die ruimte voor het individu wordt wat de VVD betreft gecreëerd door een duurzame verlaging van de lokale lasten en het overlaten van taken aan mensen en organisaties die dat beter en goedkoper kunnen. Ook op het menselijke vlak staat de VVD voor de vrijheid van het individu. Dat betekent dat mensen in onze stad zichzelf moeten kunnen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor studenten die soms een afwijkend levensritme kiezen maar ook voor andere mensen die gebukt kunnen gaan onder discriminatie. Echter vrijheid geeft ook verantwoordelijkheid. De vrijheid van één persoon mag niet leiden tot onaanvaardbare overlast voor een ander. De VVD kijkt met rotsvast vertrouwen naar de toekomst, want ondanks de slechte financiële situatie van Delft hebben we toch een heel goede uitgangspositie met de historische binnenstad en de kenniseconomie als speerpunten. Die kenniseconomie loopt breed door Delft heen: van de monteur die apparaten bouwt en onderhoudt tot het hooggeleerde onderzoek wat met diezelfde apparaten door onze topuniversiteit wordt uitgevoerd. Immers de kenniseconomie kan niet zonder de maakindustrie en andersom. De komende raadsperiode van vier jaar zal niet makkelijk zijn. Er is weinig ruimte voor “leuke dingen”. Door de aanhoudende crisis maar ook door de grote decentralisaties van Rijk naar gemeenten op het gebied van Jeugdzorg, WMO/AWBZ en participatiewet. Er zijn geen snelle oplossingen en we kunnen ons niet de luxe veroorloven om de problemen rustig één voor één aan te pakken. De gemeente Delft zal er al een hele kluif aan hebben haar wettelijke taken goed uit te voeren. Onvermijdelijk zullen ook gevestigde belangen geraakt worden. Juist in deze lastige omstandigheden staat de VVD klaar om bestuursverantwoordelijkheid te dragen in een nieuw college van B&W. De VVD heeft 5 speerpunten voor een mooi, veilig en betaalbaar Delft:

• Minder woonlasten • Minder bezuinigingen op openbare ruimte • Meer (fiets)verkeersveiligheid • Meer banen • Meer zorg op maat

Bart Smals, lijsttrekker VVD Delft

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 4

2. ECONOMIE

Gerealiseerde effecten in 2018 Een sterke economie zorgt voor banen, biedt welvaart voor inwoners en kansen voor ondernemers. Economische groei ontstaat niet door de overheid, maar komt uit de handen van mensen. Hardwerkende burgers en hun ondernemerschap zijn de motor van de Delftse economie en deze economie staat onder druk. De werkloosheid in Delft stijgt en de concurrentie met andere regio’s is hevig. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en mensen moeten gestimuleerd worden om te werken. De overheid mag economische groei niet hinderen, maar moet die ondersteunen. De VVD kiest dan ook voor een kleine en krachtige overheid met lage lasten en zonder overbodige regels. Tegelijkertijd moet die overheid de juiste randvoorwaarden creëren, zodat de economie kan groeien zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers tekort te doen. De VVD wil dat in 2018:

• Delft de economische motor van de regio is.

• Delft Kennisstad nummer 1 is in Nederland. • In Delft: iedereen die kan werken ook werkt.

De VVD wil deze effecten realiseren door in te zetten op ondernemerschap, kenniseconomie & maakindustrie, toerisme & recreatie en arbeidsparticipatie. Dit hoofdstuk presenteert de maatregelen die de VVD wil nemen.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 5

2.1 ARBEIDSPARTICIPATIE

De situatie in Delft In Delft zijn iets meer dan 3000 geregistreerde werklozen. Een groot gedeelte van deze groep zou het liefst op eigen benen staan. Delft is van oudsher een industriestad die zich de laatste drie decennia heeft omgevormd tot een dienstenstad. Nu maken we de overgang naar een kenniseconomie, waarbij een succesvolle wisselwerking tussen de kennisinfrastructuur en de maakindustrie wordt nagestreefd. Toch zijn er nu te weinig banen in Delft en heeft een groot gedeelte van de werknemers niet het juiste profiel om een rol in de nieuwe economie te kunnen vervullen.

De VVD wil Dat iedereen die kan werken, ook werkt. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen, maar uitkeringen kosten uiteindelijk alle Delftenaren veel geld. Uitkeringen zijn dus in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet en wil zo snel mogelijk weer aan het werk. Daarom is iedereen met een uitkering in Delft verplicht een opleiding te volgen of werkzaamheden uit te voeren. Daartoe maakt de gemeente afspraken met gemeenten en bedrijven waar werk voorhanden is. Dit natuurlijk het liefst in Delft, maar anders in het Westland of de haven van Rotterdam. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken, is er langdurige ondersteuning. Tijdelijk vrijwilligerswerk vergroot de kans op een baan, maar de VVD heeft een voorkeur voor begeleiding in de richting van een betaalde baan. De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er dan ook financieel merkbaar op vooruit gaat. Bovenwettelijke armoederegelingen die dit belemmeren met als gevolg de zogenoemde armoedeval wil de VVD afschaffen. Vanzelfsprekend blijft Delft wel klaar staan voor kwetsbare mensen.

Met gewenst effect in 2018: • Minder mensen met een uitkering.

• Zo snel mogelijk van een uitkering naar een betaalde baan. • Een gemeente die spreekt met ondernemers over de plaatsing van uitkeringsgerechtigden.

• Re-integratie erop gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. • Gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies zijn erop gericht mensen aan blijvende arbeid te helpen.

• Strikte intake en beperking van het budget voor re-integratie. • Beperken van de armoedeval.

• Sancties bij fraude of gebrek aan inzet. • Dat mensen met een uitkering een tegenprestatie leveren.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 6

2.2 ONDERNEMERSCHAP

De situatie in Delft Ondernemers zijn de drijvende kracht van de economie, ook in Delft. Het zijn de ondernemers die banen scheppen en welvaart naar Delft brengen. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Delft bruist van ondernemerschap en kent veel ondernemersverenigingen. Toch waren de afgelopen jaren niet eenvoudig voor Delftse ondernemers. Er verdwenen veel winkels, op bedrijventerreinen staan panden leeg en medewerkers worden ontslagen, omdat de klanten wegblijven. In deze omstandigheden kunnen ondernemers ingewikkelde regels, trage procedures en slechte bereikbaarheid niet gebruiken. Wantrouwen tussen gemeenten en ondernemers is een belemmering voor de economie. Delft moet nog beter luisteren naar ideeën van ondernemers en gebruik maken van hun kracht.

De VVD wil De VVD wil dat Delft ondernemers faciliteert door goede samenwerking met en tussen ondernemersverenigingen. Dat Delft voor ondernemers en bedrijven een aantrekkelijke en schone stad is waar de randvoorwaarden aanwezig zijn om succesvol te zijn. De stad biedt ondernemers de ruimte om nieuwe producten en diensten te bedenken en aan te bieden. Ook kan meer worden bereikt door voor ondernemers hindernissen weg te nemen en hen meer vrijheid te geven. De VVD blijft zich daarom inzetten voor lagere (administratieve) lasten en minder regels voor ondernemers. De VVD is voor een overheid die ondernemers vertrouwt. Als een ondernemer controles en inspecties goed doorstaat worden deze afgebouwd. Ingewikkelde vergunningen en regels weerhouden mensen ervan een onderneming te starten, dus nieuwe en bestaande regels moeten eenvoudig zijn. Zinloze regels moeten weg. Contacten met de gemeente moeten de ondernemer zo min mogelijk tijd kosten. Delft stuurt ondernemers jaarlijks maximaal één factuur waarop alle lokale lasten staan vermeld.

De VVD vindt dat iedereen die de stoute schoenen aantrekt en een eigen onderneming start niet lastiggevallen moet worden maar ondersteund moet worden. Steeds meer mensen zijn ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). Dit zijn ook ondernemers en zijn van onschatbare waarde voor de Delftse arbeidsmarkt. Zij nemen verantwoordelijkheid voor hun inkomen en groeien regelmatig uit tot succesvolle ondernemers. De VVD maakt zich sterk voor een gemeente die zich dat realiseert, de starters faciliteert en gastvrij handelt. Maar ook de succesvolle ondernemers moeten aandacht krijgen. De gemeente gaat creatief om met leegstaande of onbenutte ruimtes door deze in te zetten voor startende of groeiende ondernemers. Als een (startende) ondernemer een vergunning aanvraagt en de gemeente reageert niet binnen de afgesproken termijn, dan moet de vergunning automatisch worden verstrekt.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 7

Met gewenst effect in 2018:

• De meest aantrekkelijke tarieven in de regio.

• Eén coördinerend wethouder voor ondernemerszaken. • Vereenvoudigde aanvraag van vergunningen.

• Schrappen van zinloze regels. • Eén factuur per jaar voor gemeentelijke lasten.

• Op tijd betalen van facturen door de gemeente. • Goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen.

• Aantrekkelijke winkelcentra en bedrijventerreinen door onderlinge samenwerking tussen ondernemersverenigingen en de gemeente.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 8

2.3 KENNISECONOMIE EN MAAKINDUSTRIE

De situatie in Delft Uitvinden, vernieuwen en ontdekken zijn het fundament onder de economie in Delft. Dat is nu zo en het was vroeger zo. Delft speelt een prominente rol in de regio. De VVD strijdt hard voor ruimte voor en investering in de kenniseconomie, de technische doorlopende leerlijn en hoogwaardige technologie. Dit krijgt vorm in de Technologische Innovatie Campus (TIC). Zo zijn er verschillende kantoren van innovatieve bedrijven naar Delft gehaald. Maar Delft is nog geen koploper en de concurrentiepositie van Delft staat onder druk. Ook andere regio’s boeken grote successen met techniek en innovatie. Kansen zijn er volop, maar moeten worden benut.

De VVD wil Wij willen dat Delft samen met de regio inzet op een versterking van de kennisinfrastructuur, de maakindustrie en de verbinding hiertussen. We bereiken dit door het stimuleren van samenwerking in de regio tussen Overheid, Onderzoek, Onderwijs, Onderneming en Omgeving ten dienste van economie, werkgelegenheid en leefomgeving. Samen met Rijswijk zijn wij de grootste kenniseconomie van Nederland. Wij willen de samenwerkende universiteiten Leiden-Delft-Rotterdam helpen om succesvol te zijn door samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Hierbij kan Delft meer gebruik maken van ambitieuze studenten. Talentontwikkeling is de cruciale factor voor kennisbedrijven. Het gaat om samenwerking tussen gemeente en de kennisinstellingen. Excellent onderwijs is de cruciale factor om kennisbedrijven naar Delft te halen. Daarom wil de VVD dat er samenwerking is om in Delft tot excellent onderwijs te komen. De VVD wil dat het aantal en type stageplaatsen zijn afgestemd op de regionale vraag naar arbeid. De vakscholen (VMBO / ROC) hebben een belangrijke rol in deze afstemming. Daarnaast wil de VVD de koppeling tussen voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren. De VVD wil dat ondernemers en scholen meer kennis uitwisselen. Zo worden leerlingen en werkenden beter toegerust op de arbeidsmarkt.

Daarnaast willen wij nieuwe bedrijven of producten ondersteunen met investeringen via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Het midden- en kleinbedrijf in Delft profiteert door toelevering aan en ondersteuning van deze (inter)nationale bedrijven. Innovatie wordt gestimuleerd en beloond doordat de gemeente slimme verbindingen legt en soms zelfs optreedt als “eerste klant” (Launching Customer).

Met gewenst effect in 2018: • Faciliteren van kennisinstellingen en bedrijfsleven als het gaat om innovatieve projecten. • De gemeente treedt op als “Launching Customer”.

• Een doorlopende technische leerlijn (van basisschool tot universiteit) is gerealiseerd. • Meer ondersteunende functies op MBO- en VMBO-niveau binnen de Kenniseconomie.

• Meer (praktijk)lessen door onderwijsinstellingen zelf of liever door bedrijfsleven. • Afstemmen van het aantal en type stageplaatsen op de regionale vraag naar arbeid.

• Een florerende maakindustrie.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 9

2.4 TOERISME EN RECREATIE

De situatie in Delft Jaarlijks bezoeken ongeveer één miljoen toeristen de stad. Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze economie. Delft kent veel dagtoerisme, maar te weinig verblijfstoerisme. De stad staat bekend als gastvrij maar het kan nog beter. Buitenlandse toeristen missen duidelijke bewegwijzering. Het historische centrum is niet altijd makkelijk te vinden. De belangrijkste toeristische pijler is het cultureel erfgoed in de vorm van de historische Binnenstad en de fabrieken van Delfts Blauw keramiek. Helaas is het museum aanbod de laatste jaren afgenomen. Recentelijk zijn belangrijke musea zoals het legermuseum, Lambert van Meerten en Nusantara gesloten. Delft is kansrijk als waterstad, en aantrekkelijk voor watertoeristen. De marketing activiteiten zijn nog te versnipperd belegd. De gemeente ontvangt per jaar rond de 550.000 euro aan toeristenbelasting maar niet alle inkomsten worden aangewend ten gunste van de toeristen.

De VVD wil Wij willen meer congressen naar Delft halen door meer voorzieningen met een hogere kwaliteit en diversiteit. De gemeente moet recreatieve ondernemers die een kwaliteitsslag willen maken niet hinderen met regels, maar goede eigen initiatieven positief benaderen. Niet door hen te subsidiëren of voor hen te organiseren maar door te faciliteren en te enthousiasmeren. Dit vergt een open houding van het bestuur en het ambtelijk apparaat van Delft. De VVD wil activiteiten meer gaan koppelen aan de imposante historie van Delft, historische data en grote Delftenaren uit het verleden zoals de zeehelden Piet Hein en Maarten Tromp, Hugo de Groot, de grondlegger van het zeerecht, Antonie van Leeuwenhoek, ontdekker van micro-organismen in water, de schilder Johannes Vermeer, de beeldend kunstenaar Jan Schoonhoven en natuurlijk Willem van Oranje, de vader des vaderlands.

De VVD pleit voor investeringen om verblijftoerisme te stimuleren door Delft als congresstad op de kaart te zetten. Het watertoerisme biedt Delft een prachtige kans. Daarom wil de VVD goede en veilige vaarverbindingen naar toeristische bestemmingen zoals de Porceleyne Fles, Den Haag, Schiedam, Delfshaven, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland. De wekelijkse waren- en antiekmarkt heeft een regionaal aantrekkende werking en moet worden gekoesterd.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 10

Met gewenst effect in 2018:

• Een toename van het toerisme. • Stimuleren en waarderen van cultureel ondernemerschap.

• Recreatieve voorzieningen en toeristische hoofdattracties (historisch centrum, Oude- en Nieuwe kerk, het Vermeercentrum en het Prinsenhof) zijn uitstekend bereikbaar.

• Cultureel erfgoed, historische data en grote Delftenaren hebben expliciete aandacht. • Een stad die voor ieder wat wils biedt (arrangementen voor dag- en verblijfstoeristen afkomstig uit alle

werelddelen en van alle leeftijden).

• Apart fonds voor toeristenbelasting om toerisme in Delft te bevorderen. • Aandacht voor congrestoerisme en bedrijfsgerelateerde bezoeken aan de stad.

• Kwalitatief hoogwaardige Technische Botanische Tuin gekoppeld aan een watercentrum en een in- en uitstapplek aan het Rijn-Schiekanaal.

• Panden als het Armamentarium zijn waardevol cultureel erfgoed en krijgen een daarmee in overeenstemming zijnde herbestemming.

• Informatieborden en bewegwijzering zijn begrijpelijk voor buitenlandse bezoekers.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 11

2.5 WATER

De situatie in Delft Delft leeft met het water in de stad: de grachten, de havens, en het Rijn-Schiekanaal. Water- en deltatechnologie zijn onderdeel van de identiteit van Delft. Instituten als de Technische Universiteit Delft, Deltares, TNO, UNESCO-IHE en het Hoogheemraadschap Delfland zijn gevestigd in Delft. Deze Delftse waterkennis kan nog beter zichtbaar worden gemaakt in een Watercentrum. In het Watercentrum wordt zichtbaar hoe Nederland Deltaland het watermanagement van de 21e eeuw vorm geeft en zich zo aanpast aan het veranderende klimaat. Delft ligt aan een doorgaande waterweg, het Rijn-Schiekanaal, en is aan alle kanten via het water verbonden met de regio.

De VVD wil De VVD ziet graag dat de mogelijkheden van het water voor zowel recreatieve doeleinden als voor transport beter worden benut. Daarom stimuleert de VVD meer ondernemerschap op/met het water in Delft. Meer watertoeristen in Delft leveren meer inkomsten op voor de ondernemers in de stad. Voorzieningen om meer watertoeristen in Delft te houden worden gestimuleerd. Dat betekent dat beperkende regels worden opgeheven, er voldoende ligplaatsen met bijbehorende voorzieningen zijn en dat de afmeerkosten zo laag mogelijk zijn. Hierbij wordt een goede balans gezocht tussen levendig gebruik van de grachten en mogelijke overlast door waterrecreanten (door bijvoorbeeld vaste in- en uitstapplaatsen). In de bouwregels worden de minimale afmetingen van bruggen (hoogte, breedte en diepte) vastgelegd, zodat (doorgaande) vaarroutes blijven bestaan en knelpunten zichtbaar worden. In toekomstige plannen kunnen deze knelpunten worden opgelost (bijvoorbeeld wanneer een brug of duiker moet worden vervangen).

Met gewenst effect in 2018: • Delft is een attractieve watersportplaats. • Waterkennis op wereldniveau voor iedereen zichtbaar in een Watercentrum.

• In- en uitstapplaats voor vaartuigen bij de Porceleyne Fles, het nieuwe station en de Botanische Tuin. • Doorvaarbaar maken van de verbinding Binnen- en Buitenwatersloot. • De Delftse Hout is bevaarbaar door de sluis in de Tweemolentjeskade bedienbaar te maken.

• Alle grachten zijn verbonden en elektrisch- of op handkracht bevaarbaar. • De te realiseren Nieuwe Delft is aangesloten op regionaal vaarwater.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 12

2.6 DUURZAAMHEID

De situatie in Delft Het begrip duurzaamheid wordt in elke gemeente anders ingevuld. In Delft heeft de gemeente met haar programma duurzaamheid expliciet ingezet op energieneutraliteit. Binnen dat programma wordt samenwerking gezocht met Delftse kennisinstellingen en bedrijven. Wat deze gezamenlijke projecten op gaan leveren, en op welke termijn, is nog niet duidelijk. Als het gaat om concrete veranderingen, zoals het laten toenemen van energiebesparende maatregelen in bestaande bouw en het realiseren van duurzame nieuwbouw, is er nog veel winst te behalen. De luchtkwaliteit in de stad voldoet aan de minimale normen, maar kan beter.

De VVD wil Voor de VVD is een duurzame stad een stad met een schone leefomgeving waarin zuinig wordt omgegaan met energie. Gemeentelijke plannen met betrekking tot duurzaamheid moeten wat de VVD betreft SMART geformuleerd zijn en zich over een afzienbare periode afspelen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de expertise in de stad. De VVD wil zich dus vooral richten op het wegnemen van vervuiling in de stad, in de lucht, in het water en in het groen. Niet door te subsidiëren maar door minder regels en eenvoudige procedures. Daarnaast meer toepassing van nieuwe kennis die aanwezig is bij de kennisinstellingen. De VVD wil dat voor de inwoners inzichtelijk is waar er energie kan worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een duurzamere gemeente. Een schone stad bevordert eveneens de leefbaarheid.

Met gewenst effect in 2018: • Schonere lucht.

• Gebruikte duurzame maatregelen zijn bewezen effectief. • Nieuwe technische kennis wordt toegepast.

• Laadpunten voor elektrisch vervoer aangeboden door marktpartijen. • Delft bevordert energiebesparende maatregelen in woningen.

• Een milieuvriendelijk gemeentelijke wagenpark.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 13

3. SAMENLEVING

Gerealiseerde effecten in 2018 De overheid heeft een verregaande zorgplicht op zich genomen en staat een participatiesamenleving voor. 70% van de Nederlanders ontvangt enige vorm van toeslag. De balans is doorgeslagen. De situatie is onhoudbaar. Het is de tijd om de keuzes te maken zodat de mensen die de voorzieningen écht nodig hebben deze ook krijgen. Geen keuzes maken is asociaal. De overheid kan niet alles oplossen. Ons uitgangspunt is dat mensen zelf heel goed in staat zijn om voor hun eigen voorzieningen te zorgen. Denk hierbij aan familie, vrienden en buren. Alleen in die gevallen dat het echt niet anders kan, moet de overheid helpen.

De nieuwe taken van de gemeente en de uitdagingen die de decentralisaties met zich meebrengen dwingen tot liberale oplossingen. De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente de regie voert waarbij de vraag van de cliënt centraal staat. Het ontschotten van de financiering van de WMO/AWBZ, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen biedt de kans om ook in te zetten op preventie. Nieuwe innovatieve aanbieders worden uitgenodigd om efficiëntere aanbiedingen te doen door bijvoorbeeld taken te bundelen.

De VVD wil dat in 2018 • De zorg toegankelijke zorg is voor iedereen en de kosten voor de zorg beheersbaar en betaalbaar zijn.

• Zorg- en welzijnsorganisaties elkaar niet voor de voeten lopen en gecoördineerd optreden naar de zorgvrager.

• Al het onderwijs in Delft van excellente kwaliteit is. • De in Delft aanwezige innovatiekracht wordt aangewend voor het oplossen van maatschappelijke

problemen.

• Delft sportgemeente van het jaar is. • Delft veilig en schoon openlucht zwemwater heeft.

• Delft zowel nationaal als internationaal bekend staat als culturele hot spot met voor ieder wat wils

De VVD wil deze effecten realiseren door de gedecentraliseerde taken op een slimme manier te organiseren en in te zetten op verregaande samenwerking tussen onderwijs en bedrijven, sport en cultuur. Dit hoofdstuk presenteert de maatregelen die de VVD wil nemen.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 14

3.1 MAATSCHAPPELIJKE ZORG

De situatie in Delft Het Delftse welzijnsbeleid is gericht op ontplooiing, stimulering van zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij van kwetsbare burgers. Dit zijn bij uitstek liberale uitgangspunten.

In Delft zijn veel welzijns- en zorgorganisaties actief. Er zijn te veel hulpverleners rondom een zorgvrager. De samenwerking verloopt niet altijd optimaal. Het is lastig en versnipperd. Zo wordt de jeugdzorg vanuit Bureau Jeugdzorg Haaglanden geregeld, de WMO vanuit Delft en GGZ vanuit Den Haag.

De VVD wil De VVD Delft wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning krijgen. De VVD wil uitgaan van het principe “Wat kan iemand wel”. De ondersteuning die daarnaast nodig is kan (gedeeltelijk) door de gemeente geboden worden. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan. De VVD hanteert het motto: “op eigen kracht”, waarbij verwacht wordt dat men eerst aangesproken wordt op de eigen zelfredzaamheidscapaciteiten en daarna pas kijkt wat de gemeente voor hen kan betekenen.

De VVD wil dat activiteiten rondom de WMO/ jeugdzorg/ participatiewet op wijkniveau worden georganiseerd. Door te ontschotten, maatwerk te bieden, een sterke regie van de gemeente, goede afstemming en duidelijke afspraken tussen zorg- en welzijnsorganisaties en een strikte intake wil de VVD bereiken dat de zorg alleen terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben.

De VVD is voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van eigen bijdragen zodat overheidsgeld alleen terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben.

De VVD ziet een belangrijke rol voor de WMO-raad in dit domein. Heeft de gemeente op een effectieve wijze regie of verliest zij juist grip? De VVD wil dat de WMO-raad hier scherp op blijft toezien .

Met gewenst effect in 2018: • Mensen worden als individu benaderd en krijgen maatwerk.

• Subsidies voor speciale doelgroepen zijn gestopt. • Aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten voorzien in leerwerkplekken of banen voor mensen met een

uitkering en een handicap (social return on investment). • Uitkeringsfraude wordt opgespoord en streng gestraft.

• Jeugdzorg heeft voldoende armslag, is betrokken en reageert adequaat. • Intake voor WMO, Jeugdzorg en AWBZ zijn in één hand onder regie van de gemeente.

• De regiehouder hanteert een strak budgetbeheer.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 15

3.2 MEDISCHE ZORG

De situatie in Delft De gemeente is medeverantwoordelijk voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk en goed georganiseerde en toegankelijke medische zorg is in toenemende mate van belang voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

De fusie op 1 januari 2014 tot de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Haaglanden is een goede zaak. De VVD heeft er vertrouwen in dat dit leidt tot een beter functionerende GGD.

De in Delft aanwezige innovatieve kracht kan echter nog beter worden ontsloten voor het oplossen van problemen in de zorg.

De VVD wil De VVD wil aan elke Delftenaar de zorg geven die men nodig heeft in plaats van de zorg die men claimt. Preventie en vroege signalering is van belang voor alle Delftenaren. Grote (en dus ook landelijke) preventie- programma's worden lokaal ondersteund. Een uitgebalanceerd beleid met betrekking tot de jeugd wat betreft alcohol, roken, gezonde leefstijl, lawaaidoofheid en drugs is van groot belang. Jongeren en ouders worden aangesproken op het gebruik, de risico’s en de gevolgen van deze middelen.

De VVD vindt dat er voor de aanbieders van eerste- en tweedelijns gezondheidszorg een goed vestigingsklimaat moet zijn. Delft speelt daarbij, samen met andere belangrijke partijen zoals verzekeraars, een faciliterende rol .

De VVD vindt dat er in Delft naast een goede toegankelijke eerstelijns gezondheidszorg voor iedere burger ook ruimte is voor een hoogwaardig ziekenhuis met een regionale functie. Delft stimuleert de samenwerking tussen dokters en wetenschappers. Die samenwerking moet zowel in het ziekenhuis plaatsvinden maar ook bij mensen thuis. Deze samenwerking heeft een gunstig effect op zowel gezondheidszorg als ook op de innovatiekracht van de TU en de hogescholen.

Met gewenst effect in 2018: • Medische zorg die betaalbaar en toegankelijk is voor alle Delftenaren.

• Afgenomen overlast door verslaafden. • De Delftse jeugd heeft een gezonde leefwijze, is bekend met lawaaidoofheid en de schadelijke effecten

van alcohol-, drugs- en nicotinegebruik. • Intensieve samenwerking tussen zorginstellingen en Medical Delta.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 16

3.3 ONDERWIJS

De situatie in Delft Delft heeft een gevarieerd aanbod aan basis- en voortgezet onderwijs dat landelijk gezien beschouwd kan worden als gemiddeld. Daarnaast heeft het college een aantal jaar geleden geconcludeerd dat het Delft ontbrak aan een doorlopende leerlijn op technisch gebied. De gemeente Delft heeft stappen ondernomen, waardoor een traject is gestart waarbij de situatie is verbeterd. Ook het aantal voortijdig schoolverlaters en het aantal zorgleerlingen wijkt niet af van het landelijk gemiddelde. Delft heeft nu al een aantal jaar tweetalig onderwijs en in Delft start een internationale basisschool.

Opvallend is dat Delft internationaal een top reputatie heeft op gebied van hoger technisch onderwijs. Het is noodzakelijk dat wij blijven streven naar excellent onderwijs om nationaal en internationaal gezien bekend te zijn bij kenniswerkers.

De VVD wil Onderwijs is de basis is voor vooruitgang en een goed functionerende democratie. Goed onderwijs zorgt ervoor dat onze kinderen zich kunnen ontplooien en leren voor een beroep dat bij hen past. Goed onderwijs biedt kansen op een succesvol leven en is ook de basis voor een sterke economie. De VVD hecht aan goede opleidingen – of je nu voor loodgieter of arts leert – en vindt dat ieder kind de kans moet krijgen zijn talenten te ontwikkelen. De VVD wil scholen van topkwaliteit waar elk kind in zijn eigen tempo de ruimte krijgt om te leren. Bij kwaliteit van onderwijs denken wij aan het integreren van kennisaspecten (zoals rekenen en taal), maar ook aan andere vaardigheden (zoals ICT competenties, kritische houding, communicatievaardigheden) die leerlingen en studenten de kans geven om succesvol te zijn als (internationaal) betrokken burger in de 21e eeuwse maatschappij, economie en arbeidsmarkt.

Wij willen dat Delft een aantrekkelijke stad is voor kenniswerkers en zich onderscheidt in de regio door excellent en internationaal onderwijs te bieden. Zonder excellent onderwijs zullen kenniswerkers en de bijbehorende bedrijven zich niet in Delft vestigen. Hierbij denken wij aan goede begeleiding van de sterke maar ook de zwakke leerling, tegengaan van schooluitval, het voorkomen van ontwikkel- en taalachterstanden en goed technisch onderwijs op alle niveaus, zodat een doorgaande leerlijn ontstaat.

De VVD pleit, zoals aangegeven in paragraaf 1.4, voor de vijf O-benadering. De gemeentelijke Overheid moet samen met Onderwijs (middelbare scholen, MBO, HBO en TU), Ondernemingen, Onderzoek en Omgeving zoeken naar oplossingen voor problemen waar de stad zich mee geconfronteerd ziet en ook aan Delftenaren laat zien wat dit oplevert.

Daarnaast wil de VVD dat er op basis- en voortgezet onderwijsscholen aandacht is voor gezondheid in de vorm van bewegen en gezonde relationele vorming en ontwikkeling. En vragen wij op alle scholen specifieke aandacht voor overgewicht en willen wij weer terug naar het oude vertrouwde schoolzwemmen.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 17

Met gewenst effect in 2018:

• Samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijven om in Delft tot excellent onderwijs te komen.

• Meer betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. • Internationaal basis- en voortgezet onderwijs.

• Veilige fietsroutes van en naar scholen. • Een doorlopende technische leerlijn op alle niveaus.

• De voortijdige schooluitval is onder het landelijk gemiddelde. • Achterstanden worden middels voor- en vroegschoolse educatie weggewerkt. • Minder, betere en goed bezette scholen.

• Schone scholen. • Effectief zwemonderwijs.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 18

3.4 JEUGDZORG

De situatie in Delft De jeugdzorg in Delft wordt georganiseerd vanuit Bureau Jeugdzorg Haaglanden. Zij komen in actie als de veiligheid van een kind in het geding is. Ze beschermen het kind door samen met de ouders en het sociale netwerk voor passende hulp en ondersteuning te zorgen. Dit gebeurt bij voorkeur op vrijwillige basis maar als het niet anders kan met dwang.

Delft kent twee gezichten. Aan de ene kant Delft kennisstad, met hoogopgeleide inwoners waarvan de kinderen meestal probleemloos hun jeugd en schoolcarrière doorlopen. Aan de andere kant een -ook landelijk gezien- oververtegenwoordiging van sociale woningbouw en mensen in een achterstandssituatie. Deze bewoners zijn vaker laagopgeleid of werkloos en de jeugd in deze buurten komt vaker in de problemen. Met de meeste jeugd gaat het prima, maar een bepaalde groep houdt structureel problemen. Het is dus niet vreemd dat 6% van de Delftse jongeren bekend is bij Jeugdzorg. Echter niet alle jongeren weten de juiste hulp te vinden of worden bereikt door de hulpverlening. Daarom moet het duidelijk zijn voor de jongeren waar zij terecht kunnen en voor de hulpverlening waar zij de jongeren kunnen vinden.

De VVD wil De VVD wil dat ieder kind het recht heeft ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Als de ouders het belang van het kind schaden moet de overheid ingrijpen. De gemeente is dan aan zet. Wij willen onveilige situaties in een familie, gezin of in huis zo veilig mogelijk maken voor het kind en zetten in op zo min mogelijk uithuisplaatsingen.

De decentralisatie van de Jeugdzorg biedt de gemeente kansen om de regie te voeren en een goede zorgstructuur in te richten. Er moet in dit licht goed gekeken worden naar vernieuwende initiatieven. Alle betrokkenen hebben een eigen verantwoordelijkheid en een eigen rol: ouders, scholen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals. De VVD wil echter ook dat de gemeente, die traditioneel een focus heeft op zorg en lichte preventie, haar nieuwe taak op het gebied van jeugdzorg zeer serieus neemt en zich manifesteert als sterke regisseur. Een zeer kwetsbare groep kinderen en jongeren wordt aan de gemeente toevertrouwd en daar kan men geen steek laten vallen. De nadruk mag niet liggen op preventie waar dit ten koste gaat van aandacht voor acute en zware zorg.

Probleemjongeren zijn niet eenvoudig in beeld te brengen, en de vraag is hoeveel er echt gezien worden. Vindplaatsgericht werken is belangrijk, want de meeste jongeren met problemen vragen geen hulp en stappen niet naar een loket. Doen ze dat wel, dan krijgen ze te maken met teveel verschillende loketten (Wonen Zorg Welzijn, Jongeren Informatie Punt, Jongerenloket, Service Punt Jongeren) en dat schrikt af. De VVD wil voorkomen dat jongeren verworden tot hangjongeren.

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is de basis voor het jeugdbeleid. Veiligheid en kwaliteit staan hierbij centraal. Daarbij hoort ook voorlichting over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De VVD wil dat de Meldcode voldoende bekend is bij Delftse instanties die met kinderen werken.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 19

Wij willen af van het verschijnsel dat maatschappelijke en opvoedingsproblemen onnodig in het medische circuit terechtkomen. Door preventief handelen en verbindingen te leggen met andere omgevingen van het kind (zoals school en sociaal netwerk) verbetert niet alleen de kwaliteit van het leven van het kind en een gezin, maar bespaart het de samenleving ook geld. Deze aanpak sluit aan bij de eerder genoemde regiefunctie van de gemeente in nieuwe gemeentelijke taken in het kader van de decentralisaties.

Met gewenst effect in 2018: • Overlast gevende jongeren worden aangepakt.

• Verminderen van hanggedrag, korte lontjes en asociaal gedrag. • Aanspreken en verantwoordelijk stellen van ouders op ontoelaatbaar gedrag van hun kind.

• Tijdig inschakelen van jeugdinstanties indien er sprake is van probleemgedrag van jongeren. • Beperking van het stijgend aantal GGZ diagnoses.

• Eén loket voor jongeren met problemen. • Per probleemgezin 1 plan, 1 budget, 1 verantwoordelijke.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 20

3.5 SPORT EN VRIJE TIJD

De situatie in Delft Delft is een gemeente met een klein oppervlak en een aantal grote en kleinere groenvoorzieningen. De recreatieve voorzieningen en de toegankelijkheid van de Delftse Hout zijn in de afgelopen jaren niet vooruit gegaan. Delft heeft een redelijk gevarieerd en samenhangend aanbod van goede, gespreide en bereikbare sportvoorzieningen. Maar in Delft ontbreekt nog steeds veilig en schoon openlucht zwemwater. Sportvoorzieningen en schoolgebouwen worden te weinig multifunctioneel en gespreid in de tijd gebruikt. Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl, helpt bij het leggen van sociale contacten en leert mensen verantwoordelijkheid te nemen.

De VVD wil De VVD Delft wil dat de gemeente stimuleert dat inwoners meer gaan sporten. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot breedtesport en tot sport voor mensen met een beperking.

Ook willen wij dat de gemeente Delft stimuleert dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samen werken om de schoolgaande jeugd te laten bewegen. De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening dient te houden met het inrichten van (water)sport- en spelvoorzieningen zoals watersportfaciliteiten en trapveldjes voor de jeugd. Maar het betekent ook aanpassing van de spe(e)lmogelijkheden in de buurt, rekening houdend met de demografische kenmerken van de betreffende buurt (kinderen worden ouder en verwachten dan andere mogelijkheden).

De gemeente stimuleert het inzetten van vrijwilligers bij sportverenigingen in het kader van WMO en Participatiewet en stimuleert dat sportverenigingen financieel zelfstandig zijn.

Met gewenst effect in 2018: • Goed bereikbare sportfaciliteiten. • Toename van het aantal sportende Delftenaren.

• Delft is sportgemeente van het jaar. • Het aantal Delftenaren dat aan de beweegnorm voldoet is toegenomen van 60% naar 70%.

• Moderne geprivatiseerde zwembadvoorzieningen, waarbij binnen en buiten kan worden gezwommen. • De kwaliteit, toegankelijkheid en benutting van recreatieve voorzieningen, zoals de Delftse Hout, is

verbeterd.

• Multifunctioneel gebruik van sportvoorzieningen en schoolgebouwen gedurende de gehele week. • Meer inzet van vrijwilligers bij activiteiten en verenigingsleven.

• Spe(e)lmogelijkheden die passen bij de demografie van de buurt.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 21

3.6 CULTUUR

De situatie in Delft Delft is een stad vol cultuurhistorie en heeft een bloeiend kunst- en cultuurleven. De stadsgeschiedenis is doordrenkt van Willem van Oranje, Johannes Vermeer en Delfts Blauw. Maar ook is de stad nauw verbonden met de VOC, de uitvinder Antonie van Leeuwenhoek de befaamde rechtsgeleerde Hugo de Groot en vele anderen. Delft anno 2014 heeft, naast grote en kleine theaters, een high-tech bibliotheek en twee bioscopen. Vele culturele en muzikale instanties met vele vrijwilligers maken de jaarlijkse cultuurevenementen tot hoogtepunten. Delftenaren zijn met recht trots op dit alles.

Tegelijkertijd worden veel musea en evenementen geconfronteerd met financiële en organisatorische uitdagingen. Zo zijn in 2013 bijvoorbeeld de Mooiweerspelen niet doorgegaan en hebben enkele musea de deuren moeten sluiten. Met de sluiting van Speakers is daarnaast een grote disco en poppodium verdwenen. Ook kunnen jonge kunstenaars beter worden gefaciliteerd. Dat moet en kan anders.

De VVD wil De VVD wil sluiting van nog meer musea tegengaan en het verlies van 100.000 bezoekers in de jaren 2012/2013 aan diverse musea compenseren. Musea kunnen ook deels door particulieren of marktpartijen worden geëxploiteerd. Delft moet actief op zoek naar externe partijen en innovatieve vormen van. Tegelijkertijd dient de gemeente een beleid op te stellen dat er voor zorgt dat het Delfts culturele erfgoed optimaal wordt ontsloten en waarbij aanbod, tentoonstellingen en evenementen op elkaar worden afgestemd.

De VVD Delft vindt dat Delft een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving. Een goed cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van Delft. Hierbij vinden wij ook dat in Delft de komst van een uitgaanscentrum in de Spoorzone of naaste omgeving moet worden gestimuleerd.

De VVD wil dat er in gezamenlijkheid aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je trots bent op je stad en geeft je woonomgeving een eigen gezicht. Voor een historische en technisch innovatieve stad als Delft geldt des te meer dat plannen rond cultuur kansrijk zijn als ze “wortelen in het verleden en kijken naar de toekomst”.

De VVD wil dat culturele organisaties meer vanuit een commerciële (d.w.z. rendabele en exploiteerbare) benadering hun organisaties gaan besturen. Wij willen een betere verhouding tussen de kosten en de baten en meer inzetten op cultureel ondernemerschap. Dit kan men onder meer bewerkstelligen door beter te gaan samenwerken en een professionelere aansturing. De VVD vindt dat de cultuursector meer op eigen benen moet komen te staan en zich voor haar financiering meer dan nu richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn van overheidssubsidies en moeten streven naar financiële zelfstandigheid. Crowdfunding kan hierbij een interessante optie zijn.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 22

De VVD wil dat activiteiten van Erfgoed Delft ontkoppeld worden, waarbij ieder van de afzonderlijke onderdelen streeft naar zoveel mogelijk financiële zelfstandigheid. De verzelfstandiging van de VAK moet verder worden doorgezet, met als doel de kosten uit de collectieve middelen verder terug te brengen.

De VVD wil brede talentontwikkeling en dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking kunnen komen met muziek- of cultuuronderwijs. Aansluitend kunnen kinderen of ouders besluiten of zij dit muziek- of cultuuronderwijs een vervolg wensen te geven.

Met gewenst effect in 2018: • De binnenstad van Delft als middelpunt voor cultuur en evenementen. • Een bloeiend en betaalbaar kunst- en cultuurleven met veel (ook jonge) Delftenaren actief of passief

betrokken bij culturele activiteiten. • Een voorwaardenscheppend beleid dat alle kunst en cultuur in Delft ontsluit.

• Een nieuwe internationale publiekstrekker in het complex van het voormalige Legermuseum. • Circa 100.000 bezoekers per jaar aan het Prinsenhof.

• Een nieuwe grote disco en popcentrum in het Spoorzonegebied. • Historisch Delft is nationaal en internationaal bekend en zichtbaar en beleefbaar voor (buitenlandse)

bezoekers.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 23

4. LEEFOMGEVING

Gerealiseerde effecten in 2018 Een gezonde veilige leefomgeving en een goede infrastructuur zijn van groot belang voor de (gemeentelijke) economie. Het garanderen van een goede infrastructuur is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. De stad moet schoon, heel, bereikbaar en veilig zijn met focus op kerntaken. Een goede balans tussen activiteiten in de stad en voorkomen van overlast is van groot belang voor het bewoonbaar houden van Delft. Daarnaast moeten er voldoende betaalbare parkeerplaatsen zijn en betaalbare woonlasten.

De VVD wil dat in 2018 • Fietsen in Delft te allen tijde veilig is voor iedereen.

• De woonlasten in Delft met 10% zijn gedaald • Geen verdere bezuinigingen op de openbare ruimte en groen.

• Een stad die één van de mooiste van Nederland is. • Betrokken inwoners: groenadoptie, werkzoekenden inzetten bij het onderhoud. • De stad bereikbaar is met goede en gastvrije parkeervoorzieningen en duidelijke bebording.

• Mobiel cameratoezicht waar nodig. • Een goede balans tussen handhaving en gastvrijheid.

De VVD wil deze effecten realiseren door maatregelen op het gebied verkeer, openbaar vervoer en parkeren, bouwen en wonen, openbare ruimte en groen en afval en reiniging. Dit hoofdstuk presenteert de maatregelen die de VVD wil nemen.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 24

4.1 VERKEER, OPENBAAR VERVOER EN PARKEREN

De situatie in Delft De autobezitter wordt in Delft gezien teveel gezien als melkkoe. Er zijn te weinig parkeerplaatsen en de parkeertarieven zijn de afgelopen jaren structureel gestegen. Inwoners, ondernemers en toeristen worden daarnaast geconfronteerd met veel overlast door weg- en bouwwerkzaamheden, met name in het Spoorzone gebied. Routes zijn vaak niet logisch of door een woud aan borden is de juiste informatie niet te vinden. Er wordt tijdens de verbouwing van de Spoorzone en de Sebastiaansbrug aandacht besteed aan bereikbaarheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven, maar het kan nog beter. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd over de planning en effecten van projecten op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Overlast door infrastructurele projecten duurt soms langer dan nodig is. De bevoorrading van de winkels wordt vaak gedaan met zware vrachtwagens. Deze veroorzaken naast luchtvervuiling schade aan straten, kades en monumentale panden. Delft is een ideale fietsstad, maar sommige straten zijn onbegaanbaar door de verkeerd geparkeerde fietsen die door het gebrek aan parkeerfaciliteiten “fout”-geparkeerd staan.

De VVD wil Een transparant en logisch parkeerbeleid, waarbij voor iedereen duidelijk is wat er met de parkeerinkomsten gebeurt. Onze inzet is om zodanig op de kosten van het parkeersysteem te bezuinigen en zo slim te werken dat de parkeertarieven in Delft na jaren van forse tariefstijgingen structureel omlaag kunnen. De VVD wil een gesloten parkeersysteem wat betekent dat inkomsten uit parkeergelden (betaald parkeren en vergunningen) alleen worden besteed aan het parkeersysteem en handhaving daarvan. De VVD wil verder dat er een toereikend aantal parkeerplaatsen is voor auto’s en fietsen met bijzondere aandacht voor ondergronds en verlaagd parkeren. De VVD pleit voor goede en veilige fietsroutes en een efficiënt openbaar vervoersysteem. Bij gebouwen en functies waar veel fietsers parkeren, wil de VVD goedwerkende fietsparkeeroplossingen en handhaving van foutparkeerders. In autoluwe gebieden dienen spelregels te zijn daar waar voetgangers en fietsers elkaar in de weg zitten. De VVD wil dat de huidige klachten over bereikbaarheid en verkeersveiligheid snel worden verholpen. Alle werkzaamheden dienen goed en tijdig gecommuniceerd te worden. De VVD pleit bij infrastructurele werkzaamheden voor een goede afstemming met de buurgemeenten, de provincie en het Rijk.

Ook vinden wij het van belang dat de Binnenstad goed bereikbaar blijft voor mindervaliden. Dit kan door het aanpassen en verhogen van de tramperrons, het toegankelijk houden van trottoirs en het handhaven van het aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 25

Met gewenst effect in 2018:

• Concurrerende parkeertarieven. • Alleen betaald en vergunning parkeren in de binnenstad, de ring daar om heen, in overlast ervarende

gebieden en als een meerderheid van bewoners van een bepaalde wijk voorstander is. • Parkeerhandhaving meer in evenwicht met andere vormen van handhaving.

• Slimme tijdelijke parkeeroplossingen bij bouwplannen. • De gehele parkeerketen wordt uitgevoerd door een marktpartij.

• Geen weesfietsen of onjuist geparkeerde fietsen. • Betere bereikbaarheid van en doorstroming in Delft door:

o Doortrekken van een tramlijn naar vliegveld Rotterdam The Hague Airport; o Tramhaltes toegankelijk voor mindervaliden en mensen met (kinder)wagens; o De bebording en bewegwijzering in de stad is helder en eenduidig o Een poller vrije Binnenstad o Een groene golf stad o Een goed bereikbare TU-wijk

• Dag en nacht veilige fietsroutes met bijzondere aandacht voor gevaarlijke kruispunten bij scholen.

• Vier sporen tussen Den Haag en Rotterdam met een voetgangerstunnel bij Delft-Zuid • Een fietsparkeerverbod op drukke tijden in de Choorstraat en Jacob Gerritstraat.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 26

4.2 BOUWEN EN WONEN

De situatie in Delft Delft is een fantastische stad om te wonen, maar de balans in de binnenstad tussen leven en wonen staat onder druk. Zowel de bevolkingssituatie als de samenstelling en wensen van huishoudens in Delft zijn voortdurend in beweging. Zo neemt bijvoorbeeld de vraag naar huurwoningen toe en vermindert de vraag naar koopwoningen. De afgelopen jaren is er een mismatch ontstaan tussen vraag naar en het aanbod van woningen. Woningcorporaties zijn teveel oneigenlijke taken gaan uitvoeren en er wordt teveel scheef gewoond. Het woningaanbod in Delft is te beperkt om tegemoet te komen aan alle woonwensen. Er is te weinig ruimte voor maatwerk. Delft heeft daarnaast veel sociale woningbouw, terwijl er een tekort is aan huurwoningen voor de midden en hogere inkomensgroepen. Daarnaast raakt Delft veel net afgestudeerden kwijt door het beperkte woningaanbod voor starters. Voorts hebben aannames uit betere economische tijden in de grondexploitaties geleid tot grote tekorten in de gemeentebegroting, die ten koste gaan van de investeringen in de stad. Ook zijn de woonlasten in Delft hoog in vergelijking met buurgemeenten en voor bouwen en verbouwen worden nog steeds te veel bureaucratische hindernissen opgeworpen.

De VVD wil De VVD wil dat het grote aantal evenementen in de Binnenstad goed wordt gecoördineerd ter voorkoming van geluidsoverlast. De Binnenstad is ook een woonwijk. Terughoudendheid bij uitbreiding van het aantal terrasboten en terrassen. Dat de bevolkingssamenstelling in Delft en de woningvoorraad zoveel mogelijk in evenwicht wordt gebracht. Ook vindt de VVD dat woningbouwcorporaties terug moeten naar hun kerntaken: het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor jongeren en huishoudens met een laag inkomen. De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit en wil ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven op woongebied. De VVD is voorstander van het verkopen van huurwoningen door woningcorporaties, maar deze verkopen mogen niet marktverstorend zijn. Bij herstructurering moet rekening worden gehouden met de bestaande sociale structuur van woonwijken. De problemen bij Vestia mogen niet ten koste gaan van de afgesproken investeringen in de Delftse wijken, zoals Bomenwijk en Harnaschpolder, maar zullen zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke vorm moeten worden uitgevoerd.

Om in te spelen op de veranderingen in de maatschappij en in bejaardenhuizen/ verzorgingshuizen wil de VVD in de toekomst flexibel bouwen, dit betekent dat woningen naar behoefte vergroot of verkleind kunnen worden. Deze nieuwbouw zal voor een groot deel uit huurwoningen moeten bestaan, die vallen binnen het prijssegment van €600 tot €1.000 per maand. Mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen worden door de gemeente actief begeleid naar geschiktere woonruimte. Aanpassing van bestaande woningen wordt nagestreefd zodat senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 27

De VVD eist realistische, transparante grondexploitaties van grote projecten, zoals de Spoorzone en Harnaschpolder en het hanteren van grondprijzen die de woningbouw stimuleren. De VVD wil dat Delft nieuwbouwplannen adequaat afstemt met de buurgemeenten om onnodige concurrentie tussen soortgelijke naburige plannen te voorkomen. Ook wil de VVD bij nieuwbouwplannen dat aan de voorkant van plannen in inspraak en burgerparticipatie wordt geïnvesteerd. Zo moet bij planvorming zoals in de Spoorzone en Harnaschpolder maximaal op de veranderende woonwensen worden ingespeeld en past nieuwbouw in de Binnenstad bij de historische structuur. Bij nieuwbouwprojecten is er aandacht voor duurzaam en energiezuinig of energieneutraal bouwen. Dit mag in eerste instantie geld kosten, mits het zich op termijn terugverdient. In alle projecten zal sterk moeten worden ingezet op particulier opdrachtgeverschap (PO) en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De VVD wil tevens dat de woonlasten in Delft gaan behoren tot de laagste in de regio en maakt zich hard voor het makkelijker maken van verbouwen in Delft. De VVD wil dat inwoners van Delft makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen aan te passen. Beperkende of overbodige regels en vergunningen worden daartoe zoveel mogelijk afgeschaft.

Met gewenst effect in 2018: • Lagere woonlasten door een verlaging van de OZB, de afvalstoffenheffing en meer energiezuinige

woningen. • Voldoende aanbod in zowel de huur- als koopsector om aan de gevarieerde vraag naar woningen te

kunnen voldoen.

• Voldoende aanbod van huurwoningen voor jongeren en andere starters. • Heldere en haalbare afspraken met Woningcorporaties over scheefwonen. • Studentenhuisvesting wordt zoveel mogelijk gerealiseerd op de campus van de TU.

• Extra aandacht en ruimte voor de realisatie van experimentele woonvormen. • Vergunningen en ontheffingen zijn omgezet in (digitale) meldingen, waardoor de afhandeling sneller en

efficiënter kan en de legeskosten aanzienlijk zijn verlaagd.

• Ruimte voor particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen. • Bewoners worden in een vroeg stadium betrokken in het planproces.

• De gemeente een programma heeft ingezet voor het levensloop bestendig maken van woningen. • Heel Delft beschikt over een glasvezelnetwerk. • Goede planning van bouwwerkzaamheden waarbij niet meerdere keren achter elkaar de straat open

gaat. • Realistische stimulerende grondexploitaties.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 28

4.3 VEILIGHEID

De situatie in delft Delft is in vergelijking tot andere gemeenten een veilige stad. Echter de politie kan nog meer zichtbaar zijn en onveilige en enge plekken kunnen voortvarender worden aangepakt. De inzet van wijkagenten wordt over het algemeen als positief ervaren, maar veroorzakers van overlast en criminaliteit kunnen nog teveel hun gang gaan. Ook is er nog steeds niet overgegaan tot het plaatsen van camera’s in onveilige gebieden, hetgeen de opsporing bemoeilijkt. De VVD heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening laten opnemen dat het verkopen van fietsen op straat strafbaar is, waardoor heling bemoeilijkt wordt. Door een unaniem aangenomen motie van de VVD heeft de gemeente ook een hernieuwd plan van aanpak fietsendiefstal gestart. Onder andere het inzetten van de succesvolle lokfietsen zijn daar het gevolg van.

De VVD wil Een veilige stad voor alle inwoners (ongeacht hun afkomst en geaardheid), ondernemers en bezoekers. Voor de VVD is veiligheid één van de kerntaken van de overheid. De VVD is dan ook tegen bezuinigen op politie en brandweer. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze, de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn en de gemeente heeft oog voor het veiligheidsgevoel van de inwoners. Dat betekent dat wij ons richten op het verminderen van de criminaliteit, verminderen van overlast door hangjongeren, voorkomen van radicalisering en verhogen van veiligheid van fietsers. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. De wens van de politie dat meer inwoners deelnemen aan Burgernet wordt door de VVD ondersteund. Wij willen dat de wijken veiliger worden door mobiele politieposten in de wijken waar dit nodig is, met een zichtbare wijkagent. Bewoners krijgen jaarlijks de mogelijkheid om inzendingen te doen en te stemmen voor de meest onveilige en enge plek in Delft. De meest onveilige plekken worden direct aangepakt.

Met gewenst effect in 2018: • Permanente aandacht voor onveilige en enge plekken door vaste of mobiele camera’s, tijdelijke

politieposten, goede verlichting. • Hangjongeren veroorzaken geen overlast meer.

• Minder fietsendiefstal. • Zichtbare handhavend optreden tegen en bestrijden van de kleine criminaliteit.

• Dat de rol van burgers in de preventie en signalering van criminaliteit is vergroot. • Meer mensen nemen deel aan Burgernet.

• Een effectievere en efficiëntere veiligheidsketen door goed afgestemde samenwerking tussen de veiligheidspartners.

• Een gedeelte van de controle/toezicht op brandveiligheid van bouwplannen wordt uitbesteed aan aannemers/constructeurs.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 29

4.4 OPENBARE RUIMTE EN GROEN

De situatie in Delft Helaas is er nog veel overlast van graffiti, vertoont het straatmeubilair en de inrichting van de openbare ruimte weinig samenhang en ligt er nog te vaak vuil op straat en in de grachten. Ook is er wildgroei aan uithangborden, (gevel)reclame en lichtbakken. Groen in de binnenstad draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het woon- en leefklimaat. Waar groen verdwijnt, wordt dit niet altijd gecompenseerd. Bloeiende planten zijn nog te weinig zichtbaar in de binnenstad. Door bezuinigingen wordt het minimum bereikt van een schone, hele en veilige stad. Bewoners zijn niet overal betrokken bij hun eigen leefomgeving.

De VVD wil De VVD wil een frequentere schoonmaak van de binnenstad met extra aandacht voor openbare pleinen en opruimen na evenementen. Rustplekken (bankjes), afvalbakken en openbare toiletten zijn er, waar dat gewenst is. Tevens wil de VVD de wildgroei aan uithangborden, gevelreclame en lichtbakken in de binnenstad ontmoedigen zonder hiervoor onnodig regels en hindernissen op te werpen. Hiervoor dienen de bestaande welstandseisen geactualiseerd te worden op basis van vergelijkingen met andere historische steden. Handhaving dient strenger plaats te vinden.

De VVD wil dat het onderhoudsniveau van groen, zwerfvuil, schoonmaken van de stad niet verder zakt. De VVD pleit voor geen verdere bezuinigingen op de Openbare Ruimte. Mensen worden in het kader van hun uitkering om een tegenprestatie gevraagd door een bijdrage te leveren aan het leefbaar houden van openbare ruimte. Ook bewoners worden structureel betrokken bij het (her)inrichten van de openbare buitenruimten en woonwijken door laagdrempelige regelingen om openbaar groen te adopteren en te onderhouden. De gemeente houdt hier wel de regie, spreekt bewoners en partijen aan op de prestaties. Een groene stad draagt bij aan een prettig leefklimaat. Daarom worden het planten van bomen, groene daken en muren en bloeiende planten in de stad zoveel aangemoedigd.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt door alle zaken in een keer mee te nemen in de onderhoudsbeurt: straat, riool, parkeerplaatsen, borden, verlichting etc. Achterstallig onderhoud van de straten, pleinen en bruggen wordt ingelopen. Door tijdig onderhoud uit te voeren wordt kapitaalvernietiging voorkomen. Ook wordt de overlast door onverwachtse wegafsluitingen voorkomen.

Daar waar sprake is van reststroken openbaar groen kunnen deze in gebruik worden gegeven aan de aanliggende bewoners dan wel worden verkocht met behoud van de functie van groen, waarbij wat prijsvorming betreft rekening wordt gehouden met de besparing van onderhoud door de gemeente.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 30

Met gewenst effect in 2018:

• Een groene en schone stad waarin het veilig en prettig wonen, recreëren en spelen is: o Meer groene daken en muren in Delft dan in 2014. o Achterstallig onderhoud van de straten, pleinen en bruggen is ingelopen. o Verregaande adoptie van groen. o Mensen in het kader van een tegenprestatie worden inzet voor een schonere stad. o Geen werk aan de weg waarbij meerdere keren achter elkaar de straat open gaat.

• Het aantal terrassen, horeca-uitingen en terrasboten passend bij de schaal van de stad.

• Minder en beter in de binnenstad passende (licht)reclame aan de gevels. • Vernielingen en vervuiling worden direct aangepakt en hersteld dan wel schoongemaakt, de kosten

worden op de daders verhaald. • Voldoende rustplekken (banken), afvalbakken en openbare toiletten.

• Voldoende speelplekken voor de jonge en oudere jeugd.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 31

4.5 AFVALSTOFFEN EN REINIGING

De situatie in Delft Door bezuinigingen op het verzamelen van zwerfvuil en het niet adequaat legen van ondergrondse containers, wanneer die vol zijn en graffiti maakt Delft op flink wat plekken een onverzorgde soms zelfs vieze indruk. Dat is geen visitekaartje voor de stad.

Ondanks dat de vuilcontainers in de stad om de week geleegd worden, is het tarief voor de afvalinzameling niet gehalveerd. De afvalstoffenheffing is in vergelijking tot de regio hoog en de inzameling van huisvuil kan efficiënter.

De VVD wil Dat Delft nog schoner is. De VVD wil goede organisatie van de hele afvalketen.

Een schone stad is een van de kernthema’s van de VVD. De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners. De VVD is voor stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en het schoonhouden van de eigen straat, wijk en buurt. Als dit op een goede manier gebeurt en door het schoonhouden van straten te koppelen aan de afvalinzameling, zou dit tot verlaging van de afvalstoffenheffing moeten leiden.

Zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. Volle ondergrondse containers worden tijdig geleegd, zodat ophoping van afval rond de containers niet voorkomt. In de zomermaanden worden de containers extra geleegd om stankoverlast rond de eigen afvalbak te voorkomen.

Het op de juiste manier en op het juiste moment aanbieden van vuilniszakken in de binnenstad zal leiden tot vermindering van zwerfvuil. Vuilnis ophalen moet worden afgestemd op een logisch moment van aanbieden (meestal ’s avonds).

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 32

De VVD is groot voorstander van de ketenbenadering in afvalinzameling en reiniging. Door aan de voorkant mensen te stimuleren goed na te denken over de afvalproductie en het gescheiden aanbieden van afval, kan aan de achterkant de inzameling efficiënter georganiseerd worden en kunnen sommige afvalstromen (glas, papier/karton en kunststof) opnieuw als grondstof worden gebruikt. Deze afvalstromen leveren geld op in plaats van dat het geld kost! Ook kan gedacht worden aan het opnemen van weesfietsen in de afvalketen: deze weesfietsen zijn als grondstof geld waard in plaats van dat ze geld kosten. Met deze impuls kan het hergebruik bevorderd worden en het opruimen van weesfietsen worden betaald. Bij het verminderen van afvalproductie horen ook afspraken met bedrijven over het aanbieden van producten in duurzame verpakkingen dan wel de mogelijkheid te bieden aan de klant om de verpakking in de winkel achter te laten.

De VVD is voor efficiënte inzameling en verwerking van afval, waarbij intergemeentelijke samenwerking in veel gevallen zal leiden tot financiële en bedrijfsmatige voordelen. Als dit voordelen biedt kan de uitvoering door bedrijven gebeuren en mogelijk gekoppeld worden aan het beheer van de openbare ruimte (inclusief de sociale werkplaats) door deze bij voorkeur onder te brengen bij één marktpartij. Betalen per kilo afval, bijvoorbeeld door een chip op de afvalcontainer, ziet de VVD niet zitten. De kans is erg groot dan mensen het afval ergens anders laten wanneer de bak vol is en dat zal leiden tot een toename van het zwerfvuil in de stad of illegale dumpingen in de Delftse Hout of de grachten.

Met gewenst effect in 2018: • Een effectieve en efficiënt georganiseerde afvalketen van afvalinzameling tot afvalverwerking. • Een geprivatiseerde afvalketen waarbij maatwerk per wijk en één afvalbedrijf de uitgangspunten zijn.

• Delft behoort tot de goedkoopste gemeenten in de regio wat betreft de afvalstoffenheffing. • Delft is in schoner.

• Geen zwerfvuil.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 33

5. LOKAAL BESTUUR

Gerealiseerde effecten in 2018 De slagvaardigheid van de overheid wordt te zeer beperkt door bestuurlijke drukte. Delft heeft relatief veel ambtenaren, het beleid van de gemeente wordt steeds ingewikkelder en burgers en ondernemers lopen te vaak vast in bureaucratie. Daarnaast moet de gemeente de komende jaren taken en verantwoordelijkheden overnemen van de Rijksoverheid. Deze decentralisaties zetten de betaalbaarheid verder onder druk en dwingen tot keuzes over wat je wel en niet doet als gemeente en of je alleen of samen werkt. De overheid moet terughoudend zijn ten aanzien van nieuwe taken, bestaande taken kritisch bekijken en de focus houden op de kerntaken. Een compact en overzichtelijk georganiseerde overheid moet voor burgers een betrouwbare partner zijn die gemaakte afspraken nakomt en regels handhaaft. Een dienstverlenende en klantvriendelijke werkwijze draagt bij aan het vertrouwen in de overheid.

De VVD wil dat in 2018 • Delft financieel krachtig is met voldoende eigen vermogen. • Delft in de top 3 staat van meest betaalbare gemeenten in de regio.

• Delft een intensief samenwerkingsverband heeft met Rijswijk en Midden-Delfland. • Delft staat in de regio in de top 3 als het over klantvriendelijkheid van de publieksbalie gaat.

De VVD wil deze effecten realiseren door een kleiner en effectiever bestuur, betaalbare en toegankelijke dienstverlening, verantwoord financieel beleid en een versterking van de positie van Delft in de wereld. Dit hoofdstuk presenteert de maatregelen die de VVD wil nemen.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 34

5.1 GEMEENTEFINANCIËN

De situatie in Delft De financiële situatie in Delft is weinig rooskleurig. Zo is het eigen vermogen de afgelopen jaren fors gedaald en veel te laag en moet Delft per inwoner veel meer bezuinigen dan andere gemeenten. Daarnaast of misschien daardoor is Delft voor burgers en ondernemers een relatief dure gemeente. Ondanks het feit dat onder druk van de VVD de OZB met maximaal de inflatie stijgt is Delft, zeker in vergelijking met de omringende gemeenten, een dure stad om in te wonen, ondernemen en parkeren.

De VVD wil De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld om twee redenen. Ten eerste niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt en ten tweede zijn hoge lasten een belemmering voor ondernemerschap. Daarom is het noodzaak om de financiën op orde te brengen. Wij schuiven geen lasten van nu door naar volgende generaties. Door lage lasten zijn wij een aantrekkelijke en gastvrije stad voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Want de VVD is zich ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is. Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daarom wil de VVD steeds bekijken of wat we als gemeente doen nog zinvol en noodzakelijk is. Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken we of het niet met bestaande middelen kan. Het doel is een goedkopere overheid door terug te vallen op het goed uitvoeren van de kerntaken. Wij willen de financiën op orde krijgen door intensieve samenwerking met anderen en het meer gebruik maken van alternatieve financieringsmodellen, waarbij de kracht van de private sector beter wordt benut.

Met gewenst effect in 2018: • Lagere woonlasten voor inwoners en bedrijven. • Lagere tarieven voor leges en vergunningen.

• Een stijging van het eigen vermogen. • Door taken af te stoten, meer samen te werken en gebruik te maken van alternatieve

financieringsmodellen wordt geld bespaard. • De decentralisaties zijn financieel ingepast door een versterking van de regierol van de gemeente en door

intensief samen te werken met andere gemeentes en ketenpartners.

• Duidelijkheid over de te realiseren effecten, intake in eigen hand houden en spreken met de uitvoeringsorganisaties een budgetplafond af waarop ze worden afgerekend.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 35

5.2 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

De situatie in Delft Delft heeft de ambitie om een regiegemeente te worden en heeft de afgelopen jaren voorzichtige stappen in die richting gezet. Hoewel wordt onderkend dat een flink aantal taken goedkoper en beter door anderen kunnen worden uitgevoerd is er de afgelopen jaren op dit gebied onvoldoende bereikt. Een heldere rolopvatting ontbreekt en de gemeente voert nog steeds te veel taken zelf uit. Delft heeft daarnaast, ten opzicht van de rest van het land, een groot ambtenaren apparaat. Zowel de financiële situatie als de overheveling van taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen vragen echter om een doortastende overheid die keuzes maakt. Het is onvermijdelijk dat Delft de komende jaren meer gebruik gaat maken van de kracht van anderen.

Daarnaast blijkt dat inwoners en ondernemers zich vaak stukbijten op bureaucratische belemmeringen en inflexibiliteit van ambtenaren. Inspraak door inwoners wordt vaak ervaren als een formaliteit en de waardering van de kwaliteit van dienstverlening door inwoners en ondernemers moet omhoog.

De VVD wil Een daadkrachtig overheidsbestuur dat in dienst staat van de burger en niet andersom. De VVD wil een kleine en krachtige overheid en ziet de gemeente als regiegemeente die de uitvoering zoveel mogelijk overlaat aan anderen daar waar zij het beter en goedkoper kunnen. De gemeentelijke organisatie is nog altijd te groot. De laatste inkrimping heeft vrijwel alleen effect gehad op uitvoerend personeel terwijl de duurdere managementlagen zijn blijven zitten. De VVD zet de komende vier jaar in op het verminderen van het aantal ambtenaren. Dat kan. Door een concentratie op kerntaken door de gemeente en door een heldere rolopvatting en duidelijkheid over welke taken de gemeente zelf of samen met anderen wil uitvoeren en welke taken de gemeente wil uitbesteden of helemaal wil afstoten. Uitgangspunt is dat de gemeente bij de levering en financiering van publieke diensten zoveel mogelijk zoekt naar samenwerking met burgers, maatschappelijke instanties en publieke en private partners in de regio. Voor bijvoorbeeld projectontwikkeling, parkeerbeheer, grondbedrijf, ICT beheer en afvalverwerking zijn goede alternatieven beschikbaar en door individuele burgers of kleinere maatschappelijke organisaties de ruimte te geven of met vaak eenvoudige faciliteiten te ondersteunen, kunnen in de stad prachtige dingen tot stand komen. De VVD wil dat slimme ideeën vanuit de samenleving worden gemobiliseerd en gebruikt. De VVD wil verder dat Delft intensief samenwerkt met gemeente Rijswijk en gemeente Midden-Delfland. Zo willen wij een gemeenschappelijk Shared Service Centre (SSC) waarin ondersteunende diensten zijn ondergebracht.

De VVD zet daarnaast in op minder en eenvoudige regels en een lerende cultuur (in plaats van een afrekencultuur) waarin ambtenaren op een verantwoorde manier risico’s durven te nemen in het belang van de burger. Tegen corruptie door bestuurders of medewerkers van de gemeente moet echter keihard worden opgetreden. De VVD wil niet alleen inspraak, maar ook terugspraak over wat er met de input van inwoners is gebeurd.

Wij willen een service- en klantgerichte gemeente die betaalbare, toegankelijke en goede diensten levert. Een digitaal loket dat 24 uur per dag bereikbaar is, is voor de VVD vanzelfsprekend.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 36

Met gewenst effect in 2018: • Reductie van het aantal ambtenaren. • Een gemeentebestuur dat toepasbaar beleid maakt, de regierol vervult en de uitvoering van

werkzaamheden zoveel mogelijk laat verzorgen door deskundige partijen. • Uitbesteden van de volgende taken en diensten:

o Het parkeerbeheer voor auto’s en fietsen; o Het actieve grondbedrijf; o De controle van bouw en woning toezicht; o Het ingenieursbureau; o Het zwembad.

• De gemeente maakt gebruik van slimme ideeën vanuit de samenleving door crowdsourcing.

• Samenwerking met gemeente Rijswijk en gemeente Midden-Delfland. • Minder regels en één wethouder die daarop aanspreekbaar is.

• Handhaving van regels gebeurt in overleg met ondernemers, bezoekers en bewoners. • Zichtbare en aanspreekbare stadsbestuurders met herkenbare en samenhangende

verantwoordelijkheden. • Digitale afspraken binnen maximaal vijf werkdagen.

• Dienstverlening is digitaal: én in het Nederlands én in het Engels. • Afhandeling van e-mails en brieven gebeurt tijdig en inzichtelijk.

• Openingstijden sluiten aan bij de behoeften van burgers en bedrijven. • Tijdige en specifieke informatie over ontwikkelingen in de directe omgeving.

• De gemeente is toegankelijk, goed bereikbaar (fysiek, telefonisch en digitaal) en betrouwbaar (komt afspraken na).

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 37

5.3 DELFT IN DE WERELD, EUROPA, SUBSIDIES

De situatie in Delft Misschien dat niet iedereen het zich dagelijks realiseert, maar Europa speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de Delftse inwoners en ondernemers. Passend gebruik maken van de mogelijkheden die Europa biedt, komt het economische en culturele klimaat ten goede.

Onze visie blijft echter niet beperkt tot Europa. De VVD beseft dat internationale samenwerking en economische vooruitgang nodig zijn om de wereld veiliger te maken. Daar ligt een taak voor het rijk maar de gemeente mag hiervoor niet blind zijn. Delft is daarom een met de blik naar buiten gerichte stad die internationale contacten verwelkomt. Daarbij valt te denken aan het verwelkomen van toeristen en expats uit alle windstreken maar ook aan het onderhouden van betrekkingen met zustersteden. Dat kan door gezelschappen van burgers maar ook door zusterstadverbindingen op wetenschappelijk of economisch terrein. Mede door Delfts Blauw, Oranje, Vermeer en de Technische Universiteit is Delft wereldvermaard. Onze stad, gelegen tussen Den Haag en Rotterdam, heeft een stevige positie in de regio. De huidige grenzen echter belemmeren Delft in de realisatie van de ambities.

De VVD wil Wat de VVD betreft is Delft een gastvrije, extroverte stad met een open blik naar buiten die internationale contacten verwelkomt. Daarin legt de VVD prioriteit bij het leggen en onderhouden van contacten met bedrijven, instellingen en overheden die bijdragen aan het (economische) beleid en de strategie van Delft. Niet alleen in Europa, maar bijvoorbeeld ook in Azië. De gemeentelijke subsidierelatie met stedenbanden, zoals Esteli in Nicaragua worden wat de VVD betreft beëindigd, tenzij particulieren dit in stand willen houden en willen financieren.

Voor het verkrijgen en behouden van draagvlak voor lokaal internationaal beleid is het van groot belang dat de voordelen en resultaten hiervan zichtbaar worden gemaakt. Welke internationale subsidies zijn binnengehaald? Wat is de toegevoegde waarde van de relatie met de Chinese porseleinstad Jingdezhen? Hoeveel in Delft woonachtige expats dragen dagelijks bij aan het bruto Delfts product?

Mede door Delfts Blauw, Oranje, Vermeer en de Technische Universiteit is Delft ook over de grens een sterk merk. Bij het leggen van internationale contacten tussen lokale bedrijven en instellingen en buitenlandse partners speelt de gemeente een faciliterende rol en enthousiasmerende rol, die partijen bij elkaar brengt en belemmeringen zo veel mogelijk wegneemt. Gelet op de nog kansen die er liggen, is de VVD voor extra inzet van (ambtelijke) capaciteit op Internationaal gebied, op voorwaarde dat de kosten hiervan minimaal terugverdiend worden.

Met gewenst effect in 2018: • Een positieve en pro-actieve houding ten opzichte van internationale contacten. • Internationale contacten die bijdragen aan het beleid en de strategie van Delft.

• Besparingen door beëindiging van de gemeentelijke subsidierelatie met Esteli. • Extra inzet op internationaal gebied die zich minimaal terugverdient.

• Voordelen en resultaten van lokaal internationaal beleid zijn zichtbaar. • Meer gebruik van Europese subsidieregelingen.

• Extra capaciteit voor de lokale Europadesk.

Verkiezingsprogramma VVD Delft

www.vvddelft.nl 38

Programmacommissie

• Linda Böcker

• Adam Glabus • Lennart Harpe

• Marc Koster van Groos • Ruud Lek

• Dimitri van Rijn • Bart Smals

• Miranda Voogt (Voorzitter) • Hatte van der Woude

Licentie

Dit werk is gelicenseerd onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland. Ga naar http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/ om een kopie van de licentie te kunnen lezen.

Alle gebruikte afbeeldingen hebben de volgende licentie: CC-BY VVD Delft/Willem van Valkenburg

Met uitzonderingen van onderstaande afbeeldingen:

Pagina 6 YesDelft perskit: http://www.yesdelft.nl/nl-nl/overons/pers.aspx Pagina 8 CC-BY-NC-SA Ruud Cuypers: http://www.flickr.com/photos/ruudcuypers/5984768891/ Pagina 12 CC-BY Marco Raaphorst: http://www.flickr.com/photos/raaphorst/6148015610/ Pagina 14 CC-BY Zorgenwelzijnplein.nl: http://www.flickr.com/photos/zorgenwelzijnplein/4472277777/ Pagina 16 CC-BY-NC-SA Tom & Katrien: http://www.flickr.com/photos/inferis/5456129854/ Pagina 18 CC-BY Metro Centric: http://www.flickr.com/photos/16782093@N03/9464946327/ Pagina 19 Delft Imagebank: http://delftimagebank.com/stock-photo/riddertoernooi-8385.html Pagina 20 CC-BY-NC-SA Bas Kers: http://www.flickr.com/photos/21933510@N07/2118415965/ Pagina 27 CC-BY-NC Gerard Stolk: http://www.flickr.com/photos/gerardstolk/7095587923/ Pagina 28 CC-BY Edo Dijkgraaf: http://www.flickr.com/photos/combron/9856715513/ Pagina 30 CC-BY-NV-SA David Samuel Santos: http://www.flickr.com/photos/samuel_santos/8404003960/ Pagina 32 CC-BY-NC Philip: http://www.flickr.com/photos/dragonpreneur/6165348795/ Pagina 37 CC-BY-NC Roel Wijnants: http://www.flickr.com/photos/roel1943/6838321669/