wiener osiguranje brosura v2 - hums

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2021

17 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wiener osiguranje brosura v2.inddNAŠE PRVO OSIGURANJE
Osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna zaštita za 111 kn godišnje! Pokrie za profesionalnu odgovornost i pravnu zaštitu u kaznenom i prekršajnom postupku je
do iznosa 150.000,00 kn po štetnom dogaaju s dvostrukim agregatnim limitom.
Ugovorite svoje osiguranje im prije uplatom premije i bezbrino radite posao koji volite!
ZA LANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA POSEBNA PONUDA WIENER OSIGURANJA VIG
Boo Šaravanja, lan Uprave Wiener osiguranja VIG i Tanja Lupieri, predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara tijekom potpisivanja Ugovora o suradnji
“Vrlo smo zadovoljni ostvarenom suradnjom s Hrvatskom udrugom medicinskih sestara, jer emo na taj na- in moi ponuditi svim lanicama i lanovima udruge sigurnost prilikom neugodnih dogaaja koji ih mogu zatei, zbog kojih bi mogli profesionalno odgovarati ili e im moda zatrebati pravna zaštita. Medicinske sestre su osobe koje njeguju, pomau i štite bolesne i za vrijeme svoga rada elimo da se osjeaju bezbrino uz Wiener osiguranje VIG.”
N AŠ
E PR
GODIŠNJE!KUNA
PRIMJER:
Osoba u dobi od 30 godina sklapa osiguranje Kids Benefi t u korist tek roenog djeteta u trajanju od 25 godina.
Ukupni mjeseni obrok premije 219,96 kn.
Isplata za sluaj smrti = 60.000 kn
Isplata za sluaj smrti oba roditelja = 120.000 kn
Isplata za sluaj doivljenja = 60.000 kn
Pokrie za sluaj trajne nesposobnosti za rad = Oslobaanje plaanja premije
Osigurana svota za trajni invaliditet = 300.000 kn
Isplata za 100 % trajni invaliditet = 450.000 kn
DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ogranienja, a ukoliko se ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a.
VRSTE PROGRAMA:
Program DOPUNSKO CLASSIC osigurava pokrie svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u
punom iznosu bez ogranienja i to za specijalistiki pregled, specijalistiku dijagnostiku, fi zikalnu terapiju, bolniko lijeenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog lijenika i za izdavanje lijeka po receptu.
DOPUNSKO CLASSIC
• Pristupna dob 18 – 39 45 kn mjeseno (540 kn god.)
• Pristupna dob 40 – 59 63 kn mjeseno (756 kn god.)
• Pristupna dob 60+ 130 kn mjeseno (1.560 kn god.)
DOPUNSKO B1000
Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokrie svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ogranienja.
Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokrie doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 1.000 kn godišnje.
DOPUNSKO B1000
• Pristupna dob 18 – 39 60 kn mjeseno (720 kn god.)
• Pristupna dob 40 –59 93 kn mjeseno (1.116 kn god.)
Pogodnosti za Vas:
• ISKAZNICA KAO SREDSTVO PLAANJA
• DOPLATA ZA LIJEKOVE S DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA
• Ukoliko se posebno ugovori Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva doplate za lijekove s dopunske liste lijekova do ukupnog iznosa od 1.000,00 kn godišnje.
Na dopunskoj listi lijekova nalazi se više od 750 razliitih lijekova.
MOJ (O)SIGURAN AUTO
OSIGURANJE AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Vodei se individualnim pristupom prema Vama i Vašem vozilu kreirali smo proizvod osiguranja od automobilske odgovornosti za osobna vozila MOJ (O) SIGURAN AUTO ZA CIJENU PO MOJOJ MJERI jer cijenimo Vašu individualnost, sigurnu vonju i vjernost. Provjerite našu ponudu i prednosti koje Vas oekuju s
obzirom na dob vozaa, snagu motora i registracijsko podruje.
Proizvodom MOJ (O)SIGURAN AUTO ZA CIJENU PO MOJOJ MJERI moete zaštititi:
• Svoj budet od troškova nastalih uslijed prometne nezgode
• Osiguranje osoba od posljedica nesretnog sluaja
• Pravna zaštita
Wiener asistencija
Wiener asistencija koristit e vam kad god zatrebate pomo na cesti, bilo da se radi o zamjeni kotaa i guma, istakanju pogrešnog goriva, dolijevanju goriva, zamjeni ili punjenju akumulatora i osiguraa, otkljuavanju zakljuanog vozila ili pak popravku vozila. U svakoj situaciji Wiener asistencija pokazat e se kao nezamjenjiv suputnik!
GET WELL BENEFIT
OSIGURANJE ZA SLUAJ OPERACIJE
Program Get Well Benefi t omoguuje Vam jednostavnu i pristupanu fi nancijsku zaštitu za sluaj operacija uslijed bolesti ili nezgode. Osiguranici sami biraju kliniku i lijenika bilo gdje na svijetu, a Wiener osiguranje VIG isplauje odgovarajuu osiguranu svotu u gotovini – jednostavno i brzo.
S obzirom da operacija uvijek dolazi u nezgodnom trenutku i povezana je s troškovima, a cijene u privatnim klinikama mogu biti previsoke, osiguranje pokriva osim troška operacije i trošak smještaja obitelji u mjestu operacije i rehabilitacije, kao i dodatne troškove vezane uz lijeenje i oporavak.
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Slovenska ulica 24 10 000 Zagreb
H R 4 9 2 4 0 2 0 0 6 1 1 0 0 2 9 1 6 8 0
1 3 1 8 ∑ 3 1 0 0 ∑H R 0 0
Osiguranje − HUMS
Osiguranje − HUMS
H R K = 1 1 1 0 0 HRK =111,00
Kontakt osobe
Lidija Juzbaši Barle, tel. 01 3718 957 | mob. 091 4899 668 | fax 01 4690 957 | e-mail: [email protected]
Mate uljak, tel. 01 3718 784 | mob. 098 482 254 | fax 01 4690 957 | e-mail: [email protected]
Izdava letka: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group
PRIMJER
• ena
• Osigurana svota: 50.000 kn
• Operacija unjaka: na Popisu je vrednovana s 30 % iznosa osigurane svote
Osigurana svota = 50.000 kn
Tromjesena premija = 148,19 kn
Operacija unjaka (cijena privatne lijenike prakse) = 6.500 kn
PREMIJA - OSIGURANA SVOTA
Boo Šaravanja, lan Uprave Wiener osiguranja VIG
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Slovenska 24 10 000 Zagreb
HR492402006110029168 240210020
1318∑ HR04
pravna zaštita
HRK=11100HRK =111,00
pogreške se neminovno dogaaju, a fi nancijski rizik plaanja odšteta zdravstveni djelatnik, odnosno bolnica ne moe sam prihvatiti i sam nositi. Jest da osiguranje predstavlja trošak, ali je to jeftinije i sigurnije rješenje od plaanja odšteta iz redovitog poslovanja. Zbog sloenosti i zahtjevnosti materije sudskih sporova zbog medicinske pogreške, ti postupci su dugotrajni i skupi. U toku postupka provodi se više vještaenja (esto vještaci imaju potpuno razliita mišljenja) prije donošenja provostupanjske presude. Nakon prvostupanjske presude obino slijedi albeni postupak. Bolnice su vrlo nesklone nagodbama jer im u opoj zdravstvenoj besparici bilo kakve isplate remete i onako teško poslovanje. esto sporove odugovlae, iako im za cijelog trajanja spora tee zatezna kamata.
Polica osiguranja profesionalne odgovornosti pokriva odštetne zahtjeve koje prema zdravstvenom djelatniku, odnosno drugom zdravstvenom djelatniku, odnosno zdravstvenoj ustanovi, postavi pacijent ili lanovi njegove obitelji. Takoer iz osiguranja se nadoknauju troškovi postupka u graanskim parnicama za naknadu štete. U te troškove spadaju troškovi vještaenja i troškovi odvjetnika. Ova polica ujedno prua i pravnu zaštitu osiguranika od previsokih i neutemeljenih odštetnih zahtjeva.
Svaka pogreška medicinskih sestara/ tehniara moe istodobno biti disciplinski procesuirana pred komorom i dobiti svoj kazneni epilog. Visina štete i odštetna odgovornost odreuje se u graanskom postupku, tj. parnici radi naknade štete, ali esto se dogaa da se uz parnicu paralelno vodi i kazneni postupak protiv zdravstvenog djelatnika odnosno drugog zdravstvenog osoblja osobno.
Vano je istaknuti da se polica osiguranja profesionalne odgovornosti ne odnosi na utvrivanje odgovor- nosti u kaznenim, disciplinskim i prekršajnim predmetima. Polica osiguranja profesionalne odgovornosti ne pokriva troškove obrane, troškove spora i troškove zastupanja u kaznenim, disciplinskim i prekršajnim predmetima. Takve troškove pokriva osiguranje odgovornosti pravne zaštite.
Polica osiguranja pravne zaštite upravo ima za cilj naknadu troškova i pruanje pravne zaštite zdrav- stvenim djelatnicima u sluajevima kada je njihovo postupanje mogue okvalifi cirati kao kazneno djelo, prekršaj ili disciplinski prijestup.
Ana Kovaevi, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti iz Wiener osiguranja VIG
Što je osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna zaštita te kako Vam u budunosti mogu pomoi zaštititi se od posljedica neeljenih dogaaja?
Odgovor na to pitanje daje Vam Ana Kovaevi, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti iz Wiener osiguranja VIG.
“Zdravstvena djelatnost je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Upravo stoga, zakonodavac (drava) nastoji što preciznije urediti odnose koji nastaju izmeu zdravstvene ustanove, pacijenta i zdravstvenih djelatnika te drugog medicinskog osoblja.
Odgovornost zdravstvenih djelatnika za štetu uzrokovanu pacijentima zadnjih godina postaje vrlo znaajna tema zahvaljujui:
a) razvoju zdravstvene tehnike, koja postaje sve sofi sticiranija i koja u velikom broju sluajeva poboljšava i produava ljudski ivot, ali koja moe zakazati i tako dovesti do medicinskih nesrea;
b) sve veoj informiranosti pacijenata, kojima se prije odreenog postupka lijeenja daje informacija o rizinosti i trai se njihov pristanak;
c) nedostacima u organizaciji i provoenju postupaka pruanja medicinskih usluga, ije se otkrivanje doivljava kao ugroavanje ugleda zdravstvene profesije;
d) poveanoj osjetljivosti pacijenata i njihove obitelji, koji su sve manje spremni prihvatiti neeljene rezultate lijeenja.
Tei sluajevi medicinske pogreške (ili medicinske nezgode) medijski su
vrlo atraktivni, što dodatno stvara pritisak javnosti na medicinsko osoblje. Naravno, sve se to uklapa u tendenciju pooštravanja kriterija odgovornosti za štetu. I naši i inozemni sudovi pokazuju sklonost prihvaanja stajališta da je pruanje zdravstvenih usluga opasna djelatnost i u rješavanju postupka za naknade sve eše uvode kriterij objektivne odgovornosti i poveavaju iznose naknade ošteenom pacijentu.
Nije nikakva tajna da su upravo sudovi ti koji promoviraju strou odgovornost zdravstvenih djelatnika i koji štite prava pacijenata širei odgovornost zdravstvenih djelatnika, a sve temeljem sve veeg broja propisa koji se odnose na zdravstvenu djelatnost i zaštitu prava pacijenata. Takvo stanje moe potencijalno imati vrlo negativne posljedice jer unosi nelagodu meu zdravstvene djelatnike, što ih odvraa od obavljanja djelatnosti, odnosno izbjegavanja rizinijih metoda lijeenja koje bi mogle pomoi pacijentu.
Sve navedeno je ponukalo profesionalne udruge i osiguratelje da pokušaju nai i predloiti rješenja kojima bi se poloaj zdravstvenih radnika uvrstio i uinio ekonomski neovisnim o eventualnoj pogrešci (ili nezgodi).
S ciljem bolje zaštite pacijenata, hrvatski zakonodavac je novelom Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2013. propisao “Poslodavac je obvezan sve zdravstvene radnike koji neposredno u vidu zanimanja pruaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu, osigurati od štete koja bi mogla nastati u provoenju zdravstvene zaštite.” Ovdje se misli na osiguranje profesionalne odgovornosti. Kada zdravstveni djelatnici imaju osiguranu profesionalnu odgovornost, tada odštetne zahtjeve zbog nastale štetne posljedice po pacijenta, umjesto njih
nadoknauje osiguratelj i to do visine pokria police osiguranja.
“Zakon o zaštiti prava pacijenata” proklamira ope naelo – pravo pacijenta na naknadu štete “sukladno opim naelima obveznog prava”.
Prema EU legislativi, osiguranje profesionalne odgovornosti u mnogim je profesijama obveza poslodavca. U veini europskih drava, posebice u zemljama EU, osiguranje zdravstvenih djelatnika od profesionalne odgovornosti zakonski je obvezno. ak i u zemljama gdje osiguranje od profesionalne odgovornosti nije obvezno, obavljanje medicinske profesije, zbog uvjeta na trištu i poveanog rizika od pruanja zdravstvenih usluga, nezamislivo je bez osigurateljnog pokria.
Posljednjih godina, sve je više nesretnih sluajeva u sustavu pruanja zdravstvene zaštite, ali i visokih odštetnih zahtjeva pacijenata i dugotrajnih sudskih postupaka protiv zdravstvenih ustanova i samog zdravstvenog osoblja. U Hrvatskoj sada prolazimo ono što su Sjedinjene Amerike drave prolazile 60-ih, nagli porast odštetnih zahtjeva zbog medicinske greške. Oni su uglavnom pronašli rješenja u dobro odrivom sustavu osiguranja medicinskog osoblja od profesionalne odgovornosti, utvreni su temeljni principi i rješenja tog sustava koji se razvija i nadograuje. Mi kao da odbijamo rei sljedee: medicinske
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. dio je vodee osigurateljne grupe u Srednjoj i Istonoj Europi – Vienna Insurance Group. Trenutno je, prema ostvarenoj premiji, meu vodeih pet osigurateljnih društava na trištu i s gotovo 800 zaposlenika i više od 100 prodajnih mjesta diljem Hrvatske svakodnevno je na
usluzi klijentima – od kvalitetnog savjetovanja prilikom odabira odgovarajuih osigurateljnih pokria, pa sve do brze obrade i isplate šteta.
Wiener osiguranje VIG nudi inovativne programe prilagoene individualnim potrebama i eljama klijenata od kojih izdvajamo:
Namijenjeno je svima u dobi od 14 do 70 godina ivota, u trajanju od najmanje 5, a najviše 30 godina. Najmanji obrok premije iznosi 21 €/140 kn mjeseno.
* Pripisana dobit ovisi o fi nancijskim rezultatima
poslovanja i nije zajamena
DODATNA ZAŠTITA
Kako bi vaša zaštita bila potpunija, uz Flexi Benefi t mogue je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog sluaja koje pokriva trajni invaliditet i dnevnu naknadu za boravak u bolnici.
Pogodnosti za Vas: • Kombinirajte svoje svote osiguranja i
svoju ratu; • birajte dinamiku rasta premije; • u sluaju promjene ivotnih okolnosti,
policu Flexi Benefi t u svakom trenutku moete prilagoditi svojim novim potrebama i mogunostima izmjenom pojedinih parametara Sve na jednoj polici;
• moete ga koristiti kao jamstvo otplate kredita u banci.
PRIMJER:
Osoba u dobi od 30 godina sklapa osiguranje Flexi Benefi t s dopunskom nezgodom u trajanju od 30 godina s godišnjim rastom premije za ivotno osiguranje od 3%.
Mjesena rata (premija) = 247,70 kn Isplata za sluaj smrti = 200.000 kn Isplata za sluaj doivljenja = 100.000 kn Ukupna isplata za sluaj smrti uslijed nezgode = 400.000 kn Ukupna isplata za sluaj smrti uslijed prometne nezgode = 600.000 kn Osigurana svota za trajni invaliditet = 200.000 kn Isplata za 100% trajni invaliditet = 300.000 kn Dnevna naknada za boravak u bolnici = 133,33 kn
KIDS BENEFIT
Program Kids Benefi t je ivotno osiguranje u korist djeteta, što znai da je osiguranik roditelj ili bilo koja osoba bliska djetetu, a dijete neopozivi korisnik osiguranja. Ovaj program pruit e fi nancijsku zaštitu djetetu u situacijama u kojima je to zaista najpotrebnije, a istodobno i štednju za lakši poetak njegova samostalnog ivota.
Programom KIDS BENEFIT, osim štednje za budunost djeteta, ostvarujete i zaštitu koja e se pokazati neprocjenjivom u sluajevima:
• Smrti osiguranika
• Trajnog invaliditeta djeteta
Program Kids Benefi t moe se ugovoriti u trajanju od 5 do 25 godina, pri emu je pristupna dob osiguranika od 14 do 55 godina, dok je pristupna dob djeteta od roenja do 13 godina.
Pogodnosti za Vas:
• Kvalitetna štednja za buduu samostalnost djeteta
• U sluaju potpune i trajne nesposobnosti za rad osiguranika, Wiener preuzima plaanje premije do isteka ugovorenog trajanja osiguranja
• Dvostruka isplata u sluaju smrti oba roditelja
MOJ (O)SIGURAN DOM Vaš dom, sa svim stvarima koje ste godinama paljivo birali i sjeanjima koje ste u njemu stvarali, neodvojiv je dio Vas. Naješe nismo niti svjesni koliko je sigurnost doma krhka i neprestanih opasnosti koje mu prijete. Poar, provala, izljev vode, eksplozija, lom stakla – sve te nezgode prijete Vašem domu svakodnevno. Vaši osjeaji nemaju cijenu, ali i sanacija šteta zahtijeva velika sredstva te Vam stoga polica osiguranja imovine MOJ (O)SIGURAN DOM Wiener osiguranja VIG prua siguran oslonac u neeljenim teškim vremenima.
U sklopu police osiguranja imovine MOJ (O)SIGURAN DOM pripremili smo za Vas tri paketa: • paket osiguranja graevinskog objekta • paket osiguranja stvari kuanstva • paket osiguranja od nezgode svih
lanova kuanstva
konkurentnu premiju • Polica se moe ugovoriti ve od 3kn/m2
• Polica osiguranja je na novu vrijednost • Sve na jednoj polici
• Pokriveni su i dodatni troškovi nastali uslijed osiguranih opasnosti
• Jednostavna i brza prijava i likvidacija šteta
PRIMJER:
Osiguranje stana od 80m2 s ugovorenim paketom SMALL, koji ukljuuje osnovna (i neka dodatna pokria) osiguranja graevinskog dijela stana i stvari kuanstva, iznosi 325 kuna godišnje. Kratki opis pokria: poar, udar groma, izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, pritisak snijega, osiguranje stvari kuanstva, provalnu krau, te razne troškove.
FLEXI BENEFIT Flexi Benefi t je moderna verzija klasinog ivotnog osiguranja kojom su ujedinjene zaštitna i štedna komponenta.
ZAŠTITA • kroz pokrie osiguranih rizika, ime
se jami materijalna sigurnost vaših najmilijih
ŠTEDNJA • kroz isplatu ugovorene osigurane svote
uveane za pripisanu dobit* pri isteku
NAŠE PRVO OSIGURANJE
WIENER OSIGURANJA
PRIMATELJ: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb
Iznos: 111,00 kn
OSTALE PONUDE ZA LANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Slovenska 24 10 000 Zagreb
HR492402006110029168 240210020
1318∑ HR04
pravna zaštita
HRK=11100HRK =111,00
pogreške se neminovno dogaaju, a fi nancijski rizik plaanja odšteta zdravstveni djelatnik, odnosno bolnica ne moe sam prihvatiti i sam nositi. Jest da osiguranje predstavlja trošak, ali je to jeftinije i sigurnije rješenje od plaanja odšteta iz redovitog poslovanja. Zbog sloenosti i zahtjevnosti materije sudskih sporova zbog medicinske pogreške, ti postupci su dugotrajni i skupi. U toku postupka provodi se više vještaenja (esto vještaci imaju potpuno razliita mišljenja) prije donošenja provostupanjske presude. Nakon prvostupanjske presude obino slijedi albeni postupak. Bolnice su vrlo nesklone nagodbama jer im u opoj zdravstvenoj besparici bilo kakve isplate remete i onako teško poslovanje. esto sporove odugovlae, iako im za cijelog trajanja spora tee zatezna kamata.
Polica osiguranja profesionalne odgovornosti pokriva odštetne zahtjeve koje prema zdravstvenom djelatniku, odnosno drugom zdravstvenom djelatniku, odnosno zdravstvenoj ustanovi, postavi pacijent ili lanovi njegove obitelji. Takoer iz osiguranja se nadoknauju troškovi postupka u graanskim parnicama za naknadu štete. U te troškove spadaju troškovi vještaenja i troškovi odvjetnika. Ova polica ujedno prua i pravnu zaštitu osiguranika od previsokih i neutemeljenih odštetnih zahtjeva.
Svaka pogreška medicinskih sestara/ tehniara moe istodobno biti disciplinski procesuirana pred komorom i dobiti svoj kazneni epilog. Visina štete i odštetna odgovornost odreuje se u graanskom postupku, tj. parnici radi naknade štete, ali esto se dogaa da se uz parnicu paralelno vodi i kazneni postupak protiv zdravstvenog djelatnika odnosno drugog zdravstvenog osoblja osobno.
Vano je istaknuti da se polica osiguranja profesionalne odgovornosti ne odnosi na utvrivanje odgovor- nosti u kaznenim, disciplinskim i prekršajnim predmetima. Polica osiguranja profesionalne odgovornosti ne pokriva troškove obrane, troškove spora i troškove zastupanja u kaznenim, disciplinskim i prekršajnim predmetima. Takve troškove pokriva osiguranje odgovornosti pravne zaštite.
Polica osiguranja pravne zaštite upravo ima za cilj naknadu troškova i pruanje pravne zaštite zdrav- stvenim djelatnicima u sluajevima kada je njihovo postupanje mogue okvalifi cirati kao kazneno djelo, prekršaj ili disciplinski prijestup.
Ana Kovaevi, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti iz Wiener osiguranja VIG
Što je osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna zaštita te kako Vam u budunosti mogu pomoi zaštititi se od posljedica neeljenih dogaaja?
Odgovor na to pitanje daje Vam Ana Kovaevi, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti iz Wiener osiguranja VIG.
“Zdravstvena djelatnost je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Upravo stoga, zakonodavac (drava) nastoji što preciznije urediti odnose koji nastaju izmeu zdravstvene ustanove, pacijenta i zdravstvenih djelatnika te drugog medicinskog osoblja.
Odgovornost zdravstvenih djelatnika za štetu uzrokovanu pacijentima zadnjih godina postaje vrlo znaajna tema zahvaljujui:
a) razvoju zdravstvene tehnike, koja postaje sve sofi sticiranija i koja u velikom broju sluajeva poboljšava i produava ljudski ivot, ali koja moe zakazati i tako dovesti do medicinskih nesrea;
b) sve veoj informiranosti pacijenata, kojima se prije odreenog postupka lijeenja daje informacija o rizinosti i trai se njihov pristanak;
c) nedostacima u organizaciji i provoenju postupaka pruanja medicinskih usluga, ije se otkrivanje doivljava kao ugroavanje ugleda zdravstvene profesije;
d) poveanoj osjetljivosti pacijenata i njihove obitelji, koji su sve manje spremni prihvatiti neeljene rezultate lijeenja.
Tei sluajevi medicinske pogreške (ili medicinske nezgode) medijski su
vrlo atraktivni, što dodatno stvara pritisak javnosti na medicinsko osoblje. Naravno, sve se to uklapa u tendenciju pooštravanja kriterija odgovornosti za štetu. I naši i inozemni sudovi pokazuju sklonost prihvaanja stajališta da je pruanje zdravstvenih usluga opasna djelatnost i u rješavanju postupka za naknade sve eše uvode kriterij objektivne odgovornosti i poveavaju iznose naknade ošteenom pacijentu.
Nije nikakva tajna da su upravo sudovi ti koji promoviraju strou odgovornost zdravstvenih djelatnika i koji štite prava pacijenata širei odgovornost zdravstvenih djelatnika, a sve temeljem sve veeg broja propisa koji se odnose na zdravstvenu djelatnost i zaštitu prava pacijenata. Takvo stanje moe potencijalno imati vrlo negativne posljedice jer unosi nelagodu meu zdravstvene djelatnike, što ih odvraa od obavljanja djelatnosti, odnosno izbjegavanja rizinijih metoda lijeenja koje bi mogle pomoi pacijentu.
Sve navedeno je ponukalo profesionalne udruge i osiguratelje da pokušaju nai i predloiti rješenja kojima bi se poloaj zdravstvenih radnika uvrstio i uinio ekonomski neovisnim o eventualnoj pogrešci (ili nezgodi).
S ciljem bolje zaštite pacijenata, hrvatski zakonodavac je novelom Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2013. propisao “Poslodavac je obvezan sve zdravstvene radnike koji neposredno u vidu zanimanja pruaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu, osigurati od štete koja bi mogla nastati u provoenju zdravstvene zaštite.” Ovdje se misli na osiguranje profesionalne odgovornosti. Kada zdravstveni djelatnici imaju osiguranu profesionalnu odgovornost, tada odštetne zahtjeve zbog nastale štetne posljedice po pacijenta, umjesto njih
nadoknauje osiguratelj i to do visine pokria police osiguranja.
“Zakon o zaštiti prava pacijenata” proklamira ope naelo – pravo pacijenta na naknadu štete…