za ojca ekonomii uwa¼a si™ arystotelesa (384-322 p

Download Za ojca ekonomii uwa¼a si™ Arystotelesa (384-322 p

Post on 11-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Wprowadzenie do feministycznej krytyki ekonomii kurs online

  www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny

  Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

  Wprowadzenie do historii rozwoju myli ekonomicznej

  Wprowadzenie

  Wspczesna ekonomia rozwija si w licznych szkoach, ktre prezentuj odmienne, a

  czsto wrcz przeciwstawne pogldy na kwestie zwizane z gospodarowaniem.

  Zrnicowanie to nie zawsze byo typowe dla nauki ekonomii, a wrcz przeciwnie, podczas

  gdy inne nauki spoeczne rozwijay si wielowtkowo, ekonomia zdawaa si posiada jeden

  gwny nurt, od ktrego tylko czasami pojawiay si nieliczne odstpstwa. W chwili obecnej

  rnorodno pogldw ekonomicznych w ramach tej dyscypliny wiedzy jest powszechnie

  akceptowana.

  Inn cech charakterystyczn wspczesnej ekonomii jest jej imperializm. Pojcia

  ekonomiczne staj si kategoriami analitycznymi w innych dyscyplinach. Na przykad w

  socjologii czy w naukach politycznych, pojcia takie jak rynek, prawa popytu i poday

  wykorzystywane s do analizy gosowa czy decyzji o wziciu udziau w protestach

  spoecznych. Jednoczenie dziedzina ekonomii stale ulega poszerzaniu i wewntrznemu

  zrnicowaniu, czc si w swoich rozwaaniach z takimi naukami, jak socjologia, filozofia,

  czy psychologia. W ramach interdyscyplinarnej wymiany wyaniaj si nowe metodologie i

  ujcia nauki, w kierunku bardziej holistycznego spojrzenia na dziaalno czowieka. Jednym

  z elementw, o ktry wzbogacia si analiza ekonomiczna jest feminizm. Ekonomia przez

  dugie lata zdawaa si nie dostrzega rozwoju teorii feministycznej w naukach spoecznych.

  Dopiero pod koniec XX wieku sytuacja ta ulega zmianie i na mapie nauk ekonomicznych

  pojawia si ekonomia feministyczna.

  http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feminsityczny

 • Wprowadzenie do feministycznej krytyki ekonomii kurs online

  www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny

  Rozwj ekonomii jako nauki

  Za ojca ekonomii uwaa si Arystotelesa (384-322 p.n.e.), cho nazwy Oikonomikos po raz

  pierwszy uy Ksenofont (ok. 430 355 p.n.e.), ucze Sokratesa, wybitny dowdca

  wojskowy, dziaacz polityczny i autor licznych prac historycznych, filozoficznych,

  wojskowych i ekonomicznych. Oikonomikos skada si z dwch czonw: oikos, co oznacza

  dom, ojczyzna, rodzina oraz nomos prawo, zasada. Cae pojcia tumaczy si jako w

  zarzdzaniu domu biegy lub po prostu gospodarz. Arystoteles y w czasach, w ktrych

  ycie gospodarcze toczyo si w gospodarstwie domowym, w ktrym produkcja i konsumpcja

  tworzyy zamknity krg. Wymiana i rynki nie odgryway decydujcej roli. Ekonomia

  oznaczaa si wic wwczas wiedz o prawach rzdzcych gospodarstwem domowym.

  Aspekt ekonomiczny by wic niezwykle trudny do wyodrbnienia. Arystoteles jednak jako

  pierwszy zwrci uwag na pewne problemy ekonomiczne dotyczce cen i pracy

  niewolniczej. Poczynajc od XVII w. upowszechni si termin ekonomia polityczna.

  Wspczenie przymiotnik ten jest zazwyczaj pomijany i stosowany jest termin ekonomia

  lub ekonomika.

  Pomimo, i dziaalno gospodarcza prowadzona bya przez ludzi od zarania cywilizacji,

  nie prowadzono prawie adnej analizy formalnej tej dziaalnoci a do czasu rozwinicia si

  kapitalizmu kupieckiego w Europie Zachodniej w XV wieku. W owym czasie spoeczestwa

  europejskie, w przewaajcej mierze rolnicze, zaczy prowadzi midzy sob coraz bardziej

  oywion wymian handlow, stwarzajc przesanki do powstania ekonomii jako nauki

  spoecznej. Badania ekonomiczne w tym czasie nie byy oczywicie systematyczne: teoria

  ekonomiczna wyaniaa si z fragmentarycznych indywidualnych rozwaa odnoszcych si

  do wczesnych problemw. Nie powstay adne znaczce analizy systemowe. Dopiero w

  poowie XVIII wieku, wraz z uksztatowaniem si ekonomii klasycznej za spraw Adama

  Smitha, dokona si powany postp w kierunku uzyskania przez ekonomi statusu w peni

  rozwinitej nauki spoecznej.

  Od pocztku XIV do poowy XVIII wieku rozwiny si idee, ktre po raz pierwszy mona

  nazwa mianem szkoy myli ekonomicznej. Pierwsz nowoytn formacj badaczy

  http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feminsityczny

 • Wprowadzenie do feministycznej krytyki ekonomii kurs online

  www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny

  gospodarki byli merkantylici, przede wszystkim Francuzi, Anglicy, Wosi i Hiszpanie,

  ktrzy dociekali natury pienidza, cen i kursw walutowych oraz ksztatowali pogldy na

  temat roli pastwa, polityki pieninej, celnej i podatkowej. Przedstawicielem merkantylizmu

  by Antoine de Montchretien, ktry w swym dziele zastosowa po raz pierwszy nazw

  ekonomia polityczna. Merkantylici wskazywali ludziom realne cele yciowe zamiast celw

  metafizycznych, odrzucili zasad susznej ceny (jako hamujc wymian towarw),

  wysnuli ide bogacenia si caych spoeczestw (a nie tylko klas panujcych) i wskazali na

  sposoby jej realizacji: nie przez wyzysk pod fizycznym przymusem ani przez upy wojenne,

  ale dziki pracy w efektywnych dziedzinach gospodarki (w handlu i w przemyle) oraz

  odpowiedniej polityce celnej i podatkowej. Handel zagraniczny postrzegali jako gr o sumie

  zerowej, co skonio ich to goszenia tez ograniczania importu oraz popierania eksportu.

  Negatywnie odnosili si merkantylici do konkurencji, natomiast popierali monopole oraz

  aktywn rol pastwa w gospodarce.

  W XVII i XVIII w. w Zachodniej Europie, a przede wszystkim we Francji i w Anglii, ycie

  spoeczne we wszystkich swych przejawach nabrao przyspieszenia. Rozwj nauki, techniki,

  nowe formy gospodarowania, nowe instytucje polityczne daway impuls do docieka

  ekonomicznych. Ksztatoway si jzyk ekonomiczny i koncepcja obiektywnego opisu

  rzeczywistoci gospodarczej, opartego na zasadzie przyczynowoci. Pod wpywem

  racjonalistycznej teorii Owiecenia podejmowano prby caociowego opisu gospodarki jako

  systemu. Autorem najciekawszych prb by francuski lekarz F. Quesnay, czoowy

  przedstawiciel szkoy ekonomicznej zwanej fizjokratyzmem, przyznajcej przyrodzie i

  rolnictwu podstawow rol w gospodarce. Wyodrbni on produkt czysty, wytwarzany przez

  farmerw (rolnikw), z ktrego pochodzio wszelkie bogactwo, przedstawicieli innych

  zawodw (rzemielnikw, handlarzy) zalicza do klasy jaowej, gdy ich praca nie przekadaa

  si na wzrost dobrobytu. Fizjokraci odmiennie ni kupcy patrz na kwestie handlu

  zagranicznego wolny handel jest dla nich aktywnoci przyczyniajc si do wzrostu

  dobrobytu wszystkich uczestnikw gry. Quesnay przedstawi system gospodarczy jako zespl

  naczy poczonych, ktrymi przepywaj towary i pienidze, nazwany tablicami

  http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feminsityczny

 • Wprowadzenie do feministycznej krytyki ekonomii kurs online

  www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny

  ekonomicznymi (tableau conomique). Ten sposb mylenia o gospodarce mia istotne

  znaczenie. Po pierwsze, uznano, e rzeczywisto gospodarcza przebiega pod wpywem

  obiektywnych zalenoci przyczynowo-skutkowych. Za cel ekonomii przyjto wic badanie

  praw ekonomicznych na podobiestwo nauk przyrodniczych. Po drugie, uznano, e sposb

  funkcjonowania gospodarki ma charakter naturalny, jest niezaleny od woli i dziaa ludzi, a

  zatem dziaalno pastwa nie powinna narusza naturalnego porzdku systemu

  gospodarczego. Idea ta zostaa przyjta przez fizjokratw w hale laissez-faire, laissez passer

  (dajcie nam swobod dziaania i ruchu). Fizjokraci dostrzegli, e do rozwoju gospodarki

  oprcz wolnoci jest te potrzebna akumulacja kapitau, ktra zaley od wytwarzania

  dochodu czystego. Wskazali rwnie, e uzyskiwanie dochodu jest ograniczone przez prawo

  zmniejszajcych si przychodw z ziemi. Leseferyzm jest ide yw do dzi, wic sukcesy

  gospodarki rynkowej z wasnoci prywatn i wolnoci gospodarcz.

  W podobnym okresie zaczy rozwija si pogldy prekursorw myli klasycznej w

  ekonomii Thomasa Muna, Williama Pettiego i Richarda Cantilliona. czyli oni w swoich

  rozwaaniach pogldy wywodzce si tak ze szkoy merkantylistw, jak i fizjokratw,

  niemniej niektre kwestie byy przez nich traktowane w nowatorski sposb, ktry rozwinie

  si na przeomie XVIII i XIX wieku. Pojawiy si pierwsze prby mierzenia zjawisk

  ekonomicznych (W. Petty) i pierwsze pytania ekonomiczne o przyczyny bogactwa

  narodowego. T. Mun zwraca uwag na pozytywn rol handlu zagranicznego i twierdzi, e

  skarb Anglii powsta wanie na skutek prowadzenia wymiany zagranicznej. R. Cantillon

  przeprowadzi prb przeanalizowania systemu gospodarczego opartego na dziaaniach

  konsumentw i producentw kierujcych si wasnym interesem.

  Ekonomia klasyczna pojawia si pod koniec XVIII a rozwija si na pocztku XIX w. Jest

  to pierwsza prba uoglnienia autoregulacji systemu gospodarczego pod nazw prawa

  niewidzialnej rki w warunkach wolnej konkurencji. Kady z producentw kieruje si

  wasnym, egoistycznym interesem zysku, ale obiektywnym rezultatem tej motywacji jest

  szybkie dostosowanie si poday produkcji do popytu zgaszanego na rynku. Ten mechanizm

  oparty na prywatnej wasnoci i wolnej konkurencji zapewnia najwysz efektywno

  http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feminsityczny

 • Wprowadzenie do femi