zaŠtita i ishrana ujane repice zaštita i ishrana uljane …

of 8 /8
ZAŠTITA I ISHRANA ULJANE REPICE Zaštita i ishrana uljane repice

Author: others

Post on 23-Nov-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2
ULJANA REPICA
Uljana repica postaje sve interesantniji usev koji belei uzlazni trend rasta i sve se više gaji na našim oranicama. Razlog tome su povoljni agro-klimatski uslovi u našoj zem- lji i višegodišnja stabilna profitabilnost. Za visok prinos i kvalitetan rod prvi uslov je kvalitetna priprema zemljišta i pravovremena setva.
Na fotografiji desno je prikazan primer gde je uraena kvalitetna predsetvena priprema i setva na vreme, dok levo na fotografiji je prikazana lošija priprema zemljišta i kasnija setva.
Uz adekvatnu agrotehniku i izbor kvalitetnog semena, ve- oma je bitna pravovremena i efikasna zaštita od korova, bolesti i štetoina i pravilna ishrana.
KOROVI U USEVIMA ULJANE REPICE
Uljana repica spada u rane jesenje kulture i nakon setve tokom cele jese- ni dolazi do nicanja korova, od kojih veina prezimljava zajedno sa repi- com. Iz tog razloga u usevima esto moemo videti veu infestaciju kor- ova koji se razvijaju i rastu zajedno sa repicom. Posebno problematini mogu biti palamida, kamilica, goruši- ca, broika i drugi korovi koji rastu i razvijaju se zajedno sa repicom u pro- lee. Na površinama gde je predusev bila pšenica ili jeam, samonikle biljke ovih kultura predstavljaju korove u usevima uljane repice.
Posebno treba biti oprezan ako je usev repice proreen i postoji prostor za intenzivno nicanje širokolisnih korova izmeu gajenih biljaka.
2
3
Zaštita od širokolisnih korova
Zaštita od uskolisnih korova
Prilikom izbora herbicida koji e se primeniti za suzbijanje širokolisnih korova treba uzeti u obzir dominan- tne korove u usevu i njihov stadium porasta.
Za suzbijanje širokolisnih korova u prolee dui niz godina se koriste vrlo efikasni herbicid Lontrel 100 ili Pikogal Plus. Navedeni herbicidi su veoma selektivni na uljanu repicu, a odlino suzbijaju korove kao što su palamida, ptiija trava, poljska gori- ka, tatula, divlja kamilica itd. Doza primene preparata Lontrel 100 je 1 l/ ha, a Pikogal Plus 0,3l/ha.
Novi herbicid u paleti kompanije Galenika – Fitofarmacije za suzbija- nje šireg spektra širokolisnih korova je Galera Super. Ovaj herbicid sadri 3 aktivne materije, koje se vrlo brzo usvajaju preko lista korova i ispoljava- ju brzo delovanje i suzbijanje korova.
• Sve tri aktivne materije spadaju u grupu sintetikih auksina • Svoje delovanje ispoljavaju u brzom zaustavljanju porasta i deformaciji korova • Preporuuje se primena na temperaturama preko 8°C • Optimalno vreme primene za širokolisne korove je 2 – 8 listova. • Potpuno propadanje tretiranih korova nastupa 3 nedelje nakon primene.
Za herbicid Galera Super se treba odluiti ako su na njivi dominantni štir, pepeljuga, mleika, broika, kamilica, bulka poljska, keree groe i drugi tvrdokorni širokolisni korovi. Galera Super se moe primeniti i u jesen kada pored navedenih korova ispoljava do- bro delovanje na gorušicu.
Sva tri navedena herbicida pored efikasnosti odlikuje viso- ka selektivnost u odnosu na usev uljane repice. Meutim, u odnosu na vreme primene Galera super se u prolenom tretmanu koristi do pojave zatvorenih cvetnih butona (BBCH 12-39), dok preparat Lontrel 100 (Pikogal plus) mogu da se primene i nešto kasnije kao što je prikazano na sledeem grafiku:
Zaštitu od uskolisnih korova i samonikle pšenice ili jema moemo vršiti u jesen ili u prolee. Za efikasno suzbijanje treba primeniti herbicid Globus u dozi 1-1,5 l/ha.
Galera super
ZAŠTITA I ISHRANA ULJANE REPICE
ŠTETOINE ULJANE REPICE U zavisnosti od preduseva, prisustva samoniklih biljaka iz familije krstašica i vre- menskih uslova insekti mogu naneti vee ili manje štete na usevima uljane repice u jesen ili u prolee. U jesen ukoliko je toplije vreme, bez estih kišnih padavina ili bez navodnjavanja buvai i repiine lisne ose mogu naneti štete gajenom usevu. Simptomi napada buvaa su u vidu rupica na listu, dok se pagusenice lisne ose hrane obicno po rubovima lista. Navedene štetoine ishranom smanjuju asimi- lacijonu površinu, a u velikoj brojnosti rano u jesen mogu uništiti usev.
U prolee pored lisnih osa, u usevima štete na listovima mogu praviti i lisne sovice.
Porastom temperatura, obino poetkom marta poinje aktivnosti velike i male repiine pipe, koje se dopunski hrane i polau jaja na stablo ili lisne drške a njihove larve se hrane unutar stabljike. Takve biljke se esto lome, nose manji ili nikakav prinos.
Repiin sjajnik, rutava buba se hrane na cvetovima i direktno utiu na broj formiranih mahuna i prinos.
5
ZAŠTITA I ISHRANA ULJANE REPICE
U jesenjem periodu veoma je znaaj- no izvršiti pregled useva i pratiti prag štetnosti štetoina na osnovu kog odreujemo neophodnost insekti- cidnog tretmana. Prag štetnosti za buvae iznosi preko 10 % ošteenih listova, a za pagusenice lisnih osa 1 pagusenica po biljci. Za suzbijanje tre- ba primeniti insekticide sa brzim delo- vanjem kao što je TALSTAR (FOBOS EC) u dozi 0,1 – 0,2 l/ha ili POLUX u dozi od 0,2 – 0,3 l/ha.
U prolee veliki je izazov odrediti da li je potrebno izvršiti insekticidni tret- man protiv repiinih pipa i kada je pra- vo vreme za to. Za odreivanje tret- mana neophodan je vizuelni pregled
Suzbijanje sjajnika i rutave bube se vrši tokom butonizaci- je i zatvorenih cvetnih pupoljaka, odnosno PRE POETKA CVETANJA, kada pregledom biljaka utvrdimo da je bro- jnost 0,5 – 1 imaga ovih štetoina po biljci. Za suzbijanje moemo koristiti insekticide KONZUL, TALSTAR ili POLUX.
Prilikom suzbijanja repiinog sjajnika i rutave bube veoma je vano da pored efikasnosti insekticida na navedene štetoine vodimo rauna o polinatori- ma – posebno pelama. Iz tog razloga INSEKTI- CIDNI TRETMAN SE NE SME SPROVODITI TOKOM CVETANJA.
ZAŠTITA OD ŠTETOINA ULJANE REPICE
useva i ukoliko konstatujemo imaga male i velike pipe na biljkama a najavl- juje se due stabilno toplo vreme tret- man je neophodan. Veoma je vano koji insekticid treba da primenimo. Da bi smo postigli brzi efekat na pristune insekte i produeno delovanje koje e spreiti dolazak novih pipa u odreen- om vremenu jedna od najboljih opcija je KONZUL. Insekticid KONZUL sadri dve aktivne materije, od kojih prva deluje trenutno i spreava polagan- je jaja, a druga insekticidnim parama obezbeuje dugotrajnost delovanja. Istovremeno KONZUL vrlo efikasno suzbija i ostale prisutne štetoine u dozi od 1 – 1,5 l/ha.
5
6
ZAŠTITA I ISHRANA ULJANE REPICE
Uljana repica se moe gajiti na razlii- tim tipovima i kvalitativnim osobina- ma zemljišta. Za razliku od šeerne repe koja trai najkvalitetnija hu- musna zemljišta, uljana repica uko- liko joj se obezbedi pravilna ishrana (pored adekvatne pripreme zemljiš- ta i pravovremene setve), moe da obezbedi vrhunske prinose i na loši- jim zemljištima. Repica ima priblino podjednake zahteve za osnovnim makroelementima N-azot, P-fosfor i K-kalijum i znaajne potrebe za S-sumporom. Obino se predsetveno unosi 1/3 N i ukupne koliine potre- bnog P i K, dok se 2/3 N unosi jed- nokratnom ili dvokratnom prolenom prihranom.
Pored zemljišnog unosa N-P-K-S ubriva, uljana repica veoma do- bro reaguje i na folijarnu primenu odreenih hraniva kao što su S-sum- por i B-bor koji dodatno utiu na pov- eanje prinosa.
CHOPIN EVOLUTION je jedinstve- ni preparat namenski formulisan za folijarnu primenu u nekoliko kul- tura, prvenstveno za uljanu repicu. Sadri S-sumpor 751 g/l, N-azot 200 g/l i specifian kompleks aminokise- lina, koje obezbedjuju brzo usvanje i translokaciju hranljivih elemenata. Procentualni sadraj aminokiselina preparata CHOPIN EVOLUTION je prikazan na aminogramu:
Najefikasnije vreme primene prepara- ta CHOPIN EVOLUTION u uljanoj repi- ci je od izduivanja stabla do fenofaze zbijenih zatvorenih cvetnih pupoljaka. Primena ovog preparata ne uslovalja- va dodatne troškove za tretman jer se preporuuje primena u kombinaciji sa insekticidom za suzbijanje repiinog sjajnika pred cvetanje. CHOPIN EVO- LUTION se primenjuje u dozi od 4 – 5 l/ha ili dvokratno 3 + 2 l/ha.
BOLESTI ULJANE REPICE
ISHRANA ULJANE REPICE
Pored korova i insekata koji mogu na- jviše da utiu na smanjenje prinosa u okviru genetskog potencijala uljane repice, pojava bolesti takoe moe biti jedan od ograniavajuih fakto- ra prinosa. U našim agroekološkim uslovima prisustvo bolesti ipak na- jmanje utie na prinos. U jesenjem periodu najznaajnija bolest koja se javlja gotovo svake godine je suva trule.
Suzbijanje ove bolesti se ne vrši es- to, ali ukoliko je neophodno veoma je znaajno primeniti fungicid koji pored fungicidnog delovanja ima i spored-
Glutamic acid 64,60%
Agrinine 0,90%
Alanine 15,80%
no retardantno delovanje, odnosno usporava porast kako bi biljke u op- timalnoj visini ušle u prezimljavanje. Fungicid koji nosi obe karakteristike delovanja je na bazi aktivne materije tebukonazol.
Bolesti koje se mogu pojavljivati u usevima repice u prolenom periodu pored suve trulei su bela trule i crna pegavost. Odlino delovanje na sve navedene bolesti u praksi, kako u je- senjem, tako i u prolenom tretmanu prua fungicid na bazi aktivne materi- je tebukonazol.
Aminogram
7
ZAŠTITA I ISHRANA ULJANE REPICE
Rezultati navedenih ogleda su dobijeni na velikim parcelama sa preciznim merenjima tretiranog dela sa preparatom CHOPIN EVOLUTION i dela parcela bez tretmana.
FOLIGAL BOR 150 je formulacija bora u koncentraciji 150 g/l preparata. Oblik bora je u organskom obliku – mono eta- nol amin, koji biljka najlakše usvaja. Primenom neposredno pred cvetanja utie na bolju oplodnju i zametanje mahuna. FOLIGAL BOR 150 se koristi u dozi od 1 – 2 l/ha.
Za spreavanje osipanja semena prilikom etve pre- poruuje se primena preparata Nu Film 17 u dozi od 0,7l/ ha. Nu Film 17 se primenjuje kada su ljuske uljane repice zatvorene, u fazi prelaska iz zelene u utu boju.
U NASTAVKU SU PRIKAZANI EFEKTI NA PRINOS:
Farmer/Firma Mesto Chopin 4 l/ha - prinos kg/ha
Kontrola bez tretmana - prinos kg/ha
Poveanje prinosa kg/ha
PP Sava Kovaevi AD Vrbas 4305 3691 614 16.6%
FITO Agrar Dobanovci 4310 3840 470 12.2%
PG Davor Klecin Ba 4690 4250 440 10.4%
ELIMO VAM USPEŠNU ETVU I REKORDNE PRINOSE
8
www.tofarmacija.rs
REGIONALNI MENADERI
Prodaja i primena: 11080 Zemun, Batajniki drum bb; tel: 011/ 3072 372; 3072 329; fax. 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: Brankica Trifunovi – Tišma | tel: 011/ 3072 301; 063/ 850 0020; [email protected] Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Jasmina Jeremi | tel. 063/ 104 04 77; [email protected] Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: Ana Pavlovi | tel. 063/ 457 364; [email protected]
Odeljenje primene Rukovodilac odeljenja primene Darko Muminovi dipl. ing. | mob. 063 10716 55; [email protected] Regionalni struni saradnik za voarstvo dr Predrag Milovanovi | mob. 063 457 819; [email protected] Struni saradnik za povrtarstvo Stanoje Brankovi dipl. ing. | mob. 063 85000 60; [email protected] Struni saradnik za proizvodnju krompira i maline Radomir eki dipl. ing. | mob. 063 457 984; [email protected] Struni saradnik za ishranu biljaka Nataša Nikoli Miti dipl. ing. | mob. 063 458 160; [email protected] Struni saradnik za Mavu i Vojvodinu Nemanja Ninkovi dipl. ing. |mob. 063 457 353; [email protected] Struni saradnik za voarstvo Koviljka Teomirovi dipl. Ing. | mob. 063 10 53 977; [email protected] Struni saradnik za voarstvo Ivan Stevanovi mast. in. | mob. 063 457 013; [email protected] Struni saradnik za teren 9 Stevan Marinkovi dipl. ing. | mob. 063 457 114; [email protected]
Regionalni predstavnici prodaje Regionalni predstavnik prodaje za teren 1 Milan Kondi dipl. ing. | mob. 063 10 53 984; [email protected] Regionalni predstavnik prodaje za teren 2 i 3 Marko Lovas dipl. ing. | mob. 063 457 885; [email protected] Regionalni predstavnik prodaje za teren 5 Akoš Keseg dipl. ing. | mob. 063 103 23 00; [email protected] Regionalni predstavnik prodaje za teren 15 Dalibor Dimkovski dipl. ing. | mob. 063 457 028; [email protected]
www.facebook.com/tofarmacija
dipl.ing. Duško Vitkovi mob. 063 457 308; [email protected]
dipl. ing. Slavica Nerac mob. 063 106 12 99 [email protected]
dipl.ing. Milan Trbojevi mob. 063 457 351 [email protected]
dipl.ing. Dimitrije Doki mob. 063 457 710 [email protected]
dipl.ing. Dragan Hrnjak mob. 063 458 150 [email protected]
dipl.ing. Lidija Miti mob. 063 457 956 [email protected]
dipl.ing. Ivan Tanasijevic mob. 063 250 823 [email protected]
dipl.ing. Miloš Neškovi mob. 063 109 91 84 [email protected]
dr Radivoje Aimovi mob. 063 457 714 [email protected]
dipl.ing. Veljko Joksimovi mob. 063 457 884 [email protected]
dipl.ing. Nenad orevi mob. 063 457 168 [email protected]
dipl.ing. Nataša Nikoli Miti mob. 063 458 160 [email protected]
dipl.ing. Sreten Rilak mob. 063 457 891 [email protected]
dipl.ing. Goran Petrovi mob. 063 457 739 [email protected]
dipl.ing. Dragana Dimkovska mob. 063 10404 76 [email protected]
1 1
2 2