zoner photo studio 1

of 32 /32

Upload: zoner-software-as

Post on 28-Mar-2016

254 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zoner Photo Studio 1

TRANSCRIPT

Page 1: Zoner Photo Studio 1
Page 2: Zoner Photo Studio 1
Page 3: Zoner Photo Studio 1

Obsah

Poděkování a úvod 2

Základní nastavení ZPS 4Dialogové okno Možnosti 4Sekce Vzhled 5Sekce Všeobecné 5Sekce Zobrazení 8Sekce Katalog 9Sekce Náhledy 11Sekce Popisy náhledů 12 Sekce Editor 12Sekce Prohlížeč 14Sekce složky 15Sekce Integrace 15Sekce Správa barev 16Sekce Informace 20Sekce Značky 21Sekce RAW 21Sekce Uživatelské aplikace 22Sekce Certifi káty pro podpis 24Sekce Ostatní 24Sekce Filtry 26Sekce Zásuvné moduly 27Sekce GPS 28Sekce Pokročilé 28Uložení a načtení nastavení 30Správa nastavení fi ltrů 31Vlastní nastavení 31

Získávání souborů 34Kopírovat ze zařízení 35Skenovat pomocí TWAIN 38Získat ze schránky 39Snímání obrazovky 42Stáhnout obrázky z webu 44Získat obrázky z PDF 44Získat JPEG obrázky ze souboru 45Konvertovat DNG/RAW 45

Okna fi ltrů 46Společné prvky oken 46Okno fi ltru v Průzkumníku 46

Editor – nástroje a jejich nastavení 48Panel nástrojů 49Editor – nástroje a jejich nastavení 63Retušovací nástroje 63

RAW 68Okno konvertoru RAW 68RAW 70

Úprava snímků RAW 75Základní nastavení 76Efekty 88Nastavení konverze 94Globální nastavení 94Workfl ow při zpracování RAW 96

HDR 98Příprava obrázku HDR 99

Úpravy fotografi í 104

Úrovně 112Kontrola histogramu 112Volba kanálu 112 Černý bod, bílý bod 113 Automatické korekce 113Postup úpravy 114Úprava barevných kanálů 117Automatické úpravy 120Úrovně – příklady použití 122Úrovně a práce ve výběru 123Úrovně a vrstva úprav 124

Křivky 126Popis okna 126Úprava křivky 127Histogram 127Použití křivek 128Automatický kontrast / úrovně 132Práce s jednotlivými kanály 132Křivky – příklady použití 132Křivky a vrstva úprav 134Křivky automaticky 136

Barva 138Základní barevné úpravy 138Upravit teplotu barev 140Upravit barvy 141Posun barev 143Variace 144Míchání kanálů 145Převod do stupňů šedé 146

Ostrost snímků 150Doostření snímků 152

Panoráma 156

Multiexpozice 158

Rejstřík 159

Page 4: Zoner Photo Studio 1

4 Z Á K L A D N Í N A S T A V E N Í Z P S

Dialogové okno Možnosti

Prvním krokem, který je nutné po  instalaci ZPS provést, je nastavení vzhledu, chování a vlastnos-tí aplikace, začlenění do prostředí Windows a vol-ba řady dalších nezbytných parametrů. Všechna základní nastavení jsou soustředěna v dialogovém okně Možnosti.

Dialogové okno Možnosti otevřete kliknu-tím na  tlačítko Nastavení (obr. 1) umístěné v pra-vém horním rohu okna ZPS. Z  rozbalené nabíd-ky (obr.  2) vyberte kliknutím položku Možnosti;

Základní nastavení ZPS

Obr. 1: Umístění tlačítka Nastavení v okně Zoner Photo Studio 13

Obr. 2: Tlačítko Nastavení – položky rozbalovací nabídky

rychlejší alternativou je použití klávesové zkratky CTRL+M.

Dialogové okno Možnosti (obr. 3) je rozděleno na tři základní části: vlevo je svislý pruh umožňu-jící výběr sekce, která se bude nastavovat. Hlavní část okna obsahuje ovládací prvky, kterými nasta-vujete vlastnosti a chování systému. V dolní části jsou tlačítka:• Výchozí: Vrátí upravená nastavení právě zobra-

zené sekce do  výchozího stavu ZPS (při prv-ním spuštění). Tlačítko Výchozí neovlivní obsah

jiných sekcí; použitím tlačítka Výchozí při např. zobrazené sekci Vzhled neovlivníte nastavení, která jste provedli pro barevné značky v  sekci Značky. Pokud byste chtěli zrušit všechna nasta-vení a  vrátit se k  původním hodnotám po  in-stalaci ZPS, použijte příkaz Nastavení > Výchozí

nastavení. Způsob jak uložit a  použít nastavení prostředí ZPS bude zmíněn později.

• OK: Schválení změn, jejich nastavení a  zavření okna Možnosti.

• Storno: Odmítnutí změn, návrat k  hodnotám, které byly nastaveny před otevřením okna nebo potvrzeny tlačítkem Použít, a  zavření okna Možnosti.

Page 5: Zoner Photo Studio 1

5S E K C E V Z H L E D

• Použít: Provede všechny změny ve všech sekcích, ale ponechá okno Možnosti otevřené pro dal-ší úpravy. Pokud se vám nebude změna (např. vzhledu ZPS) líbit, nemůžete ji již automaticky vrátit do  stavu před otevřením okna Možnosti; pomocí tlačítka Výchozí můžete vrátit nastave-ní aktuálně zobrazené sekce pouze do výchozí-ho stavu ZPS.

• Nápověda: Otevře nápovědu pro aktuálně zobra-zenou sekci v okně Možnosti.

Obr. 3: Sekce Vzhled v okně Možnosti

Sekce Vzhled

V  sekci Vzhled (obr. 3) je možné nastavit zobra-zování základních prvků ZPS. Pomocí jednot-livých ovládacích prvků můžete zvolit vizuální téma prostředí, např. současné „módní“ Tmavé. (Pozn.: V knize budou použity obrázky ve  vzhledu Podle systému.) Význam nastavení je jasný; na pru-hu Náhled můžete přímo zkontrolovat vliv změn na zobrazení.

Sekce Všeobecné

V sekci Všeobecné (obr. 4) je možné nastavit řadu velmi důležitých parametrů, které výrazně ovlivní práci v ZPS.

Ovládací prvek Při dvojkliku na  náhled obrázku

v  Průzkumníku spouštět dovoluje určit, která apli-kace se otevře, pokud v  Průzkumníku ZPS dvojitě kliknete na obrázek. K dispozici je nastavení Editor nebo Prohlížeč. Hodnotu nastavte podle toho, která činnost je při vaší práci běžnější, zda obrázky spí-še prohlížíte (třídíte, hodnotíte...), nebo upravuje-te. V každém případě máte pro přechod do režimu prohlížení nebo editování snímku další možnosti.

Nastavení tohoto ovládacího prvku se použije i pro dvojklik na náhledu snímku v okně Náhled.

Nastavení Kvalita vykreslování bitmap určuje me-todu použitou pro vykreslování obrázků na obra-zovce, pokud je zapotřebí je zmenšit, aby mohly být celé zobrazeny. Volba Vysoká (supersampling)

poskytne nejkvalitnější výsledky, je ale nejnároč-nější na výkon počítače. Volba Nízká (nejbližší body) dává teoreticky nejméně kvalitní výsledky, na ně-kterých monitorech může poskytnout ostřejší ob-raz; v každém případě je však pro zobrazení nej-rychlejší. Nastavení kvality vykreslování bitmap nesouvisí s kvalitou vlastních obrazových dat, je to pouze metoda přepočtu dat pro jejich zobrazení.

Page 6: Zoner Photo Studio 1

34 Z Í S K Á V Á N Í S O U B O R Ů

Získávání souborůSnímky z  fotoaparátu nebo ze samotné pamě-ťové karty či jiného zařízení můžete do  počítače přenést nejrůznějšími způsoby. Technické otáz-ky fyzického připojení zařízení k  počítači musíte vyřešit sami podle manuálu fotoaparátu/zařízení. Připojte zařízení k  počítači a  je pravděpodobné, že Windows připojené zařízení rozpozná a  na-bídne vlastní dialogové okno, případně se přímo spustí některá aplikace. Pokud jste v okně Nastavení > Možnosti > Integrace (viz srán-ka 4) zaškrtli políčko Integrovat Zoner

Photo Studio do Windows, zobrazí se mezi nabídkami Přehrát automaticky i  dvě mož-nosti použití ZPS: Zobrazit obrázky a Získat

obrázky.Vyberte si jeden standardní způsob zís-

kávání snímků a toho se držte; samozřej-mě doporučuji používat komfortní práci v  prostředí ZPS. Abyste upravili chová-ní Windows, postupujte podle toho, jaký operační systém používáte. Nechcete-li v  případě Windows XP zobrazovat okno Přehrát automaticky, zvolte při prvním zob-razení tohoto okna položku Neprovádět

žádnou akci a zaškrtněte políčko Vždy provést vybra-

nou akci. Pokud naopak chcete, aby se automaticky po připojení zařízení otevřelo ZPS a spustil dialog Kopírovat ze zařízení, označte položku Získat obrázky

pomocí Zoner Photo Studio (je nutné integrovat ZPS do Windows, jinak se uvedená nabídka v dialogo-vém okně nezobrazí) a zaškrtněte políčko Vždy pro-

vést vybranou akci.

Obr. 1: Nabídka možností systému po připojení

zařízení, když je ZPS integrováno do Windows.

Obr. 2: Nastavení akcí, které proběhnou po vložení média nebo připojení

zařízení s obsahem určitého druhu.

Obr. 3: Konfi gurace zařízení pro kopírování souborů; jako první možnost

vyzkoušejte tlačítka Obnovit.

Page 7: Zoner Photo Studio 1

35K O P Í R O V A T Z E Z A Ř Í Z E N Í

V  případě Windows Vista nebo Windows 7 klikněte zcela dole v dialogovém okně Přehrát au-

tomaticky na nabídku Nastavit v  Ovládacích panelech

další možnosti automatického přehrávání. Můžete po-užít také hlavní nabídku Start > Nastavení > Ovládací

panely a vyhledat tam možnosti pro nastavení au-tomatického přehrávání: ve Windows Vista v na-bídce Přehrát automaticky, ve  Windows 7 po užijte Ovládací panely > Programy > Výchozí programy >

Změnit nastavení Automatického přehrávání („výho-dou“ Windows 7 je, že se ke  stejnému nastavení dostanete např. pomocí Ovládací panely > Hardware

a zvuk > Přehrát automaticky i jinými cestami). V  okně Přehrát automaticky vyberte rozbalo-

vací seznam Obrázky a  v  něm označte kliknutím položku Získat obrázky pomocí Zoner Photo Studio (v  tomto případě však musíte mít integrováno ZPS do Windows, jinak se uvedená nabídka v dia-logovém okně nezobrazí). Okno zavřete pomocí tlačítka Uložit. Jestliže nechcete nechat Windows provádět nějakou akci po připojení zařízení, zvol-te položku Neprovádět žádnou akci. Funkci Přehrát

automaticky vypnete nebo zapnete pomocí políčka Použít funkci Přehrát automaticky pro všechna média

a zařízení.

Jak bylo uvedeno, platí toto nastavení pro úlo-žiště obsahující obrázky; pro smíšené úložiště obsahující i jiné soubory než obrázky bohužel au-tomatické spuštění ZPS nastavit nelze.

Jinou možností, jak stáhnout soubory do  po-čítače, je použít přímo ZPS bez čekání na  akci operačního systému Windows. Pokud je ZPS spuštěno a  připojíte zařízení, potom se v  přípa-dě, že jste zaškrtli políčko Vyvolat dialog „ Kopírovat

ze zařízení“ při zapnutí zařízení v  okně Možnosti (viz stránka 6), automaticky otevře okno Kopírovat ze

zařízení. V opačném případě musíte toto dialogové okno otevřít sami příkazem Získat > Kopírovat ze za-

řízení z prostředí Správce ZPS.

Kopírovat ze zařízení

ZPS umožňuje získávat soubory z  nejrůzněj-ších zdrojů, přímo z  fotoaparátu, ze čtečky ka-ret, případně z  jiného  datového úložiště, kterým může být složka nebo disk na počítači nebo v síti. Do ZPS můžete přímo skenovat, stáhnout obráz-ky z webu, sejmout z obrazovky nebo extrahovat z  PDF dokumentu. Všechny tyto možnosti obsa-huje nabídka Získat v okně Správce.

Obr. 4: Průběh načítání náhledů (zde ze čtečky karet v tiskárně, která je připojena jako síťová logická jednotka označená jako Z:.

Při otevření okna pomocí systémové nabídky pro automatické přehrávání nebude k dispozici možnost uložit nastavení.

Page 8: Zoner Photo Studio 1

36 Z Í S K Á V Á N Í S O U B O R Ů

Pokud ZPS nerozpozná připojené zařízení, zob-razí dialog Konfi gurace zařízení, ve  kterém nabíd-ne možnosti výběru zařízení. Vyzkoušejte nejprve tlačítko Obnovit; pokud zařízení nebude rozponá-no, použijte tlačítko Procházet. Foto aparát se bude pravděpodobně ukazovat jako Vyměnitelný disk. Po výběru zdroje snímků pokračujte tlačítkem OK do okna Kopírovat ze zařízení.

V  případě, že máte současně k  počítači připo-jeno několik zařízení, můžete v okně Kopírovat ze

zařízení (obr. 4) po užít tlačítko s obrázkem fotoa-parátu a z následně otevřeného okna vybrat někte-rý z připojených fotoaparátů/zařízení.

Snímky, které ZPS ve vybraném umístění najde, se zobrazí jako náhledy. V případě, že se nezobra-zí nic, může být problém v nastavení úrovně pro-hledávání vybraného umístění: zkontrolujte, zda je v okně Kopírovat ze zařízení zobrazeno Načítat obsah

podsložek: Ano. Toto nastavení stejně jako řadu ji-ných upravíte v okně Možnosti, které otevřete klik-nutím na tlačítko Možnosti uprostřed dole v okně Kopírovat ze zařízení.

Nastavení možností kopírování

Detailně můžete nastavit vlastnosti přenosu sním-ků ze zařízení v  okně Možnosti (otevřete ho tlačítkem Možnosti z  okna Kopírovat ze

zařízení).• Otočit obrázek podle EXIF: V  případě, že

aparát dokáže detekovat natočení, můžete již při kopírování snímky otočit do správ-né polohy.

Obr. 5: Nastavení možností kopírování ze zařízení Obr. 7: Možnost porovnání kopírovaných snímků při konfl iktu názvů

Obr. 6: Řešení konfl iktu stejně pojmenovaných snímků při kopírování

• K opírovat jen obrázky, které nejsou v  cílové slož-

ce: Použití této položky je problematické. Zaškrtnete-li ji, zabráníte tím možnému pře-psání snímků se stejným jménem, které v cílové složce mohou existovat. Naopak to může zna-menat, že se některé snímky ze zařízení (foto-aparátu) nezkopírují a poté budou při vymazání karty odstraněny. Zásadou by mělo být nikdy nekopírovat soubory z  fotoaparátu (nebo jiné-ho umístění) do složky, která již nějaké soubo-ry obsahuje.

Ponecháte-li políčko Kopírovat jen obrázky, kte-

ré nejsou v  cílové složce prázdné, bude se ZPS pokoušet zkopírovat všechny vybrané sním-ky. Pokud dojde ke kolizi mezi názvy, nabídne vám ZPS řešení problému: Přepsat (uložit nový), Přeskočit (ponechat původní), Přejmenovat (tj. ponechat oba snímky, původní i  nový) nebo oba soubory Porovnat a  rozhodnout podle ná-hledu nebo dalších informací. V okně Porovnání je možné zvolit buď Přeskočit nebo Přepsat; po-kud chcete zachovat oba soubory a zvolit mož-nost přejmenování, klikněte na Storno a v okně Soubor již existuje zvolte Přejmenovat. Uvedené činnosti můžete aplikovat na všechny případy.

Page 9: Zoner Photo Studio 1

37K O P Í R O V A T Z E Z A Ř Í Z E N Í

• Nastavit příznak „ Jen pro čtení“: Je možné ho po-užít, pokud chcete zabránit nechtěné úpravě snímku. Snímek po  úpravách je možné uložit pouze pod jiným jménem. Připomínám, že sou-bory ve  formátu RAW změnit nelze, můžete je po úpravě pouze vyvolat, tj. uložit v některém ze standardních formátů, obvykle JPEG nebo TIF.

Příznak Jen pro čtení lze kdykoliv u  soubo-ru na disku změnit, jednotlivě nebo u vybrané skupiny výběrem Vlastnosti z kontextové nabíd-ky, která se otevře po pravém kliknutí na vybra-ný obrázek.

• Načítat náhledy: Umožní převzít náhledy z EXIF. Pokud políčko nezaškrtnete, neuvidíte v  okně Kopírovat ze zařízení náhledy obrázků. To nemusí vadit, pokud chcete kopírovat všechny soubory pomocí tlačítka Vybrat vše. (Náhledy, se kterými ZPS pracuje po přenesení snímků do počítače, se budou generovat na základě nastavení v sekci Náhledy v dialogu Možnosti viz stránka 11).

• Načítat obsah podsložek: Je vhodné spíše pro pře-nos snímků z  jiného úložiště než z  karty foto-aparátu, zaškrtnutím políčka ale nic nezkazíte a snímky můžete vybrat později. Nastavení této položky je vypsáno přímo v  okně Kopírovat ze

zařízení.• Zavřít dialog po  stažení obrázků: Nastavení pou-

žijete asi ve  většině případů, ale pokud budete chtít kopírovat soubory na více míst nebo z více karet (zdrojů), můžete políčko nechat prázdné.

• Velikosti písmen ve  jméně souboru: Můžete je ponechat beze změny, převést na  velká nebo na malá písmena.

• Hromadné přiřazení textů: Do  textových polí je možné zadat jméno autora a copyrightovou po-známku – oba údaje se přidají ve tvaru, jak jste je do textových polí napsali, ke všem kopírova-ným snímkům.

V bloku Cílová složka je několik položek, které si zaslouží trochu více pozornosti. Především může-te nastavit složku, která se bude nabízet při volbě cílové složky: lze zvolit buďto aktuálně vybranou složku v Navigátoru, nebo složku, která byla použi-ta při posledním kopírování. Tato druhá možnost může být výhodná, pokud pracujete standardně s  určitou vyčleněnou pracovní složkou určenou pro kopírování souborů z foto aparátu.

Ve  druhé skupině přepínačů části Cílová slož-

ka můžete nastavit, aby se automaticky vytvořila podsložka podle data stahování, nebo pro každou

skupinu snímků samostatná skupina podle data pořízení snímku, které je uloženo v EXIF. Pro které nastavení se rozhodnete, závisí na nastavení systé-mu archivace. Pokud budete využívat Katalog (ale i jiné možnosti přístupu k souborům), budete mít k dispozici uspořádání podle data pořízení sním-ku automaticky. Aby se třídění souborů do  slo-žek podle data mohlo aplikovat, musíte do názvu složky zadat vhodný formát data. Využijte k tomu seznam položek, který rozbalíte kliknutím na čer-nou šipku vpravo od pole Formát podsložky a který obsahuje možnosti:

V poli Formát podsložky můžete datum doplnit i vlastním textem, např. označením karty, ze kte-ré kopírujete, nebo jiným textem, který považuje-te za potřebný.

Výběr snímků a  kopírování

Již ve  fázi kopírování můžete snímky probrat – u těch, které určitě nechcete přenášet, zrušte zatr-žení v levém rohu náhledu. Použití tlačítek Vybrat

vše a  Zrušit výběr je zcela zřejmé. Pomocí dvojice tlačítek s obrázky lupy můžete upravovat velikost náhledů; místo nich ale můžete po užít standard-ní klávesové zkratky ZPS pro zvětšení a zmenšení zobrazení, tj. klávesy + a – na numerické klávesni-ci (před jejich použitím klepněte myší na plochu s náhledy).

Dříve než spustíte samotný přenos, zkontrolujte složku, do  které se snímky přenesou; je výhodné otevřít si v  Navigátoru již předem cílovou složku, protože ji lze automaticky (viz položka Cílová slož-

ka v  okně Možnosti v  předchozím textu) nastavit jako cílovou. ZPS se po ukončení kopírování pře-pne do zadané cílové složky, případně v ní vytvo-řené nové podsložky, a zobrazí přenesené obrázky.

Vlastní kopírování spustíte tlačítkem Kopírovat, tlačítkem Zavřít opustíte okno bez kopírování sou-borů. Tlačítko Obnovit slouží k obnovení zobraze-ní podle aktuálního stavu zdroje, například pokud byste kopírovali soubory postupně z několika pa-měťových karet a chtěli mít jistotu, že se zobrazuje skutečně aktuální stav vybraného úložiště.

Rychlost stahování závisí na typu karty, na způ-sobu připojení a  jeho vlastnostech a  samozřejmě

Page 10: Zoner Photo Studio 1

46 O K N A F I L T R Ů

Okna fi ltrůZPS nabízí uživateli pro řadu činností fi ltry: okna obsahující ovládací prvky, kterými se nastavují pa-rametry úprav, vylepšení, efektů a dalších operací s obrázky.

Okna fi ltrů mají řadu vlastních standardních prvků, které jsou předmětem této kapitoly.

Společné prvky oken

V zásadě existují tři typy oken fi ltrů: okna otevíra-ná z prostředí Průzkumníka, okna v Editoru s ná-hledy a okna v editoru bez náhledů. Některé prvky mají ale všechny typy oken společné.

Kliknutím na ikonu se otevře okno, ve kterém můžete zadat název, pod nímž se uloží aktuální nastavení. Toto uložené nastavení potom můžete vybrat v rozbalovacím seznamu Nastavení a opa-kovaně používat.

Z rozbalovacího se-znamu Nastavení lze vybrat dříve uložené nastave-ní. Některá nastavení fi ltrů je možné (a vhodné) používat standardně, např. doostření snímků po stažení z fotoaparátu, zostření před tiskem, zvýše-ní kontrastu a další.

Nastavení, které je aktuálně vybráno v sezna-mu Nastavení, bude zrušeno a ze seznamu nastave-ní odstraněno.

Nahradí aktuální nastavení výchozím předna-stavením fi ltru.

Tlačítka pro změnu velikos-ti náhledů; není k dispozici v Editoru v okně bez náhledů – v takovém případě použijete nástro-je pro změnu měřítka zobrazení okna Editoru (nebo kliknete mimo okno fi ltru a obraz zvětšíte nebo zmenšíte klávesami + nebo – na numerické klávesnici).

Zobrazí zjednodušený histogram. V okně bez náhledů v Editoru je tato volba ukryta pod rozba-lovací nabídkou Možnosti .

Zobrazí přepaly podle nastavení na zálož-ce Ostatní v okně Nastavení > Možnosti. V okně bez

náhledů v Editoru je tato volba ukryta pod rozba-lovací nabídkou Možnosti .

V oknech s náhledy se při zapnutí zobrazí zá-kladní informace o souboru. V Editoru při použití okna bez náhledu není k dispozici; informace jsou zobrazeny ve stavovém řádku okna Editoru.

V oknech s náhledem přepíná zobrazení náhledů mezi režimy: oba náhledy ved-le sebe, pod sebou, pouze původní obrázek, pouze upravený náhled.

V Editoru umožní přepínat okna fi ltrů mezi zobrazením s náhledy a bez náhledů.

V okně s náhledy (v Editoru nebo v  Průzkumníku) zapíná automatický náhled – při změně nastavení fi ltru se náhled automaticky překreslí. Prodleva mezi změnou nastavení a za-čátkem překreslování je určena v sekci Všeobecné v okně Nastavení > Možnosti. Příliš krátká prodleva bude znamenat překreslování při každé dílčí změ-ně nastavení parametrů fi ltru, což bude zdržovat při práci. Proto je možné automatický náhled vy-pnout a aktivovat v případě potřeby stiskem tlačít-ka Náhled .

Okno fi ltru v Průzkumníku

Okna fi ltrů otevřená v Průzkumníku obsahují na levé straně panel se s eznamem všech vybraných souborů nebo všechny soubory ve složce, po-kud nebyl vybrán žádný soubor. To může být ne-bezpečné, pokud pracujete se složkami, jako je Katalog, ve kterém jsou stovky nebo i tisíce sou-borů. V případě, že je vybrán pouze jeden soubor, panel se seznamem náhledů se vůbec nezobrazí.

Nastavení fi ltru můžete stiskem tlačítka Aplikovat použít buď na jeden vybraný snímek, nebo pomo-cí tlačítka Aplikovat na vše použít pro všechny sou-bory v seznamu. Označený soubor je možné před provedením úprav ze seznamu odebrat kliknutím na tlačítko Odebrat.

Zásadní rozdíl mezi úpravou v Průzkumníku a v Editoru je podstatný: změny provedené v pro-středí Průzkumníka se zaznamenají přímo do souboru. V prostředí Editoru se zapíší teprve při uložení souboru, a můžete je tedy odvolat nebo postupně vracet pomocí příkazu Upravit > Zpět

(nebo přímo tlačítkem Zpět).

Page 11: Zoner Photo Studio 1

47O K N O F I L T R U V P R Ů Z K U M N Í K U

Okno fi ltru otevřené v pro-

středí Průzkumníka. Na le-

vém okraji je seznam sou-

borů, které byly vybrané

před otevřením fi ltru (pří-

padně všechny soubo-

ry v aktuálně zobrazené

složce).

V okně fi ltru s náhledem je možné zapnout nebo vypnout

automatické zobrazování upraveného náhledu. Pokud je tla-

čítko Automatický náhled vypnuté (na obrázku), zobrazí ZPS

informaci, že náhled neodpovídá aktuálnímu nastavení fi ltru

– „ Starý náhled“. Náhled zaktualizujete kliknutím na tlačítko

Náhled.

Tento postup je vhodný pro fi ltry s vysokými nároky na výkon

počítače nebo s řadou nastavení, kdy není potřeba, aby se ná-

hled aktualizoval po každém dílčím nastavení některého z ovlá-

dacích prvků.

(Dva obrázky dole)

Verze okna fi ltru bez náhledů, která je k dispozici pouze

v Editoru. Některé položky (přepaly nebo histogram) je potřeba

vybrat z rozbalovací nabídky Možnosti. V této nabídce je i po-

ložka dovolující průhledné zobrazení okna fi ltru. Pokud ji vybe-

rete, zpřístupní se i volba nastavení průhlednosti.

Page 12: Zoner Photo Studio 1

48 EDITOR – NÁSTROJE A JEJICH NASTAVENÍ

Okno Editoru nabízí množství nástrojů, fi ltrů a  funkcí pro komplexní úpravu snímků včetně možností základní práce s informacemi, které jsou ke snímku připojeny. ZPS práci v Editoru usnad-ňuje tím, že umožňuje uživatelské nastavení plo-chy okna a rychlý přístup k vybraným nástrojům a funkcím.

Okno Editoru, případně i  vybraný snímek v něm, otevřete několika různými způsoby:• Kliknutím na tlačítko Editor (s bublinovou nápo-

vědou Přejít do Editoru) v okně ZPS (viz obrázek 1) otevřete okno Editoru s  aktuálně vybra-ným obrázkem; nezáleží na  tom, zda jde o ak-tuálně vybraný snímek v  okně Průzkumníka, Prohlížeči, případně prostředí RAW konverto-ru. V případě, že je v okně Průzkumníka ozna-čeno více souborů, otevře se v Editoru soubor, který byl označen jako poslední. Pokud není označen žádný soubor, otevře se první (podle abecedního řazení) soubor ve složce.

• Kliknutím na  ikonu ( Otevřít nový Editor) v pruhu záložek okna ZPS. Při více označených

Editor – nástroje a jejich nastavení

Obr. 1: Pro otevření obrázku v Editoru lze použít tlačítko Otevřít nový editor i přechod do Editoru.

souborech platí totéž jako v předchozím přípa-dě, pokud není označen žádný soubor, otevře se prázdné oko Editoru.

• Kliknutím pravým tlačítkem na soubor v okně Průzkumníka otevřete místní nabídku a  v  ní zvolte Editor, případně Nový Editor.

• V okně Prohlížeče můžete aktuálně zobraze-ný snímek otevřít v Editoru příkazem Soubor >

Přejít do Editoru.• V okně RAW můžete použít příkaz Soubor

> Vyvolat do  Editoru nebo jednoduše tlačítko Do Editoru, které najdete v pravém dolním rohu okna.

• Dvojklikem na  soubor v  okně Průzkumníka otevřete snímek v okně Editoru (pokud jste tuto činnost nastavili v  okně Nastavení > Možnosti >

Všeobecné). Uvedené nastavení umožní ote-vřít snímek dvojklikem v  okně Náhled. Rozdíl mezi otevřením souboru z  okna Průzkumník a  z  okna Náhled je v  tom, že z  okna Náhled se vždy otevře nové okno Editoru, z  okna Průzkumník to tak standardně není.

Page 13: Zoner Photo Studio 1

49P A N E L N Á S T R O J Ů

Obr. 2: Základní rozvržení okna Editoru

V  případě, že otevíráte okno Editoru a  něja-ké okno Editoru je již otevřeno, nahradí se stan-dardně snímek v  první záložce Editoru novým snímkem. Pokud jste ale na snímku v tomto okně provedli nějakou úpravu, která ještě není uložena (vedle názvu v záložce je symbol hvězdičky), ote-vře se nové okno Editoru. Nové okno Editoru se otevře také při použití příkazu Otevřít nový Editor nebo při dvojkliku se stisknutou klávesou Ctrl.

Okno Editor je rozděleno na  několik oblas-tí, z  nichž některé jsou předmětem této kapitoly. Praktické použití nástrojů, fi ltrů a funkcí bude té-matem následujících částí knihy.

Panel nástrojů

V panelu nástrojů na  levé straně okna Editoru je celkem 27 ikon nástrojů, které je možné rozčlenit do skupin:• Ovládací nástroje: Měřítko a  Posun;• Nástroje pro vyrovnání: Ořez, Srovnat horizont,

Upravit kolinearitu, Perspektiva, Deformační mřížka; • Nástroje pro výběr: Obdélníkový výběr, Elipsový

výběr, Laso, Polygonové laso, Magnetické laso, Kouzelná hůlka a  Výběrový štětec;

• Retušovací nástroje: Redukovat červené oči, Klonovací razítko, Žehlička, Efektový štětec, Retušovací štětec, Štětec, Výplň a Guma;

• Nástroje pro efekty a  vkládání: Vložit obrázek, Vložit text, Vložit symbol, Přechodový fi ltr a  Droste

efekt.

Panel nástrojů můžete zobrazit jako jedno-sloupcový nebo dvousloupcový. Nastavení upra-víte pomocí kontextové nabídky, kterou vyvoláte pravým kliknutím kdekoli na  volné ploše panelu nástrojů. Můžete také použít černé trojúhelníko-vé tlačítko na spodním okraji panelu. Toto tlačítko také umožní zobrazit nástroje, které se v případě malého okna Editoru dostanou mimo zobrazenou plochu panelu.

Měřítko (klávesová zkratka [Z])

Měřítko slouží ke zvětšení nebo zmenšení pohle-du na  obrázek. (num znamená použití symbolu z  numerické klávesnice.) Z  lišty nastavení mů-žete použít tlačítka pro zvětšení obrázku (num [+]), zmenšení (num [–]), zobrazení v  pixelové

Page 14: Zoner Photo Studio 1

66 EDITOR – NÁSTROJE A JEJICH NASTAVENÍ

Pomocí Ctrl+klik je vybrána zdrojová oblast pro klonování...

... a klikáním nebo malováním se překrývá cílová oblast nabra-

ným vzorkem. Je vhodné zdrojovou oblast občas změnit, aby

se nevytvořilo viditelné opakování vzorků nebo vady v textuře.

Ukázka přidání kopie

objektu na jiné místo.

Pozornost je potřeba

věnovat především

hranici mezi vklá-

daným objektem

a stávajícím „ pozadím“.

V těchto místech klo-

nujte s velmi nízkou

Hustotou a Krytím.

Page 15: Zoner Photo Studio 1

67R E T U Š O V A C Í N Á S T R O J E

Praktickou technikou je klonování ve  výběru (obrázek vlevo).

Abyste nezasáhli do části obrázku, která nesmí být klonováním

dotčena, vytvořte nejprve výběr a potom teprve použijte klono-

vací razítko. Na obrázku vlevo byl polygonovým lasem vytvořen

výběr procházející po hranici rukávu, který nemá být klonová-

ním ovlivněn. Po provedení výběru je možné bez obav klonovat

a všechny změny se odehrají pouze v oblasti výběru, jak ukazuje

dolní obrázek. Je vhodné okraj výběru mírně rozmazat, aby spo-

jení obou částí – původního rukávu a nově klonovaného poza-

dí – bylo hladší a neobjevily se v něm světlé nebo tmavé lemy.

Při odstraňování vad pleti retušovacím štětcem nastavte nejpr-

ve průměr štětce o něco větší, než je např. znaménko, které od-

straňujete. Pomocí Ctrl+klik odeberte vhodný vzorek, obvykle

v blízkosti upravovaného místa, ale ne tak blízko, aby se zdrojo-

vá i cílová oblast překrývaly. Použijte režim Spojený – při změně

místa, kam kliknete, se shodně změní i  zdrojová oblast. Hodnotu

Krytí a Hustoty nastavte nižší a cílovou oblast poklikejte nebo

přemalujte několikrát. Zkuste přitom i  změnit zdrojové místo.

Pokud se při úpravě objeví chyba, neopravujte ji, ale vraťte tla-

čítkem Zpět nebo pomocí Ctrl+Z.

Retušovací štětec (klávesová zkratka [J])

Retušovací štětec je nástroj nahrazující Klonovací

razítko především na  portrétech a  tam, kde je při opravách potřeba přizpůsobit přenášený vzo-rek textuře původního místa. Nastavení a  prá-ce s  Retušovacím štětcem je shodná s  použitím Klonovacího razítka: před zahájením oprav je potře-ba vybrat pomocí Ctrl+klik zdrojové místo, odkud se bude vzorek přenášet do cílové oblasti.

Podobně jako to bylo ukázáno u  klonovací-ho razítka, je vhodné v  případě odebírání vzor-ku a retušování kolem výrazné hrany použít výběr.

Retušování pomocí retušovacího štětce pro-vádějte ve  zvětšení až 1 : 1, abyste mohli opravit i drobné vady a nedostatky.

Před úpravou portrétu, při odstraňování vad pleti nebo retušování jiných objektů by neměl být obraz doostřen; je vhodnější pracovat na  „měk-čím“ obraze. Zostření by se mělo provést až po od-stranění vad.

Retušovací štětec, podobně jako Klonovací razítko, dovoluje použít režimy prolnutí upravované a pů-vodní oblasti. Tato problematika bude podrob-ně probírána ve  třetím svazku publikace o  ZPS. Některé režimy je však možné zmínit již zde:• Světlost : ze zdrojového místa přenese pouze tón

a  zachová barvu cílového místa. Je možné vy-

užít např. pro úpravu obočí, „neholeného str-niště“ apod., kdy zůstane zachována původní barva pokožky a pouze se přidá tonálně odliš-ná kresba.

• Barva : nebude se přidávat kresba, ale barva zdrojové oblasti.

• Ztmavit ( Zesvětlit) : přenese do  cílového místa pouze části zdroje, které jsou tmavší (světlejší) než cílová oblast.

Page 16: Zoner Photo Studio 1

68 R A W

Zpracování souborů RAW je dnes již nezbytnou součástí každé aplikace, která se zabývá správou nebo úpravou fotografi í. ZPS umožňuje soubory RAW stáhnout z  fotoaparátu, prohlížet je, praco-vat s jejich metadaty, měnit je a doplňovat a samo-zřejmě upravovat vlastní fotografi e.

O formátu RAW, výhodách a možnostech jeho využití je více napsáno na  následující dvojstrán-ce, Zoner Press také vydal knihu, která se soubo-ry RAW speciálně zabývá: RAW – digitální foto-grafi e v Camera Raw a Photoshop CS4. Tato kniha sice ukazuje možnosti zpracování RAW souborů ve Photoshopu, ale obsahuje velké množství obec-ně platných informací, které vysvětlují vše, co fo-tograf o  souborech RAW potřebuje vědět, ať již pracuje s kteroukoliv aplikací pro správu a úpravu fotografi í. Požadavky na práci s RAW v ZPS jsou uvedeny v  kapitole věnované získávání souborů, ústředním bodem této kapitoly je práce v konver-toru RAW souborů, v modulu RAW.

Okno konvertoru RAW

Okno konvertoru RAW otevřete kliknutím na zá-ložku RAW v hlavním okně ZPS. Obrázek 1 uka-zuje všechny hlavní části okna.

Náhledy

V levém sloupci jsou náhledy všech souborů, kte-ré jste pro otevření v  konvertoru RAW vybra-li. V případě, že jste konvertor otevřeli z modulu Prohlížeč nebo Editor, bude konvertor RAW při-praven pro práci s aktuálním obrázkem, který jste měli otevřený v  Prohlížeči nebo Editoru. Pokud jste do modulu RAW přešli z okna Správce, zob-razí se v levém panelu všechny vybrané soubory.

Jestliže nebyl označen žádný soubor, otevře ZPS náhled všech souborů v  aktuálně ve  Správci otevřené složce. Obsahuje-li složka velké množ-ství souborů, například když pracujete ve  složce Všechny soubory v  Katalogu nebo v Archivu, může otvírání a  zobrazení náhledů trvat velmi dlouho. Skutečnost, že se obrázek jako náhled zobrazí v le-vém sloupci náhledů, ještě neznamená, že bude

RAW

Obr. 1: Okno konvertoru RAW

Page 17: Zoner Photo Studio 1

69O K N O K O N V E R T O R U R A W

Obr. 2: Okno konvertoru RAW

možné ho v konvertoru upravit. V případě, že se pokusíte obrázek vybrat kliknutím myší a zobrazí se okno s informací, že formát souboru není pod-porován, pokoušíte se otevřít jiný formát RAW než přímo podporované formáty CR2, CRW, NEF a DNG.

V takovém případě je nutné použít Adobe DNG

Converter a v okně Nastavení > Možnosti v sekci RAW uvést cestu k tomuto programu. Postup je blíže po-psán v kapitole o získávání souborů a v části, kte-rá se zabývá oknem Možnosti z nabídky Nastavení.

Historie

Pod panelem s  náhledy na  levé straně okna je umístěn panel Historie. V  něm se zobrazí všech-ny úpravy, které jsou aktuálně pro obrázek k dis-pozici. Nejedná se pouze o úpravy a změny, které jste právě na obrázku provedli, jsou sem zahrnu-ta i nastavení, která jste se snímkem uložili dříve a  která jsou zapsána v  tzv. přidruženém souboru typu XMP.

Podíváte-li se pozorně na obrázek 1, všimnete si u náhledů některých snímků malého symbolu – ten signalizuje, že na souboru již byly provedeny úpravy a  jejich nastavení je uloženo právě v sou-boru XMP (viz obrázek 2). Pokud budete kopírovat

nebo přenášet RAW soubor do  jiného umístění, nesmíte zapomenout na přidružený soubor meta-dat (XMP); tuto práci ale můžete nechat na  ZPS – v  okně Nastavení > Možnosti > Ostatní zaškrtně-te políčko Přesouvat a mazat s obrázky i doprovodné

soubory. POZOR – toto nastavení je funkční pou-ze pro operace se soubory prováděné v rámci ZPS, nikoli v  jiných aplikacích, např. v  Průzkumníku Windows.

V  okně Historie se můžete vracet a  tím aktivo-vat nebo deaktivovat některé skupiny nastavení, pouze ale sekvenčně od  počátečního nastavení Výchozí. Kdykoli můžete do souboru zapsat nasta-vené výchozí nebo aktuální nastavení úprav po-mocí místní nabídky vyvolané pravým kliknutím na náhled obrázku:

Položkou Vložit výchozí nastavení upravíte para-metry převodu podle stavu Výchozího nastavení (viz dále uvedený příkaz Nastavení > Nastavit aktuální na-

stavení jako výchozí). Pomocí Vložit aktuální nastavení upravíte přidružený soubor obrázku, na který jste pravým tlačítkem myši klikli, podle aktuálního stavu konvertoru RAW pro vybraný obrázek (kte-rý je zobrazen v hlavním okně).

Lišta nabídek

Nabídka Soubor obsahuje:• Předcházející/Následující soubor : Přechází mezi

soubory zobrazenými v panelu náhledů. Místo příkazu je možné použít i  tlačítka na  liště ná-strojů .

• Přidat soubory ze složky : Otevře okno Vyhledat

složku se stromovou strukturou složek. Všechny soubory, které je možné upravovat v konvertoru RAW, se přidají do seznamu v panelu náhledů. Příkaz odpovídá použití tlačítka .

• Přidat do fronty : Zařadí aktuálně vybraný snímek do  fronty na  vyvolání. Pokud pomocí kliknutí na  náhledy snímků s  klávesami Ctrl nebo Shift označíte více snímků, do fronty na vyvolání se přidá pouze poslední, který byl označen.

• Vyvolat : Vyvolá pouze aktuálně vybraný snímek (zobrazený v hlavním okně). Vyvolaný snímek

Page 18: Zoner Photo Studio 1

98 H D R

Rozsah jasů scény, kterou se pokoušíte fotografo-vat, může často být větší než rozsah, který je váš fotoaparát schopen zachytit. V  řadě případů to není na překážku, protože nejjasnější a nejtmavší oblasti nebudou na snímku příliš významné. Jiná situace nastane, když budete fotografovat scénu, kde je plocha velmi světlých i tmavých míst velká, a vy se musíte rozhodnout, zda obětujete nejsvět-lejší místa, nebo se spokojíte se zalitými černými oblastmi místo prokreslených stínů, v  některých případech ztratíte obojí.

V určitých situacích je možnost nápravy celkem snadná, např. při fotografování portrétu v  pro-tisvětle si můžete pomoci výplňovým bleskem, v  krajinářské fotografi i použijete ND fi ltry, ať již pro celkové snížení jasu nebo pro snížení rozdí-lu expozice pro zem a pro oblohu. Jsou ale přípa-dy, kdy nezbude než se spolehnout na dodatečné zpracování snímku na počítači.

V  zásadě máte dvě možnosti: zaprvé se může-te spolehnout na schopnost RAW souboru zazna-menat plná data ze senzoru, v  10bitové nebo vyšší bitové hloubce, která umožní získat informace ze

světel i  stínů, které by byly v  případě JPEG sou-boru ztraceny. Je důležité vědět, že to, co ukazu-je displej fotoaparátu – signalizace přepálených míst, histogram – odpovídá právě převodu do 8bi-tového JPEG formátu a RAW soubor má v těchto místech ještě jistou rezervu. Postup, jak „obnovit“ kresbu v oblastech světel a stínů, je uveden v ka-pitole věnované právě zpracování souborů RAW. Pro vlastní fotografování a nastavení expozice při záměru využít soubor RAW pro potřebu HDR lze použít jednoduché pravidlo: nastavte expozici tak, abyste obrázek raději mírně přepálili, než podex-ponovali. Zesvětlováním stínů vyvoláváte nebez-pečí zvýraznění šumu, ve světlech nějaká rezerva v datech souboru RAW zůstává.

Druhou možností je využít technik známých jako HDRI ( High Dynamic Range Imaging, zob-razování vysokého dynamického rozsahu) a  tzv. mapování tónů ( Tone Mapping). Velmi jednodu-še řečeno se jedná o  pořízení několika vzájemně posunutých expozic tak, aby byl zachycen plný (nebo alespoň zachytitelný) rozsah jasů scény. Tyto snímky je následně možné složit za pomoci speciálního soft waru a technikami mapování tónů převést na běžnými prostředky zobrazitelný nebo tisknutelný obrázek.

(Poznámka: Zde je poněkud problém s termino-logií: HDR obrázek obsahuje záznam celkového dy-namického rozsahu scény, používá speciální formá-ty souborů a  jako takový není běžným způsobem zobrazitelný. Je nutné ho převést na  „LDR“, tj. ob-rázek s nízkým dynamickým rozsahem tak, aby ho bylo možné zobrazit. Přesto se právě těmto „ LDR“ obrázků říká HDR.)

Pro pořízení snímků s  několika posunutými expozice je vhodné použít stativ; ZPS sice doká-že pracovat i se snímky pořízenými z ruky a vzá-jemně je v  určitém rozsahu srovnat, ale výsledky nemusí být použitelné, protože stačí malá změna úhlu a  perspektivní zkreslení znemožní spojení snímků. I když budete snímat velmi rychle (např. s  využitím bracketingu), u  většiny snímků foto-grafovaných např. mimo interiér, bude na  sním-cích zaznamenán pohyb: lidé, plující oblaka, po-hybující se větvičky a tráva v krajinářské fotografi i. Odstranit tyto duchy a  rozostření je možné spe-ciálními programy, navíc pouze v jistém rozsahu.

Problematikou HDR se podrobně zabývají jiné knihy vydavatelství Zoner Press (Perfektní expo-zice, Fotografi e a  vysoký dynamický rozsah nebo HDR pro fotografy a počítačové grafi ky).

HDR

Page 19: Zoner Photo Studio 1

99P Ř Í P R A V A O B R Á Z K U H D R

Příprava obrázku HDR

Pro vytvoření HDR snímku (viz poznámka na předchozí stránce) potřebuje ZPS alespoň dvě, lépe tři expozice: jednu podexponovanou zachy-cující dobře prokreslené nejsvětlejší oblasti scény. Další normálně exponovanou s  dobrou kresbou ve  středních tónech. A  konečně přeexponovaný snímek, který zachytí dobře tmavá místa scény. Doporučení pro tento přeexponovaný snímek zní: začátek histogramu by měl na  levé straně začínat asi kolem 1/3 tónové stupnice. Sestavu tří mož-ných expozic ukazují obrázky vpravo.

Vytvořit HDR

Označte tři obrázky, které chcete použít pro slo-žení do jednoho HDR obrázku. V nabídce Vytvořit zvolte položku HDR…

Otevře se okno, ve kterém můžete svůj výběr ještě změnit, pokud máte ve složce např. více použitel-ných obrázků.

• Normální snímek a jeho histogram

• Podexponovaný snímek a jeho histogram

• Přeexponovaný snímek a jeho histogram

Sada tří vzájemně posunutých expozic pro vytvoření HDR

obrázku.

Page 20: Zoner Photo Studio 1

104 Ú P R A V Y F O T O G R A F I Í

Úpravy fotografi íSoučasné fotoaparáty jsou z velké části dokonalý-mi počítači: nejenže dokážou správně změřit svět-lo na  scéně a  nastavit automaticky správné para-metry expozice, ale zachycené barvy upraví tak, že v  řadě případů dostanete (po  technické strán-ce) téměř dokonalý snímek odpovídající obec-ně uznávanému vkusu. Dokonce již dokážou roz-poznat, co se vlastně fotografuje a zaostřit na ten správný objekt.

Pokud nepořizujete nějakou speciální doku-mentaci, při které snímky nesmí být žádným způ-sobem upravovány, lze říci, že nějaké úpravy mu-síte udělat vždy. Je ale obrovský rozdíl mezi tím, když výřezem pouze doladíte kompozici, snímek doostříte, mírně dosytíte, případně upravíte tonál-ní a barevné podání, a tím, když se všemi možný-mi a nemožnými postupy budete snažit zachránit alespoň torzo toho, co jste na snímku chtěli mít.

Na  začátku fotografování stojí nějaký záměr: může to být zachycení nějaké události, místa, ná-lady, může také jít o  zakázku. Proč fotografujete, víte nejlépe sami. Druhým krokem, o jehož užiteč-nosti jsou přesvědčeni profesionálové, my ostatní už méně (a mnozí o tom nepřemýšlí vůbec), je pří-prava na  fotografování. Třetím krokem je vlastní focení.

Fotografujte – ostatní nechejte na nás

Je to hezký slogan, ale chovejte se naprosto obráceně!

Několikrát v  této knížce opakuji: Nesnažte se na počítači nahrazovat to, co můžete přímo ovliv-nit při vlastním fotografování. Nástroje a techniky, které poskytují nejrůznější aplikace na úpravu fo-tografi í (včetně ZPS) jsou určeny k „vylepšování“ snímků – ale především v tom smyslu, že poupra-víte to, co je potřeba s ohledem na použitou tech-nologii, dořešíte rozhodnutí, která jste nechtěli dě-lat přímo při fotografování. A samozřejmě slouží i vašim kreativním nápadům, pokud je fotografi e pouze základním kamenem vaší tvůrčí činnosti.

Jsou ale také situace, kdy buď automatika foto-aparátu nedokáže vyhodnotit správně situaci, nebo se vaše představa o tom, jak by měl snímek vypadat, liší od „představy“ fotoaparátu. V nepo-slední řadě může jít i o případy, kdy sám fotograf udělá chybu při nastavení parametrů expozice.

Připadá vám, že vaše fotografi e nejsou tak ba-revné, jako jiné? Máte pocit, že jsou nevýrazné nebo šedivé? Pokud jste nefotografovali v londýn-ské mlze, ukážeme si některé postupy, které va-šim snímkům vrátí živé barvy i prokreslené detai-ly a upravíme to, co z nějakého důvodu nedopadlo dobře nebo mělo dopadnout lépe. Váš aparát jistě umožňuje pracovat vedle automatického režimu také s nastavením clony a času, případně s korekcí expozice. K dispozici máte řadu kreativních reži-mů pro získání optimálních výsledků při snímání krajiny, portrétu, sportovních snímků apod. Než získáte dostatek praxe, používejte je. Jsou téměř zárukou pořízení dobrého, tonálně i  barevně vy-váženého snímku.

Dodatečně nic nepřidáte

Zapamatujte si jednou pro vždy: Grafi cká data, která jste získali (jedno jestli foto aparátem nebo skenerem), každou počítačovou úpravou degradu-jete. Čím větší úpravy, tím větší poškození. Do ur-čitého rozsahu úprav může výsledek znamenat vy-lepšení celkového vzhledu obrázku, vždy je to ale na úkor něčeho jiného. A ve většině případů platí, že u počítače nahrazujete něco, co jste mohli udě-lat lépe už při vlastním fotografování.

Žádná úprava nedoplní do  obrázku kresebný detail, nezaostří r ozmazaný nebo neostrý objekt, nepřidá část snímku, kterou jste při fotografová-ní uřízli.

Nejlepším nástrojem je koš

Nástroje, kterými ZPS disponuje, jsou velmi vý-konné. Můžete s  nimi provádět až neskutečné úpravy. Je ale pouze na  vás, zda se chcete bavit u počítače, nebo s fotoaparátem. Pokud u počítače budete opravovat chyby, kterých jste se dopustili při fotografování, může jít i o hodiny práce na zá-chraně jediné fotografi e, kterou jsme mohli vyfo-tit během několika sekund lépe. Rekonstruovat je možné téměř cokoli, ale potom už asi nepůjde o fotografování.

Při rozhodování, zda snímek půjde na operač-ní stůl Editoru, nebo do koše, si řekněte, jak moc je pro vás snímek důležitý. Nemusíte snímek hned vyhazovat, je možné, že se po  nějaké době obje-ví postupy, které dokážou snadno upravit snímky, které by patřily do kategorie obtížně upravitelných.

V  knize většinou pracuji s  obrázky, které jsou často velmi špatné. Neberte to jako návod – je to proto, aby byl efekt lépe vidět.

Page 21: Zoner Photo Studio 1

105

Provádět úpravy snímků a v rozsahu, kdy byste na jejich po-souzení potřebovali kvalitní fotografi i formátu A4, by asi neby-lo to pravé. A věřte mi, že najít snímky, které by byly přiměřeně vadné jenom v  určitém směru, byl, je a  bude největší problém této knihy. To je také důvod, proč se některé obrázky v knize ob-jevují už od jejího prvního vydání.

I když se v knize ukazuje úprava často velmi vadných sním-ků, nerozpakujte se špatné fotografi e odstranit. Na ukázku jsem vybral některé případy, kdy je možné snímek zachránit, a někte-ré, do  jejichž úpravy bych se určitě nepouštěl. Řada snadných možností úprav zde není uvedena – srovnání horizontu, oprava kácejících se svislic, celkové zesvětlení nebo ztmavení obrázku a řada dalších.

Můžete zostřit kresbu, pokud existuje. Pokud

je snímek neostrý a  měl by být ostrý, nic

nezachráníte.

Hned to vyhoďte.

Neztrácejte čas a běžte to vyfotit jinak a lépe

Odrazy na skle a neostrost neupravíte.

Při fotografování nebyl plot vidět – vyhodit.

Tonální úprava (zesvětlení nebo ztmavení)

části snímku je poměrně snadná. Pracnost

závisí na  tom, jak složitý je výběr, který se

bude upravovat. Úspěšnost postupu je otáz-

kou toho, jak silný efekt má být. Vhodnými

nástroji jsou Úrovně, Křivky, Projasnit stíny,

případně i režimy prolnutí.

Velmi častý případ rušivého objektu v pozadí

(zde doslova). Odstraníte použitím klonova-

cího razítka, retušovacího štětce, kopírová-

ním, gumováním apod. Úprava bývá obvykle

snadná, ale mohou se vyskytnout problémo-

vé případy.

Oprava barevného nádechu nebo barevné

teploty. Většinou je náprava snadná, pokud

nejsou příliš poškozeny některé barevné ka-

nály. Většinou jde o celkovou úpravu obrázku

nástroji Upravit teplotu barev, Míchání kaná-

lů, Upravit barvy, Úrovně, Křivky apod.

Oživení barev, úprava tonality – náprava je

v  určitém rozsahu možná; záleží na  stavu

barevných kanálů. Použitelné nástroje jsou

Křivky, Úrovně, Míchání kanálů apod.

Staré dobré červené oči – oprava na  jedno

kliknutí. Je to asi nejjednodušší oprava, jakou

můžete v ZPS udělat.

Jeden zástupce pro použití nástroje ořez –

s rozmazanou skvrnou v popředí nelze udě-

lat nic jiného, než ji nechat nebo oříznout.

Page 22: Zoner Photo Studio 1

106106 Ú P R A V Y F O T O G R A F I ÍÚ P R A V Y F O T O G R A F I Í

Rozložení tónů

Jedním z  prvních kroků při práci s  obrázkem by měla být

úprava tónů, tedy úprava rozložení úrovní jasů ( tonality) ce-

lého obrázku.

Vypustíme-li z našich představ barvu, zůstanou nám ob-

rázky ve stupních šedé (tedy to, čemu se běžně říká černo-

bílá fotografie). Barva, i  když se to třeba na  první pohled

nezdá, velmi dobře přikrývá různé nepatřičnosti a  problé-

my, a proto se také zvládnutí černobílé fotografie považuje

za mistrovskou zkoušku fotografa. U černobílé fotografie se

ukáže kvalita v  jasném světle, protože vše musíte vyjádřit

pouze pomocí jasů a bez berličky barev.

Ale i  u  barevné fotografie má rozložení tónů většinou

zcela zásadní význam – problémy v rozložení tónů jsou ob-

vykle v  pozadí toho, že se fotografie může jevit jako mdlá,

bez výrazné kresby, jako příliš kontrastní, šedivá, bez světel,

s plochými stíny, přesvícená apod.

Ne každý má to správné oko a  zkušenosti grafika nebo

tiskaře, aby jen tak pohledem dokázal zhodnotit kvalitu ob-

rázku a  rozpoznal vady v  rozložení tónů na  vlastním ba-

revném obrázku. ZPS nabízí několik nástrojů, které umožní

s tóny pracovat, a také nástroj, který slouží k prvotnímu od-

hadu rozložení tónů snímku – histogram.

Nebudeme se zabývat vlastnostmi lidského oka, způ-

sobem jakým oko vnímá světlo, ani rozdíly, jak světlo

zaznamenává technika; na  toto téma najdete řadu zajíma-

vých článků na webu.

Než se pustíme do  podrobností o  histogramu a  mož-

nostech jeho použití, je potřeba uvést několik důležitých

poznámek:

stíny střední tóny světla

• Škála šedé se dělí na  na  světla (nejsvětlejší třetina stup-

nice), střední tóny (prostřední třetina) a  stíny (nejtmav-

ší třetina).

• Spojitá šedá škála skutečného světa je v  oblasti počíta-

čů při použití 8 bitové barevné hloubky reprezentová-

na maximálně 28 = 256 odstíny šedé (0  = černá, 255 =

bílá). (Lidské oko stejně větší počet tónů šedé nedoká-

že rozlišit.)

• Fotografie obvykle obsahuje jak určité procento absolut-

ní černé, tak čistě bílé.

• Kontrastem rozumíme poměr jasové úrovně mezi body

hodnocené oblasti; zvýšení kontrastu znamená přeskupit

body obrázku tak, aby se od sebe na stupnici jasu vzdáli-

ly. Největší kontrast je mezi černou a bílou.

• Zalitými stíny nebo přesvícenými světly rozumíme zcela

černé nebo zcela bílé oblasti, ve  kterých chybí jakákoliv

kresba. Takovéto plochy působí ve větším rozsahu nepři-

rozeně a rušivě a mohou být známkou špatné expozice.

Histogram

Dobře rozumět histogramu není nezbytné, ale může to

pomoci při rozhodování, jak  obrázek upravit. Histogram

lze v  ZPS zobrazit na  řadě míst,nejpodrobnější je ale okno

Histogram, které otevřete v  Editoru příkazem Zobrazit >

Pokročilý histogram (Shift+Ctrl+H).

Standardně se okno histogramu otevře s  nastavením

Intenzita v rozbalovací nabídce Kanál a políčko Kumulativní

je nezaškrtnuto. Okno Histogram je rozděleno na  tři části:

volby a nastavení, křivka rozložení a statistické údaje.

Na  základních údajích (střední hodnota, medián) asi

neshledáte nic moc zajímavého. Počet obrazových bodů

odpovídá pixelové velikosti obrázku, případně aktuálně

nastavenému výběru. Umístíte-li do  grafu kurzor, dopl-

ní se i  další statistické hodnoty. Tažením kurzoru od  určité

Page 23: Zoner Photo Studio 1

107107H I S T O G R A MH I S T O G R A M

hodnoty k  levému okraji histogramu můžete zjistit počet pixelů (a  jejich pro-

centuální zastoupení), které jsou tmavší než vybrané úroveň. Obdobně zjistíte

jasnějších pixelů než vybraná hodnota tažením směrem k  pravému okraji. Může

být zajímavé vědět, kolik bodů leží v  určitém intervalu, např. mezi úrovněmi 85

až 170: umístěte kurzor na  jednu z vybraných úrovní jasu, hodnotu si zkontroluj-

te vizuálně podle údaje v položce Úroveň. Stiskněte tlačítko myši a  táhněte kur-

zor na druhou úroveň. Údaj v položce Úroveň se změní na dvojici hodnot, které

udávají levou a pravou hranici. Po dobu, kdy držíte kurzor, můžete odečítat počet

obrazových bodů, které zahrnuje vybraná oblast jasů. Tento údaj bude zajímavý

pro okraje křivky, zejména ve světlech, pro zjištění, zda a kolik bodů se v nejsvět-

lejší oblasti nachází.

Místo standardního zobrazení histogramu je možné zapnout kumulativní zob-

razování (hodnota v grafu je součtem všech hodnot vlevo).

Diagram začíná hodno tou 0 zcela vlevo a  končí hodno-

tou 100 zcela vpravo. Sklon tvaru kumulativního histogra-

mu dává představu o  kontrastu: v  rozsahu šedé škály, kde

je sklon křivky prudký, je kontrast vyšší než v  oblasti malé-

ho sklonu křivky. Kumulativní zobrazení zapnete zaškrtnu-

tím políčka Kumulativní vpravo nahoře v okně Histogram.

Dva body na  křivce jsou důležité: místo, kde začíná levý

okraj křivky a místo, ve kterém křivka končí. U ukázky na ob-

rázku 1 je pravděpodobné, že s  obrázkem je něco v  nepo-

řádku: v  oblasti stínů stejně jako ve  světlech je velmi málo

bodů, vše je soustředěno v části středních tónů.

Obr. 1: Tvar histogramu signalizuje chybějící kresbu ve stínech

i světlech.

Page 24: Zoner Photo Studio 1

112 Ú R O V N Ě

ÚrovněZPS nabízí pro úpravu obrázků celou řadu ná-strojů, od jednoúčelových až po komplexní, které mohou upravovat celý soubor vlastností snímku. Doporučuji ale podívat se vždy na nástroj Úrovně a  teprve potom pokračovat případně i  s  jinými nástroji.

Kontrola histogramu

Dříve, než začnete s úpravou snímku, prohlédně-te obrázek i jeho histogram. Jak jsme bylo na ně-kolika předchozích stránkách ukázáno, histogram může signalizovat, že něco nemusí být v pořádku, rozhodnout je ale potřeba podle obrázku.

Měl by to být obrázek ze začátku léta, ale sní-mek na první pohled vypadá poněkud mdle, určitě se nepodobá tomu, co jste viděli při fotografování, a z histogramu je jasné proč. Veškerá data jsou na-hromaděna v oblasti středních tónů, oblast světel obsahuje pouze mizivé množství dat. V tomto pří-padě potřebujeme zvýšit kontrast snímku, pokusit

se „roztáhnout“ některá data do tmavých oblastí – stínů – a také do oblasti světel.

Popis nástroje Úrovně

Podívejme se nejprve podrobně na  dialogo-vé okno Úrovně. Okno otevřete příkazem nebo Vylepšit > Úrovně z okna Editoru (Shift+L). (V okně Průzkumníka je příkaz pro spuštění fi ltru vno-řen pod nabídkou Upravit a celá cesta k příkazu je Upravit > Vylepšit > Úrovně.)

Jako všechny ostatní okna fi ltrů je i  okno Úrovně možné používat v  režimu okna s  náhle-dem nebo jako okno bez náhledu, kdy se změny a úpravy provádějí přímo v obrázku. Oba dva re-žimy přepínáte tlačítkem .

Funkcionalita obou režimů je stejná, záleží spíše na zvyku. V režimu s náhledem můžete přímo ve-

dle sebe nebo nad sebou vidět pů-vodní a  upravenou verzi obrázku. V  režimu bez náhledu můžete po-užívat zapnutí a  vypnutí náhledu. Obecné detaily popisu okna fi ltru najdete v samostatné kapitole.

Volba k análu

V  rozbalovací nabídce Kanál vy-berte RGB pro zobrazení a  úpra-vu rozložení tónů (jasů). Hodnoty Červená, Zelená nebo Modrá slouží pro práci s jednotlivými kanály ba-revných složek RGB.

Page 25: Zoner Photo Studio 1

113Č E R N Ý B O D , B Í L Ý B O D

Černý bod, bílý bod

Kontrast obrázku upraví nastavení černého a bílé-ho bodu. Číselné nastavení pozice černého bodu je se provede levým číselníkem Vstupní úrovně (na obrázku je nastavena hodnota 27). Pro nasta-vení bílého bodu je určen pravý číselník Vstupní úrovně (na  obrázku je nastavena hodnota 196). Střední číselník slouží pro nastavení hodnoty gam ma (na obrázku je nastaveno 1,0).

Nastavením bílého bodu (pravý jezdec na  šká-le pod histogramem) je určena úroveň jasu vstup-ních hodnot, které chcete přiřadit výstupní hod-notu 255, tj. zcela bílou. Ve  světě kolem nás to mohou být odlesky na  kovových nebo lesklých předmětech, nebo světelný zdroj v  záběru apod. Všechny úrovně jasu v  histogramu vpravo za  bí-lým bodem jsou rovněž převedeny na zcela bílou – oříznuty.

Černý bod je vstupní úroveň jasu, kterou chce-me převést na absolutně nejtmavší hodnotu na vý-stupu (standardně na  hodnotu 0, tj. černou). Všechny hodnoty v histogramu, které leží směrem vlevo od  nastaveného černého bodu, budou rov-něž převedeny na černou (hodnota 0).

Jezdec středních tónů, gamma, určuje způsob, jak se převádí jas vstupních hodnot na  výstup-ní hodnoty. Pro hodnotu 1,0 bude převod přímo úměrný, pro hodnoty > 1,0 (posun jezdce vlevo) se budou vstupním hodnotám nelineárně přiřazovat

Gamma = 1

Převod jasů je lineární.

Gamma > 1

Střední jezdec je tažen vlevo, pře-

vod je nelineární. Výstup je světlej-

ší, největší změny jsou ve středních

tónech.

Gamma < 1

Střední jezdec tažen vpravo, pře-

vod je nelineární. Výstup je tmav-

ší, největší změny jsou ve středních

tónech.

Černý bod je číselně (nebo pomocí levého jezdce) nastaven

na hodnotu 27. Tato hodnota se převede na hodnotu 0. Bílý bod

je nastaven na hodnotu 196, která bude přepočtena na hodno-

tu 255. Všechny mezilehlé hodnoty, rozsah 27–196, se úměrně

přepočtou na rozsah 0–255. Protože se pracuje pouze s celými

čísly, bude výstupní histogram „děravý“.

výstupní hodnoty s vyšším jasem (obrázek se ze-světlí), pro gamma < 1,0 (posun jezdce vpravo) naopak hodnoty s nižším jasem a obrázek se cel-kově ztmaví. Obrázky dole na stránce ukazují, jak tato nastavení fungují.

Automatické korekce

Zaškrtnete-li políčko Automatické korekce, mů-žete zvolit jedno ze dvou základních nastavení – Automatický kontrast a Automatické úrovně.

První volba, Automatický kontrast, pracuje s roz-sahem jasu složeného kanálu RGB, který bude roz-tažen na celou škálu 0–255.

Druhé nastavení, Automatické úrovně, upravu-je samostatně jednotlivé složky R, G a  B; každou z nich roztáhne na plný rozsah 0–255. V obou pří-padech může dojít k barevným změnám snímku; zejména při použití volby Automatické úrovně může být barevná změna v obrázku velmi výrazná, v ji-ných případech se nijak výrazně neprojeví, je však zapotřebí o ní vědět.

Page 26: Zoner Photo Studio 1

132 K Ř I V K Y

obrázek nepřepálili nebo zcela nepotlačili kresbu v tmavých oblastech a podobně.

Pokud chcete být velmi přesní a  nestačí vám zobrazení složeného kanálu RGB, můžete si kon-trolovat i  histogramy jednotlivých barevných ka-nálů. Postačí k tomu zaškrtnout políčko Zobrazovat

barevné složky.

Automatický kontrast / úrovně

Nejjednodušší úpravou je volba Automatický kon-

trast nebo Automatické úrovně. V  případě auto-matického kontrastu se nastaví bílý a  černý bod (roztáhne se histogram složeného kanálu RGB) tak, aby se ořízly konce v rozsahu, který je zadán jako hodnota Stíny a Světla.

Při volbě Automatické úrovně se místo se slože-ným kanálem RGB pracuje s jednotlivými kanály (červeným, zeleným a  modrým) a  rozložení bar-vy každého z  nich se roztáhne na  celou stupnici 0–255 s  oříznutím podle zadaných hodnot Stíny a Světla.

V obou dvou případech, zejména u automatic-kého vyrovnání úrovní může dojít k barevným po-sunům. Hodnota ořezání 0,5 % počtu obrazových bodů ve světlech a ve stínech je standardní.

Práce s jednotlivými kanály

Podobně, jak to bylo podrobně rozvedeno v  pří-padě fi ltru Úrovně, umožňuje i fi ltr Křivky pracovat s jednotlivými kanály (červeným, zeleným a mod-rým) místo se složeným kanálem RGB (jasem).

V rozbalovací nabídce Kanál zvolte kanál, který chcete upravovat. K dispozici máte stejné možnos-ti úprav jak v případě složeného kanálu, a tak mů-žete upravovat celkový barevný nádech (barevné ladění) obrázku, ale i lokálně upravovat zastoupe-ní určité sytosti zvolené barvy. Nezapomeňte ale na  barevný kruh: zatímco při práci se složeným kanálem RGB se při úpravě pohybujete na ose čer-ná–bílá, při úpravách barevných kanálů to jsou dvojice komplementárních (doplňkových) barev ležících na barevném kruhu proti sobě: červená–azurová, zelená–purpurová a modrá–žlutá.

Křivky – příklady použití

Původní histogram snímku (na obrázku dole je to ta nejsvětlejší plocha) potvrzuje to, co je na  prv-ní pohled vidět: snímek má nedostatečný kontrast, zcela chybí stíny i světla, a to je i důvodem lome-ných, mdlých barev.

K  základní nápravě postačí nastavení černé-ho bodu (posun levého červeného polohovací-ho bodu až na  začátek histogramu), bílého bodu (posun pravého červeného polohovacího bodu až na  pravý okraj histogramu) a  mírné zesvětle-ní (kliknutím vložit nový bod přibližně do  stře-du křivky a  zatáhnout ho mírně směrem vlevo). Všechno jsou to úpravy, které je možné provést naprosto stejným způsobem i ve fi ltru Úrovně.

V  okně fi ltru Křivky je ale možné pokračovat v  úpravách dále. Křivku je možné tvarovat např. přidáním dalšího bodu poblíž levého okraje křiv-ky a stáhnout ho mírně dolů (obrázek vpravo na-hoře). Tím se poněkud ztmaví stíny a  do  oblasti stínů a středních tónů se přidá kontrast. Výsledný efekt je možné velmi dobře kontrolovat a tažením bodu nebo velmi jemně číselným zadáním hodnot pomocí číselníků Vstup a Výstup křivku tvarovat.

Poslední úpravou by mohlo být naopak mírné ztmavení nejsvětlejších oblastí: klikněte na křivku poblíž jejího pravého okraje (obrázek vpravo dole)

Page 27: Zoner Photo Studio 1

133K Ř I V K Y – P Ř Í K L A D Y P O U Ž I T Í

a  křivku mírně stáhněte dolů. Tím obnovíte pů-vodní tmavší oblohu a ztmavíte velmi světlá místa.

Možností, jak obrázky upravovat, je celá řada, většinou ale postačí práce s krajními body křivky a jedním až (maximálně) pěti vloženými body.

Již jednou v  Úrovních použitý pes. Díky křiv-kám je možné podrobněji doladit rozložení tónů. Prvním krokem je zesvětlení a  redistribuce tónů z oblasti stínů do středních tónů a světel. Je vložen bod do  pravé čtvrtiny křivky a  jeho posouváním nahoru a  vlevo se hledá nejvhodnější pozice pro zesvětlení obrázku:

Vložením dalších bodů je možné upravo-vat pouze úzké rozsahy tónů a  obrázek tonálně doladit:

Posledním krokem je úprava zelené. Připomí-nám barevné kolo a  také to, že zastoupení zelené nemusíte měnit pouze v samotném zeleném kaná-lu, ale i společnou úpravou červené a modré.

Page 28: Zoner Photo Studio 1

140 B A R V A

Upravit teplotu barev

Nástroj Upravit teplotu barev (Vylepšit > Upravit tep-

lotu barev) je určen pro tzv. vyvážení bílé, tedy pro vyrovnání barevných složek tak, aby místa na snímku, která chceme, aby byla bílá (nebo ne-utrální, šedá, bez barevného tónu), taková skuteč-ně byla. To je třeba případ toho, že byla v aparátu nastavena hodnota bílé ( White balance) jinak, než odpovídalo skutečnosti, nebo má obrázek z  jiné-ho důvodu v  místech, která by měla být neutrál-ní, přimíchán barevný tón. Nástroj lze samozřej-mě použít i obecně pro úpravu barevného tónu.

Okno fi ltru nabízí tři možnosti: • Automaticky : Vyhledá nejsvětlejší oblast a  v  ní

vyrovná jednotlivé složky RGB. Tuto změnu po-tom aplikuje i na zbytek snímku.

• Ruční určení barevně neutrálního bodu : Kapátkem se nabere barva z  původního obrázku, nebo je možné barvu vybrat z  barevníku po  klep-nutí na  políčko barvy. Zvolená barva se pře-vede na  odpovídající neutrální (šedou) barvu a ve stejném poměru se upraví i zbytek obrázku.

• Zadání teploty osvětlení : V  tomto případě po-užijete jezdec Osvětlení. Pokud je obrázek např. příliš v  teplých barvách (do  žluta),  je potře-ba posunout jezdec Osvětlení více směrem vle-vo, k  modrému okraji. Můžete zadat i  teplotu

v Kelvinech, ale protože barvy obrázku jsou vý-sledkem skutečné barvy světla v okamžiku foto-grafování, ale také nastavení fotoaparátu, berte tuto možnost spíše jako jemnější a přesnější na-stavení než tažení jezdce.

Druhým ovládacím prvkem, který máte při použití Zadání teploty osvětlení k  dispozici, je Odstín. Jezdec Osvětlení je určen pro úpravy mezi modrou a žlutou. Abyste mohli fi ltr Upravit tep-

lotu barev použít i  pro „druhou barevnou sou-řadnici“, byla doplněna možnost pracovat s po-měrem mezi zelenou a  purpurovou. Znovu se vrátím k základnímu barevnému schématu:

C

Y

G

R

B

M

Jak vidíte, okno Upravit teplotu barev ve volbě Zadání teploty osvětlení pracuje pouze s dvojice-mi modrá (B)–žlutá (Y) a zelená (G)–purpuro-vá (M). Pokud byste chtěli snížit např. červený (R) nádech, znamená to ladit obrázek současně

Automatické určení teploty barvy je obvykle spolehlivé, pokud

má celý obrázek jednotný nádech (do žluta, do modra...), např.

pro nápravu nevhodně zvoleného vyrovnání bílé při expozici.

Ruční určení barev pomocí kapátka může v některých přípa-

dech přinést překvapivě dobré výsledky; obrázek ale musí ob-

sahovat plochu, která má být neutrálně šedá.

Page 29: Zoner Photo Studio 1

141U P R A V I T T E P L O T U B A R E V

Zadání teploty osvětlení je univerzální nástroj, kterým můžete

upravovat teplotu barev pro vyrovnání bílé, ale také kreativně

upravovat barevné ladění obrázku.

Z obrázku, který byl sejmut s vyvářením bílé nastaveným na po-

někud nižší barevnou teplotu (bude tedy vycházet laděný

do modra), je možné v režimu Zadání teploty osvětlení vyrobit

obrázek laděný více do teplých barev. Nebo obráceně: teplé bar-

vy je možné pomocí jezdce Osvětlení ochladit. Fotografujete-li

do souboru RAW, nemusí vás nastavení barevné teploty trápit –

máte možnost nastavit ji až dodatečně při vyvolávání RAW sou-

boru. V případě formátu JPEG je ale potřeba věnovat nastavení

vyvážení bílé pozornost – velké rozdíly se opravují špatně.

více do modra (B) a zelena (G). V takovém pří-padě by ale bylo vhodnější použít jiné nástroje.

Nelze jednoznačně doporučit, kdy který postup zvolit – u  každého obrázku může dát optimál-ní výsledek jiný. Pokud se rozhodnete po  aplika-ci změn a  zavření okna Upravit teplotu barev ještě pro drobnou korekci, použijte raději tlačítko Zpět pro návrat k  neupravenému obrázku, abyste ne-upravovali již upravené.

Upravit barvy

Nástroj Upravit barvy (Vylepšit > Upravit barvy) je velmi komplexní a  poskytuje mnoho dílčích na-stavení. Je to nástroj silný, a můžete jím proto vel-mi mnoho pokazit. Dříve, než začnete s obrázkem pracovat, prohlédněte si ho i za pomoci histogra-mu – nejen z  hlediska rozložení tónů (složený RGB kanál), ale prohlédněte si i průběhy jednotli-vých barevných složek, které vám mohou o obráz-ku mnoho prozradit. Základními nástroji v okně Upravit barvy jsou:• editace barevných složek RGB;• úprava jasu a  kontrastu;• práce v  barevném modelu HSB;• možnost nastavení gamma.

Jednotlivé nástroje lze kombinovat dohroma-dy, ale buďte opatrní – některá  nastavení působí proti sobě a vzájemně se ovlivňují a  snadno mů-žete obrázek přesytit, vypálit, přijít o kresbu ve stí-nech, potlačit střední tóny apod. Podívejte se ob-čas na  histogram nebo přepaly (i  v  jednotlivých barevných kanálech) pomocí odpovídajících tlačí-tek v nástrojové liště okna. Pokud se vám stav úpravy nezdá, použijte tlačítko Výchozí stav a začněte raději s úpravami znovu.

Page 30: Zoner Photo Studio 1

152 O S T R O S T S N Í M K Ů

Doostření snímků

Doostřit

Velmi často budete potřebovat celou nebo část fo-tografi e mírně či více doostřit. ZPS k tomu nabízí několik nástrojů, základním a běžným i v jiných aplikacích je fi ltr Doostřit (v  Editoru ho najde-te v  nabídce Vylepšit > Doostřit, v  Průzkumníku pod Upravit > Vylepšit > Doostřit, klávesová zkratka Ctrl+5).

V dialogovém okně fi ltru najdete jako první ovládací prvek Typ. V tomto rozbalovacím sezna-mu najdete celkem 5 metod doostření: Jednoduché

doostření, Maskování neostrosti, Gaussovské doostře-

ní, Plošné doostření a Měkké doostření.

• Jednoduché doostřeníJe to nejjednodušší způsob doostření obrázku,

použitelný pro základní doostření snímků, které nebudete dál upravovat. K dispozici je pouze jedi-ný ovládací prvek – Síla efektu.

• Maskování neostrostiTento termín z fotografi cké historie má důležité

místo především v  oblasti publikování fotografi í. Maskování neostrosti (angl. Unsharp Mask) se často provádí i jako fi nální úprava obrázku přes tiskem, protože dobře zvýrazní hrany.

Volbou Maskování neostrosti si zpřístupníte ovlá-dací prvky: Síla efektu, Poloměr a Práh.

Čím větší hodnotu Poloměr zadáte, tím širší ob-last kolem každého pixelu bude vyhodnocována. Jezdcem Práh nastavujete hodnotu rozdílu tónů sousedních obrazových bodů, při které se body považují za body okraje (hrany), která se bude zvýrazňovat. Hodnota 0 znamená, že se za kon-trastní hranu považuje každý rozdíl v tónu a bu-dou se vyhodnocovat všechny body.

Síla efektu reguluje míru zobrazení nastaveného doostření.

Doporučuji zapnout režim Jasová metoda, kdy se zostření provádí pouze pro jasovou složku obráz-ku. Místo něj ale můžete při práci v Editoru v reži-mu okna fi ltru bez náhledů použít i režim prolnutí pomocné vrstvy Světlost. V tomto případě se z fi l-tru převezme do výsledného obrázku pouze jaso-vá složka, barvy se použijí z původního obrázku.

Při použití metody Maskování neostrosti může-te jednotlivé parametry nastavovat zkusmo, nebo zkuste následující postup:

- nastavte sílu efektu na maximum (500 %) a Práh na cca 3, zapněte Jasovou metodu a zvyš-te Poloměr na maximum (200 px). Obrázek se „rozpadne“ na různé skvrnky.

- stahujte jezdec Poloměr, až se do obrázku za-čne vracet detailní kresba;

- vraťte se k  jezdci Síla efektu a  stahujte ho, až dosáhnete optimálního doostření.

Při tisku se efekt projeví obvykle o něco méně, než jak ho vidíte na obrazovce. Zejména při pří-pravě pro ofsetový tisk byste měli doostřit poně-kud více, až na hranici, kdy vnímáte začínající přeostření. Je třeba dávat pozor na doostřování obrázků JPEG, které mají vyšší kompresi. U tako-vých obrázků hrozí při vyšším zostření zvýraznění artefaktů z komprese a různých halo efektů.

• Gaussovské doostřeníJe vhodné pro doostření po úpravách fotografi í.

Nastavuje se: - Síla efektu, význam je obdobný jako v případě

Maskování neostrosti; - Poloměr jako v případě Maskování neostrosti

ovládá šířku vyhodnocované oblasti kolem každého pixelu;

- Potlačení šumu omezuje artefakty vznikající při doostřování, zejména projevy přeostření (viditelné hrany, halo).

Page 31: Zoner Photo Studio 1

153D O O S T Ř E N Í S N Í M K Ů

Gaussovské doostřeníPůvodní snímek bez doostření

Jednoduché doostření

Maskování neostrosti Měkké doostření

Plošné doostření

• Plošné doostřeníTento typ doostření je vhodný jako úvodní do-ostření fotografi e i pro doostření po úpravách ob-rázků. Je možné nastavit obdobné parametry jako v případě Gaussovského doostření a stejně jako ono je také náročnější na počítačový výkon.

• Měkké doostřeníDoostřuje jemné detaily, ale méně výrazné hra-ny. Je proto vhodné např. pro úpravu portrétů. Jediným ovládacím prvkem je Síla efektu.

Poznámka: Při posuzování doostření je dobré po-užívat zobrazení pouze o něco větší než výsledný tisk nebo zobrazení. Nemá smysl pracovat např. v  měřítku 1 : 1, protože pravděpodobně v obráz-ku uvidíte detaily, které na výsledném tisku nebu-dou existovat. Stejně tak je vhodné vyzkoušet, jak se doostření před tiskem projeví na výsledném tisku. Navíc různá zařízení (komerční ofsetový tisk, foto-grafi cké inkoustové tiskárny, velkorozměrové tiskár-ny) používají různé technologie a optimální přípra-va pro tisk včetně doostření pro ně může být různá.

Page 32: Zoner Photo Studio 1