Εμπρός 3302

of 28 /28
Παραχωρήθηκαν στο Λιμενικό Ταμείο και θα αξιοποιηθούν στο επιβατηγό λιμάνι, οι ξύλινοι οικίσκοι και τα στέγαστρα που σάπιζαν στο πάρκινγκ. Πληρώσαμε 178.000 ευρώ, δε λειτούργησαν ποτέ! ΣEΛ. 5 Δοκίμασε τις αντοχές, πρώτα απ' όλα των ίδιων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, και η προχθεσινή πολύωρη συ- νεδρίαση, που σχεδόν εξαντλή- θηκε σε εκτός ημερησίας διάτα- ξης θέματα. Δοκίμασε, όμως, και τις αντοχές του ίδιου του προέ- δρου του, Χρήστου Κορδώνη, που φέρεται κατά την ώρα της συνεδρίασης να αποχώρησε για λίγα λεπτά εκτός αιθούσης προ- κειμένου να ξεσπάσει εν κρυπτώ την αγανάκτηση και το θυμό του για το κατ' εξακολούθηση κακό επίπεδο της διαδικασίας. Από το καλοκαίρι τού 2008, όταν παρα- δόθηκε ο νέος χώρος για τους μικροπω- λητές δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο, ήταν έτοιμος να λειτουργήσει και ο νέος χώ- ρος των μικροπωλητών στο πάρκινγκ απέ- ναντι από το σούπερ μάρκετ «Βερόπου- λος». Η δημοτική αρχή τότε είχε πάρει την απόφαση να δημιουργήσει και νέο χώρο για μικροπωλητές, ανταποκρινόμε- νος σε αιτήματα πλανοδίων που ζητού- σαν θέσεις και δεν αρκούσε ο χώρος δί- πλα από το Δημοτικό Θέατρο για να καλύ- ψει αυτά τα αιτήματα. ΣEΛ. 6 Εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομική κρίση Οι πολίτες να ακούσουν την αλήθεια… ΣEΛ. 8 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ίδρυσης, βάζοντας οριστικό τέλος σε κάθε πιθανό… νέο εμπόδιο Και ιδρύθηκε εφετείο! ΣEΛ. 8 APIΘMOΣ ΦYΛΛOY 3302 TIMH 1,3 HMEPHΣIA EΦHMEPI∆A TOY NOMOY ΛEΣBOY www.emprosnet.gr 10 10 & MIKPEΣ AΓΓEΛIEΣ OΔHΓOΣ AΓOPAΣ ΣEΛ. 11-18 25-26 Σ ε λ ί δ ε ς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Ένα ιδιαίτερο «μάθημα» στο 3ο Λύκειο Μυτιλήνης Σήμερα η διάλεξη του αστροφυσικού, εκπροσώπου τής NASA Στη Μυτιλήνη ο Σταμάτης Κριμιζής Όταν η Ρομποτική έρχεται στο σχολείο σου… ΣEΛ. 10 Ξέσπασε ο Χρήστος Κορδώνης στο περιθώριο της προχθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Πόσο ακόμη θα αντέξουμε;»

Upload: -

Post on 19-Mar-2016

241 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

TRANSCRIPT

Page 1: Εμπρός 3302

Παραχωρήθηκαν στο Λιμενικό Ταμείο και θα αξιοποιηθούν στο επιβατηγόλιμάνι, οι ξύλινοι οικίσκοι

και τα στέγαστρα που σάπιζανστο πάρκινγκ.

Πληρώσαμε 178.000 ευρώ, δε

λειτούργησαν ποτέ!

ΣEΛ. 5

Δοκίμασε τις αντοχές, πρώτα απ'όλα των ίδιων των μελών τουΔημοτικού Συμβουλίου Λέσβου,και η προχθεσινή πολύωρη συ-νεδρίαση, που σχεδόν εξαντλή-θηκε σε εκτός ημερησίας διάτα-ξης θέματα. Δοκίμασε, όμως, καιτις αντοχές του ίδιου του προέ-

δρου του, Χρήστου Κορδώνη,που φέρεται κατά την ώρα τηςσυνεδρίασης να αποχώρησε γιαλίγα λεπτά εκτός αιθούσης προ-κειμένου να ξεσπάσει εν κρυπτώτην αγανάκτηση και το θυμό τουγια το κατ' εξακολούθηση κακόεπίπεδο της διαδικασίας.Από το καλοκαίρι τού 2008, όταν παρα-

δόθηκε ο νέος χώρος για τους μικροπω-λητές δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο, ήτανέτοιμος να λειτουργήσει και ο νέος χώ-ρος των μικροπωλητών στο πάρκινγκ απέ-ναντι από το σούπερ μάρκετ «Βερόπου-λος». Η δημοτική αρχή τότε είχε πάρειτην απόφαση να δημιουργήσει και νέοχώρο για μικροπωλητές, ανταποκρινόμε-νος σε αιτήματα πλανοδίων που ζητού-σαν θέσεις και δεν αρκούσε ο χώρος δί-πλα από το Δημοτικό Θέατρο για να καλύ-ψει αυτά τα αιτήματα.

ΣEΛ. 6

Εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομική κρίση

Οι πολίτες να ακούσουντην αλήθεια…

ΣEΛ. 8

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ίδρυσης, βάζοντας οριστικό τέλος σε κάθε πιθανό… νέο εμπόδιο

Και ιδρύθηκε εφετείο! ΣEΛ. 8

ΣABBATOKYPIAKO

APIΘMOΣ ΦYΛΛOY 3302 TIMH €1,3

HMEPHΣIAEΦHMEPI∆A TOY NOMOY ΛEΣBOY

www.emprosnet.gr

1010&&

MIKPEΣAΓΓEΛIEΣ

OΔHΓOΣAΓOPAΣ

ΣEΛ. 11-1825-26

Σελίδες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Ένα ιδιαίτερο «μάθημα»στο 3ο Λύκειο Μυτιλήνης

Σήμερα η διάλεξη του αστροφυσικού, εκπροσώπου τής NASA

Στη Μυτιλήνη ο Σταμάτης Κριμιζής

Όταν η Ρομποτική έρχεται στο σχολείοσου…

ΣEΛ. 10

Ξέσπασε ο Χρήστος Κορδώνης στο περιθώριο της προχθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

«Πόσο ακόμηθα αντέξουμε;»

Page 2: Εμπρός 3302

2ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

2ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

HM

EP

Oλόγιο

Σα

ν Σήμερ

α...

πριν

χρόνια

μέσ

α α

πό τ

ις σ

ελίδ

ες τ

ου λ

εσβια

κού Τ

ύπου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣελήνη 12 ημ.

Aνατ. 05.51 ∆ύσ. 19.01

15Λεωνίδου επισκόπου

Αθηνών

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Καθυστερεί το ΤεριάντΚαθυστέρηση προβλέ-πεται να έχει η έναρξητων εργασιών συντή-ρησης του ΜουσείουΤεριάντ, κι αυτό γιατίακόμη δεν έχουν απο-μακρυνθεί τα έργα. Ησχετική ανακοίνωσηγια πρόσληψη ιστορι-κού που θα αναλάβειτην καταγραφή τουςπριν το «πακετάρι-σμά» τους, έχει γίνει.Τώρα αναμένεται τοξεκαθάρισμα όσων έ-χουν υποβάλει αίτηση.Καθυστέρηση που εν-δέχεται σε κάποιουςνα φαίνεται θετική, α-φού είναι πολλοί αυ-τοί που δε θέλουν τημεταφορά των έργωνστην Αθήνα για συντή-ρηση.

Β.Χρ.

Tα ∆ηκτικά

Αρχειακό υλικό από τη συλλογή εφημερίδων που κατέχει και διαχειρίζεται το Ιστορικό ΑρχείοΑιγαίου «Εργάνη» www.ergani.org.grΕπιλογή και επιμέλεια: Αντώνης Πλάτων και Κρίστης Κονναρής

Μια στήλη με τεκμήρια του παρελθόντος που μιλούν με τη δική τους «φωνή», έτσι όπως αυτήαποτυπώθηκε στις σελίδες των εφημερίδων που παρουσιάζονται αυτούσιες

Απόσπασμα της εφημερίδας«Εμπρός», της Κυριακής 15 Απριλίου1945. Καταγγελία του συντάκτη τηςεφημερίδας κατά του ΜητροπολίτηΙάκωβου για την οικονομικήενίσχυση που παρείχε στιςγερμανικές δυνάμεις κατοχής.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - Κωδικός 2357Mέλος του Συνδέσµου Hµερησίων Περιφερειακών Eφηµερίδων (ΣHΠE)

ΓΡΑΦΕΙA:Kαρά Τεπέ, 81100, MυτιλήνηTηλ.: 2251041619 Φαξ: 2251027300internet: www.emprosnet.gre-mail: [email protected]

[email protected]@emprosnet.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ:Γαρουφαλλίδου 2, 81400, Μύρινα Tηλ. /Φαξ: 2254025526I∆IOKTHΣIA: EΠIKOINΩNIA ΛEΣBOY A.E.

EK∆OTHΣ - ∆IEYΘYNTHΣ: MANOΛHΣ MANΩΛAΣΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣTPATHΣ MΠAΛAΣKAΣΣYNTAKTEΣ: ΠEΛΛH ΓIAKOYMH

NIKOΣ MANABHΣΜΑΡΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣMAPINA ΠOΛΛATOYΒΑΓΓΕΛΙΩ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

ΣYNΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ (ΛΗΜΝOΣ)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚOΡ∆ΑΣ (BIBΛIO)ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΓOΥΤΑΡΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ)

ΓEΛOIOΓPAΦIA: Γ. KAKAPΩNHΣ, A. KYPIAZHΣ

ART DIRECTOR: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆ΗΣΣEΛI∆OΠOIHΣH: ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗ

ΤΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: XPIΣTINA KAΛΛEPΓHΓPAMMATEIA - ENHMEPΩΣH SITE: MAPIANΘH ΠAPAΣKEYAΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΣTAMATHΣ ΓIANNAKHΣ∆IEKΠEPAIΩΣH: MΠAMΠHΣ ΣITAPAΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣYN∆POMHTΩN: ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΛΑΧΛΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣTIKO : MAPIA KOP∆EPAΠΟΠΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗΕΦΗ ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΗΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΕΜΑΣ

YΠEYΘYNOΣ ΛOΓIΣTHPIOY: ΣTPATHΣ ΠAΠAZOΓΛOYΣYN∆POMEΣ: ETHΣIA: 100 ευρώ, ETAIΡΕΙΩΝ: 200 ευρώ,TPAΠEZΩN, YΠHPEΣIΩN, OTA: 400 ευρώΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΦΩTHΣ ΓIANNAKHΣEKTYΠΩΣH: EΠIKOINΩNIA ΛEΣBOY A.E.

«Επαγγελματικές» υποψηφιότητεςΣυνολικά 228 αιτήσεις έχουν υποβληθεί από μαθητές

επαγγελματικών λυκείων του Νομού Λέσβου για συμμε-τοχή τους στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Αριθμόςαρκετά μεγάλος, μέχρι όμως την τελευταία στιγμή δε θαξέρουμε πόσοι από αυτούς θα συμμετάσχουν τελικά στηδιαδικασία, αφού δεν υπάρχει κάτι που να τους δεσμεύει.

Β.Χρ.

Εκδήλωση με συμβολισμόΜια ξεχωριστή εκδήλωση διοργάνωσε η μη κυβερνητι-

κή οργάνωση «Αίτημα» την περασμένη Παρασκευή, στοπλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητώνγια θέματα μεταναστών. Στην εκκλησία της Αγίας Άννηςστη Σκάλα Καλλονής, μαθητές και μαθήτριες του Γυμνα-σίου Ερεσού παρακολούθησαν ομιλίες ενός πρόσφυγακαι του παπα-Στρατή, εφημερίου του Κεραμίου, ο οποίοςείναι γνωστός για τις πρωτοβουλίες του για παροχή βοή-θειας σε πρόσφυγες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αφγανόςπρόσφυγας που μοιράστηκε την εμπειρία του με τους μα-θητές είναι μουσουλμάνος και έγινε δεκτός μέσα σε χρι-στιανική εκκλησία, ενώ είναι από τις λίγες φορές που ορ-γανώνεται ενημερωτική εκδήλωση μέσα σε ναό.

Πελ.Γ.

Δεν υπάρχουν ελλείψειςΔεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα έλλειψης υλικού

το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με διαβεβαιώσειςτου διοικητή του ιδρύματος, Παύλου Παπαδόπουλου.Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αθηναϊκού Τύπου, έχουνπαρουσιαστεί νέα προβλήματα στις προμήθειες πολλώννοσοκομείων της χώρας, λόγω οφειλών σε εταιρείες. Τέ-τοιο πρόβλημα, όμως, σύμφωνα με το διοικητή του Βο-στάνειου, δεν υπάρχει προς το παρόν στο ΝοσοκομείοΜυτιλήνης και υπάρχουν υλικά για να καλύπτουν τις ανά-γκες του ιδρύματος.

Πελ.Γ.

Επιτέλους, προστασία από τον ήλιοΟι τέντες που σήμερα υπάρχουν στο χώρο του κυλικεί-

ου, θα αξιοποιηθούν από το Λιμενικό Ταμείο προκειμέ-νου να δώσουν λύση σε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, τηνέλλειψη στεγασμένου χώρου για τους επιβάτες που φθά-νουν από Τουρκία και το καλοκαίρι περιμένουν μέσα στονήλιο στις ουρές, για να περάσουν τον έλεγχο διαβατη-ρίων. Οι τέντες του κυλικείου του λιμανιού που έκλεισε,θα διαμορφωθούν κατάλληλα και θα φτιαχτεί ένας διά-δρομος ώστε ο κόσμος που περιμένει να μη βρίσκεται μέ-σα στον ήλιο. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε αρνητικήπρώτη εντύπωση στους επισκέπτες από την πρώτη κιόλαςστιγμή που έφθαναν στο νησί.

Πελ.Γ.

Να συνεχίσουνΠέρυσι το καλοκαίρι είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια ν’

απαλλαγεί η πόλη της Μυτιλήνης από τα συνθήματα σταδημόσια κτήρια, σε συνεργασία με εταιρεία που αναλάμ-βανε τον καθαρισμό τους. Η προσπάθεια αυτή σταμάτησεεν όψει των δημοτικών εκλογών, θα πρέπει όμως η νέαδημοτική αρχή να εξετάσει τη δυνατότητα να τη συνεχί-σει, γιατί η τουριστική σαιζόν είναι εδώ και η πόλη έχειγεμίσει από συνθήματα.

Πελ.Γ.

Θα υπάρχει έλεγχος;Οι ιδιώτες γιατροί που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ε-

ξυπηρέτησης ασφαλισμένων τού ΙΚΑ έχουν ένα συγκε-κριμένο πλαφόν ασθενών που μπορούν να δέχονται. Ποι-ος, όμως, θα είναι σε θέση να γνωρίζει αν έχει συμπλη-ρωθεί το πλαφόν αυτό; Όταν ο γιατρός πει στον ασθενήπου ήδη έχει πάει στο ιατρείο του ότι συμπληρώθηκε τοόριο και θα πρέπει να πληρώσει την επίσκεψή του, πώςθα είναι σε θέση να το γνωρίζει αυτό; Τα ζητήματα αυτάθα πρέπει να δει το ΙΚΑ και οι αρμόδιοι φορείς, και ναβρεθούν τρόποι ουσιαστικού ελέγχου, ώστε το σύστημανα λειτουργήσει αποδοτικά υπέρ των ασφαλισμένων καιόχι σε βάρος τους.

Πελ.Γ.

Τι κάνει λίγη βροχή…Έβρεχε χθες το πρωί και, όπως συμβαίνει συ-

χνά όταν βρέχει στη Μυτιλήνη, βραχυκύκλωσανκεντρικά σημεία της πόλης. Όπως αυτό τηςΠλατείας Αλυσίδας, όπου για περίπου 10΄ αυ-τοκίνητα που κινούνταν προς τον Πλάτανο, στέ-κονταν σχεδόν ακινητοποιημένα, με την ουράνα έχει φτάσει ως το κτήριο της Περιφέρειας. Δεγνωρίζουμε αν είχε συμβεί κάτι στην «κεφαλή»της ουράς των ακινητοποιημένων αυτοκινήτωνπου δεν τα άφηνε να προχωρήσουν. Το σίγουροείναι πως την κατάσταση δε βοηθούσαν καθό-λου τα παρκαρισμένα με alarm αυτοκίνητα σταδεξιά και τ’ αριστερά του δρόμου, που μείωναντο ούτως ή άλλως περιορισμένο πλάτος του.

Β.Χρ.

Απέκτησαν αυλαίαΈτοιμη είναι η καινούργια αυλαία του Δημοτι-

κού Σχολείου Σιγρίου. Η προσπάθειες της θεα-τρικής ομάδας «Θάλασσα» απέδωσαν καρπούςκαι έτσι θα μπορέσει να ανεβάσει τη νέα της πα-ράσταση, «Η Πεντανόστιμη», έχοντας όλες τιςαξιοπρεπείς υποδομές. Καλή επιτυχία στα μέλητης ομάδας.

Β.Χρ.

Page 3: Εμπρός 3302

3ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

3ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Πενθήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε η Α΄ τάξη του 4ου Λυκείου Μυτιλήνης. Οιμαθητές, συνοδευόμενοι από το λυκειάρχη, Παναγιώτη Χατζηβασιλείου, και τους καθηγητές Μαρία Πλεξουσά-κη, Μαρία Αντίκα και Χρυσαυγή Φωτεινού, ξεναγήθηκαν στα σημαντικότερα κλασσικά μνημεία της Βυζαντινής

και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ επισκέφθηκαν και πολλά από τα αξιοθέατα της νεώτερης περιόδου.Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρακολούθηση της Ακολουθίας του Ακάθιστου Ύμνου στον Άγιο Γεώργιο του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Τηλεδιάσκεψη στο ΠανεπιστήμιοΜε τηλεδιάσκεψη θα γίνεται πλέον η συνεδρίαση των

συλλογικών οργάνων των πανεπιστημίων. Και όχι μόνο οισυνεδριάσεις των πρυτανικών αρχών, αλλά και κάθε περί-πτωση όπου απαιτείται σύσκεψη ενός συλλογικού οργά-νου, εκτός άλλων και των εξεταστικών επιτροπών διδα-κτορικών διατριβών, των συνεδριάσεων για εκλογή νέουμέλους ΔΕΠ κ.λπ.. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει πολύ καιθα μειώσει και τα έξοδα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ό-που οι αποστάσεις μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο λόγωδιαμεσολάβησης του… υγρού στοιχείου. Στην τηλεδιάσκεψη, όμως, αυτό δεν παίζει ρόλο.

Β.Χρ.

Αρχίζουν οι διαλέξειςΌχι μία, όχι δύο, αλλά εννέα συνολικά ανοιχτές διαλέ-

ξεις θα πραγματοποιήσει μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο ηΣχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαί-ου. Το ‘πε και το ‘κανε το Πανεπιστήμιο και οποιοσδήπο-τε θα μπορεί, έτσι, να παρακολουθήσει ομιλίες για θέμα-τα όπως η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η κοινωνική οικονομίαστην κρίση, οι ανισότητες, αλλά και οι ιδιαιτερότητες τωννησιωτικών περιοχών. Καλή αρχή, έχοντας όμως και ωςκριτήριο το να μπορούν οι διαλέξεις αυτές να είναι καιουσιαστικά «ανοιχτές», να γίνονται δηλαδή κατανοητέςαπό όσους τις παρακολουθήσουν.

Β.Χρ.

Χωρίς μαζορέτες…Το σημειολογικό της συμμετοχής των απορριμματο-

φόρων στην κινητοποίηση του Δήμου Λέσβου εξηγούσε οΔημήτρης Βουνάτσος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπου,προκειμένου να πείσει για την ένταση του προβλήματος,ανέφερε ότι «για αυτό κατεβάσαμε στον κ. Χατζημιχάλητα σκουπιδιάρικα και όχι τις μαζορέτες».

… με εφημερίδεςΟμοίως για το γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αιγαίου, ο Απόστολος Πατέστος κατέθεσε τηνεκτίμηση πως «φάνηκε ότι πραγματικά ξέρει τα προβλή-ματα του Δήμου Λέσβου και μάλιστα πολύ καλά».Κι επειδή όλα έχουν την εξήγησή τους, ο κ. Χατζημιχά-λης είχε τονίσει στην πρόσφατη συνάντηση με τους εκ-προσώπους του Δήμου Λέσβου ότι παρακολουθεί συστη-ματικά τις εφημερίδες του Νομού, απ’ τις οποίες και έχειπλήρη ενημέρωση.

ΜΑΡ.ΠΛ.

Ελεύθερη πρόσβασηΑνοιχτές θα είναι πλέον για το επιβατικό κοινό οι του-

αλέτες του λιμανιού. Μετά το κλείσιμο του κυλικείου, τοοποίο θα ανακαινιστεί για να στεγάσει τις υπηρεσίες τουΛιμενικού Ταμείου, οι τουαλέτες - που τον περισσότεροκαιρό ήταν κλειδωμένες - τώρα πλέον θα είναι ανοιχτέςκαι τα κλειδιά παραδόθηκαν στο Τελωνείο. Το ΛιμενικόΤαμείο θα φροντίσει για την καθαριότητά τους, ενώ υπάρ-χουν σκέψεις να γίνουν κάποιες εργασίες βελτίωσης τωνχώρων. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει πλέον ελεύθερηπρόσβαση στις τουαλέτες, καθώς πολύ συχνά είχαν εκ-φραστεί παράπονα από ταξιδιώτες που τις έβρισκαν κλει-δωμένες.

Πελ.Γ.

Για τον ΚριμιζήΜε μεγάλο θαυμασμό εκφράστηκε για τον α-

στροφυσικό Σταμάτη Κριμιζή ο καθηγητήςΓιώργος Κοντέλλης. Όπως τόνισε, ο κορυφαίοςεπιστήμονας είναι ο μοναδικός άνθρωπος πουέχει συμμετάσχει σε όλες τις διαστημικές απο-στολές τής NASA σε όλους τους πλανήτες. Ανμη τι άλλο, δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία ναφιλοξενούμε τόσο σημαντικούς επιστήμονεςκαι η σημερινή παρουσία του κ. Κριμιζή είναι ι-διαίτερα τιμητική.

Β.Χρ.

Στα σκληρά…Μια σύριγγα στο πά-

τωμα στην αίθουσα πουσυνεδρίαζε προχθές τοΔημοτικό ΣυμβούλιοΛέσβου. Μετά τα χάπια,και λίγο πριν κόψουντις φλέβες τους, το έρι-ξαν στα σκληρά…

Άρθρο

Υποτίθεται ότι είναι πάνδημη η απαίτηση νασταματήσει η ασυλία των πολιτικών. Υποτί-θεται ότι η οργή του κόσμου δεν είναι κα-

τά των μέτρων που συμμαζεύουν το κράτος,αλλά κατά εκείνων που τόσα χρόνια ατιμώρη-τοι έπαιρναν μίζες, έσβηναν πρόστιμα ή μεχίλιους δυο τρόπους συρρίκνωσαν το κοινόμας ταμείο, με αποτέλεσμα σήμερα να πλη-

ρώνουμε όλοι τα σπασμένα. Υποτίθεται επίσης ότι οι πολι-τικοί μας έβαλαν μυαλό. Είδαν τη λαϊκή οργή και είπαν«ως εδώ». Ασυλία τέλος. Όσοι παρανόμησαν πρέπει να πά-νε στη Δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν. Καλό. Υπάρχεικαι το άλλο με τον Τοτό...Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. ΠαναγιώτηςΨωμιάδης, είναι πολιτικός. Ιδιόρρυθμος μεν, αλλά εκλέγε-ται από το λαό, ασκεί εξουσία εν ονόματι του λαού. Από τονόμο έχει κάποιες αρμοδιότητες και τις ασκεί. Μία από αυ-τές ήταν να επικυρώνει πρόστιμα. Και αυτός τα έσβηνε.Μας είπε ότι το έκανε επειδή έχει καλή καρδιά. Συνεκτιμή-θηκε κι αυτή στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε 12 μή-νες φυλάκιση με αναστολή. Και τώρα ο νόμος πρέπει να ε-φαρμοστεί. Πρέπει να εκπέσει του αξιώματός του. Όμως,σ’ αυτήν τη χώρα, νόμος δεν είναι ό,τι ψηφίζει η Βουλή ή α-ποφασίζουν τα δικαστήρια. Νόμος μπορεί να θεωρηθεί ηβούληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τής Ν.Δ., η οποίακατά τον κ. Παναγιώτη Καμμένο θεωρεί (σύσσωμη;) πραξι-κόπημα την απόφαση του δικαστηρίου και στηρίζει τον κα-ταδικασθέντα περιφερειάρχη.Δεν ξέρουμε πόση αξιοπρέπεια στοιχίζει μια χούφτα ψή-φων και δεν την περιμέναμε από τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, κ.Γιώργο Καρατζαφέρη. Περιμέναμε, όμως, από τη Νέα Δη-μοκρατία και τον πρόεδρό της, κ. Αντώνη Σαμαρά, να δεί-ξουν το ελάχιστο της πολιτικής ευπρέπειας και να αποφύ-γουν τους αθωωτικούς χαριεντισμούς με τον «καλόκαρδο»περιφερειάρχη. Περιμέναμε να σεβαστούν τις αποφάσειςτων δικαστηρίων και να διαγράψουν από το κόμμα τον κα-ταδικασθέντα τηλεστάρ της πρωινής ζώνης. Ή έστω να δεί-ξουν με κάποιον τρόπο την απαξία τους στην παρανομία.Φευ. «Στηρίζουμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, διότι θεωρού-με ότι δεν το έκανε αυτό “εκ του πονηρού”... Θεωρώ ότιμε το συγκεκριμένο νόμο που υπάρχει, ο Παναγιώτης Ψω-μιάδης δεν μπορεί να τιμωρηθεί», δήλωσε ο Γ. Μιχελάκης.Δίκασε, βρήκε ελαφρυντικά και αθώωσε ο εκπρόσωποςτης Ν.Δ.. Και αφού ο περιφερειάρχης παραδόθηκε έπειτααπό αυτή την εξωδικαστική διαδικασία άσπιλος κι αμόλυ-ντος, ο πρόεδρος της Ν.Δ. σπεύδει να τον συναντήσει καινα τον στηρίξει μπροστά στις κάμερες.Θα συμφωνήσουμε ότι η υποκρισία υπήρξε μία από τις στα-θερές των πολιτικών μας. Αλλά ακόμη και στο πλαίσιο τηςυποκρισίας, τηρούνταν κάποια προσχήματα. Έστω από έν-στικτο αυτοσυντήρησης τηρούνταν αποστάσεις από εκεί-νους για τους οποίους υπήρχαν ενδείξεις παρανομίας. Πό-σο δε μάλλον καταδικασθέντες. Να θυμίσουμε ότι το Φε-βρουάριο του 2004 για ένα - όπως αποδείχθηκε στα δικα-στήρια - μη σκάνδαλο, εξέπεσαν της υποψηφιότητάς τουςδέκα στελέχη τού ΠΑΣΟΚ, επειδή αναμίχθηκαν με τον έναή τον άλλο τρόπο στην υπόθεση Πάχτα. Δεν ήταν θέμα ηθι-κής τάξης μόνο. Ήταν ζήτημα πολιτικής λογικής. Σε μια πε-ρίοδο που είναι ζητούμενο η νομιμότητα, δεν πρέπει να υ-πάρχουν πολιτικές ομπρέλες στην παρανομία. Αλλά η πολι-τική λογική μοιάζει να εκλείπει από τη Ν.Δ..

[email protected]

(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Καθημερινή», 14-04-11.)

Η υποκρισία της καρδιάς τουςΓράφει ο ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Ουτοπικό…Οι προτάσεις-λύσεις που κατατίθενται πρέπει να εί-

ναι ρεαλιστικές, τουλάχιστον όσο ρεαλιστικά είναι ταπροβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπό αυτήτην έννοια, η πρόταση για κάλυψη των αναγκών τηςκαθαριότητας με μόνιμο προσωπικό μπορεί υπό συν-θήκες μνημονίου και κρίσης μόνο ως ευχή να εκλη-φθεί. Κι ας έχει όπως είπε ο Γιώργος Πάλλης ο Δήμος«σύσσωμη την κοινωνία στο πλευρό του, αν προχωρή-σει σε προσλήψεις μόνιμων».Θέλοντας, όμως, στη συζήτηση να δείξει το ουτοπικόμιας τέτοιας προοπτικής, ο Δημήτρης Βουνάτσος ανέ-φερε ότι «για να πάρουμε μόνιμους, θα πρέπει να πε-ράσουν 777 χρόνια, όσα ακριβώς έζησε ο Μαθουσά-λας. Μέχρι τότε τι κάνουμε;».

ΜΑΡ.ΠΛ.

Κάθε τόπος, άλλος καημόςΓια να κατανοήσει κανείς πόσο «ασύμμετρο» είναι

το πρόβλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών σε επί-πεδο νησιού, αρκούσε η τοποθέτηση του αντιδημάρ-χου Γιώργου Κυριαζή, ο οποίος ανέφερε για τις τρειςδημοτικές ενότητες που του έχει ανατεθεί η ευθύνη, ταεξής: Στο Μανταμάδο η αποκομιδή γίνεται από ένα ά-τομο που έχει την εργολαβία και δύο διμηνίτες που δενξέρουν πότε θα πληρωθούν. Στην Αγία Παρασκευή τε-λειώνει στις 4 Μαΐου η σύμβαση τριών συμβασιούχωνπου έχουν αναλάβει την καθαριότητα. Τέλος, στην Πέ-τρα χρειάζεται να γίνει ειδική εργολαβία, όπως κάθεχρόνο, για την τουριστική περίοδο και την αποκομιδήτων σκουπιδιών στην Άναξο και στην προκυμαία τηςΠέτρας.Ανεξάρτητα, όμως, απ’ όλα αυτά, όπως είπε ο κ. Κυρια-ζής, «προέχει η αδήριτη ανάγκη ο τόπος να μείνει κα-θαρός. Κι αυτό με όποιον τρόπο βρούμε.».

ΜΑΡ.ΠΛ.

Page 4: Εμπρός 3302

4ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011EI∆HΣEIΣ

Η ταλαιπωρία συνεχίζεταιγια τους ασφαλισμένουςτού ΙΚΑ που συνεχίζουννα περιμένουν για νακλείσουν ένα ραντεβού

με γιατρό, ενώ δεν είναιλίγοι εκείνοι που πήγανσε ιδιώτες γιατρούς γιανα εξυπηρετηθούν καιχρειάστηκε να πληρώ-

σουν από την τσέπη τουςτην επίσκεψη!

Ελλείψεις γιατρών…Οι ελλείψεις γιατρών ει-δικοτήτων στο ΙΚΑ συνε-χίζονται, καθώς από τους45 γιατρούς που προβλέ-πεται στο ΙΚΑ Μυτιλήνης,μόνο οι μισοί υπηρετούνσήμερα. Και εκείνοι πουυπηρετούν όμως στο ΙΚΑ,δεν καλύπτουν παρά μό-νο δυο με τρεισήμισι ώ-ρες από το ωράριό τους,ενώ κανείς δεν καλύπτειτο ωράριο πέντε ωρώνπου προβλέπεται.«Έχουν μεγάλο φόρτοδουλειάς και υπερβάλ-λουν των εαυτών τους τιςώρες που βρίσκονται στοΙΚΑ, γιατί ο κόσμος είναιπολύς και καλούνται οιλίγοι γιατροί που διαθέ-τουμε να τους εξυπηρετή-σει», λέει από την πλευράτου ο υγειονομικός διευ-θυντής τού ΙΚΑ, Πανα-γιώτης Βαμβουρέλλης.Και πάλι, όμως, κατά και-ρούς έχουν εκφραστείπαράπονα από ασφαλι-σμένους που δε βρίσκουντους γιατρούς στα ιατρείατους, τις ώρες που θα έ-πρεπε να είναι εκεί.Η δυνατότητα που δόθη-κε από την κυβέρνηση ναεπισκέπτονται και ιδιώτεςγιατρούς, δεν κάλυψε τιςανάγκες. Από τη μια καιοι ίδιοι οι ασφαλισμένοιεμφανίζονται διστακτικοίκαι από την άλλη τα«κρούσματα» που έχουνήδη εμφανιστεί με ιδιώ-τες γιατρούς που ζήτησαννα πληρωθούν την επί-σκεψη, λειτουργούν αρ-νητικά.

Δεν είναι διατεθειμένοιΑκόμη και οι ίδιοι οι για-τροί τού ΟΠΑΔ και του Ο-ΑΕΕ, όμως, δε φαίνονταιδιατεθειμένοι να δεχθούντην ένταξή τους στο σύ-

στημα με τους όρους πουτίθενται.Σήμερα λήγει η προθε-σμία που είχε τεθεί για ναδηλώσουν οι γιατροί ανθέλουν να ενταχθούν στιςλίστες για εξυπηρέτησηκαι ασφαλισμένων τού Ι-ΚΑ. Από τη στιγμή που θαδεχθούν να είναι στο σύ-στημα, θα κλείνονται ρα-ντεβού στα ιδιωτικά τουςιατρεία από το 184.Όταν είχε αρχικά ανακοι-νωθεί η υλοποίηση τουμέτρου, είχε ανακοινωθείλίστα 121 γιατρών τού Ο-ΠΑΔ και του ΟΑΕΕ σε Λέ-σβο που είχαν δικαίωμανα ενταχθούν. Από αυ-τούς, μόνο 15 φέρονταινα έχουν δηλώσει ότι επι-θυμούν να παραμείνουν.Ο αριθμός αυτός είναι πι-θανό να αυξηθεί ελάχιστασήμερα, τελευταία ημέρατης προθεσμίας.Το υποκατάστημα του Ι-ΚΑ Μυτιλήνης αναμένε-ται σήμερα με τη λήξητης προθεσμίας να δώσειστη δημοσιότητα όλα ταονόματα των γιατρών πουθα δέχονται και ασφαλι-σμένους τού ΙΚΑ, ώστε ναγνωρίζουν σε ποιους για-τρούς μπορούν ν’ απευ-θύνονται εκτός ΙΚΑ.Οι ιδιώτες γιατροί που θαενταχθούν στο σύστημαέχουν δικαίωμα να δέχο-νται μέχρι 80 ασφαλισμέ-νους τού ΙΚΑ το μήνα, ε-νώ οι ασφαλισμένοι δε θαπρέπει να πληρώνουν γιατην επίσκεψή τους. Γιατους γιατρούς τού ΙΚΑπου είναι και συμβεβλη-μένοι με τον ΟΠΑΔ ή τονΟΑΕΕ, το ανώτατο όριοπαραμένει στις 50 επι-σκέψεις ανά μήνα. Η α-μοιβή του ιδιώτη γιατρούανέρχεται στα 20 ευρώκαι καλύπτεται από τοΤαμείο.

Παρεμβάσεις στη Σκάλα ΕρεσούΑνοιξιάτικη γιορτή με τίτλο «Spring Festival» ορ-

γανώνει το σωματείο «Ερεσός για τα Ζώα» τηνΚυριακή 7 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα στην παιδικήχαρά του χωριού της Ερεσού, σε συνεργασία με τοΔημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Ερεσού και τηνυποστήριξη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτι-κής Κοινότητας Ερεσού.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθούνσχέδια μαθητών που συμμετείχαν στο διαγωνισμόγια το σχεδιασμό καταφυγίων γατών, που διοργάνω-σε το Σωματείο, ενώ ας σημειωθεί ότι τα σχέδια πουθα επιλεγούν θα χρησιμοποιηθούν για την κατα-σκευή των καταφυγίων που θα τοποθετηθούν σε ε-πιλεγμένα σημεία στη Σκάλα Ερεσού.Την ίδια ημέρα, το Σωματείο διοργανώνει δρώμενομε τη συνεργασία του διάσημου street artist AlexMartinez, ο οποίος με τη συνεργασία μαθητών τουΓυμνασίου Ερεσού θα διακοσμήσει με γκράφιτι τηνπρόσοψη του κεντρικού κτηρίου του Ασύλου Ζώωνστην οδό Ερεσού - Σκάλας Ερεσού.Ας σημειωθεί ότι προχθές Τετάρτη οι δημότες της Ε-ρεσού και αρκετοί αλλοδαποί κάτοικοι της Ερεσούκαθάρισαν την παιδική χαρά του χωριού. Οι δημότεςτης Ερεσού προσέφεραν και λουλούδια, τα οποίαφυτεύτηκαν στα παρτέρια της παιδικής χαράς γιατον καλλωπισμό του χώρου.Την προηγούμενη μέρα, ο Σύλλογος των ΑπανταχούΕρεσίων «Ο Θεόφραστος», με τη συνεργασία τουΔημοτικού Σχολείου Ερεσού, έκανε δενδροφύτευσηστο ανάχωμα του ποταμού Χαλάνδρα. Τα μικρά δέν-δρα αγοράστηκαν από το Σύλλογο «Ο Θεόφρα-στος».Τέλος, την ερχόμενη Μεγάλη Τρίτη, από τις 9 τοπρωί, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότη-τας Ερεσού, με τη συνεργασία της 14ης ΕφορείαςΒυζαντινών Αρχαιοτήτων, διοργανώνει εθελοντικόκαθαρισμό του αρχαιολογικού χώρου της παλαιο-χριστιανικής βασιλικής του Αγίου Ανδρέα στη Σκά-λα Ερεσού.

Από τους 121 που ανακοινώθηκαν από το ΙΚΑ σε Λέσβο και Λήμνο, μόνο 15 έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει ότι θέλουν να παραμείνουν στο σύστημα

«Πόρτα» από τουςιδιώτες γιατρούς

της ΠEΛΛHΣ ΓIAKOYMH

Ελάχιστα - σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία - έχουναξιοποιήσει οι ασφαλισμένοι τού ΙΚΑ τη δυνατό-τητα που τους παρέχεται από τον περασμένο Φε-

βρουάριο να επισκέπτονται και ιδιώτες γιατρούς. Απότην άλλη μεριά, και οι γιατροί τού ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕεμφανίζονται απρόθυμοι να ενταχθούν στο σύστημα.Σήμερα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τα ο-νόματα των ιδιωτών γιατρών οι οποίοι έχουν δεχθείνα εξυπηρετούν και ασφαλισμένους τού ΙΚΑ, πληρο-φορίες όμως αναφέρουν ότι από τους 121 γιατρούςτης Λέσβου και της Λήμνου που αρχικά ανακοινώθη-καν, μόνο… 15 έχουν απαντήσει θετικά!

Θέσεις

«Οεπιμένων ελληνικά» ήταν ένα παλιό μήνυμα που α-κούγαμε και βλέπαμε εκεί στα τέλη της δεκαετίαςτού ‘80. Την έμπνευση της διαφημιστικής καμπά-

νιας είχε ένας κάποιος μικτός φορέας, ιδιωτών μικρομε-σαίων επιχειρηματιών και του Δημοσίου. Την ανάγκη τηςεπέβαλε το γεγονός ότι οι πωλήσεις των ελληνικών προϊό-ντων είχαν αρχίσει να υποχωρούν με ραγδαίους ρυθμούςκαι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εισέρχονται σε κατά-σταση πρόωρη ύφεσης, σε μια Ελλάδα που η καταναλωτι-κή της ευρωστία ανέβαινε και άρχιζε να αποκτά νέες κα-ταναλωτικές συνήθειες και «αξίες».Ήταν τότε που είχαν αρχίζει να ρέουν άφθονα τα χρήματατων «κουτόφραγκων», έτσι νομίζαμε, μέσω ποικίλων κοινο-τικών προγραμμάτων και επιδοτήσεων. Η βαλκανική Ελλά-δα ανακάλυπτε τη γοητεία και τη γκλαμουριά τού statussymbol. Το ‘88 γινόταν πρώτη στην Ευρώπη, κατ’ αναλο-γίαν πληθυσμού, σε κατανάλωση ουίσκι και το ‘89 πρώτησε κατοχή «Μερτσέντες» (όπως και το 2008 πρώτη σε κα-τοχή Porsche Cayenne, ενώ το 2010 στον καιρό του μνη-μονίου, ερχόταν… απλώς δεύτερη!). Τότε, λοιπόν, νέα ε-μπορικά σήματα, sorry brands (βοήθα Glitteratti), έκαναντην εμφάνισή τους σε μοδάτα μαγαζιά. Ο Μίδας της επί-πλαστης ευημερίας, είχε καταργήσει τα οικονομικά σύνο-ρα του καταναλωτισμού. Τα ψώνια στα… Μιλάνα και τα Πα-ρίσια έγιναν must (και δεν ήταν για την μπουρζουαζία, γιατο μέσο Έλληνα φοροφυγά, όπως και το μέσο δανεισμένοΈλληνα ήταν). Την ίδια ώρα, η ελληνική παραγωγή αποδο-μείτο και αργοπέθαινε - σε παράλληλή πορεία βέβαια καιμε την αγροτική παραγωγή.Όλα αυτά, όμως, θα ανήκουν σε πολύ λίγο στην ιστορίατου ελληνικού καταναλωτικού ονείρου. Όσες ελληνικές ε-πιχειρήσεις είχαν παραμείνει εν ζωή, έστω κι αν φυτοζω-ούσαν, δέχονται πλέον την εξοντωτική επίθεση του μνημο-νίου με τη στέγνια της ρευστότητας. Είναι επιχειρήσεις πουδουλεύουμε εμείς, που δουλεύουν οι δικοί μας, οι συγγε-νείς μας, οι φίλοι μας, οι γείτονες, οι συγχωριανοί μας,που δουλεύουν, εν τέλει, Έλληνες. Η κρίση μάς αναγκάζεινα κατανοήσουμε ότι είμαστε μια συγκεκριμένη κοινωνίαπου ακολουθεί πλέον τη δική της κοινή πορεία και υφίστα-ται από κοινού τις επιπτώσεις της κρίσης.Αυτή την ώρα, που μαίνεται η θύελλα της αδυσώπητης οι-κονομικής δυσπραγίας που ενέσκηψε, χιλιάδες επιχειρή-σεις κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, να γίνουν κουφάριακαι να δημιουργήσουν επιπλέον ανέργους με άδειες τσέ-πες και άδειες ζωές. Γι’ αυτό και μεις, όσο και αν σας α-κούγεται δασκαλίστικη η προτροπή, ας δώσουμε τη δικήμας μάχη. Ας αγοράσουμε με πείσμα ελληνικά προϊόντα.Ας μην περιμένουμε να μας το πει κάποια επίσημη καμπά-νια της παραζαλισμένης κυβέρνησης. (Άλλωστε ο πρωθυ-πουργός μας θα θεωρούσε, ίσως, μια τέτοια καμπάνια α-σύμβατη με το διεθνισμό και την πολυπολιτισμικότητά του!)Ξέρουμε και έχουμε όλοι τις ενστάσεις μας: Μα η ποιότη-τα... μα το κόστος… μα το στυλ… μα οι τιμές… κ.λπ.. Όλααυτά είναι γνωστά, σεβαστά, αλλά είμαστε σε πόλεμο καιαυτά πρέπει να περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Δε θα δια-σκεδάσουμε λιγότερο στο μπαρ ή την ταβέρνα αν παραγ-γείλουμε ελληνική μπύρα, δε θα περπατήσουμε λιγότεροκαλά αν αγοράσουμε ελληνικό παπούτσι, δε θα πάρουμεπερισσότερο καρκίνο (εμείς οι καπνιστές) αν αγοράσουμεελληνικά τσιγάρα, δε θα γίνουμε λιγότερο εμφανίσιμοι αναγοράσουμε ελληνικά ρούχα.Είμαστε σε πόλεμο, και ένα μέρος της έκβασής του είναικαι δικό μας θέμα, του καθενός μας χωριστά. Η τσέπη μαςείναι το δικό μας όπλο. Ας το χρησιμοποιήσουμε για να δώ-σουμε δουλειά σε Έλληνες και μια ελάχιστη ανάσα στην ελ-ληνική οικονομία.

Υ.Γ. Κάποιοι θα χαρακτηρίσουν απλοϊκότητα αυτή την προ-τροπή, στην εποχή του διεθνοποιημένου καπιταλισμού, τηςταξικής επίθεσης, της δορυφοροποίησης των περιφερεια-κών καπιταλιστικών οικονομιών κ.λπ. κ.λπ.. Κάποιοι άλλοιθα τα θεωρήσουν εθνικιστικά. Δεν πειράζει. Ο καθείς καιαγώνας του…

(Από το www.protagon.gr/.)

Ο επιμένων ελληνικάΓράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Page 5: Εμπρός 3302

5ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 EI∆HΣEIΣ

της ΠEΛΛHΣ ΓIAKOYMH

Από το καλοκαίρι τού2008, όταν παραδό-θηκε ο νέος χώρος

για τους μικροπωλητέςδίπλα στο Δημοτικό Θέα-τρο, ήταν έτοιμος να λει-τουργήσει και ο νέος χώ-ρος των μικροπωλητώνστο πάρκινγκ απέναντι α-πό το σούπερ μάρκετ«Βερόπουλος». Η δημο-τική αρχή τότε είχε πάρειτην απόφαση να δημι-ουργήσει και νέο χώρογια μικροπωλητές, αντα-ποκρινόμενος σε αιτήμα-τα πλανοδίων που ζητού-σαν θέσεις και δεν αρ-κούσε ο χώρος δίπλα απότο Δημοτικό Θέατρο γιανα καλύψει αυτά τα αιτή-ματα. Γύρω στους 10 ξύ-λινους οικίσκους μαζί μεστέγαστρα τοποθετήθη-καν τότε εκεί. Το κόστοςτου έργου, 178.000 ευρώ.Δε λειτούργησαν, όμως,ποτέ. Οι μικροπωλητές δεχρησιμοποίησαν ποτέ αυ-τούς τους χώρους καιχθες σε συνεδρίαση τηςΛιμενικής Επιτροπής έγι-νε γνωστό ότι έγινε δεκτότο αίτημα να παραχωρη-θούν οι οικίσκοι και ταστέγαστρα, προκειμένουνα καλύψουν ανάγκες στολιμάνι και συγκεκριμέναστο χώρο του επιβατηγούλιμανιού.Σύμφωνα με τον πρόεδροτου Λιμενικού Ταμείου, οιοικίσκοι και τα στέγαστρααναμένεται άμεσα, ακόμηκαι μέσα στην εβδομάδα,ν’ απομακρυνθούν από τοσημείο αυτό. Τα ξύλινα«σπιτάκια» θ’ αντικατα-στήσουν τα αλουμινένιαεκδοτήρια εισιτηρίων στοχώρο του λιμανιού, ενώ

τα στέγαστρα θα τοποθε-τηθούν σε διάφορα ση-μεία στο χώρο του λιμανι-ού και στο Κολυμβητήριο.

Γιατί;Άγνωστο παραμένει γιαποιο λόγο κρίθηκε ανα-γκαίο πριν από τρία χρό-νια να δημιουργηθεί νέοςχώρος για τους πλανόδι-ους, παρά τις αντιδράσειςτου εμπορικού κόσμουτης Μυτιλήνης που έβλε-πε να δημιουργούνται«πιάτσες πλανοδίων».Και μάλιστα χωρίς - όπωςπροκύπτει στη συνέχεια -να συναινούν σε αυτό καιοι ίδιοι οι πλανόδιοι (!),αφού ο χώρος αυτός κρί-θηκε απ’ αυτούς ως μη ε-μπορικός, γι’ αυτό και δελειτούργησε ποτέ. Και ό-μως οι ξύλινοι οικίσκοι α-γοράστηκαν, τοποθετήθη-καν μαζί με τα στέγαστρα,για να εγκαταλειφθούνστη συνέχεια και να γί-νουν έρμαιο διαφόρωνπου προκάλεσαν και φθο-ρές. Σήμερα, στην ουσίαλειτουργούν ως δημόσια

ουρητήρια λίγα μέτρα απότο Δημαρχείο Μυτιλήνηςκαι φυσικά αποτελούν ε-στία μόλυνσης.

Από την πρώτη στιγμήΟι παρατημένοι εκεί οικί-σκοι απασχόλησαν απότην πρώτη στιγμή τονπρόεδρο του ΛιμενικούΤαμείου, Κώστα Κορδώ-νη, ο οποίος με έγγραφότου στο Δήμο από τον πε-ρασμένο Σεπτέμβριο ζή-τησε την παραχώρησήτους, χωρίς όμως να λά-βει απάντηση. Χρειάστηκενα προσπαθήσει άλλεςδυο φορές για να πάρειτελικά χθες το «πράσινοφως» να παραλάβει τουςοικίσκους από τον αρμό-διο αντιδήμαρχο Περι-βάλλοντος και ΠοιότηταςΖωής, Γιάννη Βατό, ο ο-ποίος είναι και μέλος τηςΛιμενικής Επιτροπής.«Αυτά τα ξύλινα σπιτάκιατοποθετήθηκαν εκεί και ε-γκαταλείφθηκαν πλήρωςχωρίς ποτέ να χρησιμο-ποιηθούν. Τα στέγαστραχρησιμεύουν για να παρέ-

χουν σκιά στα μηχανάκιαπου παρκάρουν πάνω στοπεζοδρόμιο. Για μένα ή-ταν προκλητικό να αφή-σουμε τα χρήματα πουδαπανήθηκαν για αυτό τοέργο να χάνονται με αυτότον τρόπο. Γι’ αυτό καιπρότεινα να μας παραχω-ρηθούν για να τα αξιοποι-ήσουμε», δήλωσε στο«Ε» ο κ. Κώστας Κορδώ-νης.Από την πλευρά του, ο α-ντιδήμαρχος Γ. Βατός ση-μείωσε: «Δε γνωρίζουμετι ακριβώς είχε γίνει τότε.Γνωρίζουμε ότι η θέσηαυτή κρίθηκε ως μη ε-μπορική από τους πλανό-διους, που δεν αξιοποίη-σαν τους οικίσκους. Υπο-χρέωσή μας, βεβαίως, σεαυτήν τη φάση ήταν ναμην αφήσουμε αυτά τασπιτάκια να ρημάζουν, γι’αυτό και αποδεχθήκαμετην πρόταση του Λιμενι-κού Ταμείου να τα πάρει,ν’ απελευθερώσει το χώ-ρο και να τα αξιοποιή-σει.»

Εθελοντικές δράσεις μαθητών στην Καλλονή

Δύο δράσεις εθελοντισμού πραγματοποιήθηκαν χθεςΠέμπτη στην Καλλονή, στα πλαίσια των προσπα-

θειών της δραστήριας καινούργιας Ομάδας Εθελοντι-κής Δράσης της περιοχής.Ομάδα μαθητών της Α΄ τάξης τού ΕΠΑΛ Καλλονής,μαζί με τον καθηγητή τους Άρη Σαββίδη, ανέλαβαν τονκαλλωπισμό του πάρκου γύρω από το ΚΕΣΥΠ Καλλο-νής, με φύτευση λουλουδιών και βάψιμο των πάγκωνκαι των ζαρντινιερών. Τις επόμενες μέρες, ομάδα φοι-τητών και νέων θα ολοκληρώσουν τις εργασίες στο ση-μείο αυτό.Παράλληλα, παιδιά τής Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχο-λείου Καλλονής μοίρασαν στους διερχόμενους οδη-γούς και πεζούς έντυπα με θέμα «ευγένεια και ασφα-λής οδική συμπεριφορά», που τα ίδια δημιούργησαν,δράση που θα συνεχιστεί σήμερα και αύριο.«Χαρά της ομάδας μας είναι η συμμετοχή όλων και ι-διαίτερα των νέων, οι οποίοι κατανόησαν τους σκο-πούς μας και κάνουν προτάσεις, που υλοποιούνται α-πό κοινού για την προστασία και ποιότητα ζωής», ανα-φέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Ομάδα Εθελοντι-κής Δράσης Καλλονής. Η οποία και ευχαριστεί «όσουςσυνέβαλαν στην προσπάθεια προσφέροντας εργασίακαι υλικά, και ειδικά τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούςκαι όσους έλαβαν μέρος».

Εθελοντική δράση για το σχολείο της Βρίσας

Mια σημαντική εθελοντική δράση, που όμως με επι-λογή των όσων συμμετείχαν σε αυτήν δεν είδε το

φως της δημοσιότητας, έγινε πριν 15 μέρες στη Βρί-σα. Με πρωτοβουλία δημοτών, εκπαιδευτικών και τουΣυλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου,πραγματοποιήθηκαν εργασίες ευπρεπισμού του Σχο-λείου και του περιβάλλοντος χώρου.Περίπου 20 πολίτες της Βρίσας επί πολλές ώρες εργά-στηκαν για το Σχολείο του χωριού. «Μικροπράγματα,βέβαια, μπροστά στις ανάγκες της περιοχής μας», είπεχθες ένας από όσους εργάστηκαν εθελοντικά. «Την ε-θελοντική δραστηριότητα αυτή δεν τη δημοσιοποιήσα-με, όμως», κατέληξε, «γιατί θεωρούμε ότι ο εθελοντι-σμός προσφέρει χαρά στους συμμετέχοντες μέσω τηςπροσφοράς έργου και δε χρειάζεται δημοσιότητα, ού-τε επιδέχεται σκοπιμότητας.»

Παραχωρήθηκαν στο Λιμενικό Ταμείο και θα αξιοποιηθούν στο επιβατηγόλιμάνι, οι ξύλινοι οικίσκοι και τα στέγαστρα που σάπιζαν στο πάρκινγκ

Πληρώσαμε 178.000 ευρώ,δε λειτούργησαν ποτέ!

178.000ευρώ«πεταμένα»στοπάρκινγκ

Page 6: Εμπρός 3302

Το πρόβλημα με τασκουπίδια εντοπίζεταιστο γεγονός ότι, πληντης Μυτιλήνης, όλοι οιάλλοι τέως δήμοι δεν εί-χαν υπηρεσία καθαριότη-τας και εξυπηρετούντανχρόνια τώρα από εργολά-βους. Μάλιστα, η συντρι-πτική πλειοψηφία όσωνμόνιμων είχαν κατά και-ρούς προσληφθεί ως ερ-γάτες καθαριότητας πέ-ρασε στο διοικητικό προ-

σωπικό, απογυμνώνο-ντας την πιο ευαίσθητηκαι κρίσιμη για ένα δήμουπηρεσία, αυτήν της α-ποκομιδής των απορριμ-μάτων. Κι ενώ, όπως εξη-γήθηκε στις πρόσφατεςκινητοποιήσεις του Δή-μου Λέσβου, όλα ταπροηγούμενα χρόνια δι-νόταν στην αυτοδιοίκησηη δυνατότητα να παρα-τείνει τις συμβάσεις μετους εργολάβους καθα-

ριότητας, ο «Καλλικρά-της» τη στέρησε. Αποτέ-λεσμα είναι ήδη να έχουνλήξει, διακόπτοντας τηναποκομιδή των σκουπι-διών, οι συμβάσεις σεπολλές δημοτικές ενότη-τες, όπως π.χ. της Ερε-σού - Αντίσσης και τουΠλωμαρίου, σε άλλες ναλήγουν αυτές τις μέρεςκαι οι τελευταίες να λή-γουν στις αρχές Μαΐου(4 του μήνα της ΑγίαςΠαρασκευής και 10 τηςΜήθυμνας). Οπότε, ο Δή-μος για να αντιμετωπίσει

την κατάσταση, που ήδησε ορισμένες περιοχέςλαμβάνει εκρηκτικές δια-στάσεις με συσσώρευσητων σκουπιδιών, κινείταισε δύο κατευθύνσεις. Α-ποφάσισε στο ΔημοτικόΣυμβούλιο την παράτασητων συμβάσεων, υπό τηνπροϋπόθεση ότι πρινπροχωρήσει σε οποιαδή-ποτε ενέργεια θα ελεγ-χθεί η νομιμότητά της,και παράλληλα ζήτησεαπ’ την κυβέρνηση, διάτης συνάντησης με το γε-νικό γραμματέα της Απο-

κεντρωμένης ΔιοίκησηςΑιγαίου, Φώτη Χατζημι-χάλη, να υπάρξει τροπο-ποίηση νομοθετικά ώστε

να είναι σύννομη η παρά-ταση των συμβάσεων.

6ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011EI∆HΣEIΣ

της ΜΑΡΙΝAΣ ΠOΛΛATOY

Δοκίμασε τις αντοχές, πρώτααπ’ όλα των ίδιων των με-λών του Δημοτικού Συμβου-

λίου Λέσβου, και η προχθεσινήπολύωρη συνεδρίαση, που σχε-δόν εξαντλήθηκε σε εκτός ημε-ρησίας διάταξης θέματα. Δοκί-μασε, όμως, και τις αντοχές τουίδιου του προέδρου του, Χρή-στου Κορδώνη, που φέρεται κα-τά την ώρα της συνεδρίασης νααποχώρησε για λίγα λεπτά ε-κτός αιθούσης προκειμένου ναξεσπάσει εν κρυπτώ την αγανά-κτηση και το θυμό του για τοκατ’ εξακολούθηση κακό επίπε-δο της διαδικασίας.Ο έμπειρος αυτοδιοικητικός,και απ’ τη θητεία του στην προε-δρία του Νομαρχιακού Συμβου-λίου Λέσβου, πολλές φορές απ’την αρχή του χρόνου έχει εκ-φράσει διατυπώνοντας σοβαρήεπιχειρηματολογία την αγωνία,αλλά και το θυμό του, για το γε-γονός ότι παρά τις συστηματι-κές του προσπάθειες, δεν έχειακόμη πετύχει να μειώσει τοχρόνο των συνεδριάσεων. Κι αυ-τό όχι μόνο γιατί υπάρχουν ανα-γκαστικά, λόγω του μεγάλου α-ριθμού δημοτικών και τοπικώνκοινοτήτων, πάρα πολλά θέμα-τα, αλλά και γιατί το 45μελέςΔημοτικό Συμβούλιο παραμένεικυριολεκτικά ανεξέλεγκτο. Κι ό-χι απλά δεν «τιθασεύεται» απ’τις προτροπές του προεδρείου,αλλά ταράσσεται διαρκώς από«άστοχες» κι εκτός θέματος πα-ρεμβάσεις, από αντιπαραθέσειςακόμη και μεταξύ στελεχών τηςπλειοψηφίας, όπως και απ’ τηνεμφανή σπουδή ορισμένων με-λών του να «γράψουν» στον τη-

λεοπτικό φακό, ανεξάρτητα μετη σπουδαιότητα ή μη αυτώνπου έχουν να πουν.

Τι ξεχείλισε το ποτήρι…Απ’ την αρχή της προχθεσινήςσυνεδρίασης, λοιπόν, ο Χρή-στος Κορδώνης ξεκαθάρισε ότιδε θα ανεχθεί παράταση της συ-νεδρίασης μετά τα μεσάνυχτα.Δήλωσε μάλιστα ότι στις 12, ανσυνεχίζεται ακόμη η συνεδρία-ση, θα αποχωρήσει αφήνονταςτην προεδρία στον αντιπρόεδρο,Στρατή Κυρατζή. Ο οποίος ό-μως, λόγω άλλων υποχρεώσε-ων, έκανε την πρώτη του απου-σία απ’ τη συνεδρίαση, στερώ-ντας ακούσια τη δυνατότηταστον κ. Κορδώνη να υλοποιήσειτην προειδοποίησή του.Ο κ. Κορδώνης φέρεται να είχεεπηρεαστεί, πριν την έναρξη τηςσυνεδρίασης, απ’ την εξέλιξητης υγείας γνωστού του αυτοδι-οικητικού, για τον οποίο καιπληροφορήθηκε ότι η κατάστα-σή του είχε επιδεινωθεί. Είχε,μάλιστα, εκφράσει σε φιλικό

του πρόσωπο, κατά τη διάρκειατης προσυνεδρίασης της πλειο-ψηφίας, την απορία του: «πόσοαλήθεια θα αντέξουμε και εμείςμε αυτούς τους εξαντλητικούςρυθμούς;».Τα προαναφερόμενα δείχνουνπόσο είχε ανατραπεί η «ρουτί-να» του προέδρου και μάλιστασε μια συνεδρίαση που ξεκίνη-σε στις 7 και για τέσσερις καιπλέον ώρες ασχολείτο αποκλει-στικά - με ευθύνη της πλειοψη-φίας - με θέματα εκτός ημερη-σίας διάταξης. Για τα οποία ο κ.Κορδώνης έχει εκφράσει πολ-λές φορές την αντίθεσή του, α-κόμη και στο δήμαρχο και στουςσυναδέλφους του, τονίζονταςτην ανάγκη η συνεδρίαση να α-φιερώνεται στην ημερήσια διά-ταξη. Υπό αυτές, λοιπόν, τιςσυνθήκες, κι ενώ πλησίαζαν με-σάνυχτα (σημ.: η συνεδρίαση ο-λοκληρώθηκε ένα τέταρτο μετάτη 1), συνέβησαν ακόμη δυοπεριστατικά, που ξεχείλισαν τοποτήρι και έβγαλαν τον συνή-

θως ψύχραιμο γιατρό εκτός ε-αυτού.Το πρώτο φέρεται να ήταν η ει-σαγωγή απ’ τον αντιδήμαρχοΟικονομικών ενός ακόμη θέμα-τος εκτός ημερήσιας διάταξης,για το οποίο, όπως είπε ο κ. Πα-τέστος, ενημερώθηκε απ’ τουςυπηρεσιακούς παράγοντες μό-λις πριν τη συνεδρίαση για τηνανάγκη να συζητηθεί. Ο κ. Κορ-δώνης, ίσως γιατί δεν ήθελε ναρίξει λάδι στη φωτιά εντείνο-ντας την αντιπαράθεση του κ.Πατέστου με τον κ. Πατερέλλη,ακριβώς για το πόσο επείγον ή-ταν ή όχι να συζητηθεί αυτό τοθέμα, δεν πήρε θέση.

Ποιος… Γλέζος!!!Ομοίως θέση δεν πήρε και στοεπόμενο συμβάν, όταν ήδη είχεξεκινήσει η συζήτηση των θεμά-των ημερήσιας διάταξης. Μιλώ-ντας ο δήμαρχος, ΔημήτρηςΒουνάτσος, για το 11ο θέμα «Έ-γκριση δαπάνης για πραγματο-ποίηση εκδήλωσης - αφιερώμα-τος στην Εθνική Αντίσταση μεσυνδιοργανωτή το Δήμο Λέσβουκαι τον Πολιτιστικό ΣύλλογοΠλωμαρίου “Το Πόλιον”», εξή-ρε το γεγονός ότι θα παρευρεθείστην εκδήλωση ο ΜανώληςΓλέζος, το βιβλίο του οποίου θαπαρουσιάσει ο ίδιος ο δήμαρ-χος. Κι ενώ η αμελητέα δαπάνηγια μια τέτοια εκδήλωση εγκρί-θηκε ομόφωνα απ’ όλες τις πα-ρατάξεις, ο αντιδήμαρχος Μή-θυμνας, Λευτέρης Βογιατζής, ό-χι μόνο καταψήφισε τη σχετικήεισήγηση του Κώστα Αστυρακά-κη, αλλά πήρε και το λόγο γιανα εξηγήσει την άποψή του λέ-γοντας: «Πόσο ακόμη ο Γλέζοςθα εξαργυρώνει το κατέβασμα

της σημαίας; Υπάρχουν κι άλλοιπου έχουν προσφέρει στην Ε-θνική Αντίσταση.»Ο δήμαρχος, εμφανώς πικραμέ-νος, έφυγε απ’ τη θέση του,γιατί προφανώς δε θέλησε ναέρθει σε ρήξη με τον καλό φίλοκαι στενό συνεργάτη του γιαχρόνια. Ο Χρήστος Κορδώνης,όμως, εισπράττοντας αυτή τηνεσωτερική σύγκρουση της πλει-οψηφίας, αποχώρησε απ’ τηναίθουσα σε παρακείμενο χώρο,όπου και επέλεξε να ξεσπάσειόλη τη συσσωρευμένη ένταση,τη φόρτιση απ’ τα κακώς κείμε-να που τον πλήγωσαν, φωνάζο-ντας μόνος του και χτυπώνταςαντικείμενα. Στο κατόπι τον α-κολούθησε ο Γιάννης Βατός,που φέρεται να επεδίωξε - ό-πως φάνηκε, επιτυχώς - να τονκατευνάσει και μετά από λίγηώρα να επιστρέψουν μαζί στηναίθουσα και να συνεχίσουν τησυνεδρίαση.Είναι θετικό ότι άτομα με κύρος,συγκροτημένα και σοβαρά, έ-χουν τη δύναμη να αντιδρούνσε τέτοιες απαράδεκτες διαδι-κασίες, επιλέγοντας να «ματώ-σουν» για να προστατεύσουνό,τι κλήθηκαν να υπηρετήσουν.Το ερώτημα, όμως, είναι για πό-σο ακόμη θα αντέξουν να δί-νουν μάχες έως ότου πείσουντο σύνολο του Συμβουλίου ότιοι συνεδριάσεις δεν αποτελούντίποτε άλλο απ’ τον τύμβο τηςπροσφοράς στον τόπο κι ως τέ-τοιες πρέπει να αντιμετωπίζο-νται απ’ τα μέλη του. Χωρίςσπατάλες χρόνου και ενέργειαςσε οτιδήποτε άλλο, πλην της υ-πηρέτησης των τοπικών υποθέ-σεων.

Ξέσπασε ο Χρήστος Κορδώνης στο περιθώριο της προχθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

«Πόσο ακόμη θα αντέξουμε;»

Ξέσπασε για την κατάσταση που επικρατεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου ο ΧρήστοςΚορδώνης. Η φωτό από την προχθεσινή συνεδρίαση. Έως και ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

καθόταν στη θέση των αντιδημάρχων

100 διμηνίτες προσλαμβάνει ο Δήμος Λέσβου για επείγουσες ανάγκες καθαρισμού, ενώ αναζητά τρόπο για να παραταθούν οι συμβάσεις που έληξαν ή λήγουν με τους εργολάβους καθαριότητας

Στον αστερισμό των… σκουπιδιώνΑμαρτίες χρόνων, αλλά και την άκαμπτη στάση της

κυβέρνησης που εξαντλεί τη σκληρότητά της απέ-ναντι στην αυτοδιοίκηση, αντιμετωπίζει ο Δήμος Λέ-σβου, που βρίσκεται μπροστά στο «νούμερο ένα»πρόβλημα της δημόσιας υγείας, τη μη αποκομιδή τωνσκουπιδιών. Ο Δήμος έχει πλέον πιστώσεις για ναπληρώσει για την αποκομιδή, αλλά δεν έχει διαδικα-στικά τη δυνατότητα ούτε να ανανεώσει τις συμβάσειςμε τους εργολάβους που έληξαν ήδη ή θα λήξουν τιςεπόμενες μέρες, αλλά ούτε να προσλάβει όσο προσω-πικό χρειάζεται. Για ανάγκες, πάντως, καθαρισμού α-κτών, νεκροταφείων, πάρκων, κοινόχρηστων χώρωνκ.λπ. αποφασίστηκε να προσληφθούν 100 διμηνίτες,που διαφαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα να πιάσουνσύντομα δουλειά.

συνέχεια στη ΣEΛ. 27

Page 7: Εμπρός 3302

7ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 EI∆HΣEIΣ

Πρόγευση από ένα θέμαπου είναι βέβαιο ότι θα α-πασχολήσει πολλές φορέςόλα τα επόμενα χρόνια τοΔημοτικό Συμβούλιο Λέ-σβου, πήρε το όργανο στηνπροχθεσινή συνεδρίασηπου ενημερώθηκε για τηνεπιτακτική ανάγκη να πα-ρασχεθεί οικονομική βοή-θεια σε άπορους δημότες.Όπως φάνηκε απ’ την ει-σήγηση της προέδρου τουΟργανισμού ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης, ΑναστασίαςΑντωνέλλη, αλλά και τουαντιδημάρχου Οικονομι-κών, Απόστολου Πατέ-στου, ελλείψει προνοιακήςπολιτικής απ’ το επίσημοκράτος την περίοδο κρίσηςπου διανύουμε, η αυτοδι-οίκηση θα κληθεί να παίξειιδιαίτερο ρόλο στην ανα-κούφιση του ανθρώπινουπόνου. «Όταν προελαύνειη ανέχεια», όπως είπε χα-ρακτηριστικά η κ. Αντωνέλ-λη, «η αυτοδιοίκηση δενμπορεί να μείνει απαθής,αλλά να αντιδράσει και ναπαράσχει όποια υποστήρι-ξη μπορεί στα πλέον αδύ-ναμα μέλη της.» Η ίδια,περιγράφοντας την αδιέξο-δη κατάσταση στην οποίαέχει περιέλθει επταμελήςοικογένεια στο Ίππειος,που ζει σε ακατάλληλεςσυνθήκες, ενώ προσφάτωςέπεσε και η στέγη της κα-τοικίας όπου διαμένει, ει-σηγήθηκε να διατεθεί χρη-

ματοδότηση ύψους 2.000ευρώ. Αυτό είχε εισηγηθείπρο ημερών και το Συμ-βούλιο της Τοπικής Κοινό-τητας Ιππείου. Μάλιστα, υ-ποστηρίζοντας τη σχετικήεισήγηση στη συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίουπαρέστη ο πρόεδρός του,Προκόπης Σινάνης. Ακο-λούθησαν διάφορες τοπο-θετήσεις και μάλιστα συμ-βούλων της περιοχής, ό-πως του Προκόπη Γυμνά-γου, αλλά και του αντιδη-μάρχου Αγιάσου - Ευεργέ-τουλα, Γιώργου Βουνά-τσου, που ανέπτυξαν τονπροβληματισμό τους για τοκατά πόσο η βοήθεια πρέ-πει να δοθεί απ’ ευθείαςστον αρχηγό της οικογέ-νειας ή σε τρίτο πρόσωπο,που θα φροντίσει να καλύ-ψει βασικές ανάγκες όλωντων μελών της.Με δεδομένη την οικονο-μική κατάσταση του ΔήμουΛέσβου, ο Γιώργος Λεμο-νός απ’ την παράταξη τουΠαντελή Πατερέλλη είπεότι το ποσό αυτό είναι ελε-ημοσύνη και πρότεινε αντίνα επιβαρυνθεί ο Δήμος,να συγκεντρωθεί απ’ τα μέ-λη του Συμβουλίου - «ούτε50 ευρώ ο καθένας» όπωςανέφερε.Ο Γιώργος Πάλλης ανέ-πτυξε τον προβληματισμότου για το εάν πρέπει ηβοήθεια να δοθεί για τηνοικογένεια ή για την επι-

σκευή του σπιτιού, ενώ οΣτρατής Αλεξίου υποστή-ριξε ότι στη συγκεκριμένηοικογένεια, αλλά και σε ό-σες άλλες αντιμετωπίζουνπρόβλημα, θα πρέπει ναδοθεί απ’ το Δήμο δουλειά.Ο Άρης Χατζηκομνηνόςσυνεχάρη το Τοπικό Συμ-βούλιο Ιππείου για τηνπρωτοβουλία, όπως καιτην κ. Αντωνέλλη, ενώ εξέ-φρασε τον προβληματισμότου τι θα γίνει συνολικά μετους αναξιοπαθούντες.

Ουρά…Ο κ. Πατέστος εισηγήθηκε,βάσει των αιτημάτων πουείχαν υποβληθεί για τηνπεριοχή Μυτιλήνης στοΔημοτικό Οργανισμό Κοι-νωνικής Παρέμβασης, νακατανεμηθούν σε επτά οι-κογένειες συνολικά 4.900ευρώ (από 600 έως 1.200,ανάλογα με το πρόβλημαπου αντιμετωπίζουν).Ο Βαγγέλης Παλαιολόγοςστην τοποθέτησή του, τονί-ζοντας πως το ζήτημα ά-πτεται της κοινωνικής πο-λιτικής που θα αποφασίσειο Δήμος, υπογράμμισε τηνανάγκη να υπάρξει ενιαίααντιμετώπιση τέτοιων θε-μάτων. «Τι θα κάνουμε αναύριο έρθουν άλλοι 15, 20,50, με ανάλογα προβλήμα-τα;», αναρωτήθηκε ο κ.Παλαιολόγος, για να δικαι-ωθεί αμέσως μετά ότανχωρικοί αντιδήμαρχοι, ό-πως ο Λευτέρης Βογιατζήςτης Μήθυμνας, ανέφερανότι δεν έχει γίνει καταγρα-φή αντίστοιχων περιπτώ-σεων που χρήζουν βοήθει-ας σε όλες τις δημοτικέςκοινότητες, αλλά είναι

γνωστό πως υπάρχουνπολλές τέτοιες, σε πολλάχωριά.Όπως ειπώθηκε από μέλητου Συμβουλίου, κάποιοιαπ’ τους τέως δήμους εί-χαν σε προτεραιότητα δρά-σεις κοινωνικής πολιτικής,ειδικά τις περιόδους γιορ-τών, οπότε και προσέφε-ραν τρόφιμα, που φέτος θαλείψουν απ’ τους δημότες,πόσο μάλιστα όταν η δια-νυόμενη περίοδος είναι οι-κονομικά απ’ τις χειρότε-ρες των τελευταίων δεκαε-τιών. Εκφράστηκε δε η ά-ποψη ότι μετά την έγκρισητων παραπάνω ενισχύσεωνσε άπορες οικογένειες, θαδημιουργηθεί «ουρά» απόαιτήσεις για υποστήριξη α-πό άτομα που πραγματικάτη χρειάζονται.

Περί εθιμοτυπικών…Σε ό,τι αφορά στις υπο-χρεώσεις εθιμοτυπικούχαρακτήρα, ο ΔημήτρηςΒουνάτσος ζήτησε απ’ τοσώμα να εγκρίνει δαπάνηγια την προσφορά δώρωνστον πρόεδρο του Επιμε-λητηριακού Ομίλου Σμύρ-νης, Εκρέμ Ντεμιρτάς, καιτη συνοδεία του, που πρό-κειται να έρθουν στο νησί.Ακόμη ζήτησε να καλυ-φθεί η προσφορά δώρωνκατά τις επισκέψεις τουδημάρχου στα στρατόπεδατου νησιού τις ημέρες τωνγιορτών, ώστε ο Δήμος Λέ-σβου να έχει μια αξιοπρε-πή παρουσία, ενώ συζητή-θηκε και το ενδεχόμενο α-ντί άλλων δώρων, να προ-σφερθούν αρνιά στο Στρα-τό για την ημέρα του Πά-σχα.

Με ανακοίνωσήτου, ο επικεφα-

λής της παράταξης«Λέσβος, Δημιουρ-γική πορεία», Πα-ντελής Πατερέλλης,όπως υποστήριξε

και στη συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου, η μη ψήφιση ακόμητου προϋπολογισμού του ΔήμουΛέσβου είναι η αιτία για την οποία«δεν πέφτουν στην αγορά 4,5 ε-

κατ. ευρώ που υπάρχουν αυτήν τηστιγμή στο ταμείο του Δήμου».Ο κ. Πατερέλλης υπογράμμισε ότιοι περισσότεροι δήμοι στη χώρα,ακόμη και οι κοντινοί νησιωτικοί,όπως της Λήμνου, της Χίου, τηςΣάμου, της Ρόδου, αλλά και η Πε-ριφέρεια Βορείου Αιγαίου, ήδη έ-χουν συντάξει τον προϋπολογισμότους και το τεχνικό πρόγραμμα, ε-νώ «εδώ στη Λέσβο η δημοτικήμας αρχή “περί άλλα τυρβάζει” και

παραπέμπει στις “καλένδες” όλατα αναφυόμενα προβλήματα που ο-φείλει ν’ αντιμετωπίζει».Έτσι, ελλείψει προϋπολογισμού, ταχρήματα που υπάρχουν στο ταμείοτου Δήμου και πλησιάζουν κατάτον κ. Πατερέλλη το ποσό των4.500.000 ευρώ, δεν μπορούν ναδιοχετευθούν στην αγορά του νησι-ού τις ημέρες αυτές του Πάσχα,στη δύσκολη αυτή οικονομική συ-γκυρία.

«Θερμαλιστικές» εκλογές

Oδήμαρχος Δημήτρης Βουνά-τσος, ο δημοτικός σύμβουλος

Παναγιώτης Ζαφειρίου και ο επι-κεφαλής της μείζονος αντιπολί-τευσης Άρης Χατζηκομνηνός είναιοι τρεις εκπρόσωποι του ΔήμουΛέσβου στο διοικητικό συμβούλιοτου Συνδέσμου Δήμων ΙαματικώνΠηγών Ελλάδας. Ο Σύνδεσμος το Σάββατο προχωράσε αρχαιρεσίες για την ανάδειξητων νέων οργάνων του με θητείαδιετίας, έως και το τέλος τού 2012.Με τη διοικητική μεταρρύθμιση, ηΛέσβος με τις πολλές ιαματικέςπηγές και τα νερά, η οποία είχε έ-ως το τέλος τού 2010 οκταμελήεκπροσώπηση στο Σύνδεσμο,«συρρίκνωσε» τη συμμετοχή τηςστο διοικητικό συμβούλιο σε τρίαμόλις μέλη. Για τα οποία στο προ-χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ε-γκρίθηκε η μετακίνηση στη Θεσ-σαλονίκη, για τις εκλογές.

Από ΕΣΠΑ, «Θησέας» και παρακρατηθέντα…

Μπαίνει… παράς στο ταμείο

Aποδοχή πιστώσεων διαφορετι-κής προέλευσης έκανε το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Λέσβου, με ει-σηγήσεις του αρμόδιου αντιδη-μάρχου Οικονομικών, ΑπόστολουΠατέστου.Πιο συγκεκριμένα, οι χρηματοδο-τήσεις που μπαίνουν στο δημοτικόταμείο είναι πιστώσεις ύψους1,162 εκατ. ευρώ απ’ τους παρα-κρατηθέντες πόρους της αυτοδιοί-κησης (η μισή δόση τού 2011 γιατο Δήμο Λέσβου), πιστώσεις450.000 για το βιολογικό της Γέ-ρας και 550.000 ευρώ για το βιο-λογικό της Πέτρας απ’ το τομεακόπρόγραμμα του Υπουργείου Περι-βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-κής Αλλαγής, καθώς και πιστώσειςάνω των 515.000 ευρώ απ’ το πρό-γραμμα «Θησέας».

Οκτώ συνολικά οικογένειες, μία επταμελής απ’ το Ίπ-πειος και έξι απ’ την πόλη της Μυτιλήνης, θα βοηθη-θούν λόγω των γιορτών του Πάσχα απ’ το Δήμο Λέ-

σβου. Απ’ το υστέρημα του οποίου θα διατεθούν και πι-στώσεις για εθιμοτυπικού χαρακτήρα υποχρεώσεις, όπωςδώρα σε επίσημους επισκέπτες του νησιού.

Παρέμβαση Πατερέλλη για τον προϋπολογισμό

«Δεν πέφτουν στην αγορά 4,5 εκατομμύρια»

Ο Δήμος Λέσβου ενισχύει άπορες οικογένειες

Απ’ το υστέρημα,στους υστερούντες…

Page 8: Εμπρός 3302

8ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011EI∆HΣEIΣ

Στο ΦΕΚ 80 Α΄ δημοσιεύ-θηκε το Προεδρικό Διά-ταγμα αρ. 28, που προ-βλέπει την ίδρυση Εφε-τείου Βορείου Αιγαίου, μεέδρα τη Μυτιλήνη.

Χρόνια μετά…«Μια προσπάθεια χρόνωνολοκληρώθηκε θετικά για

τους πολίτες της Λέσβουκαι του Βορείου Αιγαίου.Η δέσμευση του ΠΑΣΟΚκαι προσωπικά του πρω-θυπουργού, Γ. Παπανδρέ-ου, τηρήθηκε απαρέγκλι-τα. Οι όποιες προσπάθει-ες, της τελευταίας στιγ-μής, συγκεκριμένων πο-λιτικών κύκλων, για ετε-

ροχρονισμό και περαιτέ-ρω κωλυσιεργία, δεν καρ-ποφόρησαν», αναφέρει,μεταξύ άλλων, σε δήλω-σή του ο αναπληρωτής υ-πουργός Περιβάλλοντος.Στη γραπτή δήλωσή του,ο κ. Σηφουνάκης εκφρά-ζει τις ευχαριστίες του«σε όλους όσοι συμπο-ρεύτηκαν σ’ αυτή τηνπροσπάθεια, κυρίως τατελευταία χρόνια, και βε-βαίως στον υπουργό Δι-καιοσύνης, Χ. Καστανίδη,που αποφασιστικά και α-ταλάντευτα προχώρησεστη σύνταξη, τη διεκπε-ραίωση και τη δημοσίευ-ση του Προεδρικού Δια-τάγματος στην Εφημερίδα

της Κυβέρνησης. Ο λαόςτης Περιφέρειάς μας θαπάψει πλέον να ταλαιπω-ρείται για ένα θέμα δί-καιο, που δεν έβρισκε λύ-ση γιατί δεν υπήρχε πολι-τική βούληση.».Καταλήγοντας, καλεί τιςτοπικές αρχές, τους φο-ρείς και το νομικό κόσμοτης Λέσβου να κάνουν τιςενέργειες που απαιτού-νται για γρήγορη εξασφά-λιση χώρου υποδοχής καιλειτουργίας του ΕφετείουΒορείου Αιγαίου στην πό-λη της Μυτιλήνης.Δημοσιεύματα τοπικούΤύπου, αλλά και εκπρό-σωποι φορέων μέχρι πρινλίγο καιρό εξέφραζαν ε-

πιφυλάξεις για το αν θαγίνει πράξη η δέσμευση,λόγω αντιδράσεων πουείχαν εκδηλωθεί από άλ-λες περιοχές. Δεν ήτανλίγοι που θεωρούσαν πι-θανό «στο παρά πέντε»

να παρουσιαστεί κάποιονέο εμπόδιο, που θα «πή-γαινε πίσω» την ίδρυσητου Εφετείου. Η χθεσινήεξέλιξη δίνει πλέον σάρ-κα και οστά στο ΕφετείοΒορείου Αιγαίου.

Η Νέα Δημοκρατία στη Λέσβο για τις μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

«Ψεύτικη η δικαιολογία για το εισόδημα»Τις ενστάσεις της επί του σχεδίου νόμου για τις

μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκ-φράζει η ΝΟΔΕ Λέσβου. Εκτός άλλων, κάνει λόγογια «άδικα» σημεία στα όσα προβλέπονται, καθώςκαι για «υποψίες» ως προς τις πραγματικές προ-θέσεις του Υπουργείου Παιδείας.Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, για την εισαγωγή υ-ποψηφίων που είναι πολύτεκνοι ή έχουν αδελφό ήαδελφή που φοιτά σε κάποιο ίδρυμα των ΝομώνΑττικής και Θεσσαλονίκης, το οικογενειακό εισό-δημα του τελευταίου πριν την εισαγωγή τους έ-τους δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 50.000 ευρώ.Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιοςτων ειδικών περιπτώσεων κρίνεται για τις προβλε-πόμενες θέσεις με βάση το σύνολο των μορίων καιτη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικόδελτίο. Αν δεν εισάγεται στην πρώτη επιλογή τουούτε με το ειδικό ποσοστό, η διαδικασία συνεχίζε-ται με την επόμενη προτίμησή του. Αν ανήκει σεπερισσότερες από μία ειδικές περιπτώσεις, επιλέ-γει μόνο μια από αυτές.Σύμφωνα με τη ΝΟΔΕ Λέσβου, η ένταξη των πολυ-τέκνων στο σύνολο όσων έχουν δικαίωμα μετεγ-γραφής για κοινωνικούς λόγους, έρχεται σε αντί-θεση με το άρθρο του Συντάγματος που θέλει τηνΠολιτεία να μεριμνά υπέρ των πολυτέκνων.Αδικίες θεωρεί η ΝΟΔΕ ότι προκαλούνται από τονκαθορισμό του εισοδήματος των 50.000 ευρώ ωςορίου για το δικαίωμα μετεγγραφής στις περιοχέςΑθηνών και Θεσσαλονίκης. Κι αυτό γιατί, όπως λέ-ει, δε λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της οικογέ-νειας, ενώ όπως υποστηρίζει τίθενται «εκτός» οιοικογένειες που έχουν εισοδήματα από μισθωτέςυπηρεσίες.Τέλος, χαρακτηρίζει «άδικο» το να έχουν δικαίω-μα για χρήση μόνο της μιας ειδικής κατηγορίας ό-σοι εμπίπτουν σε παραπάνω κατηγορίες.«Είμαστε σίγουροι ότι οι βάσεις εισαγωγής των ει-δικών κατηγοριών στα περιφερειακά πανεπιστήμιαθα είναι ανώτερη από την αντίστοιχη των ειδικώνκατηγοριών στο κέντρο», αναφέρει η ΝΟΔΕ. «Είναιφανερό ότι η δικαιολογία του Υπουργείου Παιδεί-ας ότι το εισόδημα μπαίνει ως κριτήριο για την Α-θήνα και τη Θεσσαλονίκη ώστε να μειωθεί ο αριθ-μός των μετεγγραφών στις περιοχές αυτές, είναιψεύτικη ως ύποπτη γιατί ο αριθμός που θα μετεγ-γραφεί με το νέο σύστημα είναι συγκεκριμένος(20%) και το μόνο που αλλάζει η προσθήκη τουκριτηρίου του εισοδήματος, είναι το ποιοι θα με-τεγγραφούν.»

Το κρίσιμο ζήτημα της οικονο-μίας και τις προτάσεις τής Ν.Δ.

για έξοδο από την κρίση ανέλυσεπροχθές το απόγευμα, σε εκδήλω-ση που οργάνωσε η ΝΟΔΕ Λέσβουτής Ν.Δ., ο βουλευτής Κυκλάδωνκαι αναπληρωτής υπεύθυνος τουΤομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονο-μικών τής Ν.Δ., Γιάννης Βρούτσης.Ο κ. Βρούτσης στην ομιλία του α-ναφέρθηκε στην εξέλιξη των οικο-νομικών πραγμάτων στη χώρα απότο 1974 μέχρι σήμερα και στάθηκεστις κρίσιμες εκλογές τού 2009 καιτην πολιτική που ακολουθήθηκεμέχρι σήμερα. Υποστήριξε ότι «σή-μερα επιβεβαιώνεται κατά κράτος ηκριτική που άσκησε η Ν.Δ. την ο-ποία διατύπωσε με το “όχι” στομνημόνιο στις αρχές τού 2010. Καιαυτό γιατί κανένα από τα κρίσιμαοικονομικά μεγέθη δεν επαληθεύε-ται σε επίπεδο στόχου, ανεργία,πληθωρισμός, έλλειμμα έχουν ε-κτοξευτεί στα ύψη, ενώ υπάρχεικατάρρευση των εσόδων εκτός στό-χου κατά 11%». Όσον αφορά στοχρέος της χώρας, ο ίδιος προέβλε-ψε ότι μέχρι το τέλος τού 2011 θαξεπεράσει 350 δισ. ευρώ.Ο βουλευτής τής Ν.Δ. αναγνώρισεότι όταν ανέλαβε τη χώρα η σημε-ρινή κυβέρνηση, ήδη βρισκόταν σεάσχημη οικονομική κατάσταση.«Σαφέστατα η ελληνική οικονομίαδεν ήταν στην καλύτερη κατάστα-ση. Δεν είμαστε η μοναδική χώρασε επίπεδο ευρωζώνης που αντιμε-τωπίζει τέτοια προβλήματα. Εμείς,όμως, μετατρέψαμε το πρόβλημαελλείμματος σε πρόβλημα δανει-σμού. Το Δεκέμβριο του 2009 ηχώρα μπορούσε να δανειστεί, απότότε όμως η κατάσταση άλλαξε σεβάρος μας», είπε ο ίδιος.Απέδωσε, μάλιστα, ευθύνες προ-σωπικά στον πρωθυπουργό για τιςδηλώσεις που έκανε εκείνη την ε-ποχή. «Η συμπεριφορά του πρωθυ-πουργού - την οποία θα καταγρά-ψει ο ιστορικός του μέλλοντος - ε-πηρέασε πάρα πολύ αρνητικά τηνεικόνα μας στο εξωτερικό. Ότανβγήκε και είπε ότι διοικεί μια βου-λιαγμένη χώρα, μια χώρα που πα-

ρανομεί, εκτοξεύτηκαν τα σπρεντς,οδηγηθήκαμε ως μονόδρομο στομνημόνιο», είπε μεταξύ άλλων.

«Γινόμαστε επίκαιροι»Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στιςπροτάσεις που κατέθεσε η Ν.Δ. ωςεναλλακτικές για την οικονομία.«Μιλήσαμε για αποκρατικοποιή-σεις, αξιοποίηση της δημόσιας πε-ριουσίας. Όλα αυτά λοιδορήθηκαν,αδιαφόρησε η κυβέρνηση και ταΜ.Μ.Ε. δεν έδειξαν ενδιαφέρον.Σήμερα, ένα χρόνο μετά, είμαστε ε-πίκαιροι όταν είχαμε πει για τομνημόνιο, τα προβλήματα εσόδων,την ανάγκη λήψης νέων μέτρων.Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε.»Ο αναπληρωτής υπεύθυνος τουΤομέα Οικονομίας τής Ν.Δ. είπε,πάντως, ότι έστω και τώρα υπάρ-χουν λύσεις. «Ήττα δεν είναι νακάνεις λάθος επιλογές. Ήττα είναινα συνεχίζεις το λάθος σου», είπεχαρακτηριστικά, ενώ έκανε γνωστόότι σύντομα ο πρόεδρος της Ν.Δ.,Αντώνης Σαμαράς, θα παρουσιάσειστο Ζάππειο τις προτάσεις τής Ν.Δ.για έξοδο από την κρίση, με βάσητη σημερινή κατάσταση της οικο-νομίας.«Έχει τις δυνάμεις η Ελλάδα να πα-τήσει στα πόδια της, ν’ αντιστρέψειτο κλίμα με πολιτικές προτάσεις.Ν’ αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα,να χτυπήσουμε την ύφεση και μετάτο χρέος. Τίποτα δε γίνεται χωρίςθυσίες. Θα παρουσιάσουμε απλές,ρεαλιστικές και ραμμένες στο ελ-ληνικό μοντέλο προτάσεις», τόνισεστην προχθεσινή εκδήλωση ο κ.Βρούτσης.

Παρουσίαση προγράμματοςΟ ίδιος, μιλώντας χθες στο «Ε», α-ναγνώρισε ότι η οικονομική κατά-σταση έχει στρέψει τους πολίτεςκατά της πολιτικής.«Είναι φοβισμένος, οργισμένος οκόσμος, αναζητά την αλήθεια καιοφείλουμε να κινηθούμε στο δρό-μο της αλήθειας. Ο κόσμος δέχεταιτην αλήθεια, έστω και αν είναι πι-κρή ή δυσάρεστη. Ζητά λύσεις απότο πολιτικό σύστημα, δεν υπάρχειλύση εκτός πολιτικού συστήματος.Πρέπει να περιφρουρήσουμε τηνκοινοβουλευτική δημοκρατία ωςκόρη οφθαλμού.»Έκανε γνωστό ότι η Ν.Δ. επεξεργά-ζεται την παρουσίαση του προ-γράμματός της, υπογραμμίζονταςότι «θα είμαστε έτοιμοι ν’ αντιμε-τωπίσουμε και αιφνίδιες εκλογές».Ο ίδιος προέβλεψε, μάλιστα, ότι θαυπάρξουν εκλογές, μέσα στο 2011.«Δε θα μπορέσει η κυβέρνηση νασηκώσει αυτές τις βαριές αστοχίεςστον τομέα της οικονομίας. Γι’ αυ-τό είναι αναγκαίο η εναλλακτικήπρόταση του τόπου να είναι έτοιμηνα κυβερνήσει», τόνισε χαρακτηρι-στικά μιλώντας στο «Ε».Στην εκδήλωση που πραγματοποι-ήθηκε στο ξενοδοχείο «Ηλιοτρό-πιο», παρευρέθηκε και συνόδευσετον κ. Βρούτση ο βουλευτής τήςΝ.Δ. Σπύρος Γαληνός, πολλά στε-λέχη τής ΝΟΔΕ και στελέχη της αυ-τοδιοίκησης, ενώ δυναμικό παρώνέδωσε η ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ. Μετάτο τέλος της εισήγησης, έγιναν ε-ρωτήσεις από το κοινό.

Πελ.Γ.

Ο ΣΥΝ στη ΛήμνοΕκδήλωση με θέμα τα αγροτικά προβλήματα και

πώς αυτά οξύνονται σε περίοδο κρίσης, καθώς ε-πίσης και το πώς επηρεάζουν τη Λήμνο και την το-πική της οικονομία, διοργάνωσε η Τοπική Οργάνω-ση Λήμνου του Συνασπισμού. Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε χθες Πέ-μπτη 14 Απριλίου στην Ατσική, μίλησε το μέλος τηςΚεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και εκπρόσωποςτου Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του κόμματος,Νίκος Παπαδόπουλος.

της ΠEΛΛHΣ ΓIAKOYMH

Οριστικό τέλος σε όλη την παραφιλολογία που ή-θελε μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι «αμφί-βολη» η ίδρυση εφετείου στη Μυτιλήνη, δόθηκε

την Τετάρτη με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος για την ί-δρυσή του. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε χθες ο ανα-πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Σηφουνά-κης, τονίζοντας ότι «όποιες προσπάθειες έγιναν απόπολιτικούς κύκλους για κωλυσιεργία, απέτυχαν».

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ίδρυσης, βάζοντας οριστικό τέλος σε κάθε πιθανό… νέο εμπόδιο

Και ιδρύθηκε εφετείο!

Εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομική κρίση

Οι πολίτες να ακούσουν την αλήθεια…

Από τηνεκδήλωσητης ΝέαςΔημοκρατίας

Page 9: Εμπρός 3302
Page 10: Εμπρός 3302

της ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

Ένα «μάθημα» διαφορε-τικό από τα άλλα παρα-κολούθησαν χθες μα-

θητές του 3ου Γενικού Λυ-κείου Μυτιλήνης, αλλά καιμαθητές άλλων σχολείωνκαι καθηγητές της πόλης.Από το πρωί μέχρι αργά τοαπόγευμα ο κ. ΓιώργοςΚορρές, εκπρόσωπος τηςεταιρείας «ΔιερευνητικήΜάθηση», της ίδιας εται-ρείας που διοργανώνει τηνΠαγκόσμια ΟλυμπιάδαΡομποτικής, έφερε όσουςπαρακολούθησαν τις δια-λέξεις του ένα βήμα πιοκοντά στον άγνωστο γιατους περισσότερους κό-σμο της Ρομποτικής, κά-νοντας τα πιο περίπλοκαεξαιρετικά απλά.Ο κ. Γιώργος Κορρές, μα-θηματικός, βρέθηκε στηΜυτιλήνη με διαμεσολά-βηση του φυσικού τουΣχολείου, Γιώργου Κο-ντέλλη, που ως εκπρόσω-πος του Βορείου Αιγαίουστον Οργανισμό Εκπαιδευ-τικής Ρομποτικής ανέλαβενα τον προσκαλέσει προ-κειμένου να πραγματοποι-ήσει τη συγκεκριμένη πα-ρουσίαση. Στην προσπά-θεια βοήθησε σημαντικάκαι ο Σύλλογος Γονέων καιΚηδεμόνων του Σχολείου,που ανταποκρίθηκε στομεγάλο ενδιαφέρον πουείχαν αρχίσει να εκφρά-ζουν οι μαθητές και οι μα-θήτριες.Η αρχική πρόθεση ναπραγματοποιηθούν διήμε-ρες διαλέξεις δεν ευοδώ-θηκε, λόγω καθυστερήσε-ων στη μεταφορά του κ.Κορρέ. Για το λόγο αυτό,προχθές το απόγευμα ανέ-λαβαν να παρουσιάσουν έ-να δικό τους σεμινάριο γιαόσους παρευρέθηκαν στοΣχολείο ο κ. Κοντέλληςκαι ο μαθητής ΘησέαςΒιολάντης.

Θυμίζοντας τα… LegoΌλη μέρα χθες, πάντως, οεκπρόσωπος της εταιρείαςπαρέδιδε με τρόπο κατα-νοητό σε μαθητές και μα-θήτριες του 3ου Λυκείου,αλλά και σε μαθητές απόάλλα σχολεία και σε εκ-παιδευτικούς, σεμινάριοπάνω στην ΕκπαιδευτικήΡομποτική και το πώς μπο-ρεί αυτή να εφαρμοστεί σεαπλές κατασκευές, με πα-ράδειγμα, εκτός άλλων,τα… τουβλάκια Lego.«Παλιά είχαμε τα τουβλά-κια Lego, που τα βάζαμε τοένα πάνω στο άλλο καιβοηθούσαν στο να γίνο-νται συγκεκριμένες εργα-σίες σε μια κατασκευή. Σή-μερα τα παιδιά μαθαίνουν

πώς με τη ρομποτική ναδημιουργούν κινήσεις, α-νάλογα με το τι εντολή θατου δώσουν», εξήγησε στο«Ε» ο κ. Νίκος Ευαγγελινί-δης, μέλος του ΣυλλόγουΓονέων και Κηδεμόνωντου 3ου Λυκείου Μυτιλή-νης. «Ο φυσικός μας,Γιώργος Κοντέλλης, ξέρειαρκετά πράγματα. Προσκα-λέσαμε όμως τον κ. Κορρέπροκειμένου να παράσχειορισμένες παραπάνω γνώ-σεις. Όλα τα παιδιά σήμε-ρα εμπλέκονται σε μεγάλοβαθμό με την τεχνολογίακαι έτσι υπάρχει γενικά εν-διαφέρον. Εμείς, ως Σύλ-λογος, προσπαθούμε ναδώσουμε στους μαθητέςτη δυνατότητα να παρακο-λουθήσουν ένα μάθημαΡομποτικής, που από τουχρόνου ενδέχεται να μπει

κανονικά στα σχολεία.»«Θέλαμε να κάνουμε ό,τικαλύτερο γινόταν», μας εί-πε ο κ. Κοντέλλης. «Ήτανπολύ μεγάλη η συμβολήτου Συλλόγου Γονέων καιΚηδεμόνων του Σχολείουμας και ειδικά του κ. Νί-κου Ευαγγελινίδη και τηςκ. Σοφίας Μαστέλλου, κα-θώς και όλων των καθηγη-τών και της διεύθυνσης.»«Τα παιδιά δείχνουν πολύμεγάλο ενδιαφέρον, πε-ρισσότερο από όσο φαντα-ζόμουν», δήλωσε στο «Ε»κατά τη διάρκεια ενός δια-λείμματος και ο ίδιος ο κ.Κορρές. «Προσπαθούμε ναλύσουμε απορίες και ναπούμε πράγματα που δενμπορούν να λέγονται σε έ-να σχολείο, περισσότερογια τους καθηγητές και λι-γότερο για τους μαθητές.

Προσπαθούμε να “ανοί-ξουμε τα μάτια” τους, ώ-στε να δουν ορισμέναπράγματα που εφαρμόζο-νται και στο ΔιαγωνισμόΡομποτικής.»Όπως εξήγησε ο ίδιος, τοφετινό θέμα του Διαγωνι-σμού θα είναι «Τα ρομπότβελτιώνουν τη ζωή των αν-θρώπων». Οι μαθητές δη-μοτικού θα κληθούν ναφτιάξουν ένα ρομπότ πουθα οδηγεί τυφλούς ανθρώ-πους σε ένα άγνωστο περι-βάλλον, οι μαθητές γυμνα-σίου να κατασκευάσουν έ-να ρομπότ που θα βοηθάεικάποιον ανάπηρο να κατέ-βει τις σκάλες και, τέλος,οι μαθητές λυκείου να κα-τασκευάσουν ένα ρομπότπου θα είναι σε θέση ναταξινομεί ανακυκλώσιμαυλικά.

10ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συγκέντρωση υπογραφών μεπρωτοβουλία της πρυτανείαςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου,για την πυρηνική ενέργειαστην Τουρκία

«Στοπ» στην ανέγερση των δύο εργοστασίωνΜ ια πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών,

που σκοπό έχει το να σταματήσει η ανέ-γερση των δύο πυρηνικών εργοστασίων στοΑκούγιου και στη Σινώπη της Τουρκίας, έ-χει ξεκινήσει η πρυτανική αρχή του Πανεπι-στημίου Αιγαίου.Η δημιουργία και δημοσιοποίηση του κειμέ-νου ξεκίνησε ως ιδέα πριν από δύο εβδομά-δες περίπου, με αφορμή την ανέγερση τωνδύο πυρηνικών εργοστασίων στην Τουρκία.Την απόφαση «πυροδότησαν» τα πρόσφαταγεγονότα του καταστροφικού σεισμού καιτου τσουνάμι της Ιαπωνίας, που ως αποτέ-λεσμα είχαν το ατύχημα του πυρηνικού ερ-γοστασίου της Φουκουσίμα.Χαρακτηρίζοντας την απόφαση της τουρκι-κής κυβέρνησης «εξαιρετικά επικίνδυνη»για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, αφούη τελευταία χαρακτηρίζεται από μεγάλη σει-σμικότητα, η πρυτανική αρχή δημοσιοποίη-σε χθες το κείμενο στην ηλεκτρονική διεύ-θυνση http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/. Σε αυτό εξηγεί τους κινδύνους τηςχρήσης πυρηνικής ενέργειας, στο πλαίσιομιας πρωτοβουλίας συγκέντρωσης υπογρα-φών ώστε να σταματήσει η ανέγερση τωνπυρηνικών εργοστασίων στο Ακούγιου καιτη Σινώπη. Στόχος της, η ανάδειξη του κιν-δύνου μιας τέτοιας αναπτυξιακής επιλογήςκαι η ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκήςκοινότητας και όλων των ενεργών πολιτώνκαι φορέων στην Τουρκία, την Ελλάδα και σεόλον τον κόσμο.

«Χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο»«Στο ζήτημα αυτό δεν υπάρχουν μέσες λύ-σεις, όπως δεν υπάρχουν και μέσες στάσειςή επιτήδειες ουδετερότητες. Η διαφωνία μεόσους προτείνουν τη χρήση της πυρηνικήςενέργειας είτε ως μια “καθαρή” μορφή ενέρ-γειας είτε ως ένα αναγκαίο κακό για την α-νάπτυξη, πρέπει να είναι κάθετη, διότι στη-ρίζεται τόσο σε επιστημονικά δεδομένα, όσοκαι σε διαφορετικές αναπτυξιακές και κοι-νωνικο-περιβαλλοντικά ευσυνείδητες επιλο-γές. Υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις εδώ καιτουλάχιστον 30 χρόνια, οι οποίες συνδυά-ζονται με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ε-νέργειας και δε χρησιμοποιούνται επαρκώςή υποτιμώνται, στο βωμό συγκεκριμένωνσυμφερόντων», αναφέρει εκτός άλλων το ενλόγω κείμενο της πρυτανικής αρχής.«Θεωρούμε πως η ανέγερση των δύο πυρη-νικών εργοστασίων δεν μπορεί να είναι έναθέμα που αφορά μόνο μια χώρα, ειδικά στηγεωγραφική θέση που βρισκόμαστε», είπεμιλώντας στο «Ε» ο πρύτανης του Πανεπι-στημίου Αιγαίου, Πάρις Τσάρτας. «Τελικόςστόχος μας είναι το να ανατρέψουμε την α-πόφαση. Δεν είναι δυνατό να μιλάμε γιαβιώσιμη ανάπτυξη και να έχουμε πυρηνι-κούς σταθμούς. Κατά τη γνώμη μας, η όλη ε-πιχειρηματολογία υπέρ των πυρηνικώνσταθμών δεν έχει κανένα επιστημονικό υπό-βαθρο, παρά μόνο οικονομικά οφέλη. Υπάρ-χουν πολλές περιβαλλοντικές και άλλες α-κτιβιστικές οργανώσεις, και εδώ και στηνΤουρκία και στην Κύπρο, και με όλες αυτέςθα προσπαθήσουμε να έχουμε συνέργειες.»Σύμφωνα με τον πρύτανη, η παρέμβαση θαείναι οριζόντια και το κείμενο θα ταξιδέψειπαντού, εντός και εκτός Ελλάδας. Ήδη τοσχετικό mail έχει σταλεί και σε χώρες του ε-ξωτερικού και προς το Σεπτέμβριο αναμένε-ται να ανακοινωθούν τα πρώτα αποτελέσμα-τα της κίνησης.

Β.Χρ.

Σήμερα Παρασκευή,στις 11 το πρωί, το

3ο Γενικό ΛύκειοΜυτιλήνης υποδέχε-ται τον κορυφαίοδιαστημικό επιστή-μονα Σταμάτη Κριμι-ζή, επί χρόνια διευ-θυντή των ερευνητι-κών προγραμμάτωντής NASA. Το από-

γευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ακαδη-μίας Πολιτών.Ο κ. Κριμιζής θα βρεθεί στις 11 το πρωί στοΤμήμα Γεωγραφίας, προκειμένου να μιλή-σει στους μαθητές του Σχολείου για τη δια-χείριση δύσκολων καταστάσεων στις δια-στημικές αποστολές. Θυμίζουμε πως ηπρόσκληση στο Χιώτη διαστημικό επιστή-μονα έγινε από το Σύλλογο Γονέων και Κη-

δεμόνων, καθώς και από το Σύλλογο Διδα-σκόντων και τη διεύθυνση του Σχολείου,προκειμένου να υπάρξει η όσο το δυνατόνκαλύτερη ενημέρωση των μαθητών για τιςεξελίξεις στο χώρο των θετικών επιστημών.Σημειώνεται πως οι επιστημονικές ανακα-λύψεις του κ. Κριμιζή έχουν τύχει ευρύτα-της εφαρμογής σε όλο το φάσμα της καθη-μερινής ζωής, από την ιατρική μέχρι και τηρομποτική.Επίσης, σήμερα Παρασκευή στις 6 το από-γευμα, με είσοδο ελεύθερη σε όλους τουςπολίτες της Λέσβου, στην αίθουσα εκδη-λώσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίουκαι Νησιωτικής Πολιτικής ο αστροφυσικόςΣταμάτης Κριμιζής θα μιλήσει με θέμα «Ε-ξερεύνηση στο Διάστημα, Διοίκηση και Α-νώτατη Παιδεία». Την εκδήλωση αυτή ορ-γανώνει το «Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστή-μιο - Ακαδημία Πολιτών Λέσβου».

Ένα ιδιαίτερο «μάθημα» στο 3ο Λύκειο Μυτιλήνης

Όταν η Ρομποτική έρχεταιστο σχολείο σου…

Σήμερα η διάλεξη του αστροφυσικού, εκπροσώπου τής NASA

Στη Μυτιλήνη ο Σταμάτης Κριμιζής

Η «ομάδα» του 3ου Λυκείου, με τον κ. Κορρέ

Page 11: Εμπρός 3302

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

11

Ενοικιάζεται τριάρι με αυτό-νομη θέρμανση και ηλιακόθερμοσίφωνα, στην Αγ. Φω-τεινή. Πληρ. τηλ. 6932-454642.

Ενοικιάζεται δυάρι 45 τ.μ.,επιπλωμένο, σε άριστη κατά-σταση, στην Επάνω Σκάλα,χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ.τηλ. 6974-996480.

Ενοικιάζεται τριάρι 72 τ.μ.,στη Χρυσομαλλούσα, Ολο-καυτώματος Διστόμου 4 (πί-σω από σούπερ μάρκετ «Μυ-τιλήνη»), με κεντρική θέρ-μανση, στην πρόσοψη τηςπολυκατοικίας, σε άριστη κα-τάσταση και οικονομικό.Πληρ. τηλ. 22510 23716 &6974-317620.

Ενοικιάζεται δυάρι 50 τ.μ.,επιπλωμένο, στη Σουράδα,με απεριόριστη θέα το λιμά-νι της Μυτιλήνης, θέση πάρ-κινγκ. Τιμή 400 ευρώ. ΛΕΩ-ΝΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251023781 & 6932-315919,www.leonisrealestate.com

Ενοικιάζονται α) διαμέρισμαισόγειο 87 τ.μ., διαμπερές,με 2 κρεβατοκάμαρες, αυ-τόνομη θέρμανση και αυλή,χωρίς κοινόχρηστα και β)δυάρι 36 τ.μ., ισόγειο, διαμ-περές, με ανεξάρτητη θέρ-μανση, χωρίς κοινόχρηστα.Πληρ. τηλ. 22510 24051,6930-966796.

Ενοικιάζεται πολυτελές δυά-ρι στο Κομκό (μετά τη Σου-ράδα), πλήρως επιπλωμένο.Διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-ση, τζάκι, μπόιλερ, ηλιακό,αυλή. Τιμή 380 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζονται 2 δυάρια,όμορφα, ήσυχα, επιπλωμέ-να, 48 και 50 τ.μ., με αυτο-νομία, διπλά τζάμια, στηνΕπάνω Σκάλα, οδός Ναυμα-χίας Έλλης 37. Πληρ. τηλ.6937-150557, 6977-255762, 6932-299135.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέραστη Ζωοδόχου Πηγής, νεό-κτιστη, 24 τ.μ., με αυτόνομηθέρμανση, χωρίς κοινόχρη-στα. Τιμή 230 ευρώ. Πληρ.τηλ. 6947-949150.

Ενοικιάζεται τριάρι στοΑκρωτήρι, περιοχή Μουσεί-ου Θεοφίλου. Αυτόνομηθέρμανση, ηλιακός, ηλεκτρι-κή κουζίνα, ψυγείο, μεγάλεςβεράντες, απεριόριστος χώ-ρος στάθμευσης. Πληρ. τηλ.6978-167425.

Ενοικιάζεται επιπλωμένηγκαρσονιέρα, νεόκτιστη, 34τ.μ. (κουζίνα, Υ/Δ, μπάνιο),στην Καλλιθέα. Πληρ. τηλ.6942-222288.

Ενοικιάζεται στη Χρυσομαλ-λούσα γκαρσονιέρα επιπλω-μένη, με αυτόνομη θέρμαν-ση, ρετιρέ. Τιμή 200 ευρώ.Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα112 τ.μ., με 2 υπνοδωμά-τια, στη Σουράδα. Πληρ.τηλ. 6973-698488 και6936-332433.

Ενοικιάζεται τριάρι 75 τ.μ.στην Καλλιθέα, με 2 άνεταυπνοδωμάτια, ενιαία κουζί-να-καθιστικό, αυτόνομη θέρ-μανση και μπαλκόνι με θέα.Τιμή 370 ευρώ. Πληρ. τηλ.6947-949150.

Ενοικιάζεται ανεξάρτητη με-ζονέτα 3 υπνοδωματίωνστην Κράτηγο, με έξτρα τέ-ταρτο υπνοδωμάτιο και μπά-νιο στο ισόγειο. Πανοραμι-κή, απεριόριστη θέα, μεγκαράζ και ηλιακό. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στοΒουναράκι, 24 τ.μ., επιπλω-μένη, με θέα, χωρίς κοινό-χρηστα. Τιμή 270 ευρώ.Πληρ. τηλ. 6947-949150,www.aeolianestate.gr

Ενοικιάζεται άνετο τριάρι 1ουορόφου, πάνω από το γήπεδο(Μητροπολίτου Ιακώβου).Άνετο σαλόνι, καινούργια κου-φώματα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα πο-λυτελές, 36 τ.μ., σε διώροφηοικοδομή, 2ου ορόφου, στηνΚαλλιθέα. Αυτόνομη θέρμαν-ση, διπλά τζάμια, boiler, βε-ράντα 40 τ.μ. και πανοραμικήθέα. Πληρ. τηλ. 6973-647763 και 6949-935362.

Ενοικιάζεται νεόκτιστη γκαρ-σονιέρα, πλήρως επιπλωμέ-νη, σε όροφο, με boiler, αυ-τόνομη θέρμανση και μπαλ-κόνι, στην περιοχή του γηπέ-δου. Πληρ. τηλ. 6932-846220, 22510 83178.

Ενοικιάζεται νεόκτιστη, πέ-τρινη, διώροφη μονοκατοι-κία, 90 τ.μ., στα Πάμφιλα,πλησίον Αγίας Βαρβάρας.Ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπε-ζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδω-μάτια, άνετο μπάνιο και απο-θήκη. Αυτόνομη θέρμανση,πετρόχτιστο τζάκι και μεγά-λη αυλή. Πληρ. τηλ. 6977-854220, κ. Ειρήνη.

Ενοικιάζεται στην περιοχήτου Νοσοκομείου γκαρσο-νιέρα 35 τ.μ., καινούργια,με αυτόνομη θέρμανση, επι-πλωμένη, με θέα, χωρίς κοι-νόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Ενοικιάζονται α) γκαρσονιέ-ρα 35 τ.μ. και β) δυάρι, ολο-καίνουργια, στο Γαϊδαρανή-φορο, με απεριόριστη θέα,αυτόνομη θέρμανση, χωρίςκοινόχρηστα, με μεγάλη αυ-λή και πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.6976-766200.

Ενοικιάζεται προνομιούχοδιαμέρισμα 55 τ.μ., επιπιλω-μένο, με απεριόριστη θέακαι ανεξάρτητο, στην περιο-χή Ταξιάρχες στο Καγιάνι.Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα30 τ.μ., επιπλωμένη ή μη,χωρίς κοινόχρηστα, ολοκαί-νουργια (ντουλάπια κουζί-νας, ντουλάπα και κουφώ-ματα ενεργειακά), με air-condition, αυτόνομη θέρ-μανση, κουζίνα, ψυγείο, τη-λεόραση, ιδιωτική αυλή, πε-ριοχή Επάνω Σκάλα. Τιμή250 ευρώ. Πληρ. τηλ.6937-266626, 6937-373792, 22510 41564.

Δυάρι 70 τ.μ., ενοικιάζεται,πλήρως ανακαινισμένο καιεπιπλωμένο, σε μονοκατοι-κία, πάνω από το γήπεδο.Πληρ. τηλ. 22510 28954και 6979-393789.

Ενοικιάζεται πλήρως επι-πλωμένο ή μη τριάρι, γωνια-κό, διαμπερές οροφοδιαμέ-ρισμα, με ωραία θέα και πο-λύ καλή δυνατότητα στάθ-μευσης, στην οδό Μαρκο-πούλου 4 (Μαύρα Σίδερα -Γήπεδο). Πληρ. τηλ. 2251024690 και 6946-011338.

Ενοικιάζεται δυάρι 45 τ.μ.,επιπλωμένο, σε άριστη κα-τάσταση, στην Επάνω Σκά-λα, χωρίς κοινόχρηστα.Πληρ. τηλ. 6974-996480.

Ενοικιάζεται δίχωρη γκαρ-σονιέρα, νεόχτιστη, πλήρωςεπιπλωμένη, με αυτόνομηθέρμανση. Πληρ. τηλ.6944-959278.

Ενοικιάζεται άνετο τριάρι,ορόφου, στη Σουράδα, 90τ.μ., σε διώροφη οικοδομή,με αυτόνομο καλοριφέρ καιτζάκι. Θέση στάθμευσης σεπιλοτή. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται ρετιρέ τριάρι,στη Χρυσομαλλούσα. Αυτό-νομη θέρμανση, θέα στη θά-λασσα, τζάκι. Τιμή 420 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται επιπλωμένη,νεόκτιστη γκαρσονιέρα στοΒουναράκι (πάνω από τηνπλατεία Αλυσίδας), με αυτο-νομία, χωρίς κοινόχρηστα.ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται επιπλωμένηγκαρσονιέρα, στη Χρυσο-μαλλούσα, με τιμή 200 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται στο Ν. Όμιλομεγάλο τριάρι, 95 τ.μ., διαμ-περές, με πολύ άνετους χώ-ρους, σε χαμηλή τιμή. ΑΚΙ-ΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,6972-990181.

Ενοικιάζεται ανεξάρτητη,ανακαινισμένη γκαρσονιέρα1ου ορόφου, 50 μέτρα απότον Άγ. Θεράποντα (Ερμού).ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,6972-990181.

Ενοικιάζεται ο επάνω όρο-φος καινούργιας διπλοκατοι-κίας, πλησίον Λουτρών, εμ-βαδού 120 τ.μ., με 3 Υ/Δ,μπάνιο και WC, πολύ μεγάληαυλή. Τιμή 650 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται μεγάλο, αρί-στης κατάστασης δυάρι, στηΧρυσομαλλούσα. Τιμή 280ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται μονόχωρηγκαρσονιέρα στη Βαρειά, τι-μή 200 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα22 τ.μ., επιπλωμένη, μεπλυντήριο, φούρνο και A/C,στη Βαρειά. Πληρ. τηλ.22510 27512, 2251028306, 6973-076611.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέραστο κέντρο, 2ος όροφος, μεδιπλά τζάμια. Δεν έχει κοινό-χρηστα. Τιμή 250 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται τεσσάρι, γωνια-κό διαμέρισμα, στη Χρυσο-μαλλούσα. Ανεξάρτητη, με-γάλη κουζίνα, 3 Υ/Δ, αποθή-κη. Τιμή 350 ευρώ. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται στη Θερμή ανε-ξάρτητο τριάρι στον πάνωόροφο διπλοκατοικίας, σεμεγάλο παραθαλάσσιο οικό-πεδο. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται αρχοντικό 150τ.μ., στο Κιόσκι, έναντιυπουργείου Αιγαίου και στοΔικαστήριο. Ενδείκνυται γιαγραφεία. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 23781.

Ενοικιάζεται επιπλωμένηγκαρσονιέρα 30 τ.μ. με αυ-τονομία χωρίς κοινόχρησταμε μεγάλη βεράντα στο Βου-ναράκι. Πληρ. τηλ. 2251047618, 6989-869651.

Ενοικιάζεται άνετη γκαρσο-νιέρα 40 τ.μ., πλήρως εξο-πλισμένη, σε ιδιόκτητη μο-νοκατοικία στα Πυργέλια.Στο ενοίκιο συμπεριλαμβά-νεται ηλιακός, καλοριφέρ,λογαριασμοί ΔΕΗ/ ΔΕΥΑΜ,A/C και internet. Τιμή 330ευρώ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα130 τ.μ., 1ου ορόφου, με 3υπνοδωμάτια, WC, μπάνιοκαι αυτόνομη θέρμανση. Κα-τασκευή 2001, περιοχήΧρυσομαλλούσας. Τιμή 550ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Ενοικιάζεται επιπλωμένηγκαρσονιέρα στον Άγιο Θε-ράποντα (πλησίον Ερμού)2ου ορόφου, σε χαμηλή τι-μή (230 ευρώ). Χωρίς κοι-νόχρηστα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται δυάρι πλήρωςεπιπλωμένο & εξοπλισμένο,διαθέτει πάρκινγκ, στην Ε.Βοστάνη 50, έναντι Νοσοκο-μείου. Πληρ. τηλ. 2251094550, 6945-544386.

Ενοικιάζεται τριάρι οροφο-διαμέρισμα, στο κέντρο. Αυ-τόνομη θέρμανση. Τιμή 380ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται μεγάλη, δίχω-ρη, επιπλωμένη γκαρσονιέ-ρα 40 τ.μ., στον ΠαιδικόΣταθμό (50 μ. από καφενείοΚουτσομύτη), χωρίς κοινό-χρηστα και σε πολύ χαμηλήτιμή. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται ανεξάρτητοδυομισάρι στην ΟλυμπίουΓυμνασιάρχου (200 μ. απότην Καβέτσου), στον πάνωόροφο διπλοκατοικίας. Είναιμερικώς ανακαινισμένο, δια-θέτει air-condition. Χωρίςκοινόχρηστα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ-ΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τ.μ., ημιωρόφου, με αυτόνο-μη θέρμανση, κατασκευή2000, περιοχή Χρυσομαλ-λούσας. Τιμή 370 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Ενοικιάζεται ανακαινισμένοτεσσάρι 3 υπνοδωματίων,1ου ορόφου, 400 μ. από τογήπεδο (στο ζαχαροπλα-στείο «Γαρδένια»), με κεν-τρική θέρμανση. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται ισόγειο 3άρι δι-πλοκατοικίας στη Χρυσομαλ-λούσα, ανεξάρτητο καυστή-ρα καλοριφέρ, χωρίς κοινό-χρηστα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζονται 2 μονόχωρεςγκαρσονιέρες στην Ολυμπί-ου Γυμνασιάρχου (200 μ.από την Καβέτσου), σε αρί-στη κατάσταση, πλήρως εξο-πλισμένες, στο ισόγειο ιδιό-κτητης οικοδομής, χωρίςκοινόχρηστα, σε πολύ καλήτιμή. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Eνοικιάζεται δυάρι διαμέρι-σμα σε διπλοκατοικία, 68τ.μ., με καθιστικό, Υ/Δ, με-γάλη κουζίνα, μπάνιο, WC,αποθήκη αυλή-κήπο. Διαθέ-τει ψυγείο, τραπέζι με 4 κα-ρέκλες, κρεβάτι, ντιβάνι καιτραπεζάκι τηλεόρασης. Μεαυτόνομη θέρμανση με δικότου λέβητα, όχι κοινόχρη-στα. Τιμή προσιτή, κατάλλη-λο και για επαγγελματικήχρήση. Πληρ. τηλ. 2251044243 & 6936-626775.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Μετακομίσεις - ΜεταφορέςΣυσκευασία

Αμπαλάζ Αντικειμένων

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟwww.fastmovers.gr TΗΛ.: 22510 42845 ΚΙΝ.: 6946-688918

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ Ο.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Στην Καλλονή ΤΗΛ.: 22530 22310

Page 12: Εμπρός 3302

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201112Ενοικιάζεται άνετο δυάρι(55 τ.μ.), 1ου ορόφου, στηΧρυσομαλλούσα, σε αρίστηκατάσταση και με αυτόνομοκαλοριφέρ. Ενιαίος χώροςκουζίνα - καθιστικό. ΑΚΙΝΗ-ΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται επιπλωμένηανεξάρτητη γκαρσονιέραπάνω ορόφου, διώροφης οι-κοδομής, με αυτόνομο κα-λοριφέρ και θέα στο λιμάνι,150μ. από παλιά Αστυνο-μία. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα32 τ.μ. (κοντά στην παλιάαστυνομία) δίχωρη, πλήρωςεπιπλωμένη, με αυτόνομηθέρμανση. Γύρω-γύρωμπαλκόνια με θέα την πόλητης Μυτιλήνης και το λιμάνι.Πληρ. τηλ. 22510 44243 &6936-626775.

Ενοικιάζεται πλήρως επι-πλωμένη, καινούργια γκαρ-σονιέρα, με υπέροχη θέα,πάρκινγκ, χωρίς κοινόχρη-στα και με αυτόνομη θέρ-μανση, στην Αγ. Μαρίνα.Πληρ. τηλ. 6946-334198.

Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρι-σμα, με μεγάλη σαλονοτρα-πεζαρία, 2 Υ/Δ, αποθήκη,κουζίνα, τουαλέτα, μπαλκόνικαι βεράντα, αυτόνομη θέρ-μανση και ηλιακό θερμοσί-φωνα. Πληρ. τηλ. 2251044243 & 6936-626775.

Πύργοι Θερμής. Οι καλύτε-ρες νεόκτιστες, ανεξάρτη-τες, επιπλωμένες μονοκα-τοικίες. Μισθώνονται με τηνημέρα ή και κατ’ έτος.Πληρ. τηλ. 6937-052647.

Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρι-σμα (χωλ, κουζίνα, καθιστι-κό, Υ/Δ, τουαλέτα) κοντάστο 7ο Σχολείο. Πολύ μεγά-λες βεράντες και μπαλκό-νια, με προνομιακή θέα.Πληρ. τηλ. 22510 44243 &6936-626775.

Ενοικιάζεται πολυτελές διώ-ροφο κτήριο στην Παγανή,800τ.μ.. Ο κάθε όροφος εί-ναι 400τ.μ. και μισθώνεταιξεχωριστά. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 23781 &6932-315919, www.leonisrealestate.com

Ενοικιάζεται τριάρι 75τ.μ.περίπου, 2ου ορόφου, στηνΟικ. Τάξη, σε καλή κατάστα-ση και χαμηλή τιμή. ΑΚΙΝΗ-ΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται προνομιούχοδιαμέρισμα, β´ όροφος,160τ.μ. επί της Καβέτσου(κατάλληλο και για επαγγελ-ματική στέγη). Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Ενοικιάζεται στου Ζωγρά-φου, οδός Πολυφήμου, κά-θετος Λ. Παπάγου, 3η στά-ση, τριάρι, 70τ.μ., γωνιακό,με θέα το Λυκαβηττό. Ιδανι-κό για 2 φοιτητές. Πληρ.τηλ. 6934-145890 και6936-694299.

Πωλείται καινούργιο διαμέ-ρισμα 92 τ.μ., 1ου ορόφου,με τζάκι, στο Βουναράκι.Σαλόνι, κουζίνα, WC, μπά-νιο, 2 υπνοδωμάτια. Σε πο-λύ καλή τιμή. ΛΕΩΝΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 23781 &6932-315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται οροφοδιαμέρισμα,ακατοίκητο, σε άριστη κατά-σταση, 7ετίας, 130 τ.μ., μεμεγάλα μπαλκόνια, 3 υπνο-δωμάτια, σαλόνι-κουζίνα ενι-αίο χώρο, έξτρα αποθήκη-γκαράζ 64 τ.μ., στην Καλλι-θέα. Τιμή ευκαιρίας. ΕΠΕΝ-ΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πληρ.

τηλ. 22510 46450, 6932-622045, www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται μονοκατοικία υπόκατασκευή, με άριστα υλι-κά, με 2 υπνοδωμάτια, σα-λόνι, κουζίνα, 2 WC, σε έναεπίπεδο και 48 τ.μ. βοηθη-τικοί χώροι με αυλή και κα-ταπληκτική θέα, στο Πυργί.Τιμή 190.000 ευρώ. ΕΠΕΝ-ΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πληρ.τηλ. 2510 46450, 6932-622045, www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται πέτρινη κατοικίαστην περιοχή Μόριας Μυτι-λήνη, εμβ. 134τ.μ., με κή-πο 1 στρεμ., διαμορφωμένο(γκαράζ, εξωτ. φούρνο), αυ-λή με επιπλέον δόμηση266τ.μ., σε άριστη κατάστα-ση. άμεσα κατοικήσιμη, τιμή240.000 ευρώ. ΕΠΕΝΔΥ-ΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πληρ. τηλ.22510 46450, 6932 -622045, www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται κατοικήσιμη μονο-κατοικία 134τ.μ. (ΔΕΗ - ΟΤΕ- νερό), με αυλή, εντός σχε-δίου, στη Βρίσα Λέσβου.Υπάρχει και τοπογραφικό,τιμή 50.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 210 6742374 (10:00-14:00) και 210 9016042.

Πωλούνται μονοκατοικίες,μεζονέτες, διαμερίσματα,καταστήματα, οικόπεδα,αποθήκες νεόδμητα ή πα-λαιά, σε λογικές τιμές, στηΜυτιλήνη και στα περίχωράτης. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-ΤΩΝ. Πληρ. τηλ. 2251046450, 6932-622045,www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται μονοκατοικία στηνπεριοχή Νιο Χωριό - Καμά-ρες, στην πόλη της Μυτιλή-νης, 44 τ.μ.. Τιμή πώλησης:58.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.210 2752886, 6972-806975 (κ. Δημήτρης).

Πωλείται διώροφη μονοκα-τοικία, 120 τ.μ., στην περιο-χή της Αστυνομίας. Πληρ.τηλ. 6977-018289 και22510 46141.

Πωλείται νεόδμητο διαμέρι-σμα 77 τ.μ., 2 επιπέδων, πο-λύ καλής κατασκευής (ιδιώ-της), πάνω από την κεντρικήαγορά της Μυτιλήνης. Διαθέ-τει 2 υπνοδωμάτια, τζάκι, αυ-λή και μία θέση parking. BU-SINET ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗ-ΤΩΝ. Πληρ. τηλ. 2251040188, www.investinlesvos.com

Πωλείται νεόδμητο διαμέρι-σμα 111 τ.μ., πολύ καλής κα-τασκευής (ιδιώτης), πάνωαπό την κεντρική αγορά τηςΜυτιλήνης. Διαθέτει 3 υπνο-δωμάτια (το ένα διαθέτει καιξεχωριστό δικό του λουτρό),αυλή και στεγασμένη θέσηparking/αποθήκη 15 τ.μ..BUSINET ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙ-ΝΗΤΩΝ. Πληρ. τηλ. 2251040188, www.investinlesvos.com

Πωλείται (τιμή διαπραγματεύ-σιμη) αυτοτελές, ημιτελέςδιώροφο κτίσμα 340 τ.μ.(170 τ.μ. πάνω όροφος με170 τ.μ. ημι-ισόγειο/βοηθητι-κό χώρο), με απεριόριστηθέα και αυλή, στην Αγία Βαρ-βάρα Πλωμαρίου. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται μεγάλο δυάρι, αρί-στης κατάστασης, στη Χρυ-σομαλλούσα, 90.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλούνται 3 καινούργιαοροφοδιαμερίσματα κατα-σκευής 2008, από 60 τ.μ.το καθένα (δυάρια), με αυ-τόνομη θέρμανση, μισθωμέ-να, στο κέντρο της αγοράς.Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΟΙΚΙΩΝ &

ΚΤΗΡΙΩΝ

Page 13: Εμπρός 3302

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 13

Μυτιλήνη, νότια προάστια.Πωλείται διαμέρισμα 78τ.μ., κατασκευής 2004,διαμπερές, με μοναδικήθέα, ενιαίο χώρο σαλόνι-κουζίνα, 2 άνετα Υ/Δ, μπά-νιο, αυτόνομη θέρμανση,τζάκι, μεγάλες βεράντες,142.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www. aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-200893).

Μυτιλήνη, Ακρωτήρι. Πω-λείται διαμέρισμα 77 τ.μ.,κατασκευής 2009, διαμπε-ρές, με ενιαίο χώρο σαλόνι-κουζίνα, 2 άνετα Υ/Δ, μεγά-λο μπάνιο, μπόιλερ, αυτόνο-μη θέρμανση, τζάκι, 2 βε-ράντες, άριστη θέα,155.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-98044).

Μυτιλήνη, Βουναράκι. Πω-λείται διαμέρισμα 90 τ.μ.,νεόδμητο, με μεγάλη σαλο-νοκουζίνα, 2 μεγάλα Υ/Δ,μπάνιο, μπαλκόνια, απεριό-ριστη θέα, 160.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220, www.aspis-realestate.gr (κωδι-κός: LE-196254).

Μυτιλήνη, Κράτηγος. Πω-λείται μεζονέτα 108 τ.μ.,νεόδμητη, με απεριόριστηθέα, 3 Υ/Δ, μπάνιο, WC,απεριόριστη θέα, χώροστάθμευσης, 280.000 ευ-

ρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220,www.aspis-realestate.gr(κωδικός: LE-196246).

Μυτιλήνη, Ακρωτήρι. Πω-λείται μεζονέτα 130 τ.μ.,νεόδμητη, με απεριόριστηθέα, 5 Υ/Δ, μπάνιο, WC,ενεργειακό τζάκι, μπόιλερ,αυτόνομη θέρμανση, γρανί-τες, κήπο, γκαράζ, άριστηκατασκευή, 430.000 ευ-ρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220,www.aspis-realestate.gr(κωδικός: LE-196676).

Μυτιλήνη, Μ. Σίδερα. Πω-λείται δίχωρη γκαρσονιέρα26 τ.μ., ισογείου, σε καλήκατάσταση, 40.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220, www.aspis-realestate.gr (κωδι-κός: LE-198159).

Μυτιλήνη. Πωλείται διαμέ-ρισμα 4ου ορόφου, λουξανακαίνιση, 94 τ.μ., 2 Υ/Δ,κουζίνα με πάσο, A/C, βε-ράντες, αποθήκη, τέντες,θέα, 195.000 ευρώ. AspisReal Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-188198).

Μυτιλήνη, Καλλιθέα. Πωλεί-ται μονοκατοικία, 80 τ.μ.,με 2 Υ/Δ, ανακαινισμένηκουζίνα, αυλή, ηλιακό θερ-μοσίφωνα, αποθήκη, θέα,βεράντες, 110.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.

τηλ. 22510 22220, www.aspis-realestate.gr (κωδι-κός: LE-180566).

Μυτιλήνη, Ταξιάρχες. Πω-λείται μονοκατοικία 78 τ.μ.,με 2 Υ/Δ, απεριόριστη θέα,θέλει επισκευές, 52.000ευρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220,www.aspis-realestate.gr(κωδικός: LE-180580).

Μυτιλήνη, κέντρο. Πωλείταιδιαμέρισμα 60 τ.μ., κατα-σκευής 2009, με 1 Υ/Δ,115.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-173969).

Μυτιλήνη, Παναγιούδα. Πω-λείται μεζονέτα 165 τ.μ.,κατασκευής 2010, με 3Υ/Δ, αποθήκη, τζάκι,260.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-170133).

Μυτιλήνη. Πωλείται μονο-κατοικία στα Πυργέλια, 90τ.μ., με 2 Υ/Δ, κουφώματααπό ξύλο καστανιάς, αυλή,140.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-179879).

Μυτιλήνη, περιοχή Πλατά-νου. Πωλείται μονοκατοικία188 τ.μ., με 5 Υ/Δ, αυλή75 τ.μ., χρειάζεται ανακαί-

νιση. 120.000 ευρώ. AspisReal Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-200138).

Μυτιλήνη, Ερμού. Πωλείταιεπαγγελματική στέγη 65τ.μ., σε κεντρικότατο ση-μείο, 165.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220, www.aspis-realestate.gr (κωδι-κός: LE-191004).

Μυτιλήνη, κέντρο. Πωλείταιγραφείο 101 τ.μ.,170.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-173246).

Μυτιλήνη, Καλλιθέα. Πωλεί-ται γκαράζ 42 τ.μ., 25.000ευρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220,www.aspis-realestate.gr(κωδικός: LE-200507).

Μυτιλήνη, Μόρια. Πωλείταιοικόπεδο 868 τ.μ., χτίζει113 τ.μ., σε κεντρικό δρό-μο. 72.000 ευρώ. AspisReal Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-200821).

Γέρα, Πύργοι Περάματος.Πωλείται οικόπεδο 2.300τ.μ., άρτιο και οικοδομήσι-μο, με θέα 110.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220, www.aspis-realestate.gr (κωδι-

κός: LE-181519).

Μυτιλήνη, περιοχή ΑγίουΕρμογένη. Πωλείται οικόπε-δο 4.200 τ.μ., με θέα,70.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-201835).

Μυτιλήνη, Αγ. Μαρίνα. Πω-λείται οικόπεδο 4.000 τ.μ.εκτός σχεδίου, χτίζει 200τ.μ., με απίστευτη πανορα-μική θέα. 100.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220, www.aspis-realestate.gr (κωδι-κός: LE-197123).

Μυτιλήνη, Καγιάνι. Πωλεί-ται οικόπεδο 4 στρεμ., μεαπεριόριστη θέα, 130.000ευρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220,www.aspis-realestate.gr(κωδικός: LE-189541).

Καλλονή. Πωλείται οικόπε-δο 4.900 τ.μ., με ηλεκτρι-κό, νερό, 250.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220, www.aspis-realestate.gr (κωδι-κός: LE-173659).

Μυτιλήνη, Σκάλα Νέων Κυ-δωνιών. Πωλείται οικόπεδο275 τ.μ., 80 μ. από τη θά-λασσα, χτίζει 100 τ.μ.,40.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-175284).

Μυτιλήνη, Λάρσος. Πωλεί-ται οικόπεδο 2.792 τ.μ.,135.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-174389).

Μυτιλήνη, Λουτρά. Πωλεί-ται οικόπεδο 422 τ.μ.,60.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-178144).

Μυτιλήνη, Πληγώνι. Πωλεί-ται οικόπεδο, με απεριόρι-στη θέα στη θάλασσα, 623τ.μ., χτίζει 498 τ.μ..180.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-176040).

Μυτιλήνη, Ταξιάρχης-Καγιά-νι. Πωλείται οικόπεδο2.350 τ.μ., χτίζει 160 τ.μ.,250.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220, www.aspis-realestate.gr (κωδικός: LE-199879).

Μυτιλήνη, Αγ. Μαρίνα. Πω-λείται οικόπεδο 2,5 στρεμ.,χτίζει 110 τ.μ., με άδειεςοικοδομής. 150.000 ευ-ρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220,www.aspis-realestate.gr(κωδικός: LE-200228

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μυτιλήνη: Καβέτσου 13, τηλ.: 22510 22220 - Αθήνα: Λεωφόρος Συγγρού 320, τηλ. κέντρο: 210 6106560

Πωλείται υπό κατασκευήτριάρι 85 τ.μ., με απεριόρι-στη θέα, στην περιοχήΚουμκό. Πληρ. τηλ. 2251044245, 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχο, πο-λυτελές διαμέρισμα, 1ουορόφου, 115 τ.μ., με 3υπνοδωμάτια, μεγάλη βε-ράντα, στη Χρυσομαλλούσα(πλησίον εκκλησίας). Πληρ.τηλ. 22510 44245, 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλούνται α) στους Πύρ-γους Θερμής νεόκτιστη με-ζονέτα, 3 επιπέδων, 3 υπνο-δωματίων, με τζάκι και αύ-λειο χώρο, περίπου 400τ.μ. και β) στα Πάμφιλα, νε-όκτιστη μεζονέτα 97 τ.μ.,με αυλή και 2 υπνοδωμάτια.ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΑΤΖΗΜΑ-ΝΩΛΑΚΗ Κατασκευή - Πω-λήσεις - Αντιπαροχές (Ικτί-νου 2). Πληρ. τηλ. 2251041244, 6948-172730.

Πωλείται καινούργιο μεγάλοδυάρι στην περιοχή Ακρωτη-ρίου Μυτιλήνης. Τιμή115.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται ανακαινισμένη με-ζονέτα 140 τ.μ., με 3 υπνο-δωμάτια, στ’ Ακλειδιού Μυ-τιλήνης. BUSINET ΣΥΜΒΟΥ-ΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πληρ. τηλ.22510 40188, www.investinlesvos.com

Πωλείται υπό κατασκευήδυάρι 50 τ.μ., στην περιοχήΣουράδας. Πληρ. τηλ.22510 44245, 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται διαμέρισμα 3υπνοδωματίων, στην περιο-χή του Υφαντήριου, πλησίονΛυκείων. Αυτόνομη θέρμαν-ση. Αρίστη κατάσταση. Τιμή220.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται καινούργια μεζονέ-τα 4 Υ/Δ, στη Νεάπολη. Τι-μή 280.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μονοκατοικία 2υπνοδωματίων, χωρίς αυλή,πλησίον περιοχής «Πλάτα-νος». Τιμή 140.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μονοκατοικία 2Υ/Δ, με αυλή, στη Χρυσο-μαλλούσα. Τιμή 150.000ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται οροφοδιαμέρισμα2 υπνοδωματίων, με δικήτου αυλή, στην Επάνω Σκά-λα. Τιμή 120.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται επενδυτικό ακίνη-το που αποτελείται από 3δυάρια και 4 γκαρσονιέρες,στην περιοχή ΠαιδικούΣταθμού Μυτιλήνης. BUSI-NET ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗ-ΤΩΝ. Πληρ. τηλ. 2251040188, www.investinlesvos.com

Πωλείται διαμπερές τεσσάριδιαμέρισμα, 1ου ορόφου,πλήρως ανακαινισμένο, με3 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο, στην οδό Μητροπο-λίτου Ιακώβου 32. Πληρ.τηλ. 22510 24690, 6946-011338.

Πωλείται προνομιούχα, ανα-καινισμένη μονοκατοικία150 τ.μ., σε 1.000 τ.μ. οι-κόπεδο, εντός οικισμού καιμε απεριόριστη θέα (υπάρ-χει υπόλοιπο συντελεστή δό-μησης 250 τ.μ.), περιοχήΜόριας. Πληρ. τηλ. 2251044245, 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται καινούργια μεζονέ-τα, στην περιοχή της Ακαδη-μίας, με 3 Υ/Δ, αποθήκη,γκαράζ. Τιμή 290.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται μονοκατοικία 160τ.μ., στο κέντρο της Μυτιλή-νης (αγορά). Σε τιμή ευκαι-ρίας. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 23781 & 6932-315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται διώροφη μονοκα-τοικία 255 τ.μ., πλησίονΛουτρών, ευρισκόμενη σεοικόπεδο εμβαδού 8στρεμ.. Έχει υπόλοιπο συν-τελεστή δόμησης για να κτι-στεί και άλλο ένα μεγάλοσπίτι. Τιμή 450.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα 120 τ.μ., 3ου ορό-φου, με θέα, στη Χρυσομαλ-λούσα (πλησίον Νοσοκομεί-ου). Πληρ. τηλ. 2251044245, 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται στα Βατερά ολο-καίνουργια μεζονέτα, 170τ.μ., χτισμένη επί οικοπέδου1.200 τ.μ.. Χτίζονται άλλα230 τ.μ.. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται γκαρσονιέρα 30τ.μ., στην περιοχή Αγ. Ιωάν-νη Δάφνης (Αθήνα), 2ουορόφου. Απέχει 150 μ. απότο μετρό. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται καινούργια μονο-κατοικία 2 υπνοδωματίων,στην Καλλιθέα Μυτιλήνης.Διαθέτει αυλή, πάρκινγκ,αποθηκευτικούς χώρους καιθέα προς τη θάλασσα καιτην πόλη. Τιμή 270.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται μονοκατοικία 2υπνοδωματίων στις Καμά-ρες Μυτιλήνης. Πανοραμικήθέα της πόλης. Μικρή αυλή.Τιμή 65.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεζονέτα 3 Υ/Δστην περιοχή των ΠύργωνΘερμής. Διαθέτει υπόγειογκαράζ. Τιμή 220.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται μεζονέτα 2 υπνο-δωματίων, με αυλή, στονΑφάλωνα Μυτιλήνης. Τιμή150.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται διώροφη μονοκα-τοικία 360 τ.μ., στο κέντροτης πόλης. Μεγάλη αυλή.Αποτελείται από 12 κύριαδωμάτια και 4 μπάνια. Δια-θέτει 2 τζάκια. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται ολοκαίνουργιο δια-μέρισμα 3 υπνοδωματίων,στο Πυργί. Θέα στη θάλασ-σα, αποθήκη, 2 μπάνια, με-γάλη βεράντα. Τιμή260.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται καινούργιο τριάριστ’ Ακλειδιού, με θέα στηθάλασσα, διαθέτει ανεξάρ-τητη αποθήκη, θέση στάθ-μευσης. Τιμή 180.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται μεγάλο τεσσάριδιαμέρισμα στη Χρυσομαλ-λούσα, με 2 μπάνια, αποθή-κη, αυτόνομη θέρμανση. Τι-μή 280.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Πωλείται τριώροφο κτήριοστο Καγιάνι. Αποτελείταιαπό υπόγειο 107 τ.μ., ισό-γειο 107 τ.μ. (δυάρι και έναγκαράζ), όροφο 107 τ.μ.,(τριάρι οροφοδιαμέρισμα).Τιμή 300.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεζονέτα 145 τ.μ.,με επιπλέον βοηθητικούςχώρους 80 τ.μ., στην ΑγίαΜαρίνα, με καταπληκτικήθέα. Τιμή 350.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται ολοκαίνουργιοδυάρι στο κέντρο της πό-λης. Πρόκειται για οροφο-διαμέρισμα σε τριώροφη οι-κοδομή. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται γκαρσονιέρα34τ.μ., 1ου ορόφου, πλή-ρως επιπλωμένη στην Πανα-γιούδα. 55.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται εξαιρετική, ανε-ξάρτητη μονοκατοικία 115τ.μ., πενταετίας, στα Πάμφι-λα. Διαθέτει 2 υπνοδωμά-τια, μεγάλη βεράντα 80 τ.μ.και υπόλοιπο συντελεστήδόμησης (30 τ.μ.) για προ-έκταση. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται ανακαινισμένο πο-λυτελές διαμέρισμα, 95τ.μ., 4ου ορόφου, με μεγά-λες βεράντες, στην περιοχήτου γηπέδου (Καλλιθέα).Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Page 14: Εμπρός 3302

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201114

Πωλείται στα Μιστεγνάδιώροφη κατοικία με θέακαι με ανεξάρτητο ισόγειοδυάρι, συνολικής επιφάνει-ας 185 τ.μ.. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕ-ΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑ-ΚΟΣ. Πληρ. τηλ. 2251047456 και 6977-359251.

Πωλείται διαμέρισμα 80τ.μ., 1ου ορόφου, σταΜαύρα Σίδερα, γωνιακό,σε άριστη κατάσταση. ΚΤΗ-ΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑ-ΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Πληρ.τηλ. 22510 47456 και6977-359251.

Πωλούνται 3 γκαρσονιέρες4 ετών, σε διώροφη οικο-δομή, πλησίον της εκκλη-σίας της Ζωοδόχου Πηγής.ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜ-ΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Πληρ.τηλ. 22510 47456 και

6977-359251.

Πωλείται μονοκατοικία140 τ.μ., στο 12ο χλμ.εθνικής οδού Μυτιλήνης -Καλλονής, με 80 τ.μ.βοηθητικούς χώρους,γκαράζ, καλοριφέρ μεγερμανικό λέβητα, air-condition, ηλιακό, μεγάλοπατάρι, 3 Υ/Δ και γεώ-τρηση, σε οικόπεδο (κή-πο) 1.150 τ.μ.. ΚΤΗΜΑ-ΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ. Πληρ. τηλ.22510 47456 και 6977-359251.

Πωλείται τριάρι διαμέρι-σμα στη Μυρογιάννη -Μακρύς Γιαλός, γωνιακό,2ου ορόφου, 103 τ.μ.,με μπαλκόνια και σε πολύκαλή κατάσταση. ΚΤΗΜΑ-ΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Πληρ. τηλ.22510 47456 και 6977-359251.

Ενοικιάζεται στην Αερ.Γιανναρέλλη κατάστημα120 τ.μ., με πατάρι 40 τ.μ.και 55 τ.μ. βοηθητικούςχώρους. Υπάρχει δυνατό-τητα αύξησης των 120 τ.μ.κατά 80 τ.μ. (σύνολο200τ.μ.). ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙ-ΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑ-ΚΟΣ. Πληρ. τηλ. 2251047456 και 6977-359251.

Πωλείται διαμέρισμα 35τ.μ. στο «Π», οδός Αγ. Ει-ρήνης - Μυτιλήνη, κατάλλη-λο για επαγγελματική στέ-γη. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.Πληρ. τηλ. 22510 47456και 6977-359251.

Πωλείται οικόπεδο εντός

σχεδίου πόλης Μυτιλήνης,800 τ.μ., με δυνατότηταδόμησης 1.120 τ.μ.. Δε-κτές σοβαρές προτάσεις.ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜ-ΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Πληρ.τηλ. 22510 47456 και6977-359251.

Πωλούνται στη Σκάλα Μι-στεγνών 2 οικόπεδα, εντόςοικισμού. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙ-ΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑ-ΚΟΣ. Πληρ. τηλ. 2251047456 και 6977-359251.

Πωλούνται στο Κομκό 2 οι-κόπεδα των 360 τ.μ. και1.070 τ.μ. αντίστοιχα, εν-τός οικισμού, με θέα. ΚΤΗ-ΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑ-ΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Πληρ.τηλ. 22510 47456 και6977-359251.

Πωλείται πριν την Αρίσβη

και πάνω στην εθνική οδόΜυτιλήνης - Καλλονής οι-κόπεδο 4 στρεμμάτων,130.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟ-ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ. Πληρ. τηλ.22510 47456 και 6977-359251.

Πωλείται στη Λακέρδα,70 μ. από κεντρικό δρό-μο, οικόπεδο 10 στρεμ.,με δυνατότητα δόμησης185 τ.μ. και με θέα τονκόλπο της Γέρας. Τιμή110.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟ-ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ. Πληρ. τηλ.22510 47456 και 6977-359251.

Πωλείται οικόπεδο στονκεντρικό δρόμο της Αρί-σβης, 160 τ.μ., με δυνα-τότητα δόμησης 230 τ.μ..

Τιμή 120.000 €. ΚΤΗΜΑ-ΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ. Πληρ. τηλ.22510 47456 και 6977-359251.

Πωλείται στο Πυργί μετάτην Coca-Cola και πάνωστο δρόμο οικόπεδο 4στρεμ., με θέα τον κόλποτης Γέρας και με οικοδο-μική άδεια για ανέγερση200 τ.μ.. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙ-ΤΕΙΕΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑ-ΚΟΣ. Πληρ. τηλ. 2251047456 και 6977-359251.

Στο Κιόσκι πωλείται οικό-πεδο 340 τ.μ. με δυνατό-τητα δόμησης 340 τ.μ..ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΜ-ΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.Πληρ. τηλ. 22510 47456και 6977-359251.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

AEOLIAN ESTATEΑθηνέλλης Τζάννος

Καβέτσου 36 - ισόγειο Πληρ. τηλ. 6947-949150

ASPIS REAL ESTATE

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μυτιλήνη: Καβέτσου 13,

τηλ.: 22510 22220Αθήνα: Λεωφόρος Συγγρού

320, τηλ. κέντρο: 2106106560

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣΙΚΤΙΝΟΥ 2, ΙΣΟΓΕΙΟ

22510 46266, 2251029942, 6972-990181

ΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τηλ. 22510 47456, κιν. 6977-359251

BUSINET ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κομνηνάκη 19, Μυτιλήνη

τηλ. 22510 40188www.investinlesvos.com

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙNHΤΩΝWWW.LESVOS-REALE-

STATE.GR Δούκας Στέργος

Ν. Αποστόλη 1, Μυτιλήνητηλ. 2251046450, κιν. 6932-622045

KOYNEΛΛHΣ MAPKOΣEPMOY 278

Τηλ. 22513 00984, κιν 6943-472073

[email protected]

ΚΤΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ραλλίδης Λουκιανός

Καβέτσου 38 Τηλ. 22510 45181, κιν. 6945-935806

[email protected]

ΛΕΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΑθ. Μητρέλια 1 & Ικαρίας

(Λαδάδικα) Τηλ. 22510 23781,

6932-315919www.leonisrealestate.come-mail: info@leonisreale-

state.comREALHOUSES

Περγαμηνού ΜαρίναΕρμού 254

Τηλ. 22510 41196, κιν.6974-472262www.realhouses.gr

REALPROΜποσταντά Άντζελα

Hλία Bενέζη 2 Tηλ. 22510 40074, κιν. 6938477850

www.realpro.gr

ΠΑΡΑΣΧΗ ΚΑΤΙΟΥΣΑΚαβέτσου 17

Τηλ. 22510 44243, κιν. 6936-626775

[email protected]

ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Καβέτσου 14

Τηλ. 22510 44245www.inter-lesvos.gr

ΠΛΩMAPI

ΚΑΛΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑΤηλ. 22520 31711, κιν 6974-142661

www.lesvos-realestate.com e-mail: [email protected]

ΜΑΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Τηλ. 22520 33335, κιν. 6973-887531www.mamakos.net

[email protected]ΠΟΛIΧΝΙΤΟΣ

HIBISCUS

REAL ESTATE SERVICESΚΟΥΡΒΑΝΙΟΥ ΜΠΑΛΚΙΖΑ

ΔΗΜΗΤΡΑΚ. Δεληγιάννη 6, Ψαράδικα -

ΠολιχνίτοςΤηλ. 22520 41885Κιν. 6945-479497

www.buy-greek-property.co.uk

[email protected]

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - τηλ. 22510 47456, κιν. 6977-359251

Πωλείται διαμέρισμα 63τ.μ., 3ου ορόφου, σε καλήκατάσταση, στην τιμή των86.000 ευρώ, στην περιοχήτης Χρυσομαλλούσας, πλη-σίον «Γαρδένιας». Πληρ.τηλ. 22510 44245.

Πωλείται στους ΠύργουςΘερμής νεόκτιστη μεζονέτα,3 επιπέδων, 3 υπνοδωμα-τίων, με τζάκι, καθώς καιαύλειο χώρο, περίπου 400τ.μ.. Επίσης πωλείται σταΠάμφιλα, νεόκτιστη μεζονέ-τα, 97 τ.μ., με αυλή και 2υπνοδωμάτια. ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑ-ΚΗ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ Κα-τασκευή - Πωλήσεις - Aντι-παροχές (Ικτίνου, 2). Πληρ.τηλ. 22510 41244, 6948-172730.

Πωλείται ολοκαίνουργιοάνετο 4άρι με 3 υπνοδωμά-τια, 120 τ.μ., στη Χρυσο-μαλλούσα, 3ου ορόφου, μετζάκι, δρύινα πατώματα,βοηθητικό W.C., αποθήκη,αυτονομία και μεγάλη βε-ράντα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται διώροφη μονοκα-τοικία 120τ.μ., στην περιο-χή Κιόσκι. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχα πα-ραδοσιακή κατοικία,650τ.μ., με βοηθητικούςχώρους, σε οικόπεδο1.000τ.μ., στο κέντρο τηςπόλης. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλούνται 2 οροφοδιαμερί-σματα, 70τ.μ. το καθένα, σεδιπλοκατοικία, με δυνατότη-τα εσωτερικής επικοινω-νίας. 4 Υ/Δ, 2 κουζίνες, 2σαλόνια, 2 μπάνια, μεγάλοςχώρος αυλής - κήπου, στοΜεσαίο Χάλικα, τιμή245.000. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται μεγάλη μονοκατοι-κία, διαμορφωμένη σε 4ανεξάρτητες γκαρσονιέρες,με δυνατότητα επέκτασης,1 λεπτό από Άγ. Θεράποντα.ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα 80τ.μ., α´ ορόφου,στο Ακρωτήρι. Υπάρχει καιδυνατότητα γκαράζ 40τ.μ..Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται συγκρότημα 11δωματίων, εμβαδού270τ.μ., σε οικόπεδο500τ.μ., πέτρινης κατα-σκευής, στο Μόλυβο. Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχο διαμ-περές διαμέρισμα, ρετιρέ,105 τ.μ., στα Μαύρα Σίδε-ρα. Πληρ. τηλ. 2251044245 και 22510 42528.

Πωλείται προνομιούχο κεν-τρικό οροφοδιαμέρισμαστην Καλλονή, 160 τ.μ.. Τι-μή διαπραγματεύσιμη.Πληρ. τηλ. 22510 44245και 42528.

Πωλείται κατοικία 55τ.μ.,με 50τ.μ. υπόγειο, σε προ-νομιούχο γωνιακό οικόπεδο735τ.μ., με απεριόριστηθέα, στις Νέες Κυδωνιές.Δυνατότητα επιπλέον δόμη-σης 250τ.μ.. Πληρ. τηλ.6974-778561.

Πωλείται προνομιούχα μεζο-νέτα υπό κατασκευή, 140τ.μ., με 70 τ.μ. ισόγειο γκα-ράζ και μικρή αυλή, στοΑκλειδιού. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 42528.

Πωλείται προνομιούχο νεόδ-μητο, ισόγειο, ημιτελές ορο-φοδιαμέρισμα, 115τ.μ., μεαυλή, στη Νέαπολη. Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλούνται στο Ακρωτήρι,δύο πολυτελέστατες μεζονέ-τες ιδιωτικής κατασκευής,με επιπλέον ημιτελές διαμέ-ρισμα 150 τ.μ. Βρίσκονταισε 1.500 τ.μ. οικόπεδο μεκαταπληκτική πανοραμικήθέα, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπά-νια με ROCA ήδη υγιεινής,μάρμαρα σε όλα τα δάπεδα,τζάκια, μεγάλες extra ντου-λάπες και πολλά επιπλέονντουλάπια κουζίνας. Εξαιρε-τική περίπτωση επένδυσης.ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πωλείται καινούργια μονο-κατοικία 140τ.μ., στην Καλ-λιθέα, με θέα. Σαλονοτρα-πεζαρία με τζάκι, 3 υπνοδω-μάτια με δρύινα πατώματα,μπάνιο, WC, θέρμανση: κα-λοριφέρ, air-conditioner,ηλιακός. Πληρ. τηλ. 2251023781 & 6932-315919,www.leonisrealestate.com

Πωλείται πλησίον Γηπέδουοροφοδιαμέρισμα 80τ.μ., γ´ορόφου, με θέα και αυτονο-μία. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται οροφοδιαμέρισμανεόδμητο, 105τ.μ., με 3 με-γάλα Υ/Δ, WC, μπάνιο, με-γάλο σαλόνι με τζάκι, κουζί-να με πάσο, με 30τ.μ. μπαλ-κόνια, 25τ.μ. γκαράζ και πα-νοραμική θέα. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται στο Κιόσκι, μεγάληανεξάρτητη μονοκατοικίααποτελούμενη από ισόγειουπερυψωμένο όροφο 125τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια καιδύο μισθωμένα άνετα δυά-ρια στον πάνω όροφο, 62τ.μ. και 59 τ.μ. αντίστοιχα.Βρίσκεται σε 290 τ.μ. οικό-πεδο και υπάρχει υπόλοιποΣυντελεστή Δόμησης 39τ.μ., για ανέγερση προσθή-κης ή μιας ανεξάρτητηςγκαρσονιέρας. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται εξαιρετική ιδιόκτη-τη μεζονέτα 150τ.μ. στοΑκρωτήρι, με σχεδόν1στρέμ. αυλή (μπρος - πί-σω), με extra υπόγειο80τ.μ. και 130τ.μ. περίπουβεράντες. 3 υπνοδωμάτιακαι 3 μπάνια. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται καινούργια πολυτε-λής, προνομιούχα και αυτο-τελής μονοκατοικία125τ.μ., με 45τ.μ. σοφίτα,με τζάκι και ηλιακό, στο κέν-τρο της πόλης, πλησίονΟΤΕ. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται ημιισόγειο διαμέ-ρισμα 45τ.μ. στην Παναγιού-δα, με μικρή αυλή. 45.000ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται μεζονέτα 100τ.μ.,νεόδμητη, σε οικόπεδο280τ.μ., με 3 Υ/Δ πανορα-μική θέα, κήπος, 200μ. απότη θάλασσα. Επιπλέον50τ.μ. βοηθητικός χώροςστο ισόγειο, τιμή προσιτή,στο Δ. Λουτροπολέως Θερ-μής. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται γκαρσονιέρα δε-καετίας, στην περιοχή τηςΧρυσομαλλούσας, εμβαδού29τ.μ.. Τιμή ευκαιρίας40.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.6932-622045, 2251046450, www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται εξαιρετική παρα-θαλάσσια μεζονέτα στη Νεά-πολη (επί της ΚεντρικήςΟδού). Με 3 Υ/Δ, extraβοηθητικό WC, τζάκι, δια-μορφωμένους όλους τουςβοηθητικούς χώρους στοημιισόγειο με μάρμαρα, εγ-καταστάσεις κ.τ.λ.. Μεγάλεςάνετες βεράντες και απεριό-ριστη θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ-ΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Page 15: Εμπρός 3302

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 15

Ενοικιάζεται δυάρι 55 τ.μ.,3ου ορόφου, στην περιοχήτου γηπέδου. ΜΕΣΙΤΙΚΟΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22513 00984, 6943-472073, www.kounellisestate.gr

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα,καινούργια και επιπλωμένη,στο Βουναράκι. ΜΕΣΙΤΙΚΟΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22513 00984, 6943-472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται μονοκατοικία 86τ.μ., 2 Υ/Δ, σε 2 επίπεδα,με αυλή και θέα, στη Χρυσο-μαλλούσα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥ-ΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251300984, 6943 - 472073,www.kounellisestate.gr

Πωλείται μονοκατοικία 192τ.μ. και 60 τ.μ. γκαράζ, με 3Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό,απεριόριστη θέα, πενταε-τίας, σε εξαιρετική κατάστα-ση, Συνοικισμός Μυτιλήνης.ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22513 00984,

6943 - 472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται μεζονέτα 142 τ.μ.,καινούργια, με 3 υπνοδωμά-τια και θέα, στην Παναγιού-δα. Τιμή Λογική. ΜΕΣΙΤΙΚΟΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22513 00984, 6943-472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται μεζονέτα υπό κατα-σκευή, 125 τ.μ. + 65 τ.μ.,υπόγειο, με 3 Υ/Δ και 180τ.μ. αυλή, στα Αλυφαντά.ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22513 00984,6943 - 472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται 60 τ.μ., μονοκατοι-κία, με 1 Υ/Δ και Σ.Δ. 20τ.μ., στο Κιόσκι. ΜΕΣΙΤΙΚΟΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22513 00984, 6943-472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται παλιά οικία 55 τ.μ.+ 55 τ.μ. υπόγειο, με αυλήκαι θέα το κάστρο, στο Συ-νοικισμό. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥ-

ΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251300984, 6943 - 472073,www.kounellisestate.gr

Πωλείται διαμέρισμα 105τ.μ., με 3 Υ/Δ και αυλή, σεδιπλοκατοικία, με υπόλοιποΣ.Δ. 150 τ.μ., στη Χρυσο-μαλλούσα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥ-ΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251300984, 6943 - 472073,www.kounellisestate.gr

Πωλείται δυάρι 72 τ.μ., 1ουορόφου, στη Χρυσομαλλού-σα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22513 00984,6943 - 472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται μονοκατοικία 75τ.μ., με 2 Υ/Δ, ισόγεια, σεοικόπεδο 136 τ.μ. και χτίζειεπιπλέον 75 τ.μ., στο Συνοι-κισμό Μυτιλήνης. ΜΕΣΙΤΙΚΟΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22513 00984, 6943-472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται διαμέρισμα 54τ.μ., ισόγειο, με 1 Υ/Δ, στοκέντρο της Μυτιλήνης. ΜΕ-

ΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ.τηλ. 22513 00984, 6943-472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται διαμέρισμα 110τ.μ., με 2 Υ/Δ, με υπόλοιποΣ.Δ. 85 τ.μ. και αυλή, σε πο-λύ καλή κατάσταση, στη Χρυ-σομαλλούσα. ΜΕΣΙΤΙΚΟΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22513 00984, 6943-472073, www.kounellisestate.gr

Ενοικιάζονται καινούργιαγραφεία 30 τ.μ., επί της Ερ-μού. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251300984, 6943 - 472073,www.kounellisestate.gr

Πωλείται κατάστημα 41 τ.μ.επί της Ερμού, στο ύψος τηςΕπάνω Σκάλας. ΜΕΣΙΤΙΚΟΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22513 00984, 6943-472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται οικόπεδο 4.000τ.μ., άρτιο και οικοδομήσι-μο, στη Νεάπολη Μυτιλήνης.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22513 00984,6943 - 472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεμ.,στους Πύργους Θερμής, άρ-τιο, χτίζει 200 τ.μ., με θέακαι στο όριο του οικισμού.ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22513 00984,6943 - 472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ.εντός οικισμού, περιοχήΒουναράκι, με απεριόριστηθέα, κατάλληλο για επένδυ-ση. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22513 00984,6943 - 472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται οικόπεδο 7 στρεμ.,χτίζει 230 τ.μ. στους Πύρ-γους Θερμής. ΜΕΣΙΤΙΚΟΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22513 00984, 6943-472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται οικόπεδο 1 στρέμ.,εντός οικισμού, χτίζει 400

τ.μ., στη Θερμή. Τιμή λογι-κή. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22513 00984,6943 - 472073, www.kounellisestate.gr

Πωλούνται 2 οικόπεδα 4στρεμ., πάνω σε δημοτικόδρόμο, με απεριόριστη θέα,στο Κουμκό Μυτιλήνης. ΜΕ-ΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ.τηλ. 22513 00984, 6943 -472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμ.,χτίζει 200 τ.μ., στη Λουτρό-πολη Θερμής. ΜΕΣΙΤΙΚΟΚΟΥΝΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22513 00984, 6943-472073, www.kounellisestate.gr

Πωλείται οικόπεδο 13.000τ.μ., στην περιοχή της ΔΕΗ,στη ζώνη χαμηλής όχλησης,χτίζει 7.000 τ.μ.. Τιμή λογι-κή. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22513 00984,6943 - 472073, www.kounellisestate.gr

KOYNEΛΛHΣ MAPKOΣ MEΣITIKO ΓPAΦEIO EPMOY 278 - τηλ. 22513 00984, κιν. 6943-472073 - [email protected]

Πωλείται διώροφο σπίτι σταΒατερά, 300μ. από τη θά-λασσα, με θέα, συνολικούεμβαδού 260τ.μ.. 130τ.μ.ο όροφος (ισόγειο: δυάρικαι τριάρι και 1ος όροφος:μεγάλο τεσσάρι με τζάκι),σε οικόπεδο 900τ.μ., οικο-δομήσιμο άλλα 250τ.μ.. Τι-μή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ.22520 61193, 6974-949625.

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα υπό κατασκευή,1ου ορόφου, 50τ.μ., στηΧρυσομαλλούσα. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται γωνιακό διαμέρι-σμα 2ου ορόφου, 85τ.μ.,στην περιοχή του γηπέδου,κατάλληλο και για επαγγελ-ματική στέγη. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται καινούργια προνο-μιούχα μεζονέτα 140τ.μ.,με 80τ.μ. ημιισόγειο και600τ.μ. αυλή, με απεριόρι-στη θέα, στην Αγία Μαρίνα(υπό κατασκευή). Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται πολυτελέστατη βί-λα 180 τ.μ., με έξτρα βοη-θητικές αποθήκες και γκα-ράζ, πολύ υψηλή ποιότητακατασκευής, καταπληκτικήαπεριόριστη θέα, σε 6στρεμ. οικόπεδο. Μάστερ-ρουμ με ιδιαίτερο μπάνιο,ξυλείες μασίφ από δρυ, γρα-νίτες κ.λπ.. Μόνο σοβαρέςπροτάσεις. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ-ΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται στου ΚαλαμάρηΠαναγιούδας εξαιρετική πα-ραθαλάσσια μεζονέτα,130τ.μ., ανεξάρτητη, με 3Υ/Δ, βοηθητικό WC, τζάκι,διαμορφωμένο ημιυπόγειο70τ.μ., αυλή, σε ιδανική το-ποθεσία. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται στη Σουράδα δια-μέρισμα 85τ.μ., με εξτρά85τ.μ. αποθήκη. 2 επιπέ-δων, με εσωτερική σκάλα.Δυνατότητα 4 υπνοδωμα-τίων. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται καινούργια, παρα-θαλάσσια, πολυτελής μεζο-νέτα 100τ.μ., στην παραλίαΒατερών. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Στη Σκάλα Ν. Κυδωνιών(Μπαλτζίκι) πωλούνται ετοι-μοπαράδοτες παραθαλάσ-σιες εξοχικές κατοικίες πά-νω στο κύμα, 30, 50, 70,80 και 100τ.μ., σε διαμερί-σματα & μεζονέτες από2.000τ.μ.. Πληρ. τηλ.6977-807567 & 2106395044, 22510 31747.

Πωλείται μονοκατοικία στηνKυπαρισσίων, μερικώς ανα-καινισμένη, σε πολύ καλή τι-μή. Xωρίς αυλή, με 2 υπνο-δωμάτια. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλούνται ανεξάρτητες με-ζονέτες στην Παναγιούδα,από 108τ.μ. έως 130τ.μ.,με αυλή. Αρίστης κατα-σκευής σε εξαιρετικές τι-μές. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται μικρό τριάρι68τ.μ., γ´ όροφου στα Μαύ-ρα Σίδερα, διαμπερές, μεθέα, σαλονοτραπεζαρία,κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια καιαυτόνομη θέρμανση. ΛΕΩ-ΝΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251023781 & 6932-315919,www.leonisrealestate.com

Πωλείται στη Βερναρδάκηδιατηρητέα οικία 210τ.μ.περίπου στο σύνολο, με αυ-λή. Δυνατότητα 2 εισόδων,ιδανική για μετατροπή σεεπαγγελματικές στέγες, γρα-φεία ή γκαρσονιέρες. ΑΚΙ-ΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πωλούνται προνομιούχεςμεζονέτες 105 τ.μ. εκάστη,με 52 τ.μ. γκαράζ, αυλή καιπανοραμική θέα, στην ευρύ-τερη περιοχή Σουράδας.Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528.

Πωλείται καινούργια προνο-μιούχα μεζονέτα 130τ.μ.,με 70τ.μ. ημιισόγειο και400 τ.μ. αυλή, στην ΑγίαΜαρίνα (υπό κατασκευή).Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται νεόδμητη, παρα-θαλάσσια μεζονέτα 125τ.μ.,στην Παναγιούδα, με δια-μορφωμένο υπόγειο 70τ.μ.και οικόπεδο 300τ.μ., μεγά-λη σαλονοτραπεζαρία μετζάκι, πλήρως εντοιχισμένηκουζίνα, WC, 3 Υ/Δ, μπάνιοκαι μεγάλες βεράντες. Δε-κτές μόνο σοβαρές προτά-σεις. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 23781 & 6932-315919, www.leonisrealestate.com

Πωλούνται πολυτελείς ανε-ξάρτητες γκαρσονιέρες/δυάρια/ τριάρια, σε υπερυ-ψωμένο πλεονεκτικό οικό-πεδο, με πανοραμική θέα, 6λεπτά από την Ερμού. Διαμ-περείς, άνετες οικίες, με ξε-χωριστές εισόδους και τζά-κι, από 36 έως 97τ.μ.. ΑΚΙ-ΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα 80τ.μ., α´ ορόφ.,πλήρως ανακαινισμένο, σεάριστη κατάσταση, στο Ναυ-τικό Όμιλο. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχα μο-νοκατοικία 95 τ.μ., με μεγά-λη αυλή σε 2 στρέμ. οικόπε-δο και πανοραμική θεά, στηΣκάλα Νέων Κυδωνιών.Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528.

Πωλείται προνομιούχο πολυ-τελές, καινούργιο οροφο-διαμέρισμα, 150τ.μ., σε δι-πλοκατοικία, με απεριόρι-στη θέα και αυλή στη Βα-ρειά. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα α’ ορόφου, 100τ.μ., στην περιοχή Αγ. Παν-τελεήμονος στο Βουναράκι(διπλοκατοικία υπό κατα-σκευή). Πληρ. τηλ. 2251044245 & 42528.

Πωλείται μονοκατοικία 120τ.μ. στο Βουναράκι, σε άρι-στη κατάσταση, βρισκόμενησε οικόπεδο 240 τ.μ.. Υπο-λείπονται άλλα 120 τ.μ. ναοικοδομηθούν. ΛΕΩΝΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 23781 &6932-315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται ημιισόγειο πολυτε-λές διαμέρισμα, 50 τ.μ.,πλήρως επιπλωμένο, στοκέντρο της Χρυσομαλλού-σας. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528.

Πωλείται προνομιούχα διώ-ροφη μονοκατοικία 90 τ.μ.,ανακαινισμένη, με απεριόρι-στη θέα, στην Αγ. Μαρίνα,σε οικόπεδο 180 τ.μ..Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται κατάστημα 40τ.μ., στο κέντρο της αγοράς,με πολύ καλή απόδοση ενοι-κίου. Δεκτές μόνο σοβαρέςπροτάσεις. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 23781 &6932-315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται κατάστημα 100τ.μ. (50 τ.μ. ισόγειο και 50τ.μ. όροφος) στην περιοχήΑγορά - Λαδάδικα, με πολύκαλή απόδοση ενοικίου. Δε-κτές μόνο σοβαρές προτά-σεις. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 23781 & 6932-315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται ισόγεια αποθήκη56 τ.μ., με πρόσβαση αυτο-κινήτου, στην Καλλιθέα.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚINΗΤΩΝ.Πληρ. τηλ. 22510 46450,6932-622045, www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται παραθαλάσσιο κα-τάστημα στη Νεάπολη Μυτι-λήνης. Διαθέτει μεγάλο αύ-λειο χώρο. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα επάνω ορόφου (σεδιπλοκατοικία), 114 τ.μ., μεχώρο στάθμευσης, πλησίονΚαβέτσου. Κατάλληλο γιαεπαγγελματική στέγη. Τιμήπροσιτή. Πληρ. τηλ. 2251044245, www.inter-lesvos.gr

Πωλούνται γραφεία 141τ.μ.(σύνολο) στην προκυμαίαΜυτιλήνης, με πολύ καλήαπόδοση ενοικίου. ΛΕΩ-ΝΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251023781 και 6932-315919,www.leonisrealestate.com

Πωλείται ακίνητο 400 τ.μ.στο κέντρο της Μυτιλήνης.Στεγάζει επικερδή επιχείρη-ση τουριστικού ενδιαφέρον-τος. Εξαιρετική ευκαιρίαεπένδυσης, με εξασφαλι-σμένα καθαρά κέρδη100.000 ευρώ ετησίως.Πληροφορίες από το γρα-φείο, μόνο σοβαρές προτά-σεις. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται μεγάλο βιοτεχνικόκτήριο και κατάστημα, στηνΠαγανή Μυτιλήνης. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Πωλείται κατάστημα στη πε-ριοχή «Ποταμός» ΛαγκάδαςΜυτιλήνης, κατάλληλο γιασυνεργείο και άλλες παρεμ-φερείς χρήσεις. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται επαγγελματικόςχώρος 900 τ.μ. επί της Ε.Ο.Μυτιλήνης - Καλλονής, πλη-σίον ξενοδοχείου «Μυτιλά-να». Έκταση οικοπέδου 8στρέμ.. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται αποθήκη υπόγειαστα Πυργέλλια. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

Page 16: Εμπρός 3302

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201116Πωλείται πολύ μεγάλο κατά-στημα στην κεντρική αγοράΜυτιλήνης (οδός Ερμού).Μόνο σοβαρές προτάσεις.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται κεντρικό κατάστη-μα 100τ.μ., με 60τ.μ. απο-θήκη, σε εμπορικό σημείοτης αγοράς. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται γκαράζ 23τ.μ.,στην περιοχή της Καλλιθέ-ας, 22.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται κατάστημα140τ.μ., με μεγάλο πεζο-δρόμιο, στη Χρυσομαλλού-σα. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 23781 & 6932 -315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται κατάστημα στηνκεντρική αγορά της Μυτιλή-νης στην περιοχή «ΜΠΑΣΦΑΝΑΡ», που περιλαμβάνει:Υπόγειο - ισόγειο - πατάρικαι α´ όροφο. Συνολικά169,60 τ.μ.. Πληρ. τηλ.22510 20625.

Ενοικιάζεται κατάστημα 100τ.μ. στη Σκάλα Βασιλικών,ευρισκόμενο επί της παρα-λίας, κατάλληλο για κατά-στημα εστίασης ή αναψυ-χής. Έχει αρκετούς βοηθητι-κούς χώρους. Πληρ. τηλ .22510 45181.

Ενοικιάζεται κατάστημα υγει-ονομικού ενδιαφέροντος,216 τ.μ., με 4 στρέμ. αυλή,στην παραλία Παμφίλων, σεειδυλλιακή τοποθεσία. ΑΦΟΙΑΣΗΜΑΚΗ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑ-ΚΗ. Κατασκευή - Πωλήσεις -Αντιπαροχές (Ικτίνου 2).Πληρ. τηλ. 22510 41244,6948-172730.

Ενοικιάζεται προνομιούχοκατάστημα 160 τ.μ., στο 6οχλμ. επαρχιακής οδού Μυτι-λήνης - Καλλονής, με ιδιωτι-κό πάρκινγκ και γεώτρηση.Πληρ. τηλ. 22510 44245,22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Ενοικιάζονται 2 ισόγεια κα-ταστήματα στην κεντρικήαγορά της Μυτιλήνης (πε-ριοχή Πηγαδάκι), το πρώτοανακαινισμένο, 27 τ.μ., σεπάροδο της Ερμού και τοδεύτερο 25 τ.μ. εσωτερικόκατάστημα, με είσοδο επίτης Ερμού. Πληρ. τηλ. 2108048500, 6974-895754(απογευματινές ώρες).

Ενοικιάζεται κεντρικό κατά-στημα 50 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ., σε πάροδο της Ερμού.Πληρ. τηλ. 22510 44245,22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Ενοικιάζεται ισόγειο κατά-στημα 106 τ.μ., με επιπλέονπατάρι, στην Ελ. Βενιζέλου29, Μυτιλήνη. Πληρ. τηλ.6976-626973, 2251029206.

Ενοικιάζεται χώρος 150τ.μ., πλήρως ανακαινισμέ-νος, στον 1ο όροφο, πάνωστο λιμάνι, επί της Λεωφ.Κουντουριώτου. Κατάλλη-λος για εστιατόριο, καφετέ-ρια, μπαρ ή και για γραφείοεταιρείας. Πληρ. τηλ. 6944-618818.

Ενοικιάζεται επαγγελματι-κός χώρος 115 τ.μ., πλη-σίον σούπερ μάρκετ «Βερό-πουλος», κατάλληλος γιαστέγαση γραφείων, φροντι-στηρίων κ.λπ.. Τιμή 1.000ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται καινούργιο κατά-στημα 33 τ.μ., επί της Καβέ-τσου. Τιμή 750 ευρώ. Πληρ.τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται ισόγειο κατά-στημα 110 τ.μ., πίσω απότην κεντρική αγορά. Πληρ.τηλ. 22510 44245 και42528.

Ενοικιάζεται κατάστημα 70τ.μ. στη Χρυσομαλλούσα,για κάθε χρήση. Χαμηλή τι-μή. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται κατάστημα 120τ.μ. πίσω από το Νοσοκο-μείο, με επιπλέον εξωτερι-κό χώρο, προς κάθε χρήση,σε πολύ καλή τιμή. Βρίσκε-ται σε συγκρότημα καταστη-μάτων. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται γραφείο 1ουορόφου, 62,5 τ.μ., στηνΕλευθερίου Βενιζέλου 5, δί-πλα στο πρώην «Ατλάντικ».ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕ-ΣΒΟΥ. Πληρ. τηλ. 2251043200.

Ενοικιάζεται γραφείο 26τ.μ.2ου ορόφου, στην Ικτίνου.Σε χαμηλή τιμή, ιδανικό γιακάθε χρήση. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ-ΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται γραφείο 40τ.μ., πλησίον Ερμού, στούψος του Αγίου Θεράπον-τος. Ιδανικό για κάθε χρή-ση. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται προνομιούχονέο κατάστημα 160 τ.μ. με100 τ.μ. ημιυπόγειο, πλη-σίον Ζωοδόχου Πηγής.Πληρ. τηλ. 22510 44245 &42528.

Ενοικιάζεται στην οδό Ικτί-νου πλεονεκτικό γραφείο4ου ορόφου, ιδανικό γιαεπαγγελματική στέγη, σεκεντρικότατη πολυκατοικίαστην αρχή της οδού Καβέ-τσου. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται μαγαζί στηνκεντρική αγορά, 43 τ.μ..Πέτρινοι τοίχοι, δυνατότηταδημιουργίας παταριού.Πληρ. τηλ. 22510 44243 &6936-626775.

Ενοικιάζονται 2 καταστήμα-τα-επαγγελματικοί χώροι,70 & 40 τ.μ. αντίστοιχα, μα-ζί ή και μεμονωμένα, στηΧρυσομαλλούσα, Θουκυδί-δη & Κανάρη, πρώην αξονι-κός τομογράφος «ΙατρικήΔιάγνωση». Πληρ. τηλ.22510 47474, 6978-292195.

Ενοικιάζεται κατάστημα(βιοτεχνικό κτήριο) 100τ.μ.με 40τ.μ. πατάρι στο Γαϊδα-ρανήφορο, ιδανικό για συ-νεργείο, βαφείο και εμπό-ριο αλουμινίων κ.τ.λ. Τιμήπολύ χαμηλή - μπορεί ναχρησιμοποιηθεί και για απο-θήκη. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζονται 2 ολοκαίνουρ-για καταστήματα, αρίστηςκατασκευής, γενικού καιυγειονομικού ενδιαφέρον-τος, 150 τ.μ. και 170 τ.μ.,στην Παγανή, στο ύψος τουΚτηνιατρείου. Διαθέτουνάνετο χώρο φορτοεκφόρτω-σης και θέση στάθμευσης.Τιμές χαμηλές. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-9901.

Πωλείται το 25% ξενοδοχεί-ου (επιχείρηση και κτίσμα)στη Βίγλα Βαρειάς, Μυτιλή-νη. Σε απόσταση αναπνοήςαπό τη θάλασσα, 2,5 χλμ.από το κέντρο της πόλης τηςΜυτιλήνης και κοντά σταΜουσεία Θεοφίλου και Τε-ριάντ. Πληρ. τηλ. 2251045544, 22510 54167,6947 - 242954, www.viglahotel.gr

Πωλείται επικερδής επιχεί-ρηση-ψητοπωλείο, στο κέν-τρο της πόλης. Δεκτός κάθεοικονομικός έλεγχος. Πληρ.τηλ. 6973-371491.

Delicatessen πωλείται ήενοικιάζεται στα Λαδάδικα,λόγω έκτακτης μετάθεσης.Τιμή πώλησης 65.000, τιμήενοικίασης 1.300. Μόνοσοβαρές προτάσεις. Πληρ.τηλ. 22510 28418.

Πωλείται εστιατόριο στηνπαραλία της Ερεσού, ανα-καινισμένο και πλήρως εξο-πλισμένο, με σταθερή πελα-τεία. Τιμή πώλησης 40.000ευρώ. Πληρ. τηλ. 6983-869099.

Πωλείται επικερδής επιχείρη-ση ψαροταβέρνα-εστιατόριο,στην πλατεία της Σκάλας Καλ-λονής. Διαθέτει πλήρη εξοπλι-σμό (ταμειακή μηχανή, ψυ-γεία, κουζίνα, φούρνος καιτραπεζοκαθίσματα). Δεκτόςκάθε οικονομικός έλεγχος, τι-μή διαπραγματεύσιμη. Πληρ.τηλ. 22530 28012.

Πωλείται στην Πέτρα συγκρό-τημα με 5 ενοικιαζόμενα δω-μάτια, αυτόνομη θέρμανση,σε 4 στρέμ. οικόπεδο, 200μ. απόσταση από θάλασσα.Τιμή λογική. Πληρ. τηλ.6947-949150.

Πωλείται επιχείρηση στηνΠλατεία Σαπφούς 100 τ.μ.,με χαμηλό ενοίκιο, σε καλήτιμή. Πληρ. τηλ. 6948-041797.

Πωλείται λόγω υγείας επι-κερδής επιχείρηση καφέ-οβελιστήριο, στα Βατερά Λέ-σβου. Διαθέτει τον απαραί-τητο επαγγελματικό εξοπλι-σμό, εξέδρα στην παραλία,καθώς και δωμάτια, με στα-θερή πελατεία. Πληρ. τηλ.6973-526986.

Πωλείται επιχείρηση καφέ-ουζερί-εστιατόριο, στο κέν-τρο της πλατείας Καλλονής,εν ενεργεία, με σταθερή πε-λατεία, λόγω φόρτου εργα-σίας. Πληρ. τηλ. 6979-705151.

Πωλείται επικερδής επιχεί-ρηση καφετέρια-πιτσαρίαστην πλατεία Καλλονής. Τι-μή διαπραγματεύσιμη.Πληρ. τηλ. 22530 227556976-837749, κ. Νίκος.

Πωλείται επιχείρηση fast fo-od (καφέ, σάντουιτς, τυρό-πιτα, κρέπα κ.λπ.) στο κέν-τρο της πόλης, Ερμού 80,λόγω αναχωρήσεως. Τιμήπροσιτή. Δεκτός κάθε οικο-νομικός έλεγχος. Πληρ. τηλ.6980-785927.

Πωλείται οπωροπαντοπω-λείο - πρατήριο άρτου, επίτης Αεροπόρου Γιανναρέλ-λη, σε πολύ καλή τιμή.Πληρ. τηλ. 6989-919130,22510 42346.

Ενοικιάζεται προνομιούχοκεντρικό κατάστημα120τ.μ., με 60τ.μ. πατάρι,στην περιοχή της μαρίνας.Πληρ. τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται μπετονιέρα καιαναβατόριο Ρομπόκα βαρέ-ως τύπου, με μηχανές Die-sel - Μαλκότσι, 12 & 15 ΗΡαντίστοιχα. Πληρ. τηλ.6936-897033.

Πωλείται επαγγελματικόςεξοπλισμός για ταβέρνα-εστιατόριο: Καταψύκτης, 2γύροι τριφασικοί, σετ ψη-σταριάς, θερμοφόρα πουκρατάει ζεστά τα σουβλά-κια, φούρνος για πίτσες, κο-τοπουλιέρα, πάγκος-ντουλά-πα 6-7 μ., 6 σκαμπώ, 7 τρα-πέζια τετράγωνα, 14 διθέ-σια καναπεδάκια, μεγάληεπαγγελματική φριτέζα, ψυ-γείο νερού, απορροφητή-ρας ψησταριάς, διπλός νε-ροχύτης ανοξείδωτος.Πληρ. τηλ. 6944-156802.

Πωλείται βυτίο μεταφοράςκαυσίμων για πρατήριο, χω-ρητικότητας 2.350 λίτρων,τύπος Mazda T2500, μεαντλία, μετρητή και 120μ.λάστιχο. Δεκτός κάθε μηχα-νολογικός έλεγχος. Τιμή συ-ζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6948-601773.

Πωλείται εξοπλισμός εστια-τορίου-ταβέρνας εξ ολοκλή-ρου ή μεμονωμένα. Ψυγείοτρίπορτο, λάντζες διπλέςανοξείδωτες, απορροφητή-ρας 2,5μ. μαζί με μοτέρεξαερισμού. Πληρ. τηλ.6988-907798, κ. Ντίνα.

Ζητείται για αγορά τριάρι ήτεσσάρι, εντός της Μυτιλή-νης. 2 ή 3 υπνοδωμάτια, γιαάμεση κατοίκηση. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται πάνω από την «Αχι-βάδα» εξαιρετικό γεωτεμά-χιο 1.200 τ.μ., με προοπτι-κή για οικόπεδο. Καταπλη-κτική θέα. Ιδανική για επέν-δυση. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται αγροτεμάχιο4στρεμ. άρτιο και οικοδομή-σιμο στην περιοχή μεταξύαεροδρομίου και Αγ. Μαρί-νας, θέση Χασάν Αγά (πλη-σίον Τούμπας Βουρνάζου).Πληρ. τηλ. 210 6719532,6972-228721, 6945-482614.

Πωλείται μεγάλο οικόπεδοεκτός σχεδίου, στη Λάρσο,κατάλληλο για επαγγελματι-κή χρήση ή και για ανέγερ-ση κατοικίας. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμ.στο Κουμκό, άρτιο και οικο-δομήσιμο, με άδεια οικοδο-μής για 200 τ.μ., έξτρα υπό-γειο. Πανοραμική, απεριόρι-στη θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942.

Πωλούνται α) παραθαλάσσιοοικόπεδο 550 τ.μ., εντόςσχεδίου, άρτιο και οικοδομή-σιμο, απόσταση από θάλασ-σα: 200 μ., στη Νυφίδα Πολι-χνίτου και β) αγροτεμάχιο 3,5στρεμ., με ελαιόδεντρα, από-σταση από τη θάλασσα: 5χλμ., στα Δροκόπια Πολιχνί-του. Πληρ. τηλ. 2109525458, 6939-160425.

Πωλείται οικόπεδο 812τ.μ., πολύ κοντά στο λιμανά-κι της Νυφίδας. Χτίζει περί-που 400 τ.μ.. BUSINETΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Πληρ. τηλ. 22510 40188,www. investinlesvos.com

Πωλείται μικρό οικόπεδοστο Βουναράκι Μυτιλήνης.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο 500τ.μ., στην Κράτηγο. Κτίζει150 τ.μ., τιμή 160.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται οικόπεδο στη Μυ-τιλήνη, περιοχή Χρυσομαλ-λούσα, σε σημείο γωνίαςδρόμου, 117 τ.μ., με δόμη-ση 94 τ.μ.. Τιμή 115.000ευρώ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-ΤΩΝ. Πληρ. τηλ. 2251046450, 6932 - 622045,www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται μεγάλο οικόπεδο,άρτιο και οικοδομήσιμο,πλησίον θέσης «Γαϊδαρανή-φορος». Τιμή 135.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται προνομιούχο οικό-πεδο με απεριόριστη θέα,2.000 τ.μ. (χτίζει 200 τ.μ.),στο Ακρωτήρι. Τιμή δια-πραγματεύσιμη. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-κόπεδο, άρτιο και οικοδο-μήσιμο, ευρισκόμενο εντόςοικισμού στη Σκάλα ΝέωνΚυδωνιών, έκτασης 1στρέμ. περίπου. Κτίζει 400τ.μ.. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται μεγάλο οικόπεδοέκτασης 25.000 τ.μ., σεαγροτική περιοχή Ταξιαρ-χών, πλησίον Δύο Αγίων. Τι-μή 120.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο 62 τ.μ.,στα Λουτρά Μυτιλήνης. Κτί-ζει περίπου 100 τ.μ. σε δύοεπίπεδα (50 και 50). Τιμή15.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-κόπεδο 400 στρεμ. περί-που, στη θέση Μάλαθρα Πα-ρακοίλων Λέσβου. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο εντός οι-κισμού Περάματος Γέρας,άρτιο και οικοδομήσιμο.Διαθέτει γεώτρηση. Κτίζει400 τ.μ.. Τιμή 45.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται οικόπεδο επί τηςΕ.Ο. Μυτιλήνης - Παναγιού-δας, κατάλληλο τόσο γιαανέγερση κατοικίας όσο καιγια ανέγερση επαγγελματι-κών χώρων. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο στην πε-ριοχή Κουμκό Μυτιλήνης,με πανοραμική θέα, εμβα-δόν 4 στρεμμάτων με οικο-δομική άδεια για 200τ.μ. οι-κία. Τιμή 150.000 ευρώ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Πληρ. τηλ. 22510 46450,6932 - 622045, www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται οικόπεδο άρτιο καιοικοδομήσιμο, εντός οικι-σμού Πληγωνίου, με θέαστη θάλασσα. Κτίζει 400τ.μ.. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται οικόπεδο 250τ.μ.(χτίζει 250τ.μ.), στην Καλλι-θέα. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

Page 17: Εμπρός 3302

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 17

Α Γ Ο Ρ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Από διαφημιστική εταιρείαζητούνται τηλεφωνήτριες,κατά προτίμηση με γραφιστι-κές γνώσεις. Πληρ. τηλ.22510 54387 και 6948-082136.

Από εργαστήριο ζαχαροπλα-στικής στη Μυτιλήνη ζητείταιζαχαροπλάστης ή βοηθός ζα-χαροπλάστη με εμπειρία.Πληρ. τηλ. 6972-815114(ώρες 09:00 - 19:00).

Από κομμωτήριο στη Μυτιλή-νη ζητείται κομμώτρια/κομμω-τής, με εμπειρία. Πληρ. τηλ.22510 23482.

Από ασφαλιστική εταιρεία πουεξειδικεύεται σε προγράμματαυγείας, ζητείται συνεργάτης/-τιδα με προοπτική δημιουρ-γίας γραφείου στη Μυτιλήνη.Πληρ. τηλ. 6932-445007,2310 778714, [email protected]

Ζητούνται 3 άτομα (άνω των22 ετών) για εργασία από τοχώρο τους, μέσω Η/Υ. Μερι-κή ή ολική απασχόληση.Πληρ. τηλ 6975-593625 ήστο site www.time-for-money.gr

Πολυεθνική εταιρεία, πρωτο-πόρος στον τομέα διατρο-φής-ευεξίας, ζητά άμεσαάτομα άνω των 23 ετών γιαστελέχωση τμημάτων μάρκε-τινγκ, & διοικητικής οργάνω-σης. Δεν απαιτείται προϋπη-ρεσία. Επιθυμητή γνώση δια-δικτύου. Παρέχεται εκπαί-δευση - υψηλές αποδοχές -προοπτική καριέρας. Πληρ.τηλ. 6988-954483, www.extraxrima.gr

Ζητείται πεπειραμένος ψυκτι-κός, καταρτισμένος στηνεπαγγελματική ψύξη, κάτο-χος διπλώματος αυτοκινή-του. Πληρ. τηλ. 22510

48108.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιούχος παραδίδει ιδιαί-τερα μαθήματα Μαθηματι-κών σε μαθητές δημοτικούκαι γυμνασίου και αναλαμβά-νει τη συγγραφή μαθητικώνκαι φοιτητικών εργασιών. Τι-μές πολύ προσιτές. Πληρ.τηλ. 6983-679963.

Νέος 28 ετών, απόφοιτος Οι-κονομικών ζητά εργασία ωςβοηθός λογιστή ή ως υπάλλη-λος γραφείου. Άριστα αγγλικά,άριστη γνώση Η/Υ, με εκπλη-ρωμένες στρατιωτικές υπο-χρεώσεις. Πληρ. τηλ. 6974-

053425 (Γιώργος).

Οικιακή βοηθός με χρόνιαπροϋπηρεσίας και εμπειρίαςζητά εργασία για φύλαξη καιπεριποίηση ηλικιωμένου (δε-κτή και ως εσωτερική), σεοποιαδήποτε περιοχή της Λέ-σβου. Πληρ. τηλ. 2251041196, 6974 - 472262,www.realhouses.gr/, [email protected]

Κοπέλα με πιστοποιητικόECDL, άριστη γνώση χειρι-σμού Η/Υ, αγγλικά επιπέδουLower και με κάρτα ανεργίαςαπό ΟΑΕΔ, ζητά εργασία ωςυπάλληλος γραφείου. Πληρ.

τηλ. 6974-877958.

Κυρία από τη Βουλγαρία, μεπροϋπηρεσία, ζητά απασχό-ληση για φύλαξη παιδιών καιηλικιωμένων, όλες τις ώρες(πρωί και βράδυ). Πληρ. τηλ.6984-710605.

Νοσηλεύτρια με πτυχίο καιεμπειρία αναλαμβάνει νοση-λευτική φροντίδα (ενέσεις,καθετήρες κ.λπ.). Επίσηςαναλαμβάνει τη φύλαξη παι-διών, αλλά και το διάβασμάτους για μαθήματα δημοτι-κού. Πληρ. τηλ. 6945-985466.

Φιλόλογος με πείρα και μετα-

δοτικότητα παραδίδει ιδιαίτε-

ρα μαθήματα σε μαθητές γυ-

μνασίου - λυκείου. Πλούσιο

υλικό σημειώσεων, παράδο-

ση μαθημάτων με υπολογι-

στή, ιδιαίτερη πείρα σε μαθη-

τές με δυσλεξία στο μάθημα

της Έκθεσης. Δυνατότητα ορ-γάνωσης μικρών γκρουπ. Τι-μές φιλικές. Δυνατότητα μα-θημάτων και στις περιοχές Γέ-ρας, Πολιχνίτου. Πληρ. τηλ.6976-595767.

Φιλόλογος με 12ετή εμπειρίαπαραδίδει μαθήματα γυμνασί-

ου - λυκείου - ΕΠΑΛ (ΑρχαίαΕλληνικά, Λατινικά, Νέα Ελλη-νικά, Έκθεση-Έκφραση, Ιστο-ρία). Προετοιμασία για πανελ-λαδικές εξετάσεις. Πληρ. τηλ.22510 22051 & 6974-478717.

Φιλολογίας, με πολυετή πεί-

ρα, παραδίδει μαθήματαισπανικών. Προετοιμασία γιαπτυχία DELE (Inicial, Interme-dio, Superior). Τμήματα ολιγο-μελή ή ατομικά. Πληρ. τηλ.6932-434235.

Γερμανικής Φιλολογίας Πανε-πιστημίου Αθηνών & Goethe

Institut. Παραδίδει μαθήματα

γερμανικών σε όλα τα επίπε-

δα, για όλα τα πτυχία, σε μα-

θητές, φοιτητές, ενηλίκους.

Παράδοση μαθημάτων και με

τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης

(internet). Πληρ. τηλ. 6937-

012529, 22510 48545.

Καθηγήτρια Φιλόλογος με πο-

λυετή εμπειρία στη διδασκα-

λία Αρχαίων Ελληνικών, Λατι-

νικών, Ιστορίας κι Έκθεσης

παραδίδει μαθήματα σε μαθη-

τές γυμνασίου - λυκείου. Τι-

μές λογικές. Πληρ. τηλ.

6973-746278.

Πωλείται προνομιούχο οικό-πεδο 4.000 τ.μ., εκτός οικι-σμού, στη Θερμή. Χτίζει200 τ.μ.. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται οικόπεδο 600 τ.μ.στην Κράτηγο. Επίπεδο, μεθέα, χτίζονται 300 τ.μ.. Σεπολύ καλή τιμή. ΛΕΩΝΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 23781 &6932-315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται επίπεδο προνομια-κό οικόπεδο 317 τ.μ. στηνΣκάλα Σικαμινιάς. Οικοδο-μούνται 127 τ.μ. ΛΕΩΝΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 23781,6932-315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται περιφραγμένο οι-κόπεδο 372τ.μ., επί κεντρι-κού δρόμου στο Ίππειος, μεπαροχή νερού και ηλεκτρι-κού ρεύματος. Έχει μέσα μι-κρή παλιά μονοκατοικία καιμεγάλη αυλή με δέντρα.Πληρ. τηλ. 22510 31167και 6976-601192.

Πωλείται οικόπεδο 3.000τ.μ. στο Πυργί επί της κεν-τρικής οδού, με θέα στονκόλπο της Γέρας. Άρτιο, οι-κοδομήσιμο και επίπεδο.Με άδεια οικοδομής. Μπο-ρούν να χτιστούν 200 τ.μ.Σε πολύ καλή τιμή. ΛΕΩ-ΝΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251023781, 6932 - 315919,www.leonisrealestate.com

Πωλείται πλεονεκτικό οικό-πεδο 6 στρεμμάτων, σταΒατερά Λέσβου, πλησίον ξε-νοδοχείου «Ειρήνη». Ιδανικόγια κάθε επένδυση (ξενοδο-χείο - δωμάτια κ.λπ.). ΑΚΙ-ΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πωλούνται 2 επίπεδα οικό-πεδα, 4 στρεμ. το καθένα,στο Ακρωτήρι. Οικοδομούν-ται 160τ.μ. + 80τ.μ. υπό-γειο. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 23781 & 6932 -315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται οικόπεδο 5,5στρεμ., με 130 ρίζες ελιές,στην περιοχή Κώμη, θέσηΤάψα. Πληρ. τηλ. 6972-442460.

Πωλείται προνομιούχο οικό-πεδο 210τ.μ., στα Αλυφαν-τά. Χτίζει 250τ.μ.. Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται οικόπεδο 5στρεμ.στη Νεάπολη, πάνω από το«Ολύμπικο». ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ-ΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμ.στη θέση Λακέρδα - Χρι-στός, 200μ. περίπου από τηθάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται οικόπεδο στην πε-ριοχή του Μολύβου, μεάδεια οικοδόμησης για πέ-τρινη κατοικία, με μοναδικάπανοραμική θέα από την Πέ-τρα έως το δίαυλο Τουρ-κίας, με θέα ένα από ταομορφότερα ηλιοβασιλέμα-τα στο Αιγαίο. Στοιχεία κα-τοικίας: α) 114τ.μ. κύριοιχώροι, β) 64τ.μ. βοηθητικοίχώροι, γ) πισίνα 7,5μ. Χ4,5μ., δ) οικόπεδο περί τα900τ.μ.. Τιμή για το οικόπε-δο με την άδεια οικοδόμη-σης 55.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 6932-622045, 2251046450, www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμ-μάτων, στην Παγανή (επίτου κεντρικού δρόμου). Κα-τάλληλο για επαγγελματικήχρήση. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 23781 & 6932 -315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-κόπεδο 4 στρ. στη ΣκάλαΣυκαμινέας, με πανοραμικήθέα προς το χωριό και τηθάλασσα, κατάλληλο γιατουριστική εκμετάλλευσηαλλά και για παραθεριστικέςκατοικίες. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 23781, 6932 -315919, www.leonisrealestate.com

Πωλείται προνομιακό οικό-πεδο στο Μόλυβο,11.000τ.μ., με γεώτρηση.Κατάλληλο για επαγγελματι-κή χρήση, με πρόσοψη σεκεντρικό οδικό άξονα.Πληρ. τηλ. 6948-202060.

Πωλείται προνομιούχο οικό-πεδο 2.000τ.μ., με θέα, άρ-τιο και οικοδομήσιμο, εντόςοικισμού, περιοχή Παμφί-λων. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-κόπεδο στον Άγ. ΙσίδωροΠλωμαρίου, μεταξύ εκκλη-σίας και γηπέδου, με πρό-σωπο επί της πλαζ 50 μ. καιεπί της εθνικής οδού Αγ. Ισι-δώρου - Πλωμαρίου. Είναι1.500 τ.μ., εντός παλαιούοικισμού Αγ. Ισιδώρου.Πληρ. τηλ. 22510 24690& 6946-011338.

Πωλείται οικόπεδο 1.000τ.μ. στην περιοχή Αγ. Μαρί-νας. Επίπεδο με πανοραμι-κή θέα. Οικοδομούνται 500τ.μ.. ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 23781 & 6932-315919.

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμ.στην περιοχή της Aγ. Mαρί-νας, άρτιο και οικοδομήσι-μο, εκτός οικισμού. ΑΚΙΝΗ-ΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται στα Βατερά προνο-μιακό παραθαλάσσιο οικό-πεδο 2,5 στρεμ., με οικοδο-μική άδεια για 3 πολυτελείςπέτρινες μεζονέτες. Σύνολοδόμησης 400τ.μ.. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται μοναδικό οικόπε-δο 450τ.μ. περίπου, στηνπεριοχή Γηπέδου, με εξαι-ρετική προοπτική εκμετάλ-λευσης. Μόνο σοβαρέςπροτάσεις. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ-ΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται πλεονεκτικό οικό-πεδο στο Καγιάνι, 320τ.μ.,εφαπτόμενο σε δύο δρό-μους, με απεριόριστη πανο-ραμική θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ-ΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται εξαιρετικό οικόπε-δο 4 στρεμμάτων στα Βατε-ρά Λέσβου, 100μ. από τηθάλασσα. ΔΕΗ - ΔΕΥΑΜ -ΟΤΕ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται προνομιούχο, μο-ναδικό οικόπεδο, επί τηςπαραλίας της Πέτρας,4.500 τ.μ.. Χτίζει 2.500τ.μ.. Απεριόριστη θέα. Τιμήδιαπραγματεύσιμη. Πληρ.τηλ. 22510 44245, 2251042528.

Πωλείται στη Σκάλα Καλλο-νής προνομιακό οικόπεδο880 τ.μ., 30 μ. από την πα-ραλία. Χτίζει 400 τ.μ. γιακατοικία και 600 τ.μ. γιατουριστική εκμετάλλευση.ΛΕΩΝΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251023781 και 6932-315919,www.leonisrealestate.com

Πωλείται φουσκωτό Jocker370 γαστράτο, με στρατιωτι-κές προδιαγραφές (ύφασμαOrca 1670 Denier, μεταλλι-κές βαλβίδες, 4 αεροθάλα-μοι, γάστρα βαρέως τύπου),Yamaha 25ΗΡ, κονσόλα,κάθισμα, τρέιλερ, τέντα,φωτισμό. Το σύνολο είναιάβρεχτο. Πληρ. τηλ. 6936-897033.

Πωλείται αυτοκίνητο μάρ-κας Volkswagen, Golf G.T.,μοντέλο 1993, 1.400 κυβι-κά, σε εξαιρετική κατάστα-ση, με ζαντολάστιχα, ηλιο-ροφή και ηχοσύστημα. Τιμή1.500 ευρώ. Πληρ. τηλ.6978-406968.

Πωλείται μηχανή Honda Va-radero 1.000 κ.κ., σε άρι-στη κατάσταση (γκαράζ).Πληρ. τηλ. 6932-455112.Τιμή 6.000 ευρώ.

Πωλείται Smart Pulse ‘02,χάτσμπακ, μεταχειρισμένο,χρώματος πράσινου (μεταλ-λικό), 600cc, με ABS, A/C,κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρι-κά παράθυρα, immobilizer,πανοραμική γυάλινη οροφή,υδραυλικό τιμόνι. Έλεγχοςδεκτός. Πληρ. τηλ. 6938-949123.

Πωλείται Mercedes SportCoupe Look AMG, 2.000cc, full extra, με δερμάτινακαθίσματα και γυάλινη ορο-φή. Πληρ. τηλ. 6982-770592.

Πωλείται μηχανή ΥamahaFazer 1.000 cc, έκδοσηFZ1S, μοντέλο 2007,15.000 χιλιόμετρα, σε άρι-στη κατάσταση, φυλασσόμε-νη σε κλειστό γκαράζ, έξτραμανιτάρια Υamaha, bagster,εργοστασιακός συναγερμόςAbus, όλα τα service σε αν-τιπροσωπεία, τιμή 8.000ευρώ. Πληρ. τηλ. 6973-403114, 22510 45046,Νίκος.

Πωλούνται υπέροχα ιταλικάέπιπλα και άλλα είδη σπιτι-ού, σε χαμηλές τιμές, λόγωανακαίνισης. Πληρ. τηλ.6977-468969.

Φωτογραφία - Βίντεο. Ανα-λαμβάνουμε να απαθανατί-σουμε τις πιο ξεχωριστέςσας στιγμές. Τηλεφωνήστεμας για ένα ραντεβού στο6979-995467.

Πωλούνται χειροποίητα κυ-νηγετικά όπλα. Πληρ. τηλ.6936-897033.

Πωλείται αντίκα τραπεζαρίαμε 6 καρέκλες και μπουφέ,χειροποίητη του 1948, κα-ρυδιά ψημένη, σε άριστηκατάσταση. Τιμή συζητήσι-μη. Πληρ. τηλ. 6976-331127, 22510 45046,Έφη.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΣΚΑΦΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΚΥΚΛΩΝ &

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΑΣΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!!!

Page 18: Εμπρός 3302

18ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

∆HMOΣIEYΣEIΣ - ANAKOINΩΣEIΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &ΔΙΚΤΥΩΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΚΡΑΤΙΚΟΣΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣΜΥΤΙΛΗΝΗΣ«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕ-

ΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕ-

ΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)

ΕΚΘΕΤΕΙ

Σε Δημόσιο Επαναληπτικό

Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές

για την εκμίσθωση χώρου

(χώρος AUTOHELLAS ΑΤΕΕ)

προς άσκηση και εκμετάλ-

λευση του δικαιώματος λει-

τουργίας γραφείου ενοικία-

σης Ι.Χ. αυτοκινήτων στον

Κρατικό Αερολιμένα Μυτιλή-

νης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ για

τρία (3) χρόνια.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στον

Κρατικό Αερολιμένα Μυτιλή-

νης από τριμελή επιτροπή

την 02-05-2011 ημέρα Δευτέ-

ρα και ώρα 10:00 π.μ. - 10:30

π.μ. σύμφωνα με τους όρους

Διακήρυξης που είναι τοιχο-

κολλημένοι στον Αερολιμένα

και στο Δήμο Μυτιλήνης.

Μυτιλήνη 14-04-2011

Ο Αερολιμενάρχης

κ.α.α.

Γ. Χρηστίδης

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι ΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΔΙΗΜΕΡΕΥΕΙ

08.00 - 20.30

ΤΣΕΡΔΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΠιττακού 31

Τηλ. 22510 45455

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ17.30 - 07.45

ΣΥΣ. ΦΑΡ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Μ. & ΑΣ. Καβέτσου 36

Τηλ. 22510 25870ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ

των φαρμακείων δεν κοινοποιούνται

στην εφημερίδα.

Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Π Λ Ο Ι Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 15 .4.2011

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ“ΜΥΤΙΛΗΝΗ” 19.00 ΠΡΟΣ ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ

“ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ” 17.30 ΠΡΟΣ ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΑΠΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ“EUR.EXPRESS” 18.00 ΠΡΟΣ ΧΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ

"ΠΗΝΕΛΟΠΗ" 09.00 ΠΡΟΣ ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε στους αναγνώστες μας να επικοινωνούν με τις εταιρείες

και τα κατά τόπους πρακτορεία

για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α

Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η ΣΤουρ. Αστυνομία 22510 22776

Αστυνομία 22510 41911

Πυροσβεστική 199

Νομαρχία 156

Νοσοκομείο 22513 51100

22513 51200

Δημαρχείο 22510 27777

Τελωνείο 22510 28311

Λιμεναρχείο 22510 24115

Δημ.Θέατρο 22510 37194

Υπ. Αιγαίου 22510 38200

Δικαστήριο 22510 45489

TEΔK 22510 27333

Ταχυδρομείο 22510 28823

Μητρόπολη 22510 40892

Ραδιοταξί 22510 25900

Σταθμός Υπεραστικών

Λεωφ. ΚΤΕΛ 22510 28873

Σταθμός

Αστικών Λεωφ. 22510 46436

Δρομολόγια ΚΤΕΛ 22510 14505

ΚΕΘΕΑ ΛΕΣΒΟΥ 2251025670

6973-245453

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α

Λ Η Μ Ν Ο ΥΝοσοκομείο 22540 82000

Πυροσβεστική 22540 22199

Αστυνομία 22540 22200

Λιμεναρχείο 22540 22225

Ο.Α.Αεροδρόμιο 22540 92700 -1

Ο.Α. 22540 22214 -5

ΚΤΕΛ 22540 22464

Ταχυδρομείο 22540 22462

Επαρχείο 22540 22996

Αegean Airlines 22540 92720

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Κ Τ Ε ΟΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΣΤΟ εμπρόςΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

“EΠIKOINΩNIA ΛEΣBOY A.E.” EΘNIKH TPAΠEZA

415/470156-97

ALPHA BANK601-00-2002-008741

TPAΠEZA ΠE IPA IΩΣ5709-017817-954

ΓENIKH TPAΠEZA9800145525-7

EMΠOP IKH TPAΠEZA85231511

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ ΣΤΙΚΗ TPAΠEZAΛEΣBOY - ΛHMNOY000432850013

MARFIN EGNAT IA BANK0266727426

ΧΡΗΣΙΜΑSUDOKU

ΛYΣΕΙΣ

∆ΥΣΚΟΛΟ

∆ΥΣΚΟΛΟΜΕΤΡΙΟΕΥΚΟΛΟ

ΕΥΚΟΛΟ ΜΕΤΡΙΟ

Page 19: Εμπρός 3302

19ΠAPAΣKEYH 15 AΠPIΛIOY 2011 EΠIΣTHMHΣTHN KAΘHMEPINOTHTA

TTαα ππεερριισσσσόόττεερραα εείίδδηη ζζώώωωννκκααιι φφυυττώώνν ττοουυ ππλλααννήήττηη μμααςςζζοουυνν σσττοουυςς ττρροοππιικκοούύςς.. ΚΚαα--

ννεείίςς δδεε γγννωωρρίίζζεειι γγιιααττίί ααυυττέέςς οοιιππεερριιοοχχέέςς,, σσυυγγκκρριιννόόμμεεννεεςς μμεε άάλλ--λλεεςς,, ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν ττέέττοοιιαα εεκκ--ππλληηκκττιικκήή ββιιοοπποοιικκιιλλόόττηητταα.. ΜΜίίααδδιιεεθθννήήςς οομμάάδδαα ββιιοολλόόγγωωνν εερργγάά--ζζεεττααιι εεδδώώ κκααιι χχρρόόννιιαα εεννττααττιικκάάγγιιαα ττηηνν εεππίίλλυυσσηη ττοουυ μμυυσσττηηρρίίοουυκκααιι γγιιαα ττοο σσκκοοππόό ααυυττόό έέχχοουυνν αα--πποομμοοννώώσσεειι μμιικκρράά ττμμήήμμαατταα ττρροο--ππιικκώώνν δδαασσώώνν,, ππρροοκκεειιμμέέννοουυ ννααμμεελλεεττηηθθοούύνν,, κκυυρρίίωωςς,, τταα δδέέννττρραασσεε 4400 δδάάσσηη ττηηςς ΓΓηηςς..Το 2010 ανακηρύχθηκε από τονΟΗΕ Διεθνές Έτος Βιοποικιλό-τητας. Την ίδια ώρα πολλά καιδιαφορετικά προγράμματα σχε-διάζονται για τη διάσωση τωνζωικών και φυτικών ειδών. Διε-θνής ερευνητική ομάδα αναφέ-ρει σε πρόσφατη έκθεσή της ότιτο Εθνικό Πάρκο Yasuni, στονΙσημερινό, είναι πιθανότατα ηπεριοχή που φιλοξενεί τα πε-ρισσότερα είδη. Εκεί αναπτύσ-σονται και πολλαπλασιάζονταιτα περισσότερα είδη πτηνών,αρθρόποδων, φρύνων και νυχτε-ρίδων. Πουθενά αλλού δε συνα-ντάμε τέτοια ποικιλία και αφθο-νία εντόμων: μόνο μέσα σε έναεκτάριο (1.000 x 500 μ.) ζουν10.000 είδη!Τα δέντρα και οι φυτικοί σχημα-τισμοί εν γένει αποτελούν τη βά-ση των χερσαίων οικοσυστημά-των. Κι αυτό επειδή δημιουργούντις κατάλληλες συνθήκες για τηνανάπτυξη και τον πολλαπλασια-σμό των ζωικών και άλλων ειδώντης ξηράς. Από το 1980 οι ερευ-νητές του Κέντρου για την Επι-στήμη του Τροπικού Δάσους ερ-γάζονται στη μεγαλύτερη και πιοοργανωμένη μελέτη των τροπι-κών. Έχουν καταγράψει 4,5 εκα-τομμύρια δέντρα, που εντάσσο-νται σε 8.500 είδη και φύονταισε 40 δάση σε όλο τον κόσμο. Σεκάθε περιοχή δημιουργούν μιαμικρογραφία του δάσους: απο-μονώνουν 50 εκτάρια, καταγρά-φουν κάθε δέντρο, το είδος, τιςδιαστάσεις του και παρακολου-θούν την ανάπτυξή του για μεγά-λο χρονικό διάστημα.Οι εργασίες στο Yasuni άρχισαντο 1995 και ακόμη βρίσκονταιστα μισά του δρόμου. Στα πρώτα25 εκτάρια βρέθηκαν 1.104 είδηδέντρων, σχεδόν ο διπλάσιος α-ριθμός από όλα τα είδη πουφύονται στη Βόρεια Αμερική.

Μέχρι στιγμής οι βιολόγοι έ-χουν διατυπώσει πάνω από 100θεωρίες για την ερμηνεία τηςβιοποικιλότητας των τροπικών.Πολλοί απ’ αυτούς υποστηρί-ζουν ότι ο αριθμός των ατόμων,άρα και ο αριθμός των ειδώνπου είναι δυνατό να επιβιώσουνσε ένα οικοσύστημα, καθορίζε-ται από τους πόρους που υπάρ-χουν στο οικοσύστημα και μπο-ρούν να μετασχηματιστούν σετροφή. Άλλες έρευνες φέρνουνστο φως τη σχέση ανάμεσα στοναριθμό των ειδών, τη βροχόπτω-ση και τη θερμοκρασία. Στο Ya-suni, οι συνθήκες ανάπτυξηςτων φυτών είναι σταθερές. Ηθερμοκρασία κυμαίνεται όλο τοχρόνο στους 24 - 27οC και ηβροχόπτωση, 3.200 χιλιοστά,είναι πλούσια και κατανέμεται ι-σομερώς μέσα στο χρόνο. Ωστό-σο, τα συγκεκριμένα δεδομένα,αν και θεωρούνται καθοριστικήςσημασίας, δεν μπορούν από μό-να τους να ερμηνεύσουν το φαι-

νόμενο της υψηλής βιοποικιλό-τητας.Οι έρευνες για τη βιοποικιλότη-τα των τροπικών δεν προσβλέ-πουν αποκλειστικά στην αποκά-λυψη του μυστηρίου της ζωής.Χρειαζόμαστε γνώσεις προκει-μένου να θέσουμε τέρμα στημαζική εξαφάνιση των ειδών. Οιτροπικοί αποτελούν το μουσείοκαι το βρεφοκομείο των ειδών.Παράλληλα, τροφοδοτούν μενέα είδη τις εύκρατες περιοχές.Η αποψίλωση των δασών για τοεμπόριο της ξυλείας δεν οδηγείμόνο στον αφανισμό των τροπι-κών δέντρων: ταυτόχρονα φθί-νουν και οι δυνατότητες των εύ-κρατων ζωνών να εμπλουτιστούνμε νέες ομάδες ζώων και φυτών.Σε κάθε περίπτωση, το μυστήριοτης βιοποικιλότητας των τροπι-κών δεν έχει ακόμη αποκαλυ-φθεί. Οι επιστήμονες αόκνωςσυνεχίζουν τις έρευνές τουςστις επιφάνειες των 50 εκτα-ρίων.

Πώς λειτουργεί μια κλειδαριά αλκοόλ;

MMιιαα ««κκλλεειιδδααρριιάά ααλλκκοοόόλλ»» λλεειιττοουυρργγεείί,, οουυσσιιαασσττιικκάά,, κκααττάά ττοονν ίίδδιιοοττρρόόπποο πποουυ λλεειιττοουυρργγοούύνν κκααιι οοιι μμεεττρρηηττέέςς ττωωνν ααλλκκοοττέέσσττ ττηηςς αα--

σσττυυννοομμίίααςς,, μμεε ττηη δδιιααφφοορράά όόττιι ηη κκλλεειιδδααρριιάά ααλλκκοοόόλλ σσυυννδδέέεεττααιι μμεεττοο σσύύσσττηημμαα ααννάάφφλλεεξξηηςς ττοουυ κκιιννηηττήήρραα.. ΑΑνν ηη κκλλεειιδδααρριιάά κκααττααγγρράάψψεειισσττοονν εεκκππννεεόόμμεεννοο ααέέρραα υυψψηηλλόόττεερραα πποοσσοοσσττάά ααλλκκοοόόλλ ααππόό τταα εεππιι--ττρρεεππόόμμεενναα,, ττοο ααυυττοοκκίίννηηττοο δδεενν ππααίίρρννεειι μμππρροοσσττάά.. ΥΥππάάρρχχοουυνν δδύύοοττύύπποοιι μμεεττρρηηττώώνν ααλλκκοοόόλλ γγιιαα ττηηνν κκλλεειιδδααρριιάά,, πποουυ ηη λλεειιττοουυρργγίίαα ττοουυςςββαασσίίζζεεττααιι εείίττεε σσεε μμιιαα κκυυψψέέλληη κκααυυσσίίμμοουυ εείίττεε σσεε έένναανν ηημμιιααγγωωγγόό..Σε μια κυψέλη καυσίμου, το αλκοόλ λειτουργεί ως καύσιμο, όπουχημική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ένταση τουρεύματος είναι ανάλογη της ποσότητας του αλκοόλ στον εκπνεό-μενο αέρα, κι έτσι μπορεί εύκολα να υπολογιστεί η περιεκτικότητααλκοόλ στο αίμα. Στον άλλο τύπο μετρητή αλκοόλ, θερμαίνεται έ-νας ημιαγωγός, που κατόπιν αντιδρά με το οξυγόνο του αέρα. Τοοξυγόνο, όμως, αντιδρά επίσης με το αλκοόλ στον εκπνεόμενο α-έρα, κι όταν συμβαίνει αυτό, μειώνεται η αντίσταση του ημιαγω-γού. Με βάση τη μέτρηση της μείωσης της αντίστασης, υπολογί-ζεται η περιεκτικότητα του αλκοόλ στο αίμα. Και οι δύο μέθοδοιείναι πολύ ακριβείς - το περιθώριο σφάλματος είναι της τάξης τού0,05 τοις χιλίοις.Σε ορισμένες χώρες, π.χ., στη Σουηδία, οι κλειδαριές αλκοόλ έ-χουν γίνει πολύ δημοφιλείς και πολλές εταιρείες μεταφορών καιλεωφορείων τις έχουν ήδη εγκαταστήσει στα οχήματά τους. Γίνε-ται επίσης δοκιμαστικά μια προσπάθεια, ώστε οδηγοί που έχουνκαταδικαστεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ να μη χάνουντο δίπλωμά τους, με τον όρο να εγκαταστήσουν κλειδαριά αλκοόλστο αυτοκίνητό τους. Μακροπρόθεσμα, οι κλειδαριές αλκοόλ είναιπολύ πιθανόν να αποτελούν βασικό εξοπλισμό σε όλα τα καινούρ-για αυτοκίνητα.

Παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα για τη βιοποικιλότητα

Τα μυστικά του τροπικού δάσουςΣΣεε σσυυννεερργγαασσίίαα μμεε ττοο ππεερριιοοδδιικκόό

Γιατί δεν μπαγιατεύει το μέλι;HHμμεεγγάάλληη ααννθθεεκκττιικκόόττηητταα ττοουυ μμεελλιιοούύ οοφφεείίλλεεττααιι σσττηηνν υυψψηηλλήή ππεε--

ρριιεεκκττιικκόόττηητταα σσαακκχχάάρρωωνν σσττοο ννέέκκττααρρ πποουυ σσυυλλλλέέγγοουυνν οοιι μμέέλλιισσ--σσεεςς,, ααππόό ττοο οοπποοίίοο ππρροοέέρρχχεεττααιι ττοο μμέέλλιι.. ΤΤοο μμέέλλιι ααπποοττεελλεείίττααιι κκααττάά8800%% ααππόό σσάάκκχχααρραα..Το μέλι περιλαμβάνει σταφυλοσάκχαρο, φρουκτόζη, καλαμοσάκ-χαρο, καθώς και μικρότερες ποσότητες μαλτόζης και άλλων σακ-χάρων. Ήδη από τη φάση της συλλογής του, η μέλισσα προσθέ-τει στο νέκταρ ένζυμα που αλλάζουν τη σύσταση των διαφόρωνσακχάρων. Μεταξύ άλλων, ένα μέρος του σταφυλοσάκχα-ρου διασπάται σε σακχαρικό οξύ και περοξείδιοτου υδρογόνου, ουσίες που δρουν ενά-ντια στα βακτηρίδια και τους μύκητες.Επιπλέον, οι μέλισσες μειώνουν τηνπεριεκτικότητα σε νερό, που κατα-λήγει να αποτελεί το 20% του με-λιού, από 60% στο νέκταρ. Αυτήη μικρή περιεκτικότητα σε νερόείναι μια ακόμη σημαντική πα-ράμετρος στην ανθεκτικότητατου μελιού, αφού έτσι εμποδί-ζεται η ανάπτυξη βακτηριδίωνκαι μυκήτων. Το μέλι στερεί, θαλέγαμε, την υγρασία των βακτηρι-δίων και τα εξοντώνει.

Ο πυκνός θόλος του τροπικού δάσους κρύβει εκπληκτική βιοποικιλότητα. Μοιάζει με βρεφοκομείο στο οποίο αναπτύσσονται νέα είδη, που εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο

Page 20: Εμπρός 3302

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011ΠOΛITIΣMOΣ Κλειστό θα παραμείνει το «Σινέ Αρίων» από τηΜεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου έως και τις 25 τουμήνα, Δευτέρα του Πάσχα.

«Ο τίτλος “Vlepeis” είναιένα λογοπαίγνιο, αλλη-γορικός. Ήθελα να δείξωπως κάτι που θεωρούμετόσο απλό και δεδομένο,αλλά είναι ταυτόχρονακαι τόσο πολύτιμο, το να“βλέπουμε”, δεν περιο-ρίζεται μόνο στην εικόναπου φαίνεται. Αντίθετα,μπορούμε να το ερμηνεύ-σουμε με διάφορους τρό-πους και να δούμε δια-φορετικά πράγματα, μέσααπό αυτό», λέει στο «Ε»η ίδια η ερασιτέχνης φω-τογράφος, που εργάζεταισε γνωστό φαρμακείο τηςΜυτιλήνης, για την πρώ-τη αυτή ατομική της έκ-θεση.

Φωτογραφίες τραβηγμέ-νες μέσα από αντικείμεναπου χρησιμεύουν ως«μάτι» ή πλαίσιο, με έ-ντονο το στοιχείο του α-ντικατοπτρισμού. Όπως ηφωτογραφία «TripleTrouble», ενός φίλου σεένα τραπέζι σε εξωτερικόχώρο, τραβηγμένη μέσααπό δύο ποτήρια.«Μου αρέσει να παίζω μετα γύρω αντικείμενα:γυαλιά ηλίου, όρασης,μικροσκόπιο, κυάλια, τη-λεσκόπιο, κλειδαρότρυ-πα, σκιές πάνω σε αντι-κείμενα κ.ά.», συνεχίζειη Μαρία Στυψιανού. «Εί-ναι κάτι που με ευχαρι-στεί πάρα πολύ, βλέπο-

ντας μια εικόνα σκέφτο-μαι ένα σωρό πράγματακαι την πλάθω δημιουρ-γικά.»«Με αυτή την τελευταίαέκθεση, ολοκληρώνεται οκύκλος εκδηλώσεών μαςπου είχαμε προγραμματί-σει για το χειμώνα 2010 -2011. Ένας κύκλος εκδη-λώσεων που περιείχε ση-μαντικές εκθέσεις καιπου από την προσέλευσηκαι το ενδιαφέρον τουκόσμου απεδείχθη τελικά

ότι ήταν πολύ καλά επι-λεγμένες και πολύ κα-λές», λέει ο πρόεδροςτης ΦΕΜ, Στρατής Τσου-λέλλης. «Η Μαρία Στυ-ψιανού είναι ήδη κάποιαχρόνια μέλος τής ΦΕΜκαι η δική της είναι μιαδιαφορετική έκθεση, πουδίνει στο θεατή πολλέςδυνατότητες να προσεγ-γίσει τα θέματα. Μια φρέ-σκια, νεανική ματιά, μεπολύ διαφορετικό τρόποπαρουσίασης.»

Να μην πάρει κανένα οικονομικό«ρίσκο», όσον αφορά στις εκ-

δηλώσεις του φετινού ΛεσβιακούΚαλοκαιριού, είναι αποφασισμένοςο Δήμος Λέσβου. Αυτό εξήγησε,μιλώντας στο «Ε», ο πρόεδρος τουΟργανισμού Παιδείας, Πολιτι-σμού, Αθλητισμού και Τουρισμούτου Δήμου, Κώστας Αστυρακάκης.Ο ίδιος έχει καταθέσει στην υπη-ρεσία προγραμματισμού προτά-σεις, που εκτός άλλων αφορούνστο Μουσείο Θεοφίλου και τη Δη-μοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης.Όπως φαίνεται, για το φετινό Λε-σβιακό Καλοκαίρι υπάρχουν ήδηπολλές προτάσεις. Ωστόσο, ο Δή-μος Λέσβου δεν προτίθεται να πα-ραχωρήσει αμισθί τους χώρουςπου έχει διαθέσιμους, για καλλιτέ-χνες που θα έρθουν έξωθεν νησιού.Αντιθέτως, θα νοικιάζει το Γήπεδοή το Κάστρο της Μυτιλήνης και πά-λι μόνο σε όσες προτάσεις ο ίδιοςθα επιλέξει ως καλύτερες.«Φέτος, οι οικονομικές συνθήκεςδεν επιτρέπουν να πάρει ο Δήμοςκανένα ρίσκο. Στοχεύουμε σε μικρόπροϋπολογισμό και θα έρχονταιμόνο όσοι θα αναλαμβάνουν οι ίδι-οι τα έξοδά τους», εξήγησε στο«Ε» ο κ. Αστυρακάκης. Ξεκαθάρισε,ωστόσο, ότι οι τοπικοί θίασοι, σω-ματεία και άλλοι καλλιτέχνες θα έ-χουν ελεύθερη πρόσβαση στουςπαραπάνω χώρους, ενώ με επιχο-ρήγηση των λειτουργικών εξόδωντους (π.χ. μετακίνηση κ.ά.), θα γί-νουν εκδηλώσεις από τους ίδιουςκαι στα χωριά της Λέσβου. Πρόθε-

ση υπάρχει να αξιοποιηθούν όλα ταΠολύκεντρα (Μανταμάδου, Πολι-χνίτου κ.ά.), ενώ έχει ήδη ζητηθείαπό τους αρμοδίους η παραχώρη-ση του Κάστρου του Μολύβου γιατις καλοκαιρινές εκδηλώσεις.

Οι λοιπές προτάσειςΤην ίδια στιγμή, έχει κατατεθεί απότον αρμόδιο Οργανισμό Πολιτι-σμού στην υπηρεσία προγραμματι-σμού του Δήμου μελέτη, η οποίαπροβλέπει επισκευές που αφορούνστο κτήριο και τη στέγη του Μου-σείου Θεοφίλου, την εγκατάστασηθέρμανσης και κατάλληλου τεχνι-κού φωτισμού. Πέρα από αυτό, μεσχετική πρόταση θα επιδιωχθεί ηένταξη της συντήρησης των πινά-κων του ζωγράφου που φιλοξενού-νται στο Μουσείο, στο Επιχειρη-σιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & ΝήσοιΑιγαίου», προκειμένου να μη χρει-αστεί να φύγουν τα έργα από τηΜυτιλήνη.

Προτάσεις έχει καταθέσει ο κ. Αστυ-ρακάκης στην υπηρεσία προγραμ-ματισμού και για τη Δημοτική Πινα-κοθήκη (κτήριο Χαλήμ Μπέη), πουαφορούν επεμβάσεις τόσο εσωτερι-κά (αξιοποίηση υπογείου κ.λπ.), ό-σο και στον αύλειο χώρο της, ενώσε συνεννόηση με την προϊσταμένητης 14ης Εφορείας Βυζαντινών Αρ-χαιοτήτων, Χριστιάνα Λούπου, έχειγίνει πρόταση για την κατασκευήλυόμενου θεάτρου στη δυτική τά-φρο του Κάστρου Μυτιλήνης.Τέλος, προκειμένου να καλυφθούνοι ανάγκες όσων ασχολούνται με τιςιπποδρομίες και ειδικά προκειμένουνα διατηρηθεί η παράδοση των πα-νηγυριών που γίνονται για τη γιορτήτου Αγίου Γεωργίου, έχει υποβληθείπρόταση για δημιουργία ιπποδρό-μου, σε δημοτικό χώρο που θα απο-φασιστεί από κοινού με το δήμαρ-χο.

Β.Χρ.

Τη Δευτέρα στο «Σινέ Αρίων»«Time»,

του Κιμ Κι - ΝτουκΤη βραβευμένη κορεάτικη κοι-

νωνική ταινία «Time», τουΚιμ Κι - Ντουκ, θα προβάλειτην ερχόμενη Δευτέρα 18 Απρι-λίου στις 7 το απόγευμα καιστις 9:30 το βράδυ, στο «ΣινέΑρίων», η «Text and VideoImproving».Η ταινία πραγματεύεται την α-πόφαση μιας γυναίκας να αλ-λάξει τελείως την εμφάνισήτης, φοβούμενη ότι ο άντραςτης μπορεί να κουραστεί βλέ-ποντας το χρόνο να επιδρά επάνω της. Θα εξαφανιστεί,θα υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση καιθα αλλάξει ολότελα την εμφάνισή της. Θα ξανασυνα-ντήσει τον άντρα της, με τη νέα της πια ταυτότητα…Μια ταινία για την απελπισία του έρωτα, την αγωνίατου χαμένου χρόνου και τον εξορκισμό του θανάτου,μια ταινία δηλαδή για τις ανθρώπινες αδυναμίες.«Παρακαλώ να εκλαμβάνετε τις ταινίες μου σαν ένανκαθρέφτη. Αυτόν που βρίσκεται ακριβώς απέναντί σας.Μέσα από αυτόν τον καθρέφτη, κάποιος μπορεί ναβλέπει το πρόσωπό του καθαρά και κάποιος αμυδρά»,έχει πει ο ίδιος ο σκηνοθέτης.Παίζουν: Χα Τζουν Γου, Σέονγκ Χέον ΑΠαράλληλα, θα προβληθεί και η μικρού μήκους ελληνι-κή ταινία «Ευαγγελισμός», του σκηνοθέτη και λογοτέ-χνη Τάσου Γουδέλη.

Πάμε Σινεμά;«ΣΙΝΕ ΑΡΙΩΝ»

Έως Τετάρτη 20 Απριλίου «Οι Ρυθμιστές», του Τζορτζ Νόλφι (περιπέτεια)Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Έμιλι Μπλαντ, Τέ-ρενς Σταμπ, Άντονι ΜακίΏρες προβολής (Αίθ. 1): Παρασκευή στις 21:45,Σάββατο και Κυριακή στις 19:15 και στις 21:45,Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:45

«Σύζυγος για ενοικίαση», του Ντένις Ντάγκαν (κω-μωδία)Πρωταγωνιστούν: Άνταμ Σάντλερ, Τζένιφερ Άνι-στον, Νικόλ ΚίντμανΏρες προβολής: Παρασκευή στις 21:30 (Αίθ. 2),Σάββατο και Κυριακή στις 19:00 (Αίθ. 2) και στις21:30 (Αίθ. 2), Δευτέρα στις 19:15 (Αίθ. 1), Τρίτηκαι Τετάρτη στις 21:30 (Αίθ. 2)

Έως Τετάρτη 20 Απριλίου«Οι Ήρωες του Δάσους: Περιπέτειες στο Τσίρκο»,του Κόντι Κάμερον (κινούμενα σχέδια, μεταγλωττι-σμένα)Ώρες προβολής (Αίθ. 1): Παρασκευή στις 19:30,Σάββατο και Κυριακή στις 17:15, Τρίτη και Τετάρτηστις 19:30

� ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΑτζέντα

Έως 18 Σεπτεμβρίου Καθημερινά (εκτός Τρίτης) από τις 10:00 έως τις18:00 στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέ-σβουΈκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Μιχαηλίδη, με θέμα«Ανατολικό Αιγαίο»

Έως αύριο Σάββατο 16 Απριλίου από τις 19:00 έως τις 21:00 στο χώρο της Φωτο-γραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης«Vlepeis». Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίας Στυ-ψιανού

Αύριο Σάββατο 16 Απριλίου στις 12:00 στο ξενοδοχείο «Ζαΐρα» της ΣκάλαςΛουτρώνΣυζήτηση με θέμα «Τουρισμός και Πολιτισμός», μετην «Αιολίς»στις 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο ΜυτιλήνηςJazz συναυλία με τους Olivier Temime, Γιώργο Κο-ντραφούρη, Γιώτη Σαμαρά και Βασίλη Ποδαρά (απότους καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας Νομού Λέσβου- Ελληνικό Τμήμα του Τάγματος Ιπποτών του Ακα-δημαϊκού Φοίνικα)

!Μέχρι σήμερα η έκθεση της Μαρίας Στυψιανού στη ΦΕΜ

«Vlepeis» με πολλούς τρόπους…

της ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

Μέχρι σήμερα Παρασκευή 15 Απριλίου, από τις 7το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, θα είναι ανοι-χτή η έκθεση της Μαρίας Στυψιανού με θέμα

«Vlepeis», που από τη Δευτέρα φιλοξενείται στο χώροτης Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης. Με την έκ-θεση αυτή, που έρχεται να «παίξει» με το μάτι του ε-πισκέπτη, κλείνει και το πρόγραμμα των φετινών χει-μερινών εκδηλώσεων της ΦΕΜ.

Προγραμματισμός και προτάσεις πολιτισμού από το Δήμο Λέσβου

«Σφιχτό» το Λεσβιακό Καλοκαίρι

Προσπάθεια να συντηρηθούν οι πίνακες του Θεόφιλου στη Μυτιλήνηκαταβάλλει, εκτός άλλων, ο Δήμος Λέσβου

Page 21: Εμπρός 3302

21ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κώστας ΒελούτσοςΣεργιάνι στη ζωή

ΜυθιστόρημαΕκδόσεις ΙωλκόςΑθήνα 2011, σελ. 176

ΟΚώστας Βελούτσος γεννήθηκε, ζεικαι εργάζεται στη Μυτιλήνη. Υπη-

ρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα από το1987. Πριν λίγο καιρό έκανε την πρώ-τη του εμφάνιση στα Λεσβιακά και σταΕλληνικά Γράμματα με το μυθιστόρημα«Σεργιάνι στη ζωή».Δυο λόγια για την υπόθεση:Σ’ ένα νησί του Αιγαίου, ένα παιδί ε-ξαφανίζεται κάτω από μυστηριώδειςσυνθήκες. Ανάστατοι οι κάτοικοι το α-ναζητούν, Μάταια όμως… Μια οικο-γένεια από την Ελλάδα αποφασίζει ναμεταναστεύσει στο Περθ της Αυστρα-λίας για μια καλύτερη ζωή. Μια νέακοπέλα, η Μαρία, που προσπαθώνταςνα πραγματοποιήσει τα όνειρά της, ε-γκλωβίζεται σ’ ένα μυστικό που για ο-

ποιαδήποτε άλλη γυναίκα αποτελεί τομεγαλύτερο αγαθό. Και κάπου εκεί οΦράνσις κι ο Μιχάλης. Το κοινό ση-μείο και των τριών, η αγάπη και ο έρω-τας. Συναισθήματα που δυστυχώς με-τατρέπονται σε άρρωστο πάθος και α-νελέητη εκδίκηση. Απλοί άνθρωποι,που προσπαθούν να ισορροπήσουν, υ-πακούοντας άλλοτε στην καρδιά καιάλλοτε στη λογική. Κάπου, όμως, χά-νουν το ζύγι κι οι ρόλοι αλλάζουν. Οιθύτες γίνονται θύματα και το «Σεργιά-νι στη ζωή» φέρνει πίκρα και λύπη.Ως μικρό δείγμα γραφής παραθέτουμεένα απόσπασμα:«Γέλασε με την καρδιά του όταν τελεί-ωσε αυτήν την πρόταση. Τόσο δυνατάπου ξύπνησε το Διονύση.- Αστείο δεν είναι; Μετά τη Σοφίαγνωρίζω εσένα. Και οι δυο σας μουκαταστρέψατε τη ζωή. Πρώτα εκείνηκαι μετά ήρθες εσύ να με αποτελειώ-σεις. Ωραία. Δε θέλω να σε ξαναδώποτέ. Να φύγεις όσο πιο γρήγορα

μπορείς και ποτέ νη μη γυρίσεις πί-σω… Ποτέ.Η Μαρία έβγαλε από το δάχτυλό τηςτο μονόπετρο και το έδωσε στο Μιχά-λη. Του γύρισε την πλάτη κι έβαλε τακλάματα.Απ’ το διπλανό δωμάτιο ακούστηκε ηφωνή του Διονύση. Άναρθρη μα δυνα-τή έκανε τη Μαρία να σκουπίσει τα δά-κρυά της γρήγορα και να τρέξει να τονδει.Ο Μιχάλης καθισμένος ακόμα στην ί-δια θέση, λες και δεν είχε το κουράγιονα φύγει, τοποθέτησε το δαχτυλίδιμες στο κουτί του, έβγαλε το κλειδίτου σπιτιού της Μαρίας απ’ τα υπόλοι-πα δικά του και το άφησε πάνω στο έ-πιπλο δίπλα στο κρεβάτι.Πήγε κάποια στιγμή κάτι να πει, ίσωςνα ήθελε να τους χαιρετήσει, μα η δυ-νατή και αγωνιώδης φωνή της Μα-ρίας, δεν του άφησε περιθώρια για πε-ρισσότερα λόγια.»

Π.Σ.

Κυριάκος Κουκούλας, Τάσος ΜακρήςΟ Πολιχνίτος του 20ού αιώναΟικισμός, Λαογραφία, Πολιτισμός, Οικονομία

Πρόλογος: Στρατής Τζιμής, Στρατής ΠάνταςΜυτιλήνη 2010, σελ. 155

Ηέκδοση είναι πολύ ενδιαφέρουσακαι πρωτότυπη. Με βάση φωτο-

γραφικό υλικό, σπάνιο και αρχεια-κό, που συγκεντρώθηκε ύστερα απόμεγάλο κόπο και πολύ μεράκι απότον Κυριάκο Κουκούλα και αφού τα-ξινομήθηκε και ταυτοποιήθηκε,σχολιάζεται επαρκώς από τον ΤάσοΜακρή, ώστε συνθέτοντας τις μι-κρές-μικρές ψηφίδες να προκύπτειστο τέλος μια όμορφη εικόνα τουμεγάλου αυτού χωριού του νησιούμας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα«ταξίδι στα μονοπάτια του παρελ-θόντος με πλοηγό μοναδικές φωτο-γραφίες, που χρονολογούνται απότο 1897 και εντεύθεν, που πέρα απότην αισθητική απόλαυση που προ-σφέρει, έχει και ανεκτίμητη ιστορι-κή αξία, αφού λειτουργεί “ως ντο-κουμέντο” μιας περασμένης επο-χής», όπως σημειώνει στον πρόλο-γό του ο Στρατής Τζιμής.Το φωτογραφικό υλικό με τα κείμε-να που το πλαισιώνουν, το συμπλη-ρώνουν και το προεκτείνουν, είναιχωρισμένο στις παρακάτω ενότητες:Οικισμός, Η Σκάλα, Κοινωνική Ζωή,

Επαγγέλματα, Μετανάστευση, Ιστο-ρικά γεγονότα, Προσωπικότητες τουΠολιχνίτου, Εκκλησία, Παιδεία, Συ-νεταιριστικό κίνημα. Πριν από κάθεενότητα υπάρχει ένα κατατοπιστικόεισαγωγικό σημείωμα.«Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα οΠολιχνίτος είχε μια εντυπωσιακή ά-νοδο, οικονομική και πολιτισμική,που αποτυπώθηκε στην οικοδόμησηκατοικιών με στοιχεία νεοκλασσικά,αλλά και με τοπικό χρώμα. Η θεμε-λίωση σε έδαφος σταθερό και η ευ-κολόπλαστη πέτρα της περιοχής, έ-δωσε κατασκευές στέρεες, όμορ-φες, με φαντασία και καλαισθησία.Τα σπίτια διώροφα, πέτρινα με πε-λεκητές γωνιές, πελεκητές παρα-στάδες και υπέρθυρα με γλυπτόδιάκοσμο, είναι εντυπωσιακά. Οιδρόμοι του, για τα χρόνια πριν τοαυτοκίνητο, είναι λειτουργικοί καισήμερα. Οι υπόνομοι ήταν σκαμμέ-νοι στην πέτρα και σκεπασμένοι μεπλάκες, σε χρόνους που η αποχέ-τευση ήταν άγνωστη και σαν ιδέα.Το προσφυγικό στοιχείο έδωσε α-κόμη περισσότερη ζωντάνια στονοικισμό, ο οποίος έφθασε προπολε-μικά να πλησιάζει τους δέκα χιλιά-δες κατοίκους. Ενισχύθηκε απότους πρόσφυγες η αμπελοκαλλιέρ-γεια, η καπνοκαλλιέργεια και το ερ-γατικό δυναμικό. Ένα προσφυγικόκομμάτι εγκαταστάθηκε στη Σκάλα,

το επίνειο του Πολιχνίτου. Έφερανοι πρόσφυγες νέες μεθόδους αλιεί-ας και εκπαίδευσαν και τους Πολι-χνιάτες κι έτσι η Σκάλα έγινε ένα α-ξιόλογο αλιευτικό κέντρο. Από τοτέλος του 19ου αιώνα, με πρώτη ύ-λη την ελιά, αναπτύχθηκε και η βιο-μηχανία, με πυρηνοεργοστάσιο καισαπωνοποιεία και στο μεσοπόλεμοη αλυκή. Το λιμάνι έσφυζε από ζωήκαι εμπορική κίνηση. Όλ’ αυτά απο-τυπώθηκαν σε φωτογραφίες, πουβρίσκονταν στα χέρια ιδιωτών θαμ-μένες και κιτρινισμένες στα μπαού-λα των σπιτιών. Η ιδέα, να μαζέψειόσες μπορούσε, ήταν του ΚυριάκουΚουκούλα, που ρίχτηκε στο κυνήγιτους με ζήλο, αδιαφορώντας για τιςδυσκολίες και τα έξοδα. Χτύπησεπόρτες, έκανε άπειρα τηλεφωνήμα-τα, έβγαλε αντίγραφα, τα έκανεσλάιντς, αφιέρωσε αμέτρητες ώρες.Βλέποντας το υλικό αυτό στα χέριατου, αντιλήφθηκα πως είχε συγκε-ντρώσει ένα θησαυρό, ο οποίος τα-ξινομούμενος σωστά θα μπορούσενα δώσει μια έκδοση, η οποία με ει-κόνες-φωτογραφίες θα μιλούσε γιατην ιστορία του χωριού μας στον20ό αιώνα», σημειώνει στον πρόλο-γό του ο Τάσος Μακρής, περιγρά-φοντας με εύστοχο τρόπο τόσο τοπεριεχόμενο του λευκώματος, όσοκαι την ιδέα της δημιουργίας του.

Π.Σ.

Λεσβιακά Βιβλία

Page 22: Εμπρός 3302

22ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΑΕΚ - ΗΡΑΚΛΗΣΤο συγκεκριμένο ματς έρ-χεται ως... μπόνους. Συ-νήθως η ΑΕΚ «καθαρίζει»τον Ηρακλή εύκολα ή δύ-σκολα, και εμείς έχουμετο πρώτο στάνταρ για ναξεκινήσουμε το δελτίομας. Οι πολλές απουσίεςτων «κίτρινων» εξισορρο-πούνται από τα εξ ίσουσημαντικά προβλήματατου «γηραιού», ο οποίοςείναι γνωστό πως χάνειτα... 3/4 της δύναμής τουόταν κατεβαίνει να αγωνι-στεί απέναντι σε ομάδεςτου πρώην ΠΟΚ.Εκτίμηση: 1 (από ημίχρονο)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΚΑΒΑΛΑΈχουμε παρακολουθήσειαρκετές φορές φέτος τονΑτρόμητο και με βάση πε-ρισσότερο την... διαίσθη-ση η οποία πάντα είναι α-παραίτητη στο Στοίχημα,θεωρούμε πως δε θα κα-ταφέρει να κερδίσει τηνΚαβάλα. Ήδη στην ομάδατου Περιστερίου σκέφτο-νται τον τελικό του Κυ-πέλλου με την ΑΕΚ, οπότεδε θα ήταν άσχημη η ιδέανα επενδύσουμε στο Χ2των «Αργοναυτών», απότους οποίους δε λείπει ηποιότητα.Εκτίμηση: X2

ΞΑΝΘΗ - ΑΡΗΣΕδώ έχουμε ακόμα έναδώρο. Η Ξάνθη δε θα κο-ντράρει ιδιαίτερα τον Άρη,ο οποίος δίνει τον υπέρπάντων αγώνα προκειμέ-νου να περάσει στα πλέι-οφ. Το κίνητρο από μόνοτου, αλλά και οι απουσίεςτων Ακριτών, μας οδη-γούν με ασφάλεια στο«διπλό» του Άρη. Ευνοϊκόγια την επιλογή μας το γε-γονός πως ο ΟλυμπιακόςΒόλου αντιμετωπίζει τονΠαναθηναϊκό.Εκτίμηση: 2

Γράφει οΣYMEΩN AΛEΞANΔPIΔHΣ

Δημοσιογράφος της NET

Σύμφωνα με τηνέγκυρη αγγλική εφη-μερίδα «ΝτέιλιΜέιλ», ο 20χρονοςτερματοφύλακας τηςΑτλέτικο Μαδρίτης,Νταβίντ Ντε Χέα, θαείναι ο αντικαταστά-της του Έντουιν Φανντερ Σάαρ στη Μά-ντσεστερ Γιουνάιτε-ντ.

Ο αμυντικός τήςΝτόρτμουντ ΝέβενΣούμποτιτς είναι στοστόχαστρο τόσο της

Τσέλσι όσο και τηςΤότεναμ. Η μετακίνη-σή του αναμένεται νακοστίσει περίπου 15εκατ. λίρες σε μία εκτων δύο ομάδων.

Το σενάριο ναμεταγραφεί ο ΚάρλοςΤέβεζ από τη Μά-ντσεστερ Σίτι στη Γι-ουβέντους είναι πιοορατό από ποτέ μετάτη συνάντηση εκπρο-σώπων του με μέλητης διοίκησης της«γηραιάς κυρίας».

Tελευταία αγωνιστική στη ΣούπερΛιγκ και το μόνο που διακυβεύε-ται είναι η πέμπτη θέση του

Πρωταθλήματος, οπότε το ενδιαφέ-ρον είναι περιορισμένο. Πολλοί πι-στεύουν πως ο Άρης θα είναι τελικάη ομάδα που θα περάσει στα πλέι-οφ. Δε θα πάρουμε θέση για το ματςτου Βόλου, καθώς στη... ζυγαριά τούματς το κίνητρο των γηπεδούχων ι-σοσκελίζεται με τις απουσίες της ο-μάδας του Μάκη Κατσαβάκη. Ας πε-ράσουμε, όμως, στα προγνωστικάμας για την τελευταία στροφή πριντα πλέι-οφ.

ΠΑΟΚ - ΚΕΡΚΥΡΑΤο «έξτρα μας» είναι φτωχό αυτήτην αγωνιστική, αφού ο ΠΑΟΚ εί-ναι γκραν φαβορί για να κερδίσειτην Κέρκυρα και βρίσκεται μοι-ραία σε πολύ χαμηλή απόδοση.Οι φιλοξενούμενοι θα παίξουν ε-λεύθερα και δεν αποκλείεται ναδυσκολέψουν το «δικέφαλο». Στοτέλος, πάντως, θα υπερισχύσει ονόμος της Τούμπας.

Εκτίμηση: 1 (από ημίχρονο)

ΠΡΟΣΕΞΤΕ

...+

ΤΟ Ε

ΞΤΡΑ

Page 23: Εμπρός 3302

Tη σελίδα επιµελούνται ο MANΩΛHΣ ΛAΓOYTAPHΣ και ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011AΘΛHTIΣMOΣ!Δύο ομάδες από το Τοπικό Πρωτάθλημα που τατελευταία χρόνια είχαν βαρέσει διάλυση και απείχαναπό το αντικείμενο, επαναδραστηριοποιούνται καιθα αγωνισθούν από τη νέα περίοδο στοΠρωτάθλημα της Β´ Κατηγορίας. Πρόκειται για τιςομάδες Ειρήνη Νέων Κυδωνιών και Πολιχνίτο.

Το Πρωτάθλημα, μετά και την ήττατου Ολύμπου από τον Ατρόμητοκαι το επόμενο μεγάλο ντέρμπυ

των πρωτοπόρων με το Διαγόρα, βρί-σκεται στην κόψη του ξυραφιού σεό,τι αφορά στο ενδεχόμενο πραγμα-τοποίησης μπαράζ ή όχι… Και ο ορ-θάνοιχτος λογαριασμός που έχει μεί-νει με την περιβόητη ένσταση του Ο-λύμπου, που αρχικά απορρίφθηκε α-πό την Ε.Π.Σ. Λέσβου και μέχρι καισήμερα βρίσκεται στα χέρια τής ΕΠΟέπειτα από έφεση που άσκησε τοσωματείο της Αγιάσου, αυξάνει ακό-μη περισσότερο την αγωνία των τεσ-σάρων υποψηφίων του τίτλου, μαζίμε τον Αστέρα Νίκης.Χθες αναμενόταν η τελική απόφασητης ΕΠΟ για την ένσταση του Ολύ-μπου στο παιχνίδι με τον Ατρόμητογια τη συμμετοχή του Γιώργου Μαλα-κού, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν έγινεποτέ.

Ο Όλυμπος δείχνει ότι το θέλει!Η ΕΠΟ όχι μόνο δεν απάντησε χθες,αλλά δε σκοπεύει να το κάνει ούτε καισήμερα. Οι τελευταίες πληροφορίες α-ναφέρουν πως η απόφαση θα βγει τηΔευτέρα, αφού θα έχει γίνει δηλαδήκαι το ντέρμπυ του Ολύμπου με τοΔιαγόρα. Αλλά μετά από ένα τόσο με-γάλο σε διάρκεια σήριαλ, ποιος μπο-ρεί να περιμένει με σιγουριά πως θατελειώσει τη Δευτέρα; Σε κάθε περί-πτωση, μόνο και μόνο που ο Όλυμποςπαρακολουθεί τόσο στενά την υπόθε-ση, καταδεικνύει πως θέλει να πάρειτον τίτλο, εξαντλώντας τις πιθανότη-τές του να τον κατακτήσει απ’ ευθείας.Και αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα τουςΔιαγόρα και Ατρόμητο, που από τηναρχή τής σαιζόν είχαν εκφραστεί ανοι-χτά πως ενδιαφέρονται και για τον τίτ-λο και για την άνοδο στο Περιφερεια-κό… Ίδωμεν, λοιπόν, από Δευτέρα.

Β´ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠαλλεσβιακός - Ατρόμητος Αν. 3-3

Κόλλησαν στο «Χ»Βαθμό και εντυπώσεις αποκόμισαν από τη μεταξύ

τους αναμέτρηση, που έγινε στο γήπεδο τηςΘερμής, Παλλεσβιακός και Ατρόμητος Αν., μένο-ντας στο χορταστικό μεν 3-3, το οποίο ωστόσο α-πομακρύνει αμφότερους από την άνοδο.Ο φιλοξενούμενος Ατρόμητος άνοιξε πρώτος τοσκορ με εύστοχο κτύπημα πέναλτι από τον Παπα-δόπουλο. Λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, ο Κα-φαλούκος ισοφάρισε σε 1-1 και στο ξεκίνημα τηςεπανάληψης ο Ιντζές έδωσε ξανά το προβάδισμαστον Ατρόμητο με 1-2. Μέχρι να χαρούν το γκολαυτό οι παίκτες του Παπαδόπουλου, ο Καρανίκας ι-σοφάρισε σε 2-2 για τον Παλλεσβιακό, ο οποίοςστη συνέχεια πήρε κεφάλι στο σκορ με τον ίδιοπαίκτη, 3-2. Από το σημείο αυτό ο Ατρόμητος φά-νηκε καλύτερος μέσα στο γήπεδο, με αποτέλεσμανα ισοφαρίσει με το Γ. Λασκαρίδη σε 3-3, που ήτανκαι το τελικό αποτέλεσμα του εξ αναβολής αγώναγια την 7η Αγωνιστική.

Βαθμολογίασε 7 αγώνες

1. Volan Εθνικός 17 12-82. Αχιλλέας 15 9-53. Άναξος 14 15-114. Ερμής 12 14-105. Λιονταράκια 12 16-126. Ατρόμητος 9 8-107. Παπανικολής 8 10-178. Παλλεσβιακός 8 12-129. Καραβαγγέλης 7 11-1210. Αστέρας Ιππ. 2 8-19

Σ τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις πάλης στην Αθήναθα γίνει το Σαββατοκύριακο το Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης. Απόφέτος η τελική φάση των πανελλήνιων πρωταθλημά-των θα είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη, αφού έχουνπροηγηθεί τρεις προκριματικές σειρές κι έχουν προ-κριθεί οι οκτώ καλύτεροι παλαιστές κάθε κατηγορίας.Από τον Άτλαντα Μυτιλήνης έχουν προκριθεί και θα α-γωνιστούν στα 60 κιλά ο Νίκος Βουκαλέλλης και στα74 κιλά ο Νίκος Βάρκας. Λόγω σπουδών και έλλειψηςπροπόνησης, δεν μπόρεσαν να αγωνισθούν φέτος οιΓιώργος Διαμαντίδης, Νίκος Βέτσος και Μιχάλης Κε-φάλας, που πέρυσι είχαν κατακτήσει μετάλλια στις κα-

τηγορίες τους.Στους αγώνες του Σαββατοκύριακου, ο Νίκος Βουκα-λέλλης, παρά τους τραυματισμούς που είχε τη χειμερι-νή περίοδο, κατεβαίνει με υψηλούς στόχους. Το τε-λευταίο διάστημα, μάλιστα, είχε πάει για προπόνησηστη Βουλγαρία, για να μπορέσει να κάνει μερικούς α-γώνες με δύσκολους αντιπάλους. Ο Νίκος Βάρκας, α-ντιθέτως, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, α-φού είναι στη σχολή της Αστυνομίας και δεν μπόρεσενα προπονηθεί εντατικά. Να σημειώσουμε ότι πέρυσικαι ο Βάρκας είχε πάρει μετάλλιο στο ΠανελλήνιοΠρωτάθλημα. Τους δύο παλαιστές θα συνοδεύσει οπροπονητής τους, Σωτήρης Πετράκης.

Με διοργανώτρια την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣΧίου - Σάμου, θα διεξαχθεί στο

Δημοτικό Στάδιο Χίου, σήμερα Πα-ρασκευή 15 Απριλίου, το Διασυλ-λογικό Πρωτάθλημα Στίβου τωνκατηγοριών Παμπαίδων - Παγκο-ρασίδων Α΄.Οι αγώνες γίνονται σε κοινό όμιλο(9ος) με τη συμμετοχή αθλητών/-τριών των σωματείων στίβου τηςΛέσβου, της Χίου, της Σάμου καιτης Ικαρίας.Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτά-θλημα έχουν αθλητές και αθλή-τριες που έχουν γεννηθεί τα έτη1996 - ‘98.Στους αγώνες υπάρχουν όρια, τα ο-ποία πρέπει να πετύχουν οι συμμε-τέχοντες για να βαθμολογηθούν τασωματεία τους, αλλά και όρια υψη-λών επιδόσεων, για να μπορέσουννα προκριθούν στο ΠανελλήνιοΠρωτάθλημα Παμπαίδων - Παγκο-ρασίδων Α΄, που θα διεξαχθεί στις16 και 17 Ιουλίου από το ΣΕΓΑΣ.

Ούτε χθες έβγαλε απόφαση η ΕΠΟ για την ένσταση του Ολύμπου. Πληροφορίες αναφέρουν πως κάτι τέτοιο θα γίνει Δευτέρα

Η ΕΠΟ ανεβάζει την αγωνία στα ύψη!

Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου - Σάμου την ερχόμενη Παρασκευή

Διασυλλογικό Παμπαίδων - Παγκορασίδων Α´

ΠΑΛΗ

Ρίχνονται στις παλαίστρες Βουκαλέλλης και Βάρκας!

Page 24: Εμπρός 3302

Μεγαλύτερη συμμετοχήτου κοινού στο πρό-γραμμα «Εξοικονόμη-

ση κατ’ οίκον» ζητούν οιφορείς της αγοράς, την ίδιαστιγμή που, σύμφωνα με ταεπίσημα στοιχεία του Υ-πουργείου Περιβάλλοντος,Ενέργειας και ΚλιματικήςΑλλαγής, έχουν κατατεθείμέχρι στιγμής 30.000 αιτή-σεις. Από την πλευρά τους,πάντως, τα στελέχη της εγ-χώριας κτηματαγοράς καιοι ιδιοκτήτες ακινήτων ζη-τούν να διευρυνθεί ο κύ-κλος των συμμετεχόντωνστο πρόγραμμα, να διευκο-λυνθούν οι διαδικασίες, α-φού για μία πολυκατοικία20 διαμερισμάτων απαιτού-νται μόλις... 178 δικαιολο-γητικά, αλλά και να αυξηθείτο ανώτατο όριο της τιμήςζώνης των ακινήτων πουσήμερα είναι στα 1.750 ευ-ρώ.Τα παραπάνω στοιχεία ανα-φέρθηκαν στη δημόσια συ-ζήτηση της Πανελλήνιας Ο-μοσπονδίας Ιδιοκτητών Α-κινήτων - ΠΟΜΙΔΑ με θέμα«Πώς θα πειστούν οι ιδιο-κτήτες να αναβαθμίσουν τακτήριά τους». Τις γενικέςθέσεις τής ΠΟΜΙΔΑ στο θέ-μα εξέθεσε ο αντιπρόεδρόςτης, καθηγητής ΕΜΠ, κ.Χαρ. Τσουτρέλης, ενώ ο ε-νεργειακός σύμβουλός της,μηχανολόγος, κ. ΣταμάτηςΠερδίος, αναφέρθηκε στιςειδικότερες επισημάνσειςτής ΠΟΜΙΔΑ για το πώς θαμπορούσαν να πεισθούν οιιδιοκτήτες ακινήτων νασυμμετάσχουν ενεργά στηνεξοικονόμηση ενέργειαςστον κτηριακό τομέα, πουπαρατίθενται παρακάτω.

Τα στοιχεία του Υπουργείου

Όσον αφορά στους συμμε-τέχοντες, 30.000 αιτήσειςέχουν ήδη κατατεθεί στιςτέσσερις συνεργαζόμενεςτράπεζες από τους ενδια-φερομένους που επιθυμούννα ενταχθούν στο πρόγραμ-μα, η πρώτη φάση του ο-ποίου εκπνέει στις 16Μαΐου. Σύμφωνα με τον υ-φυπουργό ΠΕΚΑ κ. ΓιάννηΜανιάτη, τη μερίδα του λέ-οντος κατέχει η επαρχία,καθώς το 70% επί του συ-νόλου των αιτήσεων για έ-νταξη στο πρόγραμμα προ-έρχεται από την περιφέρεια.Όπως δήλωσε ο κ. Μανιά-της, τουλάχιστον οι μισέςαιτήσεις προωθούνται ήδηγια προέγκριση, ενώ ενδει-κτικό στοιχείο του αυξημέ-νου ενδιαφέροντος είναι τογεγονός ότι σε δύο από τιςσυνεργαζόμενες τράπεζεςοι αιτήσεις δανείων για το«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»ξεπερνούν το 30% του κύ-κλου εργασιών για ανάλογα

προϊόντα.«Είναι αναλογικά το μεγα-λύτερο πρόγραμμα αυτήςτης δράσης που πραγματο-ποιείται σήμερα στην Ευρώ-πη και αναμένεται να μο-χλεύσει συνολικά περισσό-τερα από ένα δισεκατομμύ-ριο ευρώ στην αγορά», επε-σήμανε ο υφυπουργός ΠΕ-ΚΑ.

Οι προτάσεις των ιδιοκτητών

Οι θέσεις τής ΠΟΜΙΔΑ στοπώς θα μπορούσαν να πει-στούν οι ιδιοκτήτες να ανα-βαθμίσουν τα κτήριά τους,ήταν οι εξής:Το πρόγραμμα «Εξοικονο-μώ κατ’ οίκον» απευθύνεταιεκ των πραγμάτων σε συ-γκεκριμένες κατηγορίες ι-διοκτητών και δεν μπορείνα έχει τη μαζικότητα πουαπαιτείται προκειμένου νααναβαθμιστεί ενεργειακά ηπλειονότητα των παλαιώνκατοικιών της χώρας. Προ-κειμένου να επιτευχθεί οστόχος αυτός, απαιτούνταιοι εξής τέσσερις προϋποθέ-σεις:1. Συστηματική ενημέρωσητων ιδιοκτητών για το όφε-λος που θα έχουν από τηνενεργειακή αναβάθμιση τωνκτηρίων τους, που να περι-λαμβάνει οικονομικά παρα-δείγματα, τα οποία θα απο-δεικνύουν ότι το ετήσιο οι-κονομικό όφελος μέσω τηςμείωσης των λογαριασμώνηλεκτρικού ρεύματος καικαυσίμων είναι τουλάχι-στον διπλάσιο από το επι-τόκιο των τραπεζικών κατα-θέσεων!2. Περιορισμός της γραφει-οκρατίας, που τρομάζει

τους πολίτες.α) Για την ένταξη μιας μο-νοκατοικίας στο πρόγραμμααπαιτούνται 12 δικαιολογη-τικά, για την πληρωμή άλλαοκτώ, δηλαδή συνολικά 20!β) Για μια πολυκατοικία 20διαμερισμάτων απαιτούνται160 δικαιολογητικά απότους ιδιοκτήτες και εννέααπό το διαχειριστή για τηνένταξη στο πρόγραμμα καιάλλα εννέα από το διαχειρι-στή για την πληρωμή, δηλα-δή συνολικά 178!γ) Για ένα ενεργειακό πι-στοποιητικό, θα πρέπει ναπροστεθούν και 15 περίπουδικαιολογητικά για την εκ-πόνηση της Ενεργειακής Ε-πιθεώρησης, η οποία είναιυποχρεωτική για την ένταξηστο πρόγραμμα. Και το ερώ-τημα που τίθεται, κατά τηνΠΟΜΙΔΑ, είναι αν ο στόχοςείναι η εξοικονόμηση ενέρ-γειας ή η εξασφάλιση εργα-σίας στα γραφεία προετοι-μασίας φακέλων.3. Αναγκαίες άμεσες αλλα-γές στα κρατικά προγράμ-ματα ενεργειακής αναβάθ-μισης κτηρίων:α) Να μην αποκλείονται α-πό το πρόγραμμα «Εξοικο-νομώ» τα κενά διαμερίσμα-τα.β) Να θεωρείται επιλέξιμηεπέμβαση και στο κρατικόπρόγραμμα «Κτίζοντας τομέλλον» η εσωτερική θερ-μομόνωση σε υφιστάμενακτήρια, εφόσον η εξωτερικήθερμομόνωση είναι τεχνικάαδύνατη, ή δε συμφωνούνοι συνιδιοκτήτες σε μία πο-λυκατοικία, ή δεν επιτρέπε-ται από τη νομοθεσία (δια-τηρητέα κτήρια, παραδο-σιακοί οικισμοί). Δεν είναιη καλύτερη επιστημονικήμέθοδος, σύμφωνα με τηνΠΟΜΙΔΑ, αλλά είναι η μο-ναδική που μπορεί να ε-φαρμοστεί σε υφιστάμενοκτήριο με τους παραπάνωπεριορισμούς.

4. Αναγκαίες άμεσες αλλα-γές της πολεοδομικής νο-μοθεσίας:α) Να αντικατασταθεί η οι-κοδομική άδεια με απλή«άδεια εργασιών μικρήςκλίμακας» για τις εργασίεςεξωτερικής θερμομόνωσηςσε υφιστάμενα κτήρια. Γιατην εξωτερική θερμομόνω-ση των δύο όψεων συνολι-κής επιφανείας 600 τ.μ. σεπενταώροφη πολυκατοικία,το κόστος της οικοδομικήςάδειας είναι 5.042 ευρώκαι αντιπροσωπεύει το 17%της εξωτερικής θερμομό-νωσης (30.000 ευρώ).«Προσθέτοντας άλλα 5.000ευρώ στο ποσό της άδειαςο ιδιοκτήτης, θα μπορούσενα θερμομονώσει και τοδώμα του κτηρίου!», ανα-φέρει χαρακτηριστικά ηΠΟΜΙΔΑ.β) Να επιτραπεί η προσθή-κη εξωτερικής θερμομόνω-σης στα υφιστάμενα κτήριαχωρίς να προσμετράται στοσυντελεστή κάλυψης καιτον όγκο του κτηρίου.γ) Να μη θεωρείται υπέρ-βαση του μέγιστου ύψους,αν αυτό έχει ήδη εξαντλη-θεί, η θερμομόνωση τουδώματος σε υφιστάμενακτήρια.Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ,κ. Στράτος Παραδιάς, ανα-κοίνωσε ότι εκτός από τοεκπτωτικό πρόγραμμα«ΠΟΜΙΔΑ Οικο-Αναβάθμι-ση», η ΠΟΜΙΔΑ αποφάσι-σε να προβεί σε δημόσιαπρόσκληση προς τις τράπε-ζες για τη δημιουργία καιενός νέου προγράμματοςμε τίτλο «ΠΟΜΙΔΑ Οικο-Χρηματοδότηση», με κύριοχαρακτηριστικό του τον ε-ξοβελισμό των γραφειο-κρατικών διατυπώσεων γιατη χρηματοδότηση των ερ-γασιών ενεργειακής καιλειτουργικής αναβάθμισηςτων κτηρίων των μελών τηςσε όλη τη χώρα.

� OIKONOMIKA Σχόλια

24ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011REAL ESTATE

ΑΡΘΡA ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Το Δ.Ν.Τ. βλάπτει σοβαρά τη β´ κατοικία!

Κι ενώ στην Ελλάδα εκφράζεται κατά κόρον ηάποψη ότι η κρίση μπορεί τελικά να ωφελή-

σει την παραθεριστική κατοικία λόγω της πτώ-σης των τιμών των ακινήτων και της αύξησηςτου τουρισμού, τα στελέχη τού real estate πα-νευρωπαϊκά εκτιμούν ότι το αίτημα της Πορτο-γαλίας την περασμένη εβδομάδα για ένταξηστο μηχανισμό στήριξης αποτελεί ένα ακόμηπλήγμα ειδικά για τον τομέα των παραθεριστι-κής κατοικίας. Κι αυτό, ενώ το κλίμα στα επαγ-γελματικά ακίνητα σε όλη την Ευρώπη (πληνφυσικά των αδύναμων κρίκων της Ε.Ε.) έχειαρχίσει να ανακάμπτει.Ισπανία και Πορτογαλία αποτελούν δύο απότις βασικές, μεγάλες αγορές στην Ευρώπηστον τομέα των παραθεριστικών κατοικιών καιπαρά την πτώση των τιμών, οι ενδιαφερόμενοιαγοραστές από το εξωτερικό δε δείχνουν να...συγκινούνται, όπως αναφέρει και το RICS, μετους Πορτογάλους μεσίτες να καταγράφουν ι-στορικά χαμηλή ζήτηση.Οι Βρετανοί, οι οποίοι παραδοσιακά αγορά-ζουν ακίνητα στις συγκεκριμένες αγορές, βλέ-ποντας τα νούμερα της ανεργίας να αυξάνο-νται στον ευρωπαϊκό Νότο, διστάζουν να ξο-δέψουν, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για β΄κατοικία στο εξωτερικό, που θεωρείται και εί-δος πολυτελείας.

Δεν εκτελείται το 80% των πλειστηριασμών

Ηκρίση έχει πλήξει και τους πλειστηρια-σμούς. Αυτό αναφέρουν συμβολαιογράφοι,

οι οποίοι επισημαίνουν ότι λόγω της κρίσηςσήμερα εκτελούνται μόλις δύο στους δέκαπλειστηριασμούς, έστω κι αν η διαδικασίαμπορεί να επαναλαμβάνεται ακόμη και τρειςφορές.

Οργή από τη «Βωβός» για την εκτίμηση της Colliers

Αιφνιδιασμένoς αλλά και οργισμένος με τηνColliers εμφανίσθηκε ο κ. Άρης Βωβός, ανα-

φορικά με την εκτίμηση της αξίας των επενδυ-τικών ακινήτων του ομίλου, που ήταν μειωμέ-νη κατά 27% σε σχέση με τα μεγέθη τού 2009,με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των ζημιώντου ομίλου, που έφθασαν κοντά στα 275 εκατ.ευρώ. «Η ενημέρωση από την Colliers έγινεμόλις τέσσερις ημέρες πριν από τη δημοσίευ-ση των αποτελεσμάτων του ομίλου, ενώ ενδει-κτικό παράδειγμα της πολύ χαμηλής αποτίμη-σης που έγινε από την εταιρεία αποτελεί το γε-γονός ότι το διπλανό ιδιόκτητο οικόπεδο απότα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, εκτι-μήθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα της αντικειμε-νικής αξίας», επεσήμανε ο διευθύνων σύμ-βουλος της εταιρείας.

Προσδοκίες για ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην αγορά

«Υλοποιούμε ήδη τα προγράμματα “Εξοικο-νομώ κατ’ οίκον”, τα προγράμματα εξοικο-

νόμησης ενέργειας σε δημόσια και δημοτικάκτήρια, καθώς και το “Χτίζοντας το Μέλλον”,που σημαίνουν επενδύσεις πάνω από ένα δι-σεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, για τα επόμενατουλάχιστον πέντε χρόνια, και ταυτόχρονα τηδημιουργία πάνω από 20.000 θέσεων εργα-σίας στην οικοδομή.»Τάδε έφη τη Δευτέρα ο υφυπουργός ΠΕΚΑ κ.Γιάννης Μανιάτης, στην ανοικτή ενημερωτικήεκδήλωση του ΙΕΝΕ για τις «Ενεργειακές και ε-πιχειρηματικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στηΝ.Α. Ευρώπη», επισημαίνοντας ακόμη ότι «α-νοίγουμε τη νέα αγορά των εταιρειών ενεργει-ακών υπηρεσιών (ESCO’s) με χρηματοδότησηαπό τρίτους (ΧΑΤ) όλων των δράσεων εξοικο-νόμησης ενέργειας σε μεγάλα εμπορικά, βιο-μηχανικά και ξενοδοχειακά συγκροτήματα τηςχώρας». Το ζήτημα είναι ότι ουδείς από την α-γορά βλέπει μέχρι στιγμής όλα αυτά τα εκα-τομμύρια...

Για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

30.000 αιτήσεις!

Page 25: Εμπρός 3302

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 25

EΣTIATOPIA

Ο ΚΑΡΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΜΕΝΗΣΤαβέρναΚαρυώνας - Γέρατηλ. 6979-971924

ΤΟ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΤαβέρναΔ. Βερναδάκη 2, Κουλμπάρα- Μυτιλήνητηλ. 22510 21251

ELYSION HOTELΞενοδοχείο-εστιατόριοΠαρασκευή - Σάββατο ζωντανό μουσικό πρόγραμμα Νεάπολη Τηλ. για κρατήσεις 22510 61531-2

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΞενοδοχείο, pool-bar, εστιατόριοΚαθημερινά ανοιχτά μεσημέρι - βράδυΣάββατο βραδιές πιάνου, με τις μελωδικές φωνές του Νίκου και της ΜαρίαςΤηλ. για reserve 2251045857, 44466, 6976-974610 Βαρειά - Βίγλα Μυτιλήνης

ΦΙΛΕΜΑRestaurant-ΜεζεδοπωλείοΑεροδρόμιοΤηλ. 6973809282

ΤΣΟΥΚΑΛΙ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 49 τηλ. 2251048660

ΛEMBOYPΓEIOΜεζεδοπωλείο

Παναγιούδα, Mυτιλήνης Tηλ. 22510 32222

ΤΑΚΗΣΨαροταβέρναΠαναγιούδαΤηλ. 22510 31342

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚομνηνάκη 30 Τηλ. 22510 29613

ΠΑΡΚΟ (ΤΟ)Πάρκο Αγίας ΕιρήνηςTηλ. 22510 23810& 6977-596474

ΒΑΓΙΕΣ ΤαβέρναΑκρωτήριΤηλ. 22510 43532

ΠΗΓΑΔΑΚΙΑΠηγαδάκια ΓέραςΤηλ. 2251093484& 6973-741809

ΒΑΦΕΙΟΣΤαβέρνα Tηλ. 22530 71752

CAFÉ-BAR

ENVYΚουντουριώτη 78Τηλ. 22541021102

FOUR SEASONS byMAYOΤTE

Kανόνι ΘερμήςTηλ. 22510 71971

ΠΑΡΚΟ (ΤΟ)Πάρκο Αγίας Ειρήνης Tηλ. 22510 23810& 6977-596474

OCEANISΠλωμάρι Τηλ. 22520 31925

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΑΣΤΡΟ (ΤΟ)Ερμού 5Τηλ. 22510 44540

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑΕλ. Βενιζέλου 10Τηλ. 22510 45508

ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΑ

ΦΕΥΓΑΤΟΣΚΑΒΕΤΣΟΥ 16 τηλ. 22510 40271

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

ΜΑΣΚΩΤΙΤΣΑΑΛΚΑΙΟΥ 2 Μυτιλήνη Τηλ. 22510 261812o κατάστημα: Π. Κουντου-ριώτη 11 και Ερμού 16Τηλ. 22510 47700

ΑΙΘΟΥΣΕΣEKΔHΛΩΣEΩN CATERING

BLUE BAYΞενοδοχείοτηλ. 22510 91000 / 91468τηλ./φαξ 22510 91004 Το ξενοδοχείο διαθέτει αίθου-σες για γάμους - βαφτίσεις.

ΛEMBOYPΓEIOΠαναγιούδα, Mυτιλήνης Tηλ. 22510 32222

ΞENOΔOXEIO ZAΪPA - KTHMAEΛIA & ΘAΛAΣΣA

Σκάλα ΛουτρώνTηλ. 22510 91100

EΔEΣMATOΠOIEIOCatering and fast servicesAλυφαντά, Tηλ. 22510 41122

KABEΣ - ΠOTOΠOIIEΣ

ΚΑΒΑ ΣΑΝΤΟΠαράκαμψη Μόριας Τηλ. 22510 32810Ηλ. Βενέζη 10, Μυτιλήνη Τηλ. 22510 43543Πέτρα τηλ: 22530 41830E-mail: [email protected]

5x5

SPANOSΓήπεδα Ποδοσφαίρου 5x5 ή 8x8Εθν. Οδός Μυτιλήνης - Πανα-γιούδαςTηλ. 22510 32774 & 6948-591839

KATAΣKEYAΣTIKEΣETAIPEIEΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ - Ε. ΛΙΝΟΣ Ο.Ε.

Γυμν. Δαυίδ 2, Χρυσομαλλούσατηλ. 22510 23277, 2251028210, 6944-456083

ΠPAΞIΣ A.E.Πωλήσεις κατασκευέςTηλ. 22510 44242

ΣΓOYPEΛΛHΣAργύρη Eφταλιώτη 13Tηλ. 22510 26777

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΚΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ

Τεχνικες εταιρείεςΠαλαιόκηπος Γέρας Τηλ. 22510 84370

ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΗΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ

Ικτίνου 2, Τηλ. 2251041244& 6947202221

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΠΛ.ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

Έκδοση οικοδ. αδειών,Μελέτες - Επιβλέψεις,Τοπογραφικά - ΚτηματολόγιοΚρήνης & Κισθήνης 6Α,ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 20264& [email protected]

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

STAR BETONΒιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος και δομικών υλικώνμε πιστοποίηση ISO-9001Λακέρδα Αλυφαντών, ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 46446 - 22510 46776Φαξ 22510 46756

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣEΡΓΑΣΙΕΣ

Αφοί ΑγριτέλληΧώμα για κήπουςΠέτρες για λιθόκτιστατηλ. 22510 48119κιν. 6976-056463,6946-364408

YΛIKA ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

AL-DECOΧατζημανωλάκης Σταύρος8ο χλμ Περιφ. οδού ΜόριαςΤηλ. 22510 32855

IGNIS ΠETPAAφεντούλης IωάννηςNέες KυδωνιέςΤηλ. 22510 94040, 94101

ΜΗΛΙΟΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Καυσόξυλα, Μετακομίσεις,Μεταφορές, ΠέτρεςMυστεγνών, Εξέδρεςεκδηλώσεων, Επικουρικέςυπηρεσίες θεαμάτων,οικοδομικά υλικά, γενικέςεπισκευαστικές εργασίες. Τηλ. 6942261001,6946004444 & 2251043129.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΩΝΤΗΒΕΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ξυλουργικές εργασίες πα-ντός τύπουΚαρά Τεπέ - ΜυτιλήνηΠληρ. τηλ. 22510 48102

ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ξυλουργικό εργοστάσιοπαραγωγής με υπερσύγχρο-να μηχανήματα (CNC). Κου-φώματα Γερμανικού Τύπου -Εσωτ. Πόρτες - Θωρακισμέ-νες Πόρτες - Σκάλες Εσωτ.Χώρου Αλυφαντά. Τηλ. 2251046307

ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ξυλουργικά μερεμέτια καιπαντός τύπου αναπαλαιώσειςεπίπλωντηλ.: 6947-153832

ΘΕΡΜΑΝΣΗ -KΛIMATIΣMOΣ

MANTZΩPOΣEλ. Bενιζέλου 10Τηλ. 22510 42248

ΤΕΝΤΕΣ

ΣΙΜΕΛΗAεροπόρου ΓιανναρέλληΤηλ./Fax: 22510 24523Κιν. 6932214752

EIΔH YΓIEINHΣ

OIKOΣMητροπόλεως 7, Παγανή ΜυτιλήνηςΤηλ. 22510 24788

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΑγ. Θεράποντος 5τηλ. 22510 41488

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Καθαρισμοί χώρων -καταπολέμηση εντόμων, τρωκτικών, επαγγελματικήδιαχείριση κτηρίων Καβέτσου 10 (β´ όροφος)22510 37415, 6937-407221e-mail: [email protected]

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣΤεχνολόγος ΓεωπόνοςΑπολυμάνσεις, απεντομώσεις,μυοκτονίεςΜόρια Λέσβου Τηλ. 225103 2192 & 6942-625198

ΝΙΚΟΣ ΑΔ. ΜΟΝΙΟΥΔΗΣΑπολυμάνσεις - αποφρακτικά- συνεργείο καθαρισμού -υπηρεσίες φύλαξηςISO 9001:2000Πληρ. τηλ. 6978-186090 &6974-269683

MOYTZOYPEΛΛHΣ KΩN/NOΣΣυνεργείο KαθαρισμούKαθάρισμα κτηρίων, εμπορίααπορρυπαντικώνAκρωτήρι Mυτιλήνης22510 46540,6974801110

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙΕλ. Βενιζέλου 52 Μυτιλήνη22510 32400

ΕΠIΠΛO

GIANNOULIS INTERIORSΑγ. Ειρήνης 8α Τηλ. 22510 45830

ΔIAMANTIΔHΣ A.E.Casa Ideale Λάρσος, τηλ. 22510 42222

ΔIAMANTIΔHΣ A.E.Ideal strom Kαβέτσου 13 τηλ. 22510 41271

EΠIΓPAΦEΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣIMOΣAερ. Γιανναρέλλη 61Tηλ. 22510 41805

KOPNIZEΣ

AFISORAMAΕρμού 60, Tηλ. 2251045019

ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥΚορνίζες, επεξεργασίασε ξύλο και καμβάΚαβέτσου 44, ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 45449

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΟ Μητροπόλεως 12 Τηλ. 22510 24445

ΝΥΦΙΚΑ-ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ

ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΑΑριστειδοπούλου ΡούλαΕρμού 193 - 195Τηλ. 22510 22753

ΦΩTIOYΕρμού 164

δίπλα στη Μητρόπολη Τηλ. 22510 22026

LESVOS BAGSΠιττακού 13Πληρ. τηλ. 22510 40540

AΓOPA-EΞOΠΛIΣMOΣ

U SHOP MYTIΛHNHΣAγ. Eιρήνης 7,Tηλ. 22510 45453

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

AVANTIΌμιλος Χρηματοασφαλιστικών προϊόντων Παναγιώτης ΛιόλιοςΠλωμάρι Τηλ. 22520 33751 & 2252033753 Κιν. 6944508686

ΛOΓIΣTIKA ΓPAΦEIA

ΒΕΡΡΗΣ Π. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Αγ. Θεράποντος 6Παροχή λογιστικών, φοροτε-χνικών υπηρεσιών,καθώς και σύνταξη οικονομο-τεχνικών μελετώνΤηλ. & Φαξ: 22510 48604

KATEPNEΛHΣ ΛEYTEPHΣ -KOMNHNOΣ OΔYΣΣEAΣ

Μητροπόλεως 29, ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 41120, 41912Fax 22510 41411

MANΩΛAKEΛΛHΣ MIXAΛHΣ

Hρ. Πολυτεχνείου 4, Μυτιλή-νηΤηλ. 22510 40833, 41833

ΜΥΡΙΤΖΗΣ Π. - ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ Ι. Ο.Ε.

Αρίονος 17, ΜυτιλήνηΤηλ: 22510 27430 Fax: 22510 43185

ΠANΣEΛHNAΣ ΣTPATHΣΑλκαίου 26, ΜυτιλήνηΤηλ/Fax: 22510 28017

ΡΑΒΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠ. Bοστάνη 14,Τηλ. 22510 42028

KAΛΛIΠOΛITHΣ BAΣIΛHΣΠέτρα Λέσβου Τηλ. 22530 42455 Κιν. 6934018535Fax 2253042483

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΡΑΝΙΑ Κομνηνάκη 7, Μυτιλήνη Τηλ. 2251040813φαξ 2251037416

OIKONOMIKOIΣYMBOYΛOI

Π.MYPITZHΣ &ΣYNEPΓATEΣEρεσσού 5, MυτιλήνηTηλ. 22510 40377

BUSINETΜαλαματίνας Ηλίας, ΧατζάραςΠαναγιώτηςΚομνηνάκη 19, ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 40188 & 37214www.businet.gr

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΓεωργικές - περιβαλλοντικές μελέτες Καβέτσου 10 (2ος όροφος) Τηλ. 22510 37415 & 6937-407221e-mail: [email protected]

ΤΑΜΤΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΕμπόριο μεταχειρισμένων τρα-

κτέρ Ιαπωνίας Παγανή Μυτιλήνης ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 60 ΙΠΠΟΥΣKUBOTA, SHIBAURA YANMARISEKI MITSUBISHI HINOMOTO(FORKLIFT - ΚΛΑΡΚ)Τηλ. 22510 29419 & 6944-324667

IVECO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δημήτριος ΚομνηνόςΠρινέρι Mόριας Tηλ. 22510 43262

MHXANAΓPOTIKH A.E.Λάρσος, Πλησίον KTEOEπαρ. δρ. Mόριας - KαλλονήςTηλ. 22510 22211

ΓEΩPΓIKA MHX/TAΣΩTHPAKHΣ

Παπάδος ΓέραςTηλ. 22510 84400

ΚΙΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑTηλ. 22510 41450, 41364,26920 FAX: 22510 26910

TAXYMETAΦOPEΣ

Αεροπόρου Γιανναρέλλη 76Τηλ. 22510 45144& 42600Κιν. 6932627300Φαξ 22510 21666www.elta-courier.gr

ENOIKIAΣEIΣ

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑΣΠλυντήριο αυτοκινήτων Κάτω Χάλικας, έναντι Νέας Εισόδου Νοσοκομείουτηλ.: 22510 46236, κιν.: 6945-885021

LESVOS CAR rentalsΣτρατής ΛόγγιοςΛουτρά MυτιλήνηΤηλ. 22510 27825Fax. 22510 44280Kιν. 6932896712www.lesvos-carrentals.com [email protected]

GOLDEN SUNΕνοικιάσεις αυτοκινήτωνΤζ. Αριστάρχου, έναντιΤουριστικής ΑστυνομίαςΤηλ. 22510 41779,6977-616830Δωρεάν παράδοσησε αεροδρόμιο & λιμάνι

FUN TOURSΓραφείο Γενικού TουρισμούΠ. Kουντουριώτη 87-89Τηλ: 22510 40802Kιν.: 6945344240e-mail: [email protected]

MYTONIΣΓραφείο Γενικού TουρισμούΠαναγιούδα, 81100Τηλ: 22510 31777Fax: 22510 37614Kουντουριώτη 87Τηλ: 22510 37500Kιν.: 6942424121

OLIVEGROOVEΠ. Kουντουριώτου 11 & Aργύ-ρη Eφταλιώτη 3,MυτιλήνηΤηλ: 22510 37533 -534Fax: 22510 37535e-mail: [email protected]

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΣΠΟΡ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΔΟΜΗΣΗ

Η/Υ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΕΙΑ

Page 26: Εμπρός 3302

Υ Γ Ε Ι Α Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α Κ Α Ι Α Λ Λ Α

O∆HΓOΣ AΓOPAΣ ΛΗΜΝΟΥ

FLOWER STUDIOΜαρουλάς 37 Μύρινα Τηλ. 22540 26141

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟMΠΟΥΛΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ

Τηλ. 22540 23536, 23113

PETRIDESTravel Tourism & Car RentalTηλ. 22540 22039, 22998

Φαξ 22540 22129Κιν. 6947601516e-mail: [email protected]

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΪ-ΣΤΡΑΤΗΕνοικιαζόμενα ΔωμάτιαΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΤηλ. 2254093329

CRYSTAL CLEANEθνικής ΑντιστάσεωςΣούμπρα ΜύριναςΤηλ./Φαξ 22540 25830, 29576 Κιν. 6979357201

ΑΝΑΣΑ GYMΜύρινα, 22540 25938

ART COIFFUREΜύρινα, Τηλ. 22540 25990

ΥIOI ΝIK. ΦΥΛΛΑΔΙΤΗΓενικές Μεταφορές Ι.Μ.Ε Ε.Π.ΕΑποθήκη Λήμνου: Τηλ. 2254023087, 25039Αποθήκη Αθηνών: Τηλ. 2103420506, 3420585, 3416595

...σημαίνει courierΜύρινα ΛήμνουΤηλ. 22540 23429, 25140

ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟΕστιατόριο, Snack BarΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΤηλ. 2254300948

CENTRO ΨησταριάΆγ. Δημήτριος Τηλ. 22540 61993Με κρέατα παραγωγής τους και διανομή κατ’ οίκον

ΓΛΑΡΟΣ ΨαροταβέρναΛιμάνι Μύρινας Τηλ. 2254022220

ΛΙΜΑΝΙ ΨητοπωλείοΛιμάνι Μύρινας Τηλ. 2254023809

ΜΑΣΤΕΡ Εστιατόριο - ΠιτσαρίαΜύρινα τηλ. 22540 22828

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Εστιατόριο - ΠιτσαρίαΡωμαίικος ΓιαλόςΤηλ 22540 22540Διανομή κατ’ οίκον

ΖΕΦΥΡΟΣ Εστιατόριο - CateringΠλατύ, Τηλ 22540 22540

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Café–ClubΡωμαίικος ΓιαλόςΤηλ. 22540 24055

ΚΑΒΕΙΡΟ Tαβέρνα - OυζερίΚοντοπούλι, Τηλ. 22540 41755

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε. Άγιος Δημήτριος ΛήμνουΤηλ. 22540 92655, 2254051656

ΑΤΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛιμάνι Μύρινας Τηλ. 22540 25690, 25936Fax: 2254025691

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ

ΦΑΓΗΤΟΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑΔΩΜΑΤΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201126

EIΔIKOIΓAΣTPENTEPOΛOΓOI

Γρίβας ΕυστράτιοςΚαβέτσου 40Τηλ.: 22510 41210Κιν.: 6932-703093

Κατσαβέλλης Ε. ΙωάννηςΑγ. Ειρήνης 1 4ος όροφοςΤηλ. 22510 54568Κιν. 6932-482412

Χατζηαργυρίου Γ. Μαρία Ερεσού 2, 1ος Όρ.Tηλ. 22510 37192Κιν. 6973-303865

EIΔIKOI KAPΔIOΛOΓOI

Γρηγοράκης Παναγιώτης Καβέτσου 36Τηλ. 22510 42109 Κιν. 6932-251120

Μαλλιαρός Ιωάννης Αερ. Γιανναρέλλη 13 Iατρείο: 22510 46002 Κιν.: 6932-906278

Ταπανλής Ν. Ευστράτιος Καβέτσου 5, (Ισόγειο)Iατρείο: 22510 47788Κιν.: 6944-696854

EIΔIKOI ΠAΘOΛOΓOI

Γιανναδάκης Εμμανουήλ Καβέτσου 5 - 1ος όροφος Ιατρείο: 22510 24846 Κιν: 6945682747

Μαυρογένης ΝίκοςΚαβέτσου 10 - 4ος όροφος Ιατρείο: 22510 42290Οικία: 22510 23403, 32677 Κιν.: 6944-516208

Γαλής Νάσος Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 5Tηλ. 22510 42505Kιν. 6932-303873

Γιαννίκος Π. Στρατής Kαβέτσου 29, (έναντι παλιάς Oλυμπιακής)Tηλ. 22510 41125Kιν. 6976-654509

Ζερδελής Γιάννης Σμύρνης 7 Iατρείο: 22510 43874Oικία. 22510 22589

Μακρή ΣτέλλαΚαβέτσου 27Τηλ. 22510 47448 Κιν. 6978-697793

Περγαμηνού Άννα Καβέτσου 40 (γ´ όροφ.)Τηλ. 22510 41110Κιν. 6945-394202

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

Μπομπότη Στ. Πολυξένη Καβέτσου 5 Tηλ. 22510 44010Kιν. 6977-649458Fax. 22510 44027

IATPOIAKTINOΔIAΓNΩΣTEΣ

Έλσα Χατζηκυριάκου - Γρηγοράκη

Ιατρός - ΑκτινολόγοςΝαυμάχου Παπανικολή 17Τηλ. 22510 47773, κιν.: 6932-616601

Aμπατζής Πολύδωρος Aερ. Γιανναρέλλη 7 Tηλ. 22510 28222

Ιατρική Διάγνωση ΛέσβουΠαντελέλη Μαριάνθη

Παγανή 2ο χλμ. Μυτιλήνης - ΚαλλονήςΣύμβαση με όλα τα Tαμεία.Τηλ. 22510 42101

Μαγνητική Τομογραφία ΛέσβουΣίσκας Α. Νικόλαος

(Στρατιωτικός Ιατρός)Χρυσομαλλούσης 20Α & ΑσκληπιούΤηλ. 22510 42277, 42377 και 43214

ΚΑΛΛΟNH

Πανσεληνά - Σκορδά ΜαρίαΈναντι Κέντρου ΥγείαςΤηλ. 22530 22131Σύμβαση με όλα τα ταμεία

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Γιάννης Δ. Χατζηλίας ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΚαβέτσου 44, 3ος όροφοςΤηλ. 22510 540386973-821145

ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΙ

Τσουκαλάς Π. Θωμάς MD, PhDΧειρουργός - Ειδικός Μαστο-λόγοςΔέχεται καθημερινά με ραντε-βού: 10:00 - 13:00 και17:00 - 20:00στην «Ιατρική Διάγνωση Λέ-σβου», 2ο χλμ. Μυτιλήνης -Καλλονήςτηλ. 22510 42101, κιν.6976-116205

MIKPOBIOΛOΓOIBIOΠAΘOΛOΓOI

Γ.Φεβρωνία Κανταρτζή M.D.Καβέτσου 32, (Πάνω από Σκο-πελίτη/ Βιοκαρπέτ) ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 25070 Κιν. 6974-585745e-mail: [email protected]Σύμβαση με όλα τα ταμεία

Καμάτσου Π. ΕυφροσύνηΗ. Ηλίου 5, Πλατεία Κωνσταντινουπόλεωςτηλ. 22510 20014, 6941-676971

Κοροβέση - ΤαπανλήΝικολέττα Αγ. Ειρήνης 1, 2ος όροφος Τηλ. 22510 23818Κιν. 6944-564159

Κυριακίδης Π. Στρατής Πλατεία Κων/πόλεως 5 Tηλ. 22510 37477Κιν. 6976980830

Oυζουνέλλη Θ. Kλειώ Aλκαίου 27 Tηλ. & Fax: 22510 46930Kιν. 6937218711

Σάκης ΕυστράτιοςΚαβέτσου 24Τηλ. 22510 28561

Σιδηρή Ευστρατία Καβέτσου 22Τηλ. 22510 21275

Σκανέλης Π. ΕυστράτιοςΣτρατιωτικός Ιατρός Καβέτσου 3 - 1ος όροφος τηλ. 22510 277026936-667657

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Ψιάχου ΕλένηΑιματολόγος - ΟγκολόγοςΔέχεται κατόπιν ραντεβού

στην «Ιατρική Διάγνωση Λέ-σβου», 2ο χλμ. Μυτιλήνης -Καλλονήςτηλ. 6972-439364, 2107676100

OPΘOΠAIΔIKOIXEIPOYPΓOI

Βιτούλιας Γεώργιος Καβέτσου & Ξενοφώντος Tηλ. 22510 44704Κιν. 6977393637

Παπαδόπουλος ΑναστάσιοςΚαλλονή ΛέσβουΤηλ. 22530 29233 (ιατρείο)Κιν. 6979-070772

OYPOΛOΓOIANΔPOΛOΓOI

Μουτζούρης Βασίλης Kαβέτσου 27 Tηλ. 22510 43456,6972122738(Μόνο Απογεύματα)

Πελέκος ΜιχάληςΧειρουργός ουρολόγοςΚαβέτσου 10 - 1ος όροφος τηλ. 22510 408836934-877441

OΦΘAΛMIATPOI

Ζουμπούλη Δ. Ελένη Καβέτσου 11(πλησίον χαρτ. “Eιρμός”)Ιατρείο: 22510 42312Οικ. 22510 41487Κιν. 6944434811

Κουτζά Χριστίνα Καβέτσου 10Τηλ. 22510 44664Κιν. 6944363959

Τουρβάς Θ. Γεώργιος Χειρουργός ΟφθαλμίατροςΚαβέτσου 27, 3ος όροφοςΔέχεται με ραντεβούΙατρείο: 22510 23661Κιν. 6932404602

ΠAIΔIATPOI

Τσανακτσή - Mαλλιαρού Μαρία Αερ. Γιανναρέλλη 13 Τηλ. 22510 40250 Τηλ. 6932449588

PEYMATOΛOΓOI

Γρίβας Κων/νος Καβέτσου 5 (3ος όροφος) Tηλ. 22510 44020Κιν. 6932204318Fax. 22510 44027

Μαυραγάνη Ιγ. Κλειώ Καβέτσου 11 & Παπανικολή Tηλ. 22510 25338Κιν. 6946465866

Ω.Ρ.Λ.

Θεοδοσίου - Πασχαλίδη Γ. Μαρία Καβέτσου 44Τηλ. 22510 22217, 6948-309834

Κουτουκτσής Ε. Αθανάσιος Καβέτσου 40 Τηλ. 22510 29342, 6942-290344 9-13:00 & 18:00-21:00 εκτόςΤετάρτης

Πασχαλίδης Π. Γιάννης Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑθηνώνΚαβέτσου 44 Τηλ. 22510 22217Κιν. 6944-586587

Ρουμελιώτης ΔημήτρηςΧειρουργός Ω.Ρ.Λ. Ενηλίκων- Παίδων Πτυχιούχος Ιατρικής ΣχολήςΘεσσαλονίκηςΥποψήφιος διδάκτωρ Πανεπι-στημίου ΑθηνώνΠράσινου Λόφου 13 & Πολυ-τεχνείου, Ν. Ηράκλειο ΑττικήςΣυνεργάζεται με όλα τα ταμείαΤηλ. 210 2833368, 6944-141359

XEIPOYPΓOIOΔONTIATPOI

Aμπατζή - Aντωνίου Mαρία Aερ. Γιανναρέλλη 7 Tηλ. 22510 21030

Βογιατζή Μπέσσυ Ερεσού 2, Μυτιλήνη Tηλ. 22510 43033 Κιν. 6947422066

Βογιατζής Ιωάννης Καβέτσου 3,Tηλ. 22510 46868Κιν. 6945901518

Καπτανής Ευστράτιος Καβέτσου 22 Τηλ .2251044314

Μοιρασγεντής Παναγιώτης Καβέτσου 22, 1ος όροφοςΤηλ. 22510 45977Κιν. 6977-881899

Παπουτσή Βαρβάρα Aλκαίου & Αρίωνος Tηλ. 22510 25852Κιν. 6957329664

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣΜουτζούρη Κατερίνα

Τηλ. 22530 61572Κιν. 6936-960693

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ

Καραγεωργίου Νίκος Διδάκτωρ OρθοδοντικήςΑγίας Ειρήνης 11Tηλ. 22510 42233

Καραχάλια Καλλιρόη Αγίας Ειρήνης 1Tηλ. 22510 48105Κιν. 6936406140

Κατανάκης Σ. Μιχαήλ Καβέτσου 24, 3ος Όρ.Tηλ. & Fax: 22510 40778Κιν. 6932460966

Χατζηδημητρίου Α. Μιχάλης-Ορέστης

Καβέτσου 32Iατρείο: 22510 43377Kιν.: 6974117849

ΛOΓOΘEPAΠEYTEΣ

Αδαμπατά ΚατερίναΗρώων Πολυτεχνείου 4Τηλ. 22510 29996Κιν. 6937293661

Χατζόγλου ΕλένηΕρεσού 13Τηλ. 22510 48986Κιν. 6946684555

ΨYXIATPOI

Ανδριώτης ΝικόλαοςΚαβέτσου 29 Μυτιλήνη Τηλ. 2251041696Κιν. 6944304116

ΨYXOΛOΓOI

Βερβέρη ΜαρίαΚαβέτσου 17Ειδίκευση στην ψυχολογίαπαιδιών και εφήβωντηλ. 6945-447016 & 2251048933

Ζητιανέλλη ΜαρίναΑλκαίου 1 (πρώην Μεγ.Βρετάνια)Tηλ. Ιατ. 22510 45150Κιν. 6974020648

Καραγεωργίου Ελένη Κλινική ψυχολόγοςΔέχεται με ραντεβού.Ζακύνθου 34τηλ. 22510 43394κιν. 6973-312860

Κιστάνη Σοφία Πλατεία Κων/πόλεως 5Tηλ. Ιατ. 22510 41923Κιν. 6937540523

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Παρέχει ομαδική και ατομικήψυχοθεραπεία παιδιών, εφή-βων, ενηλίκων, ψυχολογική υ-ποστήριξη σε οικογένειες, ζευ-γάρια και χρήστες ουσιών, ψυ-χολογικές αξιολογήσεις παι-διών, εφήβων και ενηλίκων.24ωρης λειτουργίαςΚλεοβουλίνης 20 - Μυτιλήνητηλ. 22510 48959, 6970-095950 (24 ώρες/24ωρο)

Ταμτάμη ΓιώταΣύμβουλος Ψυχολόγος M.Sc.Καβέτσου 22, ημιώροφοςτηλ.: 22510 54529, κιν.:6945-199064

ΦYΣIKOΘEPAΠEYTEΣMYTIΛHNH

Κέντρο Φυσικοθεραπείας& ΑποκατάστασηςMSc Ζαχαρίου Δημήτριος

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Κα-ρόλου ΤσεχίαςLaser - ΥδρομασάζΤζακούζι - ΜαγνητοθεραπείαΘουκυδίδου & ΚανάρηTηλ. 22510 41868Κιν. 6938802270

Χατζηδημητρίου ΑντώνηςΣμύρνης 7 (Υπεραστικά ΚΤΕΛ)Τηλ 2251037633Κιν. 6945792823

Κέντρο Φυσικοθεραπείας& Aποκατάστασης ΤάκαςΠ. Δημήτρης

Καβέτσου 13 Tηλ. 22510 29802, Κιν. 6932420297

ΔIAITOΛOΓOIΔIATPOΦOΛOΓOI

BEAUTY CENTER«ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗ»Τσατραφίλη Σταυρούλα

Κλινική ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος MSCΒ. Καραπαναγιώτη 13Tηλ. 22510 20111

BODY SPA Eλευθ. Bενιζέλου 31 Tηλ.: 22510 29393Διαιτολόγοι:Kαραφασούλη Δήμητρα

Κουτρολού Κ. ΧαράΚλινική ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος Καβέτσου 36, ΜυτιλήνηTηλ/Fax. 22510 21374Κιν. 6955409874

Τελωνιάτη Ειρήνη Π. Βοστάνη 6, ΜυτιλήνηTηλ./Fax. 22510 42011Κιν. 6944513511

AIΣΘHTIKOI

BEAUTY CENTER«ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗ»Τσατραφίλη Κων/να

Αισθητική, Φωτόλυση, Mακιγιάζ, Μανικιούρ, ΠεντικιούρΒ. Καραπαναγιώτη 13Tηλ. 22510 20111

Σταμάτη ΚωνσταντίναΠοδολόγος, κοσμητολόγος, αισθητικόςΘουκιδίδου 4, ΧρυσομαλλούσαTηλ. 22510 22696

ΓYMNAΣTHPIA

BODY SPAΕλευθερίου Βενιζέλου 85 Τηλ. 22510 23473

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ

Αλεξανδρή ΜαρίαΟρθοπαιδικά είδη - Ιατρικά (βαδιστικά υποστηρίγματα, αμαξίδια, βοηθήματα γιαάτομα με ειδικές ανάγκες) Παπαδιαμάντη 22,Τηλ. 22510 47714

Ορθοπεδική ΛέσβουΜαυραγάνη ΒάσωΟρθοπεδικά ανατομικά είδη - αθλητικά βοηθήματα ειδικές κατασκευές - νοσοκομειακά είδη Καβέτσου 11 & Παπανικολή,Μυτιλήνη Τηλ. 22510 45542

OΠTIKA

Οπτικά ΚάσδαγληΕρμού 7Τηλ. 22510 24400

Oπτικά ΓιαλούρηΠλατεία Yπεραστικών KTEΛ,Τηλ. 22510 25985Πουλέλλης Vision

Αντωνίου Μαρία ΓαβριέλαEYE COM

Αερ. Γιανναρέλλη 11-13 Τηλ. 22510 44886

ΠΟΥΛΕΛΛΗΣ VISIONΟπτικά Πουλέλλη

Ερμού 50Τηλ. 22510 28893

ΓPAΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Kόρακας Γεώργιος* Συρακουσών 52, ΛαμπρινήΤηλ. 210 2920064Τηλ/Fax. 210 2133951Kιν. 6932538488Aναλαμβάνουμε τη μεταφοράπρος την ιδιαίτερη πατρίδα* Καταγόμενος απότα Κεραμειά Λέσβου

MYTIΛHNH

Δούκα Ράλλη Βασιλική Αγ. Συμεών 4Τηλ. 22510 42687 - 29504Κιν. 69324861556977546406ΠΑΠΑΔΟΣ: 22510 82808

Page 27: Εμπρός 3302

27ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μόνιμη λύση…Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-βουλίου, ο δήμαρχος, ΔημήτρηςΒουνάτσος, υπογράμμισε ότι η δη-μοτική αρχή, ακόμη πριν αναλάβεικαθήκοντα, είχε ζητήσει να υπάρξειμέριμνα για την παράταση των συμ-βάσεων διαβλέποντας το αδιέξοδοπου θα δημιουργούνταν. Ο Απόστο-λος Πατέστος, που εισηγήθηκε τοθέμα, ενημέρωσε το Συμβούλιο γιατις ενέργειες που έχουν γίνει, διευ-κρινίζοντας πολλές φορές ότι πρό-κειται για συμβάσεις με εργολάβουςκαι όχι συμβασιούχων με εξαρτημέ-νη σχέση εργασίας.Ο Άρης Χατζηκομνηνός εξέφρασετην αντίθεσή του για τους ακροβατι-σμούς μεταξύ νομιμότητας και πα-ρανομίας, ενώ χαρακτήρισε απαρά-δεκτο το γεγονός της ομηρίας σημα-ντικού αριθμού συμβασιούχων απ’την αυτοδιοίκηση. Ο Παντελής Πα-τερέλλης διαφώνησε με την αιτιολό-γηση που έγινε απ’ τον εισηγητή, υ-ποστήριξε πως η απόφαση για πα-ράταση των συμβάσεων πάσχει σενομιμότητα και ζήτησε να υπάρξειαίτημα για τροποποίηση του νομι-κού πλαισίου. Ο Βαγγέλης Παλαιο-λόγος εξέφρασε την άποψη πωςπρέπει να γίνει σχεδιασμός στον το-μέα της καθαριότητας που να μηδιαρκεί για μερικούς μήνες, αλλά σεβάθος χρόνου, κι όπως και ο Γιώρ-γος Πάλλης, πρότεινε να υπάρξει ο-ριστική λύση με το διορισμό μόνι-μου προσωπικού. Ο κ. Πάλλης, μά-λιστα, είπε ότι πέρα από παράνομακαι νόμιμα, θεωρεί αδιανόητο το γε-γονός ότι το Συμβούλιο κλήθηκε νααποφασίσει για το παρελθόν, γιασυμβάσεις που έπρεπε να έχουν α-νανεωθεί από την αρχή του Ιανουα-ρίου.Στη συνέχεια, οι χωρικοί αντιδήμαρ-χοι περιέγραψαν το μέγεθος τουπροβλήματος, που, όπως φάνηκεαπ’ τις τοποθετήσεις τους, σε κάθεχωριό έχει άλλη διάσταση. Ο υπεύ-θυνος για την Καθαριότητα αντιδή-μαρχος, Ηλίας Κουνιαρέλλης, απου-σίαζε απ’ τη συνεδρίαση, αφού είχεμεταβεί στο Υπουργείο Εσωτερικώνγια επαφές σχετικά με την αντιμετώ-πιση του προβλήματος.

… και πυροσβεστικήΌχι για την καθαριότητα, αλλά για ε-πείγουσες παρεμβάσεις καθαρισμούσυγκεκριμένων χώρων, ο κ. Πατέ-στος εισηγήθηκε την πρόσληψη ά-μεσα 100 διμηνιτών, διαφορετικώναπό εκείνους που είχαν ήδη απα-σχοληθεί στο Δήμο. Η απόφαση τουΔημοτικού Συμβουλίου για την πρό-σληψή τους τελεί υπό έγκριση απότην ΑΔΑ και εκφράζεται η άποψη -τουλάχιστον απ’ την εντύπωση πουδημιουργήθηκε κατά τη συνάντησητων εκπροσώπων του Δήμου με τονκ. Χατζημιχάλη - ότι θα εγκριθεί σύ-ντομα.Οι διμηνίτες θα απασχοληθούν στονκαθαρισμό ακτών, στο κλάδεμα δέ-ντρων, στο κόψιμο θάμνων και χόρ-των, στον καθαρισμό νεκροταφείων,πάρκων, κοινόχρηστων χώρων κ.λπ..Έτσι, ενώ δε θα μετάσχουν στην α-ποκομιδή των απορριμμάτων, θα «α-νακουφίσουν» την εικόνα του νησι-ού, ειδικά στις τουριστικές περιοχέςόπου ήδη ξεκίνησε η έλευση επι-σκεπτών.

ΜΑΡ.ΠΛ.

Στον αστερισμό των… σκουπιδιώνσυνέχεια από ΣEΛ. 6

της ΜΑΡΙΝAΣ ΠOΛΛATOY

Ακόμη και για τους συμβα-σιούχους στην καθαριό-τητα και γενικά στις α-

νταποδοτικές υπηρεσίες, θαπρέπει οι δήμοι να έχουν τηνέγκριση του Υπουργείου Ε-σωτερικού για να προβούνστην πρόσληψη προσωπικού,το οποίο για το 2011 θα εί-ναι μειωμένο κατά 15% σεσχέση με τον προηγούμενοχρόνο.Έως τις 26 Απριλίου μπορούννα στείλουν οι δήμοι τα αιτή-ματά τους για την έγκρισηπροσλήψεων προσωπικού ο-ρισμένου χρόνου ανταποδο-τικού χαρακτήρα, που απα-σχολούνται κυρίως στους το-μείς της καθαριότητας, όπωςζητά με εγκύκλιό του ο υφυ-

πουργός Εσωτερικών, Γιώρ-γος Ντόλιος, ο οποίος ταυτό-χρονα κάνει γνωστό ότι οιπροσλήψεις αυτές των συμ-βασιούχων θα είναι υπό τηνέγκριση της αρμόδιας τριμε-λούς κυβερνητικής επιτρο-πής.Στην εγκύκλιο διευκρινίζεταιότι οι εγκρίσεις πρόσληψηςπροσωπικού με σχέση εργα-σίας ιδιωτικού δικαίου ορι-σμένου χρόνου και οι συμβά-σεις μίσθωσης έργου για τοέτος 2011 περιορίζονται κατά15% σε σχέση με τις αντί-στοιχες εγκρίσεις του έτους2010. Επίσης, σημειώνεται ό-τι με τροπολογία, που συμπε-ριελήφθη στο νομοσχέδιο γιατην καταπολέμηση της φορο-διαφυγής, καταργείται η ε-ξαίρεση από τον έλεγχο της

τριμελούς επιτροπής τηςπρόσληψης προσωπικού ι-διωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου που απασχολείται σευπηρεσίες ανταποδοτικούχαρακτήρα των δήμων.

147 ο Δήμος ΛέσβουΑυτό έρχεται σε αντίθεση μετη δυνατότητα που παρεχό-ταν έως τώρα στους δήμους,μέσω της είσπραξης ανταπο-δοτικών τελών, να προσλαμ-βάνουν προσωπικό ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνουγια την κάλυψη αναγκών α-νταποδοτικού χαρακτήρα χω-ρίς την έγκριση της αρμόδιαςτριμελούς επιτροπής, αλλάμόνο με τη λήψη απόφασηςτου οικείου συμβουλίου.Θυμίζουμε ότι σε προηγού-μενη συνεδρίαση του Δημοτι-κού Συμβουλίου Λέσβου είχε

αποφασιστεί ο αριθμός τωνσυμβασιούχων με οκτάμηνεςσυμβάσεις, για τις οποίες καιυπήρξε αίτημα προς το Υ-πουργείο Εσωτερικών να ε-γκριθούν. Απ’ τις 147 θέσειςπου θα ανοίξουν, το αίτημααφορούσε σε λιγότερες απ’τις μισές, γιατί όλες οι υπό-λοιπες ήταν σε υπηρεσίες α-νταποδοτικού χαρακτήρα. Μετα νέα δεδομένα, κι ενώ έχεικαθυστερήσει τραγικά η έ-γκριση των προσλήψεωνσυμβασιούχων προκαλώνταςσοβαρά προβλήματα ειδικάστην καθαριότητα, ο Δήμοςθα πρέπει να επανέλθει με έγ-γραφό του στο Υπουργείο Ε-σωτερικών, ζητώντας την έ-γκριση όλων των θέσεωνσυμβασιούχων που αποφάσι-σε να καλύψει.

Μ ια σημαντική παρέμβαση για την α-ποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλε-

γκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στον Ά-γιο Ευστράτιο πρόκειται να υλοποιηθείμετά την ένταξη του έργου στο πρό-γραμμα ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, με από-φαση του γενικού γραμματέα της Απο-κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εντά-χθηκε στο Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΚρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013το έργο της αποκατάστασης του ΧΑΔΑστη θέση Μύλοι του Αγίου Ευστρατίου,προϋπολογισμού 75.500 ευρώ, με φο-ρέα υλοποίησης την Αποκεντρωμένη Δι-οίκηση Αιγαίου.Σε δήλωσή του, ο γενικός γραμματέας

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-ου, Φώτης Χατζημιχάλης, επεσήμανε ότιτο έργο αποτελεί άμεση προτεραιότητα,«τόσο η αποκατάσταση υποβαθμισμέ-νων φυσικών τόπων, όσο και η επίτευξητης αειφόρου διαχείρισης των απορριμ-μάτων. Η διαχείριση των στερεών απο-βλήτων αποτελεί ένα από τα σοβαρά πε-ριβαλλοντικά προβλήματα προς αντιμε-τώπιση, με στόχο την προστασία της δη-μόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.».Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται βορείως του οικισμούτου Αγίου Ευστρατίου και πολύ κοντάστο χωριό. Μετά την αποκατάστασή τουθα γίνεται μεταφορά των απορριμμάτωνστη Λήμνο, το χειμώνα μία φορά την ε-

βδομάδα και το καλοκαίρι δύο, ενώ μέ-σω του προγράμματος ΕΣΠΑ προβλέπε-ται να γίνει προμήθεια νέου υπερσύγ-χρονου απορριμματοφόρου.«Ήταν μια κατάσταση που αποτελούσεντροπή για τη σημερινή πραγματικότη-τα», δήλωσε στο «Ε» ο δήμαρχος ΑγίουΕυστρατίου, Χαράλαμπος Μακρής. «Πι-στεύουμε στο συγκεκριμένο χώρο μετάαπό δύο - τρία χρόνια να δημιουργή-σουμε ένα πάρκο και χώρο αναψυχής ώ-στε να αποτελεί μια ευχάριστη βόλτα,για να μπορούμε να απολαμβάνουμε ταπανέμορφα ηλιοβασιλέματα», τόνισε οκ. Μακρής.

Α.Σπυ

Λ ίγο πριν την ένταξή του στοΕΣΠΑ βρίσκεται το έργο του

λιμένος Σιγρίου, όπως προκύ-πτει από ανακοίνωση του ανα-πληρωτή υπουργού Περιβάλ-λοντος, Ενέργειας και Κλιματι-κής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ΝίκουΣηφουνάκη. Σύμφωνα με τονυπουργό, η μελέτη για το λιμά-νι Σιγρίου βρίσκεται στην τελι-κή φάση των εγκρίσεων από τασυναρμόδια υπουργεία.Μετά την έγκριση από το Υ-πουργείο Εθνικής Άμυνας (Γε-νικό Επιτελείο Ναυτικού), δό-θηκε η έγκριση από το ΥΠΕΚΑ(Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλο-ντος) και αναμένεται άμεσα ηέγκριση του Υπουργείου Θα-

λασσίων Υποθέσεων.Ο Νίκος Σηφουνάκης δήλωσεότι μετά και τις τελικές εγκρί-σεις των συναρμόδιων υπουρ-γείων στο σημαντικό αυτό έργο,μετά τις βελτιώσεις που έγινανστις μελέτες, δρομολογείται καιη κατάλληλη νομοθετική ρύθμι-ση (σημ.: νομιμοποίηση υφι-στάμενων εγκαταστάσεων) πουέχει ενταχθεί στο προωθούμενοπρος κατάθεση νομοσχέδιο τουΥπουργείου Υποδομών, Μετα-φορών και Δικτύων, ώστε να ξε-περαστεί και το εμπόδιο πουπροέκυψε από τις υφιστάμενεςκατασκευές για την ένταξη τουλιμανιού του Σιγρίου στο ΠΕΠΒορείου Αιγαίου.

Αρχές Μαΐου, «διπλή» συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στην Αθήνα ο περιφερειάρχηςΣτην Αθήνα θα βρίσκονται αύριο οι 13 περιφερειάρχες

της χώρας για την προγραμματισμένη συνεδρίασητης διοικούσας επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελ-λάδος (ΕΝΠΕ), που θα πραγματοποιηθεί στις 10 τοπρωί. Μεταξύ αυτών, και ο περιφερειάρχης Βορείου Αι-γαίου, Νάσος Γιακαλής.Στους 13 περιφερειάρχες μέλη τής ΕΝΠΕ θα γίνει ενη-μέρωση από τη γενική γραμματέα Ισότητας, ΜαρίαΣτρατηγάκη, για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφο-ρούν στην ισότητα των φύλων στις περιφέρειες, ενώ θασυζητηθεί και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος γιατην ένωση περιφερειών.Σε ό,τι αφορά στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφε-ρειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, αναμένεται να ο-ριστεί για τις 3 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, και ενδεχομένως,αν κριθεί πως τα θέματα είναι πολλά και δεν αρκεί μίασυνεδρίαση για την εξέτασή τους, θα πραγματοποιηθείκαι δεύτερη συνεδρίαση το πρωί της επόμενης μέρας.

Αντιμετωπίζονται τα προβλήματα για το λιμάνιΣιγρίου, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Σηφουνάκης

Κοντοζυγώνει η ένταξη…

Κλείνει ο σκουπιδότοπος στον Άι-Στράτη

Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για προσλήψεις στους Δήμους περιορίζει ακόμη περισσότερο την αυτοδιοίκηση

«Σφίγγει» ο έλεγχος…

Page 28: Εμπρός 3302

Η φωτογραφία

«Βλέπω ότι έχεις πά-ντα μαζί σου τη

φωτογραφία της γυναί-κας σου.»«Ναι. Όταν προκύπτεικανένα μεγάλο πρόβλη-μα, την κοιτώ και ηρε-μώ πάραυτα.»«Τόσο πολύ την αγα-πάς; Τόσο πολύτιμη εί-ναι για σένα;»«Ναι. Κοιτώντας την,σκέφτομαι πάντα ότι α-ποκλείεται να μου συμ-βαίνει κάτι χειρότερο!»

J

28ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011XPONOΓPAΦHMA

22510 44242

XAM

OΓEΛATE!

κάνει

του

ς άλλου

ς να α

νησυχού

ν!

µέρανύχτα

Μιχάλης Καμβυσέλλης, ένας σπουδαίος πατριδολάτρης βιολόγος

Αντί μνημοσύνου

Και το μικρό ετούτο σαράκιέμελλε να μεγαλώσει τονεπόμενο χρόνο 1948, ό-ταν μαζί με δυο ακόμα α-

δέρφια του πήγε στη μεγάλη πιακαι όμορφη τότε πρωτεύουσα Αθή-να να συνεχίσει γυμνάσιο και στησυνέχεια να παρακολουθήσει τοΦυσιογνωστικό Τμήμα της Φυσι-κομαθηματικής Σχολής του Πανε-πιστημίου Αθηνών. Ένα όνειροσχεδόν άπιαστο για τους περισσό-τερους Έλληνες της ταραγμένηςμεταπολεμικής και με τον εμφύλιοσπαραγμό εποχής. Όμως έγινεπραγματικότητα αντλώντας ελάχι-στα εισοδήματα αλλά πολύ πάθοςκι αγωνιστικότητα από τη χήρα μη-τέρα του, η οποία κατόρθωσε, αυτάτα χρόνια, να σπουδάσει τρία απότα πέντε ορφανά της. Ήταν ένας ά-θλος, λένε όλοι όσοι ήξεραν τηνπερίπτωση της οικογένειας Ευρυ-δίκης Καμβυσέλλη.Μα κι ο Μιχάλης, το τέταρτο κατάσειρά παιδί της στάθηκε ικανός,χωρίς φροντιστήρια, λεφτά κι άλλαβοηθήματα, να τελειώσει κανονικάτις σπουδές του, και τις στρατιωτι-κές του υποχρεώσεις.Ανήσυχος και διεισδυτικός όπωςήταν, ακούραστος και τίμιος, ηθι-κός λίγο παραπάνω από το κανονι-κό κι οραματιστής, δεν αρκέστηκεστα συνήθη, αλλά αποφάσισε ναπάει στη δεινοπαθούσα Κύπρο, τηνπερίοδο με τα σοβαρά προβλήματακαι τη νεολαία να κατεβαίνει στουςδρόμους κραυγάζοντας για την έ-νωσή της με τη μητέρα Ελλάδα, καινα διδάξει κατά τα σχολικά έτη1960 - ‘62 στο Παγκύπριο ΛύκειοΛάρνακας.Όλα καλά, μέχρι που πήραμε έναγράμμα του. «Γυρνάω πατρίδα…»Μα ήταν ανύπαρκτο το πρόγραμμαμεταπτυχιακών σπουδών κι έτσι α-ντί Ελλάδα που ποθούσε, Αύγου-

στο 1962, βρέθηκε ακόμα πιο μα-κριά απ’ το αγαπημένο του χωριό,στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, μελίγα κοχύλια από το ακρογιάλι τουΓαβαθά που κολυμπούσαμε να κο-σμούν το φτηνό γραφείο του στοΠανεπιστήμιο Yale τού New Havenτης Αμερικής. Δούλεψε σκληρά καιτο 1965 πήρε το Master of Sciencesστον κλάδο της Βιολογίας.Πώς να καταλαγιάσει, όμως, έναςτέτοιος άνθρωπος; Την ίδια χρονιάξεκίνησε ένα νέο κύκλο σπουδώνστο Πανεπιστήμιο του Τέξας στοAustin, για να ανακηρυχθεί σε δυοχρόνια Διδάκτωρ στον κλάδο τηςΖωολογίας.Εργάστηκε για 2 χρόνια στο ίδιοΠανεπιστήμιο, πήγε επί κεφαλήςερευνητικής ομάδας στα νησιά τηςΧαβάης και συμμετείχε σε εξερευ-νητική αποστολή στην κοιλάδαKipahulun στο νησί Maui.Όταν οι άλλοι απολαμβάναμε τονήλιο της πατρίδας μας, ο Μιχάλης,τον Οκτώβριο 1968 ξεκινούσε και-νούργιο κύκλο σπουδών στοHarvard για να τελειώσει Postdoctor το 1971. Εκεί συνέχισε ναδιδάσκει μέχρι τέλους του έτους,και μεταπήδησε στο New York

University, όπου ως καθηγητής, μεπρωτοφανή εξέλιξή σε όλες τιςβαθμίδες, παρέμεινε μέχρι τη συ-νταξιοδότησή του, ενώ τα καλοκαί-ρια πήγαινε στο Πανεπιστήμιο τηςΧαβάης.Το 1974 - ‘75 δίδαξε στο Πανεπι-στήμιο Αθηνών ως επισκέπτης κα-θηγητής και αυτό γιγάντωσε την ε-πιθυμία του να μείνει στην πατρίδατου.Και το 1976 ένα καινούργιο τηλε-φώνημα από τη Νέα Υόρκη μάς χα-ροποίησε. «Φαίνεται θα γυρίσω! Στέλνω ταδικαιολογητικά να τα υποβάλειςστο Πανεπιστήμιο Αθηνών», μουείπε.«Σίγουρα;»«Σίγουρα. Συγκεντρώνω όλα ταπροσόντα για τη θέση που προκη-ρύσσεται.»Χαράς ευαγγέλια για όλη τη φαμί-λια. Μόνο που δε νοίκιασε σπίτιστην Αθήνα. Η απογοήτευση ήρθεμε την απόφαση ότι κανένας δενσυγκέντρωνε τα… προσόντα.Εκείνος που κράτησε την αισιοδο-ξία του ήταν ο ίδιος και γι’ αυτότον επόμενο χρόνο, άντε πάλι φα-σαρία και τρεχάματα για να υπο-βληθούν τα δικαιολογητικά τουστην καινούργια θέση που προκη-ρύχτηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσα-λονίκης.«Το μόνο πρόβλημα ότι θα μένωμακριά σας, αλλά πιο κοντά στηΜυτιλήνη.»Και τούτο γκρεμίστηκε όταν, γιαλόγους που δεν μάθαμε ποτέ, ακυ-ρώθηκε ο διαγωνισμός. Η θέση έ-μεινε κενή για πολλά χρόνια.Έτσι, επαναλήφτηκε το φαινόμενο.Η Αμερική δεν τον άφησε να φύγεικαι η Ελλάδα δεν τον ήθελε να έρ-θει. Ήταν παραπάνω εργατικός, εί-πε κάποιος.Διέπρεψε όμως σε παγκόσμιο επί-πεδο, δίδαξε ή έδωσε διαλέξεις σε

πάρα πολλά πανεπιστήμια κι ιδρύ-ματα στις τέσσερις ηπείρους.Είχε πολλές διακρίσεις και βραβεύ-σεις, ενώ έγιναν και συνεχίζουν ναγίνονται αναρίθμητες αναφορέςκαι παραπομπές στις εργασίες τουαπό άλλους ερευνητές συναφώνκλάδων.Η μεγαλύτερη αναγνώριση του έρ-γου του ήταν να δοθεί προς τιμήντου από την διεθνή επιστημονικήκοινότητα το όνομα Drosophilakambysellisi σε ένα μικρό δίπτεροέντομο που ενδημεί στα δάση τηςΧαβάης, εκεί όπου δούλεψε με πο-λύ ζήλο για πολλά χρόνια.Έτσι, ο Μιχάλης Καμβυσέλλης, πέ-ρασε στην αιωνιότητα.Αυτό, ο ίδιος, από σεμνότητα δεντο ανέφερε ποτέ.Στη Χαβάη γνώρισε την ElysseCraddock, επίσης βιολόγο από τοΠανεπιστήμιο της Αυστραλίας, πα-ντρεύτηκαν και πέρασε μαζί της τουπόλοιπο της ζωής του.Απέκτησαν δυο παιδιά, τονAnthony και τη Zandra, που είναιενεργά και χρήσιμα μέλη της κοι-νωνίας.Το 2008, στο Rye της Νέας Υόρκηςπου έμενε, μας έλεγε δακρυσμέ-νος. «Θέλω να γυρίσω στο χωριό μαςνα περάσω τα τελευταία χρόνια τηςζωής μου.»Ούτε κι αυτό το απλό, ανθρώπινοόνειρο δεν μπόρεσε να κάνει πραγ-ματικότητα. Δεν του το επέτρεπανοι γιατροί. Θυσιάστηκε κυριολεκτι-κά για την επιστήμη, με το βλέμμαστραμμένο στη μικρή πλατεία, εκείπου με τα άλλα παιδιά έπαιζε κρυ-φτούλη.Δεν ξέρω αν είναι αμάρτημα πουξέφυγα κι έγραψα για τον αδελφόμου. Ψυχρά, τεκμηριωμένα, με τουφίλου κι αδελφού το συναισθημα-τικό φόρτισμα.

Γιώργος Καμβυσέλλης

«… Με θυμάσαι όταν παίζετε κρυφτό ταβράδια ή όχι; Θυμάμαι τα περυσινά παιγνίδια που παίζα-με. Εδώ όμως δεν παίζουν τέτοια. Εδώ έχειπολλά πράγματα αλλά δεν μου κάνουν καμ-

μία αίσθηση. Όλα τα κάνω και τα βλέπω μη-χανικά. Ενώ ο λίγος κρυφτούλης του χωρι-ού μου, μού άρεσε περισσότερο.»Είναι ένα νοσταλγικό ξεχείλισμα της παιδι-κής του ψυχής με το οποίο έκλεισε το

γράμμα του προς το συμμαθητή του Δημ.Δουκάκη όταν έφυγε από το χωριό του Ά-ντισσα και πήγε στη Μυτιλήνη, για να παρα-κολουθήσει το γυμνάσιο, δωδεκάχρονο παι-δί τότε, ο…

Του Hλία Mακρή από την «Καθημερινή»

w Βραδιέςδιασκέδασης στο νέο«Sugar», στηνπροκυμαία, μεχορευτική μουσική καιανεβασμένη διάθεση.

w Λαχταριστέςγεύσεις σε σάντουιτς,πίτες, κρουασάν,πίτσα, στο«Delicious», στηνπροκυμαία. Εκεί θαβρείτε καιαπολαυστικέςσαλάτες, αλλά καιγεύσεις για όσουςνηστεύουν.

w Νόστιμους μεζέδεςκαι καλομαγειρεμέναπιάτα ημέραςσερβίρουν οι«Καλαμιές», δίπλαστο αεροδρόμιο.Άνετος χώρος,γρήγορη εξυπηρέτησηκαι καλές τιμές.

w Νέες γεύσειςεντάσσονται στομενού τής «RomaPizza», στο ΜακρύΓιαλό. Ανάρπαστηγίνεται η πίτσα«Μαργαρίτα».

w Η «Θεσσαλικήγωνιά» γνωρίζει ταμυστικά για νόστιμακρεατικά στακάρβουνα, πλούσιογύρο, κοψίδια,παϊδάκια.

w Στο «Καλντερίμι»,στην καρδιά τηςΕρμού, θα βρείτεπάντα ντόπιουςμεζέδες, κρεατικά καιουζομεζέδες,μεσημέρι - βράδυ.

w Στέκι για όλες τιςώρες το «Πάρκο»,στην καρδιά τουπάρκου Αγίας Ειρήνης,για καφέ, ποτό ήφαγητό. Εκεί μπορείτενα δοκιμάσετε καιαπολαυστικά γλυκά.