02 9b eckert

Download 02 9b Eckert

Post on 03-Jul-2015

1.506 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Z a M Jesenice

2. Dobr den, moje jmno je Matou Eckert a Rd bych vm pedstavil kolu, kterou navtvuji. Celou moj prezentac vs provede tato postavika, kter vm porad jak se zde orientovat a pov vm nco o Z a M Jesenice. 3. M Jesenice Z M Osnice 4. Zkladn kola Jesenice a jej historie

 • Prvn jesenick kola byla otevena prv ped 130 lety v roce 1879.
 • Bval budova jesenick koly slouila svmu elu do roku 2003, dnes se zde nachz zdravotnick zazen a vjezdov stanice zchrann sluby.
 • Prv v tomto roce jej funkci pebr nov modern budova vulici K Rybnku.

5. Nov budova

 • Po jejm oteven v roce 2003, zaala bt pln vyuvna ky z Jesenice i jejho irokho okol.
 • V souasn dob m kola 22 td, z toho 14 na prvnm stupni a dalch 8 na druhm stupni.
 • Uitelsk sbor t letonm rokem 36 pedagog.
 • Nov budova disponuje specializovanmi uebnami jako jsou vpoetn, fyzikln, prodopisn, jazykov, zempisn nebo tlocviny a dal.
 • Souasn s vukou zde funguje i nov zaloen koln klub, druina, koln jdelna, venkovn hit, knihovna a jak trvit odpoledn volno porad CV (centrum volnho asu), kter nabz mnoho volno asovch aktivit.

6. Dal aktivity Z

 • Ji pravidelnmi rituly na koly se stalo slavnostn zahjen a slavnostn ukonen kolnho roku, kter se vdy odehrv v arelu koly.
 • Dal kadoron akc koly jsou napklad vnon nebo velikonon trhy i sportovn turnaje a dal akce jako jsou absolventsk ples devtch ronk.
 • Cel druh stupe vetn ptch ronk na koly se tak aktivn astn kadoronch oborovch dn, kter maj sv vyvrcholenve veejnch obhajobch devtch ronk.

7. Specializovan uebna fyziky Mal tlocvina Pohled na budovu Interir koly Velk tlocvina 8. M Jesenice a jej historie

 • Prvn kolka Jesenici byla jednotdna fungovala zde do roku 1990.
 • V z roku 1990 byla otevena dvojtdka, ale po nkolika letech ani to nestailo a proto byla bval zkladn kola v Osnici pestavna na mateskou kolu a byla pipojena k souasn fungujcmu pracoviti v Jesenici.
 • V lt 2007 byla zrekonstruovna cel budova M v Jesenici a bylo pistavno dal patro, kter umonilo vznik nov tdy.
 • M v Jesenici m nyn ti tdy celkem pro 79 dt.

9. Souasnost

 • Dnes ve kolce psob celkem est pedagog ve tech oddlench.
 • Ve kolce tak funguje jdelna ve kter se ci M stravuj.
 • Matesk kola nabz ti zjmov krouky a to:
 • anglick jazyk, hra na fltnu nebo malovn na hedvb.

Budova M v Jesenici 10. Interir Jesenick kolky Vchod do budovy M v Jesenici Budova M v Jesenici 11. M Osnice

 • M Osnice byla otevena v z roku 2004 jako dal pracovit Jesenick kolky, kter se tou dobou ji kapacitn dostvala na svj vrchol.
 • V budov bval Osnick zkladn koly, kter byla pestavna, vznikly dv nov tdy.
 • V Osnici tak zaala fungovat kolka celkem pro 38 dt, kter maj na starost ti uitelky.
 • V M tak funguje jdelna, ale tak nabz nkolik zjmovch krouk jako jsou keramika, anglitina, hra na fltnu nebo zpv.

12. Fotka k M spolu s panem editelem ped vchodem do budovy Tady se matesk kola nachz Dti ze kolky na dtskm hiti Vchod do budovy Interir kolky 13. To je ve co jsem ml na dui, doufm, e jste pi m prezentaci neusnuli a dkuji za pozornost. autor: Matou Eckert 9.B