5 paloturvallisuus riskienhallinnan osana

of 24 /24
§/€ 25.04.2022 STEP-hanke 2014 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Paloturvallisuus riskienhallinnan osana 5

Upload: thl

Post on 19-Jun-2015

301 views

Category:

Health & Medicine


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa

TRANSCRIPT

Page 1: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 1

§/€

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja

tuetussa asumisessa

Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

5

Page 2: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 2

Tavoite

• Tavoitteena on antaa riskienhallinnan perustiedot ja hyviä linkkejä yleisesti käytettyihin riskienhallinnan lähteisiin

• Avata riskiajattelua – yleisesti – erityisesti paloturvallisuuteen liittyvien riskien osalta

Page 3: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 3

Sisältö• Riskienhallinnan yleistä tietoa

• Riskienhallinnan hyviä lähteitä ja linkkejä

• Riskienarviointiin liittyviä tulipalojen erityisominaisuuksia– Palon nopeus– Tulipalojen vaikutusten laajuus – Palokaasujen aiheuttamat riskit– Liekkivammat

• Pohdinta

Page 4: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 4

Riskienhallinta turvallisuuden työkaluna• Ihmisen toiminta palon syttymisen syytekijänä voi olla

yksittäistapauksessa avaintekijä, mutta palojen torjunnassa yksilönäkökulma ei tuo riittävää turvallisuutta

• Yksilölähtöisen ajattelun rinnalle tarvitaan – järjestelmäajattelua– teknisiä turvallisuusratkaisuja– turvallisuuskulttuurin kehittämistä – riskienhallintaa– riittävää osaamista

Page 5: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 5

Riskienhallinta

• ”Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden, asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon osallistuu kukin henkilöstön jäsen omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.”

(www.pk-rh.fi)

Page 6: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 6

Hyviä riskienhallintatiedon lähteitä• Yleistietoa riskienhallinnasta

– PK-RH-sivusto http://www.pk-rh.fi/ – Työsuojeluhallinto http://www.tyosuojelu.fi/fi/riskienarviointi -->– ISO 31000 Riskienhallintastandardi (maksullinen aineisto)

• Sosiaali- ja terveystoimen riskienhallinta– Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja

terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille. STM. Julkaisuja 2011:15

– Terveydenhuollon laitosturvallisuuden kehittäminen. Työryhmämuistio. STM selvityksiä 2009:59

Page 7: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 7

Tapahtuman todennäköisyyttä, seurauksia ja riskin siedettävyyttä ja hallintaa arvioitaessa käydään läpi• Strategia, toiminnan tavoitteet, uhat ja mahdollisuudet

• Suunnittelu, ennakointi, varautuminen

• Toimintatavat

• Rakenteelliset ratkaisut

• Tekniset laitteet

• Asiakkaiden / potilaiden toimintakyky, sairaudet yms.

• Henkilöstön osaaminen ja oikea toiminta

• Riskienhallintaratkaisujen toimivuuden arviointi ja testaus

• Valvonta

Page 8: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 8

Muista näkökulmaero

Arvioi riskiä eri näkökulmista

• Tilaaja

• Tuottaja

• Henkilöstö

• Asiakas

• Asiakkaan omainen

Page 9: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 9

Paloturvallisuus riskienhallinnan osana• Pelastuslaki ja korkealaatuinen hoito ja palvelu edellyttävät

sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta varautumista, yhteistyötä viranomaisten kanssa, asianmukaista suunnittelua ja toimenpiteitä

• Vastuu on toimivalla johdolla. Johdon työkaluina ovat turvallisuusjohtamisen työkalut, riskien arviointi ja mm. onnettomuuksista ja läheltä piti –tilanteista oppiminen.

• Riskienarviointi on hyvä turvallisuusjohtamisen väline ja luonnollinen osa turvallisuuden jatkuvaa parantamista

• Riskienarviointi on jatkuva prosessi

• Onnettomuuksien, läheltä piti –tilanteiden ja muutosten jälkeen on perusteltua arvioida korjaustoimenpiteiden vaikutukset ja tarvittaessa lisätä tai muuttaa toimenpiteitä

Page 10: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 10

Riskienarvioinnin yleinen periaate

Riski

=

Toden-näköisyys

x

Seurausten vakavuus

Seuraukset / todennäköisyys

Vähäinen Haitallinen Vakava

Epä-

todennäköinen

Merkityksetön riski

Siedettävä riski

Kohtalainen riski

MahdollinenSiedettävä

riskiKohtalainen

riskiMerkittävä

riski

TodennäköinenKohtalainen

riskiMerkittävä

riskiSietämätön

riski

Riskin tunnistaminen ja arviointi ohjaavat toimenpiteitä ja niiden priorisointia. Sietämättömiin riskeihin puututaan välittömästi, merkittäviin riskeihin nopeasti.

Page 11: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 11

Tulipalon nopeus luo uuden ulottuvuuden riskienhallintaan!

1 2 3

2

3

Riskienhallinnan yleisesti käytetty malli on kaksiulotteinen. Riski on tapahtuman todennäköisyys x seurausten vakavuus

Tulipaloissa on otettava huomioon myös palon kehittymisen nopeus*

Page 12: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 12

Paloriski on suurentunut, jos • asiakkaan / potilaan toimintakyky on alentunut, iän, sairauden,

vamman, lääkityksen tai esim. päihteiden käytön vuoksi

• tiloissa on potentiaalisia syttymislähteitä (tulentekovälineet, sähkölaitteet, kemikaalit)

• tilojen paloturvallisuus on heikko (rakennustekniset ratkaisut)

• tiloissa on helposti syttyviä materiaaleja tai kemikaaleja

• Koska palojen kehittyminen voi olla hyvin nopeaa ja vaikutukset laajat, turvallisuus perustuu ennakointiin, riskien arviointiin, riskien tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja varautumiseen

Page 13: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 13

Huomaa lisäksi

• Asiakkaalla / potilaalla ei ole välttämättä valmiuksia oman tilansa tai riskien arviointiin– Jatketaan totuttuja tapoja, jotka henkilön oman

toimintakyvyn alentuessa eivät enää ole turvallisia– Heikentynyt arviointikyky– Heikentynyt sairauden tunto

Page 14: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 14

Jäävuorimalli

Tilastoaineisto antaa tietoa vain sattuneista vahingoista.

Toimipaikoissa sattuu myös läheltä piti ja vähäisempiä vaaratilanteita. Näitä ei aina kirjata minnekään. Myös näiden tapausten kautta saatava tieto kannattaa hyödyntää ja pitää ottaa huomioon riskienarvioinnissa.

Kuvio: pk-rh.fi/riskienhallintaprosessin mukaan

Isot vahingot

Pienet vahingot

Läheltä piti -tilanteet

Vaaroja ja vaaratilanteita

Ongelmia, vikoja ja virheitä

Huonosti hoidettuja asioita

Page 15: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 15

Riskienhallinta

  

 

Riskienhallinta voidaan kokea ehkäisevän työn ja mahdollisten vahinkojen aiheuttamien kustannusten tasapainotteluna. Turvallisuusriskien tunnistaminen on kuitenkin omiaan varmistamaan paitsi turvallisuutta, myös toiminnan laatua ja jatkuvuutta. Turvallisuustoimenpiteiden siirtäminen kulujen leikkaamiseksi ja lyhyen aikavälin tuloksen tavoittelemiseksi voi olla merkittävä riski.

Page 16: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 16

Tulipalojen riskien arvioinnissa muistettavaa

Paloriskien vahinkojen arviointi

• Tulipalojen riskejä arvioitaessa on otettava huomioon, että paloissa henkilövahinkoja aiheuttaa sekä kuumat ja myrkylliset palokaasut että liekit

• Aineellisia vahinkoja aiheutuu sekä palosta että savusta

Page 17: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 17

Tulipalojen riskien arvioinnissa muistettavaa

Henkilövahinkoja palokaasuista• Tulipaloissa menehtyy noin 80 henkilöä vuodessa

• Tavanomaisin palokuoleman syy on palokaasujen hengittäminen, arviolta 50 - 65 % palokuolemista*

• Palokaasut – voivat olla erittäin kuumia, – sisältävät myrkyllisiä yhdisteitä, jotka ovat hengenvaarallisia *– peittävät nopeasti näkyvyyden ja vaikeuttavat pelastautumista ja

pelastamista

• Palokaasuilta voidaan tilapäisesti (15-30 min) suojautua pelastautumishupun avulla, hätätilassa hengityksen voi suojata kostutetulla kankaalla– Mikä pelastautumishuppu?

Page 18: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 18

Tulipalojen riskien arvioinnissa muistettavaa

Henkilövahingot ja liekkivammat• Vuosittain noin 300 henkilöä saa tulipaloissa liekkivammoja,

osa vakavimpia vammoja saaneista menehtyy

• Valtaosa (80 %) sairaalahoitoon joutuneiden vammoista on palovammoja, muilla palokaasumyrkytys

• Liekkivammojen hoito vaatii merkittäviä resursseja, hoito voi kestää pitkään ja hoitokulut voivat olla hintavia – Liekkivammojen sairaalahoidosta koituu yhteiskunnalle vuosittain

noin 5 – 6 miljoonan euron lasku. – Lue tarkemmin THL:n kotisivuilta http://

www.thl.fi/fi_FI/web/pistetapaturmille-fi/ajankohtaista/teema/

liekkivammat– Katso myös liekkivamman kallis tehohoito

http://www.youtube.com/watch?v=PQiS4Rz6YgA&feature=youtu.be

Page 19: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 19

Ota riskien arvioinnissa huomioon tulipalojen vaikutusten laajuus

S = suora vaikutus V = välillinen vaikutus

Vaikutus- kohde

Asiakas

/ potilas

Asiakkaan / potilaan

omaiset

Työn-tekijät

Laitos / hoito-paikka

Koko toimiala

Tilaaja / yhteis-kunta

Henkilöt

Tavarat    

Toimitilat

Toiminta ja talous

 

Jatkuvuus    

Imago  

Suora vaikutus? Välillinen vaikutus?

Pohdinnan paikka

Page 20: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 20

Entä jos

• Tiedetään tai ennakoidaan seurausten vakavuus, mutta ei tapahtuman todennäköisyyttä?

• Tapahtuman todennäköisyyttä ei useinkaan tiedetä, joten arvioinnissa on usein kyse seurausten siedettävyyden arvioinnista

Pohdinnan paikka

Page 21: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 21

Pohdi

• Millä paloriskiä ja seurausten vakavuutta mitataan?– Menehtyneet, vammautuneet– Vammojen hoitokulut, sairauspäivät, työkyvyttömyys – Ansiomenetykset– Irtaimiston, koneiden, laitteiden ja kiinteistöjen vahingot– Toiminnan keskeytys– Turvallisuus / turvallisuuden tunne?

Pohdinnan paikka

Page 22: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 22

Pohdi

• Onko asiakkaan / potilaan näkemys omasta toimintakyvystään realistinen?

• Tunnistaako asiakas / potilas oman elinympäristönsä keskeiset turvallisuusriskit?

Pohdinnan paikka

Page 23: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 23

Yhteystiedot ja palaute

Paloturvallisuus sosiaali- ja terveystoimessa -hankkeen verkkosivut

• http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/step

Palaute ja kehitysehdotukset

• Step-hanke(at)thl.fi

Page 24: 5 Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

13.04.2023 STEP-hanke 2014 24

STEP-hanke