cały numer - pdf

Download Cały numer - PDF

Post on 11-Jan-2017

226 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 5 2012 1

  Schyek roku niesie wiele ciepych, radosnych, szczeglnych chwil.Niech wita Boego Narodzenia bd przepenione melodi mioci irodzinnego ciepa, aNowy Rok zagra odpierwszych chwil dwikami nadziei na coraz lepsze dni oraz spenienie cho kilku marze.Aby rok 2013 przynis Pastwu iPastwa bliskim harmoni wdomu oraz cudowne wspbrzmienia wpracy, ponad 360 dni szczcia iradoci, dumy zkadego, nawet najmniejszego dokonania.Niech cay rok muzyka nam wszystkim wsercach iw duszy gra!

  Zarzd Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki:Grayna KilbachMonika GromekMonika Mielko-RemiszewskaVioletta abanow-Jastrzb

  Joanna PitekJoanna SiemitkowskaMirosaw GrusiewiczBernard PanasiukSylweriusz Sotel

 • 2 Wychowanie Muzyczne 5 2012 http://www.wychmuz.pl http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 5 2012 3

  Polecamy

  1320 Wdrugiej cze cyklu Magia muzyki Danu-ta Gwizdalanka pisze owzajemnych relacjach muzyki i sowa, o znaczeniu tych dwch symbolicznych j-zykw komunikacji w rnych formach muzycznych. wiczenia i polecenia dla ucznia zawarte w Magii muzyki, wraz zprzykadami muzycznymi dostpnymi na stronie interne-towej czasopisma, to doskonae uzu-penienie materia-w zpodrcznikw szkolnych do gim-nazjum.

  2148 Polecamy rwnie dwa scenariusze przed-stawie zwizanych z okresem Boego Narodzenia. Jaseka na stae weszy do ycia szkolnego, std te wychodzc naprzeciw oczekiwaniom nauczycie-li prezentujemy bardzo oryginalne scenariusze, wktrych tradycyjne treci iprzesania umieszczone s w kontekcie wspczesnoci. Uwag zwraca nie tylko pikno sowa przedstawie, ale idoczona do nich bogata obudowa dydaktyczna, nowe autorskie koldy, opisy scenograficzne tacw, doczone nuty.

  Do biecego numeru doczamy pyt CD iserdecz-nie zachcamy do zapoznania si zzawartymi na niej materiaami. Znajdziecie na niej Pastwo cae numery rocznika 2012 czasopisma Wychowanie Muzyczne oraz uzupeniajce je nagrania audio, midi, zdjcia, nuty, prezentacje, muzyk do suchania iakompania-menty do piosenek. Na pycie zamiecilimy rwnie nagrania szkolnych zespow muzycznych oraz wy-brane aplikacje komputerowe pomocne w uczeniu inauczaniu muzyki.

  Wkrtce

  W przyszym roku na amach czasopisma znajdziecie Pastwo m.in. nasze redakcyjne recenzje wszystkich zgodnych z now podstaw programow pakietw edukacyjnych do szkoy podstawowej. Rozpoczniemy take nowy cykl metodyczny holenderskich dydak-tykw. Bdziemy kontynuowa Magi muzyki Danuty Gwizdalanki oraz Przewodnik gitarowego harcownika Jakuba Niedoborka, aponadto wyjmiemy wnaszych redakcyjnych szuflad sporo interesujcych tekstw oczekujcych na publikacj, w tym niezmiernie cie-kawe scenariusze zaj czy teksty analizujce walory muzyczne iliterackie wspczesnych piosenek. yczy-my sobie iPastwu, aby rok 2013 by ze wszech miar udany.

  W numerze

  kultura

  4 Zofia konasZkieWicZWychowanie przez sztuk rodzime tradycje wglobalnej rzeczywistoci

  materiay metodycZne

  13 danuta GWiZdalankaMagia muzyki. Muzyka asowo

  21 danuta dbska, anna kacZmarekScenariusz wieczornicy Bg si rodzi

  32 maria GrskaJaseka. Scenariusz inscenizacji

  49 eWa adamcZykW poszukiwaniu niezwykego brzmienia muzykowanie na Bum Bum Rurkach

  nie tylko WsZkole

  58 Jakub niedoborekPrzewodnik gitarowego harcownika. Sposoby wydobycia dwiku

  recenZJe kronika

  65 katarZyna kWiecie-duGosZCzterdziestolecie akademickiego rodowiska muzycznego wZielonej Grze

  68 katarZyna kWiecie-duGosZPozna izrozumie dziea mistrza

  70 Violetta PrZerembskaZ najnowszych bada diagnostycznych powszechnej edukacji muzycznej

  77 Jakub niedoborekTaki sobie podrcznik

  dodatek muZycZny

  80 Ojcze wity na papieskim tronie82 Ksi Pokoju84 Kolda o narodzeniu Dziecitka Boego86 Zagraj Dziecku koysank87 Kolda na dzwonkach88 Z nieba bliej do Tatr89 Wrd nocnej ciszy91 Jezus malusieki92 Nie byo miejsca dla Ciebie

 • 2 Wychowanie Muzyczne 5 2012 http://www.wychmuz.pl http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 5 2012 3

  20-718 Lublin, aleja Kranicka 2atel. 601395404fax 81 533 51 72

  Rada redakcyjna:Andrzej Biakowski, Helena Danel-Bobrzyk ,Ewa Hoffman-Lipska, Gabriela Klauza,Zofia Konaszkiewicz (przewodniczca),Maria Manturzewska, Maria Przychodziska,Barbara Smoleska-Zieliska,Magorzata Suwio

  Redaktor naczelny:Mirosaw Grusiewicz(mgrusiewicz@wychmuz.pl), tel. 503 644 267

  Redakcja:Zbigniew Ciechan (abcciechan@wp.pl),Rafa Ciesielski (rciesielski@lbk.pl),Romualda awrowska (roma.lawrowska@gmail.com),Anna G. Piotrowska (agpiotrowska@interia.pl),Wiesawa A. Sacher (wasacher@onet.eu),Agnieszka Sotysik (agnieszkasoltysik@wp.pl)

  Sekretariat redakcji:Halina Koszowska-Kot (redakcja@wychmuz.pl)

  Opracowanie redakcyjne ikorekta:Ewa Jachimek

  Projekt okadki:Edyta Lisek

  Skad iamanie:Tomasz Gska (tomek.gaska@gmail.com)

  Druk:Petit SK, Lublin, ul. Tokarska 13Nakad: 1000 egz.

  Dofinansowano ze rodkw Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego

  Biecy rok upywa bez spektakularnych wydarze wobsza-rze edukacji muzycznej, chciabym jednak zwrci uwag na zapocztkowane ostatnio dwie istotne debaty idziaania, ktre wnajbliszych latach powinny znacznie zmieni edukacj muzyczn wnaszym kraju. Mam tu na myli rozpoczcie przez MEN realizacji projektu E-podrczniki do ksztacenia oglnego oraz opracowanie przez MKiDN Projektu zmian wprogramie nauczania szk muzycznych Ii II stopnia.

  Cyfryzacja szkoy jest pewnie nieunikniona iniezalenie od woli decydentw iszarych nauczycieli zajmuje coraz wicej przestrzeni wedukacji (sami do biecego numeru doczamy py-tCD zmateriaami dydaktycznymi). Spr dotyczy szczegowych rozwiza, metod realizacji. Jest on gorcy, bo wymaga odniesie-nia do tradycyjnych podrcznikw i ich obudowy dydaktycznej (mnogo, ceny, cige zmiany, cikie tornistry). Wprowadzanie e-podrcznikw wie si te zproblemem dostpnoci na zasadzie wolnych licencji rnych materiaw do potrzeb edukacyjnych (nagra, nut, ikonografii, dokumentw rdowych itp.). Temat jest wreszcie trudny iz tego wzgldu, e wprowadzenie na szersz skal e-podrcznikw wdo istotny sposb zmienia sam proces nauczania.

  Druga debata dotyczy szkolnictwa muzycznego, ktre od wielu lat nie byo reformowane. Proponowane zmiany, ktre mwic wuproszczeniu zmierzaj do lepszego dostosowania oferty edu-kacyjnej do aktualnych potrzeb spoecznych, wikszej indywidu-alizacji procesu nauczania, dopasowywania programw nauczania do potrzeb uczniw iwikszej elastycznoci i samodzielnoci wdziaaniach poszczeglnych szk, przyjmuj zzadowoleniem. Du doz optymizmu napawaj mnie deklaracje przedstawicieli MKiDN, e wnowych rozporzdzeniach dotyczcych zatrudnienia nauczycieli wszkoach muzycznych Istopnia nie pojawi si wiele szczegowych zapisw, adyrektor szkoy zyska wicej swobody iautonomii wpodejmowaniu decyzji kadrowych. Osobicie jestem przekonany, i absolwent kierunku edukacja artystyczna wza-kresie sztuki muzycznej oodpowiedniej specjalnoci, ktry ma wszechstronne wyksztacenie imuzyczne, ipedagogiczne, powi-nien wzreformowanej szkole muzycznej znale nalene miejsce. Bardzo licz, e tak si stanie.

  Mirosaw Grusiewicz

  2012

  5PL ISSN 2084-8935 INDEKS 381616 Cena 12,00 z

  Od redakcji

 • 4 Wychowanie Muzyczne 5 2012 http://www.wychmuz.pl http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 5 2012 5

  Kultura

  Zofia Konaszkiewicz

  Wychowanie przez sztuk rodzime tradycje wglobalnej rzeczywistoci

  Prezentowany artyku jest tekstem wystpienia wygoszonego podczas IV Oglno-polskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki, ktra odbya si ww dniach 2021 kwietnia br. wSkorzcinie.

  1. Rne koncepcje kultury

  Zagadnienie kultury jest niesychanie rozlege iskomplikowane, obudowane nie-przeliczon wprost bibliografi. Kwestie rozumienia kultury, jej definicji, funkcji i inne problemy zajmuj umysy uczonych od bardzo dawna. Dla pedagoga muzyki przebijanie si przez gszcz propozycji teo-retycznych moe by trudne, musi on jed-nak koniecznie zdawa sobie spraw ztego, e yjemy wczasach cierania si dwch koncepcji kultury.

  Jedna znich, sprawdzona przez wieki, to kultura oparta na obiektywnie istniejcych wartociach. Wedug tego stanowiska istot kultury s wartoci. Autorzy opowiadajcy si za takim rozumieniem kultury podkre-laj, e wartoci istniej niezalenie od jed-nostek, maj charakter ponadindywidualny iponadczasowy, maj moc zobowizujc, amianowicie predysponuj do postpowa-nia zgodnego znimi, a i powstrzymuj od zachowa przeciwnych ( Dyczewski2001). Nie chodzi o przypadkowy zestaw war-toci, ale o takie wartoci, ktre zapew-niaj wszechstronny rozwj jednostek

  ispoeczestwa. Wstaroytnej Grecji byy to prawda, dobro i pikno. Nowoczesne spoeczestwo potrzebuje dopenienia tra-dycyjnych zestaww nowymi wartociami. Wspczenie podkrela si warto igod-no osoby ludzkiej (Tyszka 1993).

  Druga koncepcja kultury to zrelatywi-zowana wizja kultury, osnuta na kanwie konsumpcjonizmu. Zygmunt Bauman uwaa, e obecnie wref leksji nad kultur potrzebny jest nowy paradygmat i jako najwaciwsz metafor widzi spdzielni spoywcw. Taka metafora zakada, e z bardzo rnorodnej oferty propozycji kultury, ktrych si nie wartociuje, mo-na wsposb dowolny wybiera to, na co si ma ochot. Nacisk zosta pooony nie na wychowanie, ale na wytwarzanie kon-sumentw, wrcz uwodzenie i cakowit swobod wyboru (Bauman2011). Gordon Mathews mwi z kolei o globalnym su-permarkecie kultury, z ktrego wszyscy korzystaj iktry jest przyczyn dylematw wspczesnego czowieka z tosamoci kulturow ( Mathews2005). Przed kadym pedagogiem, jak zreszt przed kadym czowiekiem, stoi zadanie opowiedzenia si

 • 4 Wychowanie Muzyczne 5 2012 http://www.wychmuz.pl http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 5 2012 5

  Kultura

  za jedn zdwch koncepcji kultury, bo ma to swoje konsekwencje wcodziennej pracy pedagogicznej.

  Jedn z podstawowych funkcji kul-tury, wymienian niemal we wszystkich pracach omawiajcych zagadnienie, jest zachowanie cigoci