de sneuper nummer 1, juli 1987

Click here to load reader

Post on 04-Jul-2015

137 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eerste nummer van ons verenigingsblad uit juli 1987. Toen we ons nog 'Officieel orgaan van de vereniging van amateur-archiefonderzoekers verbonden aan het streekarchief te Dokkum' noemden. Vier gestencilde pagina's A4 maar liefst! Meer informatie en lid/abonnee worden via http://www.HVNF.nl

TRANSCRIPT

  • 1. OFFIZTEQFGAAALIZANE VERENTGIHIG VAN Afd/ REUR ARCHIEF-OIJDERZOBKERS' VERHONDEIJ AAA' IIET STREEKARGYIF TE' DOKKUMi j JAARGMIG - rm.i* V

2. "DE SNEUPER"Cfficiaal nrgaan van de Uareniging van mateur varbandan aan het Straekarchivariaat ta Dokkum.Jaap Haeringa Eimert Smits Reindar TolsmaRedaktia:UN DE REDRKTIEUaor u ligt net eerste nummer van het niaume kontaktblad van dnza var- eniging van Amateur Rrchiefdnderzoe- kers.mat is precies da bedoeling er van? Tot nu toe hebt u,met ons,vast kun nen stellen det de laden nnzer uer- eniging aan elkaar hangen als los zand.Vasta oezoekers van ons "club lokaal,Rondmag te Dokkum,metan vael meer ven het reilen en zeilan der vereni- ging en het mel en mee uan het in uoelige baren geraakta Streekarchiva riaat dan laden uelke mcmenteel wei- ni Cijd hbn om hat archief te ae znakcn.voor laden welke niet os de dinsdagauond,veste ontmoetingsavond van veel laden,maar overdag het ar- chief bezneken geldt het avenzeer.Het voorlopige bestuur,vooreerst ta vens de redaktie vormend,mil daar graag iats aan varandaren.Det ZDU kunnen docr middel van dit kontakt- blaadja.Het ligt in da bedoaling om hat b; aa3je minstens vier kaar ne:jaa:te laten verschijnen. Het zou gevuld kunnen worden mat ce- stuursmecedelingcn,gebeurtanissen in de uereniqing,uerkzaamneden en verslagen daaruan van nnze verenigin mededelingen van lecen,vragen uan laden,enz. Dit arste nummer wordt gaheel ga- uuld dan:de radaktie,maar vdortaan wordt gerekend op bijdragen ven onze leden. maar danken mij dan aan? Misschien heeft u een bapaald anser-zoek afgaslnten,eenfnedeelte van eengenaalugie klaar en milt u daar kurt Verslag Van dnen.Wisschien : ak zit u met depaalde Uragen uaaruuor u de hulp uilt inroaoen van madeleoen.Dergelijke hijdragenuragen kunnen voortaan gedeooneerd worden in de ideenous dia geplaatst uurdt op net Straekarchivariaat.Wij rekenan op um madewerking! Dit aerete nummer is,takt met onze laden, naast het kon- ook bedueld omonze vereniging naar huiten tne be- - eersta jaargeng- Fennewei 22, - Rugebolstn19, - De Lyts Ein 15, Uosternljkerk het Streckarchiuariaat aan d:- nummer 1 - juli 1987 -nrchiefonderzoekersHantumeruitburen Dokkumkend ca laten worden,een stukje propaganda dus voor onze jonge uer eniging.Schrnom u dus niet om dit nummer aan belangstellenden te ge- ven.wij zullen zorgen dat er op het Straekarchivariaat steeds vol- doende axamplaran aanwezig zijn.lo kan elke bazoeker kennis maken met onze uereniging.VAN DE BESTUURSTAFELDaze bijdrage uan bastuurswage zal voornamelijk aestaan uit aen uit- aanzatting van het hoe en maarom van een vereniging van "sneugers",m. a.w.:DE DDELSTELLINGEN van onze veraniging!Het hierboven al geconstateerda "als los zand aan elkaar hangen" van bezoekers van hut Straekarchi- variaat aan de Rondweg te Ookkum heeFt,ander ausnicin ven de arcn varis de hear U. T.Keune,geleid tc het oprichten van onze vereniging.Det gabaurde officieel np 2-12-1Q& Immers er is zoveel uerk voor onze ueranigin. ln de earste nlaats is : aar Wct te werkstclligan ved aar Datar mcntakt tussan de bezoekers.Han meet weari een ander mee bazig is,Kan eventdi ael helpen als man Dij hat aigen onderzoak iats uindt det voor een ander belangrijk kan zijn. In een volgend nummer zal can : ok een vclledige ledenlijs:geplaatst werden met opgave van de onderwar- pen maar elk mee bazig is! Uerder kan onze vereniging ook in net algemeen maeuerken aan ne:nu een juista manier functianaren um.net Streekarchivariaat.hat gaven ' Van meer Dekendhaid aan nat arcniu en uat man er man eden,net een ,:eatje op mag helpen van beginnen- de nnoerzoexers,het maken van pro1 : agenda in ha:aigemeen voor net Straekarchivarlaat en haar uerkzaa neden.____________________J 3. Dok op het archief zalf kan ooor le- den iets gedaen worden aan hat beter functioneren van het Streekarcnivari aat en aan hat beter toegankelijk ma kan van verschillende bronnen.Zo is te denken aan: - hat maken van klappars van gegevan bestanden- het maken van copien van aloers bestaande klapoers of het kopen er van (o. a. mark uan oe Fraonen Fan de nrgivan)- hat inbrangan van boeken en andara gegeuans,eigandom uan leden,zoda ook anderen deze kunnen raadplegen- het maken van copien van Doop- Trnuw- en Lidmatenboeken [DTH's) aanwezig op hat Rijksarchiaf te Leeuwarden.Dit betraft dan DTB's van dorpan uit de omgouing. - het doen van genealogisch- en ook straekondarzoek en has aan elkaar beachikbaar stellan van de gevan- den gogeuens- het (mat een graa;of allean)saman stnllan van publikatias- het aanschaffen van bronnenbaaken- het helpan bijgauen van een gene- alogiakursus of Rursus"0ud Schrifi- alles mat varder ala nuttig voor het Streekarchivariaat en naar be- zoekars gezien uordt. Hoe grcter het aantal laden van onzevereniging hoe maar van bovanstaanoaverwezanlijkt kan worden.Laat hat wel ouioelijk zijn dat leden niet heaven mee te marken aan gezamenlij- ke aktiviteiten:dat moet op vrijwil lige basis gascniedan.VAN DE BZSTUURS QFEL 2Maast dit algamene stuk informatie uillen wij onze laden toch ook kan- nis latan naman van hataen oa afga- lopen tijd door hat bastuur is be- spkan. In oe eerste slaats haeft har bestuu gamaanc om onze uereniginq : och een mat officilar karakter ta moeten ga ven.Daartoe zijn statuten ontuarpen malke op een tehouden algemene uer- gaoering in september kunnen worden besproken en Vastgelegd.Daarna zul- lan ze aan een notaris ter goaokeu- ring uorden voorgelagd wearna er een akte van kan worden opgemaakt.Ran- bieding aan de Kamar van Koophandal is dan het officile sluitstuk.Verde:zal eigen briefpaoier uorden aangeschaft en zullen aigandommen van oe voreniging van een amblaam worden voorzian.J Tot de algamena vergadering in sep tember zullan de in december aange wezen personen in hat bestuur zit- ting houden. Uit naam van de vereniging is Jaau Heeringa lid geworden van de Freo- nen fan de nrgiven yn Frysln.Deze vereniging heeft al tientalla klappers van qegavensbastanden ge- maakt en via Jaap kunnen wij voor onze omgauing balangrijka klanprs aanschaffen.De. eerste klappers z intussen al oesteld. Dat ar garagald een niauwsbriaf za verschijnen heeft u inmiddels ook ontdekt en de ideenbus van onze I vereniging krijgt hopelijk eveneen$ uoldoenoe belangstelling. Di' STREEKHRCHIVRRIS. Zoals u aliicht meet haefc ae naar w. T. Keune,na Dijna 25 iaar aa Straakarcniuaris te zijn gawaast,per 1 juli zijn Functie neargeiegd uegens nat beroiken van de sonsioa.qerechtigde leeftijd. Gnze vereniging is vertagenworciq' gamaast bij het officile afscheid ten stadhuiza te Dokkum,uaarna og een later tijdstip nog een wet in-,formaal samenzijn van de near