godiŠnji plan rada ministarstva graditeljstva i

of 51 /51
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA GODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA ZA 2014. GODINU

Author: others

Post on 23-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

                             
                       
2
SADRAJ
Predgovor ministrice graditeljstva i prostornoga ureenja ................................................................. 3 Uvod ……………. ...................................................................................................................................... 5 Saeti prikaz posebnih ciljeva iz Godišnjeg plana rada ........................................................................ 6 Organizacijska struktura ....................................................................................................................... 7 Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama ..................................................................................................... 8
1. Kabinet ministrice..................................................................................................................... 8
3. Glavno tajništvo Ministarstva ................................................................................................ 13
4. Uprava za graditeljstvo i energetsku uinkovitost u zgradarstvu .......................................... 24
5. Uprava za prostorno ureenje, pravne poslove i EU fondove ............................................... 37
6. Uprava za dozvole dravnog znaaja...................................................................................... 43
8. Samostalna sluba za odnose s javnošu i informiranje ........................................................ 58
Financijski plan ................................................................................................................................... 50 Pravne osobe druge razine ................................................................................................................. 50
3
Da bi se ostvarila vizija Ministarstva graditeljstva i
prostornoga ureenja koja glasi: „Odrivi razvitak
Republike Hrvatske kroz uinkovitu brigu za zaštitu
i ouvanje prostora“, Ministarstvo je definiralo
svoje strateške ciljeve: svrhovito organizirati
korištenje i namjenu prostora, unaprijediti stanje u
podruju graditeljstva i stanovanja te stvoriti
regulativni okvir i administrativne kapacitete
usmjerene na poticanje energetske uinkovitosti i
praenje ušteda.
mjeri odreen sloenošu okoline u kojoj djeluje. Okolina rada Ministarstva odreena je, s jedne
strane, ulaskom u Europsku uniju kojim smo prihvatili velik broj jasno definiranih standarda koji od
ministarstava zahtijevaju prilagodbu odreenih odredbi zakona i poveanje uinkovitosti, dok, s
druge strane, postoji veliki broj meunarodnih akata drugih meunarodnih organizacija koji
zahtijevaju uinkovito i djelotvorno Ministarstvo.
Stoga djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureenja obuhvaa poslove koji se
odnose na zaštitu i ouvanje prostora u skladu s politikom odrivog razvitka Republike Hrvatske.
Prostornim ureenjem osigurava se gospodarenje, zaštita i upravljanje prostorom kao osobito
vrijednim i ogranienim nacionalnim dobrom, ime se ostvaruju uvjeti za društveni i gospodarski rast,
zaštitu okoliša i racionalno korištenje prirodnih i povijesnih dobara. Da bismo uveli reda u prostor
nuno je da itav proces bude javan, transparentan, pojednostavljen te da procedure budu
ujednaene i brze. Temeljitu reformu ovog podruja predstavlja i donošenje tri nova zakona koji su
na snazi od 01. sijenja 2014. godine: Zakon o prostornom ureenju („Narodne novine“ broj
153/2013), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/2013) i Zakon o graevinskoj inspekciji
(„Narodne novine“ broj 153/2013) .
Zakonom o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/2012 i
143/2013) pokrenut je znaajan projekt sreivanja stanja u prostoru, kojim se eli što vei broj
postojeih nelegalnih graevina registrirati i ukljuiti u pravni promet. Veliki broj graana uvidio je
rješenja o izvedenom stanju. Zbog što uinkovitijeg rješavanja ovih zahtjeva osnovana je krajem
2013. godine Agencija za ozakonjenje nezakonito izgraenih zgrada.
Zapoeli smo uspostavljanje Informacijskog sustava prostornog ureenja ( ISPU ). Informacijski sustav
prostornog ureenja podloga je na kojoj e se temeljiti sustav e-dozvole. U jednu cjelinu spojeni su
Geoportal, katastar i prostorni planovi što krajnjem korisniku tj. svakom graaninu omoguava
jednostavan pristup informacijama o pravilima korištenja prostora.
Sustav e-dozvole, transparentan, lako pristupaan i vidljiv svim sudionicima, ali i brojnim nadzornim
tijelima, sustav je koji e pojednostaviti i ubrzati izdavanje graevinskih i uporabnih dozvola ime e
se smanjuju ukupni troškovi gradnje, a poveava pravna sigurnost, povjerenje investitora, graana i
drugih pravnih subjekata u sustav gradnje.
Regulatorni okvir kojim se ureuje podruje graditeljstva treba poticati odrivu gradnju sigurnijih,
pristupanijih te zdravstveno i ekološki prihvatljivijih graevina. Potrebno je graanima osigurati
pristupane uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja i sprijeiti
socijalnu iskljuenost što se nastoji postii intenziviranjem društveno poticane stanogradnje kroz
programe POS, POS+ i programom najma dravnih stanova.
Ulaskom u Europsku uniju velik naglasak stavljen je na energetsku uinkovitost. S obzirom da su
zgrade najvei pojedinani potrošai energije, energetska uinkovitost u graditeljstvu predstavlja
veliki potencijal za energetske i ekološke, ali i ekonomske uštede. Energetska uinkovitost u podruju
obnove postojeih zgrada nudi mogunost za otvaranje novih radnih mjesta i ponovan uzlet
graevinske djelatnosti uz istodobnu brigu o okolišu i ostvarivanje ušteda krajnjim korisnicima.
Tijekom 2014. godine nastavit emo sa s programom energetske obnove zgrada javnog sektora , a
zapoeti programe energetske obnove obiteljskih kua i višestambenih zgrada.
5
Uvod
Izrada Godišnjeg plana rada obveza je izrade u svim tijelima dravne uprave pa tako i
Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureenja, sukladno lanku 34. Uredbe o naelima za
unutarnje ustrojstvo tijela dravne uprave (NN 154/11 i 17/12).
Godišnji plan rada sadri prikaz specifinih ciljeva tijela dravne uprave u odreenoj godini:
- Izrade nacrta propisa
- Inspekcijski nadzor
- Praenje stanja u pravnim podrujima iz djelokruga tijela dravne uprave
- Ciljeve koji su vezani uz ciljeve sadrane u strateškom planu
Ciljevi izrade i donošenja Godišnjeg plana rada su slijedei:
1. Specifine ciljeve konkretizirati na godišnjoj razini – što elimo postii, tko je zaduen
i u kojem roku e nešto biti izvršeno
2. Lakše i objektivnije ocjenjivanje rada dravnih slubenika pod uvjetom da su zadaci i
ciljevi jasno definirani i delegirani
3. Razvoj sustava odgovornosti
Godišnji plan rada u svojoj strukturi sadri prikaz zadaa i poslova Ministarstva u odreenoj
godini, te podatke o ciljevima koji se planiraju tim zadaama ostvariti, a vezani su uz ope i
posebne ciljeve sadrane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koji se izrauju
sukladno Zakonu o proraunu.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureenja za 2014. godinu ima 72 specifina cilja.
Tablica 1. Ukupan prikaz specifinih ciljeva prema strateškom planu
U 2014. godini ukupan broj planiranih aktivnosti iznosi 260, od ega je 175 provedbenih.
Tablica 2. Ukupan broj aktivnosti prema vrstama
1 2 3
1. Kabinet ministrice
5
zgradarstvu 17 13 10 3
5.
fondove EU 5 2 1 1
6. Uprava za dozvole dravnog znaaja
5 4 2 2
5 5 5
informiranje 5
RB Naziv ustrojstvene jedinice
1. Kabinet ministrice 5 0 5 0 2 0
2. Samostalna sluba za unutarnju reviziju 7 0 0 0 7 0
3. Glavno tajništvo Ministarstva 88 6 78 0 4 0
4.
uinkovitost u zgradarstvu 73 22 42 2 16 1
5.
poslove 45 8 26 6 6 0
6. Uprava za dozvole dravnog znaaja 22 4 18 0 0 0
7. Uprava za inspekcijske poslove 15 0 3 5 5 1
8.
RB Naziv ustrojstvene jedinice Ukupan
broj aktivnosti
2. Samostalna sluba za unutarnju reviziju
MINISTRICA
3.1.1. Sluba za ljudske potencijale i ope poslove
3.1.2. Sluba za informatike poslove i pisarnicu
3.2. Sektor za financije
3.2.2. Sluba za pravne poslove, nabavu i sig poslove
4.1. Sektor za graevinarstvo
4.1.2. Sluba za graevinsko- tehniku regulativu
4.1.3. Sluba za stanogradnju
4.2.1. Sluba za energetsku uinkovitost
4.2.2. Sluba za EU poslove i projekte
4. Uprava za graditeljstvo, energetsku uinkovitost, stanovanje i komunalno
gospodarstvo Pomonica ministrice
fondove Pomonik ministrice
5.1.1. Sluba za prostorne planove i regulativu
5.1.2. Sluba za europske poslove i fondove EU
5.2. Sektor za pravne poslove
5.2.1. Sluba za zakonodavstvo i meunarodne pravne poslove
5.2.2. Sluba za albe i zastupanje
6. Uprava za dozvole dravnog znaaja
6.1. Sektor za lokacijske dozvole i investicije
6.1.1. Sluba za lokacijske dozvole
6.1.2. Sluba za investicije
6.2.1. Sluba za graevinske dozvole
6.2.2. Sluba za uporabne dozvole
7. Uprava za inspekcijske poslove
Pomonik ministrice
7.1. Sektor podrunih ureda i jedinica graevinske inspekcije
7.1.1. Podruni ured u Zgarebu
7.1.2. Sluba za Zagrebaku upaniju
7.1.2. Podruni ured u Splitu
7.1.3. Sluba podrunih jedinica - odjeli priobalne Hrvatske
7.1.4. Sluba podrunih jedinica - odjeli kontinentalne Hrvatske
7.1.5. Sektor središta graevinske inspekcije
7.2.1. Sluba središta graevinske inspekcije
7.2.2. Sluba pravne podrške i praenja rada graevinske...
Internal person
T MORA OBAVITI
STRATEŠKE/PLANSK E DOKUMENTE
Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo
Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica?
strategiju, na smjernice ekonomske
Z-Zakonodavna, P-Provedba,
I- Inspekcija/Nadzor
1.
Obavljati strune i administrativne poslove za ministricu i zamjenika ministrice u cilju omoguavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih slubenih zadataka i protokolarnih obveza
Obavljanje strunih, organizacijskih i tehnikih poslova protokola za potrebe ministrice i zamjenika ministrice; predlaganje, provedba i koordiniranje aktivnosti vezanih za slubene sastanke, protokolarne obveze i putovanja; koordiniranje poslova vezanih uz ostvarenje plana i programa rada Ministarstva; praenje metodologija rada, postupaka i strunih tehnika od utjecaja na rad Ministarstva; suradnja s Vladom RH, Hrvatskim saborom i njihovim tijelima radi pripreme materijala za potrebe
Kontinuirano obavljanje slubenih zadataka i protokolarnih poslova
Tajnica Kabineta ministrice
Kabineta ministrice; obavljanje poslova multilateralne i bilateralne meunarodne suradnje Ministarstva s nadlenim tijelima i meunarodnim organizacijama; obavljanje i drugih poslova iz svoga podruja rada.
2. Davati mišljenja i oitovanja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa
Davanje mišljenja i oitovanja na prijedloge propisa i drugih akata te objedinjavanje mišljenja drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva na iste.
Broj riješenih predmeta Tajnica Kabineta
ministrice kontinuirano
P
3.
Davati odgovore iz djelokruga Ministarstva na upite javnopravnih tijela i drugih pravnih osoba te predstavke graana
Pripremanje odgovora na pitanja i pozive upuene Kabinetu ministra te prijedloge za imenovanja; kontaktiranje s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u svezi s predstavkama graana i pripremom informacija za potrebe Kabineta ministrice; suradnja s Vladom RH, Hrvatskim saborom i njihovim tijelima radi pripreme materijala za potrebe Kabineta ministrice.
Broj danih odgovore na upite i oitovanja na predstavke
Tajnica Kabineta ministrice
Broj pripremljenih nastupa u medijima
Glasnogovornica kontinuirano / P
Obavljati poslove koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Ministarstva u medijima
U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordiniranje poslova vezanih za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošu Ministarstva, koordiniranje komunikacije s medijima, komunikacije u poslovima Ministarstva od javnog znaaja, komunikacije u odnosima sa zajednicom, interne komunikacije i komunikacije s drugim ministarstvima; obavljanje poslova vezanih za planiranje, koordiniranje i provedbu medijskog, promidbenog i edukacijskog prezentiranja aktivnosti Ministarstva; analiziranje izvještavanja medija o radu Ministarstva.
Broj provedenih aktivnosti u medijima
Tajnica Kabineta ministrice
RB SPECIFINI
MORA OBAVITI
STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE
VRSTA AKTIVNOSTI
Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo
Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica?
strategiju, na smjernice ekonomske
Z-Zakonodavna, P-Provedba,
I- Inspekcija/Nadzor,
1
Obavljanje unutarnjih revizija sukladno Strateškom planu unutarnje revizije za razdoblje 2014. - 2016. godine i Godišnjem planu unutarnje revizije za 2014. godinu
Izraena konana revizijska izvješa za svaku pojedinu reviziju obavljenu u 2014. godini
Samostalna sluba za unutarnju reviziju
31.12.2014.
A
2
Samoprocjena kvalitete rada unutarnje revizije
Izvješe o unutarnjem vrednovanju za 2014. godinu
Samostalna sluba za unutarnju reviziju
31.12.2014. A
Izrada Strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2015.-2017. godine
Izraen Strateški plan za razdoblje 2015.- 2017.godine
Samostalna sluba za unutarnju reviziju
31.12.2014. A
12
4
Pregled opih i specifinih ciljeva unutarnje revizije za sljedeu godinu i prijedlog revizija koje e se obaviti u 2015. godini
Izrada Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2015. godinu
Izraen Godišnji plan za 2015. godinu
Samostalna sluba za unutarnju reviziju
31.12.2014.
A
Izrada Godišnjeg izvješa o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2014. godinu
Izraen obrazac GI-UR za 2014. godinu
Samostalna sluba za unutarnju reviziju
31.12.2014. A
Izraena izvješa o aktivnostima unutarnje revizije
30.06.2014. 31.12.2014.
A
Mišljenje unutarnje revizije o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za podruja koja su bila revidirana u 2013.godini - Prilog 5 Izjavi o fiskalnoj odgovornosti
Izraeno Mišljenje unutarnje revizije - Prilog 5 Izjave o fiskalnoj odgovornosti
28.02.2014. A
ZADATAK/ AKTIVN
T MORA OBAVITI
STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE
VRSTA AKTIVNOSTI
Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo
Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica?
strategiju, na smjernice ekonomske
Z-Zakonodavna, P-Provedba,
I- Inspekcija/Nadzor
Prikupljanje prijedloga i izmjena dopuna Uredbe o unutarnjem ustrojstvu po Upravama
Donošenje Uredbe Sektora za ljudske potencijale, ope i tehnike poslove
po potrebi Z
2 Zakonito i uinkovito upravljanje ljudskim potencijalima
Izrada Prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu MGIPU
Donošenje Pravilnika
po potrebi
Donijet Plan prijma u dravnu slubu
po potrebi
Donijet Plan prijam na struno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
po potrebi
Izraena rješenja po potrebi
Izrada i auriranje Plana brojanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
Donijet Plan po potrebi
5 Odravanje zgrada i prostora MGIPU
Organizacija poslova u vezi odravanja zgrada MGIPU i prostora kojima upravlja Ministarstvo
Kontinuirana funkcionalnost zgrada
Prikupljanje,izrada i dostava rješenja o ocjeni dravnih slubenika i namještenika MGIPU
Unos ocjena u osobni oevidnik, osobni dosje i Registar zaposlenih u javnom sektoru
Sluba za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
oujak 2014.
Prikupljanje mišljenja rukovoditelja unutarnjih ustrojstvenih jedinica o planu korištenja godišnjih odmora uzimajui u obzir elje slubenika i namještenika
Izrada i dostava rješenja o godišnjem odmoru za 2014. godinu za svakog slubenika i namještenika MGIPU
svibanj 2014. P
Funkcija registra zaposlenih u javnom sektoru
po potrebi/kontinuirano
zadnji radni dan u mjesecu
P
Izraeni osobni dosjei
Izraeni osobni oevidnici
Voenje matine knjige radnika za svakog dravnog slubenika i namještenika MGIPU
P
Izrada teksta javnog natjeaja i oglasa za prijama u dravnu slubu
Izrada rješenja o prijamu u dravnu slubu i rasporedu na radno
po potrebi/kontinuirano
P
15
Izrada teksta javnog natjeaja i oglasa za prijam u dravnu slubu
mjesto
po potrebi/kontinuirano
po potrebi/kontinuirano
P
Izrada i objava uputa kandidatima o opisu poslova, podacima o plai radnog mjesta, nainu testiranja te izvorima za pripremu provjere znanja
po potrebi/kontinuirano
po potrebi/kontinuirano
P
Izrada teksta javnog poziva za podnošenje prijava za struno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u MGIPU
Izrada ugovora i programa o strunom osposobljavanju
po potrebi/kontinuirano
po potrebi/kontinuirano
P
Izrada odluke o imenovanju lanova komisije za provedbu postupka javnog poziva
po potrebi/kontinuirano
po potrebi/kontinuirano
po potrebi/kontinuirano
Odluivanje o pravima, obvezama i odgovornosti slubenika ( raspored na radno mjesto, premještaj,prestanak dravne slube)
Izraena rješenja
po potrebi/kontinuirano
Odluivanje o pravima, obvezama i odgovornosti slubenika ( raspored na radno mjesto, premještaj,prestanak dravne slube)
po potrebi/kontinuirano
Izrada rješenja vezano za materijalna prava slubenika i namještenika temeljem Kolektivnog ugovora za dravne slubenike i namještenike
po potrebi/kontinuirano
Izrada rješenja vezano za materijalna prava slubenika i namještenika temeljem Kolektivnog ugovora za dravne slubenike i namještenike
P
P
po potrebi/kontinuirano
Uspješno završena izobrazba
Izobrazba dravnih slubenika -objava programa izobrazbe na web stranici MGIPU
P
Praenje realizacije ranije zakljuenih ugovora o meusobnim pravima i obvezama izmeu MGIPU i dravnog slubenika vezano za financiranje troškova školarine
P
Praenje realizacije ranije zakljuenih ugovora o meusobnim pravima i obvezama izmeu MGIPU i dravnog slubenika vezano za financiranje troškova školarine
po potrebi/kontinuirano
po potrebi/kontinuirano
P
Praenje statusnih stanja dunosnika, dravnih slubenika i namještenika
Izraena rješenja
po potrebi/kontinuirano
po potrebi/kontinuirano
Sluba za informatike poslove
Cilj je da projekti informatizacije uprava uspiju
po potrebi/kontinuirano
Informatika zaprima i obrauje zahtjeve za nabavu informatike opreme te prosljeuje nadlenim slubama na realizaciju
Informatika oprema mora zadovoljavati minimum za rad odreenih sistemskih i aplikacijskih sustava
po potrebi/kontinuirano
Informatika obavlja strune poslove najsloenijih oblika pomoi korisnicima informatikih resursa te odravanja raunalne i programske opreme te izrauje izvješa.
Pomo mora biti efikasna - uporaba help desk baze
po potrebi/kontinuirano
Edukacija mora biti organizirana i uinkovita
po potrebi/kontinuirano
Informatika daje savjete za efikasniji rad drugih ustrojstvenih jedinica, vrši edukaciju i uvodi nova pravila za efikasniji rad
Iz savjeta mora proizai uinkovitost
po potrebi/kontinuirano
14 Razvoj sustava za skeniranje dokumenata
Uvodi se skeniranje u aplikativnom sustavu za voenje dokumenata u podrune jedinice
Poveanje efikasnosti rada uvoenjem skeniranja dokumenata u podrune jed.
listopad 2014.
Poveanje pouzdanosti informatikog sustava MGIPU
studeni 2014. P
Informatika radi na smanjenju troškova unutar informacijskog i telekomunikacijskog sustava
Promjenama u ICT sustavu se trebaju smanjivati troškovi - vidljivo na raunima ICT- a
po potrebi/kontinuirano
Obavljanje poslova primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i rasporeivanja, upisivanja u odgovarajue evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvoenja i njihova uvanja u pismohrani
Broj evidentiranih pismena i dokumenata
kontinuirano P
Odravanje zgrada i prostora Ministarstva
Organizacija poslova u vezi odravanja zgrade Ministarstva i prostora sa kojima Ministarstvo upravlja
Kontinuirana funkcionalnost zgrada
poslove
Funkcionalnost kotlovnice, instalacija, ureaja i vozila
kontinuirano P
išenje i odravanje radnih prostorija i okoliša
kvadratura oišenog prostora
Povezivanje propisa s proraunom radi fiskalne odgovornosti
Dostavljen obrazac u MFIN
raunovodstvo kontinuirano
P
20
2016.
20
sustava financijskog upravljanja i kontrola
Izrada mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata drugih tijela dravne uprave
Dostavljeno mišljenje kontinuirano P
Dostavljeno obrazloenje
31.03.2014. P
Dostavljeno obrazloenje
P
Izrada i dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
Dostavljena Izjava 31.03.2014. P
Dostavljanje upute kontinuirano P
Usvojen prijedlog prorauna ili preraspodjele proraunskih sredstava
prema rokovima MFIN
Propisno obraunata plaa
Izvršenje prorauna sukladno planu
Provedena raunska kontrola
Financijski izvještaji dostavljeni u roku
za mjeseni do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, za tromjeseni, polugodišnji i devetomjeseni do 10.-og u mjesecu za prethodno razdoblje, za godišnji do 15.02. tekue godine za preth. godinu, za kons. do 31.03. tek.god.za pret.godinu
Z
sa svakom isplatom dohotka
Obraun plaa i ostalih primanja dunosnika, dravnih slubenika i namještenika, te obraun i isplata dohotka od intelektualnih i ostalih usluga
Isplaena plaa sa svakom isplatom dohotka
Z
22
P
Obavljanje poslova vezanih za uplatu i isplatu preko kunske i devizne blagajne
Izvršena uplata/isplata kontinuirano P
Sve planirane aktivnosti provedene u zakonskim rokovima
kontinuirano P
21 Osiguranje kvalitetnih internih procedura za financijsko upravljanje
Praenje propisa i izrada internih procedura
Potpis elnika i objava na web stranici
kontinuirano P
Izrada strateškog plana 2015.-2017.
30.04.2014. P
Izraeno godišnje izvješe
Izraen godišnji plan i objavljen na web stranici
31.10.2014. P
Izraeno polugodišnje izvješe
Izraen izvještaj o radu i objavljen na web stranici
30.04.2014 P
Provoenje pripremnih radnji za godišnji popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, uredskog materijala
Usklaeno stvarno stanje imovine i obveza s posebnim knjigama, popis imovine predan do 31.12.2014.
31.12.2014.
P
23
Priprema godišnjeg plana nabave
Pripremljen godišnji plan nabave
poslove, nabavu i sigurnosne poslove
30.10.2014.
A
28.02.2014. P
Provedba postupaka javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva
kontinuirano cijele godine
Sklopljeni ugovori o javnoj nabavi
kontinuirano cijele godine
Izraena evidencija o postupcima nabave
kontinuirano cijele godine
31.03.2014.
P
30.03.2014.
P
prema potrebi
25 Zaštita od poara te zaštita na radu
Organizacija poslova u svezi zaštite na radu i zaštite od poara
Broj nezgoda na radu, broj poara
kontinuirano cijele godine
RB SPECIFINI
MORA OBAVITI
STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE
VRSTA AKTIVNOSTI
Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?
Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i
zadataka, najnia ustrojstvena
neku drugu sektorsku strategiju, na
smjernice ekonomske i fiskalne politike, zakljuke Vlade.
Z-Zakonodavna, P-Provedba,
I- Inspekcija/Nadzor,
1
Pravilnik o sadraju projekata donesen i objavljen Pravilnik
Sektor za graditeljstvo; povjerenstvo
2015
Z
Sektor za graditeljstvo; povjerenstvo
Pravilnik o nadzoru i gra. dnevniku donesen i objavljen Pravilnik
Sektor za graditeljstvo; povjerenstvo
Sektor za graditeljstvo; povjerenstvo
MGPU; povjerenstvo
imenovanim tijelima i o drugim pitanjima graevnih proizvoda
donesen i objavljen Pravilnik
donesen i objavljen Tehniki propis
Sektor za graditeljstvo
II. kvartal Z
donesen i objavljen Tehniki propis
Sektor za graditeljstvo
IV. kvartal Z
Poveanje broja mjera kojima se potie projektiranje, izvoenje i uklanjanje graevina i njihovih dijelova na odriv nain
koliina (broj) poticajnih mjera
2015
Z,P
Poveanje broja mjera kojima se potie proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih graevnih proizvoda
koliina (broj) poticajnih mjera
koliina (broj) donesenih rješenja
P
Sektor za graditeljstvo
koliina (broj) prijavljenih/odobrenih tijela
koliina (broj) imenovanih tijela
koliina (broj) izdanih suglasnosti
koliina (broj) izdanih suglasnosti
koliina (broj) izdanih suglasnosti
Mišljenja, objašnjenja, tumaenja propisa iz ueg podruja graditeljstva, i sl.
koliina (broj) izdanih mišljenja, objašnjenja, tumaenja
Sektor za graditeljstvo
kontinuirano P
Rad u povjerenstvu, tehnikom odboru i vijeu drugog tijela, i sl.
koliina (broj) povjerenstava, tehnikih odbora i vijea drugog tijela
Sektor za graditeljstvo
Meunarodna suradnja - EU, WTO, ukljuujui kontaktne toke, focal points, SOLVIT, notifikacije, portal YourEurope, IMI
koliina (broj) postupanja u poslovima meunarodne suradnje
Sektor za graditeljstvo
Sektor za graditeljstvo
koliina (broj) postupanja u poslovima suradnje s gospodarskim subjektima
Sektor za graditeljstvo
Sektor za graditeljstvo
koliina (broj) ostalih nespomenutih normativnih i strunih poslova
Sektor za graditeljstvo
koliina (broj) planova i programa
Sektor za graditeljstvo
Sektor za graditeljstvo
dnevna aktivnost (kvantificiranje je neproduktivno)
Sektor za graditeljstvo
4
Poticanje prikupljanja i obrade podataka za primjenu propisa u uem podruju graditeljstva, a osobito za djelovanja na graevinske konstrukcije
Uspostavljanje sustava prikupljanja i obrade podataka potrebnih za primjenu propisa u uem podruju graditeljstva
uspostavljen sustav Sektor za graditeljstvo
IV. kvartal
P,A
priprema za ugovaranje korištenja prikupljenih i obraenih podataka za potrebe primjene u propisima u uem podruju graditeljstva
koliina (broj) ugovorenih skupina podataka
Sektor za graditeljstvo
IV. kvartal P.A
priprema za ugovaranje obrade i korištenja prikupljenih podataka za potrebe primjene u propisima u uem podruju graditeljstva
koliina (broj) ugovorenih skupina podataka Sektor za
graditeljstvo IV. kvartal P.A
priprema za ugovaranje prikupljanja, obrade i korištenja podataka za potrebe primjene u propisima u uem podruju graditeljstva
koliina (broj) ugovorenih skupina podataka
Sektor za graditeljstvo
IV. kvartal P,A
RB
T MORA OBAVITI
STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE
VRSTA AKTIVNOSTI
Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?
god to mogue.
ustrojstvena jedinica?
Kada aktivnosti/zadaci
drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne politike, zakljuke
Vlade.
5
Provoenje nadzora nad APN-om i Agencijama koje provode POS (Poticanu stanogradnju)
Tehnika podrška Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN-u) na dovršenju preuzete i zapoete gradnje iz Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata, do potpune gotovosti graevina, odnosno okonanog obrauna, uporabne dozvole i primopredaje graevina
redovna aktivnost
kontinuirano
Provedba etairanja zgrada i uknjiba u zemljišnim knjigama objekata sagraenih za potrebe stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata u ranijim razdobljima
redovna aktivnost
kontinuirano P
Provoenje nadzora nad Agencijama kod izgradnje stanova i kreditiranja izgradnje obiteljskih kua redovna aktivnost
Sektor za stanogradnju, stanovanje i komunalno gospodarstvo
kontinuirano A
29
Nadzor nad APN-om kod izgradnje i kupnje stanova za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava
redovna aktivnost
kontinuirano A
Donošenje, usklaivanje i preispitivanje propisa iz podruja komunalnog gospodarstva, rješavanje predstavki te voenje baze podataka.
Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu donesen i objavljen
Zakon
IV. kvartal 2014.
Strateški plan MGIPU 2014-2016; Plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu
Z
Sektor za stanogradnju, stanovanje i komunalno gospodarstvo
kontinuirano A
Rješavanje predstavki i upita, davanje mišljenja i uputa te pruanje podrške dravnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave iz podruja komunalnog gospodarstva
redovna aktivnost
kontinuirano P
Prikupljanje podataka od jedinica lokalne samouprave za potrebe praenja provedbe Zakona o najmu stanova odnosno izmjena i dopuna Zakona o najmu
redovna aktivnost
kontinuirano
Strateški plan MGIPU 2014-2016; Plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu
A
Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova
donesen i objavljen Zakon
2014. Z
Donošenje Odluke za jednogodišnje razdoblje o rasporeivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoi iz Dravnog prorauna gradovima i opinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva
donesena i objavljena Odluka
I. kvartal 2014.
broj razmotrenih zahtjeva i analiza
Sektor za stanogradnju, stanovanje i komunalno gospodarstvo
II. kvartal 2014. P
Donošenje pojedinanih odluka o kapitalnoj pomoi nakon razmatranja i analize, te dodjeljivanje sredstava
broj donesenih odluka
III. i IV. kvartal 2014.
P
9
redovna aktivnost
kontinuirano Strateški plan MGIPU 2014-2016; Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013 – 2020. - ApolitikA - Nacionalne smjernice za vrsnou i kulturu graenja
P
10
Praenje stanja u podruju stanovanja i stanogradnje, rješavanje predstavki i voenje baze podataka
Prikupljanje i analiza podataka o standardu stanovanja te postojeim mjerama iz podruja stanovanja u RH i iz podruja odrivog stanovanja u EU; pruanje podrške tijelima i organizacijama EU u izradi analiza stanja iz podruja stanovanja temeljem zaprimljenih zahtjeva (Upitnik); sudjelovanje u radu UNECE te tijela EU u podruju stanovanja
redovna aktivnost
kontinuirano Strateški plan MGIPU 2014-2016
A
31
Rješavanje predstavki i upita, davanje mišljenja i uputa te pruanje podrške dravnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave iz podruja stanogradnje, stanovanja i Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata
redovna aktivnost
kontinuirano
P
Promjena zakonodavnog okvira za provoenje modela društveno poticanog najma (PON)
donesene izmjene i dopune propisa
IV. kvartal 2014.
Strateški plan MGIPU 2014-2016; Matrica mjera/programa/projekat a Vlade Republike Hrvatske za poticanje gospodarskog oporavka i rasta; Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne iskljuenosti u RH 2014. – 2020.; Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013 – 2020. - ApolitikA - Nacionalne smjernice za vrsnou i kulturu graenja
Z
donesen model
IV. kvartal 2014.
redovna aktivnost
kontinuirano
A
12
Donošenje Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
donesen i objavljen Zakon
2014.
Direktiva 2014/17/U Europskog parlamenta i Vijea od 4. veljae 2014. o ugovorima o potrošakim kreditima koji se odnose na stambene
Z
32
donesen i objavljen Pravilnik
2014.
nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010
Z
Uspostava i voenje baze "Zbirka kupoprodajnih cijena" iz koje bi se izluivali nuni podaci za procjene (podaci iz isprava o prometu nekretnina, podaci o okolnostima koje utjeu na vrijednost nekretnine i prostornih podaci za cjenovne blokove).
uspostavljena baza
13
Koordinacija aktivnostima u pogledu poslova kojima je svrha izrada nacionalnih stajališta RH u procesima odluivanja u EU (iz djelokruga MGIPU)
redovna aktivnost
Sektor za stanogradnju, stanovanje i komunalno gospodarstvo
kontinuirano Pravila o postupku usvajanja stajališta Republike Hrvatske u radu Vijea Europske unije i Europskoga vijea, te u postupcima zbog povrede prava Europske unije; Uredba (EU) br. 1175/2011 Europskog parlamenta i Vijea od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1466/97 o jaanju nadzora stanja prorauna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika; Zakljuak Vlade RH o provedbi postupka prethodne notifikacije
P
Voenje koordinacije sudjelovanja RH u Europskom semestru na razini MGIPU-a
redovna aktivnost
kontinuirano P
redovna aktivnost
kontinuirano P
Struna i tehnika pomo ostalim tijelima Dravne uprave kroz rad u radnim skupinama, povjerenstvima, tehnikim odborima, vijeima, za potrebe izrade strategija, zakona, programa, planova i sl.
koliina (broj) povjerenstava, radnih skupina, tehnikih odbora i vijea
Sektor za stanogradnju, stanovanje i komunalno gospodarstvo
kontinuirano
koliina (broj) planova i programa
Sektor za stanogradnju, stanovanje i komunalno gospodarstvo
kontinuirano P
dnevna aktivnost (kvantificiranje je neproduktivno)
Sektor za stanogradnju, stanovanje i komunalno gospodarstvo
kontinuirano O
RB SPECIFINI
MORA OBAVITI
STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE
VRSTA AKTIVNOSTI
Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?
Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i
zadataka, najnia ustrojstvena
drugu sektorsku strategiju, na smjernice
ekonomske i fiskalne politike, zakljuke Vlade.
Z-Zakonodavna, P-Provedba,
I- Inspekcija/Nadzor,
15
Izrada i provedba propisa iz podruja energetske uinkovitosti i kontinuirano usklaivanje propisa sa EU zakonodavstvom i standardima
broj propisa
energetsku uinkovitost/APN /
prostornoga ureenja, Strategiju energetskog razvoja RH, Nacionalni
akcijski plan energetske uinkovitosti
broj certifikata Z, P
broj kontrola Z, I
iznos sufinanciranja u kn Z
Uspostaviti baze podataka (registre) o provedbi i ocjeni ostvarenih ušteda
broj registara Z, A
P
35
broj projekata
broj uestvovanja na nacionalnim platformama
P
Z
broj odranih edukativnih radionica
Donošenje programa energetske obnove zgrada javnog sektora, stambenog sektora i komercijalnog sektora
ušteda nakon provedbe u PJ
Uprava za energetsku
uinkovitost u graditeljstvu,
prostornoga ureenja,
iznos sufinanciranja u kn
akcijski plan energetske uinkovitosti
Osigurati razvojnu institucionalnu potporu
energetsku uinkovitost u graditeljstvu,
prostornoga ureenja, Strategiju energetskog razvoja RH, Nacionalni
akcijski plan energetske uinkovitosti
ušteda u PJ A
RB SPECIFINI
MORA OBAVITI
STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE
VRSTA AKTIVNOSTI
Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo
Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadataka, najnia
ustrojstvena jedinica?
Kada aktivnosti/zadaci
strategiju, na smjernice ekonomske
Z-Zakonodavna, P-Provedba,
I- Inspekcija/Nadzor,
1
Davanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u Broj danih suglasnosti
Sektor za prostorne planove i regulativu Sluba za prostorne planove i regulativu
kontinuirano
2016. Opi cilj 1. Svrhovito organizirati korištenje i namjenu
prostora
Z
Z
Broj danih suglasnosti
kontinuirano
A
Broj sudjelovanja u provedbi postupaka
kontinuirano
A
Broj izrade PP kontinuirano
Davanje mišljenja i objašnjena o provedbi Zakona o prostornom ureenju
Broj danih mišljenja
Broj danih odgovora kontinuirano
Pripreme, sudjelovanje i izrada strunih podloga za izradu zakonske regulative i podzakonskih akata iz nadlenosti prostornoga ureenja: Pravilnik o sadraju prostornih planova Pravilnik o sadraju idejnog projekta
Broj izraenih zakonskih regulativa
Broj danih uputa kontinuirano
Praenje oitovanja na zakonske regulative EU iz podruja prostornoga ureenja
Broj oitovanja
Europske unije
Strateški plan MGIPU za razdoblje 2014.- 2016.; Opi cilj 1.
Svrhovito organizirati korištenje i namjenu
prostora
Z
Broj sudjelovanja na sastancima i broj oitovanja na dokumente meunarodnih institucija
kontinuirano/ po potrebi
Broj izraenih dokumenata
kontinuirano/ po potrebi
P
Obavljanje poslova vezanih uz pripremu i prijavu projekata za financiranje iz sredstava EU (praenje aktivnosti JLS)
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz sredstava EU
ovisno o rokovima P
kontinuirano A
Broj izraenih zakona i propisa
Sektor za pravne poslove
kontinuirano
Z
Broj sudjelovanja kontinuirano Z
Priprema i izrada nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u vezi s potvrivanjem meunarodnih ugovora i izradom bilateralnih ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva, te osiguravanje i koordiniranje provedbe zakona i drugih propisa
Broj zakona, propisa i meunarodnih sporazuma
kontinuirano Z
Davanje mišljenja i oitovanja na prijedloge zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih Ministarstava
Broj danih mišljenja i oitovanja
kontinuirano P
Broj odgovora kontinuirano P
Broj procjena kontinuirano A
Broj predloenih izmjena i dopuna
kontinuirano A
40
Davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva fizikim i pravnim osobama, upravnim odjelima, odnosno slubama velikih gradova, Grada Zagreba i drugim Ministarstvima
Broj danih mišljenja
kontinuirano
P
Priprema i koordiniranje mišljenja na prijedloge meunarodnih, bilateralnih ugovora i sporazuma, poslovi u vezi sa zakonodavnim projektima koji se temelje na meunarodnoj suradnji, u okviru programa pomoi i suradnje s EU te drugim zakonodavnim projektima
Broj danih mišljenja kontinuirano P
Poslovi usklaivanja propisa s propisima EU
Provedba usklaenja s direktivama EU
kontinuirano P
Suradnja s pravosudnim tijelima RH, s DORH-om, drugim tijelima dravne vlasti, JLS i podrune (regionalne) samouprave, udrugama i dr institucijama
Broj suradnji kontinuirano P
Unapreenje praenja upravnog postupanja i donošenje rješenja
Rješavanje albi u drugostupanjskom postupku ( bez šutnje uprave) u zakonskom roku od 60 dana
Broj riješenih albi
u roku 60 dana od zaprimanja
P
P
41
Broj poslanih podnesaka
Davanje mišljenja i objašnjenja u provedbi zakona i drugih propisa
Broj danih mišljenja i objašnjenja
kontinuirano P
Suraivanje sa upravnim sudovima, Vrhovnim sudom RH, DORH-om, drugim tijelima dravne vlasti i prvostupanjskim tijelima
Broj suradnji kontinuirano P
Neposredna provedba nadzora Upravnih odjela u obavljanju posla iz podruja prostornoga ureenja i gradnje
Broj nadzora
Neposredna provedba nadzora Upravnih odjela u obavljanju poslova iz podruja komunalnog gospodarstva
Broj nadzora kontinuirano I
Neposredna provedba nadzora DGU u dijelu koji se odnosi na obavljanje nadzora od strane istih prema podrunim uredima za katastar i geodetske poslove
Broj nadzora kontinuirano I
Provedba nadzora nad radom Hrvatske komore arhitekata i inenjera u graditeljstvu
Broj nadzora kontinuirano I
Provedba nadzora podzakonskih akata iz podruja prostornog ureenja, gradnje te komunalnog gospodarstva
Broj nadzora
Broj predloenih mjera kontinuirano A,P
Iniciranje pokretanja stegovnog postupka protiv slubenika Upravnih odjela
Broj pokrenutih postupaka
Izrada rješenja kojima se izrie novana kazna Upravnim tijelima, strunim upravnim tijelima i zavodima, ovlaštenim arhitektima i inenjerima koja nisu postupala prema rješenju
Broj izraenih rješenja kontinuirano P
Postupanje u postupcima za mirno rješenje spora odnosno postupcima pokrenutim po tubi naknade štete
Broj postupaka kontinuirano P
Broj postupaka kontinuirano P
Broj upravnih sporova kontinuirano P
Suradnja sa DORH-om, upravnim sudovima i dr. tijelima dravne vlasti
Broj sastanaka kontinuirano P
RB SPECIFINI
MORA OBAVITI
STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE
VRSTA AKTIVNOSTI
Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?
Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i
zadataka, najnia ustrojstvena
neku drugu sektorsku strategiju, na
smjernice ekonomske i fiskalne politike, zakljuke Vlade.
Z-Zakonodavna, P-Provedba,
I- Inspekcija/Nadzor,
1 Provedba Zakona o
Izrada Uredbe o informacijskom sustavu
Izraena Uredba
2014
Unaprijediti zakonitost izrade,
Z
Izrada Uredba o zahvatima u prostoru dravnog i podrunog (regionalnog) znaaja
Izraena Uredba 2014 Z
Izraen Pravilnik 2014 Z
Izrada Pravilnika o jednostavnim i drugim graevinama i radovima koje se grade, odnosno izvode bez graevinske dozvole
Izraen Pravilnik 2014 Z
Izraen Naputak 2014 P
Izdavanje mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz podruja prostornog ureenja i gradnje
Izdana mišljenja kontinuirano P
2
Izdavanje lokacijske dozvole iz nadlenosti Ministarstva
Izdane dozvole Sluba za
P
44
Izdane obavijesti Sluba za
ureenje
P
Izdana rješenja Sluba za
lokacijske dozvole kontinuirano P
Izdana rješenja Sluba za
lokacijske dozvole kontinuirano P
Sluba za lokacijske dozvole
Sluba za graevinske
gradnju sigurnijih, pristupanijih te
Sluba za graevinske
dozvole kontinuirano P
Sluba za graevinske
dozvole kontinuirano P
Sluba za graevinske
dozvole kontinuirano P
Izdane dozvole Sluba za
uporabne dozvole kontinuirano P
Sektor za graevinske i uporabne dozvole
kontinuirano P
Praenje provedbe Uprava za dozvole dravnog znaaja kontinuirano P
Izdavanje lokacijskih dozvola Izdane dozvole Sluba za
lokacijske dozvole kontinuirano P
graevinske dozvole
kontinuirano P
uporabne dozvole kontinuirano P
R B
SPECIFINI CILJEVI
ZADATAK/ AKTIVNOST
INDIKATORI REZULTATA
Odgovorna ustrojstvena
jedinica/radna skupina/projekt
T MORA OBAVITI
STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE
VRSTA AKTIVNOSTI
Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo
Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica?
neku drugu sektorsku strategiju, na
smjernice ekonomske i fiskalne politike, zakljuke Vlade.
Z-Zakonodavna, P-Provedba,
I- Inspekcija/Nadzor
1.
1. provoditi inspekcijske nadzore u zonama intenzivnog graenja (u graevinskom/izvan graevinskog i u zaštienim podrujima), putem organiziranih akcija
1 akcija /po podrunoj jedinici mjeseno te poduzimanje mjera ovisno o utvrenju
Podruni uredi i jedinice Uprave
do kraja 2014. godine
2016. Posebni cilj 2.2. -
"unaprijediti zakonitost i kvalitetu
graenja"
I
2. provoditi planirane inspekcijske nadzore povodom saznanja o nezakonitom graenju koje je u tijeku (prijave, mediji, i druge inicijative za postupanje), obavijesti o postupljenom
4-5 nadzora /po inspektoru mjeseno te poduzimanje mjera sukladno utvrenju
Podruni uredi i jedinice Uprave
I
3. zapoeti postupke prisilnog uklanjanja putem ugovornih izvoaa u zaetku gradnje, posebno graevina koje se grade u zaštienim podrujima i izvan graevinskog podruja
300 graevina, ukljuujui i graevine koje e investitori sami ukloniti nakon postupanja inspekcije
Središnjica i Podruni uredi/jedinice Uprave
P
46
2.
Nadzirati kvalitetu graenja nakon utvrenja da se radovi izvode na temelju graevinske dozvole
1. nadzirati zakonitost ugradnje graevnih proizvoda na gradilištu
1 nadzor/po inspektoru mjeseno
do kraja 2014. godine
2016. Posebni cilj 2.2. -
"unaprijediti zakonitost i kvalitetu
2. nadzirati tzv. dravnu gradnju (za koju Ministarstvo izdaje graevinsku dozvolu) i graenje zahtjevnih graevina ( javne zgrade, trgovaki centri, hoteli i sl.)
150 nadzora godišnje
I
3. nadzirati graenje povodom prijava poetka graenja te sudionike u gradnji (izvoai, investitori, struni nadzor i dr.)
I
3.
Pratiti stanje ozakonjenja sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgraenim graevinama- graenje prije 21.06.2011.
1. obustavljati /prekidati postupke izvršenja inspekcijskih rješenja o uklanjanju
700 akata Podruni uredi i jedinice
Uprave
2016. Posebni cilj 2.2. -
"unaprijediti zakonitost i kvalitetu
graenja"
P
2. prisilno uklanjanjati zgrade za koje je pravomono okonan postupak odbijanjem ozakonjenja, za koje nije podnesen zahtjev te koje se ne mogu ozakoniti
Ovisno o broju pravomonih akata upravnih odjela
Središnjica i Podruni uredi/jedinice Uprave
P
3. pratiti stanje ozakonjenja i evidentirati graevine koje su uklonjene iz prostora i /ili su pravomono ozakonjene nakon postupanja inspekcije
Mjesena izvješa A
1. sustavno obavještavati javnost o akcijama i mjerama graevinske inspekcije putem WEB stranica Ministarstva
1 priopenje tjedno Središnjica i Podruni uredi/jedinice Uprave
kontinuirano A
2. odgovarati na pritube i predstavke graana, dostavljati obavijesti i obrazloenja postupanja drugim tijelima (Puki pravobranitelj, Vlada RH, DORH i sl.) , glasnogovornici, slubeniku za informiranje, etikom povjereniku
2000 A
5. Ojaati ukupne kapacitete graevinske inspekcije
1. Izraditi smjernice (pisanim putem, putem elektonike pošte) te obrasce i upute o postupanju inspektorima, pruati pravnu podršku
150 Središnjica Uprave
Kvartalna izvješa Središnjica Uprave A
3. Poboljšati informacijski sustav uvoenjem nove aplikacije za rad inspekcije (e- inspektor) paralelno s novim informacijskim sustavom na razini Ministarstva (e-planovi, e-dozvole)
MGIPU do kraja 2014. godine O
4. poveati broj graevinskih inspektora
48
RB ZADATAK/ AKTIVNOST
MORA OBAVITI
STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE
VRSTA AKTIVNOSTI
Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?
Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica?
strategiju, na smjernice ekonomske
Z-Zakonodavna, P-Provedba,
I- Inspekcija/Nadzor,
1.
Planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedba Strategije informiranja i i odnosa s javnošu Ministarstva: redovita objava javnih priopenja - redovito organiziranje konferencija za medije - organiziranje tribina, okruglih stolova i radionica iz djelokruga rada Ministarstva, objava informativnih publikacija, provoenje informativno- edukativnih kampanja, davanje odgovora na upite graana i drugih javnopravnih tijela.
Praenje i analiza izvješivanja medija. Praenje danih odgovora na upite.
Samostalna sluba za odnose s javnošu i informiranje
kontinuirano Program VRH 2011.- 2015.
P
Prikupljanje i obrada informacija i materijala potrebnih za pruanje informacije podnositelju zahtjeva. Organiziranje uvida u zatraene dokumente i materijale.
Izrada izvješa i voenje elektronikog upisnika i dokumentacije u vezi s ostvarivanjem zakona o pravu na pristup informacijama.
Samostalna sluba za odnose s javnošu i informiranje
kontinuirano Program VRH 2011.- 2015.
P
49
3.
Koordinacija, priprema, organizacija i provoenje internetskog savjetovanja, javnih skupova i okruglih stolova u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošu.
Izrada Izvješa o provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošu u procesu donošenja zakona i ostalih podzakonskih propisa iz nadlenosti Ministarstva.
Samostalna sluba za odnose s javnošu i informiranje
kontinuirano Program VRH 2011.- 2015.
P
4.
Prevoditi sadraja od interesa za Ministarstvo s hrvatskog na engleski jezik.
Prevoenje i redigiranje tekstova za web stranicu Ministarstva na engleskom jeziku. Obavljanje usmenog i pisanog prevoenje za potrebe Ministarstva.
Broj obavljenih prijevoda i provedenih prevoenja.
Samostalna sluba za odnose s javnošu i informiranje
kontinuirano Program VRH 2011.- 2015.
A
Obavljanje informatike podrške za potrebe Slube. Prikupljanje i obrada materijala za objavu na web stranici.
Izrada analize posjeta web stranice Ministarstva.
Samostalna sluba za odnose s javnošu i informiranje
kontinuirano Program VRH 2011.- 2015.
A
50
Pravne osobe druge razine
U razdjelu Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureenja nalaze se još i korisnici prorauna
druge razine, a to su:
- Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Dravna geodetska uprava
- Hrvatski zavod za prostorni razvoj
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ima ovlasti da u svoje ime, a za
raun Republike Hrvatske kupuje ili mijenja nekretnine na podruju Republike Hrvatske, osim
nekretnina iji je pravni promet ureen posebnim propisima. Te nekretnine APN je ovlašten
prodati, darovati, dati u najam ili zakup domaim fizikim ili pravnim osobama. APN takoer
moe posredovati u prometu nekretnina izmeu vlasnika i zainteresiranih pravnih i fizikih
osoba.
- Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji
- Zakona o subvencioniranju i dravnom jamstvu stambenih kredita
- Zakona o pravima hrvatskih branitelja ( kojim provode Program stambenog zbrinjavanja
stradalnika Domovinskog rata)
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike
Hrvatske.
PLAN_MGIPU_2014