intrebari generale finit

52
Lista intrebarilor pentru atestarea ordinară – teorie 1. Daţi noţiunea de "import". Дайте понятие термина «импорт». import - operaţiunile comerciale prin care în Republica Moldova se introduc mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale). Faptul importului se fixează în momentul trecerii mărfurilor (produselor), lucrărilor, serviciilor, precum şi a rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale), peste frontiera vamală pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Daţi noţiunea de "export". Дайте понятие термина «экспорт». export - operaţiunile comerciale prin care din Republica Moldova se scot mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale). Faptul exportului se fixează în momentul trecerii mărfurilor (produselor), lucrărilor, serviciilor, precum şi a rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale), peste frontiera vamală a Republicii Moldova. 3. Explicaţi noţiunea "declaraţie vamală"? Что означает понятие "таможенная декларация"? declaraţie vamală - actul unilateral prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa mărfurile sub o anumită destinaţie vamală. 4. Explicaţi noţiunea "regim vamal"? Что означает понятие "таможенный режим"? regim vamal - totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii şi de destinaţia mărfurilor. 5. Cum se indică în documente denumirea prescurtată a facturilor folosite la expedierea mărfurilor conform procedurii de transport rutier internaţional? Как указывается в документах сокращенное наименование накладных, используемых при осуществлении доставки грузов по процедуре международных дорожных перевозок? CMR 6. Explicaţi noţiunea " birou vamal; post vamal „? 1

Upload: victor-streletchi

Post on 02-Jan-2016

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Lista intrebarilor pentru atestarea ordinară – teorie

1. Daţi noţiunea de "import".Дайте понятие термина «импорт».

import - operaţiunile comerciale prin care în Republica Moldova se introduc mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale). Faptul importului se fixează în momentul trecerii mărfurilor (produselor), lucrărilor, serviciilor, precum şi a rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale), peste frontiera vamală pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Daţi noţiunea de "export".Дайте понятие термина «экспорт».

export - operaţiunile comerciale prin care din Republica Moldova se scot mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale). Faptul exportului se fixează în momentul trecerii mărfurilor (produselor), lucrărilor, serviciilor, precum şi a rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale), peste frontiera vamală a Republicii Moldova.

3. Explicaţi noţiunea "declaraţie vamală"?Что означает понятие "таможенная декларация"?

declaraţie vamală - actul unilateral prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa mărfurile sub o anumită destinaţie vamală.

4. Explicaţi noţiunea "regim vamal"?Что означает понятие "таможенный режим"?

regim vamal - totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii şi de destinaţia mărfurilor.

5. Cum se indică în documente denumirea prescurtată a facturilor folosite la expedierea mărfurilor conform procedurii de transport rutier internaţional?Как указывается в документах сокращенное наименование накладных, используемых при осуществлении доставки грузов по процедуре международных дорожных перевозок?

CMR

6. Explicaţi noţiunea " birou vamal; post vamal „?Дайте понятие термина «таможня, таможенный пост»?

birou vamal; post vamal - unităţi ale organului vamal în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute de reglementările vamale.

7. Explicaţi noţiunea "ad valoreum".Дайте понятие термина "адвалорная доля".

Taxa care se calculează ca şi cota procentuală din valoarea mărfii declarată în vamă.

8. În ce cazuri se foloseşte taxa antidemping?В каких случаях применяется антидемпинговая пошлина?

taxă antidumping - percepută în cazul întroducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici decât valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului, dacă sânt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare.

1

9. Explicaţi regimul vamal "zona liberă". Дайте пояснение таможенного режима "свободная зона".

Zona liberă este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine sânt introduse şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, potrivit procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative, în cazul când legislaţia nu prevede altfel, iar mărfurile autohtone sânt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export.

10. Care este baza de fondare a Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova şi care-i destinaţia lui?Что является базой создания Товарной Номенклатуры Республики Молдова и для чего она предназначена?

Nomenclatorul mărfurilor se aplică pe teritoriul Republicii Moldova cu scopul reglementării tarifare şi netarifare a activităţii economice externe, îmbunătăţirii evidenţei statistice şi a schimbului de informaţie statistică  referitoare la circulaţia mărfurilor pe plan intern şi extern.    Prezenta ediţie a Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova a fost elaborată de către Ministerul Economiei şi Reformelor în legătură cu intrarea în vigoare, cu începere de la 1 ianuarie 1996, a Sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor în redacţie nouă, care constituie baza Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova.    Nomenclatorul mărfurilor este divizat în 21 de secţiuni şi 97 de capitole.    Nomenclatorul mărfurilor este aprobat de către Guvernul Republicii Moldova.    În caz de apariţie a oricăror probleme legate de aplicarea practică a Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova, referinţele  la prezenta ediţie sînt obligatorii.

11. Lămuriţi diferenţa dintre "factura-proformă" şi "factură".Объясните разницу между документами: "счет-проформа" и "счет-фактура".

Factura proforma - document emis de vânzător prin care specifică produsele ce se vor vinde, cu caracteristicile lor principale şi preţul. Se emite unor cumpărători în următoarele scopuri: - pentru ca importatorul să poată obţine de la bancă valuta necesară; - pentru ca importatorul să poată obţine licenţa de import; - la cererea băncii pentru perfectarea unui credit documentar; - în cazul în care vama din ţara importatorului cere o factura proforma consulară (vizată de consulatul ţării importatorului din ţara exportatorului pentru certificarea originii marfii). Factura proforma nu este document de plată. Nu conţine marcajele de expediere şi trebuie să se menţioneze clar denumirea "pro forma". In timp ce factura comercială este o cerere de plată pentru mărfurile livrate, factura proforma este o invitaţie la cumparare, trimisă unui cumpărător potenţial.

Factura - Document care certifica o vânzare/cumpărare de mărfuri sau prestarea unui serviciu.

12. Care document reglementează relaţiile comerciale între Republica Moldova şi ţările membre a CSI şi cînd a fost încheiat?Какой документ регулирует торговые отношения между Республикой Молдова и странами СНГ и когда подписан?

Relaţiile comerciale între Republica Moldova şi ţările membre a CSI sunt guvernate de Regulile de determinare a ţării de origine aprobat prin decizia Consiliului şefilor de guverne a CSI la 30.11.2000.

2

13. Cum se numeşte regimul dat: reintroducerea, fără perceperea drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi a mijloacelor de transport scoase anterior temporar în afara teritoriului vamal în conformitate cu legislaţia in vigoare. Как называется таможенный режим: ввоз обратно товаров и транспортных средств, ранее временно вывезенных с таможенной территории, без уплаты ввозных платежей, за исключением сбора за осуществление таможенных процедур, и без применения мер экономической политики

REIMPORT

14. Explicaţi termenul "facilitate tarifara".Дайте понятие тармина "тарифные льготы".

Prestaţii acordate în condiţii de reciprocitate sau unilaterale pentru mărfuri care trec hotarele ţării, reducerea sau scutirea de taxe vamale sau restituirea lor taxelor vamale.

15. Ce tipuri de taxe vamale cunoaşteţi?Какие виды таможенной пошлины Вы знаете?Se aplică următoarele tipuri de taxe vamale:    1) ad valorem, calculată în procente faţă de valoarea în vamă a mărfii;    2) specifică, calculată în baza tarifului stabilit la o unitate de mărfă;    3) combinată, care îmbină tipurile de taxe vamale specificate la punctele 1) şi 2);    4) excepţională, care, la rîndul ei, se divizează în:    a) taxă specială, aplicată în scopul protejării mărfurilor de origine indigenă la introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în condiţii care cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni;    b) taxă antidumping, percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului, dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare;    c) taxă compensatorie, aplicată în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor, la producerea sau la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenţii, dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare.

16. Explicaţi termenul "Incoterms 2010".Дайте понятие термина "Инкотермс 2010".

Regulile Incoterms definesc obligaţiile cumpărătorului şi vânzătorului în contractele de vânzare internaţională de mărfuri. Incoterms 2010 iau în considerare ultimele practice din comerţ, reînnoieşte şi consolidează unele reguli vechi în ceea ce priveşte securitatea mărfii şi creşterea utilizării comunicaţiilor electronice în tranzacţiile internaţionale.

17. Câte semne (cifre) de descriere şi codificare a mărfurilor conţine Sistemul Armonizat, recunaşterea cărora este obligatorie pentru toate ţările (părţile)?Сколько знаков содержит Гармонизированная система описания и кодирования товаров, признание которых является обязательным для всех стран (сторон)?

6 caractere

18. Daţi explicaţia termenului "principiul cumulativ" în cadrul Regulilor de determinare a ţării de origine pentru ţările membre a CSI.Дайте пояснение термину "кумулятивный принцип", в рамках Правил определения страны происхождения для стран участников СНГ.

Principiul cumulativ identifică originea mărfurilor în manipularea lor.

3

19. Ce semnifică noţiunea "ţara de origine a mărfii" şi pentru ce se determină?Что означает понятие «страна происхождения товара» и для чего она определяется?

Ţara de origine a mărfii este considerată ţara unde marfa a fost fabricată integral, sau a fost supusă unei transformări substanţiale. Drept ţară de origine a mărfii pot fi considerate şi un grup de ţări, o uniune vamală, o regiune sau o parte a ţării, în cazul în care este necesar de a le evidenţia în scopul determinării originii mărfii.

20. Care acte normative stabilesc ordinea de determinare a ţării de origine a mărfurilor?Какие нормативные документами устанавливается порядок определения страны происхождения товаров?

Originea   mărfurilor se determină conform Legii nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal în scopul aplicării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a  activităţii economice externe şi în baza Ordinului Serviciului Vamal   nr. 34-O din 31.01.2009 referitor la organizarea activităţii organelor vamale în materie de certificare şi control al originii mărfurilor.

21. Daţi definiţia „certificat de origine a mărfii”.Дайте определение термину «сертификат о происхождении товара».

Originea mărfurilor este atestată prin certificatul de origine eliberat de autoritate competentă a ţării de export.

22. Ce semnifică termenul "marfă" pentru determinarea ţării de origine? Что означает термин «товар» для целей определения страны происхождения?

mărfuri - orice bun mobil, inclusiv toate tipurile de energie.

23. Descrieţi structura poziţiei tarifare conform Nomenclatorului Mărfurilor a RM. Cum se numesc şi pentru ce servesc ultimele trei cifre a poziţiei tarifare de la sfîrşitul fiecărei grupe?Опишите структуру кода товара по Товарной Номенклатуры РМ. Как называются и для чего служат последние три цифры товарных позиций в конце каждой группы?

9 caractere – cod după NM a RM; 8 caractere – cod după nomenclatorul combinat a UE; 6 caractere – cod după Structura Armonizată a UE.

Primele două caractere – numărul grupei; primele 4 caractere numărul poziţiei mărfii; primele 6 caractere - numărul subpoziţiei mărfii; primele 9 caractere numărul sub subpoziţiei mărfii. Ultimele 3 caractere – semnifică poziţiile de coş a mărfii, pentru contabilizarea mărfurilor naţionale lipsite.

24. Explicaţi termenul "denumire vamală a mărfii".Дайте пояснение термина "таможенное наименование товара".

Denumirea produsului în conformitate cu cerinţele de descriere şi sistemului de codificare, folosită în mişcarea mărfurilor peste hotarele vamale.

25. Explicaţi termenul "valoarea mărfii în vamă".Дайте пояснение термину "таможенная стоимость товара".

Valoarea în vamă a mărfii - valoarea mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, stabilită în scopul perceperii taxelor vamale şi a altor impozite.

26. Explicaţi termenul „Tară ”.Дайте понятие термина «Тара».

Tară - mijloc sau complex de mijloace ce asigură: protecţia produsului de deteriorări şi pierderi, mediul ambiant de poluare, precum şi procesul de circulaţie a producţiei.

27. Explicaţi termenul „Ambalaj”.4

Дайте понятие термина «Упаковка».Ambalaj - mijloc (sau complex de mijloace) destinat să cuprindă sau să învelească un

produs sau un ansamblu de produse, pentru a le asigura protecţia temporară din punct de vedere fizic, mecanic, biologic în scopul menţinerii calităţii şi integrităţii acestora în starea de livrare, în decursul manipulării, transpirării, depozitării şi desfacerii – pînă la consumare sau pînă la expirarea termenului de garanţie – precum şi pentru înlesnirea acestor operaţii

28. Cum se clasifică expertiza mărfurilor în dependenţă de scopul şi sarcina desfăşurării? Как классифицируется товарная экспертиза в зависимости от цели и задачи проведения?

Genurile expertizei în funcţie de scopurile efectuării expertizei mărfurilor, se clasifica în:o de contract (privind îndeplinirea condiţiilor contractuale): o vamale (în scopuri vamale): o de asigurare (pentru companiile de asigurare) o bancare (pentru bănci) o de consum o de evaluare (expertiza cantităţii, calităţii şi a preţuluio expertiza mijloacelor de transport, o determinarea preţului orientativ al mărfii.

29. Explicaţi termenul „criteriul de transformare sau prelucrare suficientă”. Дайте понятие термина «Критерий достаточной обработки/переработки».

Reprezintă un criteriu conform căruia ţara de origine a mărfurilor va fi considerată ţara unde a avut loc ultima prelucrare sau transformare substanţială a mărfii pe măsură să confere acesteia un caracter individual.

30. Cum acţionează deviza „Cumpărătorul întotdeauna este corect” asupra rezultatelor expertizei?Как влияет девиз «Покупатель всегда прав» на результаты экспертизы.

Această deviză nu se ia în consideraţie şi nu influenţează asupra rezultatelor expertizei.

31. Numiti criteriile de determinare a ţării de origine în conformitate cu „Regulile de determinare a ţării de origine în CSI” din 20.11.2009.Назовите критерии происхождения в соответствии с «Правилами определения страны происхождения товаров» утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ от 20.11.2009 года.

Criteriile prelucrării suficiente a mărfii în ţara respectivă sînt: a) modificarea, în Nomenclatorul de mărfuri, la nivelul oricăruia din primele patru semne,

a poziţiei mărfii (codului de clasificare) în urma prelucrării acesteia; b) executarea unor operaţii de producţie sau tehnologice suficiente pentru a considera drept

ţară de origine ţara unde au fost efectuate aceste operaţii; c) modificarea valorii mărfii în cazul în care cota procentuală a valorii materialelor

utilizate la fabricarea ei constituie nu mai puţin de 45 la sută (regula cotei ad valorem).

EVALUAREA

5

32. Care act legislativ reglementează activitatea de evaluare în Republica Moldova?Какой документ регулирует оценочную деятельность в Республике Молдова?

Legea nr.989 din 18.04.2002 cu privirea la activitatea de evaluare.

33. Explicaţi noţiunea "activitate de evaluare".Дайте понятие термину "оценочная деятельность".

activitate de evaluare - activitate desfăşurată de întreprinderile de evaluare, care constă în estimarea valorii de piaţă sau a altei valori a obiectului evaluării.

34. Explicaţi noţiunea "evaluare".Дайте понятие термину "оценка".

evaluare - proces de determinare a valorii obiectului evaluării la o dată concretă, ţinîndu-se cont de factorii fizici, economici, sociali şi de altă natură, care influenţează asupra valorii.

35. Explicaţi noţiunea "evaluator".Дайте понятие термину "оценщик".

evaluator - persoană fizică cu o reputaţie bună, cu studii superioare corespunzătoare, titular al certificatului de calificare al evaluatorului, care posedă o experienţă de muncă suficientă în domeniul evaluării, un înalt nivel profesional şi competenţa necesară pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.

36. Explicaţi noţiunea "intreprindere de evaluare".Дайте понятие термину "предприятие по оценке".

întreprindere de evaluare - persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova, în modul stabilit, în calitate de întreprindere, indiferent de tipul de proprietate şi  forma juridică  de organizare.

37. Cine sunt subiecţii activităţii de evaluare?Кто является субъектами оценочной деятельности?

Subiecţi ai activităţii de evaluare sînt, pe de o parte, evaluatorii şi întreprinderile de evaluare a căror activitate este reglementată de prezenta lege, iar pe de altă parte, beneficiarii serviciilor de evaluare.

38. Indicaţi tipurile de evaluare, care este diferenţa dintre ele?Укажите виды оценки, в чем их различие?

Tipurile de evaluare(1) Evaluarea poate fi benevolă şi/sau obligatorie.(2) Evaluarea benevolă este efectuată din iniţiativa beneficiarului.  (3) Evaluarea obligatorie se efectuează în cazurile stabilite de prezenta lege, precum şi din

iniţiativa autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Acestei evaluări sînt supuse obiectele evaluării, indiferent de tipul de proprietate asupra lor.  

39. Indicaţi principalele metode de evaluare.Укажите основные методы оценки.

Metodele de evaluareLa estimarea valorii obiectelor evaluării se aplică următoarele metode:a) metoda analizei comparative a vînzărilor, care se bazează pe estimarea valorii obiectului

prin compararea lui cu alte obiecte similare, vîndute sau propuse spre vînzare;b) metoda veniturilor, care se bazează pe estimarea viitoarelor venituri şi cheltuieli, legate de

utilizarea obiectului evaluării;c) metoda cheltuielilor, care se bazează pe estimarea cheltuielilor pentru crearea unui obiect

analogic celui de evaluat sau a cheltuielilor pentru înlocuirea obiectului supus evaluării.

6

40. Explicaţi sensul metodei de evaluare „analiza comparativă a vinzarilor”, pe ce se bazează?Объясните суть метода оценки "сравнительный анализ продаж", на чём он основан?

Se bazează pe estimarea valorii obiectului prin compararea lui cu alte obiecte similare, vîndute sau propuse spre vînzare.

41. Explicaţi sensul metodei de evaluare „ metoda veniturilor”, pe ce se bazează?Объясните суть метода оценки "доходный метод", на чём он основан?

Se bazează pe estimarea viitoarelor venituri şi cheltuieli, legate de utilizarea obiectului evaluării.

42. Explicaţi sensul metodei de evaluare „ metoda cheltuielilor”, pe ce se bazează?Объясните суть метода оценки „затратный метод”, на чём он основан?

Se bazează pe estimarea cheltuielilor pentru crearea unui obiect analogic celui de evaluat sau a cheltuielilor pentru înlocuirea obiectului supus evaluării.

43. Cine pot fi beneficiari serviciilor de evaluare?Кто может быть заказчиком оценочных услуг?

Persoane fizice şi juridice rezidente în RM.

44. Explicaţi termenul "piaţă".Дайте понятие термина "рынок".

Piaţă – sistem de relaţii economice ce se formează în procesul producţiei, circulaţiei şi distribuirii mărfurilor, prestării serviciilor, precum şi circulaţiei mijloacelor băneşti, care se caracterizează prin libertatea subiecţilor la alegerea cumpărătorilor şi vînzătorilor, determinarea preţurilor, formarea şi folosirea resurselor.

45. Explicaţi termenul "piaţă angro".Дайте понятие термину "оптовый рынок".

Piaţa comerţului cu ridicata (angro ) – tip de piaţă în cadrul căreia mărfurile, serviciile, de regulă, se comercializează de către unele persoane altor persoane ce desfăşoară activitate de întreprinzător, care ulterior utilizează mărfurile, serviciile în procesul de producţie sau le comercializează pe piaţa comerţului cu amănuntul.

46. Explicaţi termenul "piaţă cu amănuntul".Дайте понятие термину " рынок розничной торговли"

Piaţa comerţului cu amănuntul – tip de piaţă în cadrul căreia mărfurile, serviciile se comercializează populaţiei pentru consum final.

47. Explicaţi termenul "piaţă cu reducere".Дайте понятие термину "рынок на понижение"

Piaţă cu reducere – tip de piaţă în cadrul căreia oferta depăşeşte cererea ori se comercializează mărfuri, servicii ce nu corespund standardelor de calitate sau sînt deteriorate în urma calamităţilor naturale, a catastrofelor, a altor evenimente excepţionale care au avut loc ori vînzătorul are dificultăţi financiare condiţionate de insolvabilitate temporară, de lichidare sau de faliment, ori există alte situaţii similare cînd mărfurile, serviciile se oferă spre vînzare la un preţ mai mic decît cel stabilit pe piaţă.

48. Explicaţi termenul "preţ de piaţă sau valoare de piaţă".Дайте понятие термину "рыночная стоимость"

7

Preţ de piaţă, valoare de piaţă – preţul mărfii, serviciului, format prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sânt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata. Tranzacţiile între coproprietari sau persoanele interdependente pot fi luate în considerare numai cu condiţia că interdependenţa acestor persoane nu a influenţat rezultatul tranzacţiei.

Drept surse de informaţie despre preţurile de piaţă, la momentul încheierii tranzacţiei, servesc:

a) informaţia organelor de stat de statistică şi a organelor care reglementează formarea preţurilor; iar în cazul lipsei acesteia –

b) informaţia despre preţurile de piaţă, publicată în presă sau adusă la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul mijloacelor de informare în masă; iar în cazul lipsei acesteia –

c) informaţia oficială şi/sau dată publicităţii despre cotările bursiere (tranzacţiile care au avut loc) la bursa cea mai apropiată de sediul (domiciliul) vînzătorului (cumpărătorului), iar în cazul lipsei tranzacţiilor la bursa menţionată ori comercializării (procurării) la o altă bursă – informaţia despre cotările bursiere ce au avut loc la această altă bursă, precum şi informaţia despre cotările valorilor mobiliare de stat şi ale obligaţiunilor de stat.

Contribuabilul are dreptul să prezinte organelor fiscale informaţia, din alte surse, despre preţurile de piaţă la momentul transmiterii mărfurilor, serviciilor, iar organele fiscale au dreptul să folosească informaţia prezentată dacă există motive de a o considera veridică.

49. Explicaţi termenul "agent economic".Дайте понятие термину "хозяйствующий субъект"

agent economic - orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care fabrică, transportă, comercializează produse ori părţi din produse, prestează servicii (execută lucrări).

50. Explicaţi termenul "activitate de întreprinzător, afacere (business)".Дайте понятие термину "предпринимательская деятельность, бизнес".

Activitate de întreprinzător, afacere (business) – orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, având drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.

51. În ce temei se efectuiază activitatea de evaluare?На каком основании осуществляется оценочная деятельность?

(1) Activitatea de evaluare se efectuează în temeiul contractului de prestare a serviciilor de evaluare, încheiat între întreprinderea de evaluare şi beneficiar. Beneficiari pot fi atît persoane fizice, cît şi persoane juridice, indiferent de forma juridică de organizare, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

(2) În contractul de prestare a serviciilor de evaluare poate fi prevăzută evaluarea unui obiect, a mai multor obiecte sau prestarea serviciilor de evaluare pe parcursul unei perioade de timp indicate în cererea beneficiarului.

(3) În cazurile prevăzute de legislaţie, valoarea obiectului evaluării poate fi determinată de către întreprinderea de evaluare în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată sau a altei autorităţi abilitate să decidă asupra evaluării.

52. Cum se soluţionează litigiile privind rezultatele evaluării?Как разрешаются споры по поводу результатов оценки?

Litigiile privind veridicitatea valorii estimate indicate în raportul de evaluare  se soluţionează de către instanţa de judecată.

53. Numiţi obligaţiile evaluatorului.Назовите обязанности оценщика.

8

Evaluatorul este obligat:a) să efectueze evaluarea în conformitate cu prevederile legislaţiei, cu standardele naţionale de evaluare şi cu contractul de prestare a serviciilor de evaluare;b) să informeze beneficiarul  despre imposibilitatea efectuării evaluării din cauza producerii şi/sau neînlăturării circumstanţelor menţionate la art.21 alin.(2) şi la art.23 alin.(1) în termen de 3 zile de la data producerii acestor circumstanţe;c) să efectueze evaluarea în mod conştiincios: să identifice şi să determine corect obiectul evaluării, să stabilească scopul evaluării şi presupusa aplicare a rezultatelor evaluării, să ia în considerare toţi factorii esenţiali ce influenţează asupra valorii estimative, să întocmească un raport de evaluare obiectiv şi argumentat;d) să asigure confidenţialitatea informaţiilor furnizate de beneficiar, conform legislaţiei.

54. Ce include preţul angro al producătorului?Что включают в себя оптовые цены фирмы-производителя?

Cost+profit+TVA+Acciz(dacă marfa este supusă)

55. Explicaţi termenul "cheltuieli de producţie".Дайте понятие термину "издержки производства"

Cheltuieli suportate pentru producerea unui bun sau serviciu.

56. Enumeraţi principalele articole de cheltuieli, din care se va forma costul mărfii (unităţii de producţie).Назовите основные статьи затрат, из которых складывается себестоимость товара (единицы продукции).

- directe : materie primă; fondul de asigurare; întreţinerea maşinilor şi mecanismelor- indirecte : costul de ambalare, standardizare, publicitate etc.

57. Indicaţi situaţiile în rezultatul cărora marfa poate fi realizată pe piaţa cu reducere.Укажите ситуации, в результате которых товар может быть реализован на рынке на понижение.

Mărfurile care nu îndeplinesc standardele de calitate sau sunt deteriorate în urma calamităţilor naturale, sau vânzătorul are dificultăţi financiare, lichidare sau faliment.

58. Enumăraţi impozitele de stat.Перечислите общегосударственные налоги.

Impozitul pe venit Taxa pe valoarea adăugată Accizele Alte impozite generale de stat: impozit privat, taxa vamală, taxele   rutiere

59. Este vre-o diferenţă între preţul angro al producătorului şi preţul angro al mărfii pe piaţa angro. Numiţi diferenţele.Есть ли различия между оптовой ценой производителя и ценой товара на оптовом рынке. Опишите различие?

Da, preţul mărfii pe piaţa angro include cheltuieli pentru transport+TVA etc.

60. Explicaţi termenul "franco-uzină".Дайте понятие термину "франко-завод".

9

Este condiţia de livrare cea mai comodă pentru vânzător care trebuie să pună marfa ambalată la dispoziţia cumpărătorului, care este obligat să o încarce pe cheltuiala şi riscul său.

61. Indicaţi tipurile valorii de piaţă (preţului), în dependenţă de piaţa analizată.Укажите виды рыночной цены (стоимости), в зависимости от исследуемого рынка.

valoarea de piaţă - suma estimată pentru care un obiect al evaluării poate fi schimbat la data evaluării între un cumpărător hotărât să cumpere şi un vânzător hotăriâ să vândă, după un marketing adecvat, într-o tranzacţie liberă, în care fiecare parte va acţiona competent, cu prudenţa necesară şi neconstrîns.

valoarea de înlocuire - suma cheltuielilor totale necesare pentru construcţia unei clădiri sau construcţii analogice obiectului evaluarii, calculată în baza preţurilor de piaţă, existente la data evaluării, ţinând cont de uzura clădirii sau construcţiei evaluate.

valoarea de reconstituire - suma cheltuielilor totale necesare pentru crearea unei copii exacte a clădirii sau a construcţiei evaluate, calculată în baza preţurilor de piaţă existente la data evaluării, cu aplicarea materialelor şi tehnologiilor identice celor utilizate pentru construirea obiectului evaluării şi ţinând cont de uzura lui.

valoarea de investiţie - valoarea bunului imobil determinată în baza rentabilităţii lui pentru un investitor concret.

valoarea de lichidare (sau valoarea de vânzare forţată) - valoarea bunului imobil în cazul în care obiectul evaluării este sau urmează a fi înstrăinat într-o perioadă de timp foarte scurtă şi în condiţii de expunere pe piaţa diferite de cele necesare pentru a obţine cel mai bun preţ de piaţă.

62. Care preţ al mărfii va fi mai mare, pe piaţa angro sau pe piaţa cu amănuntul? De ce?Какая цена на товар выше, на оптовом рынке или на розничном и почему?

Preţul pe piaţa cu amănuntul deoarece la preţ se mai adaugă valoarea de transport a mărfii.

63. Indicaţi caracteristica principală, după care poate fi determinat tipul pieţii: angro sau cu amănuntul.Укажите основной признак, по которому можно определить вид рынка: оптовый или розничной торговли.

În piaţa de vânzare cu amănuntul mărfurile sunt procurate pentru consumul final.

64. Explicaţi care este deosebirea dintre calculaţia sinecostului mărfii şi preţul mărfii la producător. Объясните в чем различие между калькуляцией себестоимости товара и ценой товара от производителя.

Sinecostul mărfii este parte a preţului mărfii la producător.

65. În care cazuri valoarea de piata a marfurilor poate fi mai mica decit cheltuielile pentru  producerea  lor  sau  decit preţul de procurare al marfurilor  livrate?В каких случаях рыночная стоимость товаров, может быть ниже затрат на их производство или стоимости приобретения товаров?

Mărfurile care nu îndeplinesc standardele de calitate sau sunt deteriorate în urma calamităţilor naturale, sau vânzătorul are dificultăţi financiare, lichidare sau faliment.

Mărfuri care se vând pe piaţa de reducere.

66. Tipurile de pieţe?Виды рынков?

-piaţa bunurilor şi serviciilor;

-piaţa factorilor de producţie- formată la rândul sau din: piaţa resurselor naturale(inclusiv pământul), piaţa capitalului şi titlurilor de valori, piaţa forţei de muncă;

-piaţa monetară, financiară, etc.

10

67. Obiectele şi subiectele activităţii de evaluare?Объекты и субъекты оценочной деятельности?

Obiectele evaluăriiEvaluării se supun următoarele  obiecte:a) bunurile mobile, bunurile imobile şi drepturile asupra lor;b) activele nemateriale - drepturile asupra obiectelor proprietăţii industriale, drepturile de

autor, drepturile asupra resurselor naturale etc.;c) întreprinderile în calitate de complexe patrimoniale; d) afacerea (businessul); e) valorile mobiliare, obligaţiile debitoare şi creditoare; f) lucrările şi serviciile, informaţia;

g) alte obiecte.Subiecţi ai activităţii de evaluare sînt, pe de o parte, evaluatorii şi întreprinderile de

evaluare a căror activitate este reglementată de prezenta lege, iar pe de altă parte, beneficiarii serviciilor de evaluare.

68. Ce semnifică termenul ”standard pentru produse”?Что означает понятие „стандарт на продукцию”?

Document ce stabileşte caracteristicele produsului, norme şi caracteristicele proceselor de producere, stocare, vânzare, transport a mărfurilor sau serviciilor.

69. Daţi definiţia valorii de lichidare a averii.Дайте определение ликвидационной стоимости имущества?

Valoarea care se obţine din vânzarea forţată a întreprinderii, într-un termen limitat.

70. Indicaţi deosebirile între preţul şi valoarea mărfii, dacă acestea există.Укажите различия между ценой и стоимостью товара, если таковы существуют?

Preţul este pus de agent economic în conformitate cu cerinţele economice sau de piaţă. Preţul poate f mai mare sau mai mic decât valoarea mărfii.

Valoarea se calculează pe o dată concretă prin folosirea metodelor de estimare prevăzute de legislaţia în vigoare.

71. De către cine se soluţionează litigiile privind rezultatele evaluării Кем осуществляется разрешение споров по поводу результатов оценки?

Litigiile privind veridicitatea valorii estimate indicate în raportul de evaluare  se soluţionează de către instanţa de judecată.

72. În care cazuri evaluatorul este în drept să refuze efectuarea evaluării?В каких случаях оценщик имеет право отказаться от проведения оценки?a) a încălcat clauzele contractului;b) nu a prezentat actele necesare pentru evaluare sau a prezentat acte care conţin date incomplete sau eronate;c) nu a asigurat posibilitatea inspectării obiectului evaluării;d) a intervenit în acţiunile evaluatorului pentru a influenţa asupra rezultatelor evaluării.

73. În cazul impozitării bunurilor şi încasării forţate a impozitelor se efectuiază evaluarea benevolă sau obligatorie ?В случае налогообложения имущества и принудительного взыскания налогов какая оценка осуществляется добровольная или обязательная?

11

Obligatorie

74. Pe ce se bazează metoda analizei comparative a vînzărilor (la evaluare)?На чем основан метод сравнительного анализа продаж?

Se bazează pe estimarea valorii obiectului prin compararea lui cu alte obiecte similare, vîndute sau propuse spre vînzare.

75. În ce formă se încheie contractul de prestare a serviciilor de evaluare?В какой форме составляется договор о предоставлении оценочных услуг ?

Contractul de prestare a serviciilor de evaluare se încheie în scris între întreprinderea de evaluare şi beneficiar  şi reprezintă un document sinalagmatic.

76.Indicaţi cerinţele faţă de raportul de evaluare.Укажите требования к отчету об оценке.(1) Efectuarea evaluării se finalizează cu întocmirea în mod obligatoriu a raportului de evaluare.(2) Raportul va conţine opinia clară şi neechivocă a evaluatorului privind valoarea obiectului evaluării.(3) În raportul de evaluare se indică:a) data întocmirii raportului;b) scopul evaluării;c) numele, prenumele (denumirea) beneficiarului şi datele de identificare ale lui; d) denumirea întreprinderii de evaluare şi datele de identificare ale ei; e) descrierea obiectului evaluării şi datele privind proprietarul acestuia (în cazul în care obiectul evaluării  aparţine persoanei juridice, se indică datele de identificare ale acesteia);f) data la care a fost estimată valoarea;g) tipul şi definiţia valorii estimate, care explică sensul noţiunii utilizate;h) lista standardelor, metodelor, datelor iniţiale (cu indicarea sursei de obţinere a lor), utilizate pentru evaluare, precum şi ipotezele evaluatorului, pe care se bazează evaluarea;i) etapele evaluării şi temeiul determinării valorii recomandate a obiectului evaluării, factorii restrictivi şi domeniul aplicării valorii estimate;la raport se vor anexa:j) copiile de pe actele care acordă dreptul de prestare a serviciilor de evaluare (licenţa întreprinderii, certificatul de calificare al evaluatorului care a efectuat evaluarea);k) copiile de pe actele, utilizate de evaluator, în baza cărora au fost determinate caracteristicile calitative şi cantitative ale obiectului evaluării.(4) În raportul de evaluare poate fi inclusă şi altă informaţie care, după părerea evaluatorului, a influenţat esenţial asupra valorii obiectului evaluat. Raportul trebuie să fie semnat de evaluator, de conducătorul întreprinderii de evaluare şi legalizat cu ştampila întreprinderii. (5) Întreprinderea de evaluare păstrează cîte un exemplar al rapoartelor de evaluare timp de 5 ani.

Legislaţia

12

77. Explicaţi termenul "secret comercial".Дайте понятие термину "коммерческая тайна".

(1) Prin secret comercial se înţeleg informaţiile ce nu constituie secret de stat, care ţin de producţie, tehnologie, administrare, de activitatea financiară şi de altă activitate a agentului economic, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui.

(2) Informaţiile ce constituie secret comercial sînt proprietate a agentului antreprenoriatului sau se află în posesia, folosinţa sau la dispoziţia  acestuia în limitele stabilite de el în conformitate cu legislaţia.

78. Ce nu pota servi ca obiect al secretului comercial?Что не может являться объектом коммерческой тайны?

Secret de stat şi protejate de dreptul de autor, de drepturile conexe şi de brevetul de invenţie.

79. Explicaţi termenului „viciu (deficienţă) ascuns”.Дайте понятие термина «скрытый недостаток».

viciu (deficienţă) ascuns - defect al calităţii unui produs, serviciu, care, existînd la momentul livrării produsului, prestării serviciului, nu a fost cunoscut de către consumator şi nici nu a putut fi depistat prin mijloace obişnuite de control.

80. Daţi noţiunea termenului "durată de funcţionare"Дайте понятие термина "срок службы".

durată de funcţionare - perioadă de timp, stabilită de către producător (agentul economic care fabrică un produs) în documentele normative pentru produsele de folosinţă îndelungată, în cadrul căreia produsele, altele decît cele pentru care a fost stabilit termen de valabilitate, trebuie să-şi menţină caracteristicile specifice cu condiţia respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, exploatare şi consum.

81. Daţi noţiunea termenului "termen de garanţie"Дайте понятие термина "гарантийный срок".

termen de garanţie - perioadă de timp, prescrisă sau declarată, care curge de la data achiziţionării produsului, serviciului şi în cadrul căreia produsul, serviciul trebuie să-şi păstreze caracteristicile prescrise sau declarate, iar producătorul, vânzătorul, prestatorul îşi asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii pe cheltuiala sa a produsului, serviciului necorespunzător dacă deficienţele nu sânt imputabile consumatorului. Pentru producţia alcoolică, termen de garanţie constituie perioada de timp, stabilită de producător în documentele normative, care curge de la data îmbutelierii şi în cadrul căreia produsul achiziţionat trebuie să-şi păstreze caracteristicile prescrise sau declarate.

82. Ce documente legislative şi normative funcţionează pe teritoriul zonei libere?Какие законодательные и нормативные документы дествуют на территории свободной зоны?

Pe teritoriul zonei libere acţionează:    a) acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;    b) legislaţia Republicii Moldova;    c) actele normative ale Guvernului;     d) actele normative ale Administraţiei zonei libere, adoptate în limitele competenţei sale, care nu contravin prezentei legi.

83. Explicaţi noţiunea "localitate de origine”? Что означает понятие «наименование места происхождения»?

13

Este denumirea ţării, regiunii sau localităţii (zona geografică) precum şi denumirea lor istorică folosite pentru denumirea mărfii.

84. Pentru ce scopuri se fondează zonele libere?Для каких целей создаются Свободные зоны?

Zonele libere se creează în scopul accelerării dezvoltării social-economice a anumitor teritorii şi a ţării în ansamblu prin:    a) atragerea investiţiilor autohtone şi străine;    b) implementarea tehnicii şi tehnologiilor moderne;    c) dezvoltarea producţiei orientate spre export;    d) aplicarea experienţei avansate din domeniul producţiei şi a managementului;    e) crearea locurilor de muncă.

85. Ce reprezintă obiectul certificării?Что является объектом сертификации?

Mărfurile, serviciile şi alte obiecte, care includ procesele, sistemele de calitate, care necesită confirmarea calităţii conform standardului de calitate.

86. Explicaţi termenul „produs”.Дайте понятие термина «продукт».

produs - bun destinat consumului sau utilizării individuale; sînt, de asemenea, considerate produse energia electrică, energia termică, gazele şi apa livrate pentru consum individual. În cadrul practicilor comerciale se consideră produs orice bun sau serviciu, inclusiv bunurile imobile, drepturile şi obligaţiile aferente.

87. Explicaţi termenul „calitate”.Дайте понятие термина «качество».

calitate - ansamblu de caracteristici ale unui produs, serviciu, care îi conferă  aptitudinea de a satisface, conform destinaţiei, necesităţile explicite sau implicite.

88. Explicaţi termenul „produs falsificat (contrafăcut)”.Дайте понятие термина «фальсифицированный (поддельный) продукт».

produs falsificat (contrafăcut) - produs, fabricat din alţi componenţi, în alte proporţii sau în alte condiţii decît cele stabilite în documentele normative, care este prezentat drept veritabil.

89. Explicaţi noţiunea termenului „prejudiciu”.Дайте понятие термина «ущерб».

prejudiciu - daună materială şi/sau morală adusă consumatorului prin distrugerea, deteriorarea sau diminuarea averii, precum şi daună cauzată vieţii, sănătăţii şi eredităţii lui în urma consumului şi/sau utilizării produselor, serviciilor necorespunzătoare ori în urma refuzului sau tergiversării neîntemeiate a încheierii contractului de prestare a serviciului.

90. Explicaţi noţiunea termenului „tarif vamal”.Дайте понятие термина «таможенный тариф».

tarif vamal - catalog care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri.

91. Explicaţi noţiunea termenului „Nomenclator de mărfuri”.Дайте понятие термина «Товарная номенклатура».

Nomenclator de mărfuri - listă care cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională.

92. Explicaţi termenul „mărfuri identice”.Дайте понятие термина «идентичные товары».

14

mărfuri identice - mărfuri care se aseamănă sub toate aspectele cu marfa de evaluat, inclusiv sub aspectul caracteristicilor fizice, calităţii şi reputaţiei ei pe piaţă. Deosebirile neesenţiale de aspect exterior nu pot constitui o piedică pentru a considera identice mărfurile care corespund celorlalte caracteristici ale definiţiei.

93. Explicaţi termenul „mărfuri similare”.Дайте понятие термина «однородные товары».

mărfuri similare - mărfuri care, deşi nu se aseamănă sub toate aspectele, au caracteristici asemănătoare şi sânt produse din materiale asemănătoare, ceea ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii şi să fie interschimbabile din punct de vedere comercial. Calitatea mărfurilor, reputaţia lor şi existenţa unei mărci de producţie sau de comerţ sînt factori care urmează a fi luaţi în considerare la determinarea similitudinii mărfii.

94. Ce se referă la mărfuri autohtone?Что относится к отечественным товарам?

Mărfuri autohtone - obţinute integral pe teritoriul vamal al Republicii Moldova care nu încorporează mărfurile importate din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Mărfurile obţinute din mărfurile plasate sub un regim vamal suspensiv nu se consideră a avea caracter autohton.

95. La efectuarea expertizelor conform cererii organelor juridice, de drept şi de control, în baza cărui articol se somează expertul de răspunderea pentru prezentarea concluziilor false.При проведении экспертиз по заявкам судебных, правоохранительных и контролирующих органов по какой статьи предупреждается эксперт об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Art.312 Cod Penal RM.

96. Ce calităţi personale trebuie să posede experţii-evaluatori ai CCI?Какими личными качествами должен обладать эксперт-оценщик ТПП?

obiectivitate, principialitate, organizare, responsabilitate; cumpătare, bunăvoinţă, sociabilitate; capacitatea de a analiza, a fundamenta logic şi a-şi apăra în mod argumentat opinia; obiectivitate în ceea ce priveşte evaluarea datelor reale, capacitatea de a distinge

esenţialul de neesenţial; aptitudinea de a înfrunta greutăţile şi de a respecta mersul activităţii planificate, în pofida

obstacolelor; aptitudinea de a stabili interdependenţa şi de a dirija lucrările; aptitudinea de a analiza real situaţia, de a privi lucrurile şi evenimentele din diferite

puncte de vedere şi de a se adapta la circumstanţele schimbătoare; aptitudinea de a-şi exprima gândurile, concepţiile, opiniile clar şi în mod operativ, în

formă verbală şi în scris, în limba de stat şi/sau în altă limbă de comunicare internaţională;

aptitudinea de a lua decizii în condiţii dificile; prudenţă profesională; atitudine respectuoasă faţă de tradiţiile şi cultura altor regiuni şi state în care se

efectuează expertiza/evaluarea.

97. Ce serveşte drept temei pentru suspendarea sau retragerea certificatului de calificare şi legitimaţiei expertului-evaluator? Что служит основанием для приостановления или отзыва квалификационного сертификата и удостоверения эксперта-оценщика?

15

a) încălcarea de către expertul-evaluator/consultant a cerinţelor privind executarea lucrărilor de expertiză, evaluare sau certificare ce denotă lipsa de profesionalism, lipsa de obiectivitate, încălcarea confidenţialităţii, a normelor etice;  b) cauzarea unui prejudiciu considerabil beneficiarului expertizei, evaluării sau certificării ca urmare a executării lucrărilor necalitative;  c) depistarea unor erori, a datelor falsificate sau inexacte în actele prezentate CCI;  d) prezentarea unor rapoarte de expertiză, evaluare sau certificate de origine care conţin informaţii falsificate;  e) hotărârea rămasă definitivă a instanţei de judecată privind efectuarea neconştiincioasă a expertizei, evaluării sau certificării.

98. În caz de suspendare a certificatului de calificare şi legitimaţiei expertul-evaluator este admis pentru efectuarea expertizelor/evaluărilor?В случае приостановления или отзыва квалификационного сертификата или удостоверения эксперт-оценщик допускается к проведению экспертиз/оценок?

Expertul-evaluator/consultantul nu este admis pentru efectuarea expertizelor, evaluărilor sau perfectarea certificatelor pe toată perioada de elucidare a circumstanţelor referitoare la situaţia în cauză.

99. Numiţi actele normative de care se conduce expertul la efectuarea expertizei de confirmare a obţinerii integrale a mărfurilor pe teritoriul ţării la transportarea acestora prin posturile vamale interne de control? Какими нормативными актами руководствуется эксперт при проведении экспертизы по подтверждению полного получения товара на территории страны, которые перемещаются через внутренние контрольные таможенные посты?

Lege cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997 şi legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII  din  17.12.97

100. Daţi noţiunea de „licenţă” Дайте понятие термина « Лицензия».

licenţă - act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.

101. Numiţi ţările-membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI).Назовите страны-содружества независимых государств (СНГ).

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan.

102. Care sunt genurile de activitate ale CCI supuse reglementării prin licenţiere? Назовите виды деятельности, подлежащие регулированию путем лицензирования

- evaluarea imobilului- activitate de broker vamal.

Expertiza

103. Explicaţi termenul "expertiză".

16

Дайте понятие термина " экспертиза".expertiză – examinarea independentă a obiectului expertizei (mărfii), care este efectuată

de către un specialist competent (expert) în baza unor factori obiectivi, în scopul obţinerii unei soluţionări veridice a sarcinii puse.

104. Enumeraţi caracteristicile de bază a mărfurilor:Перечислите основополагающие характеристики товара.

Cantitate, calitate, valoare, asortiment.

105. În ce cazuri se admite determinarea aproximativa a cantităţii mărfii? В каких случаях допускается приблизительное определение количества товара?

Determinarea aproximativă a mărfii nu de admite.

106. La determinarea producătorului mărfii expertul-evaluator este obligat să confirme sau s-ă nu confirme faptul de producere a căror mărfuri?При определении производителя эксперт-оценщик обязан подтвердить или не подтвердить факт производства, каких товаров?

Expertul este obligat să confirme faptul de producere a tuturor mărfurilor.

107. Ce înseamnă totalitatea proprietăţilor producţiei ce condiţionează valabilitatea sa de a satisface anumite necesităţi în corespundere cu destinaţia ei?Что означает совокупность свойств продукции обуславливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствие с её назначением?

Calitate

108. Explicaţi sensul cuvîntului "identificare".Что обозначает слово «идентификация»?

A stabili identitatea unui lucru, a recunoaşte.

109. Ce poate servi drept temei de refuz pentru efectuarea unei expertize?Что может служить основанием для отказа от проведения экспертизы?

Nu a fost primită marfa, nu sunt actele necesare, nu sunt create condiţii favorabile de lucru, marfa a fost deteriorată.

110. Indicaţi părţile principale a unui raport de expertiză, de către cine se semnează fiecare din ele.Укажите основные части aкта экспертизы, кем каждая из них подписывается.

- partea introductivă; - partea de constatare;

- concluzia expertului

111. Indicaţi cerinţele principale faţă de partea de constatare a raportului de expertiză.Укажите основные требования к содержанию констатирующей части акта.

Partea de constatare a raportului de expertiză conţine: - modalitatea de studiere a documentelor prezentate de către beneficiar care au importanţă

pentru formularea concluziilor; - descrierea obiectului expertizei; - etapele de efectuare a expertizei, cu indicarea metodelor de cercetare; - informaţii privind utilizarea mijloacelor tehnice de măsurare (verificate, calibrate),

condiţiile de aplicare a acestora; - informaţii privind documentele indicate în partea introductivă, rapoartele de încercări şi

alte documente de care s-a condus expertul în timpul soluţionării sarcinii expertizei; - rezultatele stabilite de-facto în conformitate cu sarcina pusă (examinarea şi/sau testarea

obiectului expertizei, calculele efectuate);

17

- pentru producţia uşor alterabilă se indică data şi ora începerii şi sfârşitului expertizei; - cauzele imposibilităţii soluţionării complete a anumitor întrebări în volum maxim,

indicate în sarcina expertizei etc. Partea de constatare a raportului de expertiză se semnează de către expertul-evaluator,

reprezentantul/reprezentanţii beneficiarului expertizei şi reprezentantul/reprezentanţii altei organizaţii, care potrivit condiţiilor contractului a/au participat la efectuarea expertizei.

În caz de dezacord a reprezentanţilor beneficiarului expertizei şi a reprezentanţilor altei organizaţii, care au participat la efectuarea expertizei, cu conţinutul raportului de expertiză prevăzut în condiţiile contractului, ultimii trebuie să-l semneze, cu referinţă la părerea deosebită, anexată în formă scrisă. În cazul în care reprezentanţii beneficiarului refuză să semneze şi să-şi expună părerea deosebită în scris, expertul-evaluator are dreptul să întocmească raportul de expertiză fără semnătura lor, efectuând în acest caz menţiunea corespunzătoare

112. Indicaţi cerinţele principale faţă de conţinutul „concluzia expertului” a raportulului de expertiză.Укажите основные требования к содержанию „Заключение эксперта” акта экспертизы.

În concluzie expertul-evaluator trebuie să ofere un răspuns argumentat privind sarcina expertizei, înaintată de către beneficiar.

Concluzia se întocmeşte de către expertul-evaluator laconic, concret şi întemeiat, reieşind din datele incontestabile şi obiective, atât de clar încât să nu fie necesare explicaţii suplimentare ale expertului-evaluator. Concluzia trebuie să corespundă cu partea de constatare a raportului de expertiză.

Dacă concluziile nu pot fi formulate fără descrierea detaliată a rezultatelor expertizei, expuse în partea de constatare, se permite de a face referinţă la partea de constatare a raportului.

La fiecare din întrebările puse trebuie să fie oferit un răspuns clar, sau să fie indicată imposibilitatea soluţionării acesteia dintr-un motiv sau altul.

Concluzia se semnează numai de către expertul-evaluator.

113. Indicaţi drepturile şi obligaţiile expertului.Укажите права и обязанности эксперта.

1. Drepturile expertului/evaluator Expertul/evaluator este în drept: • să efectueze, în funcţie de calificarea atribuită, expertiza/evaluarea obiectelor, produselor

şi mărfurilor; • să determine metodele de efectuare a expertizei/evaluării conform legislaţiei şi

standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare; • să aibă acces şi să studieze documentaţia beneficiarului, necesară pentru efectuarea

expertizei/evaluării; • să înainteze, în modul stabilit, propuneri privind perfecţionarea lucrărilor şi a condiţiilor

de efectuare a expertizei/evaluării; • în caz de necesitate, să poată beneficia de serviciile unei persoane care cunoaşte limba şi

care este obiectivă şi imparţială, nu este constrînsă de împrejurări, ce ar influenţa asupra rezultatelor expertizei/evaluării şi nu este interesată, direct sau indirect, în rezultatele expertizei/evaluării;

• să se adreseze conducerii CCI sau subdiviziunilor ei, în caz de exercitare a presiunii cu scopul de a influenţa asupra desfăşurării şi rezultatelor expertizei/evaluării;

• să refuze în condiţiile prevăzute de legislaţie, efectuarea expertizei/evaluării în cazul în care beneficiarul:

- a încălcat clauzele contractului; - nu a prezentat actele necesare pentru expertiză/evaluare sau a prezentat acte care conţin

date incomplete; - nu a asigurat posibilitatea inspectării obiectului expertizei/evaluării;

18

- a intervenit în acţiunile expertului/evaluatorului pentru a influenţa asupra rezultatelor expertizei/evaluării.

2. Obligaţiile expertului-evaluator Expertul-evaluator este obligat: • să efectueze expertiza/evaluarea în conformitate cu prevederile legislaţiei, standardele

naţionale şi internaţionale în vigoare şi contractul de prestare a serviciilor; • să posede cunoştinţe, deprinderi şi experienţă necesară; • să desfăşoare lucrări în domeniul expertizei/evaluării mărfurilor în conformitate cu

cerinţele sistemului “Expertul CCI a Republicii Moldova”; • să elaboreze documente de lucru privind efectuarea expertizei/evaluării mărfurilor; • să-şi concentreze atenţia asupra procesului de efectuare a expertizei/evaluării mărfurilor; • să acumuleze şi să analizeze datele necesare pentru efectuarea obiectivă şi rezultativă a

expertizei/evaluării mărfurilor; • să efectueze expertiza/evaluarea în mod conştiincios: să identifice şi să determine corect

obiectul expertizei/evaluării, să stabilească scopul expertizei/evaluării, să ia în consideraţie toţi factorii esenţiali ce influenţează asupra rezultatelor, să întocmească raportul de expertiză/evaluare obiectiv şi argumentat;

• să comunice conducerii subdiviziunii sau conducerii CCI despre impedimentele existente sau apărute în procesul efectuării expertizei/evaluării mărfurilor;

• să fie imparţial şi liber de influenţa care ar putea avea impact asupra obiectivităţii rezultatelor;

• să nu neglijeze orice informaţie care poate influenţa asupra rezultatelor expertizei/evaluării sau care necesită o analiză mai amplă;

• să sistematizeze, să menţină în ordine, să asigure integritatea şi confidenţialitatea documentelor referitoare la efectuarea şi rezultatele expertizei/evaluării;

• în activitatea sa, să utilizeze cu precauţie informaţia confidenţială, precum şi cea care conţine secret comercial;

• să respecte normele etice; • să manifeste precauţie, străduinţă şi perspicacitate profesională; • să fie cumpătat, echilibrat şi binevoitor.

114. Care sunt cerinţele principale înaintate faţă de experţii-evaluatori? Какие основные требования предъявляются к экспертам – оценщикам ?

- independenţă;- competenţă;

- vechimea în muncă;- calităţi personale.

115. Indicaţi genurile de expertize/evaluări efectuate de către experţii-evaluatori ai CCI.Укажите виды экспертиз/оценок, выполняемых экспертами-оценщиками ТПП.

Experţii-evaluatori efectuează următoarele genuri de expertiză/evaluare: • determinarea cantităţii şi calităţii mărfurilor; • determinarea ţării de origine a mărfurilor; • determinarea cantităţii producţiei, obţinute din materia primă plasată în regim vamal de

perfecţionare activă; • determinarea cantităţii producţiei, obţinute din materia primă plasată în regim vamal de

transformare sub control vamal; • determinarea producătorului mărfii; • determinarea poziţiei tarifare (codului) şi a destinaţiei mărfii; • evaluarea bunurilor imobile; • evaluarea utilajului; • evaluarea mijloacelor de transport; • evaluarea mărfurilor industriale; • evaluarea produselor alimentare;

19

• evaluarea materialelor de construcţie; • evaluarea altor mărfuri; • alte genuri de expertiză

116. Indicaţi genurile de expertiză a mărfurilor în dependenţă de sarcina efectuării.Укажите виды товарной экспертизы в зависимости от цели проведения.

- contractuale;- vamale;- de asigurare;- bancare- consultative;- de consum.

117. Cum înţelegeţi noţiunea de "informaţii despre marfă"?Как Вы понимаете термин "товарная информация"?

Informaţia indicată în marcarea, în documentele însoţitoare şi din alte surse informaţionale.

118. Care este "obiectul" expertizei mărfurilor ?Что является «объектом» товарной экспертизы?

Expertizei i se supune doar acea producţie, denumirea şi cantitatea căreia este indicată în comandă. În cazul existenţei actului de dezacord, expertul-evaluator examinează doar acea parte a producţiei, referitor la care există dezacordul părţilor.

119. Cine este împuternicit de a numi expertize de control?Кто правомочен назначить проведение контрольной экспертизы?

Expertiza de control se efectuează la iniţiativa conducerii subdiviziunii corespunzătoare a Camerei cu scopul de a verifica veridicitatea şi temeinicia rezultatelor expertizei primare, suplimentare şi repetate.

120. Când mijloacele de măsurare sînt considerate mijloace de măsurare legale?Когда средства измерения считаются узаконенными?

Atunci când este prezentă existenţa mărcilor metrologice şi a certificatelor, precum şi a datei verificării acestora, corespunderea diapazoanelor măsurărilor cu parametrii mărfurilor evaluate, corectitudinea măsurărilor.

121. În corespundere cu care documente se efectuiază recepţionarea mărfurilor după calitate şi cantitate în Republica Moldova?В соответствии с какими документами производится приемка товаров по количеству и качеству в Республики Молдова?

În corespundere cu hotărârea guvernului RM nr.1068 din 20.10.2000

122. Explicaţi noţiunea " forţă majoră".Дайте пояснение выражению "форс-мажорные обстоятельства".

Prin “forţa majoră” se înţelege împrejurarea de fapt, imprevizibilă şi de neînlăturat care împiedică, în mod obiectiv şi fără nici o vină din partea debitorului, executarea obligaţiei contractuale a acestuia.

123. În Republica Moldova care organizaţie determină şi confirmă evenimentele de forţă majoră apărute între agenţii economici?

20

Какая организация в Республике Молдова определяет и подтверждает наличие форс-мажорных обстоятельств в отношениях между субъектами предпринимательской деятельности?

Curtea de arbitraj de pe lîngă CCI RM124. Indicaţi criteriile în conformitate cu care se determină evenimentele de forţă majoră.Укажите критерии, в соответствии с которыми определяется наличие форс-мажорных обстоятельств.- caracterul lor excepţional – apariţia căruia constituie o excepţie, este ieşit din comun, şi are origine exterioară, provine din afara sferei de activitate a debitorului;- caracterul lor imprevizibil – imposibilitatea prevederii la semnarea contractului atât a producerii lui cât şi a efectelor. Pentru aceasta de regulă se ia ca etalon prudenţa şi diligenţa unei persoane care depune toată grija de care este capabil un om în activitatea sa.- caracterul lor inevitabil – imposibilitatea obiectivă de împiedicare a evenimentului sau înlăturării consecinţelor lui.

125. În ce termeni se eliberează certificatul care atestă evenimentele de forţă majoră?В течении какого срока выдаётся сертификат, подтверждающий форс-мажорные обстоятельства?

În termen de 1 lună

126. Care acte legislative reprezintă baza formării şi activităţii CCI a RM?Какие законодательные акты, являются базой для создания и действия ТПП Республики Молдова?

• Legea nr.393-XIV din 13 mai 1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie. • Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 cu privire la licenţierea unor genuri de activitate. • Legea nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare. • Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie din 6 septembrie 2002. • Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 “Cu privire la regulile de origine a

mărfurilor”. • EN 45013 “Cerinţele generale faţă de organele de certificare care desfăşoară atestarea

cadrelor”. • ISO 10011-2-97 “Cerinţele de calificare faţă de auditori privind sistemul calităţii”.

127. Ale cui interese le reprezintă CCI a RM?Чьи интересы представляет ТПП РМ?

Interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din  Republica Moldova.

128. Indicaţi sarcinile şi funcţiile principale ale CCI a RM.Укажите основные задачи и функции Палаты. Sarcinile principale ale Camerei sînt:    a) acordarea asistenţei la dezvoltarea diferitelor genuri de activitate de întreprinzător, ţinîndu-se cont de  interesele tuturor agenţilor  economici, sferelor economiei  naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării;    b) participarea la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor ori care sînt orientate spre  înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă, care nu sînt determinate de normele dreptului public;    c) contribuirea la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora  cu organele de stat;    d) organizarea  învăţămîntului profesional şi ridicării  calificării de întreprinzător a membrilor săi;    e) asigurarea  întreprinzătorilor cu  informaţii şi acordarea de consultanţă;    f) contribuirea la dezvoltarea  activităţii economice  externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi servicii;

21

    g) stabilirea normelor etice, orientate spre garantarea siguranţei tranzacţiilor şi probităţii comportării  membrilor  săi pe piaţă, excluderea concurenţei şi parteneriatului neloial în afaceri;    h) formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională;    i) alte sarcini  orientate spre realizarea scopurilor prezentei legi şi statutului Camerei.

Camera îndeplineşte următoarele funcţii:    a) caută parteneri  în cooperarea  economică şi contribuie la stabilirea relaţiilor economice externe;    b) ţine şi publică registrul comercial nestatal al membrilor săi;    c) prezintă autorităţilor administraţiei publice propuneri privind îmbunătăţirea  condiţiilor  economice  şi de drept  ale  activităţii  de întreprinzător;    d) efectuează expertize independente ale proiectelor de acte normative privind problemele economiei, relaţiilor economice externe şi impozitării;    e) reprezintă  interesele membrilor săi în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, camerele de comerţ şi industrie străine şi cu alte organisme internaţionale;    f) eliberează certificate de origine a mărfurilor;    g) stabileşte  şi confirmă evenimentele de forţă majoră în relaţiile dintre subiecţii activităţii de întreprinzător;    h) efectuează, din iniţiativa persoanelor interesate, expertize în domeniul industriei şi comerţului, exercită controlul calităţii şi cantităţii mărfurilor, inclusiv a materiei  prime  şi utilajului, prestează alte servicii specifice;    i) desfăşoară activitate editorială şi informaţională şi acordă servicii în domeniul protecţiei proprietăţii  industriale, întocmirii documentelor însoţitoare ale mărfurilor de export-import în corespundere cu legislaţia şi cu regulile de comerţ ale Republicii Moldova  şi  ale ţărilor străine;    j) organizează expoziţii, tîrguri, conferinţe şi alte acţiuni legate de activitatea membrilor săi în ţară şi în străinătate;    k) acreditează pe lîngă Cameră reprezentanţe ale camerelor de comerţ şi industrie şi ale firmelor străine;    l) exercită alte funcţii, ţinînd cont de practica mondială a activităţii camerelor de comerţ şi industrie şi de   prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

129. Cine poate fi membru a CCI a RM? Indicaţi drepturile şi obligaţiile membrilor.Кто может быть членом ТПП РМ? Укажите права и обязанности членов.

Calitatea de membru al Camerei    (1) Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător în domeniul comerţului, industriei, transporturilor, construcţiilor şi prestării serviciilor, cu excepţia persoanelor prevăzute la alin.(2) al prezentului articol, sînt membri ai Camerei în mod obligatoriu.    (2) Întreprinderile micro, mici şi mijlocii, persoanele fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător, producătorii de producţie agricolă {gospodăriile ţărăneşti (de fermier), asociaţiile lor, întreprinderile agricole şi/sau asociaţiile lor}, consumatorii de apă, beneficiarii silvici şi alte persoane care nu se află sub incidenţa alin.(1) al prezentului  articol pot fi membri ai Camerei pe principii benevole.

Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei    (1) Membrii Camerei sînt în drept:    a) să aleagă  şi  să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei prin reprezentanţii săi;    b) să beneficieze de serviciile acordate de Cameră;    c) să dispună de alte drepturi prevăzute de legislaţie.    (2) Membrii Camerei sînt obligaţi:    a) să execute  deciziile organelor de conducere ale Camerei luate în limita competenţei lor;    b) să achite, la timp şi integral, taxa de înscriere şi cotizaţia de membru prevăzute de prezenta lege;    c) să îndeplinească  alte obligaţii prevăzute de prezenta lege şi de statutul Camerei.

22

130. Indicaţi organele de conducere a activităţii Camerei.Укажите органы управления деятельностью Палаты.

Organele  de  conducere ale Camerei sînt: congresul,  consiliul, biroul executiv, preşedintele.

131. Indicaţi particularităţile efectuării expertizei la cererea organelor judiciare.Укажите особенности проведения экспертизы по заявкам судебно-правовых органов.

- prezentarea hotărârii organelor judiciare pentru efectuarea expertizei;- clar expus scopul expertizei;- trebuie să fie indicat plătitorul pentru serviciul prestat(expertiza).

Expertiza se petrece de către expert fără prezenţa reprezentanţilor.

132. Numiţi tipurile de verificări a mărfurilor conform prevederilor Instrucţiunii cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către experţii-evaluatori ai CCI a Republicii Moldova.Назовите виды проверки товаров согласно Инструкции по проведению экспертизы товаров экспертами- оценщиками ТПП Республики Молдова».

Verificarea selectivă – verificare prin care decizia se ia conform rezultatelor expertizei unei sau mai multor probe globale, luate dintr-un lot omogen de producţie.

Determinarea calităţii mărfii prin metoda selectivă se permite în cazurile prevăzute de condiţiile contractului şi/sau a cerinţelor documentaţiei normative şi tehnice. Verificarea calităţii mărfii prin metoda selectivă cu extinderea rezultatelor expertizei asupra întregului lot se permite în cazurile prevăzute de condiţiile contractului sau cerinţele documentaţiei normative şi tehnice.

Depistarea devierilor calităţii producţiei în timpul verificării selective a lotului poate servi drept temei pentru verificarea integrală a lotului respectiv.

Dacă în contract sau documentaţia normativ-tehnică (sau în cazul lipsei acestora) nu este prevăzută verificarea calităţii prin metoda selectivă, se efectuează verificarea integrală.

Verificarea integrală – verificarea fiecărei unităţi de producţie din lot.

133. În care cazuri se admite controlul calităţii mărfii prin verificarea selectivă şi în care cazuri se admite verificarea integrală?При определении качества товара, в каких случаях допускается отбор образцов (проб) и когда допускается сплошная проверка?

Verificarea selectivă – verificare prin care decizia se ia conform rezultatelor expertizei unei sau mai multor probe globale, luate dintr-un lot omogen de producţie.

Determinarea calităţii mărfii prin metoda selectivă se permite în cazurile prevăzute de condiţiile contractului şi/sau a cerinţelor documentaţiei normative şi tehnice. Verificarea calităţii mărfii prin metoda selectivă cu extinderea rezultatelor expertizei asupra întregului lot se permite în cazurile prevăzute de condiţiile contractului sau cerinţele documentaţiei normative şi tehnice.

Depistarea devierilor calităţii producţiei în timpul verificării selective a lotului poate servi drept temei pentru verificarea integrală a lotului respectiv.

Dacă în contract sau documentaţia normativ-tehnică (sau în cazul lipsei acestora) nu este prevăzută verificarea calităţii prin metoda selectivă, se efectuează verificarea integrală.

134. Când se efectuează verificarea cantităţii mărfii în cazul depistării locurilor de marfă cu deteriorări sau umezire?Когда проверяеться количество товара в случае обнаружении товарных мест, имеющих повреждение с доступом к товару или подмочку?

Verificarea cantităţii mărfii în cazul depistării locurilor de marfă cu deteriorări sau umezire se efectuează direct după descărcare.

135. În care cazuri poate fi numită expertiza repetată sau suplimentară?В каких случаях может быть назначена повторная или дополнительная экспертиза?

23

Expertiza repetată se efectuează printr-un ordin al Camerei sau subdiviziunii structurale corespunzătoare, în cazul în care beneficiarul expertizei are obiecţii întemeiate privind concluzia expertului-evaluator sau în cazul în care expertul-evaluator nu a respectat modalitatea de efectuare a expertizei.

136. Este obligatorie prezenţa experţilor, care au efectuat expertiza iniţială, în cazul efectuării expertizei repetate sau suplimentare?В случае повторной или дополнительной экспертизы, присутствие экспертов проводившие первичную экспертизу, обязательное?

Se admite participarea expertului-evaluator, care a efectuat expertiza primară, pentru a da explicaţii, dar fără participarea acestuia la efectuarea cercetărilor şi întocmirea concluziei.

137. Este obligatorie prezenţa experţilor, care au efectuat expertiza iniţială, în cazul efectuării expertizei de control?В случае контрольной экспертизы, присутствие экспертов проводившие первичную экспертизу, обязательное?

Prezenţa expertului-evaluator, care a efectuat expertiza primară nu este obligatorie

138. În momentul expertizei de determinare a cantităţii mărfii, la depozitul beneficiarului, o parte din locurile cu marfă au ambalajul deteriorat cu acces la marfă. Acţiunile expertului? При экспертизе количества товара на складе заказчика часть товарных мест имеет нарушенную упаковку с доступом к товару. Действие эксперта?

Dacă în lotul de marfă prezentat expertizei de determinare a cantităţii mărfii la depozitul beneficiarului o parte din locuri din locuri de marfă au ambalaj deteriorat cu acces la marfă sau marfa este dezambalată, expertul poate indica cantitatea acestei mărfi în actul de expertiză numai după ce au fost controlate locurile de marfă cu ambalaj nedeteriorat.

139. După înregistrarea raportului de expertiză, conform căror condiţii se permite de a introduce schimbări sau completări?При каких условиях допускается, вносить изменения или дополнения, после регистрации акта экспертизы?

Se permite de a introduce schimbări sau completări numai de persoana împuternicită sau la cererea beneficiarului în formă scrisă.

140. În ce cazuri se petrec încercările de laborator? В каких случаях проводятся лабораторные испытания?

Dacă calitatea mărfii se reglementează de indicii fizico-chimici, fizico-mecanici, medico-biologici etc., care se confirmă prin încercări de laborator.

141. Enumeraţi regulile de prelevare a probelor şi oformarea lor pentru efectuarea testărilor de laborator.Назовите правила отбора проб и их оформление для проведения лабораторных испытаний.

Pentru încercările de laborator probele (mostrele) se prelevează nemijlocit de către expertul-evaluator în prezenţa persoanelor, care participă la efectuarea expertizei. Cantitatea probelor (mostrelor) prelevate, mărimea acestora (masa, volumul şi alte caracteristici cantitative), tehnica de prelevare, metodele de ambalare, sigilare şi păstrare a probelor prelevate sânt reglementate şi trebuie să corespundă cerinţelor documentaţiei normativ-tehnice în vigoare.

După prelevarea probelor cu respectarea tuturor regulilor care garantează integritatea lor, se întocmeşte procesul-verbal de prelevare a probelor (mostrelor) în 2 exemplare, unul dintre care, împreună cu proba (mostra) prelevată de către expertul-evaluator se transmite pentru încercări într-un laborator.

24

142. Enumeraţi condiţiile efectuării expertizei repetate?Назовите условия проведения повторной экспертизы?

- corespunderea sarcinilor expertizei repetate şi primare; - se admite participarea expertului-evaluator, care a efectuat expertiza primară, pentru a da

explicaţii, dar fără participarea acestuia la efectuarea cercetărilor şi întocmirea concluziei; - prezenţa reprezentanţilor beneficiarului;

- existenţa întregului lot de marfă, verificat de către expertul-evaluator în timpul efectuării expertizei primare

143. Enumeraţi condiţiile efectuării expertizei de control?Назовите условия проведения контрольной экспертизы?

- sarcina expertizei se stabileşte de către conducerea subdiviziunii structurale respective; - expertiza de control se efectuează în aceeaşi zi sau cel tîrziu în ziua următoare după

predarea raportului de expertiză subdiviziunii respective a Camerei; - prezenţa expertului-evaluator, care a efectuat expertiza primară nu este obligatorie;

- poate fi prezentat tot lotul de marfă sau o parte a acestuia, în funcţie de sarcina pusă de către conducerea subdiviziunii Camerei şi posibilitatea de a face concluziile întemeiate privind acţiunile expertului-evaluator.

144. Enumeraţi condiţiile efectuării expertizei suplimentare?Назовите условия проведения дополнительной экспертизы?

Expertiza suplimentară se efectuează în cazul în care concluzia expertului-evaluator nu este suficient de clară sau este incompletă, precum şi în cazul apariţiei noilor întrebări privind circumstanţele examinate ulterior, în legătură cu informaţia incompletă sau îndoielnică prezentată de către solicitantul expertizei sau primită de către expertul-evaluator în timpul efectuării expertizei; apariţiei informaţiei noi ce ar putea influenţa asupra concluziei finale, precum şi necesităţii efectuării expertizei, conform indicatorilor suplimentari.

În urma efectuării expertizei primare, beneficiarul se adresează cu o cerere în scris către conducătorul Camerei/subdiviziunii în care solicită efectuarea expertizei suplimentare.

Astfel, la cererea scrisă unică /hotărâre/decizie se anexează raportul de expertiză primară şi materialele, care anterior nu au fost prezentate pentru efectuarea expertizei primare.

145. Acţiunea cumpărătorului în cazul depistării necorespunderii calităţii în timpul recepţionării mărfii.Действия покупателя при обнаруженн несоответсвия качества во время приемки товара.

În cazul depistării necorespunderii calităţii în timpul recepţionării mărfii la efectuarea actului bilateral chemarea reprezentantului expeditorului este obligatorie. Dacă reprezentantul expeditorului nu a apărut la chemarea cumpărătorului în termenul stabilit şi/sau în cazul în care chemarea reprezentantului expeditorului nu este obligatorie, expertiza calităţii mărfii se petrece în prezenţa unui reprezentant competent a altei persoane juridice.

146. În baza căror acte este elaborată Instrucţiunea cu privire la desfăşurarea expertizei mărfurilor de către experţii-evaluatori ai CCI a Republicii Moldova?На основании каких документов разработана Инструкция по проведению экспертизы товаров экспертами-оценщиками ТПП Республики Молдова?

Prezenta Instrucţiune este elaborată în baza Legii nr.393-XIV din 13 mai 1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Statutului Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova din 06.09.2002, Legii nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare, Legii nr.105-XV din 13.03.2003 cu privire la Protecţia drepturilor consumatorilor, Legii nr.171-XIII din 06.07.1994 privind Secretul comercial, Regulamentului cu privire la recepţia de bunuri conform cantităţii şi calităţii în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1068 din 20 octombrie 2000, precum şi a altor acte legislative şi normative ale Republicii Moldova.

25

147. Care document determină programul de lucru al expertilor-evaluatori in timpul efectuarii expertizelor-evaluării marfurilor?Какой документ определяет порядок работы экспертов-оценщиков при проведении экспертизы - оценке товаров?

În timpul efectuării expertizei de determinare a calităţii mărfurilor, expertul-evaluator se conduce de prezenta Instrucţiune, documentaţia tehnico-ştiinţifică, normativă şi metodică (de lucru), elaborată în cadrul Sistemului “Expertul CCI a Republicii Moldova”.

148. Ce înseamnă ”lot de marfă”?Что означает термин "партия товара"?

lot de marfă – marfa indicată într-un singur document de transport.

149. Ce informaţie trebuie să cuprindă cererea pentru efectuarea expertizei? Какую информацию должна содержать заявка на проведения экспертизы?

În cererile persoanelor fizice trebuie să fie indicate datele buletinului de identitate al beneficiarului. În dependenţă de sarcina expertizei, în cererile persoanelor fizice, precum şi în cazul lipsei anumitor informaţii indicate în anexa nr.1 a prezentei Instrucţiuni, se permite lipsa acestor date în cerere. În cazul în care îndeplinirea sarcinii necesită aplicarea metodei controlului distructiv, la cerere trebuie să fie anexat acordul în scris al beneficiarului pentru distrugerea mostrei (mostrelor) de marfă în cantitatea prevăzută de documentele normative.

150. Cine este obligat sa delegheze expertul-evaluator pentru efectuarea expertizei/evaluării şi în ce termeni?Кто обязан направить эксперта-оценщика для проведения экспертизы/оценки и в какие сроки?

Conducătorul subdiviziunii structurale/ Persoana împuternicită.

151. Ce informaţie trebuie să cuprindă comanda pentru efectuarea expertizei/evaluării ?Какие данные указываются в наряде для проведения экспертизы/оценки?

Comanda trebuie să cuprindă următoarea informaţie :- data primirii cererii, informaţia despre beneficiar şi marfa supusă expertizei/evaluării.

Comenzile sunt semnate de conducător sau persoană autorizată.

152. Obligaţiile expertului-evaluator după primirea comenzii pentru efectuarea expertizei/evaluării? Обязанности эксперта-оценщика после получения наряда на проведение экспертизы/оценки?

După primirea comenzii expertul-evaluator este obligat: - Să efectueze cercetarea completă a materialelor şi obiectelor prezentate în corespundere cu sarcina expertizei, să facă concluzii întemeiate şi obiective referitor la problemele puse în faţa sa.

- Să prezinte o explicaţie motivată în scris conducătorului subdiviziunii (şefului secţie) referitor la imposibilitatea efectuării expertizei, dacă sarcina pusă depăşeşte limitele cunoştinţelor sale speciale, materialele şi obiectele cercetărilor sînt inutilizabile sau insuficiente pentru soluţionarea sarcinii sau alte cauze care duc la imposibilitatea efectuării expertizei. - Să respecte, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi contractul de prestare a serviciilor de expertiză, condiţiile de confidenţialitate privind informaţiile primite de la beneficiarul expertizei şi care se conţin în materialele expertizei. - Să respecte regulile de protecţie a muncii şi a securităţii antiincendiare în timpul efectuării expertizei. - Să facă concluzii referitor la rezultatele cercetărilor în conformitate cu cunoştinţele sale speciale. În cazul încercării de a influenţa expertul-evaluator de către reprezentanţii beneficiarului şi alte

26

persoane interesate în rezultatele expertizei, expertul-evaluator încetează efectuarea expertizei şi informează imediat despre acest fapt conducerea subdiviziunii (şeful secţiei) şi în continuare acţionează în dependenţă de indicaţiile primite.

153. Condiţiile necesare de a fi create de către beneficiar pentru efectuarea la timp şi obiectiv a expertizei?Необходимые условия, созданные заказчиком для проведения экспертизы?

- este asigurată participarea la efectuarea expertizei a reprezentantului/reprezentanţilor beneficiarului, care au/vor semna partea de constatare a raportului de expertiză. În caz de necesitate să asigure prezenţa reprezentanţilor producătorului, furnizorului sau altor organizaţii; - este prezentată documentaţia comercială, de însoţire a mărfii, normativ-tehnică; în cazul în care beneficiarul expertizei nu este primul destinatar al mărfii şi documentele furnizorului lipsesc, trebuie să fie prezentate documentele de însoţire ale organizaţiei care a reexpediat marfa; - este oferit un loc de lucru într-o încăpere iluminată (în sezonul rece al anului – încălzită), lucrători auxiliari, îmbrăcăminte specială caldă pentru lucru într-o încăpere rece sau sub cerul liber în perioada rece a anului, iar în caz de necesitate – o încăpere separată pentru asigurarea integrităţii mărfii; - este asigurată respectarea regulilor tehnicii de securitate pentru efectuarea expertizei, precum şi siguranţa personală a expertului-evaluator; - este oferit, în caz de necesitate, o mostră-etalon, cu care expertul-evaluator trebuie să se iniţieze, verificînd aspectul exterior corespunzător; - este asigurat accesul liber la marfă; - marfa este sortată pe loturi; loturile neomogene pot fi supuse expertizei ca un singur lot în cazul existenţei cererii în scris a beneficiarului, care se anexează la raportul de expertiză, dacă aceasta nu contravine documentaţiei normativ-tehnice privind producţia prezentată; - sînt oferite instrumente de măsurare în stare bună, cu termenul valabil al mărcii metrologice de stat.

154. Care sunt acţiunile expertului-evaluator, dacă beneficiarul consideră necesar de a introduce modificări în formularea sarcinii expertizei şi/sau în volumul de lucru?.Действия эксперта –оценщика если заказчик считает необходимым внести изменения в формулировку задачи экспертизы и/или в обьем работ?.

Expertul-evaluator efectuează expertiza ţinând cont de modificările introduse de către beneficiar, coordonând acest fapt în prealabil cu conducătorul subdiviziunii (şeful secţiei).

155. Acţiunile expertului dacă expertiza n-a avut loc din vina beneficiarului expertizei?Действия эксперта, если экспертиза не состоялась по вине заказчика?

În cazul în care beneficiarul consideră că este necesar să se modifice sarcina de expertiză/evaluare, acesta trebuie să confirme acest fapt în scris. Expertul analizează modificările care a survenit, după ce acest fapt a fost convorbit cu conducătorul subdiviziunii.

156. Cine poate lua decizii de refuz asupra efectuării expertizei?Кем может быть принято решения об отказе в проведении экспертизы?

Conducătorul subdiviziunii

157. Daca conducătorul a luat decizia de a refuza efectuarea expertizei, ce i se eliberează beneficiarului?Если руководителем принято решение об отказе в проведении экспертизы, что дается заказчику?

În cazul primirii unui răspuns negativ, precum şi lipsei răspunsului, materialele expertizei se restituie timp de treizeci de zile beneficiarului expertizei, cu expedierea unui răspuns motivat în scris şi indicarea cauzelor imposibilităţii efectuării expertizei sau soluţionării problemelor în volum complet.

27

158. De ce se va conduce expertul-evaluator dacă unele prevederi ale Instrucţiunii cu privire la efectuarea expertizei nu coincid cu prevederile unor acte normative sau legislative în vigoare?Чем руководствовывается эксперт в случае, если отдельные положения Инструкции о порядке проведения экспертизы не совпадают с требованиями действующих нормативных или законодательных актов?

Expertul se va conduce de actele normative şi legislative în vigoare.

159. Numiţi metodele de verificare a mărfurilor conform prevederilor Instrucţiunii cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către experţii CCI a Republicii Moldova.Назовите методы проверки товаров согласно Инструкции «О порядке проведения экспертизы товаров экспертами ТПП РМ».

Selectivă şi integrală

160. Numiţi tipurile de încercări a mărfurilor conform prevederilor Instrucţiunii cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către experţii CCI a Republicii Moldova.Назовите виды испытаний товаров согласно Инструкции «О порядке проведения экспертизы товаров экспертами ТПП РМ».

Distructive şi nedistructive

161. Refuzul beneficiarului de la efectuarea incercarilor de laborator, constituie temei pentru anularea comenzii, în cazul în care expertul le considera necesare?Является ли основанием для анулирования заявки, отказ заказчика экспертизы от проведения лабораторных испытаний в случаях когда эксперт считает их необходимыми?

Da, constituie temei pentru refuz.

162. În care cazuri se admite determinarea aproximativa a cantitatii marfii?В каких случаях допускается приблизительное определение количества товара?

Nici într-un caz.

163. Conform comenzii, expertul este delegat pentru efectuarea unei expertize privind determinarea cantităţii mărfii prezentate în mijlocul de transport. Obligaţiile expertului pînă la deschiderea mijlocului de tranport?Согласно наряда эксперт направлен для проведения экспертизы количества товара поступивщего в транспортном средстве. Что обязан выполнить эксперт до вскрытия транспортного средства?

- să verifice numărul de înmatriculare a mijlocului de transport cu numărul indicat în factura de expediţie; - să verifice starea mijlocului de transport: funcţionarea (starea tehnică) containerului, uşilor, lacătelor de la uşi, existenţa şi starea sigiliilor expeditorului sau punctului de plecare (staţie, port), starea de funcţionare a acestora, corespunderea amprentelor sigiliilor cu datele indicate în documentele de transport şi de însoţire a mărfii

164. Obligaţiile expertului la efectuarea expertizei privind determinarea cantităţii mărfii în procesul de deschidere a mijlocului de transport?Обязаности эксперта при проведении экспертизы количества товара в процессе вскрытия транспортного средства?

- să asiste la scoaterea sigiliului de către beneficiar; - să verifice existenţa materialelor impermeabile din partea uşilor; - să determine nivelul de completare a mijlocului de transport cu marfă, să fixeze existenţa îngrămădirilor; - să acorde atenţia la existenţa etichetelor de avertizare (înscrierilor de avertizare şi a semnelor de manipulare), dacă marfa necesită o manipulare prudentă, precum şi respectarea acestor măsuri de

28

precauţie prin intermediul tehnologiilor corespunzătoare de depozitare şi transportare; - să verifice regimul climateric (temperatura, umiditatea relativă a aerului) în timpul deschiderii mijlocului de transport, dacă marfa a fost transportată într-un regim anumit; - să determine modalitatea optimală de descărcare şi calculare a locurilor de marfă şi/sau mărfii din mijlocul de transport, care ar exclude necesitatea calculării repetate.

165. Conform comenzii, expertul este delegat pentru efectuarea unei expertize privind determinarea cantităţii mărfii prezentate în locuri de marfă. Obligaţiile expertului pînă la deschiderea locurilor de marfă?Согласно наряда эксперт направлен для проведения экспертизы количества товара поступивщего в товарных местах. Что обязан выполнить эксперт до вскрытия товарных мест?- să verifice respectarea regulilor de amplasare şi depozitare a mărfii; - să verifice respectarea regimurilor sanitar-igienic şi climateric de păstrare; - să înregistreze în caietul de lucru cele mai importante condiţii de păstrare (temperatura, umiditatea relativă a aerului, respectarea regulilor de vecinătate a mărfii etc.); - să efectueze examinarea exterioară a locurilor de marfă; - să determine existenţa, corectitudinea şi integritatea benzilor de control, scoabelor metalice şi a altor mijloace auxiliare de ambalare, destinate pentru controlul deschiderii ambalajului; - să verifice integritatea sigiliilor, imprimarea de pe ele, corespunderea datelor imprimate pe sigiliu datelor indicate în documentele de transport şi de însoţire ale furnizorului; - să verifice existenţa etichetelor de avertizare şi a semnelor de manipulare, care indică normele de comportament cu produsele ambalate.

166. Acţiunile expertului în cazurile în care este nevoit să întrerupă efectuarea expertizei mărfii, prezentate în locuri de marfă?Действия эксперта в случаях вынужденного приостановления проведения экспертизы товара, поступивщего в товарных местах?

Beneficiarul este obligat să întreprindă măsuri de păstrare a mărfii în timpul pauzei în expertiză. Despre întreruperea expertizei, cauzele şi condiţiile de păstrare a mărfii în timpul pauzei, expertul face înscriere în caietul de lucru. Întreruperea expertizei de cantitate la descărcare nu se admite.

167. Este permisă introducerea corectărilor în raportul de expertiză?Допускаются ли исправления в акте экспертизы?

Da, doar cu permisiunea conducătorului subdiviziunii corespunzătoare a Camerei, sau la cererea scrisă a beneficiarului.

168. De către cine şi în ce mod se confirmă corectările introduse în raportul de expertiză?Кем и каким способом заверяются исправления в акте экспертизы?

După înregistrarea raportului de expertiză, modificările sau completările pot fi introduse doar cu permisiunea conducătorului subdiviziunii corespunzătoare a Camerei, având cererea întemeiată în scris a beneficiarului sau a expertului-evaluator.

169. Termenul de păstrare în arhivă a exemplarului doi al raportului de expertiză?Срок хранения в архиве вторых экземпляров актов экспертизы?

3 ani

170. Termenul de păstrare în arhivă a exemplarului doi al raportului de evaluare?Срок хранения в архиве вторых экземпляров отчетов об оценке?

5 ani

171. Pot fi oare introduse schimbări sau completări în rapoartul de expertiză după înregistrarea lui?

29

Могут ли вноситься в акте экспертизы изменения или дополнения, после его регистрации?

În baza unei cererii scrise de beneficiar cu permisiunea conducerii CCI

172. Ce genuri de expertiză desfăşoară subdiviziunile CCI?Какие виды экспертиз проводят подразделения Торгово-промышленной Республики Молдова?

• determinarea cantităţii şi calităţii mărfurilor; • determinarea ţării de origine a mărfurilor; • determinarea cantităţii producţiei, obţinute din materia primă plasată în regim vamal de

perfecţionare activă; • determinarea cantităţii producţiei, obţinute din materia primă plasată în regim vamal de

transformare sub control vamal; • determinarea producătorului mărfii; • determinarea poziţiei tarifare (codului) şi a destinaţiei mărfii; • evaluarea bunurilor imobile; • evaluarea utilajului; • evaluarea mijloacelor de transport; • evaluarea mărfurilor industriale; • evaluarea produselor alimentare; • evaluarea materialelor de construcţie; • evaluarea altor mărfuri; • alte genuri de expertiză.

173. Daca beneficiarul consideră necesar de a întroduce unele schimbări în formularea sarcinii expertizei şi/sau în volumul de lucrări, ce este necesar să întreprindă: a) beneficiarul; b) expertul?Если заказчик экспертизы считает необходимым внести изменения в формулировку задачи экспертизы и/или в объем работ, что необходимо предпринять:а) заказчику; б) эксперту?

Beneficiarul trebuie să confirme faptul dat în scrisExpertul trebuie să petreacă expertiza având în vedere modificările făcute, după ce

aceasta a fost discutată cu conducerea CCI.

174. Ce informaţii principale conţine codul cu bare a mărfurilor (EAN)?Какие основные сведения содержит штриховой код товара (EAN)?

-prefixul organizaţiei naţionale GS1 (3 cifre)-numărul de înregistrare a producătorului(4-6 cifre)-codul mărfii (3-5 cifre)-cifră de control (1 cifră)

176. De către cine sînt suportate cheltuielile ce ţin de efectuarea expertizei de control. Кто несет расходы, связанные с проведением контрольной экспертизы.

CCI RM

177. În cât timp se informează beneficiarul expertizei despre imposibilitatea efectuării expertizei din cauza insuficienţei documentelor şi materialelor pentru efectuarea expertizei.

30

В течение, какого времени заказчику экспертизы сообщается об отказе в проведении экспертизы из-за недополучения необходимых и достаточных материалов (документов) для проведения экспертизы?

30 zile

178. Are dreptul beneficiarul expertizei să efectuaze testările probelor (mostrelor) în cazul în care el dispune de un laborator acreditat?Имеет право заказчик экспертизы проводить исследование проб (образцов) при наличии у него аккредитованной лаборатории.

Cu participarea personală a expertului evaluator.

179. La ce etape poate fi efectuată expertiza de determinare a cantităţii mărfii. На каких этапах может осуществляться экспертиза по определению количества товара?

-formarea lotului-încărcarea pentru expediere a mărfurilor-lucrări de manipulare cu încărcătura-acceptarea mărfurilor de către cumpărătorul acesteia.

180. La efectuarea expertizei de determinare a cantităţii mărfii, se permite sau nu se permite, determinarea masei nete prin metoda scăderii masei ambalajului din masa brută conform datelor indicate în documentele de însoţire şi în documentele de transport, fără verificarea de facto a masei brute?

При проведении экспертизы по определению количества товара, допускается или не допускается, определение массы нетто путем вычета массы тары из массы брутто по данным указанным в сопроводительных документах, без проверки фактической массы тары? Nu, nu se permite.

181. De către cine se prelevează probele (mostrele), în cazul în care sunt necesare încercări de laborator pentru determinarea calităţii mărfii.Кем проводится отбор проб, при необходимости проведения лабораторных испытаний для определения качества товара? De către expert în prezenţa persoanelor care execută expertiza.

182. Care producţie se supune expertizei de determinare a calităţii? Какая продукция подвергается экспертизе по определению качества?

Denumirea produsului şi cantitatea din acte.

183. Daţi definiţia „raport de expertiză”Дать определение понятию «акт экспертизы».

raport de expertiză – document elaborat într-o formă stabilită, care include sarcina, date concrete, rezultate ale cercetărilor, analiza şi concluziile ce ţin de efectuarea expertizei.

184. Se permit diferenţe în formularea sarcinii expertizei în cerere, comandă şi în raportul de expertiză?Допускаются ли различия в формулировке задачи экспертизы: в заявке заказчика, наряде и акте экспертизы?

Nu, nu se permit.

185. Cine suportă cheltuielile, legate de efectuarea expertizei suplimentare?Кто несет расходы, связанные с проведением дополнительной экспертизы?

Clientul

31

186. Cine suportă cheltuielile ce ţin de efectuarea expertizei repetate, în caz de confirmare a rezultatelor primei expertize?Кто несет расходы, связанные с проведением повторной экспертизы в случае подтверждения результатов первой экспертизы?

Clientul

187. Câte tipuri de încercări cunoaşteţi?Какие существуют виды испытаний?

Distructive şi nedistructive188. În câte exemplare se întocmeşte raportul de expertiză?В скольких экземплярях составляется акт экспертиз?

Două exemplare, primul pentru beneficiar cu mai multe grade de protecţie, al doilea (copie) se depune în arhivă.

189. Что такое „авторизация”? Ce este „autorizaţie”?

Autorizaţie - document oficial prin care experţii-evaluatori ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova se împuternicesc cu dreptul de a efectua expertize/evaluări a obiectelor, produselor şi mărfurilor190. Ce se subînţelege prin metodele directe şi indirecte de măsurare la determinarea diferitor indicatori cantitativi ai mărfurilor.Что подразумевается под прямым и косвенным методами измерения количества товаров?

Medota indirectă constă în în măsurarea directă a mărimilor fizice(lungime, volum densitate etc). Metoda indirectă este metoda de apreciere prin intermediul calculelor.

191. În baza cărui document expertul-evaluator poate fi inclus în Registrul sistemului „Expertul CCI a Republicii Moldova”?На основания, какого документа эксперт – оценщик может быть внесен в Реестр «Эксперт ТПП Республики Молдова»?

Pe baza ordinului preşedintelui CCI RM.

192. Cine poate fi expert-evaluator stagiar?Кто может быть экспертом/оценщиком - стажером?

Persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe :a) este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul pe teritoriul ei; b) are capacitate de exerciţiu deplină; c) are studii, corespunzătoare specializării sale, dovedite cu diplomă; d) posedă limba de stat; e) nu are antecedente penale nestinse; f) nu a fost condamnată anterior pentru o infracţiune gravă săvîrşită cu intenţie;

g) dispune de certificat medical de sănătate.

193. Ce nu are dreptul să întreprindă expertul-evaluator?Что не имеет права делать эксперт/оценщик?

Să se angajeze în contract cu caracter personal cu beneficiarul, dacă se pune sub semnul întrebării lipsa lui de interes în rezultatul examinării. Din proprie iniţiativă să primească de la beneficiar cererea scrisă unică/hotărârea/ decizia pentru efectuarea expertizei-evaluării.194. Daţi definiţia „probă globală”Дайте определение термина «выборка».

Probă globală - numărul de produse selectate dintr-un lot.

32

195. Daţi definiţia „defect”.Дайте определение термина «дефект».

Defect - fiecare necorespundere aparte a producţiei, determinată de cerinţele respective.

196. Are dreptul expertul-evaluator din proprie iniţiativă să primească de la beneficiar cererea scrisă unică/hotărîrea/ decizia pentru efectuarea expertizei-evaluării?. Имеет ли право эксперт-оценщик, по личной инициативе, принимать от заказчика разовую письменную заявку/постановление/определение на проведение экспертизы-оценки?

Nu are dreptul

197. Are dreptul expertul-evaluator, primind de la conducătorul subdiviziunii (şeful secţiei) comanda pentru efectuarea expertizei-evaluării de a primi de la beneficiar materiale care constituie secret comercial, dacă ele sunt necesare pentru pregătirea concluziilor obiective , privind efectuarea expertizei-evaluării?.Имеет ли право эксперт/оценщик, получив наряд на проведение экспертизы-оценки, получить от Заказчика материалы, составляющие государственную тайну, если они необходимы для подготовки объективных выводов, связанных с проведением экспертизы-оценки?

Are dreptul.

198. Poate fi efectuată expertiza de determinare a calităţii mărfii în timpul lucrărilor de reîncărcare?Может ли осуществляться экспертиза по определению качества товара во время перегрузочных работ?

Da, poate fi efectuată

199. Daţi noţiunea de „expert – evaluator”.Дайте определение термина «эксперт-оценщик».

expert-evaluator – persoana calificată şi atestată cu dreptul de a efectua unul sau mai multe genuri de expertiză/evaluare, conform grupelor corespunzătoare de mărfuri.

200. Ce calificative li se atribuie experţilor-evaluatori din sistemul „Expertul CCI a Republicii Moldova? Какие квалификации присваиваются экспертам-оценщикам системы «Эксперт ТПП Республики Молдова»?

• expert-evaluator de categoria a II-a. • expert-evaluator de categoria I. • expert-evaluator de categoria superioară.

Consultanţii sistemului CCI se echivalează cu experţii-evaluatori de categoria I

201. Care sunt condiţiile atribuirii calificativului categoriei II-a a experţilor – evaluatori:Условия присвоения квалификации эксперт-оценщик II категории?

Calificativul “Expert-evaluator de categoria a II-a” se atribuie candidatului în expert-evaluator, care are studii superioare, cunoştinţe şi deprinderi suficiente pentru efectuarea expertizelor/evaluărilor solicitate pentru grupa de mărfuri ce corespunde specialităţii şi specializării sale şi a susţinut atestarea în modul stabilit. Pregătirea specială a candidaţilor poate fi înfăptuită în mod individual sau prin intermediul învăţământului în centre (instituţiile de ridicare a calificării, instituţiile de învăţământ superior etc.).

202. Care sunt condiţiile atribuirii calificativului categoriei I-a a experţilor – evaluatori?Условия присвоения квалификации эксперт-оценщик I категории?

33

Calificativul “Expert-evaluator de categoria I” se atribuie persoanei care a activat în calitate de expert-evaluator de categoria a II-a cel puţin un an, efectuează cu profesionalism toate genurile de expertiză/evaluare ce corespund specialităţii şi specializării lui, perfectează cu profesionalism rapoartele de expertiză/evaluare, a elaborat sau a participat la elaborarea materialelor (recomandărilor) metodice şi a susţinut cu succes atestarea în modul stabilit.

203. Care sunt condiţiile atribuirii calificativului experţilor – evaluatori de categorie superioară?Условия присвоения квалификации эксперт-оценщик высшей категории?

Calificativul “Expert-evaluator de categoria superioară” se atribuie persoanei care a activat în calitate de expert-evaluator de categoria întâi mai mult de trei ani, a efectuat cu profesionalism toate genurile de expertiză/evaluare ce corespund specialităţii şi specializării lui, perfectează cu profesionalism rapoartele de expertiză/evaluare, care a elaborat sau a participat la elaborarea materialelor, a recomandărilor metodice, are aptitudini de a organiza, coordona şi analiza activitatea unui grup de experţi-evaluatori, are simţul înaltei responsabilităţi pentru lucrările efectuate şi a susţinut cu succes atestarea în modul stabilit.

204. Care este termenul eliberării raportului de expertiză?В какой срок выдaется акт экспертизы?

5 zile de la data depunerii cererii de către beneficiar.

205. Daţi definiţia „marfă”. Дайте определение термина «товар».

Bun (material) destinat schimbului pe piață. 2) Totalitate a obiectelor destinate vânzării.

206. Cine poate fi producător conform legii cu privire la protecţia consumatorului Nr.105 din 13.03.2003?Кто может быть производителем, согласно Закону о защите прав потребителей № 105 от 13.03.2003г.?- agent economic care fabrică un produs finit, o parte componentă a unui produs sau materie primă;- agent economic care aplică pe produs numele său, marca comercială sau un alt semn distinctiv;- agent economic care recondiţionează produsul;- agent economic care modifică caracteristicile produsului;- reprezentant, înregistrat în Republica Moldova, al unui agent economic al cărui sediu se află în afara Republicii Moldova;- agent economic care importă produse;- distribuitor sau vînzător al produsului importat în cazul în care importatorul nu este cunoscut;- distribuitor sau vînzător al produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă acesta, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, nu a informat persoana prejudiciată asupra identităţii importatorului.

34