jabatan pendaftar registry...

of 5 /5
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUM Kepada: Tarikh: 6 Mei 2010 Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa) Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar) TimbaJan Naib CanseJor (PenyeJidikan & Inovasi) Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat) Semua Dekan/Pengarah/Penyelaras/Ketua Jabatan Pusat Pengajian/Pusat/lnstitut/Jabatan Kampus Induk/Kampus Kejuruteraan/Kampus Kesihatan Assalamualaikum Wit. Wbt./Salam Sejahtera Y. Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan, IKLAN PENGISIAN lAWATAN TIMBALAN NAlB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRIDAN MASYARAKAT)UNIVERSm PUTRA MALAYSIA(UPM) Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti Putra Malaysia (UPM) mempelawa staf akademik yang berminat dan berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) di UPM. Bersama-sama ini saya sertakan surat rasrni, kriteria khusus dan borang permohonan daripada pihak UPM bertarikh 29 April 2010 [No. Ruj.: UPM/P-87.4] untuk perhatian dan rujukan Y. Bhg. Dato'/Datin/tuan/puan. 3. Untuk makluman Y. Bhg. Dato'fDatin/tuan/puan, permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada pihak UPM selewat-Iewatnyapada 14 Mei 2010. 4. Kerjasama Y. Bhg. Dato'jDatinjtuan/puan untuk menghebahkan perkara ini kepada staf akademik di PTJ masing-masing amatlah saya hargai dan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. 1 Sekian. Wassalamu'alaikumjSalam Hormat. "BERKHIDMATUNTUK NEGARA" 'Memastikan Kelestarian Hari Esok' Saya yang menjalankan tugas, C::=~d~ ~SMAIL Penolong Pendaftar s.k, Pendaftar ANlsi - UPM - Jawatan Kosong me 811M lit... 11800 U5M, Pulau Pinang, Malaysia •• Tel: 604-653 3888 Fax: 604-658 1718; Website: www.usm.my

Author: hoangthuan

Post on 10-Jul-2019

263 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUMregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/UPM_Jawatan_Kosong_TNC_BJIM.pdf · jabatan pendaftar registry memorandum kepada: ... jawatan kosong

UNIVERSITI SAINS MALAYSIAJABATAN PENDAFTARREGISTRYMEMORANDUM

Kepada: Tarikh: 6 Mei 2010

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa)Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar)TimbaJan Naib CanseJor (PenyeJidikan & Inovasi)Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat)

Semua Dekan/Pengarah/Penyelaras/Ketua JabatanPusat Pengajian/Pusat/lnstitut/JabatanKampus Induk/Kampus Kejuruteraan/Kampus Kesihatan

Assalamualaikum Wit. Wbt./Salam Sejahtera

Y. Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,

IKLAN PENGISIAN lAWATAN TIMBALAN NAlB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRIDANMASYARAKAT)UNIVERSm PUTRA MALAYSIA (UPM)

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti Putra Malaysia (UPM) mempelawa staf akademikyang berminat dan berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan Timbalan Naib Canselor(Jaringan Industri dan Masyarakat) di UPM. Bersama-sama ini saya sertakan surat rasrni, kriteriakhusus dan borang permohonan daripada pihak UPM bertarikh 29 April 2010 [No. Ruj.: UPM/P-87.4]untuk perhatian dan rujukan Y. Bhg. Dato'/Datin/tuan/puan.

3. Untuk makluman Y. Bhg. Dato'fDatin/tuan/puan, permohonan yang lengkap hendaklahdikemukakan kepada pihak UPM selewat-Iewatnyapada 14 Mei 2010.

4. Kerjasama Y. Bhg. Dato'jDatinjtuan/puan untuk menghebahkan perkara ini kepada stafakademik di PTJ masing-masing amatlah saya hargai dan saya dahului dengan ucapan ribuan terimakasih.

1

Sekian. Wassalamu'alaikumjSalam Hormat.

"BERKHIDMATUNTUK NEGARA"'Memastikan Kelestarian Hari Esok'

Saya yang menjalankan tugas,

C::=~d~~SMAIL

Penolong Pendaftar

s.k, Pendaftar

ANlsi - UPM - Jawatan Kosong me 811M

lit... 11800 U5M, Pulau Pinang, Malaysia•• Tel: 604-653 3888 Fax: 604-658 1718; Website: www.usm.my

Page 2: JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUMregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/UPM_Jawatan_Kosong_TNC_BJIM.pdf · jabatan pendaftar registry memorandum kepada: ... jawatan kosong

---~ --~-~~-~---~~--~----;---- ...--.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

~MSISOIIECGlJ1[)E62:1999

SIRIM OS02121999C801

MS ISO 9001 REG. NO, AR3477

PEJABAT PENDAFTARREGISTRAR OFFICE

Ruj Kami : UPM/P-87.4"

Tarikh : 29 April 2010

SEPERTI DISENARAIEDARAN

YBhg. Dato'lTuan/Puan,

IKLAN PENGISIAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGANINDUSTRI DAN MASYARAKAT) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti Putra Malaysia (UPM) mempelawasemua pegawai akademik yang berminat dan berkelayakan untuk mengisi jawatanTimbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat), UPM.

4. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, sila hubungi Jennifer LendaiKundat di talian 03-8947 2033. Kerjasama pihak YBhg. Dato'lTuan/Puan dalammemanjangkan hebahan ini kepada Universiti masing-masing adalah amat dihargaidan didahului dengan ucapan terima kasih.

3. Bersama-sama ini dilampirkan kriteria khusus yang telah ditetapkan oleh pihakKementerian Pengajian Tinggi beserta borang permohonan bagi mengisi jawatan

; tersebut. Untuk makluman, tarikh tutup permohonan adalah pada 14 Mei 2010.

Sekian.

Yang benar,

~ANOMAR)PendaftarUniversiti Putra Malaysia

"BERILMU BERBAKTI"

s.k YBhg. Datuk Naib Canselor

[8J Pejabat Pendafiar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.Q) 603-8946 6000 ~ 603-89482507 G http://www.admin.upm.edu.my

Page 3: JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUMregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/UPM_Jawatan_Kosong_TNC_BJIM.pdf · jabatan pendaftar registry memorandum kepada: ... jawatan kosong

SENARAI EDARAN LUARAN

Cik Norilah binti SalamPendaftarUniversiti Malaya (UM)Lembah Pantai50603 KUALA LUMPUR

-Encik Azman bin Abdullah($pendaftar

'I Universiti Sains Malaysia (USM)11800 Minden PULAU PINANG

Encik Ab. Aziz bin OthmanPendaftarUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM)43600 Bangi SELANGOR

- -- -- - --~ - "

Tuan Haji Wan Mohd Zawawi bin Wan Abd RahmanPendaftarUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)81310 Skudai JOHOR

Y.Bhg. Dr. Hjh. Zahrah binti MokhtarPendaftarUniversiti Teknologi MARA (UiTM)40450 Shah Alam SELANGOR

Tuan Haji Wan Mohd Hilmi bin Wan KamalPengarah EksekutifBahagian Perkhidmatan dan PengurusanUniversiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)P.O. Box 1050728 KUALA LUMPUR

Tuan Haji Harun AminPendaftarUniversiti Utara Malaysia (UUM)06010 Sintok KEDAH

Encik Ahmad KatangPendaftarUniversiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)Kota Samarahan94300 Kuching SARAWAK

Encik Abdullah bin Hj. Mohd. SaidPendaftarUniversiti Malaysia Sabah (UMS)Aras 4, Bangunan PentadbiranBeg Berkunci 207388999 Kota Kinabalu SABAH

Page 4: JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUMregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/UPM_Jawatan_Kosong_TNC_BJIM.pdf · jabatan pendaftar registry memorandum kepada: ... jawatan kosong

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIAPEJABAT PENDAFTAR

43400, UPM SERDANG, SELANGORUNrvERSITI PUTRA MALAYSIA!JC~~

KRITERIA PEMILIHAN CALONTIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDSTRI DAN MASYARAKAT)

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

i) Berkemampuan Mendapatkan Endowment dan Mempunyai Jaringan yangluas dengan pihak Industri : Penyandang mestilah berkemampuan untukmendapatkan endowment dan sumbangan lain dari industri. Selain itu adalahmenjadi tanggungjawab peny'andang untuk mengenal pasti peluang kerjasama~~~ - - - - "'-"-- - ---- -- - --- ~-

dengan industry serta mempromosikan kolaborasi universiti-industri sepertipenyelidikan, pengkomersialan, pemindahan teknologi, program akademik danlatihan bagi mendapatkan pulanqan kepada universiti.

ii) Bekemampuan menguruskan program-program perundingan denganagensi kerajaan dan swasta : Penyandang mestilah seorang yangbekemampuan merancang, meningkat dan mempergiat program perundingandengan agensi Kerajaan dan swasta bagi memastikan jaringan kerjasamaberjalan lancar dan memberi manfaat kepada kedua-kua belah pihak.

iii) Berkemampuan Menguruskan Program Jaringan MasyarakatPenyandang bertanggungjawab untuk mengenal pasti, merancang, melaksanadan memantau program jaringan masyarakat bagi univesiti untuk memastikansupaya program pengajaran dan usaha-usaha penyelidikan universiti relevandengan kehendak, aspirasi serta harapan masyarakat.

iv) Mempunyai Jaringan Yang Luas di Peringkat Antarabangsa : Penyandangmestilah mempunyai jaringan hubungan yang luas dengan pihak industri sertauniversiti-universiti luar negara bagi memperluaskan peluang mobllltipensyarah dan juga pelajar.

v) Berkemampuan Memacu Program Kebolehkerjaan Graduan : Calon akandiberi tanggungjawab untuk memastikan kebolehkerja graduan dipertingkat darisemasa ke semasa. Oleh itu, calon mesti mahir dalam program finishingschool, internship, keusahawanan, mobiliti pelajar serta program-programkhusus yang membolehkan pelajar memperolehi pengalaman ke alampekerjaan.

Page 5: JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUMregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/UPM_Jawatan_Kosong_TNC_BJIM.pdf · jabatan pendaftar registry memorandum kepada: ... jawatan kosong

GAMBARBERUKURANPASSPORT

PERMOHONANJAWATANTIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

1. NAMA PEGAWAI

2. TARIKH LAHIR

3. FAKUL TI/JABATAN/UNIVERSITI

4. PENILAIAN PRESTASI(TIGA TAHUN TERKINI BERTURUT-TURUT)

5. KELULUSAN AKADEMIK

6. BIDANG PENGKHUSUSAN

------------------------------------~--~------------------~~ - ~

Slla kemukakan bersama-sama borang permohonan ini curriculum vitae yang lengkapdan terkini beserta dokumen kelayakan akademik atau sebarang dokumen sokonganlain yang berkaitan (sekiranya ada). Permohonan ini hendaklah dikemukakan melaluiKetua Perkhidmatan pemohon. Borang permohonan lengkap boleh dialamatkan kepadaalamat seperti berikut:

ALAMATPERMOHONAN PendaftarPejabat PendaftarUniversiti Putra Malaysia (UPM)43400 UPM, SerdangSELANGOR

TARIKH TUTUP PERMOHONAN 14 MEI2010