l4 scv cor et pericardium

36
03.01.13 1 Systema cardiovasculare Cor Arteriae Venae Circulus sanguinis minor Circulus sanguinis major Vasa limphatica

Upload: habil-fetisi

Post on 11-Jul-2015

834 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 1

Systema cardiovasculare

•Cor•Arteriae•Venae•Circulus sanguinis minor•Circulus sanguinis major•Vasa limphatica

Page 2: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 2

Circulus sanguinus major et minor

Page 3: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 3

Arteriet dhe venat

Page 4: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 4

Zemra (cor) – pericardium

Page 5: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 5

Zemra (cor) - e nxjerrë nga perikardi

Page 6: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 6

Cor - forma dhe pozitaCor - forma dhe pozita

Zemra ka formën e piramidës së çrregullt trifaqësoreZemra ka formën e piramidës së çrregullt trifaqësore

Baza e zemrës Baza e zemrës (basis cordis)(basis cordis) : prapa, lart, djathtas : prapa, lart, djathtas

Maja e zemrës Maja e zemrës (apex cordis):(apex cordis): përpara, poshtë, majtas përpara, poshtë, majtas

Boshti i zemrës Boshti i zemrës (axis cordis):(axis cordis):

krijon kënd prej 45krijon kënd prej 450 0 me rrafshin frontal, sagjital me rrafshin frontal, sagjital

kurse me rrafshin horizontal 30-60 shkalle kurse me rrafshin horizontal 30-60 shkalle

(perputhet me boshtin elektrik te zemres).(perputhet me boshtin elektrik te zemres).

Page 7: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 7

Dimensionet, masa, vëllimi dhe pozita e Dimensionet, masa, vëllimi dhe pozita e zemrëszemrës

Dimenzionet:Dimenzionet:

Gjerësia 10 cmGjerësia 10 cm

Trashësia 6-7 cmTrashësia 6-7 cm

Gjatësia (boshti) 12-15 cmGjatësia (boshti) 12-15 cm

Pesha e zemrësPesha e zemrës së zbrazët: 250-300 gr së zbrazët: 250-300 gr

Vëllimi i zgavrave të zemrësVëllimi i zgavrave të zemrës: 160-190 ml: 160-190 ml

PozitaPozita: mediastinum medium:: mediastinum medium:

-prapa: aorta, oesophagus dhe Th Vi, VII, VIII-prapa: aorta, oesophagus dhe Th Vi, VII, VIII

-Përpara: sternumi, kërcat e brinjës se III, IV, V, VI te majta-Përpara: sternumi, kërcat e brinjës se III, IV, V, VI te majta

-Anash: pleura mediastinalis-Anash: pleura mediastinalis

-Poshtë: diaphragma-Poshtë: diaphragma

Page 8: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 8

Cor - pamja e jashtme nga përpara

Page 9: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 9

Cor Cor - - pamja e jashtmepamja e jashtme

FaqetFaqet e zemrës e zemrës:: Facies sternocostalis s.anteriorFacies sternocostalis s.anterior Facies diaphragmatica s.inferiorFacies diaphragmatica s.inferior Facies pulmonalisFacies pulmonalis

Margo dexterMargo dexter BazaBaza e zemrëse zemrës (basis(basis cordis cordis)) MajaMaja e zemrëse zemrës (apex(apex cordis cordis)) Sulcus coronariusSulcus coronarius Sulcus interventricularis anterior / posteriorSulcus interventricularis anterior / posterior

Page 10: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 10

Cor (zemra) - pamja e jashtme (aspectus anterior)

Page 11: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 11

Cor - pamja e jashtme (aspectus posterior)

Page 12: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 12

NdërtimiNdërtimi i zemrës i zemrës Zemra është e përbërë prej tre shtresave:Zemra është e përbërë prej tre shtresave:

EpicardiumEpicardium MyocardiumMyocardium EndocardiumEndocardium

MyocardiumMyocardium Nga jashtNga jashtëë mbështjellët me epicardium mbështjellët me epicardium Nga brenda me endocardium Nga brenda me endocardium

TrashësiaTrashësia:: Atrium dexter/sinister:1.5-2 mmAtrium dexter/sinister:1.5-2 mm Ventriculuc dexter: 4-8 mmVentriculuc dexter: 4-8 mm Ventriculus sinister: deri 14 mmVentriculus sinister: deri 14 mm Septum cordis: 10 mmSeptum cordis: 10 mm

Page 13: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 13

Myocardium (muskuli i zemrës)

Page 14: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 14

Myocardium

Page 15: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 15

Ventriculus dexter et sinister

Page 16: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 16

Ventriculus dexter et sinister - prerje tërthore

Page 17: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 17

Zgavrat e zemrësZgavrat e zemrës

Atrium dextrumAtrium dextrum Atrium sinistrumAtrium sinistrum Ventriculus dexterVentriculus dexter Ventriculus sinisterVentriculus sinister Septum cordisSeptum cordis

Septum interatrialeSeptum interatriale Septum interventriculareSeptum interventriculare Septum atrioventriculareSeptum atrioventriculare

Page 18: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 18

Atrium dextrum et ventriculus dexter

Page 19: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 19

Atrium et ventriculus sinister

Page 20: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 20

Ventriculus sinister et ostium aortae

Page 21: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 21

Skeleti fibroz i zemrësanuli fibrosi -trigona fibrosa

Page 22: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 22

Aparati valvular i zemrësAparati valvular i zemrës(ventriculus dexter)(ventriculus dexter)

Ostium atrioventriculare dextrumOstium atrioventriculare dextrum Valva atrioventricularis dextraValva atrioventricularis dextra

Cuspis anteriorCuspis anterior Cuspis posteriorCuspis posterior Cuspis septalisCuspis septalis

Ostium trunci pulmonalisOstium trunci pulmonalis Valva trunci pulmonalisValva trunci pulmonalis

Valvula semilunaris anteriorValvula semilunaris anterior Valvula semilunaris dextraValvula semilunaris dextra Valvula semilunaris sinistraValvula semilunaris sinistra

Page 23: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 23

Aparati valvular i zemrësAparati valvular i zemrës(venticulus sinister)(venticulus sinister)

Ostium atrioventriculare sinistrumOstium atrioventriculare sinistrum Valva atrioventricularis sinistraValva atrioventricularis sinistra

Cuspis anteriorCuspis anterior Cuspis posteriorCuspis posterior

Ostium aortaeOstium aortae Valva aortaeValva aortae

Valvula semilunaris dextraValvula semilunaris dextra Valvula semilunaris sinistraValvula semilunaris sinistra Valvula semilunaris posteriorValvula semilunaris posterior

Page 24: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 24

Aparati valvular i zemrësAparati valvular i zemrës

Valvat e hapjeve të zemrës ndërlidhen me Valvat e hapjeve të zemrës ndërlidhen me muskujt papilar me anë të horde tendinemuskujt papilar me anë të horde tendine

Cuspis / valvula semilunarisCuspis / valvula semilunaris Chordae tendineaeChordae tendineae Mm.papillaresMm.papillares

Page 25: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 25

Valvulae semilunares (valva aortae)

Page 26: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 26

Cor – prerje gjatësore

Page 27: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 27

Systema conducens cordisSystema conducens cordis

Sistemin përçues të zemrës e formojnë:Sistemin përçues të zemrës e formojnë:

Nodus sinuatrialisNodus sinuatrialis Nodus atrioventricularisNodus atrioventricularis Fasciculus atrioventricularisFasciculus atrioventricularis

Crus dextrumCrus dextrum Crus sinistrumCrus sinistrum

Qelizat purkinje-utQelizat purkinje-ut

Page 28: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 28

Systema conducens cordis (djathtas)

Prezantim djathtas

Page 29: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 29

Arteriet e zemrës Arteriet e zemrës (aa.coronariae)(aa.coronariae) A.coronaria sinistraA.coronaria sinistra

R.circumflexusR.circumflexus R.marginalis sinisterR.marginalis sinister R.posterior ventriculi sinistriR.posterior ventriculi sinistri

R.nodi sinuatrialis R.nodi sinuatrialis R.nodi atrioventricularisR.nodi atrioventricularis Rr.atrialesRr.atriales

R.interventricularis anteriorR.interventricularis anterior R.coni arteriosiR.coni arteriosi R.lateralisR.lateralis Rr.iterventriculares septalesRr.iterventriculares septales

A.coronaria dextraA.coronaria dextra R.coni arteriosiR.coni arteriosi R.marginalis dexterR.marginalis dexter R.nodi sinuatrialisR.nodi sinuatrialis R.nodi atrioventricularisR.nodi atrioventricularis Rr.atriales (r.atrialis intermedius)Rr.atriales (r.atrialis intermedius) R.interventricularis posteriorR.interventricularis posterior

Page 30: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 30

A.coronariae dextra/sinistra

Page 31: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 31

Venat e zemrës Venat e zemrës (venae cordis)(venae cordis)

Sinus coronariusSinus coronarius V.cardiaca magnaV.cardiaca magna V.cardiaca mediaV.cardiaca media V.posterior ventriculi sinistriV.posterior ventriculi sinistri V.obliqua atrii sinistriV.obliqua atrii sinistri Vv.cardiacae minimaeVv.cardiacae minimae

Page 32: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 32

Vv.cordis (sinus coronarius)

Page 33: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 33

PericardiumPericardium

Përreth zemra (preicardium) përbëhet prej dy fltëve:Përreth zemra (preicardium) përbëhet prej dy fltëve: Pericardium fibrosumPericardium fibrosum Pericardium serosumPericardium serosum

Lamina visceralis (epicardiumLamina visceralis (epicardium Lamina parietalisLamina parietalis

Cavitas pericardialisCavitas pericardialis

Cavitas pericardialis:Cavitas pericardialis: Sinus transfersus pericardiiSinus transfersus pericardii Sinus obliqui pericardiiSinus obliqui pericardii

Page 34: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 34

Pericardium

Page 35: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 35

Teleradiografia e zemrës

Page 36: L4  scv cor et pericardium

03.01.13 36

Projektimi i ostiumeve të zemrës - në murin e përparmë të kraharorit