materie tp

Download materie tp

Post on 06-Jul-2015

853 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TEHNOLOGIA DE REALIZARE A PROTEZEI PARTIALE

AMOVIBILE

PROTEZA PARTIALA ACRILICAIndicafie: in edentafia par(iali intins5/ extinsS/ subtotal5, ca solufie terapeutici provizorie sau tranzitorie1.

CAMPUL PROTETIC EDENTAT PARTIAL

DEFINITIE - cimpul protetic este reprezentat de totalitatea tesuturilor dure qi moi pe care proteza le acoperi gi cu care vine in contact.Edentatia par{iali reprezintd starea patologici caracterizatb prin absen{a unui numir variabil de dinti. de la 1 la 15. o Ea poate ii: redusi: 1-3 dinti consecutivi (exceplie: lipsa celor ,1 incisivi ) - rntinsd: >.1 dinri con:ecutivi - extins5: edentalia terminald care cuprinde ;i caninul

o

-

C6mpul protetic edentat parfial este format din: Suport dento-parodontal - dinlii restanti - parodonliul lor SuDort muco-osos - oasele naxilale- fibromucoasa acoperitozue

SUPORTUL DENTO-PARODONTAL o este format din dinlii restanti fi parodonliul lor o preia presiunile ocluzale gi le transmite fiziologic osului maxilar o asiguri mentinerea si stabilitatea protezei ;i doar parlial sprijinul ei o este evaluat prin examen clinic si paraclinic (Rx, modele de studiu)

Din(ii restanfi influenfeazi stabilitatea gi men{inerea protezei parfiale prin: 'i' Numhr - cu cat sunt mai mulli dinli restanli, cu adt mai bund va fi ancorarea protezei, deci

*

menl jnerea si sta b ilitatea protezei Repartizarea topograficS pe arcadS

["!D*] -l' *\\ / r"r.. ,t\\u-------!JEdentatie latero-f rontotaterala Eoenraue rarero-rronto-rarerata Edentatie

..\

I

\

tatero"fronto-terminata

Edentatie de hemiarcada

*

Pozitia de implantare- dinlii limitanli ai bregei edentate fi cei antagoni$ti igi modificl pozitia migrdnd spre edentalie.

Migrdrile pot fr:. I orizontale (pentru dinfii limitanfi ai edentatiei)

prin inclindre (basculare)- coroana se deplaseazl spre edentalie iar rdddcina in sens opus - ptin translalie - corona gi rdddcina se deplaseazl in acelasi sens, axul final al dintelui fiind paralel cu cel inilial I verticale (pentru din{ii antagonipti edentafiei) - egresiunea - dintele se deplaseazd spre edentalie impreunl cu procesui alveolar. coroana clinicd nu-si modificI dimensiunea

-

-

extruzkt

dintele se deplaseazd fdrd procesul alveolar, coroana clinicd devine mai mare decat cea anatomicl

-

este importantd in cazul dintilor stAlpi deoarece pe coroanele lor se aplicd elementele de mentinere ;i stabilizare (crosete) - ecuator alxqtomic - linia care uneste convexitAlile maxime de pe fegele laterale ale dintelui - ecuator de implantare - paralel cu linia coletului, la 2,5 mm de acesta - ecuatorul protelrc - linia ce uneste convexit5.tile maxime ale dinlilor stAlpi, in funcli de axul de inse4ie al protezei > este comun tuturor dintilor stiloi z se delermini cu paralelograful:' i impane dintele intr-o zond subecuatorial5 retentivi 9i o zon5 supraecuatoriali, neretentivd (zona de sprijin) Dinlii stAlpi cu coroane cilindrice, cu retentivitAli reduse, trebuie acoperili cu proteze unidentare !

{'

Morfologia coronard

SUPORTUL MUCO-OSOS Suportul osos - rol in sprijinul ;i stabilizarea protezelor- format din:

{.

La maxilar - bolta palatind

- creste alveolare - tuberozitdti maxilare {. La mandibuli- creste alveoare - tuberculi piriformi Suportul mucos este format din: o Mucoasa fixd o Mucoasa neutrd (pasiv mobili) o Mucoasa mobild

SUPORTUL 0SOS maxilar

-

1. BOLTA PALATINA

este formatd din:

apofizele palatine ale oaselor maxilare oasele incisive (in 2/3 anterioare) lamele orizontale ale oaselor palatine (in 1/3 posterioard) gaura palatind anterioard. - zona de emergenl[ a pachetului vasculo-nervos nazopalatin gdurile palatine posterioare - zonele de emergen{d ale pachetelor vasculo-nervoase palatine anterl0areos lnclslYapolizele palatine ale oaselor maxilare lamele orizontale ale oaselor palatiDegaura palatina

sutura palatinamediana

sutura transversala gaura palatinaPOSterroara POStertoara

La nivelul sutudi palatine mediene poate fi prezentd o exostozd, numitd torus p!g1!!4, cu Jbmfi, dimensiune $i localizare diferitd, care poate influenla negativ protezarea (bascularea protezei, leziuni ale mucoasei acoperitoare). Prezenta torusului palatin necesita folierea modelului la acel nivel sau chiar exereza lui chirurgicald, dacd dimensiunile sau localizarea lui o impun. a in funclie de addncime, bolta palatinh poare fi plati, medie qi adAnci (ogivali). o Bolta plati apare in general la pacienlii la care edentalia este urmarea bolii parodontale gi favorizeazd. mentinerea protezei pe camp prin fenomenul de adeziune, dar este deficitari din punct de vedere al stabilitdtii. Bolta adAncd (ogivalS) este caracteristici pacienlilor care au avut obiceiuri vicioase in copil5rie (sugerea policelui, respiralie oral[) si favorizeaz1 stabilitatea in sens orizontal a protezei. Bollile palatine cu adincime medie (15-17 mm) sunt cele mai favorabile protezdrii qi sunt prezente la pacienlii care au pierdut dinlii in urma complicatiilor cariei dentare.

r-rr.r./bolta palatina plata

\rft/bolta palatina medie

bolta palatina adanca

2. Crestele alveolare- proeminenle ce rezultd prin restructurarea procesului alveolar in urma pierderii dinlilor -prezintl 2 versan{i (V si O) 9i o muchie -pot fi: sterse. medii sau proeminenre -reprezintl suportul pentru Seile protezei - au rol in stabilitatea protezei prin neutralizarea fo4elor orizontale 3.Tuberozititile maxilare - sunt proeminenle osoase hemisferice situate la extremitAtile distale ale crestei alveolare - pot fi r oluminoase sau :terse. rerentive sau nu - rol in sprijinul, mentinerea gi stabilitatea protezei

SUPORTUL 0SOS mandibular l.Creasta alveolari

-

ale doi versanti si o muchie - este mai redusd decdt cea maxilard din cauza resorbtiei mai accentuate; uneori muchia crestei se apropie de liniile oblice, interne (crestele milohioidiene) gi exteme - pe versantul lingual, in zona corespunz}.toare premolarilor, poate apare o exostoze numjtd torus matzdibular, ca.re poate cauza dificultdli in protezare, la fel ca si tor-usul palatin - rol in sprijinul protezei mandibulare - rol in stabilizalea protezei mandibulare (prin versanli)

2.Tuberculii mandibulari (piriformi) - proeminenle osoase de formd hemisferici, situate la extremitilile distale ale crestei alveolare, apar dupi extractia molarului de rninte - pot [i proeminenti sau srersi - la acest nivel se inserl ligamentele pterigomandibulare - cele 2/3 anterioare ale tuberculilor reprezintd zond de sprijin pentru proteza mandibulariSUPORTUL MUCOS

ce

O -

esre format din: Mucoasa fixa- acopera la maxilar- crestele alveolare. - tuberozititile

o o

- bolta palatind la mandibul[ - creste]e alveolare - 1/3 anterioari a tuberculilor piriformi Mucoasa neutrd (pasiv mobild) - o bandi find cu lAlimea de aprox 2 mm, situatd la nivelul fundurilor de sac V gi O gi la nivelul liniei Ah; se mobilizeazd doar sub acliunea unor factori externt Mucoasa mobili continud zona de mucoasd neutrd $i acoperd formaliunile mobile de la periferia cAmpului protetic (frenuri labiale, plici alveolo-jugale, buze, obraji, vdlul palatin)

O

2.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE PAP

a o

O

A. Baza B. Seile C. Dintii artificiali D. Elementele de men{inere gi stabilizare (CROSETE)

A.BAZACaracteristici o conponenta protezei care vine in contact cu zona de sprijin a cAmpului protetic (bolta palatind la marilar gi versantul L la mandibuld)are doud fe!e: a) mucozald (in contact cu mucoasa fixd) - nu se lustruie;te - redd cu fidelitate microrelieful mucoasei b) externh (spre cavitatea oral5) - trebuie lustruitA perfect in scop profilactic (si nu lezeze pdrtile moi) ;1 igi.enic (sX nu retenlioneze alimente si flori microbianl)

o

Roluri:- uneqte ;eile protezei

- transmite presiunile masticatorii asupra zonei de sprijin precum gi de Ia o gea Ia alta - asigur[ rigiditatea protezei - participd la menlinerea protezei pe cAmpul protetic prin aciezrune - in refacerea funcliei fonetice prin zona de afiiculare foneticiPoate

fi: - placl palatinl (la marilar)- placd lingualX (la mandibuld)

PLACA PALATINALAPlaca palatinalS intinsi (total5) o Limite: - anterior- zona supracingulard a dillilor restanli - posterior - linia Ah - lateral- zonele supraecuatoriale ale dintilor restanti o Indicatii: - edentalii de hemiarcad[ - edentatii subtotale Placa palatinali ameliorati o Avantaje: * reducerea senzaliei de disconfort;i de vomd l'. menajarea simlului gustativ $i termic

o ) i

Poate

fi:

)>

rdscroitd distal decoletatl fenestrati

liberi zona de mucoasi cu receptori gustativi este diminuatd din cauza suprafelei ei reduse, de aceea este indicatd armarea extrinsecd cu plase metalice

O -

Placa fenestratd zona centrall este decupat5, ldsAnd

- rezistenla bazei

PLACA LINGUALA

a uneste geile protetice si acoperd versantul L al crestei alveolare mandibulare o se intinde de la nivelul fundurilor de sac linguale pan5 in zona supracingulard./supraecuatoriald a dinlilor restanti mandibulari

B. SE ILE

O acoperd crestele alveolare O oferl supofi pentru dinlii artificiati o transmit fo4ele ocluzale suportului muco-osos (nefiziologic) o rol in sprijinul gi stabilitatea protezei o refac volumul ;i forma crestelor edentate afectate de atrofie si rezorbtie O numdrul lor este egal cu numf,rul bregelor edentate o fiecare lea prezint[ doi velsanti (V Si O) o fiecare versant avand doud fete: una mucozalS si una externf,

C. ARCADA

Reprezintf, elementul funclional principal al protezei Dinlii arti