oblasti inkluzÍvneho vzdelÁvania detÍ z …npmrk2.mpc-edu.sk/sites/default/files/6_8.pdf ·...

of 15/15
Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Čaro Vianoc .............................................................................................................. Meno a priezvisko frekventanta: Martina Kotlarová .................................................................. Pracovisko: Materská škola, Čaklov ................................................................ .. Názov skupiny: MRK2_INV_PO_007 .................................................................. Rok: 2015

Post on 03-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vzdelávací program:

  INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

  Názov záverečnej prezentácie:

  Čaro Vianoc ..............................................................................................................

  Meno a priezvisko frekventanta:

  Martina Kotlarová ..................................................................

  Pracovisko:

  Materská škola, Čaklov ..................................................................

  Názov skupiny:

  MRK2_INV_PO_007 ..................................................................

  Rok: 2015

 • Spolupráca MŠ s rómskou rodinou

  Spolupráca rodiny a školy je pre efektívnosť výchovno – vzdelávacieho

  procesu, ktorého cieľom je primeraná úroveň vzdelania, socializácie ,

  osvojenia si adekvátneho správania a začlenenia Rómov do spoločnosti s

  rešpektovaním ich kultúry je veľmi dôležitá.

  Hlavným dôvodom partnerstva medzi školou a rodičmi je pomoc deťom

  pri dosahovaní úspechov v školskom prostredí aj v ďalšom živote. Keď sa

  rodičia , učitelia a deti začnú vnímať ako partneri , začne pracovať komunita

  orientovaná na dieťa a toto je pre úspech VVP najpodstatnejšia.

 • Možnosti na zlepšenie spolupráce MŠ a rodiny detí z MRK Aby sme zvýšili záujem rodičov detí z MRK o spoluprácu s materskou školou, je nutné, aby sme neustále hľadali nové, účinnejšie spôsoby spolupráce a obohatili ich o netradičné formy a metódy. Jednou z nich je činorodé zapájanie rodičov do akcií MŠ a činností, pri ktorých aktívne vstupujú do interakcie s vlastným dieťaťom podľa inštrukcií učiteľa. Rodič sa tak oboznamuje s obsahom práce v MŠ, má možnosť vidieť reakcie a správanie svojho dieťaťa medzi rovesníkmi, môže posúdiť mieru vedomostí a zručností svojho dieťaťa a porovnať ju s ostatnými deťmi.

 • Čaro Vianoc Svojim projektom som chcela vzbudiť záujem rodičov o aktivity MŠ vo výchovno-

  vzdelávacích činnostiach

  5 – 6 rokov

 • Cieľ: Oboznámiť deti so sviatkami Vianoc, aktívne zapojiť do prípravy osláv sviatkov nielen deti ale aj ich rodičov.

  Téma: Vianočné sviatky, tradície a ich zvyky

 • Pomôcky: obrázky, kniha - Moja ilustrovaná biblia, , výkresy, frabičky, názorná ukážka.

  • Motivácia: deti budem motivovať básňou „Stromček“.

  • Ja som malý stromček, na nose mám zvonček

  • Celkom dole na líčku, mráz mi kreslí hviezdičku.

  • Priviezli ma biele sane, plné snehu, plné hviezd,

  • Sadajte si deti na ne, môžete sa so mnou zviesť.

  - rozhovor o básni

  Hlavná časť: Deti, dnes vám porozprávam o Ježišovi Kristovi, o jeho narodení. Jedného dňa sa na nebi rozsvietila hviezda a ľuďia vedeli, že sa narodil Spasiteľ. Gašpar, Melichár, Baltazár – Traja králi priniesli dieťatku dary. A odvtedy to považujeme za oslavy narodenia Ježiša .

 • • Vianoce sú sviatky šťastia a pokoja, ale aj tradícií a zvykov.

  • Rozhovor o tradičných jedlách Vianoc, o výzdobe príbytkov a o obdaruvávaní blízkych.

 • Na záver deti nakreslia Vianočný stromček s ozdobami a pod neho nakreslia darčeky, ktoré si prajú. Prácu vyhodnotíme a deti pochválime

 • Deti pracovali rôznymi technikami, ako napríklad: strihanie, lepenie, maľovanie a kreslenie. Prácu sme si spoločne dali na výstavku.

 • Nielen naše deti, ale aj my sme sa priamo podieľali na Vianočnej besiedke a to tým, že sme pre naše detičky zahrali divadielko „Betlehem“, aby sme im priblížili význam Vianočných sviatkov.

 • Spolupráca rodičov a detí pri pečení medovníčkov v našej materskej škole

 • Spoločná sánkovačka v spolupráci s rodičmi

 • Záver: V tejto práci som chcela dokázať význam spolupráce

  materskej školy s rodičmi. Myslím, že praktická časť tejto práce to jasne dokazuje. Za pomoci rodičov, materskej školy a asistentiek, dokážeme pomaly, ale iste zmeniť zmýšľanie Rómov a ich prístup k vzdelávaniu svojich detí, ktoré im zabezpečí lepší život.

 • Použitá literatúra: • Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne

  vzdelávanie, 2008, Prievidza, ISBN: 978-80-969407-5-2

  • http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/IMV.pdf

  • Metodická príručka pre predškolskú výchovu: KROK ZA KROKOM. Nadácia Škola dokorán. Žiar nad Hronom. ISBN 80-968292-0-3.

  http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/IMV.pdf

 • Ďakujem Vám za pozornosť