oletko leikkauskelpoinen potilas? · pdf fileepästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. oireita...

of 12 /12
OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? Sh, endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS

Upload: lamtuyen

Post on 17-Feb-2018

224 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

OLETKO

LEIKKAUSKELPOINEN

POTILAS?

Sh, endoproteesihoitaja

Hanna Metsämäki

TYKS

Page 2: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

LEIKKAUSKELPOISUUDEN ARVIOINTI

tarkoituksena on punnita, miten ratkaisevasti leikkauksen

odotetaan parantavan potilaan elämän laatua huomioiden

leikkaukseen liittyvät riskit

Leikkauskelpoisuuden arviointi tulee aloittaa jo

perusterveydenhuollossa

Terveysneuvonta kuntoa kohottavaan liikuntaan,

päihteistä pidättäytymiseen ja ravitsemustilan optimointiin

ohjaaminen pitää aloittaa heti, jotta toivotut

terveysvaikutukset ehditään saavuttaa ennen mahdollista

leikkausta

Page 3: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

Monella leikkaukseen tulevalla potilaalla on muutoksia tai

häiriöitä useissa elintoiminnoissa

Monet leikkausta edeltävät tutkimukset sekä niissä

havaittujen muutosten arviointi ja hoito vaativat aikaa

Pitkäaikaissairaudet pyrittävä tasapainottamaan hyvissä

ajoin ennen leikkausta

Page 4: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

Toipumista leikkauksesta ja anestesiasta edistävät

leikkausta edeltävän fyysisen suorituskyvyn arviointi

leikkausriskiä suurentavien tekijöiden tunnistaminen

leikkauskelpoisuutta heikentävien sairauksien

optimaalinen hoito

potilaan asianmukainen informointi

Page 5: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

Kun arvioidaan potilaan leikkauskelpoisuutta ja

suunnitellaan leikkausta edeltävää hoitoa, tulee huomioida

potilaan fyysinen suorituskyky

potilaan psyykkinen kunto

sairauksista ja yleiskunnosta johtuvat riskit

suunnitellun leikkauksen suuruudesta johtuva riski

tarvittava anestesia

Page 6: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

POTILAAN SAIRAUDESTA JOHTUVAT RISKIT

JAOTELLAAN VAHVOIHIN, MELKO VAHVOIHIN JA

HEIKKOIHIN ENNUSTETEKIJÖIHIN

Taulukko 1. Sairaudesta johtuvat ennustekijät.

Ennustekijät Esimerkkejä Seuraamus/kommentti

Vahvat 1. Epästabiilit sepelvaltimo-oireet

2. Oireita aiheuttava sydämen

vajaatoiminta

3. Tuore (alle kuukauden takainen)

sydäninfarkti

4. Merkittävä rytmi- tai johtumishäiriö

(II–III asteen eteis-kammiokatkos,

sydänsairauteen liittyvä oireita

aiheuttava kammioperäinen rytmihäiriö,

hallitsemattoman kammiotaajuuden

aiheuttava supraventrikulaarinen

rytmihäiriö)

5. Vaikea läppävika (erityisesti aorttaläpän

ahtauma)

Edellyttävät usein lisäselvityksiä ja

intensiivistä hoitoa, joka saattaa

aiheuttaa suunnitellun toimenpiteen

siirtämisen tai peruuttamisen

Melko

vahvat

1. Stabiili, lievä angina pectoris -oire

2. Vanha (yli 6 kuukauden takainen)

sydäninfarkti (diagnoosi anamneesiin

tai patologiseen Q-aaltoon perustuva)

3. Oireeton sydämen vajaatoiminta

4. Astma

5. Diabetes mellitus

Ovat validoituja sydänkomplikaation

riskiä suurentavia tekijöitä ja

edellyttävät potilaan tilan huolellista

selvittämistä

Heikot 1. Korkea ikä (yli 75 vuotta)

2. Poikkeava EKG (vasen haarakatkos,

vasemman kammion hypertrofia, ST-T-

muutokset)

3. Sydämen muu kuin sinusrytmi

(eteisvärinä yleisin)

4. Sairastettu aivohalvaus

5. Hoitamaton verenpainetauti

Ovat sydän- ja verisuonisairauden

indikaattoreita, joiden ei ole selvästi

osoitettu suurentavan leikkaukseen

liittyvää riskiä. Eivät ole itsenäisiä

riskitekijöitä

Page 7: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

LEIKKAUKSET JAOTELLAAN SUUREN,

KESKISUUREN JA PIENEN RISKIN LEIKKAUKSIIN

Riskin suuruus ja seuraus Esimerkkejä

• Suuri riski: sydänkomplikaation riski yli 5 % Suuri päivystysluontoinen leikkaus –

etenkin iäkkäällä (yli 75-vuotiaalla)

potilaalla

Vatsa-aortan leikkaus tai muu suuri

verisuonileikkaus

Perifeerinen verisuonileikkaus

Pitkään kestävä leikkaus, johon liittyy

suuria nestetasapainon häiriöitä ja

verensiirtoja

• Keskisuuri riski: sydänkomplikaation riski 1–5 % Kaulavaltimon endarterektomia

Suuri pään tai kaulan alueen leikkaus

Vatsa- tai rintaonteloon kohdistuva

leikkaus

Suuri ortopedinen leikkaus

Suuri urologinen leikkaus

• Pieni riski: sydänkomplikaation riski alle 1 % Endoskopiat

Pinnalliset leikkaukset

Kaihileikkaus

Rintaleikkaus

Page 8: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

FYYSISEN SUORITUSKYVYN ARVIOINTI

ENNEN LEIKKAUSTA

Selvitettävä

Rintakipujen ja hengenahdistuksen esiintyminen tasamaa- ja porraskävelyssä sekä päivittäisissä taloustöissä

Muiden sairauksien vaikutus fyysiseen suorituskykyyn; esim. nivelrikko saattaa estää normaalia fyysistä suoritusta ja hankaloittaa näin tilanteen arviointia

Huomioitava

Mahdollisten lisätutkimusten tai sisätautilääkärin konsultaation tarve arvioidaan oireiden mukaan.

Page 9: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

ANESTESIARISKILUOKITUS ELI

ASA-LUOKKA

Laboratoriotulosten, EKG:n ja kliinisen yleiskunnon perusteella arvioidaan potilaan yleistilaluokitus

kuvaa potilaan sairastavuutta, ja sitä voitaneen käyttää myös kuolleisuus- ja komplikaatioriskin ennustamiseen muussa kuin sydänkirurgiassa

Päiväkirurgiaan ei sovellu epävakaa ASA III- tai IV -potilas

1 Terve yli 1-vuotias lapsi tai alle 65-vuotias henkilö

2 Alle 1-vuotias tai yli 65-vuotias tai henkilö, jolla on lievä hyvässä hoitotasapainossa oleva

yleissairaus (esim. hypertonia)

3 Henkilö, jolla on vakava yleissairaus, joka rajoittaa toimintaa, mutta ei uhkaa henkeä (esim.

insuliinihoitoinen diabetes, vakaa sepelvaltimotauti)

4 Henkilö, jolla on vakava henkeä uhkaava yleissairaus (esim. huonossa tasapainossa oleva

diabetes, epävakaa sepelvaltimotauti)

5 Kuolemansairas potilas

Page 10: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

ESITIEDOT

Leikkaukseen valmistava käynti?

Olemassa olevat potilasasiakirjat

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset potilaan

diagnoosin ja tehtävän toimenpiteen mukaan

Potilaan täyttämä esitietolomake

Täydentävä ja tarkentava haastattelu

Lääkitystiedot lääkeresepteistä

Käsikauppavalmisteet ja luontaistuotteet, rohdokset ja

vitamiinit

Page 11: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä

POTILAAN OHJAUS

Toimenpiteeseen saapuminen

Ravinnotta olo

Huolellinen peseytyminen, ihokarvat

muut erityisvalmistelut, esim.

Suolentyhjennys

Apuvälineet

yhteystiedot

Page 12: OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? · PDF fileEpästabiilit sepelvaltimo-oireet 2. Oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta 3. Tuore (alle kuukauden takainen) sydäninfarkti 4. Merkittävä