posebno izdanje emisije “male tajne velikih majstora kuhinje”

of 20 /20
LIST DIONIČKOG DRUŠTVA ‘PODRAVKA’ KOPRIVNICA GODINA XLVIII, Broj 1916, Petak 24. travnja 2009. ISSN - 1330 - 5204 Vegeta u zlatnoj limitiranoj seriji (5) Distributivni centar u Dugopolju svečano se otvara 26. travnja (8-9) Posebno izdanje emisije “Male tajne velikih majstora kuhinje”

Author: others

Post on 15-Oct-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

L I S T D I O N I K O G D R U Š T VA ‘ P O D R AV K A ’ K O P R I V N I C A
G O D I N A X LV I I I , B r o j 1 9 1 6 , P e t a k 2 4 . t r a v n j a 2 0 0 9 .
IS SN
52 04
Vegeta u zlatnoj limitiranoj seriji (5) Distributivni centar u Dugopolju sveano se otvara 26. travnja (8-9)
Posebno izdanje emisije “Male tajne velikih majstora kuhinje”
PODRAVKA
Za izdavaa: Dijana Jendrašinkin
Lektura: Ivana Korošec Vujica
Naklada: 8.000 primjeraka
Telefoni: 048/651-220 (urednik) 048/651-503, 651-505 (novinari)
Faks: 048/621-061
e-mail: [email protected]
IMPRESSUM
03
(1/1) oglasni prostor cijele stranice 165 x 225 mm 2.000,00 kn
(1/2) oglasni prostor polovice stranice 80 x 225 mm 1.000,00 kn
(1/4) oglasni prostor etvrtine stranice 80 x 110 mm 500,00 kn
Cjenik oglasnog prostora u listu ‘Podravka’
Drage Podravkašice i Podravkaši, gotovo tisuu vas trenutno je u Solarisu kraj Šibenika gdje se odr-
avaju korporativne sportske igre koje Podravka drugi puta organizira za svoje zaposlenike. O rezultatima sportskih natje- canja i osvojenim medaljama, ali i o tome kako su se Podravkaši proveli i koje su doj- move donijeli sa sobom izvijestit emo Vas u sljedeem broju lista “Podravka”. U narednom broju novima koji izlazi 8. svibnja takoer emo Vam prenijeti atmosferu sa sveanog otvorenja skladiš- no-distributivnog centra u Dugopolju, a kao uvod prije samog otvorenja donosi- mo Vam razgovor na tu temu s direkto- rom Logistike Velimirom Vrhovskim. Budui da nam se blii 16. svibnja, dan kada obiljeavamo 50. roendan Vegete, u tijeku su i pripreme za obiljeavanje tog znaajnog jubileja. Tim je povodom u rad puštena linija u Tvornici Vegete na kojoj e se u zlatnoj limitiranoj seriji proizvoditi Podravkin najpoznatiji proizvod. Zlatna Vegeta na policama se moe pronai u pakiranjima od 250 i 500 grama, a u svo- jem e se jubilarnom zlatnom ruhu proi- zvoditi naredna tri mjeseca. Meutim, ta je limitirana linija zlatne Vegete tek jedan od projekata u godini u kojoj obiljeava- mo pola stoljea od kada je Vegeta pri- sutna na trištu Hrvatske. Rijetko tko se ne sjea “Malih tajni velikih majstora kuhinje”, emisije koja se emitira- la etvrtkom umjesto crtia. Uglavnom, kako je ne bismo imali samo u lijepom sjeanju, ponovo je snimljeno posebno izdanje emisije. Tim se povodom u Po- dravkinom Kulinarskom centru u Zagre- bu okupila dobro nam znana ekipa koju pamtimo kao lica s malih ekrana, a koja povezujemo s Vegetom. Stevo Karapan- da, Oliver Mlakar i Podravkin specijalist kulinarstva Mišel Toki proveli su dan sni-
majui petominutnu emisiju i zajedno se prisjetili kako ukusno jelo uiniti još uku- snijim… uz jednu licu Vegete. Snimanje je pratila i naša ekipa pa više o samom dogaaju moete proitati u temi broja na 4. stranici, ali i pogledati videozapis na internetskoj adresi www. podravka.hr. Od ostalih dogaaja izdvajamo obilje- avanje roendana naše upanije, koja je, kao što smo mogli uti, iznimna i po tome što ne biljei porast nezaposlenosti. Na sveanoj su sjednici upanijske Skup- štine dodijeljena i javna upanijska pri- znanja, a više o svemu moete proitati na 6. stranici. Budui da je u Podravki u tijeku preselje- nje slubi iz zakupljenih prostora u ma- tine, informaciju o do sada preseljenim slubama moete takoer pronai na 6. stranici.
Svakako bih izdvojila i zanimljivu re- portau zabiljeenu u Pogonu za doradne poslove koji su obišli naši
novinari i na licu mjesta se uvjerili koje poslove obavljaju radnici zaposleni u tom nedavno oformljenom pogonu i koliko im je novo mjesto olakšalo radne uvjete. Na temu Procjeniteljskog razvojnog cen- tra Podravke odran je susret mladih me- nadera kompanije, vodstva kompanije te elnih ljudi sektora Trište RH pri emu su predstavnici Ljudskih potencijala pre- zentirali mladim menaderima mogu- nosti razvoja te novije razvojne programe vezane uz razvoj karijere. O tome što misle potrošai, kako moe- mo biti sigurni da e odabrati baš naše proizvode i znamo li što je kvalitetan pro- izvod, proitajte na 12. stranici. Naravno, ima tu još zanimljivih tema, od lijenikih savjeta do novih proizvoda pa vjerujem da ete i u ovom broju pronai nešto za sebe.
Uvodnik
TEMA BROJA04
Emitiranje kulinarskog TV showa “Male tajne velikih majstora kuhi- nje” zapoelo je još 1974. godine, a
prisjeajui se ‘70-ih i emisije “Male tajne velikih majstora kuhinje”, u povodu Ve- getinog roendana, u Podravkinom je Kulinarskom centru u Zagrebu snimljena petominutna emisija istog naziva. Emisija e se premijerno emitirati na Prvom pro- gramu HTV-a 16. svibnja u 19.20 sati te u repriznom terminu u ponedjeljak prije- podne u 9.20 sati. Kuhanje s Vegetom ujedno je tradicija i suvremeni stil ivota, a na snimanju su se okupila poznata lica s malih ekrana koja povezujemo s Vegetom – majstor kulinarstva Stevo Karapanda i televizijski voditelj Oliver Mlakar te Podravkin speci- jalist kulinarstva Mišel Toki. Emisija “Male tajne velikih majstora kuhi- nje” bila je poetak marketinške komuni- kacije Vegete kojom se potrošae educi-
ralo kako licom Vegete mogu pripremiti bogato i ukusno jelo. Emisija se u konti- nuitetu pune 24 godine emitirala etvrt- kom prije Dnevnika na prvom programu HTV-a. Bio je to jedan od najdugovjeni- jih televizijskih serijala u Hrvatskoj i pred- stavljao je svojevrsnu televizijsku inovaci- ju i revoluciju, budui da je bio jedinstven u to vrijeme, baš kao i Vegeta, a pripre- mljeno je bilo više od 1000 recepata. U emisiji su gostovali brojni poznati gosti, a iako se koncept emisije iz godine u go- dinu mijenjao, zadrao je svoju prepoznat- ljivost. Tome su pridonijeli Stevo Karapan- da koji je gledateljima prenosio razliite kulinarske recepte uz dodatak lice Vegete i voditelj showa Oliver Mlakar, koji je na snimanju showa otkrio kako na videoka- setama uva sve svoje kulinarske emisije.
Zaštitni znak emisije bila je najavna pjesma Arsena Dedia: ‘’Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima,
što se samo nekom šapnu, ti znaš!’’. - Nakon toliko godina naviru pozitivne uspomene i prekrasan je osjeaj ponov- no snimati emisiju koju su gledali mno- gi naraštaji, a koja e zasigurno ostati u sjeanju po reenici koja je bila obiljeje svakih “Malih tajni”, a ona je “...i jedna lica Vegete”, izjavio je Stevo Karapanda. Premda se emisija “Male tajne” ne emitira ve due vrijeme, Karapanda i Oliver sloili su se kako je ovo snimanje pobudilo osjeaj kao da su nastavili raditi tamo gdje su stali. Vegeta je danas dio kulinarske tradicije, a ove godine u znaku roendanskog broja 50, Vegeta povjerenje i vjernost potroša- a obiljeava i nagrauje. Osim snimlje- nog posebnog izdanja emisije “Male taj- ne velikih majstora kuhinje” i jubilarnog “zlatnog” pakiranja Vegete, za 16. svibnja predviena je na središnjem koprivni- kom trgu proslava Vegetinog jubilarnog roendana.
> Povodom Vegetinog 50. roendana u Podravkinom je Kulinarskom centru snimljeno posebno izdanje emisije “Male tajne velikih majstora kuhinje”
DOGAAJI 05
Prvih 50 godina Vegete obiljeeno zlatnom limitiranom serijom Predsjednik Uprave Podravke Zdrav-
ko Šestak pustio je u rad liniju u tvornici Vegete na kojoj e se u zlat-
noj limitiranoj seriji proizvoditi Podravkin najpoznatiji proizvod u povodu 50 godi- na proizvodnje Vegete. Uz pomo svojih suradnika, omiljena Podravkina profesori- ca Zlata Bartl stvorila je unato skromnim tehnološkim mogunostima najprije de- hidratizirane juhe, a potom 1959. godine, kako je voljela rei, “smukala” planetarni proizvod – Vegetu. - Prošli su me trnci kad je prva vreica Vegete izašla iz stroja jer sam se sjetio da baš i nema neke hrvatske kompanije koja se moe predstaviti u toliko svjetskih zemalja i s takvim internacionalnim proi- zvodom koji se ve 50 godina plasira puno dalje od mjesta gdje je proizvod nastao. Velika je šteta što naša najomiljenija pro-
fesorica Zlata Bartl nije doivjela ovaj zlatni pir Vegete. Profesoriin samozatajni rad i njezin planetarni proizvod zapravo su nam putokaz kako trebamo raditi u budunosti, s manje internih sukoba meu sobom i sa što više elje i energije da se bavimo našim potrošaima, jer oni su zasluni što je da- nas izašla zlatna vreica Vegete i što na njoj piše 50 godina kulinarskih uitaka. Naravno, brojni Podravkaši su unatrag tih 50 godina dali svoj obol, ali potrošai su ono na emu moramo graditi našu budunost. Dokazali smo da znamo, moemo i hoemo, rekao je na otvorenju linije Zdravko Šestak.
Vegeta je tijekom godina osvojila svi- jet, a mali ljudi velikih ideja poput prof. Zlate Bartl primjer su samo-
prijegornog, nikada dovoljno nagrae- nog kreatora, uvijek vrijednoga divljenja i znanstvenog poštovanja.
U svojih prvih 50 godina Vegeta se diljem svijeta prodala na desetke tisua tona, a njezin planetarni uspjeh dokazuju i re- zultati neovisnih istraivakih agencija prema ijim je istraivanjima na vodeoj poziciji meu najjaim brandovima. Uz neupitnu kvalitetu Vegete, vaan imbe- nik uspješnosti tog Podravkinog najva- nijeg branda su i konstantno ulaganje u nove tehnologije, pakiranja i unapree- nja Vegeta proizvoda, ali i brojne nove marketinške poruke, inovirani koncepti taktikih marketinških aktivnosti koje kroz implementaciju prodaje i marketing tee ka daljnjem pribliavanju potrošaima. Limitirana zlatna Vegeta proizvodit e se tri mjeseca u pakiranjima od 250 i 500 grama i bit e, prije svega, namijenjena za hrvatsko te za još neka internacionalna trišta Podravke.
Piše: Boris Fabijanec, Snimio: Nikola Wolf
> U povodu 50 godina, naredna e se tri mjeseca Vegeta proizvoditi u zlatnoj limitiranoj seriji u pakiranjima od 250 i 500 grama
Piše: Vjekoslav Indir Snimio: Nikola Wolf
Jedina upanija u Hrvatskoj u kojoj ne raste broj nezaposlenih
Mnogobrojni uzvanici, meu kojima su bili i potpredsjednik Sabora Josip Friši te potpred-
sjednik Vlade Damir Polanec, okupili su se u koprivnikom Domoljubu na prosla- vi 16. roendana Koprivniko-krievake upanije. upan Darko Koren podnio je izviješe o radu tijekom njegovog man- data te cijelim nizom brojki, iznosa i po- stotaka pokušao dati što cjelovitiju sliku ulaganja i ostvarenja u školstvu, zdrav- stvu, socijalnoj skrbi, a na prvom mjestu u gospodarstvu. Prema reenom, naša upanija je u samom hrvatskom vrhu. - Od svih upanija u Hrvatskoj, jedino u Koprivniko-krievakoj upaniji ne raste broj nezaposlenih. Dodamo li tome po- datak da smo po statistikim pokazatelji- ma trea upanija po rastu bruto društve- nog proizvoda, onda moemo rei da u okolnostima u kojima se nalazi hrvatska ekonomija moemo, odnosno moramo biti zadovoljni, rekao je Koren. Na tim su podacima, kao i na roendanu upanije, u ime Sabora i Vlade estitali potpredsjednici Josip Friši i Damir Po- lanec. - Zaposlenost ovoga kraja uvelike ovisi o Podravki, a ja sam posebno zadovoljan poslovnim rezultatima Podravke. To je, prije svega, rezultat odlinog rada dvojca
Šestak - Vitkovi, ljudi iz našeg kraja, rekao je Polanec te najavio poetak gradnje auto-ceste od Gradeca prema Koprivnici i dalje prema maarskoj granici. Gradnja e poeti krajem ovoga mjeseca, a zavr- šetak te velike investicije oekuje se sredi- nom 2011. godine. O radu nove Podrav- kine Uprave na upanijskoj sveanosti vrlo pohvalno govorio je i Josip Friši te naglasio kako su oni iskoristili svoju šansu što potvruju i sadašnji uspješni poslovni rezultati.
Na sveanoj su sjednici upanij- ske Skupštine dodijeljena i javna upanijska priznanja. Nagradu
za ivotno djelo primio je dugogodišnji profesor i ravnatelj osnovne škole u Virju Draen Podravec. Nagrade za doprinos ugledu i promociji upanije uruene su predsjedniku Turistike zajednice grada urevca Marijanu Rumanu i Udruzi invalida Krievci. Za iznimno postignue u prošloj godini nagraeni su Športsko ribolovno društvo “Štuka” iz Toreca i krievaka Udruga K.V.A.R.K., a dobitnici zahvalnica su koprivniki novinar Stjepan Vadla i slikar Zlatko Štrfiek, lan Likovne sekcije Podravka 72, krievako Društvo Crvenoga kria, enski vokalni ansambl “urevice” i Knjinica i itaonica “Fran Galovi”.
Piše: Boris Fabijanec, Snimio: Nikola Wolf
U okviru provoenja mjera štednje i racionalnog poslovanja, u Podravki je u tijeku preseljenje nekoliko slubi iz zakupljenih prostora u matine. Ovih je dana u tijeku preseljenje radnika iz zakupljenih prostora u Vargovievoj i Pavelinskoj ulici u Koprivnici pa e ti zaposlenici ubudue dolaziti na posao u Podravkine prostorije u po- slovnoj sedmerokatnici, u upravnu zgradu stare tvornice juha i u Kolod- vorsku ulicu. Medicinskim sestrama dodijeljen je novi prostor u upravnoj zgradi stare tvornice juha, do ne- kadašnje porte, umjesto prostorija HTZ-a u istoj tvornici. Odlukom o preseljenju slubi iz zaku- pljenih prostora u Koprivnici Podrav- ka je na godišnjoj razini uštedjela više od pola milijuna kuna na zakupnina- ma, grijanju, vodi, išenju i drugim troškovima vezanim uz korištenje tih prostora. Zapoeti proces racio- nalnog korištenja uredskog prostora nastavlja se pa e sa zadnjim danom travnja prestati raditi i poslovnica Podravske banke ispred restorana prehrane u poslovnoj sedmerokat- nici. No Podravkašima i dalje ostaje mogunost podizanja gotovine na istom mjestu korištenjem postoje- eg bankomata.
Preseljenje Podravkinih slubi
Procjeniteljski razvojni centar Podravke
Na temu Procjeniteljskog razvojnog centra Podravke odran je susret mladih menadera kompanije, vodstva kompani- je te elnih ljudi sektora Trište RH i Ljudskih potencijala.
Predstavnici Ljudskih potencijala prezentirali su mladim me- naderima mogunosti razvoja te novije razvojne programe ve- zane uz razvoj karijere u podruju prodaje, marketinga, financija i tehnologije te naglasili da je potrebno kontinuirano pronalaziti nove naine otkrivanja talenata i razvoja potencijala kojim kom- panija raspolae. U cilju sustavnog razvoja mladih menadera za potrebe prodaje ovom prilikom je na svim trištima pokrenuta inicijativa identifi- ciranja 10-tak kandidata unutar kompanije koji su izuzetno mo- tivirani i kompetentni odgovoriti takvim potrebama. Podravka je poznata upravo po bogatom znanju koje se interno prenosi s generacije na generaciju te privrenosti koju zaposle- nici osjeaju prema kompaniji. U vrijeme kada zbog krize i lošijih prilika na trištu mnogim kompanijama prijeti opasnost da se ugasi potencijal i motivacija mladih menadera, prepoznali smo trenutak da našim talentiranim zaposlenicima, visokoobrazova- nim strunjacima razliitih obrazovnih profila pruimo priliku da na ovaj nain, kroz program rotacije poslova, obogate svoje zna- nje prelaskom u cjeline prodaje. Prvi korak razvoja takvih kandidata bit e obuka u Trištu RH, u okviru slube Prodaja kljunim kupcima. U konanici oekujemo da proces rotacije poslova rezultira poveanjem motivacije oda- branih kandidata za radom u kompaniji i obogaenom razinom njihovih kompetencija. Na temelju postojeih podataka o zaposlenicima u sektoru Ljud- ski potencijali, u suradnji s kljunim, dokazanim menaderima prodaje Podravke sa zavidnom karijerom, identificirano je 50-tak potencijalnih kandidata. Metode odabira koje e se koristiti u okviru procjeniteljske radi- onice novost su i osmišljene su od strane sektora Ljudski poten- cijali te su upotpunjene u suradnji s Trištem RH. Uvjereni smo da emo nakon ove “in house” primjene ovakvih radionica inicijalno odabrati 5-10 kvalitetnih kandidata za premje- štaj u Trište RH na VSS poslove Key Account Managera i Asistena-
ta Key Account Managera, a kasnije i na internacionalna trišta. U ulozi procjenjivaa u okviru procjeniteljskog centra pojavit e se stoga kljuni ljudi s iskustvom rada u domaoj i internacional- noj prodaji uz koordinaciju aktivnosti od strane sektora Ljudski potencijali. Cilj radionice je kroz praktine zadatke te situacijski pristup oda- brati kandidate koji najbolje odgovaraju navedenim pozicijama prema svojim osobinama linosti, znanjima, iskustvu te osobnim preferencijama te im pruiti priliku za daljnji profesionalni razvoj i napredak u podruju prodaje. Budui da je Podravka kompani- ja koja ivi od prodaje vlastitih proizvoda, cilj je ujedno osnaiti prodajne cjeline novim idejama i pristupima te otvoriti prostor za promjenu i napredak.
Tijekom cjelodnevne radionice koja e se odrati poetkom svibnja u Podravkinom rekreacijskom centru, kandidati e prolaziti kroz razliite problemske zadatke i tehnike, pri emu
e do izraaja doi njihove specifine vještine i znanja te poten- cijal. Po završetku susreta oni najbolji dobit e priliku za interni premještaj, preuzimanje novih odgovornosti i zadataka. Susret ovakvog tipa organizira se prvi puta u našoj kompaniji, ovog puta za potrebe prodaje, a nadamo se uspješnom nastavku Procjeni- teljskog centra za potrebe marketinga, tehnologije i financija. Oekivanja pokretaa projekta Procjeniteljskog centra bila su, budui da se radi o pilot projektu, da se nakon detaljnije prezen- tacije projekta iskristalizira 20 motiviranih kandidata koji se ele ukljuiti u procjeniteljski centar. Meutim, motivacijska prezen- tacija od strane sektora Ljudski potencijali i motivacijski govor predsjednika Uprave i zamjenika predsjednika Uprave rezultirali su ve tijekom inicijalnog susreta prijavom više od polovice kan- didata. Mladi menaderi prepoznali su da im na ovaj nain kompanija prua mogunost stjecanja iskustva u novom podruju te šire- nje vlastitih i poslovnih horizonta.
> Mladi menaderi prepoznali su mogunost stjecanja iskustva u novom podruju te širenje vlastitih i poslovnih horizonta
> Razgovor: Velimir Vrhovski, direktor Logistike
Kvalitetniji servis prema kupcima
> Najvea Podravkina investicija u Logistici - distributivni centar u Dugopolju sveano se otvara 26. travnja
Razgovarao: Boris FabijanecPrije godinu i pol, tonije 11. pro- sinca 2007. godine, lan Uprave Podravke Miroslav Vitkovi i direk-
tor krievake graevinske tvrtke Radnik Mirko Habijanec potpisali su ugovor o iz- gradnji distributivnog centra naše tvrtke u gospodarskoj zoni Podi u Dugopolju, nedaleko Splita. Graevinski radovi na distributivnom centru bruto razvijene površine više od 6.000 etvornih metara su gotovi, montirani su regali unutar skla- dišta, manipulativna oprema je u funkciji, kao i oprema hladnjaa, dovršena su i završna ispitivanja graevine i opreme u cjelini. Tehniki pregled objekta je prošao i nabavljene su sve potrebne dozvole. Distributivni centar sadri informatizira- no visoko regalno skladište za proizvode prehrane i pia koji se uvaju na tempera- turi od +5 do +25 °C, s oko 4000 paletnih mjesta, upravljano SAP WMS rješenjem razvijenim u suradnji s našom Informati- kom i SAP konzultantima. U sastavu DC Dugopolje su i hladnjae za skladištenje, manipulaciju i isporuku smrznutih pro- izvoda Ital Ice, smrznutih i pothlaenih proizvoda iz proizvodnog asortimana Danice d.o.o., što omoguuje da se svi proizvodni programi distribuiraju s jed- nog mjesta. Distributivni centar u Dugopolju prvi je u nizu distributivnih centara Podravke koji e se graditi u Hrvatskoj, plus odreene satelit pozicije koje e ovisiti o sezonskoj prodaji. U projektu restrukturiranja logi- stike ide se u smjeru smanjenja broja i pozicija skladišta kojih trenutno imamo u Hrvatskoj na nain da se poinje funkci- onirati s modernim distributivnim centri- ma u kojima e se objediniti svi Podravki- ni programi, samostalno ili u suradnji sa specijalistima na podruju logistike. Do sada je Podravka distribuirala proizvode u Dalmaciji iz 8 skladišta za pojedinane asortimane, a izgradnjom distribucijskog centra u Dugopolju isporuka kupcima e definitivno biti znatno efikasnija jer emo svu distribuciju kontrolirati iz jed-
RAZGOVOR08
REPORTAA 09RAZGOVOR 09
nog centra. Time emo naravno i opti- mizirati troškove poslovanja koji su do sada bili poveani i zbog disperziranosti logistikih kapaciteta, a sigurno e i servis prema kupcima biti kvalitetniji. Uz to, pro- dajni rezultat regije Dalmacija iz godine u godinu raste i definitivno zasluuje po- sebnu panju, prvenstveno u turistikoj sezoni koja je pred nama. O znaaju distributivnog centra u Du- gopolju direktor Logistike Velimir Vr- hovski kae: - Kvalitetan servis prema kupcima jedna je od najvanijih komparativnih prednosti kompanija koje se bave prodajom i dis- tribucijom te nam je distributivni centar u Dugopolju u tom kontekstu od velike vanosti. Dalmatinsko trište je zaista za- htjevno u svim prodajnim i distributivnim oblicima, posebice jer je izraena iznimno visoka sezonalnost prodajnog rezultata i razine isporuke koja se u turistikoj sezoni praktiki udvostruuje, a Podravka se tu eli što kvalitetnije pribliiti poslovnim partnerima i potrošaima. Zbog toga su naša oekivanja od izgradnje distributiv- nog centra u Dugopolju velika i zadovo- ljan sam što je projekt odraen unutar ugovorenih termina i cijena. Kakva je bila suradnja s krievakim Radnikom? - Podravka i Radnik su transparentno i za- jedniki odradili ovaj ambiciozni projekt, uz dobru timsku atmosferu, bez obzira na brojne probleme i teškoe koji su se javljali tijekom izgradnje. No, kao što sam i na poetku radova istaknuo da e biti problema oko izvedbe projekta, prije sve- ga jer je bila rije o vrlo zahtjevnom tere- nu i kompleksnoj tehnologiji višestrukih temperaturnih reima, ipak je Radnik tvrt- ka s više od 60 godina tradicije i mislim da su svi zahtjevi investitora, na obostra- no zadovoljstvo, uspješno riješeni. Tako- er, u Radniku smo prepoznali ozbiljnog partnera i tvrtku iz naše upanije koja zna profesionalno i odgovorno odraditi sve postavljene zadatke. - U najvei i najambiciozniji investicijski projekt Podravkine Logistike, gradnju i opremanje distributivnog centra u Du- gopolju, bili ste osobno prilino uklju- eni. Vaša iskustva? - injenica je da sam u suradnji s lano- vima tima Podravke zaduenog za pro- voenje investicije nadgledao sve faze izrade distributivnog centra. Cijeli je tim na elu s direktorom Skladišta u izgrad- nji Krešimirom Vutucom svakodnevno
prouavao i kontrolirao nacrte, projekte, terminske planove, specifikacije i izrau- ne koji su pratili i opisivali zahtjevnu iz- gradnju distributivnog centra. Takoer, za sve to trebalo je ishoditi brojne dozvole, odobrenja i tek kada ovjek due radi s timom zaduenim za izgradnju i projek- tantima (Imos-Invest iz Splita), izvoa- ima (Radnik d.d. iz Krievaca i njihovi projektanti) te nadzornim organima (Po- dravka Inenjering d.o.o.) shvati koliko je to zahtjevan i odgovoran posao. Ništa se nije smjelo prepustiti sluaju, pa se tako vodilo rauna o svim detaljima izgradnje – od temelja do krova. elio bih svakako zahvaliti svima koji su svojom profesio- nalnošu doprinijeli uspješnom završet- ku posla. - Centar je gotov i slijedi sveano otva- ranje 26. travnja. Zacijelo ste ponosni na uinjeno? - Prije svega, zajedniki nam je bio inte- res da projekt privedemo na zadovoljstvo sviju nas uspješno kraju te omoguimo daljnju prodajnu i logistiku ekspanziju Podravke na dalmatinskom trištu. Dra- go mi je što smo s Radnikom i njihovim kooperantima u konstruktivnoj atmosferi dogovorili niz radnji koje smo morali što prije odraditi kako bismo bili u skladu s terminski ugovorenim rokovima. Gradnja centra je zahtjevan posao, bilo je dosta problema, ali ozbiljna i konstruktivna atmosfera predstavnika investitora, nad- zora, izvoaa i projektanata uz dodat- nu dozu transparentnosti, tolerancije i suradnje bila je garancija uspješnosti izgradnje velikog i zahtjevnog Podravki- nog projekta u Dugopolju. U konanici, svima nama je to bilo u interesu. Bitno je da smo bili svjesni svaki naših kompeten- cija i odgovornosti te da smo se u skladu s time i ponašali te posao uspješno pri- veli kraju. Izgradnjom ovog, a i buduih distributivnih centara Podravka e postii brojne benefite na podruju optimizi- ranja logistikih procesa na podruju Hrvatske, što mora rezultirati smanjiva- njem razine ukupnih troškova logistike u ukupnom prometu i postizanje razine uspješnih europskih kompanija. Takoer, taj e proces utjecati na optimiziranje zaliha, odnosno obrtnog kapitala, a time e se sniziti i postojei troškovi njegova financiranja. Naravno, i ono najvanije što je zlatno pravilo u Podravkinoj prodaji i distribuciji, kvalitetan servis prema kup- cima i krajnjim potrošaima, rekao je na kraju razgovora Velimir Vrhovski.
> Vijesti iz Podravka Internacionala
Provedeno glasovanje za Superbrands Bosna i Hercegovina 2009. pokazalo je da su Podravkine marke Podravka, o- kolino i Vegeta meu vodeim trišnim markama u Bosni i Hercegovini. Proces glasovanja organizirala je i nadgledala organizacija Superbrands, globalni i neovisni branding autoritet koji pro- vodi promociju i imenovanje najjaih trišnih marki u 82 zemlje svijeta. Glasovi strunog vijea koje ine pri- znati poslovni i marketinški strunjaci iz bosanskohercegovakih medija, agencija, domaih i stranih korporacija, akademskih institucija i strunih orga- nizacija, upotpunjeni su glasovima više od 10.000 potrošaa što daje dodatnu vanost rezultatima. Za najbolje se gla- sovalo na temelju kvalitete, prepoznat- ljivosti, dugogodišnje dosljednosti i emotivnog naboja. Svi vodei brando- vi mogu aktivno koristiti steeni status te ga kapitalizirati primjenom znaka Superbrands Bosna i Hercegovina 2009. i predstavljanjem trišne marke u dvojezinoj luksuzno opremljenoj monografiji brandova: Superbrands Bosna i Hercegovina 2009.
Podravka, okolino i Vegeta meu vodeim markama u BiH
Podravka je prema istraivanju por- tala Posao.ba izabrana meu prvih 50 najpoeljnijih poslodavaca u BiH u 2009. godini, kao i meu prvih pet najpoeljnijih poslodavaca u pre- hrambenoj djelatnosti. Istraivanje je provedeno meu posjetiteljima portala, a imena kompanija nisu unaprijed ponuena, ve se izbor temeljio iskljuivo na percepciji ko- risnika koji su po vlastitom mišljenju navodili one kompanije za koje bi najviše eljeli raditi i zbog ega. U istraivanju je sudjelovalo gotovo pet tisua ispitanika.
Podravka u BiH – jedan od najpoeljnijih poslodavaca
Katica etojevi
Marija Dukari
Pogon za doradne poslove – rješenje za radnike narušenog zdravlja
Od poetka oujka u Podravki dje- luje pogon za doradne poslove u kojem od osnutka radi 19 radnika
sa smanjenom radnom sposobnošu, a od poetka travnja tu je zaposleno još 10 radnika, koji obavljaju manje zahtjevne, jednostavnije i fiziki lakše poslove, od- nosno poslove koji odgovaraju njihovim fizikim i zdravstvenim sposobnostima. Pogon je otvoren zahvaljujui inicijativi i velikom angamanu predsjednika Upra- ve Zdravka Šestaka, povjerenice Sindikata PPDIV-a Ksenije Horvat, direktora Ljudskih potencijala Marka Ranilovia, direktora Proizvodnje Vladimira Bunia i njegovih pomonika Maje Komar i Marijana Stan- eca, a za uspješan rad pogona u nepuna dva mjeseca brine organizatorica poslova Nikolina Notersberg, koja ima samo rijei pohvale što je pogon doradnih poslova otvoren u Podravki. Time je naša tvrtka još jednom dokaza- la da skrbi o svojim radnicima jer, kako kae Nikolina, nije mala stvar da je u vri- jeme kad druge tvrtke otpuštaju radnike, Podravka otvorila novi pogon u kojem zapošljava radnike narušenog zdravlja i smanjene radne sposobnosti, daje im lakše poslove i pritom im nisu smanjeni koeficijenti sloenosti radnog mjesta, odnosno plae. Pogon posluje bez troš- kova, preko internih otpremnica, a tu je uglavnom prisutan runi rad – zaposleni rade na etiketiranju pojedinih proizvoda, lijepljenju naljepnica ili markica na neke
proizvode te još nizu poslova koji spadaju u tzv. doradne poslove i kao da su “stvo- reni” upravo za ovakav pogon, zatim su tu razni poslovi promo pakiranja za potrebe marketinga kao i tzv. “meuposlovi” koji postoje u procesu proizvodnje u tvorni- cama (npr. uništavanje škarta), a takve su poslove ranije obavljali studenti putem student servisa ili sami radnici u tvorni- cama. Sada je od doradnog pogona pro- fitirala i tvrtka, jer doradnih poslova ima stalno, obavljaju se na jednom mjestu, što se u dva mjeseca rada pokazalo kao pun pogodak, a uz to postiu se i uštede u procesu poslovanja, pa se ve sada govo- ri i o proširenju pogona, jer narudbe od strane tvornica, marketinga i drugih cje- lina stiu svakodnevno. No, osim tvrtke, profitirali su i sami radnici sa smanjenim radnim sposobnostima, jer su tu, nakon višegodišnjeg, uglavnom teeg fizikog rada dobili posao koji nije normiran i koji ne optereuje njihovo inae narušeno zdravlje. U pogonu trenutno radi 12 radnika i 17 radnica, a mi smo porazgovarali s neko- licinom da bismo saznali kako im je u novoosnovanom pogonu za doradne poslove. Marija Dukari ima 32 godine radnog sta- a, radila je preteno na Vou kao proce- sni radnik, gdje je bilo dosta teih, fizikih poslova pa joj je stradala i kraljenica: - U odnosu na ono prije, ovdje je – su- per. Ovdje nema tako napornih poslova,
nema one brzine kao u tvornici gdje te strojevi i norme “tjeraju” na ubitanu br- zinu, ovdje ništa teško ne moramo dizati i stoga hvala poslodavcima što su nam pred kraj radnog vijeka omoguili ovaj neusporedivo lakši posao. Josip Golubi nekada je radio u Bilokalni- ku, sudjelovao je u Domovinskom ratu, a nakon rata više nije bilo posla u njegovoj firmi pa se kao sezonac prije petnaestak godina zaposlio u Podravki, na Mesnim konzervama, a poslije je kao procesni radnik radio u više Podravkinih tvornica: - Išlo se tamo gdje je trebalo i gdje je bilo posla i to onog teeg, a posljedica tih teš- kih poslova i posljedica rata je narušeno zdravlje pa sada za ovaj posao mogu slo- bodno rei da je – puna šaka brade. Jed- nostavno, nakon toliko godina svakakvih poslova sada sam zadovoljan. Ljiljana Marjanovi provela je 24 godine na Juhama kao KV radnik, a otprije dese- tak godina ima probleme s kukovima pa
> Podravka brine o radnicima sa smanjenom radnom sposobnosti, a oni su zadovoljni jer rade na lakšim poslovima i od koristi su svojoj kompaniji
REPORTAA10
Dubravka Klobuari
Josip Golubi
dine operirala je ruku, ali su je svejedno “šetali” po pogonima, a sad je, ponajviše zahvaljujui povjerenici sindikata Kseni- ji Horvat, došla u pogon dorade gdje je više nego zadovoljna: - I ja i svi mi zahvalni smo svima koji su pokrenuli ovaj pogon, jer se na taj nain vodi briga o nama starijim i bolesnim radnicima, a zadovoljni smo i stoga što nismo “odbaeni”, ve još uvijek moemo biti od koristi svojoj kompaniji.
je u tvornici traila lakše poslove, što nije baš jednostavno, jer proizvodni proces trai svoje i šefovi teško da mogu imati razumijevanja za tegobe pojedinaca. Sto- ga napominje: - Ovdje u radionici svi mi imamo nekakve probleme i zdravstvene tegobe, slinih smo godina pa se meusobno razumi- jemo, a postoji i veliko razumijevanje od naše šefice i zato je za nas doradni po- gon u odnosu na prijašnja radna mjesta – sasvim nešto drugo. Sada smo ovdje svi skupa jako zadovoljni.
Katica etojevi se nadovezuje na- pominjui da im je u pogonu omo- gueno da svatko radi prema svo-
jim mogunostima, posao se uglavnom obavlja sjedei, a kad je potrebno, mogu se i prošetati radi razgibavanja, što je njoj, s obzirom da je dva puta operirala kra- ljenicu itekako potrebno. Katica ima 21 godinu staa, najprije je radila na kinder jajima, potom na Juhama, a sada joj ovaj
doradni, lakši posao puno znai, jer je nje- zina bolest s vremenom uznapredovala. Dubravka Klobuari bila je procesni rad- nik na Vou, radei u sve tri smjene punih 30 godina, a onda je stigla bolest, ima i rješenje invalidske komisije, pa je u veljai prebaena na Koktele, da bi od 1. travnja došla u pogon dorade, o emu s osmije- hom istie: - Sad je ovdje super. Svi se meusobno poznajemo, zadovoljni smo, radimo ko- liko moemo, trudimo se..., a na te rijei šefica Nikolina Notersberg napominje: - Ovdje kod nas nema nikakve norme, a ljudi su zadovoljni i mogu slobodno rei da mnogi rade ak i više nego kad su bili normirani. Ivanka Varjai takoer je “nakupila” lije- pog staa od blizu 35 godina i to 15 godi- na u Slogi, a ostalo u Vou, odakle je svaki as “posuivana” u drugu tvornicu, pa je prošla takorei sve Podravkine tvornice, radei u svim smjenama. Prije dvije go-
Ljiljana Marjanovi
Ivanka Varjai
REPORTAA 11
Mnogobrojna literatura opisuje kvalitetan proizvod kao onaj koji zadovoljava ili ak nadmašuje oekivanja po- trošaa. Razumijevanje onoga što potrošai misle, kako
se osjeaju i prema tome, kako se ponašaju klju je uspješnog razvoja proizvoda. Kada današnji potrošai odlue kupiti proi- zvod, esto najvaniju ulogu u tome imaju pozitivne emocije koje prizivaju njihova osjetila. To je razlog zašto potrošae tre- ba sustavno integrirati u procese razvoja, od procjene ideje do izlaska proizvoda na trište, ali i tijekom cijelog ivotnog vijeka proizvoda. Senzorska ispitivanja s potrošaima mjere i objaš- njavaju osobine poput svianja, preferencije, namjere kupnje i konzumiranja s ciljem osiguranja dugoronog trišnog uspjeha nekog proizvoda. Provode se uz pomo predstavnika populacije krajnjih potrošaa korištenjem metoda koje pomau razumije- vanju prihvatljivosti proizvoda i naklonosti potrošaa.
Odabir panela potrošaa Kritina toka u ovim ispitivanjima je odabir ispitanika. Za razliku od analitikih senzorskih testova gdje je vana odreena razina senzorskih funkcija, ovdje se podrazumijeva selekcija na temelju korištenja proizvoda i jedini je zahtjev da ispitanici predstavljaju ciljanu populaciju. Ciljana populacija podrazumijeva potrošae koji e kupiti i koristiti proizvod. Sudionici ispitivanja mogu biti zaposlenici kompanije, lokalno stanovništvo ili širi uzorak popu- lacije na nacionalnoj razini. Najuinkovitiji nain za odabir panela je selekcijski upitnik s pi- tanjima o korištenju proizvoda, uestalosti kupnje, uestalosti pripreme, uestalosti konzumiranja i stupnja svianja. Pod kori- štenjem proizvoda znai biti redoviti kupac nekog proizvoda ili slinih proizvoda unutar kategorije.
Paneli zaposlenika potrošaa esto se za preliminarna testiranja koriste zaposlenici. Njihovi re- zultati mogu biti korisni za usmjeravanje tijeka razvojnog ciklusa, za prepoznavanje slabih proizvoda i njihovog iskljuivanja iz dalj- njeg razmatranja ili razvoja. Ovaj panel moe detektirati defekte ili probleme koji ranije nisu uoeni. U našoj kompaniji ve se dugo provode senzorska ispitivanja u organizaciji Odjela senzorike i nu- tricionizma. Ona podrazumijevaju ispitivanja organoleptike kvali- tete proizvoda uz pomo grupe treniranih ispitivaa, ali i ispitivaa iz grupe potrošaa. Ispitivanja se provode unutar Podravke, naj- eše u prostoru za degustacije, Odjela senzorike i nutricionizma, ali se po potrebi mogu odravati na razliitim lokacijama i time obuhvatiti razmjerno veliki broj ispitanika.
Brojna su ispitivanja u koje smo do sada ukljuili zaposlenike naše kompanije i time znaajno doprinijeli kvaliteti naših proi- zvoda. Kako bi i nadalje bili uspješni u razvoju kvalitete proizvo- da koji e svojim osobitostima zadovoljiti ukuse što veeg dijela naših potrošaa, dragocjeno nam je mišljenje naših zaposlenika koji svojim sudom mogu usmjeriti naše proizvode u pravom smjeru.
Ovim putem elimo zahvaliti zaposlenicima naše kompa- nije na visokom odazivu za sudjelovanje u ispitivanjima i molimo da, u koliko ele pristupiti našim buduim is-
pitivanjima kad god im to poslovne obaveze dopuste, ispune selekcijski upitnik. Svrha podataka koje emo time osigurati je bri i jednostavniji, ali prvenstveno odabir ciljane grupe ispitanika. Prikupljeni po- daci slue iskljuivo za potrebe Podravke d.d. te e se s njima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Se- lekcijski upitnik bit e dostupan na intranetu, a u sluaju da vam je otean pristup, molimo da nam se obratite kako bismo vam upitnik proslijedili.
POTROŠAI12
Od mišljenja potrošaa do proizvoda koji e im se sviati Pripremila: Davorka Gajari, voditeljica odjela Razvoj senzorike i nutricionizma
> Znamo li što potrošai misle o našim proizvodima? Kako moemo biti sigurni da e potrošai odabrati baš naše proizvode? Znamo li što je kvalitetan proizvod?
> Boica svojim optimizmom djeluje i na suradnike, a ve je godinama na elu dobrotvorne humanitarne udruge “Hrvatsko srce”
Kad razgovarate s radnicima Podrav- ke, posebice onima koji su se u našoj kompaniji, poput Boice Trnski, zapo-
slili prije više od 20 godina, onda njihova pria manje više poinje slino... Najprije su poeli raditi kao sezonci. Tako je svoje zaposlenje dobila i Boica na Djejoj hrani, meutim, nakon godinu dana primljena je u tadašnju Podravkinu Internu banku. - Nikada neu zaboraviti svoj prvi radni dan u uredu. Otvorila sam vrata, a za stolovima je sjedilo dvadesetak zaposlenika. Ništa se nije ulo od buke pisaih strojeva. Nisam mislila da u se ovdje tako dugo zadrati, ali ni sama ne znam kako su prošle ve to- like godine. Danas se Interna banka zove Riznica, a moje radno mjesto referent vri- jednosnih papira. Informatizacija je napra- vila svoje, tako da nema više buke pisaih mašina, ali nema ni ureda s 24 zaposlenika, rekla je, dodavši kako im je obim poslova neusporedivo vei nego prije, ali rad na ra- unalima umnogome je doprinio da se sve odvija bre, kvalitetnije i tonije. - Riznica je sektor gdje se redovito osigura- va novac i obavljaju plaanja svih kredita,
dobavljaa s bonusom, leasing, a zatim i sezonska isplata pšenice, kukuruza, po- vra... U svemu tome bitno je da se štedi na kamatama i drugome, ali ne na štetu dobavljaa. Uvijek se mora zadrati dobar poslovni odnos, a mi to i inimo. Riznica osigurava sredstva i za plae, regres, boi- nicu. Da bi se sve te obveze mogle odraditi, najvanije je naplatiti naša potraivanja od kupaca, zbog ega je nuna i dobra su- radnja Prodaje i Riznice. Radim na naplati potraivanja od kupaca vrijednosnim papi- rima (mjenice, zadunice), a dnevni posao mi je komunikacija s Prodajom na temu na- plate kao i edukacija o vrijednosnim papi- rima kao instrumentu osiguranja plaanja. Drugim rijeima, djelujem i kao svojevrsni “servis” Prodaje, objasnila je.
Na pitanje je li voljela matematiku i u školi, budui da joj je posao ve- zan uz brojke, rekla je da je nikada
nije voljela, ali posao joj je donio da se svakodnevno mora baviti baš time. - Ne biste vjerovali, ali pamtim gotovo “na brojeve” sve iro-raune, iznose du- govanja, brojeve telefona i drugo. Mislila
sam da je to nemogue, ali s vremenom ovjek se privikne, tako da je to ve dugo moj svijet u kojem najbolje funkcioniram. Volim komunicirati s ljudima, a po prirodi sam optimistina osoba. U tom smjeru pokušavam djelovati i na svoje suradnike i ljude koji me okruuju. Volim svoj posao, bez obzira kako se nekima ini nepopu- larnim, meni je ušao “pod kou”. Na pitanje o ocjenjivanju radnika, Boica je rekla kako je to za nju još jedan izazov i moti- vacija da pokuša još bolje, kvalitetnije i više. - Kao i svaki novi projekt, vjerujem da e i ocjenjivanje doivjeti niz korekcija, ali i u ovoj poetnoj fazi u globalu je djelovalo pozitivno. Boica ivi u Hlebinama i ve je godinama na elu dobrotvorne humanitarne udru- ge “Hrvatsko srce”, koja u svojim naelima osobito poštuje bogoljublje, domoljublje i ovjekoljublje. - Prema tim naelima usmjeren je itav naš rad. Do sada smo odradili oko 800 akcija. esto suraujemo s raznim udru- gama i uvijek nastojimo pomoi ljudima, istaknula je.
Svijet brojeva “pod koom”
U Podravkinom gastronomskom centru “Štagelj”, na prvom okupljanju Hrvatske kulinarske reprezentacije, sastali su se predsjednik HKS-a Damir Crleni, izbornik Branko Ognjeno-
vi, predstavnici generalnog pokrovitelja Podravke, reprezentativ- ci i predstavnici njihovih matinih kua. Tom su prigodom razmotrili nain priprema nacionalne kulinarske repre- zentacije pri emu je istaknuta potreba za djelovanjem na kvalitetnijoj ra- zini nego je to bilo do sada. No, boljka odravanja priprema i treninga bez kojih se ne moe do najviših stepenica ni u emu, pa tako ni u kulinarstvu, te samih odlazaka na natjecanja su - financije. Stoga se na ovom okuplja- nju pronašao i pokrenuo model samofinanciranja tih treninga. Uz sveprisutnu “Podravku”, generalnog sponzora HKS-a, planirano je tijekom godine u svakom matinom objektu reprezentativca prirediti atraktivno kulinarsko dogaanje gdje e se reprezentativci okupiti i tre- nirati pripremajui vrhunske delicije koje e se zatim ponuditi gostima objekta. Na taj nain svi e gosti imati priliku kušati specijalitete prilago- ene natjecateljskim propozicijama najboljih hrvatskih majstora kuhinje po vrlo pristupanim cijenama. Osnovni zadatak Hrvatske kulinarske re- prezentacije koja djeluje u okviru Hrvatskog kuharskog saveza jest pro- micanje hrvatske gastronomske baštine i kulinarstva na meunarodnim natjecanjima i gastronomskim manifestacijama u inozemstvu. (B. P.)
Izvlaenje dobitnika u Uskrsnoj nagradnoj igri Podravkinog Ugostiteljstva odrano je u Pivnici Kraluš, a Podravkina ruko- metašica Marte deri sreu je donijela sljedeim dobitnicima: 1. Ruak za dvije osobe: Branko Sluki (Koprivnica) i Vesna Paveli (Kalinovac) 2. Podravkini proizvodi: Elizabeta Knapi (Koprivnica) i Anelka Šestak (Koprivnica) 3. Paket Podravkinih proizvoda: Katarina Sovi (Zagreb) i Nataša Novak (Koprivnica) Posjetitelji internetske adrese http://www.podravka.hr/podravka-ugo- stiteljstvo na jednom mjestu mogu pronai sve informacije vezane uz Podravka Ugostiteljstvo. Novost u Pivnici Kraluš je i nova vrsta Pascucci espresso kave, a s toplijim danima, Ital Ice nudi razliite vrste kvalitetnog sladoleda po pristupanim cijenama. Podravkino ugostiteljstvo takoer je pripremilo nove sadraje popularnih obiteljskih rukova po cijeni od 55,00 kuna u Pivnici Kraluš i Podravskoj kleti. (N. Z. L.)
> Novosti iz ugostiteljstva
VUROVEC
Medicinska je znanost odredila preporuene koliine vitamina i minerala dnevno potrebnih
muškarcima i enama razliite dobi u svr- hu odravanja dobrog zdravlja. Meutim, ispitivanja pokazuju da svega jedna od deset osoba redovito konzumira dovolj- no voa i povra. Navodimo neke od naj- vanijih vitamina i minerala.
Vitamin E Niz studija pokazalo je da vita- min E moe poboljšati funkciju imunološ- kog sustava, usporiti razvoj Alzheimerove bolesti, poboljšati zdravstveno stanje srca, sprijeiti zgrušavanje krvi, štititi nezasie- ne masne kiseline, odravati normalan metabolizam mišia itd. Prirodni izvori vitamina E su biljna ulja, orasi, margarin, zelje, šparoge, jaja, meso. Potrebne dnev- ne koliine u odraslih su 8-10 mg.
Vitamin C Istraivanja su pokazala da uzi- manje velikih doza dnevno u poecima prehlade vjerojatno moe smanjiti inten- zitet simptoma i skratiti trajanje prehlade. Vitamin C djeluje kao snaan antioksi- dans, zaštiuje zubni dentin i kosti, odra- va normalno stanje kapilara, pospješuje apsorpciju eljeza. Dnevna je potreba 60- 75 mg, a u bolesti ga treba više. Prirodni izvori su brojne vrste voa i povra.
Vitamin B Folna kiselina, B12 i B6 mogu zaštititi srce, sprijeiti poroajne anomalije novoroeneta i odravati mentalnu oš- trinu u starijoj dobi. Glavni su izvori meso, riba i piletina. Dnevne potrebe folne kiseli- ne su 400 mikrograma, vitamina B12 3 mi- krograma, a vitamina B6 od 2 do 2,2 mg.
Kalcij Ovog minerala trebamo mnogo kako bismo zube i kosti odravali jakima te smanjili rizik osteoporoze. Za osobe u dobi do 50 godina normalna je dnevna potreba 1000 mg, a 1200 mg za starije od 50 godina. Glavni prirodni izvor kalcija su mlijeko i mlijeni proizvodi, mahunarke, špinat, suhe smokve i crveni radi.
Vitamin D Kalcij vam nee uiniti mnogo dobrog ako takoer ne dobijete tog “sun- anog vitamina” koji omoguuje tijelu da apsorbira kalcij i fosfor. Vitamin D nalazi se samo u nekoj hrani (mlijeku, maslacu, umanjku, jetri i obogaenim itnim pa- huljicama), a inae se stvara pod koom nakon izlaganju suncu. Vitamin D potie i omoguuje rast kostiju. Dnevne potrebe u odraslih su od 20 do 40 internacional- nih jedinica.
Magnezij Vitalan je za zdravlje kostiju i zuba. Normalne potrebe ovjeka dnevno su od 350 do 400 mg. Prirodni izvori su
mahunarke, bademi, kikiriki, ria, pšeni- ne mekinje.
eljezo Djeca, adolescenti i ene u ge- nerativnoj dobi izloeni su riziku manjka eljeza. Dnevna koliina eljeza normalno se kree od 1 mg za muškarce do 2 mg za ene. Glavni prirodni izvori eljeza u hrani su iznutrice, meso, jaja, lisnato povre i mahunarke.
Selen Selen spada u ultramikroelemen- te. Dnevno ga organizam prima oko 150 mikrograma. Selen potencira djelovanje vitamina E, a kao antioksidans štiti srani miši od slobodnih radikala u ishemikoj bolesti srca. Prirodno se nalazi u ribama, mesu i školjkama. Ima ga i u itaricama, vou i povru, osobito ešnjaku. Dnevne potrebe su prosjeno oko 150 mikrogra- ma. Štiti kou od štetnog UV zraenja.
Beta karoten On je takoer antioksidans koji neutralizira štetno djelovanje slobod- nih radikala u organizmu. Istraivanja su potvrdila da moe smanjiti uestalost raka i sranih oboljenja. Poboljšava funk- ciju imunološkog obrambenog sustava. Posebno dobri izvori beta karotena su zeleno lisnato povre, mrkva, prokulica, marelice. Štiti kou od akutnih i kroninih ošteenja uzrokovanih izlaganjem suncu.
> Ispitivanja pokazuju da svega jedna od deset osoba redovito konzumira dovoljno voa i povra
Vitamini i minerali potrebni našem organizmu Piše: dr. Ivo Belan, Izvor:www.zdravobudi.hr
COOLINARIKA16
Autor: tracy (http://tracy.coolinarika.com/)
Sva srea da Talijani nisu najbolji u stra- nim jezicima. U ovom sluaju to e ih poštedjeti diplomatskog incidenta i
nepotrebne ljutnje. “Stavite kuhati tjesteni- nu u malo hladne vode!”, glasio je prije ne- koliko dana naslov u New York Timesu. Sli- jedio je lanak koji poduava itatelje kako skuhati špagete u “eko verziji”. Prijedlog, ili kako prijatelji Talijani kau “provokacija”, stigao je iz pera i kuhae Harolda McGeea, chefa i znanstvenika, koji ve godinama piše na stranicama “Dining” (tjednom do- datku koji se bavi gastronomijom), najve- eg amerikog dnevnog lista. McGee je svoju tezu potkrijepio empirij- skim dokazima, tonije u kuhinji. Nakon nekoliko pokušaja došao je do zakljuka da je uobiajena koliina vode, tj. oko 3 litre, na pola kilograma tjestenine pretjerana te da isto vrijedi i za vrijeme kuhanja. Izraunao je da ako Amerikanci godišnje prosjeno pojedu 500 tisua tona tjestenine, nekoliko minuta kuhanja više ili manje nije beznaaj- no. Naime, “eko verzijom” kuhanja tjestenine moglo bi se uštedjeti od 250 do 500 tisua barela nafte, odnosno 10 do 20 milijuna do- lara godišnje.
“Metoda McGee” u kuhanju tjestenine pred- via polovicu uobiajene koliine vode, koja treba biti slana i - hladna. Tjesteninu treba povremeno promiješati. Na taj nain cjelokupno vrijeme kuhanja ne bi trebalo biti due od 15 do 18 minuta. “Kad sam do- dao malo ulja, bila je sasvim u redu!”, zaklju- io je McGee te podsjetio da francuski chef Alain Ducasse tjesteninu kuha poput riota, direktno na vruem ulju u umaku, uz povre- meno dodavanje vode ili temeljca. Svoju teoriju i empirijsko iskustvo Harold McGee je predoio dvjema ambasadorica- ma talijanske kuhinje u Sjedinjenim Drava- ma, Lidiji Bastianich i Marcelli Hazan. “Moja bi se nona okrenula u grobu da to uje”, izjavila je Lidia, “ali ja u sigurno probati!” I Marcella Hazan, koja je Ameri- kancima otkrila tajnu tortellina i domae tjestenine s jajima, spremno je pristavi- la lonac na vatru i krenula s pokusima. Lidia je došla do zakljuka da se koliina vode moe smanjiti za treinu, ali nikako ne smije biti hladna, jer tjesteninu ini gume- nom. Dakle, voda mora kljuati. I Marcella se sloila s manjom koliinom vode, ali se takoer poalila da je cijelo vrijeme bila
prisiljena miješati kako se tjestenina ne bi zalijepila ili ostala sirova. Dakle, pošto se u meuvremenu nije mogla posvetiti pravlje- nju umaka, zakljuila je da se moda i radi o uštedi energije, ali sigurno ne i vremena. U svom lanku Harold McGee je posebnu panju posvetio vodi u kojoj se kuhala tje- stenina. Izjavio je da je smatra odlinom, naroito ako se radi o integralnoj tjestenini. Osim što slui kako bi razrijedila umak, uz dodatak par kapi maslinovog ulja i sama postaje umakom.
Voda u kojoj se kuhala tjestenina oso- bito je na cijeni u restoranima. Bill Buford, koji je iskustvo stekao radei
s jednim od danas najveih amerikih che- fova, Mariom Batalijem, pripovijeda kako se mijenja izgled vode u kuhalu ili loncu za tjesteninu. Od bistre tekuine na poetku veeri postaje sve guša i mutnija kako se poveava koliina tjestenine koja se u njoj skuhala. Taj “krajnji proizvod” pri zatvaranju restorana je odlinog ukusa. Bill smatra da bi ga trebalo stavljati u boce i prodavati, jer ga je nemogue postii u obiteljskim do- mainstvima gdje se ne kuhaju tako velike koliine tjestenine.
> “Metoda McGee” u kuhanju tjestenine predvia polovicu uobiajene koliine vode, koja treba biti slana i - hladna
COOLINARIKA 17
Bezimena dama u ruiastom Priprema:
1. Jaja, šeer, vanilin šeer i vodu miješajte elektrinom miješalicom dok ne dobijete gustu kremu. Dodajte brašno pomiješano s Gussnelom, praškom za pecivo i kakaom.
2. Smjesu izlijte u namašen i pobrašnjen kalup za torte (ø 24 cm) i pecite u penici zagrijanoj na 180°C oko 30 minuta.
3. Peeni biskvit ohladite i vodoravno prereite na dva dijela.
4. Za kremu šumsko voe pomiješajte sa šeerom u prahu.
5. elatinu prelijte s 4 lice hladne vode i ostavite stajati 10 minuta da nabubri. Lagano zagrijte elatinu da se otopi (ne smije zakuhati) uz miješanje. Dodajte šumsko voe i sve zajedno lagano zagrijte, a zatim ostavite da se ohladi.
6. Slatko vrhnje miješajte elektrinom miješalicom dok ne dobijete vrsti šlag, umiješajte šlagfix i sir, a zatim umiješajte ohlaeno voe.
7. Polovicu biskvita poloite na tanjur, stavite obru od kalupa za tortu i nanesite polovicu kreme. Prekrijte drugim biskvitom i zatim premaite preostalom kremom.
8. Tortu ostavite u hladnjaku nekoliko sati (ili do drugog dana). Ohlaenoj torti skinite kalup i površinu premaite glazurom od okolade.
9. Glazuru pripremite tako da na pari otopite okoladu s mlijekom i maslacem.
Posluivanje: Po elji tortu premaite kremom i izvana te ukrasite okoladnim mrvicama sa strane, a po površini voem.
Savjet: Moete koristiti zamrznuto šumsko voe koje vam je dostupno cijele godine.
Vrijeme pripreme: 90 minuta
Sastojci:
Za biskvit: 3 jaja 100 g šeera 1 Vanilin šeer Dolcela 2 lice vrue vode 80 g Pšeninog oštrog brašna tip 400 Podravka 40 g Gussnela Dolcela 1 liica Praška za pecivo Dolcela 20 g kakao praha
Za kremu: 250 g šumskog voa 100 g šeera u prahu 1 elatina Dolcela 4 lice hladne vode 200 ml slatkog vrhnja 1 Šlagfix Dolcela 500 g sira mascarponea
Za glazuru: 100 g okolade za kuhanje 5 lica mlijeka 1 lica maslaca
> bedekowomen Cool chef mjeseca veljae ‘09.
Cool Chef mjeseca veljae na Coolinarika.com je bede- kowomen. Njenih 170 recepata i preko 1300 slika pria su za sebe. Ujedno je i prva Coolinariarka koja je probila led i, zajedno sa svojim sinom, snimila recept u videofor- mi. Priprema izvrsne slane i slatke delicije za svoju obitelj i cool prijatelje s kojima se esto drui na raznim cool okupljanjima.
Nisam baš nikako mogla smisliti kako da je nazovem, istovremeno je i vona, i okoladna, i kremasta, i mirisna, boanska i proljetna… Ipak nee ostati samo bezimena, zaista mi se svidio prijedlog koji je dala NITKOTVOJ, od sada je Bezimena dama u ruiastom!!!
HPD “Bilo” organiziralo je jednodnevni planinarski izlet na otok Krk, a kako je sudjelovalo više od 80 planinara, bio je to najbrojniji izlet seniora ikad odran u “Bilu”. Treinu izletnika koji su u ranim jutarnjim satima krenuli iz Koprivnice inili su zaposlenici Podravke i Belupa. Planinare su na trenutak obeshrabrili gusti kišni oblaci u Gorskom kotaru, no vrijeme se popravilo pa ih je tokom dana grijalo proljetno sunce. Nakon fotografiranja kod prve skulpture “Ba- šanske staze glagoljice” uputili su se prema Velom vrhu (541 m) i najvišem vrhu otoka Krka Obzova (569 m), a po- tom se razdvojili u dvije skupine. Prva se pod vodstvom Ivice Kušeka spustila u Dragu Bašansku, odakle su se pre- vezli do Baške, a druga, predvoena Antonijom Genc, nastavila je du gre- bena planine, uivajui u ivopisnim vidicima, da bi se nakon još etiri sata hoda spustili na juni kraj Baške plae. Posjetili su i crkvu Sv. Lucije u Juran- dvoru gdje su razgledali znamenitu Bašansku plou. (A. G.)
Nagradna igra “okolino višebojac kupone skupi i super nagrade po- kupi” trajat e od 1. svibnja do 12.
lipnja 2009. godine. Pravo sudjelovanja imaju svi graani s prebivalištem u Hr- vatskoj, osim djelatnika Podravke d.d. te lanova njihove ue obitelji. Svrha igre je promidba Podravkinih proizvoda iz programa okolino itari- ca za doruak. U nagradnu igru ukljue- ni su proizvodi pod markom okolino: okolino Crunch 250 g, 300 g, 450 g, 540 g, okolino Maxi 250 g, okolino Crocs 250 g, 450 g, te okolino Crisp 250 g i 450 g. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potro- ša treba skupiti tri kupona s proizvoda
okolino itarica, ispuniti ih osobnim podacima i poslati na adresu: “okolino višebojac”, p.p. 222, 48000 Koprivnica. Pravila nagradne igre bit e objavljena u Jutarnjem listu 27. travnja, izvlaenje imena dobitnika nagrada 16. lipnja u ga- stronomskom centru „Štagelj”, a rezultati e biti objavljeni 24. lipnja u Jutarnjem listu te na internetskim stranicama www. podravka.com.
Nain sudjelovanja u nagradnoj igri oglašavat e se na samim proi- zvodima okolino itarica. Glavna
je nagrada 10 mobitela Nokia 5800 Xpre- ssMusic u Simpa paketu, a druga, djeci posebno zanimljiva je nogometna lopta s potpisom Zvonimira Bobana.
Planinarski izlet za pamenje
“okolino višebojac kupone skupi i super nagrade pokupi”
Lino Clics radionicom u Sarajevu zapo- ela je Lino Clics turneja u okviru koje e Podravka posjetiti sedam bosan-
skohercegovakih vrtia i prirediti mališa- nima nezaboravno druenje. Podravka je u „Kui od kamena“ u Mostaru organizirala drugu radionicu i tom je pri- godom mališanima iz vrtia „Vrapi“, „Iskri- ca“, „Ljubica“ i „arobni kutak“ prireeno nezaboravno druenje uz Lino medvjedi- a i Lino Clics igrake. - Nakon Sarajeva, Mostar je drugi grad u kojem organiziramo Lino Clics radionicu kojom prije svega elimo doprinijeti edu- kaciji djece o zdravoj prehrani, ali im prire- diti i ugodno druenje s vršnjacima. Naša
namjera je kroz zabavu i igru pouiti dje- cu o zdravoj prehrani koja je u njihovom uzrastu jako vana, ali im ujedno omogu- iti da se zabavljaju u programu koji smo za njih osmislili. Osmijeh na licima djece je najbolja potvrda da smo uspjeli u našoj namjeri te da e Lino Clics turneja biti “pun pogodak”, istakla je Mila Zovko, direktorica marketinga Podravke BiH. Uz vrtie u Sara- jevu i Mostaru, Lino medvjedi e posjetiti vrtie u Bijeljini, Banjoj Luci, Zenici i Tuzli, gdje e štienici vrtia imati prigodu po- gledati edukativno-zabavnu predstavu za djecu, druiti se i zabavljati te igrati s Lino Clicsima, edukativnim igrakama i, jasno, nauiti osnove o zdravoj prehrani. (M. Z.)
MOZAIK18
Dravna forenziarka Temperance Brennan na poprištu zrakoplovne nesree pronae ljudsko stopalo
koje ne pripada niti jednom od poginulih putnika. Daljnjim istraivanjima pronai e kuu u neposrednoj blizini mjesta nesree za koju ne znaju ni lokalni stanovnici. Ubr- zo se forenziarka Brennan nae na meti lanih optubi i povlae je sa sluaja. U elji da dokae vlastitu nevinost, forenziarka se na svoju ruku upušta u istragu. Autorica
niza kriminalistikih romana Kathy Reichs i sama je forenziarka montrealske policije te vrlo detaljno opisuje procedure rada i la- nac zapovijedanja pri obradi velikih nesre- a, kao i suradnju meudravnih policijskih snaga. Istodobno zaplie i rasplie intimne probleme glavne junakinje s munim slu- ajevima identifikacije posmrtnih ostataka. Ljubitelji tv-serije „Kosti“ susrest e se sa sasvim drugaijim likovima od onih u seriji, što je vrlo osvjeavajue. (T. V.)
Zbirke pjesama “Kapi s krova” i “Jedan ivot” u Domu za stari- je i nemone osobe u Kopriv-
nici predstavio je Franjo Strbad, lan Literarne sekcije KUD-a Podravka. Promociju je vodio Milan Frko, a o pjesniku i njegovoj poeziji govorio je prof. Pero Marki. lanovi Literar- ne sekcije KUD-a Podravka itali su autorove pjesme, a nastupio je i pje- vaki zbor pod strunim vodstvom Ane Pleskalt. Autor u svojim pjesmama progovara o problemima malog ovjeka, doti- e moral, nalazi nadahnue u ljepo- ti prirode, duboko ljudski vjeruje u ljubav izmeu muškarca i ene, raz- mišlja o pjesništvu pa itatelj stjee dojam da su mu pjesme napisane u jednom stvaralakom dahu. Svoju drugu zbirku pjesama “Dodir- nuta vjetrom” predstavila je u ko- privnikoj Gradskoj vijenici lanica Literarne sekcije KUD-a Podravka Marija Hegeduši. (D. Š.)
Predstavljene zbirke pjesama lanova Literarne sekcije
Kathy Reichs: Kobno putovanje
19MOZAIK
Minijature u mini orbisu Molvi naziv je Uskršnje izlobe slika i skul- ptura, u galeriji Molvarskog likovnog kruga. To je ve tradicionalna 10. izloba malih slika koju je na ovim prostorima pokrenuo MLK
u Molvama jednom godišnje, kao dio svoje izlagake aktivnosti i prakse. Na izlobi su sudjelovali i slikari likovne sekcije „Podravka 72“. Predgovor za kata- log istoimene izlobe napisala je knjievnica Boica Jeluši istiui: - Sigurno je da nisu sve stvorene minijature vrhunske, no vanija je ljubav za odreeni predmet, negoli stalna opsjednutost dometima i rezultatima. Tko znade u vlati ita procijeniti vrijednost hambora, dobit e drugo mjerilo za stvarnost, a postat e mu bitne i bliske one malene stvari, znakovi na putu, kakve drugi uope ne primjeuju. Izloba, koju je otvorio zamjenik upana Vladimir Šadek, moe se razgledati do 9. svibnja. (N. Z. L.)
Minijature u mini orbisu Molvi
> Nakladnik: Mozaik knjiga d.o.o., Zagreb
Novi Podravka obiteljski sladoledi u kadicama Asortiman Podravka obiteljskog sla-
doleda obogaen je ove sezone s dva nova okusa sladoleda u kadi-
cama. To su Stracciatella-brusnica u paki- ranju od jedne litre i Biskvit-okolada-ma- relica u pakiranju od dvije litre. Sladoled Stracciatella-brusnica kombinacija je mlijenog i vonog okusa mekane i nje- ne kremaste teksture, pri emu brusnica svojom posebnošu postavlja nove tren-
dove u prehrani i karakteristinim osvje- avajuim okusom upotpunjuje mlijeni okus stracciatelle. Sladoled Biskvit-oko- lada-marelica savršena je kombinacija okusa, mirisa i boje. Ovim novim okusima proširen je asortiman obiteljskog “econo- my” sladoleda pod markom Podravka, namijenjenog širokoj ciljnoj skupini, od- nosno svima kojima je pri kupnji uz kvali- tetu proizvoda vana i cijena.
CR TA
: Iv an
H ar
am ija
Podravkin restoran Jelovnik za travanj i svibanj
27. 04. ponedjeljak Varivo grah s jemenom kašom, hamburger, salata
04. 05. ponedjeljak Varivo mahune, hrenovke, voe
29. 04. srijeda Samoborski kotlet, krumpir slani, salata
06. 05. srijeda Pohana purea prsa, pirjano povre, salata
08. 05. petak Vinski gulaš, kola
28. 04. utorak Svinjetina u saftu, tijesto, salata
05. 05. utorak Svinjetina u grašku, tijesto, salata
30. 04. etvrtak Junetina na lovaki, pirjana ria, salata
07. 05. etvrtak Peenica, restani grah, salata