produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny

Click here to load reader

Download Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny

Post on 18-Jan-2016

108 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny. SAP Best Practices. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu. Cel W tym scenariuszu opisano proces biznesowy typowy dla firm z produkcją zorientowaną na wielkości partii. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Produkcja na magazyn przemys produkcyjnySAP Best Practices

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Cel i korzyci oraz kluczowe kroki procesuCel W tym scenariuszu opisano proces biznesowy typowy dla firm z produkcj zorientowan na wielkoci partii. W ramach scenariusza produkcyjnego podczas produkcji na magazyn wytwarzany jest produkt gotowy i wszystkie skadniki zalene. Ponadto scenariusz ten obejmuje gwne niezbdne funkcje rachunku nonikw kosztw, takie jak kalkulacja wstpna i zamknicie okresu.Korzyci Produkcja wywoana przez plan produkcjiUwzgldniona obsuga numerw seryjnych i zarzdzania partiamiOpcjonalnie z zarzdzaniem jakoci, zapasem konsygnacyjnym, przetwarzaniem zewntrznymKluczowe kroki procesuTworzenie planowanych zapotrzebowa niezalenychPlanowanie zapotrzebowa materiaowych na poziomie zakaduProdukcja wasna (podzesp)Wasny monta kocowy (produkt gotowy)Wyrwnywanie zdolnoci produkcyjnych Potwierdzanie dziaa montaowych

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Wymagane aplikacje SAP oraz roleWymagane aplikacje SAPEHP5 for SAP ERP 6.0RolePlanista produkcjiProdukcjaMagazynierZakadowy kontrolerPracownik dziau zaopatrzenia

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Szczegowy opis procesuProdukcja na magazyn przemys produkcyjnyW tym scenariuszu opisano proces biznesowy typowy dla firm z produkcj zorientowan na wielkoci partii. Scenariusze produkcyjne zawieraj oba rodzaje ruchw materiaowych (wydanie i przyjcie materiaw) oraz potwierdzenie realizacji zlecenia produkcyjnego. Ponadto scenariusz ten obejmuje gwne niezbdne funkcje rachunku nonikw kosztw, takie jak kalkulacja wstpna i zamknicie okresu.Typowy proces planowania rozpoczyna si od planowania iloci sprzeday. Za podstaw do planowania w przyszoci mog suy rzeczywiste wskaniki sprzeday z poprzedniego okresu. W obszarze planowania sprzeday i produkcji uytkownik upewnia si, e produkcja jest skoordynowana ze sprzeda, tak aby mona byo utworzy plan produkcji zsynchronizowany ze sprzeda. Dane planowania s przenoszone z planowania sprzeday i produkcji do planowania popytu. Podczas procesu planowania popytu generowane s zapotrzebowania niezalene, wykorzystywane w pniejszym przebiegu planowania zapotrzebowa materiaowych. W ramach planowania zapotrzebowa materiaowych nastpuje rozwinicie specyfikacji materiaowej dotyczcej zapotrzebowania na materiay z najwyszego poziomu, a produkcja planowana jest w d, do poziomu nabywanych skadnikw. Wyniki planowania zapotrzebowa materiaowych w planowanych zleceniach s generowane dla materiau, ktry ma by produkowany. Jeeli nie s dostpne wystarczajce zapasy magazynowe, nastpuje tworzenie zgosze zapotrzebowania na surowce. Podczas tworzenia zlecenia koszty docelowe s obliczane w odniesieniu do wielkoci partii zlecenia (kalkulacja wstpna). Podczas procesu produkcji poniesione koszty s aktualizowane w zleceniu, co umoliwia ledzenie kosztw rzeczywistych i docelowych oraz porwnywanie ich w kadej chwili.Do zlecenia stosowane s dziaania zwizane z zamkniciem okresu. Obejmuj one obliczanie produkcji w toku i ustalanie odchyle. Nastpnie produkcja w toku jest rozliczana w rachunkowoci finansowej, a odchylenia produkcyjne s rozliczane w rachunkowoci zarzdczej i finansowej.

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Diagram przebiegu procesuProdukcja na magazyn przemys produkcyjnyProdukcjaZda-rzenieZaka-dowy kontrolerZamykanie okresu oglnie dla zakadu(181)Planowanie zapotrzebowa materiaowych na poziomie zakadu i ocena listy zapasw / zapotrzebowaPocztek cyklu planowaniaZgoszenia zapotrze-bowaniaLista MRPZapasy przy kosztach standardowychPlanista produkcjiOkresowa weryfikacja planuZatwierdzanie zlecenia produkcyjnegoWyrwnywanie zdolnoci produkcyjnychPrzygotowanie materiaw do planowanych zlecePotwierdzanie dziaa montaowych / potwierdzenie kocowePrzyjcie pproduktwWydanie materiaw / pobranie wsteczneAktualizacja zdolnoci produkcyjnychPokwitowanie przyjcia materiawLista pobraniaDrukowanie zleceniaPlanowane zleceniaCzy wyrwnanie zdolnoci produkcyjnych jest prawidowe?Materia dostpny?Pracownik dziau zaopatrzeniaMaga-zynierPokwitowanie przyjcia materiawNabycie materiau magazynowego z zarzdzaniem jakoci (127)Nabycie i zuycie zapasu konsygnacyjnego (139)Planista strategiczny Tworzenie planowanych zapotrzebowa niezalenychPrzeksztacaniezlecenia planowanego w zlecenie produkcyjneZuycie zapasw przy kosztach standardowychNabycie bez zarzdzania jakoci(130)Przyjcie produktw gotowychPodwykonawstwo gospodarka materiaowa (138)Podwykonawstwo produkcji (przetwarzanie zewntrzne)(150)Planowanie logistyki (144)

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  KonwersjaZlecenie planowaneZapotrzebowania zaleneRezerwacjeMagazynPlanowanie zapotrzebowamateriaowychPlanowanie zapotrzebowa materiaowych MRPPlanowane zapotrzebowania niezaleneZlecenieprodukcyjne

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Alternatywne strategie planowania dla produktu gotowego

  Strategia Planowanie zapotrzebowa netto (10)Planowanie z montaem kocowym (40) Zapotrzebowania klienta przekazane do produkcji NieTakOznacza to, e . . . ... zlecenia klienta nie maj wpywu na produkcj ... zlecenia klienta przekraczajce planowane zapotrzebowania niezalene mog mie wpyw na produkcj ... gwnym celem jest zapewnienie pynnoci produkcji ... najwaniejszym czynnikiem jest tutaj zdolno do elastycznego reagowania na zapotrzebowania klientw Planowane zapotrzebowania niezalene zarezerwowane i zredukowane w trakcie przetwarzania zlecenia klienta NieTakPlanowane zapotrzebowania niezalene zredukowane podczas wydania materiaw do dostawy TakNie

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Stanowisko roboczeStanowisko robocze: MontaMarszruty technologiczneKalkulacja kosztwHarmonogra- mowanie i zdolnoci produkcyjne1010,-2150,-3160,-Wartoci domylneMarszruty technologiczneDane kalkulacjiDane harmonogramuDane dot. zdolnoci produkcyjnych

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Marszruta i operacje stanowiska roboczegoNagwek marszrutyOperacja 10: Monta kocowySkadniki materiaowe

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Przeksztacenie pojedynczeKonwersja pojedynczaPlanowanezleceniaZleceniaprodukcyjneKonwersja zbiorczaKonwersja zbiorczaKonwersja zlecenia planowanegoZlecenieprodukcyjnePlanowanezlecenia

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Okrelenie rodzaju zleceniaOkrelenie pozycji zleceniaKopiowanie marszrutyOpracowywanie harmonogramu realizacjiKopiowanie specyfikacji materiaowejOpcjonalne zmianyZapamitanie zlecenia produkcyjnegoPlanowanie zapotrzebowaRcznieKontrola dostpnociAutomatycznieOpcjonalne (konfiguracja)Generowanie zlecenia produkcyjnego

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Propozycja zlecenia (planowane zlecenie) Tworzenie zlecenia Kontrola dostpnociZatwierdzanie zlecenia i ustalanie partii dla skadnikw Rozliczenie zlecenia OperacjeSkadnikiKosztyPobranie materiau Przyjcie materiaw Przetwarzanie zlecenia produkcyjnegoZlecenie produkcyjne Potwierdzenia

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  MateriaRuch materiaowyDokument materiaowyMagazyn OperacjaSk. mat.Zlec. prod.Koszty

  Aktualizacja iloci zapaswAktualizacja wartoci zapaswMateriay mog by zarzdzane w partiachRuch materiaowy

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Ksigowanie wydania materiawDokument materiaowyDokument ksigowyWydanie materiawAktualizacja iloci zapaswAktualizacja wartoci zapaswZmniejszenie rezerwacjiObliczenie kosztw rzeczywistych i aktualizacja zlecenia

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Potwierdzenie zlecenia. . .Wprowadzanie rcznePotwierdzanie zlece produkcyjnychZlecenieprodukcyjneOperacja 0010Operacja 0020Operacja 0030Operacja . . . .

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  lWariant kalkulacjiWywietlanie planowanych/ rzeczywistych kosztw lRodzaje kosztwlWykaz jedn. kosztwlStruktura kosztwKoszty planoweKoszty planoweKoszty materiaoweKoszty nabyciazewntrznegoKoszty produkcjiKoszty poredniemateriaowePorednie kosztyprodukcjiKoszty przetwarz.zewntrznegoRodzaje kosztwRodzaje kosztw::FazyFazylOglne wartoci operacyjnelWartoci standardowelKlucz sterujcy wsk. istotn. dla kalk.ZasobyZasobylKlucz formuy dlakalkulacji kosztwlMPKlRodzaj dziaania lStae wartoci formuyLog obliczaniakosztwl Wsk. dla istotnoci kalk. lCenaSkadnikiSkadniki materiaowe materiaoweRodzajRodzaj zlecenia zlecenia / Zakad / ZakadZlecenie produkcyjne kalkulacja wstpna

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Koszt zlecenia produkcyjnego Obliczanie kosztw porednich- Stan. robocze- Wart. standard.- Iloci- MPK- Rodzaje dziaa- Formuy- Rodzaje dziaaOperacjaKoszty dziaa wasnychKoszty materiaoweKoszt zlecenia produkcyjnego - Iloci- CenyStanowisko roboczeMPKSkadnikimateriaowe- OkresyKoszt dziaania

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Status zleceniaCzciowo zatwierdzone lub ZatwierdzoneCzciowo dostarczoneDostraczone lub Zamknite technicznieOdchyleniaDostawaparametruRzeczywiste kosztyProdukcja w toku przy kosztach rzeczywistych=Produkcja w toku przy kosztach rzeczywistych=-Dostawaparametru=-ZTCZZATWDSCZDSTRZTCHObliczenie produkcji w toku i ustalanie odchyle w rachunku nonikw kosztw opartym na partiachRzeczywiste kosztyRzeczywiste koszty

  2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.*

  Materia600Planowanie kosztw produktuWielko partii 1 szt.CO-PCZlecenie produkcyjne Mat. F126

  8001.2004002.400-2.000

  400MateriaProdukcjaDopata

  GR

  OdchyleniaKoszt rzeczywistyCO- PCDane podstawowe materiauCena standardowa = 2000 Wersja docelowa 0

  Cena 150

View more