rahenejat daily 1703

of /
نکار م و ا تها ر مدار ا آیسا دل است. جزء آن، کسب حگترینین و بزرترست و باد جزء ا هفتا : عبادت)ص(حمد حضرت م1703 شماره1392 جدی24 2014 جنوری14 1435 ول ربیع ا13 www.rahenejatdaily.com [email protected] [email protected] facebook.com/rahenejatdaily رف راف تعیین شده معا اهدا سر گذاشته ایم پشت بوده فیصد25 نیز هدفانعلیمات زن در بخش تستان،فغانصدی برای ا فی25 نکشاف است و افت نیز درن پیشر ایماآید، اه حساب میابی ب کامی فیصد رسیده است.42 تا41 ستان بهفغان ا2 3 5 دبیات؟! کدام ااسی با گفتمان سیقیب گردمهای ریدن تیاسی و کشان سیزی گفتمانهای راهانداهایا و برنامه انی و نقد طرحهیه، بازخو هدف ارایز گفتمان با م گزینشستایمه را در راذهان عاتی میتواند ا نتخابای ا تیمهاولتی کارآمدن د آمدجود ، زمینه به واری نمودهمزد اصلح ی ناآهم آورد. ا فر ر4 گی به نام سنکا؛ میانوابط هند و امری ر پاکستاند دارد وی را در خوز برخی مظاهر نیدوستان هنهمکا بسیار م امرید که برایی داریای برخی مزام روسیه و، هم چین و هدوستان است و اگر، هم هنشهگی ...خالفان همیت، از م در این سم ایران6 وان شد: رحمت عنا سعادت پیامبرد ب مییام در اا نهادیت را بن نسانب ام، انق مبر اس پیامیبلخی:یدحسینعال س می، معه اسونی جات کنل مشک ک دارد) ص( سیره پیامبر عمل بهر عدم ریشه د حضرت رحمتبت پیامبری مرت ختمد باسعادتفته می در ه)ج(وند متعاله بدون شک خداامی کار داریم، ای قر)ص(حمد م دیگر باران خویش راحمت بیکرنسانیت، ر نمونه ا با تولد برترینعالمین بهلوان رحمه لی را به عنردی آسمانانها ساخت و مر انس نثایه داد.امن بشریت هد د عالی از سوی شورایت محفل با شکوهی مناسب همین بهگزارستان برفغانی ای سرتاسری علما شوراستان وفغان صلح ااختند.یام با شکوه پردل از این ا کشور به تجلید و علمای گردیی علمای سرتاسرییس شوراامالدین کشاف، ری قی مولویم پرداخته ومبر گرامی اسز پیایش اانی به ستا، در سخنستانفغان اسی گرفت.را به بری ر وضعیت آن زمان جامعه بشرفتار ظلم، ستم آن زمان گرنسانی درمعه ا به گفته وی، جا تحمیلردم خاصی بر مهایی گروهادی بود که از سو و استبدت وگیر مشکی را درین مسایل جامعه بشرید و ا میگردنی ساخته بود.ی فراوا چالشهانسانیمعه اشان ساخت که جامه خاطرنف در ادا مولوی کشاسان بود به گونهای که ان شدهگیر چالش و فساد در آن زمان درز عاطفه،چ خبری اد و هیید بوه گردرندک حیوان ددیل به ی تبنسانیت نبود.ق و ا اخمبر گرامیز پیان افغانستای ای سرتاسری علمایس شورا ریبه حضورش یک انق یاد کرد کتیوان شخصی به عن)ص(م اسبر داشت: انقظهاد آورده اجونسانی به ومعه ا در جا بزرگ رانسانیمعه بشری و ا دنیا و جا)ص(ممبر گرامی اسنسانیت بود، پیا اار داد.نسانیت قرق و اب توحید، اخ را در انقمبر گرامی پیا)ص(حمدپس ادامه داد: حضرت م وی ساغبان رحمتوان بر به عنز پیامبخت و ا دگرگون سا رام، دنیا اس یاد کرد.ن عالمیید حسیم سسین حجتا همچنراسم در این م بهشاره ا نیز باستانفغانی ای سرتاسری علما بلخی، عضو شوراونی جوامعت کن، مشکمن اسونی حاکم بر جها وضعیت کن سیره پیامبرروی و عمل به گرفته از عدم پیمی را نشأت اس نمود.وان عن)ص(م گرامی اسسول گرامیه رن است که سیرل مشکل در ای وی افزود: کانسلماند و م عمل نمیشویشانی اها آموزه و بهم ترک شده اسهاند.فتادن هم ا و به جایگر زدهه یکد علی دست به نزاع به آیه شریفه قرآن کریم که خطاب به اینشاره ا وی باکنید، اگره یک دیگر نزاع ن که علیین امر فرمودهسلمین و م مومنن ازتا و غیرتوراهید شد و غر ضعیف خوست وید س نزاع کرد یک دیگر نزاعسلمین بانگامی که مر داشت: هظهان میرود، ا میار راند و سلطه کفار میشو سلطهپذیجه به آسانی در نتی میکنند قبول میکنند. نزاع کردیم وگر ماخت: اشان ساپس خاطرنمی بلخی س عالین با کفار مومنسلمین وز دست رفت، به جای م اور ما غیرت و غروز درنچه امرریزیم، چناا طرح دوستی میم و خدن اس و دشمنان بیشتر از آنسلمانا مودت با غیرمل دوستی و تمایملم اس عاشان حاکم باشد. در بین خودست که باید اضمون این مز قرآن کریم باگری ا به آیت دیشاره ا وی باعنی هستند، ی که با ویت کسانی رسول خداس)ص(حمد که م خودشانما در بین هستند ادر تشدین با کفار د مومنسلمین و م مطرح کرد که ما چگونهد، این سوال را هستن و مهربان رحیملیغ بهر، نزاع و تبر جنگ، کشتاه یک دیگفزود: ما علی هستیم و ا گاهیصله گرفتهایم کهز یک دیگر فام و به حدی ا انداختهای راهمکز کفار طلب ک یکدیگر ا آشتی و صلح بان برایسلمانا مه رسول خدا از سیر بسیارصلهاینده فاشانده ند که این میکنن است. چهار بهشاره استان بافغانی ای سرتاسری علما عضو شورا ثبات در کشوریجاد صلح و صلح برای ا عالی شورایش سال تفین مسلحح با مخال مذاکرهای برای صلل که آیا طرح این سوا وهاید ورزید: باید نکته، تاکیز شده استستان آغافغان دولت ایهای روی نکتهً یقاا کنیم و دقم را پیدی است دنیاساسی معض ات و فسادل مشک گذاشته و علدهاند، انگشتکلساز ش که مشیم. نابود نمای را که پیامبرادریت و برحیه اخویجاد روکید بر ا موصوف با تاند، گفت:یجاد آن زدی دست به اه مدینه النبو ورود بر بدم د اسما به هستیم، اادریت و برحیه اخویجاد روزمند ا ما به شدت نیا از یکدیگر،ری دستگیم، به جایکنینی میادری، دشم جای بران، بهسلماناد به می اعتمزنیم و به جا می روی هم با مشت بهاد میشود.ن اعتمسلمانا غیرممیمعه اس کرد که جاگر تاکید یک بار دیمی بلخی عاله و رفتار،زد و سیرست بیامون که ا چنانی را دیهای باید آموزهمشق کار خود و سر را الگو)ص(ممبر اس پیات و مهربانی رحمهد.ار د قری آزادها رسانه حمایتکننده نهادنو مسووق بشر از، شبکه جامعه مدنی و حق)نی( ستانفغان اون دسترسی بهند تا قان کرزی خواستهایسجمهور ریمضا کند.نی ا تقنی فرمانیت را درعا اط ملیند شورایگویان می به گزارش بخدی، آنار دارد ولی زمستانی قرانه تعطیتان در آستفغانس اعاتون دسترسی به اط مسوده قانن است کهمک م تصویب نشود.ی پارلمان پیش از تعطیلهای رسانهیدهبانیس د، ریدی توحی صدیقای در کابل گفت یک نشست خبرستان درفغان آزاد اها وی رسانهت، براعاون دسترسی به اط که قانوری است. یک امر ضردان کشور شهرون تا در کرزی خواستیسجمهور او از ریمضات را اعاون دسترسی به اطی قان تقنین فرمانیلیگر آن پس از تعطیپس مراحل دی کند و سی دنبال شود. شورای مل زمستانی که است آمده کشورساسی اون قان درد عاجل فرمان در موار میتواندستانفغان حکومت ا فرمان پسد. اینمضا کنده و آن را ا کرنی صادر تقنیون را دارد.ضا، حکم قان از ام نیزستانفغانی آزاد اها رسانهیدهبانیس د ریید قبل ازون با قانشست گفت طرح این ن در اینیسجمهور رینده، از سویخابات آیگزاری انت برهامضا شود تا رسانهنی ا تقنی فرمانیزی در حامد کرن، کارمزدا در مورد ناند کشور بتواندان و شهرونگزاری چگونگی برخابات و، پروسه انت کمیسیونات، معلومات کسب کنند.نتخابت انتخابا اون قان که طرح اینتا زمانی« :دی گفت توحینی تقنیب میشود، فرمان تصوی ملی از سوی شورایمک را ک دیگرادهایا و نههور، رسانهیسجمه رید مختلف دسترسی به در موار کرد تا خواهدشته باشندت دا معلوماون قان طرح که صورتی درگوید می او کرزییسجمهور ریت از سویعا دسترسی به اطن ازفغانستادان اد، شهرونمضا نشونی ا تقنی فرمانی در بود.م خواهندمات محروری از معلو بسیا تا آخرین لحظه مبارزهعات، دوون حق دسترسی به اط طرح قان مدنی و وزارتادهای برخی نهش از سوی سال پیر وزارتختیاده و در اعات و فرهنگ، آما اط گرفت.ار قر عدلیه کشورون قان، اینه کشور پس از مدتی وزارت عدلین فرستاد. وزیرا را به مجلس شورای چند ماهانعات همچنون دسترسی به اط قانار داشت. وزیران، قرر شورایختیا در اون را به قانش این پی، چندی وزیران شورای کمیتهشتر به یک بیزخوانی کرد و جهت با تصویبعات و فرهنگ،شکل از وزارت اط سه نفری که مت، فرستاد. مخدر است موادارزه با عدلیه و مبهای رسانه حمایتکنندهنو به گفته مسوون دسترسی بهوز قان تا هنن کمیتهن، ایفغانستا آزاد ا تصویب،ا برایده و آن رزخوانی نکر بات راعا اطده است. نیز نفرستا ملی کشور به شورایوند که تصویب قاند میکننن تاکیو این مسوی حکومت،ل ناکارآیعات، به دلی دسترسی به اطون، قانورت این حکومت از ضرزم م درک عدق میباشد. تعلی هنوز در حالتونته سه نفری که قانین از کمیدی، همچن توحیار دارد خواستشان قرختیارت در اعا دسترسی اط به تصویبا برایون ر قانرچه زودتر طرح این تا ه بفرستد. ملی کشور شورای داد، برای حکومت هشدارین به او همچن، تا آخرینعاتون دسترسی به اط تصویب قان مبارزه میکند. لحظهگویندز می در کابل نیرانز خبرنگاری ا شماهمترینکی از معات، یون دسترسی به اط که قاندان وی شهرونری آگاه شکلگیهای پیشزمینهآید.ه حساب میراتیک باسی دموک سی سازمانهای به دسترسیونقان« : گفتنی امی عبدا دولتسازیر روندان را د شهروندعات، نقش اطاسیشروعیت نظام سییت کرده و مسازی تقو و ملت». میکندا فراهم ر میتواندون قان اینمضای ا که افزود او درران خبرنگا برای راادی زیولتهای سههم سازد.ت فراری معلوما جمعآوخابات رهانت حکمتیاردرباینگرفتهمنهای تصمیهبریستان به رفغانمی اسی حزب اسئول سیا غیرت بهیر، مسه است که اینمریکا گفت صدای ادیو آشنار به ران حکمتیا گلبدیهای شوراری و ریاست جمهوخاباتاک در انت گروه برای اشترذ نکرده است.تخایم ا تا حال تصمیت ودر مورد این که« ان صحبت میکرد، گفتز پاکستیر که ا بهصله قطعیا نه، ما تا حال فیم ین شرکت خواهیفغانستات انتخابا در ا». نکردهایممی که در وزارتفتهای حزب اسنشعابیاخه اگر چه یک شا ای اشتراک ریاست جمهورخابات دارد، در انتان رسمیتفغانست عدلیه ا حکمتیار دربارههبریمی به ریر گفت که حزب اسما به میورزد اه است.یم نگرفتشخصی تصم نامزد میت از حما حکمتیارمیی ارشد حزب اسعضاکی از ال، ی قطبالدین هاست جمهوریه نامزد ریخابات سال آیند در گذشته بود که در انت است. سوی حزب، از عبداون عبدا، نامزد معاحمد خانجینیر م انیده است. معرفی گرد)نشعاب یافتهخه اشا( می اسامه گلبدیناد به یک ن استن پاکستانی باهای رسانهش از این پیمی درند که حزب اس گزارش داده بود به پیروانش حکمتیاراهد ورزید.ن اشتراک خوفغانستاه در اخابات سال آیند انت خارجیروهای ■ نییم حزبلی که تصمیکی از دار گفت ی حزب حکمتیقام این مسازد، موجودیت متاثر میت رانتخابااک در ا برای اشترمی اسن است.فغانستارجی در اروهای خا نیت قوای که در موجودین عقیده استیمنوز به ایما ه« بهیر گفت». مطرح نیستًت اصنتخابافیت ا خارجی، شفاهامک دهستان با کفغانست جمهوری اخابات ریا دور انت سومینگزار بر1393 سال حمل16 جهانی درز سوی جامعهیون دالر ا میل خواهد شد. تنها، نهستانفغانلف دولت اروه مسلح دیگر مخا طالبان، گ است که اینار داده هشد است بلکهد کردهت را رنتخابااک در ا اشتر داد.ار خواهدت قرر آن را هدف حمه دکنند و افراد اشتراک روندنی تقنی فرمانی زی در جامعه مدنی: کر مضا کندت را ا عاون دسترسی به اط طرح قان نیست؟ امنی طالبان ن، برا دیگر کویته پاکستا چران را در پشت فغانستات ملی ا دست امنیختهاند. برخی من سا ا تی ناراستخبای اهان طالبان، شبکه ا برای سرا کویته رهبرانور رول تر را مسو) آیاسآی( پاکستانراتستخبان الی سازما ی دیگر با ذکر دند و برخی میدان ین قتلها ا میکنند.ان بیان طالباست جمهوری: ریدای ، کاندیرزیحمدشفیق گلآغا شی م اهل آن باید کار به سپرده شود4 در صفحهاسان شن باستان هندي برايیق درباره تحق بازسازي چگونگيي بودا بههاجسمه مستانفغان زودي به ا کرد. سفر خواهندعاتست اط ریاگ بامیان و فرهنام کشورها از تم خواسته برايجسمه بازسازي مستانفغان بودا، اهند. یاري د را)انیوزآری(

Author: rah-e-nejat-daily

Post on 11-Mar-2016

263 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Rahenejat daily 1703

آیسا در مدار اتهام و انکار

حضرت محمد)ص(: عبادت هفتاد جزء است و باالترین و بزرگترین جزء آن، کسب حالل است.

شماره 170324 جدی 1392

14 جنوری 201413 ربیع االول 1435

www.rahenejatdaily.com

[email protected]

[email protected]

facebook.com/rahenejatdaily

اهداف تعیین شده معارف راپشت سر گذاشته ایم

در بخش تعلیمات زنان نیز هدف 25 فیصد بوده است و انکشاف 25 فیصدی برای افغانستان،

کامیابی به حساب می آید، اما این پیشرفت نیز در افغانستان به 41 تا 42 فیصد رسیده است.

2

3

5

گفتمان سیاسی با کدام ادبیات؟!راه اندازی گفتمان های سیاسی و کشانیدن تیمهای رقیب گرد میز گفتمان با هدف ارایه، بازخوانی و نقد طرح ها و برنامه های

تیمهای انتخاباتی می تواند اذهان عامه را در راستای گزینش نامزد اصلح یاری نموده، زمینه به وجود آمدن دولتی کارآمد

را فرآهم آورد.

4روابط هند و امریکا؛ میان سنگی به نام

پاکستانهندوستان نیز برخی مظاهری را در خود دارد و برخی مزایایی دارد که برای امریکا بسیار مهم

است و اگر، هم هندوستان، هم چین و هم روسیه و ایران در این سمت، از مخالفان همیشه گی ...

6

در ایام میالد با سعادت پیامبر رحمت عنوان شد:

پیامبر اسالم، انقالب انسانیت را بنا نهادسید حسین عالمی بلخی:کل مشکالت کنونی جامعه اسالمی،ریشه در عدم عمل به سیره پیامبر)ص( دارد

در هفته میالد باسعادت ختمی مرتبت پیامبر رحمت حضرت محمد)ص( قرار داریم، ایامی که بدون شک خداوند متعال)ج( با تولد برترین نمونه انسانیت، رحمت بیکران خویش را بار دیگر نثار انسانها ساخت و مردی آسمانی را به عنوان رحمه للعالمین به

دامن بشریت هدیه داد.از سوی شورای عالی با شکوهی به همین مناسبت محفل برگزار افغانستان علمای سرتاسری شورای و افغانستان صلح

گردید و علمای کشور به تجلیل از این ایام با شکوه پرداختند.مولوی قیامالدین کشاف، رییس شورای علمای سرتاسری افغانستان، در سخنانی به ستایش از پیامبر گرامی اسالم پرداخته و

وضعیت آن زمان جامعه بشری را به بررسی گرفت.انسانی در آن زمان گرفتار ظلم، ستم به گفته وی، جامعه بر مردم تحمیل و استبدادی بود که از سوی گروه های خاصی و مشکالت درگیر را بشری جامعه مسایل این و می گردید

چالش های فراوانی ساخته بود.مولوی کشاف در ادامه خاطرنشان ساخت که جامعه انسانی در آن زمان درگیر چالش و فساد شده بود به گونه ای که انسان تبدیل به یک حیوان درنده گردید بود و هیچ خبری از عاطفه،

اخالق و انسانیت نبود.رییس شورای سرتاسری علمای افغانستان از پیامبر گرامی اسالم)ص( به عنوان شخصیتی یاد کرد که حضورش یک انقالب بزرگ را در جامعه انسانی به وجود آورده اظهار داشت: انقالب انسانیت بود، پیامبر گرامی اسالم)ص( دنیا و جامعه بشری و انسانی

را در انقالب توحید، اخالق و انسانیت قرار داد.گرامی پیامبر محمد)ص( حضرت داد: ادامه سپس وی اسالم، دنیا را دگرگون ساخت و از پیامبر به عنوان باغبان رحمت

یاد کرد.

عالمی حسین سید حجت االسالم همچنین مراسم این در به اشاره با نیز افغانستان علمای بلخی، عضو شورای سرتاسری وضعیت کنونی حاکم بر جهان اسالم، مشکالت کنونی جوامع پیامبر سیره به عمل و پیروی عدم از گرفته نشأت را اسالمی

گرامی اسالم)ص( عنوان نمود.وی افزود: کل مشکل در این است که سیره رسول گرامی اسالم ترک شده و به آموزه های ایشان عمل نمی شود و مسلمانان

دست به نزاع علیه یکدیگر زده و به جان هم افتاده اند.به خطاب که کریم قرآن شریفه آیه این به اشاره با وی مومنین و مسلمین امر فرموده که علیه یک دیگر نزاع نکنید، اگر نزاع کردید سست و ضعیف خواهید شد و غرور و غیرت تان از میان می رود، اظهار داشت: هنگامی که مسلمین با یک دیگر نزاع می کنند در نتیجه به آسانی سلطه پذیر می شوند و سلطه کفار را

قبول می کنند.عالمی بلخی سپس خاطرنشان ساخت: اگر ما نزاع کردیم و غیرت و غرور ما از دست رفت، به جای مسلمین و مومنین با کفار و دشمنان اسالم و خدا طرح دوستی می ریزیم، چنانچه امروز در از آن بیشتر با غیرمسلمانان تمایل دوستی و مودت اسالم عالم

است که باید در بین خودشان حاکم باشد.وی با اشاره به آیت دیگری از قرآن کریم با این مضمون با وی هستند، یعنی که محمد)ص( رسول خداست کسانی که بین خودشان اما در با کفار در تشدد هستند مسلمین و مومنین ما چگونه را مطرح کرد که این سوال مهربان هستند، رحیم و هستیم و افزود: ما علیه یک دیگر جنگ، کشتار، نزاع و تبلیغ به راه انداخته ایم و به حدی از یک دیگر فاصله گرفته ایم که گاهی از کفار طلب کمک یکدیگر با و صلح برای آشتی مسلمانان از سیره رسول خدا بسیار این نشان دهنده فاصله ای می کنند که

است.به چهار با اشاره افغانستان عضو شورای سرتاسری علمای سال تالش شورای عالی صلح برای ایجاد صلح و ثبات در کشور و طرح این سوال که آیا مذاکره ای برای صلح با مخالفین مسلح نکته های باید ورزید: تاکید است، شده آغاز افغانستان دولت اساسی معضالت دنیای اسالم را پیدا کنیم و دقیقاً روی نکته هایی که مشکل ساز شده اند، انگشت گذاشته و علل مشکالت و فساد

را نابود نماییم.موصوف با تاکید بر ایجاد روحیه اخوت و برادری که پیامبر اسالم در بدو ورود به مدینه النبی دست به ایجاد آن زدند، گفت: ما به شدت نیازمند ایجاد روحیه اخوت و برادری هستیم، اما به جای برادری، دشمنی می کنیم، به جای دست گیری از یکدیگر، به مسلمانان، به اعتماد جای به و می زنیم هم روی به مشت با

غیرمسلمانان اعتماد می شود.عالمی بلخی یک بار دیگر تاکید کرد که جامعه اسالمی باید آموزه های دینی را چنان که است بیاموزد و سیره و رفتار، رحمت و مهربانی پیامبر اسالم)ص( را الگو و سرمشق کار خود

قرار دهد.

آزاد رسانه های حمایت کننده نهاد مسووالن افغانستان )نی(، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از رییس جمهور کرزی خواسته اند تا قانون دسترسی به

اطالعات را در فرمانی تقنینی امضا کند.به گزارش بخدی، آنان می گویند شورای ملی و دارد قرار زمستانی تعطیلی آستانه در افغانستان ممکن است که مسوده قانون دسترسی به اطالعات

پیش از تعطیلی پارلمان تصویب نشود.صدیق اهلل توحیدی، رییس دیده بان رسانه های آزاد افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت و رسانه ها برای اطالعات، به دسترسی قانون که

شهروندان کشور یک امر ضروری است.در تا خواست کرزی رییس جمهور از او فرمانی تقنینی قانون دسترسی به اطالعات را امضا تعطیلی از پس آن دیگر مراحل سپس و کند

زمستانی شورای ملی دنبال شود.که است آمده کشور اساسی قانون در حکومت افغانستان می تواند در موارد عاجل فرمان تقنینی صادر کرده و آن را امضا کند. این فرمان پس

از امضا، حکم قانون را دارد.نیز افغانستان آزاد رسانه های دیده بان رییس از قبل باید قانون این طرح گفت نشست این در رییس جمهور سوی از آینده، انتخابات برگزاری حامد کرزی در فرمانی تقنینی امضا شود تا رسانه ها کار نامزدان، مورد در بتوانند کشور شهروندان و

برگزاری چگونگی و انتخابات پروسه کمیسیون، انتخابات انتخابات، معلومات کسب کنند.

توحیدی گفت: »تا زمانی که طرح این قانون از سوی شورای ملی تصویب می شود، فرمان تقنینی رییس جمهور، رسانه ها و نهادهای دیگر را کمک به دسترسی مختلف موارد در تا کرد خواهد

معلومات داشته باشند«.قانون طرح که صورتی در می گوید او دسترسی به اطالعات از سوی رییس جمهور کرزی در فرمانی تقنینی امضا نشود، شهروندان افغانستان از

بسیاری از معلومات محروم خواهند بود.■ مبارزه تا آخرین لحظه

دو اطالعات، به دسترسی حق قانون طرح سال پیش از سوی برخی نهادهای مدنی و وزارت وزارت اختیار در و آماده فرهنگ، و اطالعات

عدلیه کشور قرار گرفت.وزارت عدلیه کشور پس از مدتی، این قانون

را به مجلس شورای وزیران فرستاد.قانون دسترسی به اطالعات همچنان چند ماه

در اختیار شورای وزیران، قرار داشت.به را قانون این پیش شورای وزیران، چند ی تصویب کرد و جهت بازخوانی بیشتر به یک کمیته سه نفری که متشکل از وزارت اطالعات و فرهنگ،

عدلیه و مبارزه با مواد مخدر است، فرستاد.رسانه های حمایت کننده مسووالن گفته به

آزاد افغانستان، این کمیته تا هنوز قانون دسترسی به اطالعات را بازخوانی نکرده و آن را برای تصویب،

به شورای ملی کشور نیز نفرستاده است.این مسووالن تاکید می کنند که تصویب قانون دسترسی به اطالعات، به دلیل ناکارآیی حکومت، قانون، این از ضرورت عدم درک الزم حکومت

هنوز در حالت تعلیق می باشد.توحیدی، همچنین از کمیته سه نفری که قانون دسترسی اطالعات در اختیارشان قرار دارد خواست تا هرچه زودتر طرح این قانون را برای تصویب به

شورای ملی کشور بفرستد.برای داد، هشدار حکومت به همچنین او آخرین تا اطالعات، به دسترسی قانون تصویب

لحظه مبارزه می کند.نیز می گویند از خبرنگاران در کابل شماری که قانون دسترسی به اطالعات، یکی از مهم ترین و شهروندان آگاهی شکل گیری پیش زمینه های سازمان های سیاسی دموکراتیک به حساب می آید.

به دسترسی »قانون گفت: امینی عبداهلل اطالعات، نقش شهروندان را در روند دولت سازی و ملت سازی تقویت کرده و مشروعیت نظام سیاسی

را فراهم می کند.«می تواند قانون این امضای که افزود او در خبرنگاران برای را زیادی سهولت های

جمع آوری معلومات فراهم سازد.

حکمتیار درباره انتخابات تصمیم نهایی نگرفته

به رهبری افغانستان بهیر، مسئول سیاسی حزب اسالمی غیرت این که است گفته امریکا صدای آشنا رادیو به حکمتیار گلبدین شوراهای و جمهوری ریاست انتخابات در اشتراک برای گروه

والیت تا حال تصمیم اتخاذ نکرده است.این که پاکستان صحبت می کرد، گفت »در مورد از بهیر که در انتخابات افغانستان شرکت خواهیم یا نه، ما تا حال فیصله قطعی

نکرده ایم.«اگر چه یک شاخه انشعاب یافته ای حزب اسالمی که در وزارت عدلیه افغانستان رسمیت دارد، در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک می ورزد اما بهیر گفت که حزب اسالمی به رهبری حکمتیار درباره

حمایت از نامزد مشخصی تصمیم نگرفته است. قطب الدین هالل، یکی از اعضای ارشد حزب اسالمی حکمتیار نامزد ریاست جمهوری انتخابات سال آینده بود که در در گذشته

است.انجینیر محمد خان، نامزد معاون عبداهلل عبداهلل، از سوی حزب

اسالمی )شاخه انشعاب یافته( معرفی گردیده است.نامه گلبدین با استناد به یک از این رسانه های پاکستانی پیش در اسالمی حزب که بودند داده گزارش پیروانش به حکمتیار

انتخابات سال آینده در افغانستان اشتراک خواهد ورزید.■ نیروهای خارجی

این مقام حزب حکمتیار گفت یکی از دالیلی که تصمیم حزب موجودیت می سازد، متاثر را انتخابات در اشتراک برای اسالمی

نیروهای خارجی در افغانستان است.بهیر گفت »ما هنوز به این عقیده استیم که در موجودیت قوای

خارجی، شفافیت انتخابات اصاًل مطرح نیست.«سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با کمک ده ها برگزار از سوی جامعه جهانی در 16 حمل سال 1393 دالر میلیون

خواهد شد.تنها نه افغانستان، دولت مخالف دیگر مسلح گروه طالبان، اشتراک در انتخابات را رد کرده است بلکه هشدار داده است که این روند و افراد اشتراک کننده در آن را هدف حمالت قرار خواهد داد.

جامعه مدنی: کرزی در فرمانی تقنینیطرح قانون دسترسی به اطالعات را امضا کند

چرا دیگر کویته پاکستان، برای طالبان امن نیست؟کویته را برای سران طالبان، شبکه های استخباراتی ناامن ساخته اند. برخی دست امنیت ملی افغانستان را در پشت این قتل ها می دانند و برخی دیگر با ذکر دالیلی سازمان استخبارات پاکستان )آی اس آی( را مسوول ترور رهبران

طالبان بیان می کنند.

محمدشفیق گل آغا شیرزی، کاندیدای ریاست جمهوری:

باید کار به اهل آن سپرده شوددر صفحه 4

باستان شناسان هندي براي تحقیق درباره چگونگي بازسازي مجسمه هاي بودا به زودي به افغانستان سفر خواهند کرد. ریاست اطالعات و فرهنگ بامیان از تمام کشورها خواسته براي بازسازي مجسمه بودا، افغانستان را یاري دهند. )آریانیوز(

Page 2: Rahenejat daily 1703

تا نوروز

همین دلیل حکومت افغانستان این هدف را با در نظرداشت نقش عمده صلح و امنیت جهت نیل به اهداف انکشافی بر هشت هدف

MDG افزوده است.از هر پنج طفل افغان یکی آن در سن مکتب قرار دارد که این بلندترین تناسب در سطح جهان است. با وجود موفقیت کمپاین بازگشت به مکتب بین سال های 2002ـ 2005، میزان ازدیاد نفوس پسران در مکاتب نسبت به دختران اندکی سریع تر بوده است. در میلیون 2.3 یا فیصد 54 مکاتب در حضور فیصدی سال 2003 بین مکاتب در دقیق جدیدالشموالن تعداد افزایش بود. شاگرد سال 1997 و 2003 در شهرها 50 فیصد بیشتر از دهات بوده است.با که نوشته خود ویب سایت در )UNDP( یوان دی پی وجود پیشرفت های عمده در سال های اخیر و شرایط برنامه ریزی ،MDGs به هدف افغانستان عام المنفعه موجود، امکان ندارد که تامین تعلیمات ابتدایی همگانی برای دختران و پسران تا سال 2020 نایل آید. این ارزیابی ترکیبی، یکی از پایین ترین میزان سهم گیری )خصوصاً دختران( در سطح جهان و بلندترین تناسب اطفال سن امر این یک قرار می دهد. مورد غور را به سطح جهانی مکتب

مشکل اما ممکن می باشد.میزان سواد بین سنین 15 تا 24 میان افغان ها 34 فیصد است که از آنجمله 50 فیصد را مردان و 1۸ فیصد را زنان تشکیل می دهند. اندازه احتمال به همان باشد افغان جوان تر اندازه که یک به هر

دارد خوانده و نوشته بتواند. تفاوت در مناطق مختلف وجود دارد و میزان پایین سواد مخصوصاً بین افغان ها در نواری از والیات شمال

شروع و به طرف پایین در جنوب توسعه می نماید.نسبت دقیق ثبت نام در تعلیمات ابتدایی، تناسب شاگرانی که از صنف اول شروع تا صنف پنجم می رسند و نرخ سواد افراد بین سن 15 تا 24 سال، اهداف و شاخص های MDGs تجدید نظرشده

افغانستان را شامل می شود. افغانستان و گذر از اهداف تعیین شده!

معارف، وزارت مسلکی تدریسات معین ننگ، آصف

منابع بشری است که برای نیل به این اهداف یک زمان تعیین شده است که تا 2014 تعیین شده بود ولی بعدها کشورها تا سال 2020

فرصت خواستند.از بسیاری هدف این به رسیدن برای داشت: اظهار ننگ کشورها در نیمه های راه قرار دارند، اما افغانستان در بخش تعلیم

کشورهای تمام اساساً می گوید: با جهان جهان سوم، یک تعهد بزرگ انکشاف و سازمان ملل متحد یافته دارند رشد و اقتصادی رشد آن مبنای که منابع طبعاً انسانی رشد و است انسانی رشد هم معارف هدف و است بشری

در را اول مقام و است جلوتر متعهد کشورهای سایر به نسبت اختیار دارد )بیش از 30 کشور متعهد هستند( اما در داخل افغانستان سکتورهای متعدد داریم که یازده سکتور هستند، که برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره در داخل نیز عرصه معارف پیشتاز است یعنی می تواند تا سال 2014 همان اهداف تعیین شده را به دست

بیاورد.نامبرده در ادامه افزود: این تعهد معارف در سه بخش بوده اطفال تمامی داشتیم که تعهد ابتدایی تعلیمات است، در بخش سن مکتب باید شامل مکاتب شوند و هدف 4 میلیون طفل بوده است که همین هدف را نیز گذرانده ایم و به بیش از 6 میلیون نفر

رسیده است.همچنین به گفته وی، در بخش تعلیمات زنان نیز هدف 25 فیصد بوده است و انکشاف 25 فیصدی برای افغانستان، کامیابی به حساب می آید، اما این پیشرفت نیز در افغانستان به 41 تا 42 فیصد

رسیده است.اهداف این ننگ می افزاید: بخش و هدف دومی که جزء قرار دارد، برنامه سوادآموزی است که در این بخش نیز 4.5 میلیون تعیین شده 2 و نهایی نفر آموزش دیده اند، در حالی که هدف میلیون تن بوده است و این امیدواری وجود دارد که تا سال 2020 به بیش از 9 میلیون نفر برسد، به این معنا که در این بخش نیز صد

فی صد، پیشرفت به دست می آید.بخش سوم نیز که به گفته معین تدریسات مسلکی وزارت تعلیمات داشت، قرار شده تعیین هدف سه میان در معارف تخنیکی و مسلکی بوده که در آن بخش 50 هزار شاگرد هدف نیز اکنون ۸2 هزار شاگرد مصروف نهایی بوده و در این بخش

فراگیری آموزش های مسلکی هستند.یکی از مشکالتی که عرصه معارف افغانستان با آن دست این اثر در که است مکاتب بودن مسدود بوده، گریبان به تعلیمات به دسترسی از مکتب سن اطفال از بسیاری چالش، آن درباره ننگ که آصف مسأله ای مانده اند، محروم ابتدایی تنها در 5 والیت وجود دارد و دو هزار این مشکل می گوید: 400 این وجود با مگر دارند، قرار تهدید معرض در مکتب نیز در مناطق کاماًل جنگی این مکاتب باب مسدود هستند که قرار دارند و الزم دیده نمی شود که حتی در صورت مهیا بودن این دلیل که هر لحظه به بازگشایی شوند این مکاتب شرایط، احتمال جنگ وجود دارد و نمی خواهیم که اطفال تلف شوند. متحده ایاالت بوستون در که می شود دیده مثال عنوان به امریکا در اثر برف باری، کل نظام با مشکل و رخصتی مواجه گردیده و نشان از اهمیت سالمتی مردم دارد که ادارات دولتی نیز کال در رخصتی قرار گرفته اند، افغانستان در وضعیت جنگ این وضعیت قرار دارد و حتی در سایر کشورها می گویند که

برای روان اطفال مساعد نیست.وی البته می گوید که مشکالت دیگری نیز در عرصه معارف کشور وجود دارد که کمبود معلمین اناث یکی از این چالش ها

می باشد به گونه ای که در 1۸0 ولسوالی معلم اناث حضور ندارد.همچنین به گفته وی، 50 فیصد مکاتب کشور دارای تعمیر مسلکی، معلمین کمبود مجهز، البراتورهای کمبود نیستند، همچنین کمبود بودجه که باید مطابق با تعهدات 20 فیصد از کل

بودجه کشور باشد بر سر راه معارف کشور وجود دارند.معارف، وزارت مسلکی تدریسات معین ننگ، آصف می گوید که بسیاری از این مشکالت تا سال 2020 مرفوع خواهند شد مثاًل تا سال 2020 هیچ طفل برابر با سن مکتب، خارج از مکتب

نخواهد بود و در محو بی سوادی نیز به 9 میلیون متعلم می رسیم.

لیسانس درجه تا که است افغانستان اتباع تمام »تعلیم حق دولت طرف از رایگان صورت به دولتي تعلیمي موسسات در تامین مي شود. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف متوسطه تعلیمات تامین افغانستان، تمام پرورش( در و )آموزش تدریس زمینه و نماید تطبیق و طرح موثر پروگرام اجباری، به آنها تکلم مي کنند، فراهم زبان های مادری را در مناطقي که کند.« این متن ماده چهل و سوم قانون اساسی افغانستان است که به اهمیت تعلیم برای تمام اتباع کشور و البته در تمام نقاط افغانستان

تاکید دارد.هزاره توسعه اهداف از یکی ابتدایی تعلیمات به دسترسی سوم به حساب می آید که کشورهای مختلف جهان متعهد هستند که بر اساس آن میزان فقر سوادی در کشورهای خود را به صفر

برسانند.سوم هزاره آغاز جلسه که زمانی 2000 سال سپتمبر در میان سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویارک دایر گردید، افغانستان هنوز هم درگیر جنگ و ناآرامی )MDGs( بود، بنابراین نتوانست در تدوین اهداف انکشافی هزاره

سهم بگیرد.دولت افغانستان اعالمیه هزاره سوم و اهداف انکشافی را در مارچ 2004 به تصویب رسانید. اگرچه افغانستان به خاطر درگیر بودن در جنگ طی دو دهه، مجبور است تا ضرب االجل جهانی و شاخص های آن را طوری تغییر دهد که با واقعیت های محلی MDG همخوان باشد. سایر اعضای جامعه بین المللی برآورده شدنرا تا سال 2015 در نظر گرفتند در حالی که نقطه آغاز آن برای شان سال 1990 بود. افغانستان به خاطر درگیری در دو دهه جنگ و عدم دسترسی به اطالعات، زمان رسیدن به این هدف را سال 2020 و نقطه آغاز آن را بین سال های 2002 و 2005 تعیین نموده است.

گرسنه گی، و صحی خراب وضعیت شدید، فقر وجود با به می دانند. مشکالت شان بزرگ ترین از را امنیت نبود افغان ها

نوروز در قزاقستاناعتدال را نوروز قزاقستان مردم بهاري مي دانند و بر این باورند که در این ابتدایي نقطه به آسماني ستاره هاي روز روي و مي شود تازه جا همه و مي رسند همچنین شود. مي برقرار شادماني زمین قزاق ها معتقدند که نوروز آغاز سال است درباره ي زیبایي عبارات آنان میان در و است روزي نوروز دارد. وجود نوروز

نوروز در کشورهای مختلفتا نوروز

باعث مي شود، افراد آن خانه دچار بیماري و بدبختي نشوند آنان بر این مسأله ایمان

دارند و آن را هر ساله رعایت مي کنند.روستایي دختران نوروز شب در از باقیمانده گوشت آخرین با قزاق گوشت اسب که سوقیم نام دارد غذایي به نام اویقي آشار همراه با آویز مي پزند و از جوان هایي که دوست شان دارند پذیرایي دختران به آن قبال در نیز آنان مي کنند. آینه و شانه و عطر هدیه مي کنند که آن را سلت اتکیتر مي نامند و به معني عالقه آور

مي باشد.اسب یک جوانان نوروز جشن در سرکش را زین کرده و گودی ای که ساخته دست خودشان است با آویز زنگوله اي به ساعتي که صبح سه ساعت در گردنش از تا نموده رها است، قزیر شب از معین این طریق مردم را بیدار نمایند. گودی در نو است که آمدن از سال نمادي حقیقت

تن به سفید و نو لباس مردم نوروز عید و دید است. شادماني نشانه که مي کنند بازدید اقوام در این ایام با زدن شانه ها به در قزاق مردم رسوم و آیین از یکدیگر پختن همچنین مي باشد، نوروز عید ایام

نوروز بوده اند، منتظرش سال یک که فرود آمده بر زمین روزي است که خیر سنگ که است روزي نوروز باالخره و

نیلگون سمرقند آب مي شود.قزیر شب تا تحویل سال شب در صاحبخانه دو عدد شمع در باالي خانه اش خانه تکاني را خانه اش و مي کند روشن این بر عقیده قزاق مردم چون و کرده دارند که تمیز بودن خانه در آغاز سال نو

خود را سوار بر اسب به همه اعالم مي کند.مقدس بسیار قزاق ها براي نوروز برف یا باران روز این در اگر و بوده ببارد آن را به فال نیک گرفته و معتقدند در داشت. خواهند رو پیش خوبي سال

آش( )کوژه: گوژه نوروز نام به غذایي که تهیه آن به معني خداحافظ با زمستان و غذاهاي زمستاني است و از هفت نوع ماده غذایي تهیه مي شود در این ایام جزو آیین

و رسوم این سرزمین مي باشد.نوروز ایام در نیز معروفي مسابقات از که مي شود برگزار قزاقستان در توزاق( )قول به مي توان آنان مهم ترین زن و مرد گروه هاي بین که نمود اشاره باشند زن ها برنده اگر مي شود. برگزار قزاق ها معتقدند آن سال خوب و پربرکتي سال آن شوند پیروز مردها اگر است، مسابقات دیگر از بود. خواهد نامساعد مکاني از بز برداشتن کوکپار به مي توان یسپاق، آودار سواران، توسط مشخص

قیزقوو و آلتي باقان اشاره نمود.آیتیس مسابقه نیز نوروز عصر در شاعري و شعر مسابقه که مي شود آغاز

است.

که است گمشده ی صلح مردم افغانستان بیشتر از سی سال در انتظار آن به سر می برند اما تا اکنون این انتظار برآورده نگردیده دوره در است، بازنگشته صلح و جمهوری ریاست انتخابات دوم صورت در کرد؛ اعالم کرزی کامیابی در انتخابات برنامه اساسی وی پایان دادن به جنگ و آوردن صلح در کشور است. اما با تأسف ماه های آخرین در که حالی در داریم قرار وی جمهوری ریاست تاکنون مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و مخالفان مسلح آن آغاز

نگردیده است.اولین طرح برای آوردن صلح؛ صلح منطقوی جرگه برگزاری بودکه با توافق رؤسای جمهوری سه کشور امریکا، پاکستان و افغانستان و افغانستان در باید تناوب با یک می گردید، برگزار پاکستان در افغانستان میزبانی به آن دور کابل دایر گردید ودور دوم آن که پاکستان باید میزبانی می کرد هرگز

برگزار نشد.با مأیوس گردیدن؛ از همکاری پاکستان در برگزاری اجالس دوم افغانستان صلح، منطقوی جرگه تنهایی به خود گرفت تصمیم در این خصوص اقدام نماید، لویه جرگه صلح را دایر و استاد برهان لویه رئیس به حیث ربانی الدین

در او انتخاب گردید. جرگه صلح آغازین نطق خویش گفت: چنانکه 2001 سالی در جهانی جامعه میالدی برای جنگ در افغانستان اجماع کردند امیدوارم اکنون مطابق برای افغانستان مردم خواسته آوردن صلح اجماع نمایند. بر اساس فیصله لویه جرگه شورای عالی صلح ایجاد و استاد ربانی ریاست شورا را نیز به عهده گرفت ولی نه تنها این آرزومندی وی که از جامعه جهانی خواسته بود برای آوردن صلح در افغانستان اجماع نمایند جامه عمل نپوشید، که خودش نیز در جریان شخصی توسط انتحاری عملیات تحت پوشش رساندن پیام صلح به

شهادت رسید.پس از شکست جرگه منطقوی صلح نیز، دولت افغانستان مکرراً از پاکستان خواسته است از نفوذش باال طالبان برای آغاز مذاکره میان طالبان و دولت افغانستان استفاده نماید. علی رغم وعده های همکاری پاکستان و سفرهای متواتر شورای تاکنون کشور این به صلح عالی مقامات پاکستان هیچ قدم عملی در صلح مذاکرات آغاز برای

افغانستان برنداشته اند. تقاضای دولت افغانستان برای پاکستان به محدود صلح تأمین نبوده بلکه این تقاضا از هر کشوری برای است می رفته احتمال که

تأمین صلح می تواند کمک نماید صورت گرفته و ترکیه نیز یکی از افغانستان آن کشورها بوده است. پیشنهاد نمود در ترکیه یک دفتر سیاسی برای طالبان داده شود تا پیدا صلح مذاکرات برای آدرسی تاکنون نیز پروسه این ولی شود

نتیجه نداده است.به افغانستان دولت پیشنهاد امریکا جدی تر از سایر پیشنهادها موضوع این اهمیت است، بوده زمانی آشکارا گردید که کلنتن وزیر خارجه وقت امریکا در یک سفر به افغانستان و پاکستان اظهار داشت: طالبان با قبل مدت ها از امریکا مذاکراتی غیرعلنی داشته و حتی مذاکره جانب نیز حقانی گروه اظهارات، این پی در است. بوده دولت میان امریکا میانجیگری پدیده ی به طالبان و افغانستان قابل اهمیت در تحوالت افغانستان

مبدل گردید.برای عملی ساختن مذاکرات صلح قرار شد آدرس سیاسی طالبان افغانستان دولت گردد، مشخص )ترکیه( پیشنهاد گذشته خویش این نمود را مطرح عربستان یا و پیشنهاد از جانب طالبان و امریکا مورد قبول واقع نشد، آنان قطر را مطرح نمودند، دولت افغانستان نیز موافقت کرد اما به دلیل عدم تحقق پیش شرط طالبان مبنی بر آزادی

پنج تن از رهبران طالبان از زندان اعالم طالبان تحریک گوانتانامو، کرد به دلیل عدم صداقت امریکا،

گفتگوها را قطع نموده است.مدت شدن سپری از پس گفتگوها دوباره سرانجام طوالنی، سیاسی دفتر نمودن باز برای گردید. همه آغاز قطر در طالبان جوانب به شمول دولت افغانستان تحریک دفتر نمودند؛ موافقت اما گردد. ایجاد قطر در طالبان امارت نام به را دفتر این طالبان را خویش بیرق گشوده اسالمی نیز برافراشتند. دولت افغانستان در اعالم رخداد این به عکس العمل، کرد؛ در اعتراض به تخلف امریکا از آنچه با دولت افغانستان تعهد داشته است مذاکرات بر سر موافقت نامه نموده قطع را امنیتی دوجانبه دفتر می خواهد قطر و امریکا از طالبان نمایند. مسدود را طالبان نیز در اعتراض به انسداد دفترشان اعالم کردند هر نوع مذاکره با امریکا

را قطع نموده اند.مذاکرات زمان گذشت با به رابطه در امریکا و افغانستان از امنیتی دوجانبه موافقت نامه نیز اختالفی مواد شده سرگرفته

گرفت، قرار طرفین توافق مورد لویه جرگه نیز برای تصمیم گیری راجع به صالحیت قضایی رسیدگی به تخلفات، دایر و فیصله خویش رییس جمهور از نموده اعالم را موافقت نامه ماه یک تا خواست؛ رییس جمهور ولی نماید امضا را امضای خویش را مشروط به آغاز مذاکرات صلح نموده گفت: امریکا باید کمک نماید تا قبل از امضای میان صلح مذاکرات موافقت نامه دولت افغانستان و طالبان آغاز گردد. کشور رییس جمهور شخص بار، بار از پادشاه عربستان از طربق حضوری، گاهی و نامه تلیفون، خواسته بود از نفوذ خویش میان افغانستان، دولت مخالفین مسلح به نفع صلح استفاده نماید. پادشاه تقاضای این همواره عربستان افغانستان را با سکوت پاسخ داده به استثنای یک مورد که در جواب را سکوت کرزی کتبی تقاضای عربستان بود؛ گفته شکستانده زمانی اقدام برای صلح خواهدکرد که طالبان نیز تقاضای مشابه دولت عربستان پادشاه از را افغانستان

داشته باشند.سفر اخیر وزیر خارجه عربستان

به پاکستان و تماس تلیفونی وی با پی در افغانستان رییس جمهور سفر هیئت شورای عالی صلح به راستا این در احتماال عربستان، صورت گرفته باشد که عربستان ولو دیرهنگام، گامی برای آغاز مذاکرات و افغانستان دولت میان صلح بتواند و بردارد طالبان تحریک متحدین به گشوده را بن بست ها خویش بین المللی و منطقه یی کمک نموده این ریکارد را به نام

خود ثبت نماید.عربستان می رسد نظر به دیگری کشور هیچ و سعودی صلحی« »کبوتری تنهایی به افغانستان آرزوی که بود نخواهد دالیل به شاید سازد. برآورده را سیاسی مذاکرات صلح آغاز گردد. اما واقعیت این است که تداوم آن و تحقق صلح در افغانستان به دو

عنصر اساسی ضرورت دارد:افغان های که در ملی اراده ـ جوانب مختلف درگیری قرار دارند؛

برای بین المللی اجماع و ـ تحقق صلح به جای تداوم جنگ.

2

1703

ره ما

ش

ما و شماسه شنبه 24 جدی 1392

14 جنوری 201413 ربیع االول 1435

ç قربانیان قتل عام یکاولنگ / انجمن اجتماعی دادخواهان افغان، در همکاری با نوزدهم قربانیان، خانواده های از جمعی مناسبت به را بزرگی محفل جدی، سیزدهمین سالیاد قتل عام حدود سه صد یکاولنگ در طالبان دست به هموطن بامیان، برگزار نمود. بیش از 2000 تن در این محفل حضور یافته و خواستار به محاکمه کشانیده شدن عامالن این فاجعه هولناک شدند. آنان فراموشی قربانیان و باز گذاشتن دست جنایتکاران در ستم و

استبداد را محکوم کردند.

امور وزارت / خارجی شکارچیان çمورد در تحقیقات که می گوید خارجه سفر شکارچیان خارجی به غرب کشور است. جانان موسی زی گفت آغاز شده سفر از رسانه ها طریق از حکومت که باخبر افغانستان به خارجی شکارچیان شده است. بر اساس فرمان رییس جمهور، شکار پرنده ها و حیوانات کمیاب ممنوع از فعاالن جامعه مدنی در است. برخی رسانه های از شماری و کشور غرب بین که بودند داده گزارش داخلی پاکستانی، عرب، شکارچی ۱۶0 تا ۶0وزیر به شمول بنگله دیشی و کشمیری تجارت قطر، اواخر ماه دسمبر 20۱۳ به افغانستان آمده و در والیات غربی هرات و در والیت فراه مشغول شکار پرندگان

کمیاب هستند. )بی بی سی(

ç قتل / یک دختر جوان توسط مردان مسلح ناشناس در بامیان به قتل رسید. از پاطو قریه در ساله، ۱7 دختر این مربوطات ولسوالی ورس از سوی مردان کشته گلوله ضرب به ناشناس مسلح بامیان گفت: والی شده است. سخنگوی عامالن این رویداد از ساحه متواری شده و تحت پیگیرد نیروهای امنیتی قرار دارند. گفته می شود که این دختر قبل از قتل، مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته است.

)بخدی(

ç ستاره / وزارت صحت عامه می گوید که وضعیت صحی ستاره پس از عملیات قناعت بخش اکنون ترکیه در جراحی در گفت وزارت این سخنگوی است. این عملیات لب و بینی وی ترمیم شده دیگر عملیات چند مورد است قرار و هم قرار گیرد. لب و بینی ستاره حدود به دلیل توسط شوهرش پیش ماه یک بریده چاقو با خانواده گی خشونت های تداوی تحت ترکیه در اکنون وی شد.

قرار دارد. )رادیو آزادی(

ç مهاجرین در ایران / والی نیمروز از مقامات ایرانی خواسته که فصل زمستان و شرایط فعلی افغانستان را در نظر گرفته و در اخراج مهاجرین افغان از عجله کار نگیرند. وی گفت: »کشورهای همسایه و ایران در به خصوص جمهوری اسالمی شرایط گونه این در مهاجرین اخراج این وقتی چون نکنند، عجله اوضاع و مهاجرین به کشور بر می گردند هوا سرد است و آنان برای بود و باش جای ندارند پس باید اخراج را متوقف کنند تا این که

هوا خوب شود.« )رادیو آزادی(

ç محمد صدیق پسرلی / محمد صدیق از پشتو زبان نویسنده و شاعر پسرلی در بود، حالش عاید که مریضی اثر وفات دهلی شهر شفاخانه های از یکی پشتو و دری زبان های به نمود. پسرلی ادبی دیگر اثر شعر می سرود. وی ده ها را نیز آفریده است. وی در سال ۱۳07 در ولسوالی قره باغ غزنی در یک خانواده فرهنگی زاده شد. وی در مهاجرت مجله مرکز »بنیاد و کرد منتشر را سپیده

کلتوری افغان« را بنا نهاد. )باختر(

ç فرهنگ قانون شکنی / در حالی که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از قانونمند شدن افغانستان پس از سال ها جنگ و بی نظمی سخن می گوید، آگاهان بیشتر موارد قانون اساسی در می گویند نقض دولتمردان و زورمندان توسط این رییس قاضی، گل رحمان می شود. بدبختی های از »بعد گفت: کمیسیون رفتن بین از و بدری ها در و فراوان بر مبتنی جامعه به افغانستان ارزش ها، قانون اساسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی دست پیدا کرد«. اسماعیل قاسمیار، که به را اساسی قانون جرگه لویه ریاست عهده داشته است می گوید: »یک عده ای منافع شخصی و خانوادگی خود را ترجیح دادند بر منافع عموم ملت افغانستان. آنها از طریق نقض قانون اساسی به منافع خود

عمل کردند«. )دویچه وله(

سرمقاهل افغانستان در آرزوی کبوتر صلح

قربانعلي سولقانيـ فارس نیوز / با کمی تلخیص / قسمت دوم

اهداف انکشافی هزاره در افغانستان؛هدف دوم؛ دسترسی به تعلیمات ابتدایی

اهداف تعیین شده معارف راپشت سر گذاشته ایم

مهران راد

Page 3: Rahenejat daily 1703

قانون اساسي جديد

جایگاه شوراي مليقانون اساسي 1343، فصل چهارم، شورا:

ماده چهل و یکم: شوراي افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نماینده گي میکند. مردم افغانستان به توسط شورا در

حیات سیاسي مملکت سهم مي گیرند.هر عضو شورا در حالي که از یک حوزه معین انتخاب شده در موقع اظهار رأي مصالح عمومي افغانستان را مدار قضاوت خود

قرار مي دهد.قانون اساسي 1301 ـ شوراي دولت و شوراي والیات:

این ماده یک شوراي دولت در به موجب نهم: ماده سي و پایتخت پادشاهي و شوراي محلي در حکومت ها و والیات کشور فعالیت خواهند ارگان هاي مشورتي به حیث و تشکیل مي گردد

کرد.

کویته پاکستان از مدتی بدین سو دیگر آن بهشت امن برای در طرف این به چندی از گروه این رهبران نیست. طالبان سران کویته زیر باران ترور قرار دارند و آن گونه که رسانه های پاکستانی از تن سه گذشته هفته های طی داده اند، گزارش بین المللی یا و نامعلوم اشخاص توسط کویته شهر در طالبان کلیدی فرماندهان

ترور شده اند. مال نوراهلل هوتک، مال عبدالمالک و مال اسماعیل، سه فرمانده بلندپایه طالبان و عضو شورای رهبری این گروه در کویته بودند که طبق گزارش ها، هر کدام طی حوادث جداگانه در اواخر ماه دسمبر سال گذشته میالدی به قتل رسیدند. دو ماه قبل نیز نصیرالدین حقانی پاکستان توسط مالی شبکه تروریستی حقانی در اسالم آباد بازوی

دو موتورسایکل سوار ترور شد.طالبان و دیگر فرماندهان ترورهای سازماندهی شده افزایش گروه های شورشی در پاکستان سواالت زیادی را به وجود آورده است. این که چرا پس از سال ها اکنون باید کویته برای سران طالبان نخستین هستند؛ جزء ترورها چه کسانی این عامالن و ناامن شود سواالتی هستند که در ذهن ایجاد می شود اما واقعاً چه کسانی و یا چه سازمان هایی رهبری طالبان در شورای کویته را هدف گرفته اند

و برای چی؟ بازی های استخباراتی

طالبان، سران برای را کویته می شود، گفته که طور آن ملی امنیت دست برخی ساخته اند. ناامن استخباراتی شبکه های ذکر با دیگر برخی و می دانند قتل ها این پشت در را افغانستان ترور مسوول را )آی اس آی( پاکستان استخبارات سازمان دالیلی

رهبران طالبان بیان می کنند.کشوری هر استخباراتی سازمان های که است واضح طبق بر همچنان و ملی کشورشان منافع مطابق را فعالیت های شان سیاست دولت شان تنظیم می کنند. امنیت ملی افغانستان نیز راهبردی

به همین گونه دارد.رهبران بیشترین است، مشخص همه گان بر که آنجایی از طالبان و سایر گروه های شورشی که علیه دولت افغانستان فعالیت دارند، در پاکستان به سر می برند و تمامی فعالیت های تخریبکارانه علیه دولت افغانستان را از این کشور تنظیم می کنند، شکی نیست این از جلوگیری برای نیز کشور ملی امنیت عمومی ریاست که در شورشیان، بیشتر کنترول همچنان و تخریبکارانه فعالیت های

گذشته از این که سخنگوی گروه طالبان در مورد قتل های اخیر در شهر کویته چه نظری دارد اما با توجه به این که در این اواخر گروه طالبان مبارزات شان را علیه دولت

افغانستان شدت بخشیده و شعاع عملیاتی شان را در سراسر افغانستان گسترش داده اند، احتمال آن می رود که این گسترش شعاع عملیاتی سبب شده تا در تقسیم

قدرت میان فرماندهان این گروه اختالفاتی به میان آید.

خارج از افغانستان به خصوص در آن سوی خط دیورند و در مناطق قبایلی پاکستان، در مکان هایی که فرماندهان طالبان در آن حضور

دارند، می تواند فعالیت هایی داشته باشد.استخبارات سازمان که می رسد نظر به بعید وجود این با نوتشکیل و نوپای افغانستان توانایی تنظیم چنین عملیات هایی را در خارج از کشور داشته باشد که طی آن حتی افرادی مانند نصیرالدین

حقانی فرد شماره دوم شبکه تروریستی حقانی شکار گردد.از تعداد این شدن کشته قبال در تاکنون طالبان گروه فرماندهانش در شهر کویته از آدرس های مختلف مواضع مختلفی پیش چندی طالبان از نقل به ژورنال وال استریت است. داشته گزارش داده بود که حکومت افغانستان در قتل مال نوراهلل هوتک و

مال عبدالمالک دست دارد. با این حال ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در گفتگو فرماندهان از شمار این شدن کشته که این ضمن نجات راه با بلندپایه طالبان در کویته را نه رد و نه هم تایید می کند، می گوید که موضوع مذکور چون در داخل کشور نیست، ما نیز تحقیقات خود را در مورد آغاز نموده ایم، ولی تاکنون تثبیت نشده که چه کسانی

مرتکب چنین »جرمی« شده اند.اما گمانه زنی ها از دست داشتن سازمان استخبارات پاکستان در این قتل ها، زیاد دور از واقعیت به نظر نمی رسد. تنها استداللی که در قبال دست داشتن آی اس آی پاکستان در کشتار اعضای شورای کویته می توان بیان کرد، این است که این سازمان با قتل فرماندهان

طالبان سعی دارد تا مانع روند صلح افغانستان گردد.به با تا است تالش در سو بدین سال ها از افغانستان دولت وجود آوردن فضای اعتماد، رهبران طالبان را به پای میز گفتگوهای به این آرمان تاکنون تالش های صلح بکشاند و برای دست یافتن است که رها داده این گروه به زیادی امتیازهای و فراوانی کرده شدن گروه گروه زندانیان طالب از زندان های افغانستان و پاکستان،

یک نمونه از این امتیازدهی ها است.یافتن دست برای تا نموده تعهد ظاهر به اگرچه پاکستان عمل در اما کند همکاری افغانستان دولت با صلح به افغانستان این کشور همواره نشان داده که به دنبال خالف آنچه تعهد کرده است، می باشد. دستگیر شدن مال عبدالغنی برادر در سال 2010 در دولت با مذاکره به آن که وی عالقه مند از پاکستان درست پس افغانستان بود، جزیی از تالش های پاکستان برای تخریب روند صلح

افغانستان است.می توان گفت که سازمان این موضوعات، نظر گرفتن در با شهر در طالبان فرماندهان اخیر قتل های در پاکستان استخبارات کویته نقش داشته و این فرماندهان طالبان به این دلیل که به صلح و مذاکره با دولت افغانستان عالقه مند شده بودند، به قتل رسیده اند.

اختالفات درون گروهییکی از دالیل دیگر قتل های اخیر سران و فرماندهان طالبان در شهر کویته را وجود اختالف ذات البینی در این گروه بیان می کنند این قوی ترین احتمالی است که می توان آن را در پس واقعات و

اخیر در کویته بیان کرد. چند مسبب می تواند که دارد وجود مختلفی موضوعات قتل ها این دنبال آن موجب به و طالبان شده در رهبری دسته گی دست برای کویته در طالبان فرماندهان میان تنش باشد. گردیده وجود و گروه این رهبری شورای در واالتر مقامی به یافتن اختالفات در ادامه جنگ یا صلح با دولت افغانستان را می توان از

عمده ترین دالیل این چند دسته گی ها بیان کرد.وزارت امور داخله کشور با نشر اعالمیه ای می گوید که دولت افغانستان از چند سال بدین سو به گونه گسترده تالش ورزیده است تا گروه های مخالف مسلح را چه در داخل و چه در خارج، با برنامه

صلح یکجا سازند.امور »وزارت است: آمده داخله امور وزارت اعالمیه در افغانستان ترور اعضای رهبری شورای کویته را برخاسته از داخله مخالفت های داخلی این گروه و ناشی از نفوذ حلقات استخباراتی دخیل در منطقه می داند و تاکید می ورزد که اختالف های درونی توسط آنان رهبری اعضای ترور تا است شده سبب طالبان

هم قطاران شان سازماندهی شود.«رد را گروه این رهبری در اختالفات هرگونه وجود طالبان منفی تبلیغات جز چیزی گزارشاتی چنین نشر می گویند و کرده علیه این گروه نیست. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی این گروه، در این باره می گوید که هیچ گونه اختالفی در رهبری طالبان وجود نداشته

و تمامی اینها چیزی جز افواهات نیست. آوردن دست به برای افراد از شماری که می گوید مجاهد پول، اقدام به قتل افراد عادی زده و پس از قتل، آنها را جزو شورای

رهبری طالبان معرفی کرده اند.گذشته از این که سخنگوی گروه طالبان در مورد قتل های اخیر در شهر کویته چه نظری دارد اما با توجه به این که در این اواخر گروه طالبان مبارزات شان را علیه دولت افغانستان شدت بخشیده و شعاع عملیاتی شان را در سراسر افغانستان گسترش داده اند، احتمال آن می رود که این گسترش شعاع عملیاتی سبب شده تا در تقسیم

قدرت میان فرماندهان این گروه اختالفاتی به میان آید. از شماری تا شده سبب قدرت تقسیم در تنش ها این شاید با و شده به سالح دست هم قطاران شان جان به طالبان فرماندهان سازماندهی ترور در کویته ـ شهری که بسیاری از این فرماندهان در این شهر از نفوذ زیادی برخوردارند ـ اقدام به حذف فزیکی رقیبان خود کرده و نتیجه آن تاکنون قتل سه تن از فرماندهان ارشد گروه

طالبان در کویته است.

قانون اساسي 13۸2 )جدید( ـ فصل پنجم ـ شوراي ملي:اسالمي جمهوري دولت ملي شوراي یکم: و هشتاد ماده افغانستان به حیث عالي ترین ارگان تقنیني مظهر اراده مردم آن و

از قاطبه ملت نماینده گي مي کند.منافع اظهار رأي مصالح عمومي و هر عضو شورا در موقع

علیاي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.و اساسي 1343، 1355 قانون ملي تبیین جایگاه شوراي در 13۸2 تفاوت ندارد و عین کلمات در آنها تکرار شده است اما با

سایر قوانین اساسي تفاوت هایي دیده مي شود.عمده ترین تفاوت با قانون اساسي 1301 است که در آن به شورا حیثیت مشورتي داده شده است، چنانچه در موارد بعدي آن نیز تصریح شده است، فیصله هاي آن الزام آور نمي باشد، در صورتي که حکومت فیصله هاي شورا را عملي نسازد کدام مسئولیتي متوجه

آن نمي گردد.قانون گذاري صالحیت اصل در 1366 اساسي قانون در که شورا صالحیت از دیگر بخش ولي نمي شود، دیده تفاوتي

عبارت از نماینده گي مردم است، اصال ذکر نشده است.تعریف شوراي مليقانون اساسي 1343:

ولسي مي باشد: مجلس دو داراي شورا دوم: و ماده چهل جرگه و مشرانوجرگه.

قانون اساسي 1366:ماده هفتاد و هشتم: شوراي ملي متشکل از دو مجلس ولسي

جرگه و سنا مي باشد.

قانون اساسي 1309ـ شوراي ملي تشکیالت مجلس:اصل بیست و هفتم: مجلس شوراي ملي به عزم و تصمیم اعلي حضرت همایوني و تصویب جرگه 1309 منعقده مرکز کابل دایر

و مؤسس است.ماده بیست و هشتم: این مجلس تمام و کمال مرکب از افرادي دارند مشارکت افغانستان سیاسي و معاشي امورات در است که

یعني نماینده قاطبه اهالي مملکت است.قانون اساسي 1355 ـ فصل پنجم ـ ملي جرگه:

ماده چهل و هشتم: ملي جرگه افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نماینده گي مي کند.

قانون اساسي 1366 ـ فصل هفتم ـ شوراي ملي:تقنیني ارگان عالي ترین ملي شوراي هفتم: و هفتاد ماده

جمهوري افغانستان مي باشد.

به قلمسید حسین عالمی بلخی)قسمت اول(

قانون اساسي 13۸2:ماده هشتاد و دوم: شوراي ملي متشکل از دو مجلس: ولسي

جرگه و مشرانوجرگه مي باشد.هیچ شخص نمي تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.سه قانون اساسي فوق الذکر تصریح نموده اندکه شوراي ملي

دو اتاقه است.قانون اساسي 1355 در این مورد صراحت ندارد ولي عماًل در قانون اساسي یک مجلس تثبیت گردیده که عبارت از ملي جرگه

است.قانون اساسی 1309 نیر تصریح نکرده است، اما عماًل در آن و ملی از مجلس شورای دو مجلس درج شده است که عبارت

مجلس اعیان است.در قانون اساسی 1301 نیز عماًل یک مجلس درج شده است

که دارای دو بخش انتخابی و انتصابی است.با توجه به وضعیت کشور و مشکالت اقتصادی که افغانستان نام به تشریفاتی مجلس داشتن است، داشته بودجه کسر همیشه مشرانوجرگه و یا مجلس اعیان که در صالحیت های آن در جای

خودش توضیح داده خواهد شد، غیرضروری است.در این بخش قانون اساسی 1355 دوره سردارمحمد داود خان قانون دارد. مطابقت بیش تر واقعیت های کشور، و نیازمندی ها با اساسی جدید در این قسمت ضعف دارد، در جریان فعالیت شورای )13۸2 اساسی قانون از پس دور )اولین پانزدهم دوره در ملی مشکالتی که در اثر اختالف بین هر دو مجلس به وجود آمد، این

ضعف بیش تر روشن گردید.

قوانين اساسي گذشته

317

03ره

ماش

سیاست نامهسه شنبه 24 جدی 1392

14 جنوری 201413 ربیع االول 1435

محمدنعیم ایوب زاده، ر■یس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( می گوید که امنیت انتخابات زمانی می تواند تامین شود که نهادهای امنیتی در سطوح مختلف جامعه امنیتی نهادهای به گزارش با اشاره او باشند. نفوذ داشته به بی بی سی گفت که مهم این است که نهادهای امنیتی افغانستان واقع بینانه در زمینه به مردم گزارش دهد. به گفته او برخالف اظهارات مسئوالن امنیتی والیت های جنوبی و حتی تعداد از والیت های شمالی با چالش های زیادی

امنیتی مواجه هستند.ایوبزاده انتخابات 2014 را یک انتخابات حساس و سرنوشت ساز توصیف کرد و گفت که تهدیدهای امنیتی در این انتخابات افزایش یافته و نقش احزاب سیاسی نسبت

به سال 2009 نیز کمرنگ تر شده است.رییس تیفا تاکید کرد با آن که نهادهای جامعه مدنی اکنون تقویت شده اما وضعیت امنیتی در سراسر افغانستان نسبت به 2009 بدتر شده است. او گفت: »هر نوع تصمیمی می تواند بگیرند انتخابات این در افغانستان مردم که در که حالی در دهد. تغییر را سرزمین این سرنوشت انتخابات سال 2009 گزینه های دیگری هم وجود داشت.«

ابراهیمی، نیلوفر بدخشان، از جرگه ولسی عضو رییس جمهور دو بین سلیقه یی »نظریات می گوید: افغانستان و امریکا باعث شده که مسایل ملی و منافع ملی کشور را زیر سوال ببرد و این نشان می دهد چانه زنی ها و مسایل زندان بگرام و جنگ مطبوعاتی، همه مسایل بین دو

شخص بوده است.«طلوع نیوز در گزارش خود آورده که عضو دیگر ولسی جرگه از والیت ارزگان، ریحانه آزاد، بر این نظر است که »سر رییس جمهور و حکومت فشار آورده شود

که این پیمان زودتر امضا شود.«نقیب اله فایق، دیگر عضو ولسی جرگه گفته است: زمان در و نشود امضا انتخابات از قبل پیمان این »اگر ماموریت رییس جمهور کرزی امضا نشود، بحث معامله جانب امریکا و نامزدان در این جا صورت خواهد گرفت.«

خبر گذشته پنج شنبه روز جمهوری ریاست دفتر داد که در جلسه ای به رهبری رئیس جمهور حامد کرزی داده دستور بگرام زندان دوسیه های بررسی هیات »به گونه هیچ شان علیه که را بی گناهی زندانیان که شد

شواهد )جرمی( وجود ندارد، آزاد کند«.در نتیجه بررسی های امنیت ملی، در مورد 45 تن ندارد. وجود جرمی شواهد گونه هیچ زندانیان این از ملی گفته است شواهدی که علیه 27 امنیت سرپرست تن از این زندانیان وجود دارد، برای نگهداشتن آنها در

پشت میله های زندان کفایت نمی کند.سخنگوی ساکی، جان نویسد، می وله دویچه باره گفته »شواهد قوی این امریکا، در وزارت خارجه وجود دارد که آنها را به جرایم مرتبط با ترور، به شمول )استفاده از( مواد انفجاری جاسازی شده ارتباط می دهد

که عامل اصلی قتل مردم ملکی افغانستان است«.ساکی گفت که این زندانیان تهدیدی علیه امنیت بدون آنها آزادی و می باشند افغانستان مردم و دولت محاکمه، »نظام قضایی و حاکمیت قانون را در افغانستان

تضعیف می کند«.اما ایمل فیضی، سخنگوی حامد کرزی گفت: »ما نمی توانیم بگذاریم که شهروندان بی گناه افغانستان برای ماه ها و سال ها بدون هیچ دلیل و مدرک و محاکمه ای کرزی حامد سخنگوی شوند«. نگهداری زندان در شده چنین بگرام در بدبختانه که می دانیم »ما افزود: است، اما این غیرقانونی و نقض حاکمیت ملی افغانستان اجازه کاری چنین به این از بیشتر نمی توانیم است.

دهیم«.درباره جرگه، ولسی اعضای از فایق، نقیب اله گفت بخدی خبرگزاری به طالب زندانیان آزادسازی امنیت بر وجه هیچ به طالبان، زندانیان آزاد کردن که با که داد هشدار او داشت. نخواهد مثبت تاثیر کشور از طالبان گروه سرشناس چهره های و زندانیان آزادی خواهد افزایش کشور در خشونت و جنگ زندان ها،

یافت.ثابت ما به »تجربه می گوید: نیز بارکزی شکریه به گروه های زندانیان آزاد شده دوباره کرده است که به گرچه زندانیان تمام رهایی و می پیوندند تروریستی برای را راهی هیچ اما باشد، افغانستان دولت خواست

صلح در کشور باز نمی کند.«

درنگ

چرا دیگر کویته پاکستان،برای طالبان امن نیست؟

ریاست / بگرام زندانیان آزادی çعمومی امنیت ملی گفته که از جمله 88 تن زندانیان بگرام، در مورد ۱۶ تن آنها در ادارات مختلف ریاست عمومی امنیت ملی دوسیه و اسناد مبنی بر دخالت شان در فعالیت های ضد دولتی موجود می باشد. 27 تن دیگر آنها کسانی اند که نزد این ارگان اطالعات مجرد مبنی بر عضویت، رابطه و یا هم دخالت شان در فعالیت های ضد دولتی موجود است. در مورد 45 تن از زندانیان متباقی هیچ گونه معلومات و یا در داشتن شان بر دست مبنی اطالعات فعالیت های ضددولتی نزد ریاست عمومی

امنیت ملی موجود نیست.

ریاست / پکتیکا در منفجره مواد çهزار ضبط 20 و کشف از ملی امنیت خبر پکتیکا در منفجره مواد کیلوگرام نایتریت امونیم نوع از این مواد داده اند. در 400 بوری 50 کیلویی در یک موتر باربری جاسازی شده بود. این مقدار مواد به منظور سازماندهی حمالت تروریستی انتقال بوده است. به شهر شرن در حال

)بخدی(

پولیس سخنگوی / انتحاری حمله çکابل گفته است که در پی حمله انتحاری به موتر حامل کارمندان مرکز آموزشی پولیس ملی در شرق کابل، ساحه قابل بای، دست کم دو تن کشته و 20 تن زخمی یک کشته شدگان میان در شده اند. محصل مرکز آموزشی پولیس و دیگری هم کارمند مرکز آموزشی بوده است و در میان زخمی شدگان، سه زن و سه کودک خبری نامه ای در طالبان شامل اند. نیز که به رسانه ها فرستاده اند، مسئولیت این

حادثه را به عهده گرفته اند. )بی بی سی(

ç شکایت از پولیس محلی / مردم دهنه غوری والیت بغالن می گویند که پولیس رفتار خوبی آنها با این ساحه در محلی فرماندهی مقر در با حضور آنان ندارد. پولیس بغالن مدعی هستند که پولیس محلی با مردم این ساحه بدرفتاری می کنند. از می گوید: پولیس فرماندهی سخنگوی سوی رسانه ها به مردم اطالع داده شده که اگر نیروهای امنیتی با مردم بدرفتاری می کنند؛ با تحویل عریضه، به شکایات شان

رسیدگی می شود. )جمهور(

ç امضای موافقت نامه امنیتی / جان بولتن، سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل متحد، موافقت نامه که صورتی در داد هشدار امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، افغانستان به النه های هراس افگنان مبدل خواهد شد. وی هفته گذشته به فکس نیوز گفت اگر پیمان امنیتی به امضا نرسد و بیرون افغانستان از را سربازانش امریکا سوی به دیگر بار یک کشور این کند، جنگ های داخلی خواهد رفت. در عین حال وی استراتیژی بارک اوباما در افغانستان را نیز به باد انتقاد گرفت و گفت: »باید بگویم که اوباما به راهبرد جنگ در افغانستان باور

ندارد.« )العربیه(

ç جنگ داخلی / وزیر خارجه پادشاهی در داخلی جنگ های آغاز از سعودی میالدی 20۱4 سال از پس افغانستان احزاب از الفیصل سعود داد. هشدار افغانستان حکومت ارشد مقام های و حل راه یک مورد در که خواست تاکید کرده او برسند. تفاهم به سیاسی دست باید افغانستان »مقام های است: به دست هم دهند تا این کشور در یک خالی سیاسی قرا نگرفته و یک بار دیگر نشود.« بدل هراس افگنان النه های به

)العربیه(

پسر چهار / یک کشتار غیرنظامی çتیراندازی اثر بر هلمند والیت در ساله امریکا هوابرد نیروی نظامیان سوی از زواک، عمر کشته شد. گلوله به ضرب سخنگوی والیت هلمند گفت: این حادثه داد. رخ هلمند والیت در پنج شنبه روز وی افزود: »مه آلودگی توأم با گرد و خاک آتش اشتباهاً توفنگداران که شد سبب پسر یک تیراندازی نتیجه در بگشایند،

کشته شد.« )ریانووستی(

امنیت انتخابات

امضای موافقت نامه امنیتی و انتخابات

آزادسازی زندانیان طالب

در مقايسه با

مرتضی رحیمی

Page 4: Rahenejat daily 1703

با هدف قرار گرفتن هالت بانکـ که قرار بود مدیریت درآمدهای مرکزی و ـ دولت خودگردان بگیرد به عهده را عراق نفتی شمال عراق، برای مدیریت درآمدهای خود قرارداد جدیدی را با یک بانک امریکایی امضا کرد. با این کار امریکا به آنچه که می خواست رسید.

آیا زمان امضای این قرارداد جالب به نظر نمی رسد؟فساد مالی جرم نفرت انگیزی تلقی می شود ولی در نهایت این وظیفه قوه قضائیه است که با آن برخورد نماید. این اتهامات فساد علیه دولت، نه در ترکیه و نه در هیچ کجای جهان، نخستین اتهامات به شمار نمی روند. مردم ترکیه هنوز دفاعیات افراد بازداشت شده را نشنیده اند. در واقع، هنوز هیچ کس نمی داند که چه کسی چه جرمی مرتکب شده است؛ البته اگر اصاًل جرمی صورت گرفته باشد. محکومیت بدون

محاکمه، در خور حکومت قانون نیست.این مسأله را نباید فراموش کرد که حزب عدالت و توسعه که دولت یازده سال پیش از بطن آن به قدرت رسید، مصمم بود تا با فساد مالی مبارزه کند. این دولت در یازده سال گذشته، 91 هزار و 6۸7 مورد عملیات علیه فساد مالی، کالهبرداری و جرایم اقتصادی انجام داده است. حتی در حال حاضر نیز پیام هایی مبنی بر اراده ی دولت در جهت مبارزه با فساد مالی به گوش می رسد و در این میان گروه های مخالف نیز، تعدیل کابینه و موافقت با استعفای وزرا را گامی ]مثبت[ در

جهت تحقق آن اراده بر شمرده اند.بلکه مشکل، سوء نیست مالی این رو، مشکل اصلی، فساد از استفاده از آن به عنوان بهانه ای برای قرار دادن دو جماعت مسلمان در مقابل یکدیگر است. افرادی که در صدد تضعیف کشوری هستند همواره به چیزی بیش از روند قانونی و حقوقی احتیاج دارند. آنها در

4

1703

ره ما

ش

خوشامدسه شنبه 24 جدی 1392

14 جنوری 201413 ربیع االول 1435

محمدشفیق گل آغا شیرزی، کاندیدای ریاست جمهوری:

باید کار به اهل آن سپرده شودمشورتی را خود رییس جمهور خواست و این جرگه نیز به امضای این موافقت نامه امنیتی رضایت نشان داد. ما در برابر فیصله مردم افغانستان کاری کرده نمی توانیم ما فیصله مردم را تایید می کنیم. توافق نامه امنیتی به نفع مردم افغانستان است و من با امضای آن موافق هستم، اگر امضا شود خوب است و اگر من رییس جمهور شدم، فیصله مردم افغانستان

را تایید خواهم کرد.گل آغا شیرزی در مورد به محاکمه کشانیدن ناقضین حقوق بشر و حقوق زنان گفت: یک رییس جمهور قوی می داند که چگونه باید همراه ناقضین حقوق زنان، تفنگ ساالران، غاصبین و... برخورد کند و حل این چالش، حکومت قوی می خواهد و مردم نیز یک حکومت

قوی می خواهند.وی در پاسخ به مصلحت گرایی ها در دوازده سال گذشته گفت: حاال دیگر ضرورتی به مصلحت گرایی نیست، باید کار به اهل آن

سپرده شود، و باید به جای روابط، ضوابط حاکم شوند.کاندیدای ریاست جمهوری در پاسخ به این که برای پیروزی در انتخابات به رابطه با امریکا اتکا خواهید کرد، گفت: ما به هر مملکت خصوصاً به امریکا احترام می گذاریم و باید رابطه داشته باشیم و باید با استفاده از این فرصت مملکت را روی پای خودش ایستاده کنیم. افغانستان هرگز غالم هیچ کشوری نشده است، و نه هم، چنین خواهد شد. افغانستان یک تاریخ زرین دارد برای قهرمانی، چرا که همواره از خاک خود دفاع کرده و غالمی هیچ مملکتی را قبول نکرده است و ما

هم همراه ممالک مختلف روابط دوستانه را می خواهیم.

بهتر و مؤثرتری در جهت دولتداری در کشور می باشیم؛ تصور بر آن است که در فضای سیاسی جدید، سیاستمداران کشور و آنانی که عزم گردانندگی امور جامعه را نموده اند، در کنار بهره جستن از الگوهای مدیریتی نو، گفتمان سیاسی را با ادبیات معیاری و شایسته شأن انسان افغانی فرا گرفته و

به کار گیرند.فروکاهی کّمی و عددی در لیست نامزدان انتخابات دو دوره گذشته، به نسبت ریاست جمهوری سال 1393 خود گویای آن است که ظرفیتها برای فردای بهتر، رو به فزونی است و معیارهای کاندیداتوری برای احراز عالی ترین پست در عرصه مدیریتی کشور، سنجیدهتر از گذشته تدوین شده است؛ هر چند هنوز نیز، معیارهایی چون برخورداری از تحصیالت عالی و تخصص، برای احراز پست ریاست جمهوری جایی در قوانین وضعی کشور نیافته و راه برای

شایستگان و نخبهگان جامعه همچنان ناهموار است.اما با همه آن، انتظار می رود سیاستمدارانی که توانمندی مدیریت و گردانندهگی کشور را در خود می بینند متعهدانه وارد میدان شده و برای به سازی روزگار مردم و بازسازی کشور برنامه های مدیریتی خود را در زمان مشخص شده از سوی ارگان های مسوول در برگزاری انتخابات، ارایه نمایند تا مردم در جهت گزینش فرد اصلح برای مدیریت کشور، با سنجش برنامه های ارایهشده معیارهای مناسب تری را به کار گرفته و به نامزدی رای اعتماد دهند که شایستهتر از دیگر

گزینهها باشد.بی تردید، یکی از روش هایی که می تواند اذهان عامه را در جهت گزینش نامزد اصلح مدد بخشد، رفتن به سوی مناظره های علمی ـ کاربردی بین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در زمان رقابت های انتخاباتی خواهد بود؛ اما نه

خبرنگار بی بی سی از گل آغا شیرزی پرسیده آیا گفتگوهایی با سایر نامزدان در جریان هست که به نفع شما از حضور در انتخابات صرف نظر کنند؟ و وی پاسخ داد: ما به این شکل نگفتیم که به سود ما بگذرید، ما گفتیم که بیایید تا با هم، یک تیم شویم و نمایندگان ما با هم بنشینند و با هم کار کنیم، به این شکل از دوستان می خواهیم که

با ما یکجا شوند.وی در اخیر گفت که »من امیدوارم که مردم با درنظرداشت کارهایی که کرده ام به تیم ما رای بدهند، ما به مردم خیانت نکرده ایم، نکرده ایم، خیانت نکرده ایم، غصب الحمدهلل و داده ایم شهید رشوت خور نیستیم و دستان ما به خون مردم آلوده نیست و نه جنگ قومی کرده ام و نه جنگ تنظیمی و اگر مردم افغانستان به من اعتماد

کردند، آرمان ها و آرزوهای مردم را برآورده خواهیم ساخت.

محمدشفیق گل آغا شیرزی، کاندیدای ریاست جمهوری در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی گفت که پس از دوازده گذشته دیگر به مصلحت گرایی ضرورتی نیست. باید کار به اهل آن سپرده شود. وی با اشاره به موافقت نامه امنیتی و دفاعی با امریکا، آن را الزم دانسته و وعده نمود که اگر حکومت فعلی از امضای آن سر باز بزند، در صورت

کامیابی در انتخابات آینده آن را امضا خواهد نمود.گل آغا شیرزی که پیش از این در پست های وزارت و والیت فعالیت داشته می گوید، اولویت نخست وی در صورت پیروزی صلح است. وی پس از آن به امنیت و ایجاد حکومتداری خوب اشاره کرده

و مبارزه با فساد را از از برنامه های خود می شمارد.وی ادامه داد که در صورت کامیابی در انتخابات، یک جرگه از علما، بزرگان اقوام، روشنفکران، استادان پوهنتون و... تدویر خواهد نمود و با طالبانی که در جنگ هستند در داخل افغانستان صحبت

خواهد کرد نه در عربستان، قطر و یا جای دیگر.کاندیدای ریاست جمهوری در پاسخ به این که اگر طالبان پس از پیروزی در انتخابات به شما پیشنهاد تغییر قانون اساسی را بدهند، چه می کنید، گفت: »قانون اساسی ما بهترین قانون است، قانونی اساسی اسالمی است، چیزی نیست که طالبان بگویند در این جا مشکل و غلطی است، بعضی چیزها را که مطرح می کنند، اگر قانونی و اصولی بود، تایید می کنیم و جرگه ای ایجاد خواهیم کرد که به آنها قناعت

بدهد.«وی تصریح کرد که به ممالک همسایه اطمینان می دهیم که در امور داخلی آنها مداخله صورت نگیرد و به آنها نیز اجازه نمی دهیم که

در امور داخلی ما مداخله کنند.گفت: امریکا با امنیتی موافقت نامه امضای به راجع وی موافقت نامه استراتژیک از روی جرگه عنعنوی امضا شد و باز جرگه

در دنیای مدرن رسم بر این است که سیاستمدارانی که عزم گردانندگی امور جامعه خویش را کرده اند، برای مدیریت در را خویش توانمندی های مردم آرای جذب به سنجش و افراد جامعه و کارگزاری کشور در پیشگاه قضاوت قرار می دهند تا مردم با بینشی واقع بینانه و بر مبنای سنجش توانمندی ها، اهلیت و شایستگی آنان، کارگزاران

امور کشورداری را برگزینند.اگر زیاد دور نرویم، در نیمکرهی شرقی و حتی در همسایهگی خود نیز نمونههایی از این حرکت های مدرن را در عرصه سیاست در می یابیم که نامزدان ریاست جمهوری برای نمایاندن قدرت مدیریتی خود به میدان مناظره با رقبای خویش در رقابت های ریاست جمهوری می روند؛ هر چند این روش، برداشتی از الگوی غربی آن است و یا حداقل اما می تواند پیشتر در جهان غرب مدل سازی شده است، برای ما نیز الگویی مثبت در جهت گزینش کارگزاران و

مدیران کشور از سوی مردم برای گردانندگی جامعه باشد.علمی،- مناظره توسعه یافته، کشورهای بیشتر در کاربردی با هدف ارایه الگوهای مدیریتی در گردانندگی کشور میان نامزدان ریاست جمهوری، روندی نهادینه شده و معمول است، که زمینهای برای نقد الگوهای ناکارآمد و ظهور الگوهای برتر و کارآمدتر می باشد، از سویی دیگر نیز مردم با سنجش الگوهای ارایه شده فرصت و معیاری مناسب

برای گزینش کارگزاران اصلح به دست خواهند آورد.نداشته جایگاهی تاکنون افغانستان در اما روند این نهادن با پشت سر برهه ی زمانی که کشور این است. در تجربه ای دموکراسی، فضای در سیاسی حیات دهه دو متفاوت از سه دهه بحران را کمایی کرده است؛ و اکنون با شکل گیری و ساختارمندی قوای سه گانه، شاهد گام های

مشکل اصلی ترکیه فساد...از صفحه 6

حقیقت به دنبال تجزیه و فروپاشی گروه های معنوی هستند که پایه و اساس کشور را تشکیل می دهند.

ممکن است که یک ترکیه تضعیف شده، محافل خاصی را ـ به ویژه در غرب ـ که دشمنی خود را نسبت به جهان اسالم مخفی خبر در خاورمیانه فاجعه بروز یک از اما سازد، نمی کنند، خرسند می دهد. اگر تالش بر این است که یک ترکیه قدرتمند و دموکرات، وارد »راهبرد تفرقه و حکومت« که در خاورمیانه در حال اجراست بشود، آن گاه مسلمانان و کشورهای ضعیف منطقه بی دفاع خواهند ماند و حتی در نهایت، این امر به تجزیه و فروپاشی عظیم تری در منطقه

منجر خواهد شد.که باشند چرا امیدوار هم خیلی نباید افراد این این وجود، با ترکیه کشوری قدرتمند است که توانسته با انواع کودتا، سازمان های درون دولتی و گروه های تروریستی که در بطن ارتش مرتکب قتل شده اند، مبارزه کند. آن چه که موجب درخشش ترکیه در یازده سال گذشته شده است، مانور سیاسی این کشور نیست بلکه خط مشی آن بر اساس وجدان و اهمیت آن به حس برادری و همدلی است. ترکیه تنها کشوری است که در جهان، برای تحقق این آرمان ها به پا خاسته است.بنابراین، اتهامات فساد مالی، سودی را عاید افرادی که به دنبال از مسیر دموکراسی هستند، نخواهد انحراف آن ترکیه و تضعیف

کرد. در ترکیه، هیچ عقبگردی وجود ندارد.آن چه که ما الزم است در حال حاضر بر آن تاکید کنیم حفظ آرامش و حس اخوت و همدلی است. مسلمانان باید دست از جنگیدن با یکدیگر بردارند، خصومت ها را کنار بگذارند و با هم متحد شوند. آنها باید به خاطر داشته باشند که تنها مسؤول خود نیستند بلکه در قبال همه افراد نیازمند مسؤولیت دارند. مسلمانان ـ یا بهتر بگویم برادران مسلمان ـ همواره توانسته اند طرح های شوم را با وحدت و هم صدایی خنثی کنند. اطمینان داشته باشید که این مسأله در مورد ترکیه نیز صدق

می کند. وظیفه ما تاکید بر اصل اخوت و برادری است.

گفتمان سیاسیبا کدام ادبیات؟!

وی همچنین به احیای هنر و فرهنگ اصیل افغانی در صورت برنده شدن در انتخابات اشاره کرد و گفت: ما باید هنر و فرهنگ افغانستان را احیا کنیم، حاال جوانان ما را خراب کرده اند، همان هنری که داشته ایم ضرب صفر شده است، یک برنامه قوی خواهیم ساخت

که هنر سابق افغانستان زنده شود و حاال مردم زنده هستند.گل آغا شیرزی راجع به انصرافش از کاندیداتوری در انتخابات گذشته ریاست جمهوری گفت: در آن دوره برای ریاست جمهوری پالن داشتم، رییس جمهور گفت همان گونه که شما می گویید کار می کنم. ما به فیصله رسیدیم و به حساب وطنداری از کاندیداتوری خود گذشتم. در این دوره که کاندید هستم، رییس جمهور نیز گفته که نسبت به کاندیداتوری ات نظر مثبت دارم و باید کار خود را شروع و... اناث علما، روشنفکران، شامل گوناگون اقشار از مردم کنی. خواسته اند که باید در انتخابات حضور یابم و من نیز به پیشنهاد و فیصله

مردم افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شده ام.شیرزی تاکید کرد که »اصالً امکان ندارد که به نفع کاندیدای دیگری از حضور در انتخابات صرف نظر کنم و از سایر کاندیدان محترم نیز خواهش می کنم که با ما یک تیم شوند تا یکجا برای مردم افغانستان کار نموده خدمت نماییم. ما به نفع هیچ کس نمی گذریم و شایعاتی نیز که وجود دارد بازی های سیاست است. وقتی می بینند ما مردم دار هستیم و برای مردم کار می کنیم، این شایعات را مطرح می کنند. من به معاونین خود و به مردم افغانستان وعده داده ام و تا لحظه

آخر خواهم ایستاد.

آن گونه که چندی پیش از سوی آقای اشرف غنی احمدزی ادبیاتی با جمهوری، ریاست انتخابات نامزدان از یکی نامناسب و پیش از وقت طرح شد! و برخی دیگر از تیم داکتر عبداهلل نیز با همان ادبیات اقدام به پاسخگویی کردند »بزکشی« میدان به جامعه سرنوشت تعیین نهایت در که به سخن انتخاباتی تا جایی که دستگاه های کشانیده شد.

آمده به هشدار کتبی روی آوردند.متاسفانه آن گونه که پیداست بسیاری از سیاستگذاران جامعه ما بر خالف آنچه انتظار می رود، ادبیات گفتمان را در عرصه سیاست نیاموختهاند و یا حداقل در به کارگیری آن، ناپخته تر از حد انتظار عمل می کنند. به نظر می رسد اگر سیاستگذاران جامعه و آنان که خود را برای گردانندگی با نموده اند، مدیریتی پست عالی ترین نامزد کشور امور چنین ادبیاتی بر میز گفتمان گرد آیند، نمی توان گفتمانی چاره گشا و مبتنی بر برنامه و طرح را شاهد بود و برآیند ناپخته مزاح ها و شوخی های به بیشتر چنین گفتمان هایی پذیرفتنی »مزاح« دایره در تنها که می ماند، سیاستمداران مدیریتی کشور سیاستگذاری دایره در و جایی می نماید

نمی توان برای آن یافت!بار مردم شاهد رقابت های این شایسته آن است که ریاست انتخابات نامزدان سوی از جامع تری و سالم تر جمهوری باشند؛ و برای نیل به آن می بایست ارایه طرح و برنامه در راستای بازسازی و نوسازی زیرساختهای کشور در اولویت کاری آنان قرار گیرد. راه اندازی گفتمان های سیاسی و کشانیدن تیمهای رقیب گرد میز گفتمان با هدف ارایه، بازخوانی و نقد طرح ها و برنامه های تیمهای انتخاباتی می تواند اذهان عامه را در راستای گزینش نامزد اصلح یاری نموده، زمینه به وجود آمدن دولتی کارآمد را فرآهم آورد.

فصل ششم: انتخابات اعضای مشرانو جرگهترکیب مشرانو جرگه

ماده بیست و ششم:تعداد اعضای مشرانو جرگه، سه چند تعداد والیات کشور می باشد، که طبق حکم

مندرج ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان انتخاب و تعیین می گردند.

انتخاب عضو شورای والیتی به عضویت مشرانو جرگهماده بیست و هفتم:

)1( کمیسیون در خالل مدت پانزده روز بعد از ایجاد شوراهای والیتی به منظور انتخاب عضو مشرانوجرگه، انتخابات داخلی شورای والیتی هر والیت را مطابق احکام

این قانون و طرزالعمل کمیسیون تدویر می نماید.انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل )2( نصاب شورای والیتی برای تدویر این اعضای شورای والیتی می باشد، شخصی که بیش از نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث عضو مشرانوجرگه شناخته می شود. هرگاه کاندیدی بیش از نصف آرا را به دست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که بیشترین آرا را کسب نموده باشند، صورت می گیرد. در این صورت کاندیدی که بیشترین آرا را به دست آورد، برنده

شناخته می شود.)3( در صورت تساوی آرا میان بیش از دو کاندیدی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، دو نفر کاندیدانی که بالترتیب دارای باالترین درجه تحصیل باشد و در صورت تساوی درجه تحصیل دو نفر کاندیدانی که دارای بیشترین تجربه کاری باشد، به

حیث کاندیدان دور دوم شناخته می شوند.)4( در صورت تساوی آراء میان دو کاندید، در دور دوم انتخابات شخصی از میان این دو نفر برنده شناخته می شود که بالترتیب دارای باالترین درجه تحصیل باشد و در صورت تساوی درجه تحصیل شخصی که دارای بیشترین تجربه کاری باشد، برنده شناخته

می شود.)5( هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دالیلی کرسی خود را در دوره کار مشرانوجرگه ترک، وفات یا استعفا نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفه دیگر مقرر یا به حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد و یا طوری معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کمیسیون مطابق احکام این ماده انتخابات میان اعضای شورای والیتی را جهت انتخاب عضو مشرانوجرگه برای مدت

باقیمانده تدویر می کند.انتخاب عضو شوراهای ولسوالی ها به عضویت مشرانوجرگه

ماده بیست و هشتم: )1( کمیسیون در خالل مدت پانزده روز بعد از ایجاد شوراهای ولسوالی ها، به منظور مقر در ولسوالی ها شوراهای اعضای میان در را انتخابات مشرانوجرگه انتخاب عضو

شورای والیتی والیت برگزار می نماید.)2( نصاب شوراهای ولسوالی ها برای تدویر این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای شورای ولسوالی می باشد، شخصی که بیش از نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث عضو مشرانو جرگه شناخته می شود. هرگاه کاندیدی بیش از نصف آرا را به دست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که که بیشترین آرا را کسب نموده باشند، صورت می گیرد. در این صورت کاندیدی که بیشترین آرا را به دست آورد،

برنده شناخته می شود.)3( در صورت تساوی آرا میان کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، دو کاندیدی که بالترتیب دارای باالترین درجه تحصیل باشد و در صورت حیث به باشد کاری تجربه بیشترین دارای که کاندیدی دو تحصیل درجه تساوی

کاندیدان دور دوم شناخته می شوند. )4( در صورت تساوی آرا میان دو کاندید، در دور دوم انتخابات شخصی از میان این دو نفر برنده شناخته می شود که بالترتیب دارای باالترین درجه تحصیل باشد و در صورت تساوی درجه تحصیل شخصی که دارای بیشترین تجربه کاری باشد برنده شناخته می شود.

)5( هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دالیلی کرسی خود را در دوره کار مشرانوجرگه ترک، وفات یا استعفا نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفه دیگر مقرر یا به حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد و یا طوری معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، در این صورت کمیسیون، انتخابات میان اعضای شوراهای ولسوالی های مربوطه را جهت انتخاب عضو مشرانوجرگه برای مدت

باقیمانده دایر می کند.

)قسمت پنجم( قانون انتخابات

رسول، زلمی / رسانه ها نقش çجمهوری، ریاست انتخابات کاندیدای به رسانه ها، که در یک مراسم مربوط متن بیانیه خود را قرائت می کرد، گفت به آزادی آزاد، رسانه های »نقش که عنوان نیروهایی که می تواند میان مردم کند، ایجاد را آگاهی این افغانستان خیلی مهم است. من از تمامی رسانه ها این توقع را ندارم. در افغانستان احزاب، وجود سیاسی گروه های و شخصیت ها هستند. رسانه صاحب خود که دارند و رسانه های چاپی، صوتی و تصویری را رسانه ها گونه این از دارند، اختیار در بدون که داشت توقع نمی توان از من خواست کنند. عمل جانبداری رسانه هایی است که واقعًا آزاد هستند.«

)طلوع نیوز(

ç امنیت انتخابات / کمیسیون امنیت از که است گفته انتخابات برگزاری مرکز هزار هفت به نزدیک میان رای دهی امنیت شش هزار و چهارصد سوی از رای دهی مرکز یک و سی و اما شد، خواهد تامین افغان نظامیان برگزاری انتخابات در چهارصد و چهل خواهد ناممکن رای دهی مرکز یک و وزارت زمینی نیروهای فرمانده بود. دفاع ملی، جنرال مرادعلی مراد، امنیت انتخابات را یک چالش عمده در برابر مهار برای تالش ها از اما می داند، سخن نیز تهدیدها این تمامی ساختن

می گوید. )طلوع نیوز(

ç امنیت انتخابات / شماری از نامزدان اعالم از جمهوری ریاست معاونان و تامین درباره امنیتی نهادهای گزارش استقبال رای دهی مرکزهای امنیت گفته نعیم نادر سردارمحمد کرده اند. به وابسته انتخابات شفافیت که است می سرابی حبیبه است. امنیت تامین گوید: اعالم این گزارش از سوی نهادهای یک برگزاری برای را امیدها امنیتی، انتخابات شفاف در کشور بیشتر ساخته است. سید حسین عالمی بلخی، معاون اول ُگل آغا شیرزی نیز گفته است که اگر در این گزارش از سوی نهادها مبالغه شده باشد، نامزدان ریاست جمهوری نخواهند توانست که ناظران شان را برای نظارت کشور ناامن بخش های در انتخابات از که جایی در کرد: تاکید وی بفرستند. ناظر رفته نتواند اطمینان هم برای سالمت

انتخابات وجود ندارد. )طلوع نیوز(

ç شماری از اعضای مشرانوجرگه طرح خصوص در داخله امور وزارت امنیتی کاماًل را رای دهی مراکز امنیت تامین هم می گویند آنان می دانند. نادرست با کشور ولسوالی های بیشتر اکنون تهدیدات جدی امنیتی روبرو اند. گل احمد گزارش این از »نصف گفت: اعظمی درست نیست آنان گفته اند که امنیت 9۳ درصد مراکز رای دهی را تامین کرده اند اما من اطمینان می دهم و شما هم با من هم عقیده استید از صددرصد 4۳ درصد هم زمینه انتخابات شفاف و حضور مردم

مساعد نیست.« )رادیو آزادی(

راه اندازی گفتمان های سیاسی و کشانیدن تیمهای رقیب گرد میز گفتمان با هدف ارایه، بازخوانی

و نقد طرح ها و برنامه های تیمهای انتخاباتی می تواند اذهان عامه

را در راستای گزینش نامزد اصلح یاری نموده، زمینه به وجود آمدن دولتی

کارآمد را فرآهم آورد.

به انتخابات ریاست جمهوری گفته اند که رییس جمهور نامزدان از برخی و شفاف انتخابات برگزاری برای را ضمانتی طرح تا است داده پیشنهاد آنها را طرح این تا کرده اند آماده گی اعالم نیز آنها و بگیرند دست روی سالم،

عملی سازند.به گزارش جمهور، ارایه طرح ضمانتی از سوی یازده نامزد انتخابات ریاست ابراز نظر رییس جمهور کرزی بود. زمانی که نامزدان انتخابات جمهوری، دقیقاً نامزدان خواست که از او با وی دیدار و گفت و گو کردند، ریاست جمهوری

طرح ضمانتی را برای مطمئن شدن شفافیت انتخابات، روی دست بگیرند.سید حسین عالمی بلخی، معاون اول گل آقا شیرزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت که تعهدات آقای کرزی در راستای برگزاری انتخابات شفاف، امیدوارکننده است و کرزی تاکید کرده که از مداخالت در انتخابات جلوگیری

نموده و وی شخصاً از هیچ نامزدی پشتیبانی نمی کند.طرح کردن عملی منظور کرد: به بیان شیرزی اول معاون بلخی، عالمی انتخابات نامزدان میان نزدیک، نشست عمومی ضمانتی، احتمال دارد در آینده

ریاست جمهوری صورت گیرد.معاون گل آقا شیرزی در مورد توافق نامه امنیتی کابل ـ واشنگتن اشاره کرد و خاطرنشان نمود که شرایط حکومت افغانستان مبنی بر امضای توافق نامه در حال

قبول شدن از سوی امریکا است.مردم نفع به را توافق نامه امضای که حالی در بلخی عالمی حسین سید امضا به را توافق نامه این تا است داده اطمینان افغانستان می داند، گفت: کرزی

برساند؛ بنابراین جای تشویش و نگرانی وجود ندارد.اما داوود سلطانزوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، بر این نظر است که هیچ گونه اعتمادی باالی اظهارات کرزی وجود ندارد. زیرا تجارب گذشته نشان

می دهد که سرنوشت انتخابات را به سوی خود رقم خواهد زد.

این نامزد خاطرنشان کرد که از مداخالت مقامات حکومتی چون والی ها و سایر مسوولین دیگر در والیت ها تشویش دارد.

وی در مورد روی دست گرفتن طرح ضمانتی اشاره نموده و گفت: هدف بعید نامزدان دیگر مربوط می شود، به اما آنچه انتخابات شفاف است؛ نامزدان،

خواهد بود تا این نامزدان طرح ضمانتی را عملی سازند.انتخاباتی را سلطان زوی معتقد است که کاندیدان، تخطی هایی در اصول مرتکب شده و خالف قانون انتخابات حرکت کرده اند که در این صورت انتظار

نمی رود تا کاندیدان، حاضر به طرح ریزی شفافیت انتخابات شوند.این نخستین موردی است که کرزی طرح ضمانتی را برای شفافیت انتخابات پیشنهاد می کند؛ اما تا هنوز مشخص نشده است که آیا نامزدان انتخابات ریاست

جمهوری برای انجام چنین طرحی، حاضر خواهند شد یا خیر؟

نامزدان؛ برای شفافیت انتخابات، طرح ضمانتی ارایه می کنند

ضیا رضوی بهشتی

Page 5: Rahenejat daily 1703

517

03ره

ماش

پناه و پیدا سه شنبه 24 جدی 1392

14 جنوری 201413 ربیع االول 1435

ç تربوز فراه / بیش از 5 هزار جریب زمین زراعتی در فراه زیر کشت تربوز تا توانسته اراضی، مقدار این که است را کشاورز و کارگر هزار ۱5 حدود مشغول به کار کرده و درآمدزایی به بار آورد. والیت فراه، بزرگترین تولیدکننده در تا توانسته کشور، سطح در تربوز از تن هزار 250 از بیش جاری سال این محصول را به والیات و کشورهای

مختلف صادر کند. )جمهور(

اداره / سرمایه گذاری رشد çکشور در سرمایه گذاری از حمایت میزان ،20۱۳ سال طی گفت: )آیسا( 25 افغانستان در سرمایه گذاری وفی اهلل است. یافته افزایش درصد نشست طی اداره، این رییس افتخار، میزان ازدیاد دلیل کابل، در خبری و سعی را کشور در سرمایه گذاری خصوص در حکومتی نهادهای تالش سرمایه گذاری زمینه ساختن مساعد

عنوان کرد. )جمهور(

معروف / سرمایه گذاری کاهش çکارگران ملی اتحادیه رییس قادری، گفت که عدم امضای توافقنامه امنیتی میالدی 20۱4 سال رسیدن فرا و و شده کشور از سرمایه فرار موجب یافته افزایش بیکاری سطح نتیجه در باید دولت نمود: تاکید وی است. تا کند جلب را سرمایه گذاران اعتماد آنان سرمایه های شان را به خارج انتقال کارگران حقوق افزود: قادری ندهند. اساسی قانون به مطابق افغانستان در

داده نمی شود. )جمهور(

رییس / بندر شیرخان عواید çقندوز والیت در بند شیرخان گمرک گفت: سال گذشته عواید این گمرک به که بود رسیده افغانی میلیون ششصد امسال عواید آن به 7۳4 میلیون افغانی را افزایش درصد ۳0 و است رسیده می دهد. نشان گذشته سال به نسبت عواید افزایش علت باور شهاب الدین کارهای در شفافیت را گمرک این مامورین ظرفیت رفتن بلند و اداری

این اداره عنوان می کند. )جمهور(

چین، مرکزی بانک / چین یوان ç»یوان«، تقویت از بیانیه ای انتشار با سال در کشور، این ملی پول واحد به رسیدن راستای در میالدی جدید بیانیه این داد. بین المللی خبر ارز یک می افزاید که در سال جاری میالدی از این بین المللی کردن برای هیچ تالشی ارز دریغ نخواهد شد. دولت چین قصد بیش تر واردات به آوردن رو با دارد راه را برای تبادالت با ارز خود هموارتر دهه یک تا را واردات هدف و کند اعالم دالر میلیارد هزار هشت دیگر، فرامرزی تبادالت ارزش است. کرده 20۱۳ سال در یوان از استفاده با دالر میلیارد 59۶ به نزدیک میالدی این از لحاظ ارزشی عنوان شده است. تبادالت از سال 2009 میالدی به این

طرف ۳50 برابر شده است. )آوا(

آقینه بندر عواید / آقینه بندر çترکمنستان، با مرز در فاریاب والیت افغانی میلیارد 5.5 به جاری سال در در آقینه گمرک رییس است. رسیده ولسوالی اندخوی، گفت که عایدات این افزایش چشم گیر داشته است. گمرک این در مناسب شرایط وی گفته به بندر، توجه تاجران بیشتری را به خود جلب کرده و میزان واردات و صادرات

از این مسیر افزایش یافته است. )آوا(

ç ارزیابی سیگار / سیگار یا اداره ویژه بازسازی برای امریکا متحده ایاالت از گزارشی در قبل هفته افغانستان، کمک های شدن میل و حیف خطر نشر به بانک های خصوصی در امریکا سوی از گزارش این اما بود؛ رسانده حضرت عمر شد. رد مالیه وزارت سیگار ارزیابی که گفت زاخیلوال افغانستان خصوصی بانک های درباره

غیرتخصصی بوده است. )جمهور(

بحران گرسنگیو پریشانی افغانستان

بُست است، نمی باشد؛ جایی که 200 طفل را در یک ماه به دلیل سوء تغذیه حاد و جدی بستری می کند. در مقایسه با ماه جنوری سال

2012 این رقم در این شفاخانه، چهار مرتبه بیشتر شده است. یک مریض دو ساله به نام احمدولی که از کمبود پروتئین رنج می برد شکمی آماس کرده و پاهایی ورم کرده دارد. یک پسر هشت ماهه به نام سمیع اله از پژمردگی جسمانی رنج می برد و دیگری از سوء تغذیه پیشرفته که صورتش به مانند مردی بسیار کهنسال چروکین و

پوست بدنش آویزان شده است.در اواخر سال گذشته، مسئولین داکتران بدون مرز به شفاخانه بٌست کمک کردند تا تعداد بسترهای این شفاخانه در بخش امراض اطفال دو برابر شود، ولی با این وجود این شفاخانه با کمبود بستر مواجه می باشد. 40 تا 50 طفل روزانه مداوا می شوند که بر بیشتر بسترها از آنجایی که اطفال کوچک هستنُد دو طفل بستری است. تقریباْ 300 طفل دیگر با شدت کمتری از سوء تغذیه، شامل پروگرام

غذایی درمانی سرپایی هستند.داکتران بدون مرز در لشکرگاه در حال پالنگذاری برای ایجاد پنج کلینیک فرعی با پروگرام های غذایی فشرده هستند تا فشار کار و

ازدحام را از شفاخانه ها کم کنند.علی رغم افزایش موارد سوء تغذیه، داکتران و مسوولین صحی مطمئن نیستند که در حقیقت افزایش قابل توجه سوء تغذیه اطفال بتواند تنها به دلیل یک عامل باشد. یکی از مسوولین داکتران بدون مرز که با شفاخانه بُست کمک کرده تا هماهنگی به وجود آید می گوید، »این یک وضعیت غیرمعمولی است و مشکل است که

بفهمیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.«شفاخانه امکانات توسعه اندازه یک تا گفت، وندورمیل مانند یک قوه جاذبه کار کرده است و موارد بیشتری پدیدار گشته است. برخالف دیگر شفاخانه های عمومی در افغانستان، مریضان و همراهان شان مجبور به پرداخت وجه نقد برای دارو و غذای شان نیستند. داکتران بدون مرز توانسته اند اطمینان حاصل کنند که شفاخانه به طور منظم از غذاهای درمانی تهیه شده یونیسف بهره می برند تا برای

گزارش به آنها ارایه می شود را کسب کنند.اما دراگو کاس در مورد اداره آیسا می گوید: کمیته نظارت به مستقل مرجع منحیث یک اداری فساد علیه مبارزه ارزیابی و منظور نظارت از فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری سفارشاتی را جهت بررسی عملکردهای گذشته موسسه آیسا و قانونمند ساختن شخصیت حقوقی آن صادر نموده تا در آینده ها مورد نظارت الزمه

دولتی قرار گرفته بتواند.مک در اعالمیه خود نیز گفته: آیسا در بدو تاسیس مسوولیت سکرتریت کمیسیون عالی سرمایه گذاری را عهده دار بود که بعداً به مثابه یک شرکت محدود المسوولیت عنوان یافته است. لذا بنابر تحلیلی که اداره مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری )MEC( به عمل آورده است، آیسا برای حفظ استقاللیت اش به مثابه یک اداره دولت و یا یک شرکت محدودالمسوولیت )که هر

کدام به نفع اش تمام شود( تبارز می کند.احمدزی در پاسخ به این مسأله نیز می گوید: همه اجراآت اداره آیسا بر اساس قانون بوده است. ایجاد آیسا، فعالیت آیسا و تشکیالت و گزارشدهی آیسا، شفاف و بر اساس قانون بوده و اصالً هیچ گونه خالیی در کار این اداره وجود ندارد، فلهذا همه فعالیت های آیسا بر

اساس قانون است. تفتیش عواید

از جانب دیگر، مک مدعی است: »آیسا عواید فیس های دولتی را جمع آوری می کند و به جای این که عواید حاصله را به حساب واحد واردات دولت انتقال دهد، مستقیماً مورد استفاده قرار می دهد. طوری که سایر ادارات دولتی مورد بررسی اداره عالی تفتیش قرار می گیرد. اداره آیسا بعد از سال 13۸5، اجازه نداده است که اداره

عالی تفتیش عواید و مصارف اش را مورد بررسی قرار دهد.«احمدزی در مورد این مسأله نیز خاطرنشان ساخت: اداره آیسا بر اساس ماده شش قانون سرمایه گذاری افغانستان ایجاد شده و در آن ماده صراحتاً آمده است که »اداره آیسا من حیث هیئت عامل کمیسیون عالی سرمایه گذاری به عنوان شرکت محدودالمسئولیت بوده«. رییس روابط عامه آیسا می گوید که این اداره برای تنظیم امور خود و حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در افغانستان و رفع و یا پیش گیری از بروکراسی در کشور در بخش حمایت از سرمایه گذاران می تواند که عواید را به مصرف برساند؛ چرا که به گفته وی اگر این اداره چشم انتظار بودجه عمومی باشد، طبعاً کارهای اداره با خالهایی مواجه می شود، فلهذا بودجه از طریق خود

درمان مریضان سوء تغذیه یی استفاده کنند.داکتر یارمحمد نیزار خان، رییس امراض اطفال در شفاخانه بُست، گفت، »ما بیماران بیشتری را جذب می کنیم چرا که مردم می شنوند که خدمات صحی ما بهتر است و آنها در اینجا بهتر معالجه

می شوند.«با این وجود، ارقام هنوز آزاردهنده است. داکتر محمد داوود، داکتر متخصص اطفال، در شفاخانه بُست گفت، هفت تا هشت واقعه فوت در ماه به خاطر سوء تغذیه بحرانی از ماه جون تا آگست وجود داشته و پنج مرگ دیگر در ماه سپتمبر. داکتران در دیگر والیات

افغانستان نیز ارقام مشابهی را گزارش داده اند.افغانستان یونیسیف و وزارت صحت عامه مسوولین رسمی اعالم کرده اند که سوء تغذیه اطفال را به عنوان یک حالت اضطراری نپذیرفته اند. به هر حال، به صورت بین المللی سوء تغذیه بحرانی در بیشتر از 10 فیصد اطفال کمتر از 5 سال معین شده، و مسوولین رسمی

صحی افغانستان این رقم را تقریباً 7 فیصد تخمین زده اند.به شده داده گزارش اطفال تعداد افزایش علمی، جنبه »از شفاخانه لزوماً بدین معنی نیست که وضعیت بدتر شده است.« محترم معظم حسین، رییس غذایی یونیسف، با ذکر این مطلب می افزاید که »این یک عالمت خوب است، این پروگرام توسعه یافته و تعداد

بیشتری تشخیص، معاینه و مداوا شده است.«مشکل دیگر آمار نامعتبر است. به عنوان مثال در جنوری 2012 یونیسف و سازمان آمارهای مرکزی دولت افغانستان 13 هزار خانوار را سروی کرد که در بعضی از والیات، سطح حالت اضطراری با

بیشتر از 10 فیصد سوء تغذیه حاد در اطفال را نشان داد.عامه، تغذیه وزارت صحت رییس بشیراحمد حمید، داکتر گفت، این سروی یک غوغا را به بار آورد، اما یونیسف و وزارت صحت عامه آن را رد کردند و گفتند که نتیجه سروی بر اساس یک تحقیقات ناقص بوده است. سپس یونیسف یک سروی کامل و تمام از تغذیه اطفال را اجرا کرد که در ماه نوامبر کامل شد، اما دولت هنوز نتایج آن را اعالم نکرده است. وی افزود که »متاسفانه، ما با

اداره آیسا تنظیم و ترتیب می شود و عواید و مصارف نیز طبقه بندی می گردند.

انفکاک ماموریندر طول چند وقت اخیر یک سری سروصداهایی بلند شده مبنی بر این که بر اساس تصمیم وزارت تجارت، بخشی از کارمندان اداره آیسا که تعدادشان نزدیک به 120 نفر می باشند، به دلیل تراکم بیش از حد نیروی انسانی در این اداره، از کار منفک خواهند شد، روح اهلل احمدزی، رییس روابط عامه آیسا، در این مورد گفت: نه خیر، این گونه نیست، فقط به خواست خود رییس اداره آیسا این کار صورت می گیرد، نه به حکم کمیسیون عالی سرمایه گذاری، در

ضمن تعدادشان نیز 120 نفر نیست بلکه در حدود 50 نفر می باشد.وی تصریح کرد که این تصمیم از طرف خود اداره آیسا است و کمیسیون عالی سرمایه گذاری که وزیر تجارت نیز عضو آن است،

نقشی ندارد.به گفته احمدزی، رییس عمومی آیسا منحیث رییس هیئت عامل این کمیسیون گزارش خود را به کمیسیون عالی سرمایه گذاری ارایه می کند، و این تصمیم از سوی خود رییس اداره آیسا بر اساس

ملحوظات و صالحدیدهای خود گرفته شده است.احمدزی می گوید، در هر اداره طبعاً رییس عمومی یک سری ملحوظاتی دارد که در داخل اداره، برخی تغییرات را بیاورد و این مسأله نیز تنها در کابل نیست بلکه کل والیات تحت نظر آیسا را دربرمی گیرد یعنی از همه والیات به شمول کابل تنها 50 تن در

ترکیب این اداره کاهش به وجود خواهد آمد. انتقال پارک های صنعتی

عالوه بر عدم حسابدهی آیسا، انتقال هزاران جریب زمین اداره پارک های صنعتی به موسسه مذکور نگرانی های بزرگ دیگری را

و امور خود تنظیم برای اداره این آیسا می گوید که عامه رییس روابط حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در افغانستان و رفع و یا پیش گیری از بروکراسی در کشور در بخش حمایت از سرمایه گذاران می تواند که عواید را به مصرف برساند؛ چرا که به گفته وی اگر این اداره چشم انتظار بودجه بودجه فلهذا می شود، مواجه خالهایی با اداره کارهای طبعاً باشد، عمومی نیز مصارف و عواید و می شود ترتیب و تنظیم آیسا اداره خود طریق از

طبقه بندی می گردند.

چالش هایی در تحلیل معلومات مواجه شدیم.«داکتر حمید گفت که او انتظار دارد تا معلومات جدید درجه بسیار باالیی، احتماالً بیشتر از 50 فیصد، از سوء تغذیه بلندمدت و شدید را نشان دهد، که رشد محدودشده اطفال را نشان می دهد. حال آن که سوء تغذیه حاد می تواند کشنده باشد، سوء تغذیه شدید

می تواند باعث مشکالت چندجانبه در پیشرفت صحی شود.برخالف بحران های سوء تغذیه در دیگر نقاط جهان، این سوء تغذیه در ارتباط با کمبود نوع غذای خاص یا عدم موفقیت در کشت نیست. بعالوه، والدین، اطفالی را که دچار سوء تغذیه شده اند به داکتر

نمی برند.توضیحات هستند، دخیل قربانیان مداوای در که داکترانی گفت هلمند در داوود داکتر دارند. رویداد این برای متفاوتی »در زمین های زراعتی مردم، ماین وجود دارد و آنها نمی توانند به محصوالت شان دسترسی پیدا کنند و در عین حال از کلینیک های بسیار شرایط در آخر مراحل در پس بگیرند. محلی شان کمک

بحرانی به ما مراجعه می کنند.«همکار او داکتر خان مشکل دیگری را بیان کرد: »دلیل اصلی سوء تغذیه در افغانستان عدم شیردهی اطفال به وسیله مادران است.« او گفت، »زمانی که مادران عکس های زیبا را بر کارتن های شیر

می بینند فکر می کنند که این شیرها از شیر آنها بهتر است!«در روستا هایی که دسترسی به آب صحی مشکل است و از اسهالی برای دلیلی پودری هستند، خود این شیرها بیشتر طرفی،

می باشد که وضعیت سوء تغذیه را بدتر می کند.همچنین در مناطقی که مادران دارای فرزندان بسیاری هستند و غالباً تفاوت سنی آنها حتی کمتر از یک سال می باشد، برای مادران مشکل است تا غذا یا شیر را چه به صورت مستقیم یا شیشه یی به اندازه

کافی فراهم کنند.احمد ولی، مریضی که دو سال عمر دارد و در شفاخانه بُست بستری است، نهمین فرزند از ده فرزند مادرش است، زنی که در حدود 30 سال عمر دارد. مادرش احمد را به وسیله شیر پودری که با

آب نهر مخلوط می شود از شیرش خود جدا کرده است.فقر عامل دیگری است. در افغانستان، خط فقر مشخص کرده که هر عضو یک فامیل باید تا 2100 کالری را در روز دریافت کند. به نقل از وزارت صحت عامه، 36 فیصد از افغان ها زیر این میزان

مشخص شده هستند.یونیسف میزان غذادرمانی را در 2013 از 351۸1 نفر به 52144 نفر برای سوء تغذیه حاد اطفال افغان افزایش داده است. غذادرمانی برای آن عده از اطفالی است که دچار سوء تغذیه حاد شده اند و

غذای معمولی را با مشکالت هضم می کنند.داکتر حسین از یونیسف تصدیق کرد که این پروگرام ها یک سری از مشکالت اکماالتی را تجربه کرده است و یونیسف با وزارت صحت عامه در کوشش است تا سیستم مدیریت و نظارت بهتری را به وجود آورد. حمل مواد غذایی درمانی، که بیشتر به وسیله دو تفاوت های خاطر به می شود عملی ناروژی و فرانسوی شرکت بین ناتو و پاکستان و ضمانت اجرایی ایرانی به عنوان دو کشور با به محصور که افغانستان کشور به بحری بندرهای نزدیک ترین

خشکی است، کاهش یافته است.داکتر حسین گفت، مدیریت یک سیستم غذایی مشکل است؛ راه بسیاری برای افغانستان وجود دارد تا بپیماید و اما کشورهایی مانند سریالنکا، با یک سیستم عالی صحی هنوز برای مدیریت اکمالی غذا

درمانی با مشکل مواجه هستند.داکتر آقامحمد شیرزاد، مسئول پروگرام های سوء تغذیه اطفال گفت، 100 نوع از موارد سوء تغذیه حاد به شمول پنج تا ده مرگ در یک ماه در شفاخانه اطفال اندیرا گاندی در کابل مشاهده می شود که

این گونه موارد از 2012 دو برابر شده است.بر هر بستر از 17 بستر بخش سوء تغذیه، دو یا سه طفل بستری است. در بخش مراقبت های شدید سوء تغذیه اطفال یک دستگاه نگهداری از اطفال زودرس وجود دارد که کار نمی کند، یک پمپ آکسیجن برای ماسک تنفس بدون پایه یا ارتباط صحیح ایستاده

است.یک پسر 5 ساله که 9.0۸0 کیلوگرام وزن داشته در این اواخر بر یک درازچوکی معالجه شده و کسانی که پیچکاری می شوند ایستاده پیچکاری می شوند که دو کلکین بدون شیشه در آنجا وجود دارد. این شفاخانه ای است که به پدر فاطمه گفته شده تا فاطمه را از شفاخانه بُست برای عملیات جراحی قلبی انتقال دهد. فاطمه هیچ وقت به این

شفاخانه نرسید.

در شفاخانه بُست، یک مادر نوجوان به نام بی بی شرینه در بخش سوء تغذیه حاد با دو فرزندش نشسته است. احمد سه ماه از برادر استخوانی و الغرش، محمد، که یک و نیم سال عمر و چهار و نیم

کیلوگرام وزن دارد کالن تر به نظر می آید.در بستر دیگری فاطمه که کمتر از یک سال عمر دارد، به شدت از سوء تغذیه رنج می برد و قلب او در حال از کار افتادن است. داکتران به این باورند که او به زودی می میرد مگر این که پدر او قادر به پیدا کردن پول شده و او را برای یک عملیات به کابل ببرد. صورت دخترک به شکل وحشت آوری غیرعادی به نظر می رسد و به ندرت گریه کردن را متوقف می سازد. تعداد زیادی از کودکان در این بخش در حال گریه کردن هستند، یک صدای ناخوشایند و

ناهنجاری هم به گوش می رسد که به ندرت آرام می شود.ملل؛ در سراسر کشور، شفاخانه های آمار سازمان اساس بر افغانی مانند بُست در مرکز والیت هلمند، افزایش قابل توجه کودکان افزایش 50 ارتباط این با سوء تغذیه حاد را ثبت کرده است. در است. در والیاتی با سال 2012 مشاهده شده مقایسه فیصدی در مانند قندهار، فراه، کنر، پکتیا و پکتیکا داکتران وضعیت مشابهی را گزارش می دهند. اینها مکان هایی ناامن هستند که در آنها جنگ، زندگی مردم را مختل ساخته و فامیل های آسیب پذیر و فقیر را به لبه

سوء تغذیه حاد کشانده است.حتی در مرکز افغانستان نیز شاهد افزایش سوءتغذیه هستیم. داکتر سیف اله اباسین، رییس بخش سوء تغذیه شفاخانه اندیرا گاندی در کابل می گوید، »در 2001 شرایط بدی را تجربه کردیم ولی این

بدترین شرایطی است که تا به حال با آن مواجه شدیم.«بررسی است. یا در حال غور و نامعلوم افزایش، این دالیل بسیاری از داکتران و مساعدت کنندگان در این توافق نظر دارند که جنگ و بی جایی مهاجرین، دلیل عمده است. تعدادی دیگر بر این باور هستند که افزایش تعداد بیماری های کودکان، شاید حداقل بتواند یک نشان خوب نیز باشد، چرا که فامیل های فقیر افغان مطلع

می شوند که درمان بیماری های آنها موجود است.چیزی که واضح است این که علی رغم سال ها حضور غربی ها و میلیارها دالر کمک های بشردوستانه برای افغانستان، نه تنها صحت اطفال به عنوان یک مشکل باقی است بلکه در حال بدتر شدن است و

داکترانی که این فشار بحرانی را تحمل می کنند، نگران هستند.بسته یا به شدت محدود و بالقوه نجات تمام راه های تقریباً تغذیه، سوء و صحی مراقبت های تعلیمی، کوشش های شده اند. به گوشه نشینی در را به وسیله محافظه کاری های سنتی که زن ها محدوده فامیل ها وادار می سازد، با مشکل مواجه می شود. کشاورزی و حمایت اجتماعی از منابع محلی سنتی به وسیله جنگ و بازگشت بی رویه مهاجرین به شهرها مختل شده است. این در حالی است که برنامه های غذایی درمانی و فعالیت های مختلط حتی در کشورهایی که سیستم مراقبت های صحی قوی دارند، در زمانی که جریان های کمک ها و انتقاالت به وسیله منازعات سیاسی یا خشونت ها متوقف

شده، به خطر می افتند.به نقل از مسوولین داکتران بدون مرز که شفاخانه های افغانی را از جهت مالی و کارمندان مسلکی حمایت می کند؛ شاید این وضعیت در هیچ جایی به شدتی که در بخش سوء تغذیه شفاخانه

یک پسر 5 ساله که 9.080 کیلوگرام وزن داشته در این اواخر

بر یک درازچوکی معالجه شده و کسانی که پیچکاری می شوند

ایستاده پیچکاری می شوند که دو کلکین بدون شیشه در آنجا وجود

دارد. این شفاخانه ای است که به پدر فاطمه گفته شده تا فاطمه را

از شفاخانه بُست برای عملیات جراحی قلبی انتقال دهد. فاطمه هیچ وقت به این شفاخانه نرسید.

ابهام در هویت و شخصیت حقوقی موسسه آیسا، موجبات عدم حسابدهی و سوءاستفاده از منابع دولتی را در موسسه مذکور فراهم

نموده است.به گزارش راه نجات، کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، پس از انجام مطالعات، عنوان داشته که »شخصیت قانونی مغشوش و مبهم موسسه آیسا و نبود نظارت از کارکردهای آن، وجوه و دارایی های دولت را به خطر سوءاستفاده قرار داده است.« اداری فساد علیه مبارزه ارزیابی و نظارت مستقل کمیته را سفارشاتی گسترده ارزیابی های سلسله یک از بعد )MEC(صادر نموده تا آیسا مورد بررسی و تفتیش همه جانبه قرار گرفته و چگونگی ادغام پارک های صنعتی به این موسسه مورد تجدید نظر

قرار گیرد.ارزیابی و نظارت بر مبنی نیاز تشخیص از بعد کمیته این مستقالنه تالش های مبارزه با فساد اداری در کنفرانس های بین المللی حکومت لندن، کنفرانس متعاقب گردید. ایجاد کابل و لندن جمهوری اسالمی افغانستان از جامعه بین المللی دعوت نمود تا یک کمیته نظارت و ارزیابی مشترک افغانیـ بین المللی را به وجود آورد

که مورد استقبال جامعه جهانی قرار گرفت.کمیته MEC، مرکب از شش متخصص ارشد مبارزه با فساد جامعه توسط که نامزدسازی پروسه طریق از که می باشد اداری انتخاب شده اند. افغانستان صورت گرفت، بین المللی و حکومت ریاست کمیته به طور متناوب میان یک عضو افغان و یک عضو

بین المللی طی هر شش ماه انتقال می گردد. شخصیت قانونی مبهم

رییس و )MEC( مک کمیته فعلی رییس کاس، دراگو شورای اتحادیه اروپا در امر مبارزه با فساد اداری، می گوید: شخصیت مبهم حقوقی آیسا و عدم حسابدهی آن خاصتاً در رابطه به حصول فیس های دولتی و انتقال مسوولیت پارک های صنعتی به این موسسه

توجه کمیته مک را به خود جلب کرده است.روح اهلل احمدزی، رییس روابط عامه اداره آیسا، در این مورد این گزارش یک گزارش بگویم که باید اول قدم می گوید: در این که وقتی در به دلیل بوده، ناقص و غیرمنطقی و غیرمسلکی قدم اول گزارش تثبیت می شود باید اسناد و مدارک داشته باشد و این اسناد و مدارک به خصوص در یک مرجعی که هر عضو آن بلندترین معاشات را اخذ می کنند، باید تالش بسیاری کنند که گزارش های شان مشروعیت داشته باشد و اقناع مردم و کسانی که

آیسا در مدار اتهام و انکار!کمیته مک: آیسا مورد بررسی و تفتیش همه جانبه قرار گیرد!اداره آیسا: گزارش مک غیرمسلکی و غیرمنطقی بوده است

نیز خلق کرده است.از اداری فساد علیه مبارزه ارزیابی و نظارت مستقل کمیته مقامات تقاضا کرده تا در مورد قانونیت انتقال مسوولیت پارک های صنعتی به موسسه آیسا تجدید نظر صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که انتقال مذکور یک عمل مطابق به احکام قانون اساسی کشور

می باشد یا خیر؟اجرایی و مالی تفتیش شامل مک کمیته عمده سفارشات آیسا در جهت حسابدهی از عواید و مصارف گذشته؛ تجدید نظر مسوولیت های انتقال قانونمندی تثبیت آیسا؛ حقوقی ساختار در پارک های صنعتی از وزارت تجارت به آیسا؛ و ایجاد شفافیت بیشتر در کمیسیون عالی سرمایه گذاری از طریق نشر تصامیم آنها می باشد.

در همین حال روح اله احمدزی، کمیسیون عالی سرمایه گذاری را یک مرجع قوی و تصمیم گیرنده در بخش سرمایه گذاری در کشور خوانده اظهار داشت: اعضای این کمیسیون شامل هفت وزیر و رییس »د افغانستان بانک« می باشند. کمیسیون عالی سرمایه گذاری بر اساس فرمان رییس جمهور ایجاد شده و اداره آیسا مکلف است که منحیث هیئت عامل این کمیسیون، همین نتیجه کارکردهای خود را

به این کمیسیون ارایه کند.احمدزی در پاسخ به این پرسش که چرا چنین گزارشی علیه آیسا ارایه شده، این سوال را مطرح کرد: واقعاً چرا این گزارش علیه آیسا ترتیب شده است و وقتی که برای یک گزارش اقدام می شود، چرا اسناد مکمل آن در اختیار گذاشته نمی شود و این سواالت باید از

سوی نهاد ارایه کننده گزارش پاسخ داده شود.وی تاکید کرد که اداره آیسا آماده پاسخ گویی به تمام سواالت مورد نظر در این قضیه می باشد و چون خالیی وجود ندارد، این گزارش را با الفاظ شدید رد می کنیم، این گزارش غیرمسلکی است.

رود نورلند ـ نیویارک تایمز / برگردان: محمد سجادی

Page 6: Rahenejat daily 1703

گروه های آشوب طلب و همچنین افرادی که از تجزیه طلبی حمایت می کنند محسوب می شود. بروز بی ثباتی و ناامنی که نتیجه ی تفرقه ی بین مسلمانان است، همیشه به سود این

گروه ها تمام می شود.درگیری تصنعی به وجود آمده در ترکیه و وحدت مصنوعی بین جناح چپ و راست علیه یک دشمن مشترک، موجود، شرایط می دهد. جدی تهدیدی وجود از گواه

هزینه های دیگری نیز به همراه داشت.با از دست دادن در این هفته، بازار بورس در ترکیه 65 میلیارد لیر ترکیه بسته شد. ارزش شرکت های معامالت دولتی، از 269 میلیارد لیر به 249 میلیارد تنزل پیدا کرد. و این سقوط بیشترین خسارت را برای هالک بانک به همراه داشت. ارزش دالر در برابر لیر ترکیه به بیشترین حد خود رسید و اتحادیه اروپا نیز از فرصت استفاده کرده و در مورد عضویت احتمالی ترکیه در این اتحادیه بیش از پیش ابراز نگرانی کرد. کشور قدرتمند ترکیه که به بیش از یک میلیون آواره پناه سودان، همچون کشورهایی در نیازمند مسلمانان و داده سومالی و میانمار را مورد حمایت خود قرار می دهد، اکنون

درگیر مشکالت خود شده است.را مسلمانان بین نزاع خاصی، گروه های و محافل ایجاد کرده اند؛ و دوباره این مردم بی گناهند که تاوان آن را

می پردازند.

ازبکستان:ثبات تضمین روی بر ازبکستان 2014 سال بودجه طریق از داخلی ناخالص تولید رشد باالتر نرخ های و اقتصادی گوناگون بخش های در متوسط و کوچک تجارت های توسعه همچنین دولت تحلیلگران، برخی گفته به بود. خواهد متمرکز سایر و گمرکی عوارض و غیرمستقیم مالیات عوارض، میزان

پرداخت های الزامی را افزایش خواهد داد.در عین حال یکی از چالش ها، تضمین رعایت قانون مالیات است و دولت بر روی بهبود بخشیدن آن کار خواهد کرد. سناتور سوتالنا آرتیکوا گفت: »پرداخت کل مالیات ها نه تنها باید یک عدم گردد. خوب رفتار مسأله یک باید بلکه قانونی، موضوع درک را این باید مردم است. دزدی مشابه مالیات ها پرداخت کنند.« ساده سازی این سیستم به منظور ارتقای رعایت آن، هدف

ازبکستان در تدوین بودجه 2014 بود. )آسیای میانه آنالین(قیمت های که می رساند 2014 جنوری ماه گزارشات افزایش درصد 20 جنوری 9 ـ 10 شب از ازبکستان در پترول یافته اند. پترول که در روز 9 جنوری 77 تا 90 سنت دالر در هر

لیتر بود، صبح روز بعد به 90 سنت دالر تا 1.10 دالر رسید.

شده مختل بلوچستان دیگر منطقه چند و کویته به گازرسانی است.

منفجره در زیر مواد به کارگذاری اقدام ناشناس چند مرد خط لوله کرده اند که منجر به انفجار و حریق این خط لوله شده

است.موفق از 4 ساعت اطفای حریق پس پرسونل و امدادگران

شده اند، آتش را کنترل و مهار کنند.ایمن از پس پاکستان، بلوچستان استان مقامات گفته به و ترمیم عملیات آغاز و امنیتی نیروهای دست به منطقه سازی مرمت خط لوله، روند گازرسانی به زودی از سر گرفته خواهد

شد. )پیام نفت( 2 سرمایه گذاری با دونگ، شینگ چینی شرکت

والیت پاالیشگاه در عملیاتی مشکالت دلیل به ازبکستان فرغانه که بزرگترین پاالیشگاه این کشور است، چند ماه است که

بحران پترول دارد. )رادیو اروپای آزاد( ترکمنستان:

سال دسمبر از چین به ترکمنستان گاز میزان صادرات است. رسیده مکعب متر میلیارد 70 از بیش به تاکنون 2009طبیعي گاز انتقال لوله خط از کیلومتر هشتصد و هزار از بیش از شد، راه اندازي 2009 دسمبر ماه در که چین به ترکمنستان عبور چین خاک از نیز آن کیلومتر هزار 5 و مرکزي آسیاي مي کند. ظرفیت این خط لوله گاز هم اکنون حدود 40 میلیارد متر مکعب در سال است. این میزان قرار است در آینده به 65 میلیارد ایران، چین و روسیه به متر مکعب برسد. ترکمنستان هم اکنون

گاز صادر مي کند. )آریا( پاکستان:

یک خط لوله انتقال گاز روز شنبه این هفته توسط چند بلوچستان .والیت جمالی مراد دره منطقه در ناشناس مهاجم پاکستان منفجر شد. روزنامه داون نیوز پاکستان به نقل از پولیس روند گاز، اینچی 1۸ لوله خط این انفجار با که گفته محلی

میلیارد دالری در صنعت نساجی پاکستان عالوه بر ایجاد اشتغال، صادرات این کشور را نیز افزایش خواهد داد.

بخش رییس معاون و دونگ شینگ شرکت مدیر سرمایه گذاری دولت ایالتی پنجاب، قرارداد این سرمایه گذاری را به امضا رساندند. شهباز شریف، سروزیر دولت ایالتی پنجاب، پس از امضای قرارداد همکاری با چین اظهار داشت که سرمایه گذاری افزایش و اشتغال زایی سبب پاکستان نساجی صنعت در چین ایالتی تأکید کرد: دولت پاکستان خواهد شد. شریف صادرات پنجاب، تدابیری اندیشیده که بر اساس آن کارخانه های نساجی با کمبود برق مواجه نشوند. وی افزود: با احداث پروژه 25 مگاواتی شود. تأمین نساجی کارخانه های نیاز مورد برق امیدواریم برق

)فارس نیوز(

6

1703

ره ما

ش

چهاراطرافسه شنبه 24 جدی 1392

14 جنوری 201413 ربیع االول 1435

چه خبرهم سایه ها؟ از

روحانی، حسن / ایران در هنر çدیدار نخستین در ایران، رییس جمهور بر هنرمندان، با خود جامع و رسمی حسن کرد. تأکید هنر آزادی اهمیت به کارت زرد مجلس اشاره با روحانی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت مایه او دولت برای زرد کارت که امنیتی نگاه افزود: وی نیست. نگرانی به هنر، بزرگ ترین اشتباه امنیتی است.

)دویچه وله(

ç سوریه / موسسه حقوق بشر سوریه که گزارشی در »سواسیه« به معروف موسسه این پژوهش آخرین حاصل ۱0.5 هر در که است نوشته است، 8 هر و گرسنگی از نفر یک ساعت سوریه در سرما از نفر یک ساعت می میرند. هر 50 دقیقه در سوریه یک کودک، هر یک ساعت و 45 دقیقه یک زن و هر ۳0 دقیقه، یک مرد غیرنظامی

جان می بازند. )العربیه(

ç آریل شارون / نخست وزیر پیشین هشت از پس شارون، آریل اسرائیل، سال ُکما، روز شنبه، در 85 سالگی در شفاخانه »تل هاشومار« درگذشت. وی در چهارم جنوری سال 2005 میالدی دچار سکته مغزی خفیف شد و به دنبال آن در شفاخانه بستری شد اما یک سال دیگر، مغزی سکته یک دنبال به بعد و »صبرا کشتار رفت. عمیق کمای به شتیال« در سال ۱982 و در زمان جنگ شارون آریل که داد رخ زمانی لبنان، سپتمبر در بود. اسرائیل دفاع وزیر آن سال بین 800 تا ۳500 غیرنظامی پناهندگان اردوگاه های در فلسطینی مسیحی یک دست به شتیال و صبرا

تندرو کشته شدند. )رادیو فرانسه(

ç آریل شارون / مرگ آریل شارون، و شادی اسرائیل سابق نخست وزیر ارمغان به فلسطینیان برای را رضایت آورده است. شارون از سوی فلسطینیان شتیال و صبرا اردوگاه های قصاب به ابوُزهری، سامی بود. یافته شهرت واکنش در حماس، جنبش سخنگوی به مرگ آریل شارون می گوید: »مرگ شارون پس از هشت سال کما نشانه ای ظالمان برای درسی و خدا سوی از مردم که جنایتکار این مرگ با است. است، رسانده قتل به را ما رهبران و تجربه را تاریخی لحظه ای فلسطینیان

می کنند.« )یورونیوز(

خواستار امریکا و روسیه / 2 ژنو çهمه جانبه تالش های کردن فعال تر بین المللی کنفرانس برگزاری برای تاریخ در سوریه مساله خصوص در مقرر شدند. این مطلب را وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه پس از پایان امریکا در مسکو رای زنی های روسیه و خارجه امور وزارت است. کرده اعالم کردند تاکید »طرفین که گفته روسیه روند پیشرفت اوضاع سوریه در مسیر قرار دیپلماتیک ـ و فصل سیاسی حل دارد و هر گونه تالش برای حل نظامی است.« شکست به محکوم مساله این

)ریانووستی(

والری / اوکراین هسته یی انرژی çدر اوکراین دولت مسئول مونتیان، اتحادیه روسیه، با همکاری مسائل اتحادیه های دیگر و المنافع مشترک است ممکن که کرد اعالم منطقه یی برای را دالری میلیارد ۶ وام اوکراین توسعه انرژی اتومی از بانک های انتفاعی مونتیان، گفته به کند. دریافت روسیه این توافق در جلسه کمیسیون بین دولتی اوکراین و روسیه در ماه دسمبر حاصل

شده است. )ریانووستی(

این مسأله را نباید از ذهن دور داشت که این اقدامات همزمان با عملیات علنی تخریب شخصیتی از سوی برخی از رسانه ها صورت می گرفت. صدراعظم بر این باور است که در حال حاضر بعضی از افراد، بار دیگر روش هایی را در پیش گرفته اند که طی اعتراضات پارک قزی به کار گرفته می شد. اگر ما جمعیتی که در جریانات پارک قزی، چماق به دست به سمت منزل اردوغان حرکت می کردند را به خاطر داشته

باشیم، این نگرانی را جدی قلمداد خواهیم کرد.افرادی که خواهان دموکراسی در این کشور نیستند در تالش اند تا از بروز تصنعی اختالفات بین دولت و جنبش متفاوت گروه های تنها کنند. بهره برداری گولن فتح اهلل بین تفرقه ی از تا و شرور هستند که همواره در تالش اند مسلمانان به نفع خود بهره برداری کنند. آنها نگاه می کنند تا ببینند هر یک از طرفین درگیر، چه چیزی را مورد هدف قرار داده است. سپس به حمایت از آن چیز بر می خیزند، به طوری

که اعالم می کنند که آنها »دشمن مشترکی« دارند.»دشمن این رفتن بین از محض به گروه ها این اما مشترک«، شرایط را برای رسیدن به مقاصد شوم شان آماده می بینند. آنها از قدرت از دست رفته استفاده ابزاری می کنند تا بین مسلمانان تفرقه افکنی کنند. آنها تمامیت ارضی کشور را هدف قرار داده، آشوب و تروریسم را گسترش می دهند. این موارد، جزء شرایط مطلوب برای گروه پ ک ک و دیگر

درگیری تصنعی به وجود آمده در ترکیه و وحدت »دشمن یک علیه راست و چپ جناح بین مصنوعی تهدیدی جدی می دهد. شرایط از وجود مشترک«، گواه

موجود، هزینه های دیگری نیز به همراه داشت.نیز، روزهای هفته گذشته ترکیه در است که مسلم پرمشغله ای را در دستور کار خود داشت: استعفای سه وزیر، تعدیل و ترمیم کابینه، لغو لحظه آخری عملیات جدید توسط توسعه. و عدالت حزب اعضای استعفای سارنوال، لوی رجب طیب اردوغان، صدراعظم این کشور، می گوید: »من هدف اصلی این دوسیه هستم«. بعضی از مردم با این حرف او مخالف اند و برخی موافق. موافقان بدون هیچ تعللی این حوادث را »کودتای ناکامی از جانب قوه قضائیه« توصیف

کرده اند.برای یافتن ارتباط این دوسیه با شخص اردوغان، شرایط را باید در ابعاد وسیع تری بررسی کنیم. امسال برای حزب حاکم عدالت و توسعه، اتفاقی رخ داد که در طول یازده سال اخیر بی سابقه بوده است؛ و آن ماجرای پارک قزی بود. این مسأله در ابتدا در راستای حفاظت از درختان پارک شکل گرفت اما سپس به اعتراض گسترده ی مخالفین دولت تبدیل

شد.پیام برخی نامأنوس مواجه شد. با صحنه هایی ترکیه برای به هر وسیله ای بود که آن ها این مخالفین دولت از رسیدن به خواسته ی خود متوسل خواهند شد. در میان ملتی که مردم ساالری را به شدت ارج می نهند، گروهی بود که با نادیده گرفتن اراده ی ملت، در پی کودتا و یا انقالب بود. هواداران با ائتالفی تشکیل در تردیدی هیچ که گروهی سازمان کمونیست و تروریستی حزب کارگران کردستان

)موسوم به گروه پ ک ک( نداشت.به این گروه احتماال بزرگ ترین تهدید برای کشور شمار می رفت. به دنبال اعتراضات، گام هایی صحیح و در جهت دموکراسی برداشته شد که بار دیگر موقعیت دولت را تقویت کرد. با این وجود، دیدگاه شخص اردوغان تغییر

پیدا کرده بود و قرار نبود که آن تهدید، ساده انگاشته شود.اکنون صدراعظم از هر یک از مراحل این تهدید آگاه است. الزم است که ما تنشی را که او به طور حتم به دنبال عملیات های ضد کودتا تجربه می کرده است بررسی کنیم. این عملیات بدون مشورت با شخص او، وزیر عدلیه، والی ها، سارنوال ها و حتی رییس نیروهای امنیتی صورت می گرفته

است.

هندوستان و ایاالت متحده امریکا، دو کشوری هستند که از سال های دیر به این سو روابطی دوستانه و دیپوماتیک داشته اند، روابطی که البته هر از چندگاهی در اثر برخی تحرکات دیپلوماتیک و یا هم دست اندازی برخی کشورهای دیگر نظیر پاکستان دچار اخالل شده

است.در حال حاضر نیز روابط این دو کشور چندان بر اساس روابط و حسن اعتماد متقابل استوار نیست و به نظر می رسد که دوره ای از تنش ها میان این دو کشور قدرتمند در سطح تعامالت منطقه یی و

بین المللی به وجود آمده است.این تنش در روابط پس از آن به وجود آمد که یک دیپلمات هندی در نیوریاک بازداشت شد و به همین دلیل جنجال سیاسی بین دهلی نو و واشنگتن در حال شدت گرفتن است، به گونه ای که هند در

حال انجام یک رشته اقدامات تالفی جویانه علیه امریکا است.به دنبال این اقدام مقامات امریکایی، وزیر امور خارجه هند همه کارت های شناسایی مقام های قنسول گری های امریکا در آن کشور را

باطل اعالم کرده است.همچنین، صدور همه انواع گواهی عدم سوء پیشینه برای سفارت

امریکا در هند متوقف خواهد شد.بر اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی هند نیز در حال برداشتن موانع پولیس از سرک های نزدیک به سفارت امریکا هستند. با این

امریکا درباره بازداشت معاون سرقنسول هند خودداری کرده اند. نارندرا مودی، نامزد مخالف برای احراز پست نخست وزیری هند

نیز گفت وی نیز از دیدار با هیات امریکایی خودداری کرده است.تجهیزات از امریکا که می دهند رخ حالی در تحوالت این پیچیده برای جاسوسی از سفارت هند در واشنگتن و دفتر هند در

سازمان ملل استفاده می کند. همچنین بر اساس گزارش ها، سازمان امنیت ملی امریکا در چند ماه گذشته هیات های دیپلوماتیک هند را هدف فعالیت های جاسوسی

خود قرار داده است.هیات های تلیفون خطوط از امریکا گزارش، همین پایه بر دیپلوماتیک هند شنود و از اطالعات کمپیوتری آن ها کاپی برداری

می کرد. هند از کشورهای مهم در برنامه جاسوسی امریکا است. تحوالت

اخیر موجب تیرگی روابط بین هند و امریکا شده است.رحمت اهلل بیژنپور، آگاه مسایل بین المللی، در مورد تنشی که در چند وقت اخیر در روابط این دو کشور به وجود آمده می گوید: تا هنوز عوامل و نکاتی که مناسبات دو کشور مهمی مانند ایاالت متحده امریکا و هندوستان را گرم نگاه می کرد، مسأله متخصصان هند و دیپلوماسی این کشور در حوزه تکنالوژی و... بود که برخی از مراکز و نهادهای بین المللی را که امریکا در آن نقش پررنگی می داشت،

هندی ها نیز در آنها حضور داشته اند.به گفته وی، هندوستان همیشه به دنبال این بوده که روابط بسیار دوستانه و حسنه با ایاالت متحده امریکا داشته باشد، البته مالحظه ای که هند در این مورد داشت، این بود که حوزه فعالیت پاکستانی ها و نزدیکی این کشور با امریکا و حمایتی که امریکا از این کشور دارد،

برای هند یک مقدار مشکل آفرین می شد.این آگاه مسایل بین الملل در ادامه اظهار داشت: بعدها هندوستان سیاست دیگری را روی دست گرفت که مستقیماً با ایاالت متحده امریکا مذاکره کند تا به عنوان کشور اول و دارنده نقش اول در منطقه

فعالیت های خودش را افزایش ببخشد.اما اخیراً به باور بیژنپور به نظر می رسد که هندوستان در حوزه تجاری و تعامالت بازرگانی، تابع یک سری از درخواست های امریکا نیست و می خواهد که خودش به صورت مستقالنه در سراسر جهان

به نحو دیگری برخورد کند به خصوص با کشورهایی آسیای میانه.وی می افزاید: پاکستانی ها نیز در این روند سعی می کنند که هند را به بهانه گوناگون در حوزه دیپلوماسی بی اعتبار بسازد یعنی به نحوی )به عنوان مثال داستان و ماجرای شک و گمان امریکایی ها در مورد فعالیت های دیپلومات هندی در این کشور( برخاسته از همین سیاست

است.بیژنپور البته به این عقیده است که امریکایی ها به دالیل احتیاجی که به یک رابطه حسنه با هندوستان دارند، این روابط را آرام آرام به

حال، موانع اطراف سفارت امریکا به دالیل امنیتی بر جای خود خواهند ماند.

هفته گذشته، دویانی خوبراگاد، معاون سرقنسول هند در نیویارک به اتهام تقلب برای اخذ ویزای امریکا بازداشت شد.

هند این اقدام را تحقیرآمیز اعالم کرده و آن را کامالً غیرقابل قبول دانسته است. وزارت خارجه هند نیز درباره این اقدام ها علیه امریکا

سخن گفته است. در همین حال، سیاستمداران ارشد هندی از دیدار با هیات کنگره

ساحل آرامش و تفاهم می رسانند و مشکالت و سوء تفاهمات را حل خواهند نمود.

یکی از مسایلی که به نظر بسیار حساس و حیاتی می آید، بحث انتخاب میان هندوستان و پاکستان است، دو کشوری که همین مسأله در موردشان در قضایای افغانستان نیز به نوعی صادق است، حال این سوال مطرح می شود که در صورت دست اندازی های پاکستان و البته با توجه به نیازهایی که امریکا در روابط با هندوستان به دنبال آن است، امریکا اگر بحث انتخاب مطرح شود کدام یک را انتخاب خواهد

کرد، هندوستان یا پاکستان؟رحمت اله بیژنپور در این مورد می گوید: خوب مسلماً تا هنوز پاکستان به این دلیل که شریک استراتژیک منافع منطقوی ایاالت متحده امریکا است و نیم قرن می شود که با هم رابطه دارند و البته اسراییل نیز در منطقه عالیقی دارد که توصیه اش برای امریکا حمایت پاکستان خواهد بود، بنابراین پاکستان بر هندوستان ترجیح داده خواهد

شد.و آفات سری یک بروز منبع پاکستان وی، باور به اگرچه مشکالت ناسازگار اجتماعی است و در واقع بنیادگرایی و افراط گرایی را تحریک می کند، اما به هر حال پاکستان چون در استشاره امریکا قرار دارد و با بریتانیا نیز رابطه ای بسیار حسنه دارد به گونه ای که می توان گفت »پاکستان، یک بریتانیای کوچک در منطقه است«. به این ترتیب تصور آن نمی رود که هندوستان در فرصت های زود جای پاکستان

را بگیرد.البته بیژنپور به این باور است که هندوستان نیز برخی مظاهری را در خود دارد و برخی مزایایی دارد که برای امریکا بسیار مهم است و اگر، هم هندوستان، هم چین و هم روسیه و ایران در این سمت، از

مخالفان همیشه گی باشند، زیاد برای امریکا مزیتی ندارد.اما در این میان کشور دیگری به نام افغانستان نیز وجود دارد، کشوری که اتفاقاً با هر سه کشور امریکا، پاکستان و هندوستان در رابطه است و البته عالیق مشترکی نیز دارد و این سوال مطرح می شود که تشدید روابط امریکا و هندوستان، چه تاثیری بر افغانستان خواهد

گذاشت؟بیژنپور در پاسخ به این سوال اظهار داشت: یکی از مشکالتی که تصور آن می رود تا افغانستان در سال ها و در دهه آینده با آن مواجه شود، این است که انقطاب مواضع به لحاظ سیاسی زیاد پیش خواهد رفت، به عنوان مثال هندوستان سعی بر این دارد که مناسباتش با امریکا را حفظ کند، پاکستان مشکل ساز می شود، در سوی دیگر شانگهای ممکن است آرام آرام سعی کند که نقشی کالن تر و با سیاست بازتری در افغانستان بسازد تا غرب را به چالش بکشد و به نحوی بگوید که در ده سال گذشته غربی ها در افغانستان برنامه ای نداشته اند. بنابراین احتماال وضعیت جدیدی پیش خواهد آمد و در آن صورت امریکا همچنان در

کنار پاکستان خواهد بود تا این بازی ها تداوم پیدا کند.

مشکل اصلی ترکیهفساد مالی نیستآیلین کوجامان، نویسنده و تحلیل گر ترک ـ شرق پارسی / برگردان: العربیه.نت

تروریسم:در پی حادثه 11 سپتمبر بود که یک جانبه گراهای امریکا متوجه شدند که مزیت اتحادها و همکاری های چندجانبه تا چه اندازه زیاد است. این اتحادگرایی امریکا برای مبارزه با تروریسم نیازمند تقویت روابط همکاری جویانه با متحدین شرقی و برقراری روابط با چین بود زیرا چینی ها برای مقابله جدایی با حرکات اویغورها و در مناطق سین کیانگ مترصد

فرصتی برای همراهی با امریکا بودند.همین مسأله مبارزه با تروریزم حضور امریکا را در منطقه و ایجاد ساختارهای منطقه یی تقویت کرد. نومحافظه کارها بیشتر متمرکز بر مسایل خاورمیانه بودند. با پی آمدهای حمله به عراق و افغانستان بود که امریکا را به این فکر انداخت تا جاه طلبی هایش را در عرصه های بین الملل تعدیل کند تا هزینه های کمتری را متحمل شود. به طور کلی از نظر تروریسم هم امریکا و هم روسیه و اروپا و چین با هم شریک در اهداف منطقه یی و جهانی مشترک و در عین حال متنوع هستند. امریکا تروریسم غرب آسیا و خاورمیانه طالبان و القاعده و سلفی و غیره را خطری جهانی برمی شمارد و روس ها و اروپایی ها و چینی ها نیز به نوعی با امریکا در

قبال سین کیانگ و چچن و گروه های نفوذی در اروپا در اهداف مشترک می دانند.■ چشم انداز روابط چین و امریکا

سیاست های اتحاد و حمایتی امریکا از جاپان و کشورهای موسوم به آ.سه آن به گونه ای رقم خورده است که خیزش چین را دربرداشته است. این خیزش در ابعاد سیاسی ـ امنیتی ـ اقتصادی و نظامی به گونه ای رقم خورده است که همانگونه که در سطور باال مالحظه شد و دستگاه های اطالعاتی )استخباراتی( و شورای ملی امریکا اعالم کرده اند در 2030 چین قدرت برتر اقتصادی در تمامی ابعاد محسوب شده و تفوق آن بر امریکا از هم اکنون مشهود است و لذا امریکا با در دست داشتن ابزارهایی از جمله روابط تنگاتنگ با تایوان که چینی ها مصمم بر بازپس گیری این جزیره همانند ماکائو و هنگ کنگ هستند، مسایل حقوق بشری، جدایی طلبان تبت و سین کیانگ، وارد شدن در حوزه های امنیتی مانند ادعاهای جاپان و کوریای جنوبی و چین در مسایل ارضی سنکائو )جزایر نقطه یی دیائوئو( و بسیاری از حوزه های امنیتیـ سیاسی و نظامی و اقتصادی به مهار چین بپردازند. اما این اژدهای خفته، دیگر بیدار شده است و درست است که در مذاکرات شش جانبه با کوریای شمالی و 5+1 هسته یی ایران و مسایل دیگری با امریکا هم آوردی می کند اما هنوز آن قدرت و توان کافی برای شکست سیاست های یکجانبه گرایانه امریکا را نداشته و به جای تقابل و تضاد منافع به دنبال همکاری سازنده و متقابل و رقابت با امریکا است و از طرفی خواستار روند امنیتی حفظ وضع موجود است که با ابزارهای متنوعی جلوی هژمون طلبی امریکا را با موانعی سد نماید. لذا از این روست سازمان شانگهای را با روسیه ایجاد کرده اند تا در مناطق آسیای مرکزی با

حفظ هرتلند جهانی در برابر امریکا ایستاده گی کنند.بی شک در دنیای آتی در دهه های 2030 و 2040، این چین است که در عرصه های نظامی، زمینی، هوایی، فضایی و اقتصادی و نرم افزاری و اختصاص بازارهای جهانی به خود قد علم می کند و شاید به نوعی دو قطبی منعطف دیرگی در این دهه ها رقم بخورد. سیاست چین در قبال امریکا تا آن زمان بر محور همکاری رقابت و تا اندازه ای همگرایی و به میدان آوردن کشورهای قدرتمند همانند بریک )برازیل، روسیه و افریقای جنوبی( در عرصه

بین المللی است.

استراتژی نوینایاالت متحده امریکا در شرق آسیا

و چشم انداز روابط چین و امریکااحمد منتظرانـ مرکز بین المللی مطالعات صلح )IPSC( / قسمت پایانی

ادامه در صفحه 4

موسی رفیع زاده

روابط هندو امریکا؛

میان سنگیبه نام

پاکستان

Page 7: Rahenejat daily 1703

با توجه به این که آنستزیا )بیهوشی(، تخصصی بسیار حیاتی و مهم علوم طبی در جهان است و روزانه جان هزاران فرد را از خطر مرگ در برابر وقایع و بیماری های مختلف نجات می دهد، و جامعه افغانی اطالعات کمتری در مورد این امر مهم دارند، در صدد شدیم تا معلوماتی در زمینه آنستزیا در اختیار دوستان قرار

دهیم تا از پروسه آنستزی در عملیات جراحی مطلع شوند.■ تعریف آنستزیا:

طبق تعریف جنرال آنستزیا )بیهوشی عمومی( حالتی است که فرد در آن خواب بوده و به تحریکات دردآور عکس العمل خاطر به را چیزی بیهوشی خاتمه از بعد و نمی دهد نشان نمی آورد. در این حالت حواس پنج گانه به خصوص حس المسه به طور موقت از کار می افتد. در کل جنرال آنستزیا برای وصف حالتی استفاده می شود که با تجویز داروهای بیهوشی می توان در طی عمل جراحی، بیمار را بی درد کرده و شلی عضالت ایجاد داروهای از بعضی این، بر عالوه برد. فرو خواب به و نموده آنستزی، از به خاطر آوردن رخدادهای عملیات خانه و عملیات

امسال را سپری می کنیم. گرچه هوای روزهای چله زمستان کابل، مثل سال گذشته سرد نیست اما به دنبال کاهش دما و رطوبت هوا، پوست بدن در معرض خشکی، آزردگی و ترک خوردگی قرار

می گیرد و لطافت و شادابی خود را از دست می دهد.از آنجا که در فصل پاییز و زمستان، بدن تعریق چندانی ندارد و پوست مرطوب نمی شود، خشکی آن بیشتر جلب توجه می کند حتی وسایل گرمایشی که بیشتر در قالب مرکز گرمی به کار گرفته می شود، هوای داخل مکان های بسته را بسیار خشک می کند و به از دست رفتن

آب پوست بدن منجر می شود.در چنین شرایطی بهترین راهکار کاهش اثرات ناشی از خشکی هوا، بهره گیری از روش هایی ساده و موثر برای مرطوب نگه داشتن سطح پوست، به خصوص در مناطقی است که غدد چربی کمتر در

آنها متمرکز شده و بیشتر در معرض آسیب است.داکتران جلدی می گویند، یکی از راهکارهای بسیار مهم برای مقابله با خشکی پوست در فصل سرما، کاهش دفعات استحمام و استفاده نکردن از هر نوع شوینده ای هنگام استحمام، به جز در نقاطی

است که بر اثر تعریق بوی نامطبوعی به خود گرفته است. پوست تان چرب است یا خشک؟

به آنها کمک می کند در بیماران بر روی صورت یک ماسک طول عملیات بخوابند و بعد از عملیات، به بیدار شدن بیمار کمک

می کند. حال بیاییم نگاهی به وظایف انستزیالوگ بیاندازیم.ارگان های فعالیت تنظیم و حفاظت برای انستزیالوگ عالوه به می کنند. نقش ایفای جراحی عملیات طی در حیاتی بیهوشی ناگوار در حین انستزیالوجیست ها، هر گونه حادثه این و یا دوره ریکاوری )بعد از عملیات( را به سرعت تشخیص داده

و درمان می کنند.عملیات تحت است قرار که را بیمارانی انستزیالوگ، نظر از را بیماران این و کرده ارزیابی گیرند، قرار جراحی و مغز ریوی، و قلبی اختالالت مانند زمینه یی بیماری های اعصاب، شکر، سابقه فشار خون باال و... بررسی کرده و برای هر

بیمار به طور جداگانه برنامه بیهوشی ارایه می دهد.خود آنستزیالوگ داکتر با بیمار عمل، از قبل معموالً

مالقات و می تواند سواالت خود را از او بپرسند.نوع و بیمار شرایط اساس بر آنستزیالوگ عمل اتاق در عمل جراحی، یکی از سه روش آنستزی )جنرال آنستزی، لوکال

انستزی و اسپاینال انستزی( را انتخاب می کنند.ـ لوکال انستزی )بی حسی ناحیه یی(: برای عملیات جراحی کوچک یا جراحی روی یک اندام )مثل دست یا پا و...( می توان

از این نوع بی حسی استفاده کرد.ـ اسپاینال انستزی برای اعمال جراحی: معموالً برای عملیات عملیات پا، )عملیات سینه قفسه از پایین تر در که جراحی

)دست ها و صورت( از کرم های ضدآفتاب با پوشش حفاظتی حداقل SPF( 15( استفاده شود.

دارد، خشن و زبر الیاف که لباس هایی از سرد فصول در استفاده نکنیم. پوشیدن یک لباس زیر نخی برای جلوگیری از تماس لباس های پرزدار در کودکان و حتی بزرگساالن در جلوگیری از بروز

حساسیت های پوستی و خشک شدن بیشتر پوست، بسیار موثر است.پوشیدن و دستکش پوشیدن با دست ها پوشاندن همچنین بوت های مناسب که آب در آنها نفوذ نکند، در کنار پوشاندن بینی، گونه و لب ها با یک شال گردن کرک و نرم در حفاظت از نقاط

آسیب پذیر بدن در برابر سرما بسیار مؤثر است.استحمام با آب داغ به همه افراد و به خصوص کسانی که پوست خشک دارند، توصیه نمی شود. این دسته از افراد باید حداقل استفاده را در دفعات استحمام شان داشته باشند؛ اگر هم از شوینده ای استفاده می کنند، شوینده کرم دار و غیرصابونی باشد. همچنین پس از استحمام باید قسمت های خشک بدن شان را با روغن زیتون، بادام یا روغن های

بدن دیگر چرب کنند. تغذیه به چربی پوست تان ربطی ندارد

شاید بسیاری بر این باور باشند که نوع تغذیه می تواند از خشکی پوست شان بکاهد؛ اما واقعیت آن است که ساخته شدن چربی پوست با نوع تغذیه مرتبط نیست، پس برنامه تغذیه ای خاصی در این ارتباط

وجود ندارد.

جراحی، پیشگیری می کنند.انجام اعمال جراحی در حالت عادی همراه با درد بسیار زیاد است، به همین دلیل بشر همواره به این فکر بوده که این درد را است. داده انجام را مختلفی اقدامات راه این در و برده بین از آنستزی در سال 1۸46 برای جراحی انجام شد و از آن روز به بعد به تدریج دانش بیهوشی گسترده تر شد تا امروز که انواع و اقسام

روش های بیهوشی ابداع شده و به کار می رود.■ اهداف بیهوشی:

اگر چه آنستزیا یکی از مهم ترین کارها برای از بین بردن دردهای شدید ناشی از عمل جراحی است اما تنها هدف، انجام بیهوشی نیست. جهت انجام بی دردی کامل برای اجرای عملیات جراحی، الزم است هوشیاری بیماران را کاهش داد، یعنی بیمار را به حالتی بیشتر از یک خواب عمیق، در عین حال کنترول شده

در برابر هوشیاری قرار داد.این موضوع همزمان که باعث بی دردی می شود، خاطرات تقریباً و داشت نخواهد همراه به را عملیات ناخوش آیند و بد همراه با فراموشی دقایق یا ساعت هایی است که عملیات جراحی

در حال انجام است.می کند، پیدا افزایش بیمار بیهوشی عمق وقتی طرفی از اولین از که مهم وظایف از یکی پس می شود. قطع او تنفس کنترول دارد، قرار انستزی گروپ عهده بر بیهوشی لحظات

تنفس و سیستم قلبی بیمار است.اکثر افراد فکر می کنند که انستزیالوگ صرف با قرار دادن

آن چه مسلم است پوست افراد مختلف از نظر چرب یا خشک بودن متفاوت است بنابراین ممکن است تنها برخی از افراد از خشکی پوست شان در پاییز و زمستان گله مند باشند البته همین افراد هنگام مراجعه به مناطقی که هوا مرطوب تر است، خشکی کمتری را در

پوست شان احساس می کنند.نیست. یکسان بدن مختلف نقاط در چربی ساز غدد انتشار جالب است بدانید که تراکم این غدد در مناطق مودار بدن چون سر و صورت و پشت بیشتر و در اندام های دیگر کمتر است؛ اما نکته مهم تر آن است که کودکان )پیش از سن بلوغ ( و کهنساالن بیشتر در معرض آسیب های ناشی از خشکی پوست قرار دارند؛ چون در کودکان، غدد چربی ساز هنوز فعال نشده و در افراد مسن این غدد،

فعالیت خود را از دست داده است. پوست تان را حفاظت کنید

شاید یکی از ساده ترین راهکارها برای افزایش رطوبت هوای منزل یا محل کارتان، استفاده از یک رطوبت ساز )دستگاه بخور( باشد.بیشتر مستعد را از آنجایی که خشکی هوا، پوست همچنین آسیب ناشی از تابش اشعه فرابنفش خورشید می کند، از این رو الزم است در مناطقی از بدن که در معرض تابش آفتاب قرار می گیرد

یورولوژی، عملیات نسائی و...( صورت می گیرد. در این روش داروی بی حس کننده داخل کمر تزریق می گردد و از قفسه سینه

به پایین کاماًل بی حس و بی حرکت می شود.■ نکات قابل توجه:

شما صالح به جراح و انستزیالوگ که را روشی هر 1ـ انتخاب کنند، پذیرا باشید و با آنها همکاری کنید.

اگر سینه قفسه عکس و قلب، نوار الزم، آزمایشات 2ـ توسط انستزیالوگ درخواست شده باشد، تهیه کنید.

3ـ موارد ذیل را حتماً به آنستزیالوگ بگویید:روزهای در سرماخوردگی حتی بیماری گونه هر سابقه ـ

اخیر.ـ سابقه بیماری قلبی، ریوی، شکر، فشار خون باال، بیماری

تایروئید، اختالالت خون و... .آن به که داروهایی و می کنید مصرف که ادویه جاتی ـ

حساسیت دارید.ـ سابقه بیهوشی قبلی و هر گونه حساسیت به ادویه بیهوشی

حتی در خویشاوندان.می کنید مصرف و... مخدر، مواد سیگرت، الکول، اگر ـ

حتماً با آنستزیالوگ در جریان بگذارید.تماس در و... باغبانی سم با اواخر در که صورتی در ـ

پوستی بوده اید یا مسموم شده اید، آنستزیالوگ را مطلع سازید.نکته: تمامی معلوماتی که به انستزیالوگ می دهید محرمانه

خواهد ماند!

نوشیدن آب و مایعات فراوان در فصول سرد سال مفید است. در نمی تواند نیز ویتامین ها( )مولتی غذایی مکمل های از استفاده کاهش آسیب پذیری پوست های خشک در برابر سرما کمک کننده باشد، اما مصرف میوه و سبزیجات )به خصوص میوه ها و سبزیجات حاوی ویتامین C و A( و نوشیدن آب در رژیم غذایی روزانه در تمام

فصول توصیه می شود. پوست دست و پای تان را از خاطر نبرید

نوک بینی، لب و انگشتان دست و پا آسیب پذیرترین نقاط در مقابل سرمای شدید است؛ یعنی واکنش دفاعی بدن در مقابل سرما، تنگ کردن عروق سطحی برای جلوگیری از دفع حرارت بدن از طریق پوست است و در هوای سرد، این نقاط بیشتر دچار یخ زدگی،

خشک شدن و ترک خوردن می شود.این متخصص پوست می افزاید: توصیه می شود برای حفاظت از این نقاط و جلوگیری از نرسیدن آکسیجن به انساج آنها از دستکش،

جوراب، بوت، کاله و شال گردن مناسب استفاده شود.همچنین اگر پوست دست ها و لب های فردی بسیار خشک حفظ برای مطلوب مرطوب کننده نوعی یا وازلین از باید است، رطوبت آنها استفاده کند. پاها را نیز باید روزانه با آب گرم ماساژ داد و با لیف یا کیسه حمام کامالً سایید تا پوست های خشک و مرده از روی پوست آن برداشته شود و سپس پاها را کامالً خشک کرده و به

آنها مرطوب کننده زد.چنانچه پوست پاها بسیار خشک است، پیش از خواب نیز باید به آنها وازلین یا نوعی مرطوب کننده مخصوص کف پا زده و یک جوراب روی آنها پوشیده شود، تا آن ماده طی شب کامالً به پوست

پا نفوذ کند.

انستزیالوگ برای حفاظت و تنظیم فعالیت ارگان های حیاتی در طی عملیات جراحی ایفای نقش می کنند. به عالوه این انستزیالوجیست ها، هر گونه حادثه ناگوار در حین بیهوشی و یا دوره ریکاوری )بعد از عملیات( را

به سرعت تشخیص داده و درمان می کنند.

استحمام با آب داغ به همه افراد و به خصوص کسانی که پوست خشک دارند، توصیه نمی شود. این دسته از افراد باید حداقل استفاده را در دفعات استحمام شان داشته باشند؛ اگر هم از شوینده ای استفاده می کنند، شوینده کرم دار و غیرصابونی باشد. همچنین پس از استحمام باید قسمت های خشک بدن شان را با روغن زیتون، بادام یا روغن های

بدن دیگر چرب کنند.

717

03ره

ماش

قهوه خانهسه شنبه 24 جدی 1392

14 جنوری 201413 ربیع االول 1435

تقویت در / جنسی قوای افزایش çجنسی ویتامین های B1، B2 و B3 بسیار حایز اهمیت می باشند. البته ویتامین های B5، B6، B12 نیز برای کاهش استرس الزم بدن هورمون های مقدار تنظیم و باعث )نیاسین( B3 ویتامین هستند. را خون گردش و شده عروق اتساع و موجب ساخته شدن می بخشد بهبود مصرف می شود. جنسی هورمون های نیاسین نیم ساعت قبل از فعالیت جنسی، B6 می دهد. افزایش را جنسی هیجان باعث افزایش باروری در زنان می گردد. اسپرم که مردانی در B12 ویتامین کافی ندارند، موثر است. منابع سرشار از ویتامین های B عبارت اند از نان و غالت سبوس دار، تخم مرغ، دال نخودها )نخود خشک، میوه ماهی، سویا، و...(، لوبیا و

بروکلی، گوشت کم چرب و کیله.

فعالیت و کار کردن / منفی افکار çنسبتاً زیاد، راه درمانی خوبی برای بسیاری از افرادی است که مدام درباره خود یا دیگران دست به قضاوت، پیش داوری و ارزیابی می زنند. فعالیت زیاد و حضور در جمع های سالم، فکر شما را درگیر می کند و با ایجاد خستگی فرصتی برای منفی بافی

باقی نمی گذارد. )بانکی(

ç کاهش مصرف تیل موتر / اگر باید نگذارید کنید، توقف ثانیه از 40 بیش موتر بدون حرکت کار کند. فشار پای تان را ناگهانی یا به طور مداوم روی اکسلیتر یکسان اکسلیتر فشار با و ندهید تغییر تنظیم همیشه را تایرها هوای برانید. کنید؛ به خصوص وقتی هوا سرد می شود. در سرعت پایین ای سی را روشن نکنید و شیشه را پایین بدهید، در سرعت باال شیشه موتر را بند کنید و ای سی را روشن مسافت ها برخی کنید کوشش کنید. را در حالت نیتل برانید، مثل زمانی که چراغ چهارراهی مقابل تان سرخ باشد. در تانکی تیل را خوب بسته کنید. بریک تان را اجست کنید تا در مقابل ماشین موتر

مقاومت ایجاد نکند. )جام جم(

از خام پیاز جویدن / دندان درد çدرمان های خانگی برای معالجه درد دندان است. پیاز دارای خواص ضد میکروبی و بردن بین از با و است ضدعفونی کننده درد کاهش باعث دهان میکروب های دندان، درد کاهش دیگر راه می شود. استفاده از آب نمک است. مقداری آب نمک کمی بریزید، لیوان داخل را گرم به آن اضافه کنید و دهان خود را با این محلول بشویید. پس از مدت زمان اندکی

درد شما کاهش خواهد یافت. )ایسنا(

از انستزیا چه می دانید؟

سوز سرماو پوست شما

ـــ 45 سودوکوـ

ـ 44 حل سودوکوـ

صف خرید ماری جوانا در کلرادو امریکاـ سال 2۰۱4 برای امریکایی های ساکن ایالت کلرادوی امریکا که اهل کشیدن ماری جوانا هستند، آغاز خوشی داشت. از این پس افراد باالی 2۱ سال می توانند این ماده مخدر را به طور قانونی از فروشگاه های دارای مجوز بخرند. ایالت واشنگتن نیز در نظر دارد که طی سال جاری فروش ماری جوانا را آزاد اعالم کند. پیش تر شهروندان این دو ایالت در یک نظرسنجی به قانونی کردن فروش ماری جوانا رای مثبت داده بودند. با این همه مصرف این ماده

در مالعام همچنان غیرقانونی به شمار می رود. )دویچه وله(

محمدحسین عالمی

ب(ی ت

پارسمنبع:

(

Page 8: Rahenejat daily 1703

زود قضاوت نکنکودکی وارد یک آیسکریم فروشی شد و

پشت میزی نشست.لیوان آب برایش آورد. پیشخدمت یک کودک پرسید یک آیسکریم میوه یی چند

است؟پیشخدمت پاسخ داد: 50 ِسنت.

به را در جیبش کرد و شروع دستش شمردن کرد، بعد پرسید یک آیسکریم

ساده چند است؟در همین حال تعدادی از مشتریان در

انتظار میز خالی بودند. 35 داد: پاسخ عصبانیت با پیشخدمت

سنت.و شمرد را سکه هایش دوباره کودک

گفت لطف کنید یک آیسکریم ساده!پیشخدمت آیسکریم را آورد و به دنبال

کار خود رفت.دید آنچه از بازگشت پیشخدمت وقتی حیرت کرد. آنجا در کنار ظرف خالی

آیسکریم 2 سکه 5 سنتیو 5 سکه یک سنتی گذاشته شده بود،

برای انعام پیشخدمت!)اسک دین(

پرنیان ـــــــــــــــــــ فکاهیبهادرک ــرق، ب قطع پــی در بند برقی زینه روی ساعت ها

می مانه!

پیامکعشق تو به تار و پود جانم بسته استبي روي تو درهاي جهانم بسته است

از دست تو خواهم که برآرم فریاددر پیش نگاه تو زبانم بسته است

کاریکلماتورخواب بیداری ام، لحظه های برای

خوبی دیده ام)حسین ناژفر(

سادگی همین به بازی باخت حال در وقت هر تا بزن کوچک لبخند یک بودی،

حریفت به بُردش شک کند!

افغانستان، ملی تیم دورازه بان فقیریار، منصور می خواهد یک باشگاه فوتبال در داخل کشور ایجاد کند که نخستین نهاد آموزشی در نوع خود خواهد بود. او در نظرخواهی شبکه »ان دی آر« به عنوان بازیکن سال شمال

آلمان انتخاب شده است.فقیریار، محصل رشته انجنیری اقتصادی، بود و در فوتبال آلمان اولیندبورگ چهارم لیگ در زمان، عین بازی می کرد. مسابقات جام ملت های جنوب آسیا در سال

2013 میالدی زنده گی اش را یک شبه تغییر داد.منصور فقیریار، دروازه بان تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی با تیم های نیپال و هندوستان در مسابقات ملت های جنوب آسیا در ماه سپتمبر سال 2013 چند پنالتی را دفع جا به افغانستان فوتبال تاریخ در خود از نامی و کرد گذاشت. این نخستین قهرمانی افغانستان در جام ملت های جنوب آسیا بود. در بازگشت از تیم ملی افغانستان سه روز در کابل و بسیاری نقاط دیگر افغانستان به صورت گسترده

تجلیل شد.فقیریار نه تصور می کرد که روزی برای افغانستان قهرمانی بیاورد و نه انتظار داشت که این گونه مورد استقبال مردم قرار بگیرد. او می گوید: »جالب ترین روز زندگی ام این بود که وقتی از مسابقات برگشتیم و از میدان هوایی به استدیوم غازی رفتم، مردم را در آنجا دیدم که جشن و شادی می کنند. فکر می کنم تا زمانی که بمیرم، این روز

را فراموش نمی کنم«.فقیریار برای افغان ها شادی آفرید، افغان ها نیز او را در کسب لقب »بازیکن سال شمال آلمان« کمک کردند. همین که فقیریار به عنوان یکی از نامزدان »بازیکن سال شمال آلمان« در سایت شبکه »ان دی آر« مطرح شد، این سایت در میان افغان ها دست به دست شد و آنها به فقیریار

رای دادند.فقیریار می گوید: »باید از هموطنان عزیز خود تشکر کنم که برای من رای دادند. این جایزه را افغان هایی به من داده اند که برایم رای داده اند. این جایزه برای افغان هاست«.شش ساله بود که به عنوان یک کودک مهاجر در آلمان با دیگر کودکان فوتبال می کرد. خانواده وقتی کابل را ترک کردند و در آلمان مسکون شدند، فکر نمی کردند کودک یک ساله شان روزی در جوانی به وطن برگردد و

چنین شادی بزرگی به ارمغان بیاورد.به مرور زمان، وقتی وارد مکتب شد به ورزش مورد

عالقه اش ادامه داد تا این که موفق شد وارد لیگ چهارم الندبورگ آلمان شود. اما به فوتبال به عنوان تنها حرفه

زنده گی اش ندیده است.اما است، شده بزرگ آلمان در فقیریار برنامه ریزی اش در مورد آینده بیشتر به یک افغان شباهت دارد تا یک آلمانی: »درباره آینده خود زیاد فکر نکرده ام،

دیده شود که نصیب و قسمت چیست«.عدم قاطعیت اش ناشی از واقع گرایی اوست. افراد همه اما شوند، فوتبالیست دارند دوست که زیادی اند به باشگاه ها و تیم های مطرح راه نمی یابند. فقیریار شرح می دهد: »در فوتبال آدم نمی فهمد که فردا چی می شود و

چقدر دوامدار آدم فوتبال می تواند«.یا می شود انجنیر یک آینده در ساله فقیریار 27 فوتبالیست؟ شاید هم انجنیر فوتبالیست و فراتر از آن، مربی فوتبالیست های جوان در افغانستان. فعالً هرچند اولویت اش فوتبال است، اما تصمیم دارد تحصیالت اش را در رشته

انجنیری اقتصادی در آلمان به اتمام برساند.■ خوش بینی به آینده فوتبال افغانستان

فوتبال، ورزشکاران از افغان ها گسترده استقبال ایده ای را در ذهن فقیریار خلق کرد که می خواهد آن را به واقعیت تبدیل کند: »پیروزی در افغانستان بسیار برایم خوش آیند بود. چنان احساس خوشبختی کردم و گفتم

که می خواهم به هموطنان خود کمک کنم«.اروپایی به سیستم باشگاه فقیریار می خواهد یک در افغانستان ایجاد کند تا کودکان و نوجوانان در آن به صورت روشمند آموزش ببینند. او البته خودش توانایی مالی این کار را ندارد، اما می گوید افرادی هستند که او

را در این کار همکاری می کنند.به تا می کند استفاده فرصت هر از فقیریار حاال افغانستان سفر کند. وقتی تعطیالت کریسمس در آلمان فرا رسید، او به افغانستان آمد و حامد کرزی، رییس جمهور این در نمود. مهمان چاشت غذای برای را او کشور،

مهمانی، او با کرزی در مورد فوتبال افغانستان صحبت کرد.

■ آزمایش بعدیفقیریار و تیم ملی آزمون مهمی را پیش رو دارند. امسال مسابقات قهرمانی )چلنج کپ( در مالدیف برگزار در می توانند آسیایی تیم های آن طریق از که می شود

مسابقات جام ملت های آسیا در سال 2015 راه یابند.است: خوشبین افغانستان فوتبال آینده به فقیریار »افغان ها به بسیار زودی می توانند خود را به جایی برسانند. من به آینده خود، وطن و فوتبال افغانستان بسیار خوشبینانه می بینم. این استعداد را داریم که بسیار زود بتوانیم خود را

به جایی برسانیم«.فقیریار اطمینان دارد که همه با هم با روحیه قوی قهرمانی او می گوید مسابقات حضور می یابند. این در افغانستان در مسابقات جنوب آسیا، کار دسته جمعی همه

فوتبالیست های افغان بودند.

یک زن 50 ساله امریکایی به اتهام دست داشتن در توطئه ای برای به قتل رساندن کاریکاتوریست سوئیدنی که به پیامبر اهانت کرده بود، به 10 سال زندان محکوم شد.دویچه وله گزارش داد، این زن که در سال 2009 »ِجین را خود شدن مسلمان از پس شده، بازداشت

جهادی« نامید.محکمه ای در ایالت پنسیلوانیا کالین الروز 50 ساله را به اتهام توطئه برای کشتن الرس ویلکس، کاریکاتوریست سوئیدنی، مقصر شناخته و به 10 سال زندان محکوم کرد. این کاریکاتوریست سوئیدنی در سال 2007 طرحی را از پیامبر اسالم کشیده بود که اعتراض گسترده مسلمانان در

جهان را برانگیخت.

به گفته قضات محکه امریکایی مدارک و شواهد اثبات می کنند که خانم الروز در سال 2009 در توطئه ای با هدف به قتل رساندن الرس ویلکس دست داشته است.

وی به همراه یک زن امریکایی دیگر از سوی یک اسالم گرای افراطی ساکن ایرلند برای اجرای این توطئه به کار گرفته شد. اما شش هفته بعد وی از عضویت در این گروه ایرلندی انصراف داد. سارنوالی گفته است که دلیل

این اقدام وی »ناامیدی اش از عدم آمادگی همدستانش برای مذاکره« بوده است.

کالین الروز پس از بازگشت به امریکا خود را به پولیس معرفی کرد اما خبر بازداشت وی تازه چند ماه بعد

و در پی دستگیری همدستانش در ایرلند، علنی شد. وی به جرم خود اعتراف کرده و اضافه کرده است

که دیگر نمی خواهد در عملیات جهادی شرکت کند.در کودکی زن این که پذیرفتند قضات محکمه چندین بار مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته بوده است.

اونیانگو اوباما، سرانجام اقامت قانونی ایاالت متحده امریکا را دریافت کرد. کاکای رییس جمهور امریکا از پنجاه سال پیش در امریکا زندگی می کند، مالیات پرداخت می کند و تنها یک

بار بازداشت شده است.اخراج امریکا از اوباما اونیانگو وله، دویچه گزارش به امریکا رییس جمهور اوباما، حسین بارک کاکای نمی شود. سرانجام سوم دسمبر با موافقت قاضی شهر بوستون اقامت قانونی

امریکا را دریافت کرد.اعطای با خود موافقت اعالم هنگام شاپرو لئونارد قاضی

اقامت ایاالت متحده امریکا به اونیانگو اوباما گفت که او مردی باشخصیت و همسایه ی خوب است که مالیات خود را پرداخت

می کند و شرایط الزم برای دریافت گرین کارت را دارد.اونیانگو اوباما برادر ناتنی پدر بارک حسین اوباما است که سال 19۸2 در یک سانحه رانندگی کشته شد. او در کنیا متولد تحصیل ادامه برای اوباما پدر مانند میالدی سال 1963 و شده

وارد امریکا شد.ویزای اقامت او اما سال 1970 به پایان رسید. اونیانگو اوباما از آن زمان با نادیده گرفتن قانونی که سال 1992 تصویب شد و

او را مکلف به ترک خاک امریکا می کرد، در این کشور ماند.او سال 2011 به دلیل مستی هنگام رانندگی بازداشت شد. گفته می شد که اونیانگو اوباما پس از بازداشت گفته است: »فکر از دریافت او پس اما به کاخ سفید زنگ خواهم زد.« می کنم گرین کارت آمریکا ضمن تشکر از قاضی شهر بوستون، تأکید

کرد که چنین جمله ای را نگفته است.مادر اونیانگو اوباما نیز که به صورت غیرقانونی وارد خاک امریکا شده بود، سال 2010 میالدی موفق به دریافت پناهندگی لئونارد شاپرو قاضی اوباما هم اونیانگو مادر قاضی دوسیه شد.

بود.

اعطای اقامت به کاکای اوباماپس از 5۰ سال زندگی در امریکا

۱۰ سال حبس برای دست داشتن در قتل کارتونیست توهین کننده به پیامبر اسالم

فقیریار می خواهد باشگاه فوتبال در افغانستان تاسیس کند

dfb.de :عکس

نیاگارا در منفی 37 یخ بست

آبشار نیاگارا، بلندترین آبشار جهان، در پی سرما و برف بی سابقه در امریکا و

کانادا، یخ بست.به گزارش العربیه این آبشار روزانه هزاران گردشگر را به خود جذب می کند اما این روزها به دلیل سرما و یخبندان به

منطقه ای متروکه تبدیل شده است.ایاالت مناطق برخی در هوا دمای متحده امریکا و کانادا روز سه شنبه گذشته

به 37 درجه زیر صفر رسیده است.کشور دو این در هوا سرمای توقف مکاتب، تعطیلی باعث همچنین ترانسپورت و نیز لغو بسیاری از پروازها

شده است.تصاویر یخبندان در مناطق مختلف مختلف رسانه های در کانادا، و امریکا شاهد مناطق ساکنان است. شده منتشر با سرما از آماده نبودن خود برای مقابله

این دمای هوا سخن می گویند.

ساخت ماهیچه روباتیک با قدرت 1000

برابر ماهیچه انسانانرژی ملی آزمایشگاه محققان ماهیچه یک ساخت به موفق برکلی، روباتیک شده اند که استقامت آن 1000

برابر ماهیچه های انسان است.ماهیچه این ایرنا، گزارش به روباتیک قادر است اجسامی با وزن 500

برابر وزن خود را پرتاب کند.از استفاده با مصنوعی ماهیچه این است. شده ساخته اکساید دای وانادیم اندازه و شکل این ماده انعطاف پذیر، در می کند تغییر به سرعت مختلف شرایط و همین موضوع باعث می شود که گزینه محسوب روباتیک صنعت در مناسبی

شود.برای ساخت ماهیچه روباتیک، در گرفته درنظر سیلیکونی الیه یک ابتدا می شود، سپس یک نوار ■ شکل از جنس و کروم، روی الیه اکساید دای وانادیم سیلیکونی قرار می گیرد. این نوار باریک به طور اتوماتیک شبیه به سیم پیچ می شود.

سیم پیچ زمانی که در مجاورت دما بازوی شبیه عملکردی می گیرد، قرار اطراف به را اجسام و دارد مکانیکی

پرتاب می کند.در تحقیقاتی پروژه این مدیر بازوی این مصاحبه خود گفته است که ساخته ساده طراحی یک با مکانیکی عنوان به گسترده ای کاربرد و می شود ماشین و محرک، در سیستم های مجتمع

در مقیاس میکرو دارد.دارای اکساید دای وانادیوم که است فردی به منحصر ویژگی های مصنوعی ماهیچه های ساخت زمینه در است. پرکاربرد مینیاتوری ماشین های و این ماده در دمای پایین عایق است و در دمای 152.6 فارنهایت )معادل 67 درجه سانتی گرید( مانند یک رسانا عمل می کند و جریان الکتریکی و گرمایی را از خود

عبور می دهد.زمانی که بلور وانادیوم دای اکساید ابعاد از یکی در می شود، داده حرارات منبسط دیگر بعد دو در و شده فشرده

می شود.ماهیچه این چرخش سرعت

مصنوعی، 200 هزار دور در دقیقه است.دانشگاه محققان نیز پیش چندی دوک با اتصال گرافین به یک فلم پلیمری چسبناک، موفق به ساخت یک ماهیچه مصنوعی شدند. ماهیچه روباتیک ساخته ملی آزمایشگاه محققان توسط شده ماهیچه همان تکمیل شده طرح انرژی،

مصنوعی است.نتایج کامل این تحقیقات در شماره Advanced Materials اخیر نشریه آنالین

منتشر شده است.

www.rahenejatdaily.com

[email protected]

[email protected]

facebook.com/rahenejatdaily

سید حسین عالمی بلخی صاحب امتیاز: سید حسن عالمی مدیر مسوول: امور فنی: عابد حسینتلیفون: 0752016224 ـ 0706747184

قیمت: 10 افغانی

شماره 170324 جدی 1392

14 جنوری 201413 ربیع االول 1435

حیات وحش سورئال: عکاس سوئیسی، جان ویلهلم، ترکیبی از شور و شوق خود را برای عکاسی با دوز قوی از قدرت تخیل، برای ایجاد تصاویر خارق العاده به کار برده است و نتیجه آن شاهکارهای باورنکردنی زیر شده است.

کلمه