reklame langs veg

of 4 /4
2013 INFORMASJON Bruk av reklame langs veg Reklame og trafikkfare Folder-test.indd 1 29.10.2013 12:15:41

Upload: statens-vegvesen-region-sor

Post on 10-Mar-2016

222 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Reklame langs veg

2013 INFORMASJON

Bruk av reklame langs vegReklame og trafikkfare

Folder-test.indd 1 29.10.2013 12:15:41

Page 2: Reklame langs veg

Her skal det IKKE settes opp reklameskilt!

Rundkjøring

Statens vegvesen har rett til å kreve at reklame som er trafikkfarlig eller ulovlig satt opp blir fjernet. Blir den ikke det, vil Vegvesenet selv sørge for dette.

Du må søke!Hovedregel: Du må alltid søke om lov til å sette opp reklame som retter seg mot eller er synlig for trafikantene.

Søknaden skal du sende på e-post til: [email protected] eller per post til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal Unntak: Du trenger ikke søke Statens vegvesen om lov til å sette opp reklame for egen virksom-het på bygninger der virksomheten drives.

Hva regnes som reklame?«Reklame» er alle ytringer som har til hensikt å fremme bestemte kommersielle, politiske eller ideelle interesser eller kunngjøre private meninger eller hendelser.

Eksempler på utforming er plakater, skilt, boards, tavler,master, reklameflagg, –vimpler eller seil, ballonger, bannere m.m.

Vi har fjernet reklamen din uten varsel fordi: Reklamen er plassert på offentlig veggrunn.

Reklamen var plassert på eller sammen med offentlig trafikkskilt.

«Løsfotreklame» var plassert slik at den hindret sikten eller den frie ferdselen.

Varsel om ulovlig reklame: Din reklame er satt opp uten tillatelse og må fjernes straks!

Søknad om tillatelse skal sendes: Statens vegvesen når reklamen er rettet mot riks- eller fylkesveg. Kommunen når reklamen er rettet mot kommunal veg.

..........................................................................dato

Har du spørsmål, ta kontakt med Statens vegvesen:

[email protected] eller per post til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal

Folder-test.indd 2 29.10.2013 12:15:41

Page 3: Reklame langs veg

AvkjørslerPå eller nær trafikkskiltRundkjøring Lysregulert kryss

Hva regnes ikke som reklame? Offentlige kunngjøringer Nøkterne adresseskilt Skilt som regulerer trafikken på tilstøtende privat veg Nasjonale flagg eller vimpler Vanlig reklame på kjøretøy som er i bruk kommer ikke inn under veglovens bestemmelser om reklame.

Hvordan kan reklame være trafikkfarlig?Statens vegvesen har som mål å sikre at den reklamen som settes opp ikke er trafikkfarlig.

Reklame kan være trafikkfarlig hvis den settes opp slik at den hindrer den frie sikten langs veger eller i vegkryss, eller dersom den er satt opp slik at den forveksles med trafikk-skilt og signaler.

Reklame langs vegen tiltrekker seg noe av trafikantenes oppmerksomhet. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan i verste fall føre til en alvorlig trafikkulykke.

Gangfelt

Reklame satt opp uten søknad!

Folder-test.indd 3 29.10.2013 12:15:42

Page 4: Reklame langs veg

MILJØ

MER

KET

241

Tryk

ksak

640

13-2

123

grafi

sk.s

ente

r@ve

gve

sen.

no

VEGVESEN.NO Trygt fram sammen

Forskrift om forbud om variabel reklameReklame der innholdet og budskapet skifter oftere enn en gang i døgnet er forbudt langs veger utenfor tettbygd strøk.

Andre lover som gjelder utendørs reklame Vegtrafikkloven med forskrifter Plan- og bygningsloven med kommunale vedtekter Naturvernloven Politivedtekter Markedsføringsloven

LOVER OG FORSKRIFTER Veglovens bestemmelser om reklame

Vegloven § 33«Reklameskilt eller liknande innretning må ikkje utan løyve plasserast ved offentleg veg eller plasserast slik at dei er retta mot vegtrafikken eller er synleg for dei vegfarande. Reklameskilt eller likande innretning som sy-ner namnet åt ei verksemd eller kva verksemd det er, eller som på annan måte reklamerer for verksemda, kan likevel plasserast på bygningane åt verksemda utan løyve. Finn vegstyresmakta at eit reklameskilt eller liknande innretning er trafikkfarleg, kan ho gi påbod om å fjerne dette etter regelen i fjerde ledd. Løyve kan gjevast inntil vidare eller for ei avgrensa tid dersom vegstyresmakta finn at reklameskiltet eller innretninga ikkje vil være trafikkfarleg. Som trafikkfarleg innretning reknar ein innretning som kan takast for trafikksignal, vegskilt eller vegoppmerking, eller hindre den frie sikta langs vegen, eller som kan trekkje dei vegfarande si merksemd vekk frå vegen eller trafikken. Med sikte på å unngå fare for dei vegfarande, kan departementet sette forbod mot visse slag reklameskilt og liknande innretningar og mot å sette slike skilt og innretningar på visse stader eller ved visse vegstrek-ningar. Blir reklameskilt eller liknande innretningar plassert i strid med det som er fastsett i eller med heimel i denne lova, eller blir reklameskiltet eller innretninga endra slik at desse blir i strid med lova, kan vegstyresmakta straks syte for at dei blir tekne bort, flytta etter endra. Den ansvarlege lyt då bere kostnaden, dersom han ikkje sjølv syter for å ta bort, flytte eller endre reklameskiltet eller innretninga innan ein fastsett frist. Dersom vegstyresmakta finn det naudsynt av omsyn til trafikktryggleiken, kan førehandsvarsel etter forvaltningslova unnlatast. Varsel som gjeld mange einskilde partar kan kunngjerast i eit blad som bli vanleg lese på staden. Avgjerd etter første, andre og fjerde ledd blir teken av regionveg-sjefen for riksvegar og fylkesvegar, og av kommunen for kommunale vegar».

Folder-test.indd 4 29.10.2013 12:15:43