ruimtelijk plan rosendaelsch golf

of 20 /20
RG RG Rosendaelsche Golf Ruimtelijk plan

Author: buiting-advies

Post on 23-Mar-2016

222 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ruimtelijk plan voor uitbreiding op de Rosendaelsch Golfclub

TRANSCRIPT

 • RGRGRosendaelsche GolfRuimtelijk plan

 • Deze uitgave is tot stand gekomen door Buiting Advies in opdracht van de Rosendaelsche Golfclub

  Projectleider: Ing. Ralph de Jong

  Auteurs: Ing. Elmar Prins Ing. Ralph de Jong Vormgeving: Esther Nijhuis

  Augustus 2010

  Buiting AdviesWilhelminaweg 646951 BP Dieren

  Rosendaelsche GolfRuimtelijk plan

  Rosendaelsche GolfclubApeldoornseweg 4506816 SN Arnhem

 • Inhoudsopgave

  Inleiding 5Ligging en historie Rosendaelsche Golf 7Rosendaelsche Golf anno 2010 9Rosendaelsche Golf en Natura 2000 11Ecologische waarden Rosendaelsche Golf 13Uitbreiding Rosendaelsche Golfbaan 15Rosendaelsche Golf als waardevol natuurterrein 17Ruimtelijk Plan 19

  Rosendaelsche Golf

  Ru

  imtelijk p

  lan

  Ro

  send

  aelsch

  e Go

  lfcllub

 • Ru

  imte

  lijk

  pla

  n R

  ose

  nd

  ael

  sch

  e G

  olf

  cllu

  b

 • De Rosendaelsche Golfbaan staat bekend als n van de mooiste golfbanen van Nederland. Desondanks heeft ook hier de tijd niet stil gestaan.Het ledenbestand verouderd en er is een nieuwe aanwas van jonge leden nodig om als een gezonde club voort te blijven bestaan. Daarvoor is het nood-zakelijk om aan de huidige eisen van het moderne golf te voldoen.Het realiseren van een tweetal nieuwe uitdagende holes in het bos en een professionalisering van de driving range is het plan dat daar zorg voor kan dragen.

  De Rosendaelsche Golfclub is erg trots op de landschappelijke schoonheid van haar baan en heeft ook de ecologische waarden hoog in het vaandel staan.Graag wil zij de realisatie van twee nieuwe holes dan ook combineren met het realiseren van enkele nieuwe heideterreintjes en met een heideherstel van gedegenereerde heide.Daarnaast wil de Golfclub inzetten op een ecologisch verantwoord bos en bos-randenbeheer. Dit kan de club echter alleen verantwoorden en realiseren als een gezond ledenbestand met een gezonde financile huishouding voor de toekomst kan worden gerealiseerd.Het Ruimtelijk Plan is er op gericht om zowel de vitaliteit van de Golfclub als de natuurwaarden van het bijzondere terrein te vergroten en voor de toekomst zeker te stellen.De Rosendaelsche Golfbaan is gelegen op de Veluwezoom even ten noorden

  Inleiding

  RGRuimtelijk plan Rosendaelsche Golfcllub

 • Ru

  imtelijk p

  lan

  Ro

  send

  aelsch

  e Go

  lfcllub

  Ligging en historie Rosendaelsche Golf

  De Rosendaelsche Golfbaan is gelegen op de Veluwezoom even ten noordenvan Arnhem. De Rosendaelsche Golfclub is opgericht in 1895 en daarmee n van langst bestaande golfclubs van Nederland.Deze huidige golfbaan is in 1908 aangelegd en daarmee de oudste golfbaanin Nederland!

 • Ru

  imte

  lijk

  pla

  n R

  ose

  nd

  ael

  sch

  e G

  olf

  cllu

  b

  LegendaEigendomsgrens

  0 75 150 225 30037,5

  Meters

 • De Rosendaelsche Golfbaan betreft een 18-holes golfbaan gelegen midden in de bossen van Veluwezoom.De aanwezige bossen bestaan vrijwel geheel uit Grove den, plaatselijk met ruwe berk en hebben een kruidlaag waarin blauwe bosbes beeldbepalend is.Plaatselijk zijn enkele zomereiken aanwezig. In een smalle strook bos op de Rosendaelsche Golf, gelegen midden tussen twee holes, bevindt zich een grote dassenburcht.

  Langs de bosranden en tussen de holes bevinden zich plaatselijk kleine heitjes, waar nog enkele exemplaren van stekelbrem en kruipbrem in voorkomen, en waar levendbarende hagedis zijn habitat heeft.Op veel plekken is de heide echter ook vergrast en zouden herstelmaatregelen uitgevoerd dienen te worden.

  Rosendaelsche Golf anno 2010

  Ru

  imtelijk p

  lan

  Ro

  send

  aelsch

  e Go

  lfcllub

 • Ru

  imte

  lijk

  pla

  n R

  ose

  nd

  ael

  sch

  e G

  olf

  cllu

  b

  10

 • RG

  De Rosendaelsche Golf ligt midden in Natura 2000 gebied Veluwe.Een belangrijke Natura 2000 doelstelling betreft uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van droge heiden. De wens van de Rosendaelsche Golfclub om nieuwe heide te ontwikkelen en te herstellen gaat daarmee hand in hand.En van de doelsoorten waarvoor het Natura2000 gebied Veluwe speciaal is aangewezen is de boomleeuwerik, een vogelsoort die reeds op de golfbaan broedt. Het habitat van de boomleeuwerik bestaat uit heide en stuifzandrijke gebieden met plaatselijke boomgroepen of structuurrijke bosranden. Door het realiseren van structuurrijker, grilligere bosranden in combinatie met meer openheid en herstel van heide kan het Ruimtelijk Plan een bijdrage leveren aan het behoudt van deze soort.

  Rosendaelsche Golf en Natura 2000

  Ru

  imtelijk p

  lan

  Ro

  send

  aelsch

  e Go

  lfcllub

  11

  Rosendaelsche

 • Ru

  imte

  lijk

  pla

  n R

  ose

  nd

  ael

  sch

  e G

  olf

  cllu

  b

  12

 • RG

  Ecologische waarden Rosendaelsche Golf

  De Rosendaelsche Golfbaan herbergt een waardevolle flora en fauna.Zo is sprake van een hoge dichtheid aan minder algemene vogelsoorten, zoals Boompieper en Boomleeuwerik. Op de golfbaan leeft al jaren een dassen-familie met een hoofdburcht en diverse bijburchten. De kleine heideterreintjes kennen bewoners als levendbarende hagedis, heideblauwtje en groentje.Breedbladige wespenorchis, Stekelbrem, Kruipbrem, Trekrus en Jeneverbes behoren tot de minder algemene plantensoorten. In het bos leeft een grote populatie van een zeldzaam, overdag vliegend nachtvlindertje: het bosbes-bruintje.

  Ru

  imtelijk p

  lan

  Ro

  send

  aelsch

  e Go

  lfcllub

  1

 • Legendatee

  natuur rough (heide)

  fairway

  Eigendomsgrens 0 50 100 150 200 25025

  Meters

 • RG

  De Rosendaelsche Golfclub wil de golfbaan uitbreiden met twee holes in het dennenbos in het noorden van het golfterrein. In elke hole moet een green, twee tees en een fairway aangelegd worden. Deze worden ingezaaid met een specifiek grassenmengsel. Op de rest van de hole, waaronder een ongeveer 75 meterdeel tussen tee en fairway, kan een heidevegetatie ontwikkeld worden.

  Uitbreiding Rosendaelsche Golfbaan

  1

  Ru

  imtelijk p

  lan

  Ro

  send

  aelsch

  e Go

  lfcllub

 • Realisatie van grilligebosranden met heide

  Vergraste heidenworden hersteld

  Rekening houdend met aanwezigefauna is kleinschalige heideontwikkeling

  mogelijk.

  Door verlegging tees neemt rustnabij hoofdburcht das toe

  Enkele delen fairway komenvrij voor de ontwikkeling van heide

  Legendazoekgebied heide

  Op te waarderen heide

  Nieuwe heide

  Speelveld

  Eigendomsgrens 0 50 100 150 200 25025

  Meters

 • RGTer herstel van de natuurwaarde is het wenselijk dat een deel van de agra-rische percelen uit de productie wordt genomen en wordt toegevoegd aan de oppervlakte natuur. Dit zijn vanzelfsprekend de percelen waar de ecologische potenties het hoogst zijn, de ligging aansluit op de huidige natuur en de waarde voor de landbouw. Behalve (half)natuurlijk grasland en akker wordt ook nieuw (beekbegeleidend) bos gerealiseerd. In totaal gaat het om circa 30 hectare nieuwe natuur.Rosendaelsche Golf als waardevol natuurterrein

  1

  Ru

  imtelijk p

  lan

  Ro

  send

  aelsch

  e Go

  lfcllub

 • 1RGDe Rosendaelsche Golfclub heeft de wens om het Ruimtelijk Plan uit te werken en de te verwachten effecten op de natuur te toetsen middels een Saldobenadering EHS. De verwachting is dat de realisatie van nieuwe heide, het herstel van vergraste heide en de ontwikkeling van structuurrijkere bosran-den het verlies aan grove dennenbos ruim compenseren. Deze ontwikkelingen passen bovendien ook goed binnen de Natura2000 doelstellingen, waar meer openheid en ontwikkeling en herstel van heide wordt nagestreefd. Doelsoorten als Boomleeuwerik zullen van de ontwikkelingen kunnen profiteren. Daarnaast ontstaat voor de Rosendaelsche Golfclub de wellicht voor het voort-bestaan essentile mogelijkheid om de golfbaan aan te passen naar de eisen van deze tijd. Daarmee kan de club zich verjongen en een gezonde (financile) basis leggen voor de toekomst. Een verantwoord ecologisch beheer van het gebied kan zo bovendien veilig worden gesteld.Ruimtelijk Plan

  Ru

  imtelijk p

  lan

  Ro

  send

  aelsch

  e Go

  lfcllub