thema avonden gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

of 9 /9
Zuurstof voor de stad Infomap Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Author: stad-roeselare

Post on 30-Mar-2016

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bespreking thema avonden in kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

TRANSCRIPT

 • Zuurstof voor de stadInfomap Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

 • Inhoud infomap

  De natuurlijke keuze

  Recreatie en toerisme

  Aantrekkelijk wonen

  Nieuwe moderne land- en tuinbouw

  Bruisende economie

  Veiliger verkeer in Roeselare

 • De natuurlijke keuze

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  Gebieden met potenties voor natuur & landschap

  Lokale open ruimte verbinding

  Beekvalleien als bovenlokale ecologische dragers

  Beekvalleien als lokale ecologische dragers

  Lineair groenelement als bovenlokale ecologische drager

  Lineair groenelement als lokale ecologische drager

  Vlakke groenelementen als bovenlokale ecologische drager

  Vlakke groenelementen als lokale ecologische drager

  Versterken zichtbaarheid ecologische dragers

  Uitbouw/versterken van stedelijke groenstructuur

  Waterpartijen

  Natuurontwikkeling

  Educatief centrum

  Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied

  Gebieden met potenties voor natuur & landschapDe stad wil een samenhangend netwerk aan water en groen uitbouwen, zowel binnen de stad als op het platteland. Zij vormen de ecologische dragers.

  Open ruimte verbindingDeze verbindingen zorgen voor het behoud van interessante (ver)gezichten. Bijvoorbeeld tussen Oekene en het stadsbos, ter hoogte van de ring in Beveren

  Versterken zichtbaarheid ecologische dragers Ter hoogte van de kleine ring worden de groenstructuren in combinatie met veilige dwarsverbindingen duidelijk zichtbaar gemaakt.

  BeekvalleienOok beken zijn belangrijk voor de uitbouw van het samenhangend natuurlijk netwerk van de stad. De stad wil de natuurwaarde en het uitzicht van deze beken en hun valleien verhogen door de aanplant te stimuleren. Nieuwe gebouwen worden in deze beekvalleien vermeden door zowel in de stad als op het platteland langs weerszijden een beschermingszone op te leggen. Bijvoorbeeld de Krommebeek, Duivelsbeek

  Uitbouw/versterken van stedelijke groenstructuurBestaande groenelementen worden behouden. Waar het mogelijk is worden nieuwe groenelementen aangelegd. Het is een uitdaging om bijvoorbeeld bij verdichtingsprojecten nieuwe groene rust- en ontmoetingsplaatsen te voorzien.

  Waterpartijen Door hun ecologische, structurerende, historische en waterbouwkundige waarde en hun bijdrage tot een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving worden het Grote Bassin, Kleine Bassin en andere waterpartijen behouden en waar mogelijk versterkt.

  Lineair groenelementTalrijke lineaire groenelementen doorkruisen het grondgebied van de stad. Bijvoorbeeld de oude spoorwegbedding Roeselare-Ieper die zal worden ingericht als as voor recreatief gebruik (wandelen, fietsen, ).

  NatuurontwikkelingDe Kleiputten is een gebied voor natuurontwik-keling. In dit gebied staan de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het natuurlijke milieu centraal.

  Educatief centrumHet centrum heeft als doel de verstedelijkte mens te informeren over milieu, natuur en land-bouw en hierbij het draagvlak te vergroten.

  Vlakke groenelementen De stad wenst een netwerk uit te bouwen van bestaande en nieuwe vlakke groenelementen. Deze bestaan uit kleine bosjes, parken en pleinen met telkens een verschillende oppervlakte. Deze sites worden zo kwalitatief mogelijk ingericht zodat ze aangename plaatsen worden om elkaar te ontmoeten en om te ontspannen. Verder verhogen deze plaatsen de natuurwaarde in het stadsweefsel en op het platteland. De stad engageert zich ook om vooral nieuwe vlakke groenelementen te voorzien in de dichtst bebouwde delen van de stad. Bijvoorbeeld Pastoorsbos, oude stedelijke begraafplaats, .

  Afbakening Regionaal Stedelijk GebiedDit is de scheidingslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied.

  De bestaande groene plaatsen in de stad zoals bossen en parken moeten aangename ontspanningsplaatsen zijn. De stad vult ook nieuwe locaties in voor parken en ontwikkelt het stadsbos zoals vandaag voorzien door de Vlaamse Regering.

  Verder wordt heel veel aandacht besteed aan de verschillende beken en hun valleien in de open ruimte. Waterpartijen (zoals het Kleine Bassin bijvoorbeeld) blijven behouden en worden waar mogelijk versterkt.

  De natuurlijke keuze

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

 • Recreatie en toerisme

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  Socio-cultureel knooppunt

  Recreatiepool

  Potentieel recreatieve pool

  Samenhangend recreatief netwerk

  Dynamische sportsite

  Te behouden sportsite

  Dragers toeristisch recreatief netwerk

  Zoekzone lawaaierige sporten

  Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied

  Op vlak van toerisme en ontspanning wil de stad verder een gevarieerd en mooi aanbod aanbieden. Zo wordt de stad aantrek-kelijker gemaakt, zowel voor eigen inwoners als voor de vele bezoekers. Het gaat dan onder meer over fietsroutes, hotels, sportsites, een plaats voor de jeugd, culturele infrastructuur en groenvoorziening (parken en een bos).

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  Recreatie en toerisme

  Socio-cultureel knooppuntLokale ontmoetingspunten of culturele en andere ruimten zijn belangrijk. Hier kunnen uitbreidingen per site worden onderzocht op niveau van de buurt of wijk. Een verhuis ten gevolge van nieuwe opportuniteiten is ook mogelijk. Bijvoorbeeld: culturele cluster te Beveren en ontmoetingscentrum te Zilverberg.

  RecreatiepoolRoeselare wil de huidige toeristisch-recreatieve polen als volgt versterken:HetSterreboswordtinzuidelijkerichting

  met het stadsbos uitgebreid. Zo wordt deze pool voor de stad en de regio een volwaardig recreatief gebied voor wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en zachte recreanten.

  OokhetcomplexSchierveldekanmetdeoverzijde van de R32 worden uitgebreid. Dit geeft, naast een versterking van het Expo-complexvoorbeurzen,bijkomenderuimte voor activiteiten in de open lucht. De parkeerproblemen bij piekmomenten kunnen buiten de grote ring worden opgevangen.

  DeomgevingDeSpilmethetcultureelcentrumen het stedelijk zwembad heeft op de eigen site nog mogelijkheden om verder uit te groeien.

  Deascentrum-station-Krottegembevattalrijkesocio-culturele en educatieve activiteiten. Het stimuleren van deze activiteiten ondersteunt het shoppinggebeuren in het kernwinkelgebied. Bijvoorbeeld: Huis van de Voeding in de Oude Bottelarij van de brouwerij Rodenbach.

  Potentieel recreatieve poolVerder onderzoek moet duidelijk maken of de Zwaaikom als pool voor watersport kan worden uitgebreid en/of de Kop van het Kanaal op vlak van recreatie en/of toerisme kan functioneren, met voorrang voor de economische bedrijvigheid.

  Samenhangend recreatief netwerkHet bestaande netwerk van recreatieve wandel- en fietsroutes wordt verder uitgebouwd. De voorstelling symboliseert de relaties van verschillende elementen. Bijvoorbeeld: verbinding van het Sterrebos en het Stadsbos buiten de grote ring.

  Dynamische sportsiteOnderstaande sites bevinden zich in het stedelijk gebied en hebben de nodige ontwikkelingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: sportcentrum Beveren in het kader van het masterplan Beveren.

  Te behouden sportsites De te behouden sportsites zijn sportsites die zich buiten het stedelijk gebied situeren en die worden behouden.Bijvoorbeeld: voetbalterreinen De Ruiter en krachtbalvelden te Beitem.

  Dragers toeristisch-recreatief netwerkBeekvalleien en lineaire groenelementen zijn uitgelezen bestaande netwerken voor recreatieve verbindingsassen.

  Zoekzone lawaaierige sportenHet racingcircuit zorgt voor geluidsoverlast aan de Koning Leopold III-Laan. De zone langsheen de E403 wordt aangeduid als zone waar lawaaierige sporten mogelijk zijn.

  Afbakening Regionaal Stedelijk GebiedDit is de scheidingslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied

 • Aantrekkelijk wonen

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  Hoofdkern

  Nevenkern

  Woonconcentratie met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden

  Bestaand aanbod

  Bijkomend aanbod ARSG

  Reconversieproject

  Herbestemming naar wonen

  Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied

  Roeselare wil een stad zijn waar kwalitatief wonen de regel is en dit voor alle lagen van de bevolking. Dit om startende gezinnen of jongeren terug te verwelkomen in de stad door gerichte stadsvernieuwingsprojecten. Door de vergrijzing (het ouder worden) van de bevolking gaat er een bijzondere aandacht naar aangepaste woonmogelijkheden voor senioren.

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  HoofdkernDe hoofdkern is het centrum van Roeselare, zeg maar binnen de kleine ring. Het is een plaats waar wonen verenigd wordt met diverse stedelijke functies die zowel ten dienste staan van de bevol-king als van de omgeving en de regio.

  NevenkernBeveren en Rumbeke zijn nevenkernen ten op-zichte van het centrum van Roeselare en kunnen verder uitgebouwd worden tot zelfstandige kernen met eigen voorzieningen.

  Woonconcentratie met beperkte ontwikkelingsmogelijkhedenBeitem, Rumbeke, Oekene, Zilverberg, Kapelhoek en Aardappelhoek-Tasse zijn woonconcentraties met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. De voorzieningen zoals handel, horeca, sportief-cultureel, educatie, zijn er om de noden en behoeften van de eigen bevolking op te vangen. Bedrijvigheid is toegelaten voor zover de leefbaar-heid van de woonconcentratie niet in het gedrang komt.

  Bestaand aanbodBinnen het bestaande aanbod zijn er nog mogelijk-heden voor woningbouw bv. onbebouwde percelen, zowel langs uitgeruste wegen, in goed-gekeurde verkavelingen als in binnengebieden. Door ook de langdurig leegstaande woningen terug op de woonmarkt te brengen wordt niet alleen het aanbod versterkt, maar ook de kwaliteit van de woonomgeving.

  Bijkomend aanbod ARSG (Afbakening regionaal-stedelijk gebied Roeselare)Het bijkomend aanbod voor wonen situeert zich aan de Gitsestraat (W1), Marias Linde (W2) en omgeving Izegemseaardeweg (W3). Dit wordt geraamd op 57,8 hectare.

  ReconversieprojectBedrijvensites in het stadscentrum die worden verlaten, kunnen omgevormd worden naar woonsites, bijvoorbeeld Site Noordpark, Dumont-Wyckhuyse.

  Herbestemming naar wonenVoor deze sites, nl. in de Gitsbergstraat en Hoog-leedsesteenweg wordt een omzetting naar wonen voorzien zodat hier bijkomende bouwgronden voor woningen mogelijk worden.

  Aantrekkelijk wonenMooie monumentale gebouwen met toekomst-mogelijkheden moeten beter beschermd worden. Renovatie van bestaande panden draagt hiertoe bij.

  Afbakening Regionaal Stedelijk GebiedDit is de scheidingslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied.

  Aantrekkelijk wonen

 • Bruisendeeconomie

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  Bestaand bedrijventerrein

  Bijkomend aanbod ARSG

  Kantoorcluster

  Zoekzones windmolens

  Zoekzone lokale bedrijventerreinen

  Kanaal als economische en logistieke as

  Abakening Regionaal Stedelijk Gebied

  De stad Roeselare wil een belangrijke economische rol blijven spelen in onze provincie, met behoud van de hoge werkzaamheid. De stad wenst dit te doen door nieuwe bedrijven aan te trekken en de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen te verbeteren, door een gericht bedrijventerreinmanagement en het voorzien van echte bedrijvenparken met aandacht voor groen en leefbaarheid.

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  Bruisendeeconomie

  Bestaand bedrijventerreinenBinnen het bestaand aanbod zal er een actief beleid gevoerd worden om de nog niet in gebruik genomen gronden op de markt te brengen.

  Bijkomend aanbod Onderzoek heeft uitgewezen dat bijkomende gronden nodig zijn. Bijkomende ruimte is voorzien ter hoogte van de Oostnieuwkerksesteenweg (B1 en B2), de Onledebeek (B3) en de Krommebeek (B4).

  KantoorclusterHet station en het centrum komen - naast de bestaande kantoorsites Accent en Clintonpark - in aanmerking om de vraag naar kantoren- en dienstenruimtes in te vullen.

  Zoekzone lokale bedrijventerreinenNaast het bijkomend aanbod worden zones aangeduid voor KMO-gronden. Hiervoor komen twee gebieden in aanmerking: ZL3 Hof ter Weze en ZL2 ten noorden van de Ovenstraat.

  Afbakening Regionaal Stedelijk GebiedDit is de scheidingslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied.

  Kanaal als economische en logistieke asHet Kanaal is op economisch vlak belangrijk voor Roeselare. Dit biedt ook de mogelijkheid om uit te groeien tot een logistiek platform. Tot aan de Bruanebrug worden verder bedrijven aangetrokken die gebruik maken van het kanaal voor transport.

  Zoekzones windmolensVoor de inplanting van windmolens gaat de voorkeur naar clustering langs de volgende locaties: LangsheenKanaaltussenZwaaikomenE403LangsheenE403tussengrensIzegemen

  KanaalLangsheenE403tussenKwadestraatengrens

  Ledegem

 • Nieuwe en moderne land- en tuinbouw

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  L1 gebied (dynamisch)

  L2 gebied (beperkte mogelijkheden)

  Open ruimteverbinding (beperkte mogelijkheden)

  Zone voor glastuinbouw

  Ontginningsgebied

  POVLT

  Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied

  Land- en tuinbouw zijn heel belangrijk voor Roeselare, dat gekend is als de groentetuin van West-Vlaanderen. De stad probeert zoveel mogelijk grote en aaneengesloten landbouwgronden te bewaren en deze niet te laten versnipperen.

  L1 gebied (dynamisch)Dit is overwegend landbouwgebied waar de landbouw optimaal wordt ondersteund. De bestaande land- en tuinbouwbedrijven kunnen uitbreiden via schaalvergroting, intensivering en specialisatie en nieuwe land- en tuinbouwbedrijven kunnen worden opgericht.

  L2 gebied (beperkte mogelijkheden)Voor bepaalde delen van het landbouwgebied geldt een meer terughoudende houding ten aanzien van grootschalige en sterk dynamische ontwikkelingen. Deze gebieden worden geselecteerd in functie van hun mogelijkheden voor natuur en landbouw n de geselecteerde beekvalleien, waar behoud van de open ruimte voorop staat. Hier kunnen geen nieuwe land- en tuinbouwbedrijven worden opgericht.

  Open ruimteverbinding (beperkte mogelijkheden)Deze verbindingen zorgen voor het behoud van interessante (ver)gezichten. Bijvoorbeeld tussen Oekene en het stadsbos, ter hoogte van de ring in Beveren,

  Zone voor glastuinbouw Het gebied ten westen van de stad gelegen tussen de R32, de gemeentegrens met Staden en de Groenestraat wordt geselecteerd voor specifieke glastuinbouwbedrijven. De clustering van glastuinbouwbedrijven biedt talrijke schaalvoordelen.

  Ontginningsgebied Het ontginningsgebied ter hoogte van de Moorseelsesteenweg nabij Ledegem maakt deel uit van het dynamisch landbouwgebied (L1). Na stopzetting van de ontginningen kunnen de bestaande gebouwen bestemd worden voor andere bedrijven of omgevormd worden naar agro-industrile bedrijvigheid.

  POVLT (recent gewijzigd in INAGRO - innovatief en duurzaam agrarisch ondernemen)In de omgeving van dit onderzoeks- en adviescentrum voor Land- en Tuinbouw zijn projecten die innoverend en ondersteunend zijn voor de land- en tuinbouw mogelijk. Bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe teelttechnieken.

  Afbakening Regionaal Stedelijk GebiedDit is de scheidingslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied

  Nieuwe en moderne land- en tuinbouw

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

 • Veiliger verkeer in Roeselare

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  Grote ring

  Kleine ring

  Invalsweg 1e orde

  Invalsweg 2e orde

  Zoekzone sluiten kleine ring

  Centrumparking

  Station

  Potentie centrumparking

  Bijzondere aandacht dwarsverbindingen

  Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied

  Een bereikbaar Roeselare vergt goede toegangswegen en voldoende parkeerruimte.Roeselare wil ook een verkeersveilige en leefbare stad zijn. Een belangrijke stap hierbij is het juiste verkeer op de juiste wegen brengen, zodat alle weggebruikers op een veilige manier in het verkeer kunnen begeven.

  Grote ringDe grote ring wordt uitgebouwd als verzamelweg voor het verkeer van en naar Roeselare.

  Kleine ringHet verloop van de kleine ring wordt hertekend. De kleine ring loopt niet meer langs het station maar langs de Mandellaan. Hierdoor wordt Krottegem bij het stadscentrum betrokken. Ter hoogte van het kanaal wordt onderzocht hoe de kleine ring kan worden gesloten. Invalsweg 1e ordeDe Meensesteenweg, Brugsesteenweg en Diksmuidsesteenweg zijn de hoofdinvalswegen.

  Invalsweg 2e ordeDe Hoogleedsesteenweg, Iepersestraat, Oostnieuwkerksesteenweg, Ardooisesteenweg en Rumbeeksesteenweg zijn invalswegen van de 2e orde. De Beversesteenweg wordt uitdrukkelijk niet geselecteerd als invalsweg. Dit om het doorgaand verkeer doorheen de dorpskern van Beveren af te remmen.

  Zoekzone sluiten kleine ring Er wordt onderzocht hoe de aantakking tussen de Koning Albert-I-laan en de Mandellaan zal gebeuren om de kleine ring ter hoogte van het kanaal te sluiten.

  StationHet station van Roeselare wordt meer en meer het knooppunt voor buslijnen in Midden-West-Vlaanderen. De aanleg van vrije busbanen en extrahaltevoorzieningenvormeneenessentieelonderdeel.

  CentrumparkingOm de wandelafstand tot het kernwinkelgebied zo kort mogelijk te houden, worden onderstaande parkings geselecteerd:WallenparkingCentrumparking(vroegereKBC-site)Stationsparking

  Potentie centrumparkingSite Het Leen, omgeving De Spil en Site Noordpark zijn mogelijke locaties om bijkomende parkeermogelijkheden te voorzien.

  Bijzondere aandacht dwarsverbindingenDe grote en de kleine ring zijn fysieke barrires om te dwarsen. Deze zones vereisen de nodige aandacht voor bv. fietsers en voetgangers.

  Afbakening Regionaal Stedelijk GebiedDit is de scheidingslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied.

  Veiliger verkeer in Roeselare

  Infofiche Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

 • Deze infomap bevat slechts een aantal elementen. Tot en met 19 november 2011 kan u de volledige visietekst raadplegen via www.roeselare.be , bibliotheken, infopunt stadsvernieuwing en dienst ruimtelijke planning (4e verdieping stadhuis) Botermarkt 2 - 8800 Roeselare - 051 26 23 10.