schamper 314

of 8 /8
Breng uw verkoudheid mee! Menselijke proefkonijnen aan de RUG Sedert enkele jaren (en nu al een klassieker!) lanceert het UZ bij het vallen van de eerste verkleurde bladeren haar bekende “ronselcampagne” voor proefkonijnen. Uw nieuwsgierige blik is vast wel even blijven hangen bij de oproep: “150 vrijwilligers gezocht m et een beginnende verkoudheid...” Vanaf nu worden echter geen gezonde studenten m eer besm et met het rhinovirus (eentje dat verkoudheden veroorzaakt), om dan gedurende een week in een viersterrenhotel getest te worden. Voortaan m o e t m e n z elf een virus m eebrengen als men nog aan de studie wil meewerken. Over het huidige onderzoek, met een knipoog naar het verleden, had Schamper een gesprek met Dr. Lieve Ectors. Inhoudsopgaaf In deze Schamper: Lezersbrieven over Joegoslavië en binnenlandse politiek op de ommezijde, de tweewekelijkse uitspattingen van Anus Mundi-stichter, en lid-voor-het-leven Lord Moloch H., op de eerstvolgende rech- terpagina, naast een reeks escapades over den vierentwintigsten november (en wat daar zoal komt bij kijken), ter wille van de leesbaarheid netjes in kaders, kolommen en grafieken gegoten. Verder: een babbel bij het zeepsop, of, de computergewijze neerslag van een gesprekje met de kuisvrouwen van de Blandinus, het deficiet én het overlijden van de Gentse Studenten Raad, in '85 de opvolgervan het Gentse StudentenKorps. Dossier daaag Domingo. Op de laatste dubbele pagina's gewoontegetrouw de uitgaanspagina's geheten: vaste onderdelen, als daar zijn: voorbesprekingen van nakende con- certen, de onovertroffen kalender, en film. Last but not least: een museum in het zonnetje: de stichting Jan Palfijn en haar verdiensten. Ook: peepshows, en een bezoekje aan de bakkerij onder Home Vermeylen. Echt waar. Volgende keer: misschien eindelijk Prof. Taeldeman, die tot nog toe nog niets wil loslaten, en een artikel over het Politiek en Filosofisch Konvent. Aid in het land leder jaar vindt aan de Vlaamse universiteiten STUDENT-AID plaats. Dit uit Leuven overgewaaid initiatief probeert u gedurende een week een geweten te schoppen, en uw beurs enkele franken lichter te maken. Al dit geld, dat u normalerwijs toch maar aan alcohol spendeert, wordt dan op verantwoorde wijze aan ontwikkelingshulp besteed. Dit jaar is de STUDENT-AID campagne voorzien voor maart ’94. Er wordt geen concreet land in de kijker gesteld, maar er wordt uitgegaan van het algemene thema Voedselzekerheid: er is voedsel genoeg, maar het zit op de verkeerde plaats. U voelt zich natuurlijk geroepen om dit nuttige initiatief met uw aanwezigheid te vereren. Neem daarom contact op met één van de volgende fijne personen: John Wante, Lange Violettestraat 170 - Bart Soenen, Montereystraat 41- Joyce Van Eeckhaute, Burggravenlaan 266, 9000 Gent, 09/220.65.70. Laat u niet kennen. Pétit Schamper: Waarover gaat het onderzoek eigenlijk? L.Ectors: We bestuderen nu ook patiënten die allergisch zijn. Wat we in feite de laatste 4 jaar gedaan hebben is mensen kunstmatig met het rhinovirus besmetten, om dan te kijken in welke mate zij de verkoudheid kregen en hoe doeltreffend bepaalde medicamenten hierop inspeelden. Nu in een tweede fase gaan wij onderzoeken of die medicatie, die al op de markt is voor allergische patiënten, ook werkzaam is bij natuurlijke verkoudheden. Schamper: Wat overkomt een studentje) die zich als vrijwillig(st)er aanbiedt precies? L.Ectors: Ze moeten aan 2 voor- waarden voldoen: de kandidaten moeten dus verkouden zijn en bovendien meerderjarig, dat is bij wet vastgelegd. We kijken dan of ze allergisch zijn aan de hand van een huidtest: enkele druppeltjes huidstof worden op een wonde op de arm gelegd, we wachten 20 minuutjes, en als ze allergisch zijn ziet men daar een bobbeltje verschijnen. Daarna wordt er ook in de neus gekeken om te zien of ze effectief een verkoudheid hebben. Er wordt dan een score van de symptomen opgenomen: neusvloed, neusstoppingen, niezen en er wordt bloed getrokken. Ze krijgen een symptomenkaart mee naar huis die zij elke dag ‘s morgens en ‘s avonds moeten invullen, en tegelijk moeten ze dan het medicamentje innemen. Schamper: Wie werkt er allemaal aan dit onderzoek? L.Ectors: Er zijn 4 fasen in een onderzoek vooreen nieuw geneesmiddel. Eerst wordt het medicament ontwikkeld. Dan wordt het op dieren of op cellen getest, en hierbij worden al 980 van de 1000 proeven stopgezet, omdat ze toxische nevenwerkingen vertonen. In een derde stap worden ze geprobeerd op een beperkte groep mensen, meestal uit de farmaceutische industrie zelf. Maar deze personen moeten echt alle mogelijke testen ondergaan die je je kunt inbeelden. En tenslotte komen ze bij ons. Hier werken 3 mensen: ikzelf leid het project; Luc en Bruno helpen mee. Maar in totaal zijn er 15 a 16 personen bij betrokken: zij die ons komen controleren, zij die de dossi- ers van de patiënten hebben opgesteld, zij die de zakdoekjes in zakjes hebben gestoken. Het is veel arbeidsintensiever dan je wel denkt, hoor. Daar komt bovendien een hele berg administratie bovenop. Scham per: Van wie g a a t d e z e studie uit? L.Ectors: Wij doen nooit onderzoek op eigen houtje, de vraag komt altijd uit de farmaceutische industrie. Deze keer gebeurt het in opdracht van een Belgische firm a, maar het had evengoed een Amerikaanse kunnen zijn. Hoge opkomst Schamper: Vindt u gemakkelijk genoeg vrijwilligers? L.Ectors: Ja, er is een zeer hoge opkomst onder de studenten. Het is echt geen verplichting student te zijn om zich bij ons aan te melden, maar het merendeel zijn studenten, ook uit het hoger niet- universitair onderwijs. Scham per: E r valt w el een b epaalde leeftijdscategorie op? L.Ectors: Ik heb de indruk dat de meeste studenten die hier komen tussen de 20 en 24 jaar zijn. Vooral de overgang kandidatuur-licenties dus, geen mensen die hier echt nieuw zijn. Scham per: De vergoeding die eraan gekoppeld is, is natuurlijk een lokmiddel, maar spelen er ook andere factoren mee bij de kandidaten? L.Ectors: Bij veel mensen is het een soort van idealisme. Er zijn er zelfs die komen vragen: “Mogen wij nog meedoen als wij dat hebben? Want dat medica- ment heeft geholpen...” Wat dus bewijst dat zij er ook deugd van hebben gehad. Nu het geld sowieso, maar je moet begrijpen dat als iemand een paar keer naar hier moet komen... er wordt bloed getrokken... Het is dan ook normaal dat ze daar iets voor krijgen. Al gewoon onder de vorm van verplaatsingsonkosten: sommigen komen met de auto, anderen komen bijvoorbeeld speciaal uit Oostende met de trein. Schamper: 2 jaar geleden was dat 15.000 Belgische Franken? L.Ectors: Ja, maar dat was helemaal iets anders. Die studenten werden kunstmatig verkouden gemaakt en gingen een week in een hotel binnen. Schamper: Ze werden geïsoleerd? L.Ectors: Helemaal niet! Ze mochten doen wat ze wilden: buiten gaan wandelen, enz. Maar natuurlijk niet naar de Overpoort gaan en beginnen uit- gaan ..... zodat heel de stad een verkoud- heid zou krijgen. Schamper: Dat was dus vooral om het niet naar buiten te brengen? L.Ectors: Ja, dat was de bedoeling. Maar nu zijn het natuurlijke verkoudheden. Dat zie je dikwijls, een koppeltje dat afkomt: “Ik ben begonnen en nu heeft zij het ook!” Zij veel plezier en ik heel moe Schamper: Hoe reageren de stu- denten op het onderzoek zelf? L.Ectors: De studenten geneeskunde kennen die produkten en zij weten dus dat die ongevaarlijk zijn. Maar er wordt natuurlijk in het begin van het onderzoek een gefundeerde uitleg gegeven. En verder heb ik de indruk dat het nogal snel gaat,... kwestie van vrienden en vrien- dinnen die samen op kot zitten.Er wordt hier niet met gevaarlijke produkten gewerkt. Schamper: Hebt u doorheen de jaren nooit problemen gehad? L.Ectors: Nee, problemen zijn er nooit geweest, omdat het geen zware me- dicamenten zijn, dus zonder zware bijwerkingen. En wat er verder gebeurd is? Ja, dat ze veel plezier gemaakt hebben in de hotelperiode en dat ik heel moe was. Maar ernstige ongelukken kunnen nooit voorvallen. Schamper: Tonen de studenten tijdens het onderzoek ook interesse voor wat er gebeurt? L.Ectors: Sommigen kennen hun eigen bloedgroep niet en vragen daar dan naar, en anderen vragen om terzelfdertijd een HlV-test af te nemen. Schamper: Bent u tevreden over de voorbije projecten? L.Ectors: Jazeker! Maarikhechtvooral belang aan een goed onderzoek, niet of het produkt daarna succes kent op de markt. Ik heb ook veel plezier beleefd met de studenten en veel nieuwe mensen leren kennen. Ook belangrijk is dat ik door het onderzoek enkele internationale namen heb leren kennen; er is een buitenlandse interesse. Zij die zich hierbij aangesproken voelen om aan een volgend onderzoek mee te werken (als proefpersoon), zijn zeer welkom. Zij kunnen best de ad valvas berichtjes volgen, waarop dit zal worden meegedeeld. Mak

Author: schamper

Post on 08-Apr-2016

236 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

3 december 1993

TRANSCRIPT

 • Breng uw verkoudheid mee!Menselijke proefkonijnen aan de RUG

  S e d e rt e n k e le ja re n (e n n u a l e e n k la s s ie k e r!) la n c e e rt h e t U Z b ij h e t va lle n van

  d e e e r s te v e r k le u r d e b la d e r e n h a a r b e k e n d e r o n s e lc a m p a g n e v o o r

  p ro e fk o n ijn e n . U w n ie u w s g ie r ig e b lik is v a s t w e l e v e n b lijv e n h a n g e n b ij d e

  o p ro e p : 150 v r ijw illig e rs g e z o c h t m e t e e n b e g in n e n d e v e rk o u d h e id ... V a n a f n u

  w o rd e n e c h te r g e e n g e z o n d e s tu d e n te n m e e r b e s m e t m e t h e t rh in o v iru s (e e n tje

  d a t v e rk o u d h e d e n v e r o o r z a a k t ) , o m d a n g e d u r e n d e e e n w e e k in e e n

  v ie rs te rre n h o te l g e te s t te w o rd e n . V o o rta a n m o e t m e n z e l f e e n v iru s m e e b re n g e n

  a ls m e n n o g a a n d e s tu d ie w il m e e w e rk e n . O v e r h e t h u id ig e o n d e rz o e k , m e t e e n

  k n ip o o g n a a r h e t v e rle d e n , h a d S c h a m p e r e e n g e s p re k m e t D r. L ie v e E c to rs .

  Inhoudsopgaaf

  In deze Schamper:

  L e z e rs b rie v e n o v e r J o e g o s la v i en

  b in n e n la n d s e p o litie k op de o m m e z ijd e ,

  de tw e e w e k e lijk s e u itsp a tting en van A n u s

  M und i-s tich te r, en lid -vo o r-h e t- le ve n Lord

  M o loch H., op de e e rs tv o lg e n d e re c h -

  te rp a g in a , na as t een ree ks e s c a p a d e s

  ove r den v ie re n tw in tig s te n n o v e m b e r (en

  w a t d a a r zoa l ko m t bij k ijken ), te r w ille van

  d e le e s b a a r h e id n e t je s in k a d e rs ,

  ko lo m m e n en g ra fie ke n g e go te n .

  V erd e r: ee n ba b b e l bij he t ze e p so p ,

  of, de co m p u te rg e w ijz e n e e rs la g van een

  g e s p re k je m e t de k u isv ro u w e n v a n de

  B la nd inu s , he t d e fic ie t n he t o ve rlijd e n

  van de G e n ts e S tu d e n te n R aad , in '85 de

  o p v o lg e rv a n he t G e n tse S tud en ten K orp s .

  D o ss ie r d a a a g D o m in g o .

  O p d e la a ts te d u b b e le p a g in a 's

  g e w o o n te g e tro u w d e u itg a a n s p a g in a 's

  g e h e te n : v a s te o n d e rd e le n , a ls d a a r zijn :

  v o o rb e s p re k in g e n v a n n a k e n d e c o n -

  ce rten , de o n o ve rtro ffe n ka lender, en film .

  Last bu t no t least: een m u se u m in he t

  zo n ne tje : de s tich tin g Jan P a lfijn en ha a r

  ve rd ie n s te n . O ok: p e e p sh o w s , en een

  b e zo e k je aa n de b a kke rij o n d e r H o m e

  V e rm e y len . E ch t w aar.

  V o lg e n d e kee r: m is s c h ie n e in d e lijk

  Prof. T ae lde m an , d ie to t no g to e nog n ie ts

  w il lo s la ten , en een a rtike l o v e r he t P o litie k

  en F ilo so fisch K o n ven t.

  Aid in het land

  le d e r ja a r v in d t a a n d e V la a m s e

  u n ive rs ite ite n S T U D E N T -A ID p laa ts . D it

  u it L e uve n o v e rg e w a a id in itia tie f p ro b e e rt

  u g e d u re n d e een w e e k ee n g e w e te n te

  sch o pp en , en uw be u rs en ke le fra n ke n

  lic h te r te m a k e n . A l d it g e ld , d a t u

  n o rm a le rw ijs to c h m a a r a a n a lc o h o l

  spe nd ee rt, w o rd t da n op v e ra n tw o o rd e

  w ijze aan o n tw ik k e lin g s h u lp be s teed . Dit

  ja a r is d e S T U D E N T -A ID c a m p a g n e

  vo o rz ien v o o r m a a rt 94 . E r w o rd t geen

  co n cree t land in d e k ijke r g e s te ld , m a a r e r

  w o rd t u itg e g a a n v a n he t a lg e m e n e th e m a

  V o e d se lzeke rhe id : e r is v o e d s e l g e n o e g ,

  m a a r h e t z it o p de v e rk e e rd e p la a ts . U

  vo e lt z ich n a tu u r lijk g e ro e p e n o m d it

  nu ttige in itia tie f m e t u w a a n w e z ig h e id te

  ve re ren . N eem d a a ro m c o n ta c t o p m e t

  n van de v o lg e n d e fijn e p e rso n e n : Jo h n

  W ante , La nge V io le tte s tra a t 170 - B art

  S oenen , M o n te re ys tra a t 4 1 - J o y c e Van

  E eckhau te , B u rg g ra ve n la a n 26 6 , 9 0 0 0

  G en t, 09 /2 2 0 .6 5 .7 0 . La a t u n ie t ken ne n .

  P tit

  S c h a m p e r : W a a r o v e r g a a t h e t

  o n d e rz o e k e ig e n lijk ?

  L .E c to rs : W e b e s tu d e re n nu o o k

  p a ti n te n d ie a lle rg isch zijn . W a t w e in

  fe ite de la a ts te 4 ja a r g e d a a n h e b b e n is

  m e n s e n ku n s tm a tig m e t he t rh in o v iru s

  b e sm e tte n , o m da n te k ijken in w e lk e

  m a te z ij de ve rk o u d h e id k re g e n en ho e

  d o e ltre ffe n d b e p a a ld e m e d ic a m e n te n

  h ie ro p in sp e e ld e n . N u in ee n tw e e d e fa se

  g a a n w ij o n d e rz o e k e n o f d ie m ed ica tie ,

  d ie a l o p de m a rk t is v o o r a lle rg isch e

  p a ti n te n , oo k w e rk z a a m is bij n a tu u rlijke

  v e rk o u d h e d e n .

  S c h a m p e r : W a t o v e r k o m t e e n

  s tu d e n tje ) d ie z ic h a ls v r ijw illig (s t)e r

  a a n b ie d t p re c ie s ?

  L .E c to rs : Z e m o e te n a a n 2 v o o r -

  w a a rd e n v o ld o e n : de ka n d id a te n m o e te n

  d u s v e r k o u d e n z i jn e n b o v e n d ie n

  m e e rd e rja r ig , d a t is bij w e t va s tg e le g d .

  W e k ijken da n o f ze a lle rg is c h z ijn aan de

  hand van ee n h u id te s t: e n k e le d ru p p e ltje s

  h u id s to f w o rd e n o p een w o n d e op de a rm

  g e le g d , w e w a c h te n 2 0 m in u u tje s , en a ls

  z e a lle rg is c h z ijn z ie t m e n d a a r ee n

  b o b b e ltje v e rs c h ijn e n . D a a rn a w o rd t e r

  o o k in de n e u s g e k e k e n om te z ie n o f ze

  e ffe c tie f ee n v e rk o u d h e id h e b b e n . E r

  w o rd t da n een sc o re van de s y m p to m e n

  o p g e n o m e n : n e usv loed , n e u ss top p in ge n ,

  n ieze n en e r w o rd t b lo e d g e tro kke n . Z e

  krijgen een s y m p to m e n k a a rt m e e n a a r

  hu is d ie zij e lk e da g s m o rg e n s en s

  a v o n d s m o e te n in v u lle n , e n te g e li jk

  m o e te n z e d a n h e t m e d ic a m e n t je

  in n e m e n .

  S c h a m p e r: W ie w e rk t e r a lle m a a l

  a a n d it o n d e rz o e k ?

  L .E c to rs : E r z ijn 4 fa s e n in e e n

  o n d e rz o e k v o o re e n n ie u w ge ne e sm id d e l.

  E e rs t w o rd t he t m e d ic a m e n t o n tw ikke ld .

  D an w o rd t he t op d ie re n o f o p ce llen

  g e te s t, en h ie rb ij w o rd e n al 9 8 0 va n de

  1 0 0 0 p ro e v e n s to p g e z e t, o m d a t z e

  to x is c h e n e v e n w e rk in g e n ve rto n e n . In

  een d e rd e s ta p w o rd e n z e g e p ro b e e rd op

  ee n b e p e rk te g ro e p m e n se n , m e e s ta l uit

  d e fa rm a c e u tis c h e in d u s tr ie ze lf. M a a r

  de ze pe rso n e n m o e te n e ch t a lle m og e lijke

  te s te n o n d e rg a a n d ie je je kun t in b e e ld e n .

  En te n s lo tte kom e n ze bij ons. H ie r w e rke n

  3 m e n sen : ikze lf le id he t p ro jec t; Lu c en

  B ru n o he lp e n m ee. M a a r in to ta a l z ijn e r

  15 a 16 p e rso n e n bij b e tro kke n : z ij d ie

  o n s kom e n co n tro le re n , z ij d ie d e d o s s i-

  e rs v a n d e p a ti n te n h e b b e n o p g e s te ld ,

  z ij d ie de z a k d o e k je s in z a k je s he b b e n

  g e s to ke n . H e t is ve e l a rb e id s in te n s ie v e r

  d a n je w e l d e n k t, h o o r. D a a r k o m t

  b o v e n d ie n een h e le be rg a d m in is tra tie

  b o ve n o p .

  S c h a m p e r: Van w ie g a a t d e z e s tu d ie

  u it?

  L .E c to rs : W ij d o e n n o o it o n d e rz o e k

  o p e ig e n hou tje , de v ra a g ko m t a ltijd u it

  d e fa rm a c e u tis c h e in d u s trie . D e ze ke e r

  g e b e u rt he t in o p d ra c h t v a n ee n B e lg isch e

  f irm a , m a a r h e t h a d e v e n g o e d e e n

  A m e rik a a n s e ku n n e n zijn .

  Hoge opkomst

  S c h a m p e r : V in d t u g e m a k k e l i jk

  g e n o e g v r ijw illig e rs ?

  L .E c to rs : Ja , e r is ee n z e e r h o g e

  o p k o m s t o n d e r de s tu d e n te n . H e t is e ch t

  g e en ve rp lic h tin g s tu d e n t te z ijn o m z ich

  bij o n s aan te m e ld e n , m a a r he t m e re n d e e l

  z ijn s tu d e n te n , o o k u it he t h o g e r n ie t-

  u n iv e rs ita ir o n d e rw ijs .

  S c h a m p e r: E r v a lt w e l e e n b e p a a ld e

  le e ft ijd s c a te g o r ie o p ?

  L .E c to rs : Ik he b d e in d ru k d a t de

  m e e s te s tu d e n te n d ie h ie r kom e n tu sse n

  d e 2 0 en 2 4 ja a r z ijn . V oo ra l d e o v e rg a n g

  ka n d id a tu u r- lic e n tie s dus, g e e n m e n se n

  d ie h ie r e ch t n ie u w zijn .

  S c h a m p e r: D e v e rg o e d in g d ie e ra a n

  g e k o p p e ld is , is n a t u u r l i j k e e n

  lo k m id d e l, m a a r s p e le n e r o o k a n d e re

  fa c to re n m e e b ij d e k a n d id a te n ?

  L .E c to rs : B ij ve e l m e n se n is he t een

  so o rt van id e a lism e . E r z ijn e r ze lfs d ie

  k o m e n v ra g e n : M o g e n w ij nog m e e d o e n

  a ls w ij da t h e b b e n ? W a n t d a t m e d ic a -

  m e n t he e ft g e h o lp e n ... W a t du s b e w ijs t

  d a t zij e r o o k d e u g d v a n h e b b e n ge ha d .

  N u h e t g e ld s o w ie s o , m a a r je m o e t

  b e g rijp e n da t a ls ie m a n d ee n p a a r ke e r

  n a a r h ie r m o e t ko m e n ... e r w o rd t b loed

  g e tro kke n ... H e t is dan o o k n o rm a a l da t

  z e d a a r ie ts v o o r k rijgen . A l g e w o o n o n d e r

  d e v o rm v a n v e rp la a ts in g s o n k o s te n :

  so m m ig e n k o m e n m e t de au to , a n d e re n

  kom e n b ijvo o rb e e ld spe c ia a l u it O o s te n d e

  m e t d e tre in .

  S c h a m p e r: 2 ja a r g e le d e n w as d a t

  1 5 .0 0 0 B e lg is c h e F ra n k e n ?

  L .E c to rs : Ja , m a a r d a t w a s h e le m a a l

  ie ts a n d e rs . D ie s tu d e n te n w e rd e n

  ku n s tm a tig ve rko u d e n ge m a a k t en g ing en

  ee n w e e k in ee n ho te l b inn en .

  S c h a m p e r: Z e w e rd e n g e s o le e rd ?

  L .E c to rs : H e le m a a l n ie t! Z e m o ch te n

  d o e n w a t z e w i ld e n : b u ite n g a a n

  w a n d e le n , enz. M a a r n a tu u rlijk n ie t n a a r

  d e O v e rp o o r t g a a n en b e g in n e n u it-

  g a a n ..... z o d a t hee l de s ta d ee n v e rk o u d -

  he id z o u krijgen .

  S c h a m p e r: D a t w as d u s v o o ra l o m

  h e t n ie t n a a r b u ite n te b re n g e n ?

  L .E c to rs : Ja , da t w a s de b e d o e lin g .

  M a a r nu zijn he t n a tuu rlijke ve rko u d h e d e n .

  D a t z ie je d ik w ijls , e e n k o p p e lt je da t

  a fko m t: Ik ben b e g o n n e n en nu he e ft zij

  he t o o k !

  Zij veel plezier en ik heel moe

  S c h a m p e r: H o e re a g e re n d e s tu -

  d e n te n o p h e t o n d e rz o e k z e lf?

  L .E c to rs : D e s tu d e n te n g e n e e s k u n d e

  k e n n e n d ie p ro d u k te n en z ij w e te n du s

  d a t d ie o n g e v a a r lijk z ijn . M a a r e r w o rd t

  n a tu u rlijk in he t b e g in v a n he t o n d e rz o e k

  e e n g e fu n d e e rd e u itle g g e g e v e n . En

  v e rd e r he b ik de in d ru k d a t he t noga l sne l

  g a a t,... kw e s tie va n v rie n d e n en v r ie n -

  d in n e n d ie s a m e n o p ko t z it te n .E r w o rd t

  h ie r n ie t m e t g e v a a r l i jk e p ro d u k te n

  g e w e rk t.

  S c h a m p e r: H e b t u d o o rh e e n d e

  ja re n n o o it p ro b le m e n g e h a d ?

  L .E c to rs : N ee, p ro b le m e n z ijn e r noo it

  g e w e e s t, o m d a t he t g e en z w a re m e -

  d ic a m e n te n z ijn , d u s z o n d e r z w a re

  b ijw e rk in g e n . En w a t e r v e rd e r g e b e u rd

  is? Ja , d a t z e ve e l p le z ie r g e m a a k t hebben

  in d e h o te lp e rio d e en d a t ik hee l m oe

  w a s . M a a r e rn s tig e o n g e lu k k e n kun ne n

  n o o it v o o rva lle n .

  S c h a m p e r: T o n e n d e s tu d e n te n

  tijd e n s h e t o n d e rz o e k o o k in te re s s e

  v o o r w a t e r g e b e u rt?

  L .E c to rs : S o m m ig e n k e n n e n hu n

  e ig e n b lo e d g ro e p n ie t en v ra g e n d a a r

  d a n n a a r , e n a n d e r e n v r a g e n o m

  te rz e lfd e rtijd een H lV -te s t a f te nem en .

  S c h a m p e r: B e n t u te v re d e n o v e r

  d e v o o rb ije p ro je c te n ?

  L .E cto rs : Jaze ke r! M a a r ik h e c h tv o o ra l

  b e la n g aa n ee n g o ed o n d e rzo e k , n ie t o f

  he t p ro d u k t d a a rn a s u c c e s ken t op de

  m ark t. Ik he b o o k ve e l p le z ie r b e le e fd m e t

  de s tu d e n te n en ve e l n ie u w e m e n sen

  le ren ken ne n . O o k b e la n g rijk is d a t ik

  d o o r he t o n d e rz o e k e n ke le in te rn a tio n a le

  n a m e n h e b le re n k e n n e n ; e r is ee n

  b u ite n la n d s e in te resse .

  Z ij d ie z ic h h ie rb ij a a n g e s p ro k e n

  v o e le n o m a a n e e n v o lg e n d o n d e rz o e k

  m e e te w e rk e n (a ls p ro e fp e rs o o n ), z ijn

  z e e r w e lk o m . Z ij k u n n e n b e s t d e a d

  v a lv a s b e r ic h tje s vo lge n , w a a ro p d it

  z a l w o rd e n m e e g e d e e ld .

  M ak

 • H e t B e l g i s c h l i b e r a l i s m e

  e n d e h o n g e r in d e w e r e l d

  O p d in s d a g 16 n o v e m b e r 1993 om 20

  uur, kw a m m ijn h e e r G u y V e rh o fs ta d t in

  de g e b o u w e n va n d e G e n ts e fa c u lte it

  van de re ch te n en op u itn o d ig in g van het

  LVSV, sp re k e n o v e r de s o c ia a l-e c o n o -

  m isch e p la n n in g in B e lg i va n d a a g . Na

  z ijn u ite e n z e ttin g v a n ru im ee n uur, w a s

  e r g e le g e n h e id to t he t s te lle n v a n v rag en .

  H e t to e v a l w ild e da t, n ie tte g e n s ta a n d e

  o n z e h a n d e n v o o rtd u re n d de h o o g te in

  g in g e n , he t w o o rd on s n ie t w e rd v e rle e n d .

  U it d e a m p e re n k e le tie n ta lle n to e h o o rd e rs

  kw a m e n b lijk b a a r e n ke l LV S V -ers aan

  he t w o o rd m e t o n s c h u ld ig e v ra a g je s om

  nog w a t m e e r to e lic h tin g . E en e n ke le

  ke e r k lo n k e r ee n w a t k r it is ch e s tem , aan

  w ie na n v ra a g d e m ic ro re e d s w e rd

  o n tn o m e n . D e tijd is nu e e n m a a l bepe rk t.

  W e v o o rz ie n o n ze b e k n o p te w e e rg a v e

  van h e t d e m a g o g is c h b e to o g da n oo k

  van e n k e le (w e lis w a a r d o o r u ze lf nog

  aan te vu lle n ) b e d e n k in g e n .

  D e lib e ra le n , a ld u s V e rh o fs ta d t ,

  e rk e n n e n he t in te rn a tio n a a l k a ra k te r van

  de c ris is : de w e lv a a rt m o e t h e rv e rd e e ld

  w o rd e n . D e o p lo s s in g m o e t g e z o c h t

  w o rden .in e c o n o m is c h e g ro e i, en za l ee n

  m u ta tie v e rg e n d ie no g w e l 10 o f 20 ja a r

  kan du ren . D e b a rr i re s tu s s e n d e g ro te

  e c o n o m is c h e b lo k k e n m o e te n v e r -

  dw ijn en . M a a r d g ro te rem o p de w e lva a rt

  is he t p ro te c tio n ism e , a ld u s V e rh o fs ta d t:

  85 pet. v a n d e e c o n o m is c h e re la tie s z ijn

  v e ra n k e rd a a n re g le m e n te n , m .a .w .:

  b e s m e t d o o r s ta a ts in m e n g in g .

  E e rs t e n k e le o p m e rk in g e n . V e rh o f-

  s ta d t v e ro o rd e e lt s ta a ts in m e n g in g in de

  e co n o m ie . H ij v e rg e e t d a a rb ij b lijkb a a r

  d a t s ta a ts in m e n g in g b e te ke n t: in sp ra a k

  v a n d e s ta a t in de e co n o m ie . En de s taa t,

  d a t z ijn w ij ze lf, o f n ie t so m s ? D e ne g a tie ve

  kan te n v a n d e s ta a ts in m e n g in g (m .a .w .

  v a n d e d e m o c r a t ie ) w o r d e n d o o r

  V e rh o fs ta d t o p g e k lo p t, en hij h e e ft he t

  o v e r h e t p ro fita r ia a t v a n s y n d ic a te n ,

  m u tu a lite ite n e n w e rk lo z e n . W o n d e r

  g e n o e g p le it V e rh o fs ta d t o o k v o o r he t

  b e h o u d v a n de m o n a rch ie , al b lijve n z ijn

  a rg u m e n te n w a t d a t be tre ft in he t ijle

  z w e v e n (m a a r b lijk b a a r m o e t m en hem

  n ie t u itle g g e n w a a r A b ra h a m d e m o s te rd

  h a a lde ). O v e r de o ve rw e g e n d p o s itie ve

  ka n te n v a n d e s ta a ts in m e n g in g g e en

  w o o rd : V e rh o fs ta d t v e rte lt n ie t ho e he t

  p ro te c tio n is m e o n s (to t nog to e ) v r ijw a a rt

  v a n de h o n g e r en de m ise rie z o a ls d ie

  w o e k e rt in d e b id o n v ille s v a n de U S A ,

  w a a r ta llo z e n a ls en ig a lte rn a tie f v o o r de

  h o n g e rd o o d , de o n d e rw e re ld h e b b e n .(...)

  Z ie k te v e rz e k e r in g , o n d e rw ijs , v e rvo e r,

  p e n s io e n e n : V e rh o fs ta d t w il he t a lle m a a l

  p r iva tise re n en d e v e rb ru ik e r re ch ts tre e ks

  en p e rs o o n lijk v o o r de ko s te n e rva n la ten

  o p d ra a ie n . B o v e n d ie n w il h ij h e t o o k

  ve rp lich te n . V e rh o fs ta d t b e s e ft b lijk b a a r

  n ie t d a t e lk e g e b ru ik e r z o d o e n d e z e e r

  rijk za l m o e te n zijn . O f s tu u rt hij m issch ie n

  aa n op he t in s ta lle re n v a n k w a lita tie f

  v e rs c h ille n d e so o rte n van de ze d ie n s te n ?

  D e g e lijke s c h o le n en k lin ie ke n v o o r de

  rijken , o p p a s c e n tra en o p la p v e rp le g in g

  v o o r de a rm e n . E en g o ed p e n s io e n v o o r

  w e lv a re n d e h a n d e la re n en de h o n g e r-

  d o o d v o o r w e rk lo z e n . H o e d a n o o k :

  V e rh o fs ta d t w e rp t a lle s te g ra b b e l in de

  v rije m arkt: he t leven is te koop. S om m igen

  h e b b e n de s m a a k a l te p a kken : a rm e n

  v e rk o p e n hu n n ie ren aan r ijke lu izen , en

  de lib e ra a l z ie t d a a r n ie t e e n s g ra te n in.

  (Z ie de s tr ijd d ie p ro f. H u g o va n den

  E nd e n d a a r m o m e n te e l te g e n v o e rt in

  he t d a g b la d D e M o rg e n ) K o rto m : de

  e n k e le m isb ru ike n (d ie e r a ltijd zu llen

  z ijn ) , v o rm e n v o o r V e rh o fs ta d t e e n

  v o ld o e n d e red en om de h e le d e m o c ra tie

  o p te d o e ke n .

  V re e m d g e n o e g s la a g t d e z e d e m a -

  g o og e r in z ijn m a a tre g e le n zo v o o r te

  s te lle n a ls o f ze de d e m o c ra tie ten g o e d e

  ko m e n . D e b u rge rs , z e g t V e rh o fs ta d t,

  k r i jg e n m e e r in s p r a a k : z e m o e te n

  re c h ts tre e k s de m in is te rs enz. ku n n e n

  v e rk ie z e n . W e z ie n he t a l g e b e u re n : ee rs t

  w o rd e n w e g e n fa n tilis e e rd en g e n d o c -

  trin e e rd , en v e rv o lg e n s k r ijgen w e de

  m ach t. M en k ie s t z ijn p re s id e n t zo a ls

  m en w a s p o e d e rs k iest. G e e n id e o lo g ie n

  o f a rg u m e n te n m eer, a lle e n no g s lo g a n s .

  W ie b e s c h ik t o v e r he t ka p itaa l, b e sch ik t

  o v e r de p ro p a g a n d a m a c h in e en v e rw e rft

  n a a s t de e c o n o m is c h e o o k de p o lit ie ke

  m a ch t. N ie ts s ta a t he m nog in d e w e g om ,

  om he t eve n w a t, aa n om he t eve n w e lk e

  p rijs , op z ijn m a rk t te b re n g e n . W ie n ie t

  heeft, n ie t leeft. In de ko rts te ke ren he bb en

  w e ee n n ie u w e H itler.

  V e rd e r k la ag t V e rh o fs tad t de B e lg isch e

  n e g a tie v e e c o n o m is c h e g ro e i v a n -1 ,7 a

  -1 ,8 pet aan . B lijk b a a r is hij d o o f v o o r de

  re su lta te n v a n de ra p p o rte n v a n de C lu b

  Van R o m e . D e b e p e rk th e id v a n on ze

  g ro n d s to ffe n , de s c h a d e aa n he t m ilieu

  en d ie s m e e r w o rd e n g e w o o n g e n e g e e rd .

  V e rh o fs ta d t b lijft p le ite n v o o r nog m e e r

  e c o n o m is c h e g ro e i, te rw ijl h e t a lla n g

  v a s ts ta a t d a t p re c ie s d e o v e rp ro d u k tie

  o n z e o n d e rg a n g b e te ke n t.

  V re e m d g e n o e g b e n u t hij ze lfs he t

  he te h a n g ijz e r v a n d e o ve rh e id s s c h u ld

  v a n t ie n d u iz e n d m ilja rd fra n k (nvdr. d ie hij

  o v e r ig e n s z e lf m e e v e ro o rz a a k te tijd e n s

  z ijn re g e rin g s c o a litie s m e t de C V P ) o f

  137 pet. v a n he t BNP, d ie d rin g e n d m o e t

  De strijdkreet van de strij-dende partijen in Bosni:

  Hoe korter men leeft, hoe langer men dood is

  D e J o e g o s la v is c h e b u rg e ro o r lo g

  h o u d t al z o n tw e e ja a r en ee n ha lf aan.

  M e t m e e r d a n 3 m il jo e n m e n s e n

  v e rm o o rd . E en z e e r c yn isch p o lit ie k spe l

  van m a c h t en e x tre m is m e v e rw o e s tte he t

  leven v a n m iljo e n e n m e n s e n d ie vee l

  lie ve r op c a f z o u d e n g a an o m s livo v itch

  te d rin ke n en s c h a a k te sp e le n dan e lk a a r

  u it te m o o rd e n .

  F o ru m v o o r V r e d e s a c t ie (F V A ) ,

  B u rg e rd ie n s t v o o r de J e u g d (B D J) en

  V r ijw illig e In te rn a tio n a le A c tie (V IA ) z ijn

  o n a fh a n k e lijk e en p lu ra lis tis c h e v re d e s -

  o f v r ijw illig e rs g ro e p e n d ie z ich a l een

  t ijd je in ze tte n v o o r e x -J o e g o s la v i . D e

  a c tiv ite ite n r ic h te n z ic h v o o ra l o p de

  b u rg e ro o r lo g e n in K ro a ti en B o sn i ,

  m a a r o o k a n d e re la n d e n ko m e n aa n bod.

  E n ke le v o o rb e e ld e n v a n v o o rb ije en

  g e p la n d e a c tiv ite ite n :

  1) P r o je c te n in J o e g o s la v is c h e

  v lu c h te lin g e n k a m p e n

  V IA en B D J z e n d e n s in d s ap ril p e rm a -

  ne n t v r ijw illig (s t)e rs n a a r e x -J o e g o s la v i

  o f a n d e re la n d e n v o o r e n te rta in m e n t van

  k in d e re n en jo n g e re n in d e v lu c h te -

  lin g e n k a m p e n . A ls b u ite n s ta a n d e r kan je

  de tra u m a s v a n d e ze v lu c h te lin g e n z e k e r

  n ie t ve rlic h te n . J e kan w e l p ro b e re n de

  F u ck y o u r m othe r, fa the r, b ro the r, s is -

  te r ! -s c h re e u w e n d e , e lk a a r de s c h e d e l

  in s la a n d e , m a a r z e e r a a n h a n k e lijk e en

  v a a k g ra p p ig e k in d e re n a f te m a tte n zo d a t

  d e s tre ss bij hun v e rm o e id e en g e tra u -

  m a tis e e rd e o u d e rs ie tw a t m in d e r z w a a r

  w o rd t. V e rd e r z ijn e r o o k v r ijw illig (s t)e rs -

  ka m p e n v o o r h e ro p b o u w van g e b o u w e n

  in ve ilig e g e b ie d e n .

  2 ) S te u n a a n p lu r a l is t is c h e e n

  o b je c tie v e p e rs in e x -J o e g o s la v i .D e

  m e e s te m e d ia v e rs p re id e n d e a b s u rd s te

  in g e d ijk t w o rd e n . D itte rw ijl ie d e re e n w e e t

  d a t k a p ita a lk ra c h tig e n e r a lle be la n g bij

  h e b b e n om d ie o v e rh e id s s c h u ld in s tan d

  te ho u d e n , w a n t v ia de b a n ke n ve rh u re n

  d e rijken hun k a p ita le n aa n de s ta a t (en

  n o g m a a ls : de s taa t, d a t z ijn w ij, bu rg e rs )

  - k a p ita le n d ie w ij e in d e lo o s m o e te n

  a flo sse n . Tonee l op he t to n ee l.

  D e fa illis s e m e n te n m o e te n n a tu u rlijk

  o o k w o rd e n b e n u t in he t be toog . M a a r

  V e rh o fs ta d t ve rte lt h e le m a a l n ie t da t ze

  d e re s u lta n te z ijn v a n he t v rij spe l v a n he t

  k a p ita a l da t a lla n g m u ltin a tio n a a l a g e e rt

  e n m o b ie l g e n o e g is o m z ic h te

  ve rp la a ts e n n a a r d ie s tre ke n w a a r de

  lo o n k o s te n he t g e rin g s te z ijn , d .w .z.: w a a r

  d e a rb e id e rs g e e n s o c ia le z e k e rh e id

  g e n ie te n : g e e n m u tu a lite ite n , g e e n

  p e n s io e n s re c h t, g e e n o n d e rw ijs in fra -

  s truk tuu r. M .a .w .: d e v r ije m a rk t h e e ft

  a lle e n nog w e rk v o o r s la ve n , en w ie geen

  s la a f w il z ijn , va lt u it de boo t, rech t in de

  d o od . O p de ko o p to e is de v r ije m a rk t zo

  b lind d a t ze n ie t e e n s s tils ta a t bij de vra a g

  w ie h a a r p ro d u k te n za l b lijve n kop en .

  V e rh o fs ta d t w il o o k d e d ru k k in g s -

  g ro e p e n w e g : d ie g ro e p e n d ie o p k o m e n

  v o o r g e d e e ld e b e la n g e n , d .w .z .: v o o r

  in tr in s ie ke w a a rd e n . H e t a lte rn a tie f e c h te r

  is de a b s o lu te ze g e v a n de ru ilw a a rde ,

  he t ka p ita a l o m w ille van he t kap itaa l, de

  g ro e i o m w ille v a n d e g ro e i, d e w ild e w e t

  v a n v ra a g en a a n b o d m e t de b o ven

  g e s c h e ts te s c h r ijn e n d e g e v o lg e n v a n -

  d ien .

  H oe , m ijn h e e r V e rh o fs tad t, va lt ve rd e r

  de lib e ra le d o e ls te llin g van he t v e rs te rk e n

  van d e e ige n , B e lg is c h e e co n o m ie te

  r i jm e n m e t d e in te rn a t io n a le re c h t -

  va a rd ig h e id ? O p de w e re ld m a rk t za l in

  e n h a te l i jk s te p ro p a g a n d a . E n k e le

  k ra n te n , ra d io s en t.v .-s ta tio n s he b b e n

  nog ee n e tn isch o n z u iv e re re d a c tie en

  p r o b e r e n o b je c t ie v e in fo r m a t ie e n

  h u lp a a n v ra g e n te v e rs p re id e n . H e t w e rk

  v o o r jo u rn a lis te n is hee l z w a a r v a n w e g e

  he t g e b re k aan w e rk en p e rm a n e n t ge va a r

  v a n a r t il le r ie - en s n ip e rs k i -vuu r. De

  W e rk g ro e p v o o r de B a lka n s te u n t de ze

  m e d ia m e t m a te riaa l en in fo rm atie . E nke le

  p lu ra lis tis c h e m e d ia k re g e n d it ja a r de

  v r e d e s p lu im v a n h e t F o ru m v o o r

  V re d e s a c tie .

  3) C u ltu re le m a n ife s ta tie s i.v.m . ex-

  J o e g o s la v i . D e B a lka n is a lle s b e h a lv e

  s le c h ts e lle n d e en o o rlo g : Le m ys t re

  d e s vo ix B u lg a re s bv. o f f ilm s zo a ls T im e

  o f th e G y p s ie s v a n E m ir K u s tr itc h a .

  Ie m a n d d ie bij de p in ke n w a s om de

  z e v e n film s te z ie n d ie be g in o k to b e r d o o r

  D e A n d e re F ilm ve rto o n d w e rd e n in

  S tu d io S ko o p w e e t d a t de J o e g o s la v is c h e

  film hee l w a t te b ie d e n hee ft. In ja n u a r i za l

  d e W e rk g ro e p v o o r d e B a lk a n w a a r-

  s c h ijn lijk w e l e n k e le f ilm s g e ve n in de

  B la n d ijn .

  4 ) In fo d a g e n o v e r e x -J o e g o s la v i m et

  d ia re e k s e n , v id e o s, en sp e c ia le le s s e n -

  p a kke tte n in sc h o le n en je u g d h u iz e n .

  5) P o lit ie ke a c tie s n a a r de V la a m se ,

  B e lg isch e , E u ro p e s e re g e rin g e n toe . D e

  W e rk g ro e p v o o r d e B a lka n w e rk t o f w il

  h ie rb ij s a m e n w e rk e n m e t a n d e re p lu ra -

  lis tisch e o rg a n is a tie s in V la a n d e re n , e x -

  J o e g o s la v i en a n d e re E u ro p e s e land en .

  S u n s o k re t bv. is ee n K ro a tis c h e o rg a -

  n isa tie d ie de v r ijw illig (s t)e rs k a m p e n in

  K ro a t i e n B o s n i o rg a n is e e r t . H e t

  N e d e r la n d s e P re s s N o w h o u d t z ic h

  s p e c if ie k b e z ig m e t s te u n a a n d e

  o n a fh a n k e lijk e m e d ia in e x -J o e g o s la v i .

  M e e r in fo r m a t ie ? T w e e c o n ta c t -

  a d re s s e n in G en t:: S p a rre s tra a t 34 G en t,

  te l: 0 9 /2 2 6 .6 2 .4 2 , en W ille m T e lls tra a t 14

  G e n t.

  een v rijh a n d e ls s y s te e m d ie g e n e d ie o v e r

  de b e s te p ro d u c tie c a p a c ite it b e s c h ik t,

  ve rk o p e n , en d it s te e d s ten ko s te v a n d e

  rest. G e e n land , g e en k a p ita a lg ro e p kan

  z ich v e rr ijke n a ls da t n ie t ten ko s te van

  a n d e re g ro e p e n gaa t. H e t w ild e lib e ra -

  lism e p le it m .a .w . v o o r de e c o n o m is c h e

  o o rlo g - ee n o o rlo g w a a rv a n d e s la c h t-

  o ffe rs n ie t m in d e r d o od z ijn dan d e ze n d ie

  va lle n op he t s la g ve ld ; a lle e n is de a fs ta n d

  tu sse n ro o fm o o rd e n a a r en s la ch to ffe r h ie r

  w a t g ro te r. S lo g a n s te g e n s lo g a n s dan

  m a a r: H o n g e r is e e n a a n s la g , g e e n

  te g e n s la g .

  Is a b e l D e R o uck , W im C h ris tiae ns ,

  J a n B a u w e n s , A la in M e rcka e rt, G u id o

  van A cke re , K o e n van D o o re n , T h o m a s

  Selis , B a rb a ra G era rd , P e te r van de n

  B erg h , N ic o D h a m e rs , P h ilip p e Van-

  s te e n k is te , W im O o s te r l in c k , E r ic

  M ie lan ts , W im Tytgat, S o p h ie D e W aele,

  D ie te r R o e ls trae te , D o m in iq u e S o e n e n s ,

  P a tr ic k L a u re y s , Jo a c h im van M e irve n n e ,

  J rg e n D e W ispe lae re , V in cen t D e Loore ,

  K o e n D e ta ve rn ie r, 17.11. 93.

  (O n d e rg e te k e n d e n s tu d e re n , o p e e n

  u itz o n d e r in g na , w ijs b e g e e rte a a n d e

  U n iv e rs ite it G en t).

  ColofonS c h a m p e r is h e t k r it is c h e en o n -

  a fh a n k e l i jk e s tu d e n te n b la d v a n d e

  U n iv e rs ite it G en t. D e re d a c tie b e s ta a t u it

  v r ijw illig e rs en ko m t e lk e d in s d a g sa m e n

  o m 19u op v o lg e n d ad res :

  S c h a m p e r-re d a c tie

  S tu d e n te n h u is D e B rug

  S t.-P ie te rs n ie u w s tra a t 45

  9 0 0 0 G e n t

  0 9 /2 6 4 .7 0 .8 7

  Le ze rsb rie ve n z ijn w e lk o m , lie fs t ree ds

  op d iske tte . N a a m lo o s is p ru lle n m a n d .

  V e rm e ld o o k s tu d ie r ic h t in g , ja a r en

  ko n ta k ta d re s . O p g ro n d ig g e m o tiv e e rd

  v e r z o e k la te n w i j u w n a a m w e g .

  L e z e rs b r ie v e n d ie n e n b e tre k k in g te

  h e b b e n op de s tu d e n te n p ro b le m a tie k en

  de R U G in he t a lg e m e e n o f a rtik e ls in

  S c h a m p e r in he t b ijzonde r. D e re d a c tie

  b e h o u d t z ich he t rech t v o o r om in g e -

  z o n d e n s tu kke n v e rk o rt w e e r te g e v e n , o f

  om te c h n is c h e red e n e n n ie t te p la a tse n .

  H o o fd re d a c tie : T ob ia s D e P e s s e m ie r

  E in d re d a c tie : W im O o s te r lin c k

  R ed a c tie : V e e rle B e irn a e rt, S te f

  C o o n e , S te ve n D e B o ck , C h ris De

  B re m m e , S a m s o n D e P esse m ie r,

  V e e rle D e vo s , L ie s b e th E lse v ie rs , E rik

  H u ls b o s c h , K e n n y K ne ch t, Jo a n

  L e sse lie rs , P e te r M ae s , E ric M ie lan ts ,

  W im O o s te rlin c k , Tom P in tens, F ra n c is

  P uyp e , D ie te r R o e ls tra e te , N ico la s

  S e v e re y n s , C h ris te l S ta lp ae rt, N ico

  V a n d e n a b e e le , P e te r Van den B roe ck ,

  G u y Van La e re , M a lik W e yn s , F r d ric

  W ille

  A g e n d a : N ico V a n d e n a b e e le

  L ay o u t : T ob ias De P e sse m ie r, P e te r

  Van de n B roe ck

  Foto 's : C isse P uype , T ob ias D e

  P essem ie r, a rc h ie f R U G , F2

  P u b lic ite it: S te f C o o n e (0 9 /2 3 3 .2 6 .7 6 )

  V e ra n tw o o rd e lijk U itg eve r: N ico

  V a n d e nab ee le , W a te rs tra a t 66 , 8 7 3 0

  B e e rn e m .

  D r u k k e r i j : G off, M a ria k e rk e

  O p la g e : 5 0 0 0 e x e m p la re n , g ra tis

  v e rs p re id in a lle fa c u lte ite n , re s to s en

  h o m e s van de R U G e n t

 • De Moloch Roert Zich Heden!

  Lessen in m odernism eH et ve rm a g d e rh a lve n ie t ve rb a z e n , zu lk s v o o r te s te lle n . W a n t w a t kan zo w a a r

  z o n n e k la a r w o rd e n a a n g e h a a ld a ls e v e n z o v e le h a n d e ls m e rk e n v a n p o s tm o d e rn e en

  p o s tm o d e rn is tisch g e d a n e k u ltu u rp ro d u k te n v ra a g ik u, a n d e rs da n he t p r im a a t va n de

  v o rm en d e d a a ru it m e t lo g is c h e n o o d z a k e lijk h e id re s u lte re n d e in f la t ie v a n

  b e te k e n is in h o u d e n z o a ls d ie in k u ltu u rp ro d u k te n v a n d e m o d e rn e d a n w e l

  m o d e rn is tisch e of, nu ik e ra an de nk , p re m o d e rn e da n w e l p re m o d e rn is tis c h e e ra

  s te e va s t d o o r he t o p p e rv la k van de s le c h ts a ls va n se k u n d a ire im p o rta n tie g e ld e n d e

  vo rm w e rden g e su g g e re e rd , a n d e rs da n d e re c y c la g e s tra te g ie d ie de sc h a th o u d e rs

  van on s ku ltu ree l p a trim o n iu m n o d e h e b b e n u itg e d o k te rd m o e te n w a n t nu m e t w re e d

  b e zw e te leden oog in oo g m e t he t o m n ip re s e n te b e se f va n e in d ig h e id en u itp u ttin g d ie

  de re vo lu tio na ire k re a tiv ite it, o o it zo o n o n tb e e rlijk v o o r de to e k o m s t en he t w e l en

  w e d e rva re n van ee n ku ituu r, d ie in he t s p o o r van he t s tru k tu ra lis m e en aa n d e z e scho o l

  s ch a tp lich tig e d e k o n s tru k tie , be id e n filo s o fis c h e z in s b e g o o c h e lin g e n d ie o n s d e e is

  na a r he t kw a lita tie ve o n d e rs c h e id tu sse n s tru k tu re n he b b e n a fg e le e rd , he t m u se u m ,

  w a a rlijk ja , to t een g ra tu ite ko lla g e h e rsche p t, w a a rin d e S ix tijn se kap e l al eve n

  o n g e s tra ft a ls b e h a n g p a p ie r f ig u re e r t in e e n d o o r G u illa u m e B ijl u itg e k ie n d e

  B o b b e ja a n la n d p a s tic h e , en de pa s tiche , bij w ijze van , d e u r in hu is , he t h o g e w o o rd da t

  ik zo w a t a lra s ve rg a t, he t k ra ch te n ce n tru m w a a rro n d de d e s a k ra liz e re n d e sp ira a l van

  he t a le a to ire p o s tm o d e rn e k o m b in a tie d e n k e n w e n te lt, en ik h o e f h ie r m a a r de

  he rin n e rin g aan A b u la fia s p e rm u ta tie s van ja w h e h op te ha le n om a lle m o n d e n van

  h e rke n n e n d e ve rb a z in g open te d o en va llen , d e o b s e s s ie in he t a lg e m e e n v o o r he t

  p a n fo rm a lis tis c h e o f p a n fo rm a lis e re n d e z o e k e n en s p e u re n n a a r s tru k tu re n en

  s p ie le re ie n z o n d e r m eer, d e ze d w a n g m a tig e re fle x d ie ko n te x te n te n ta m in e e r t a ls

  kos t he t d u u r , de b ru g g e n tu s s e n sp re k e n en m e ta s p re k e n o p b la a s t, sp re k e n o v e r

  d y n a m ite e rt en ken n is v e rb ie d t w a n t ke n n is over, in fo rm a tie k o n fis k e e rt en te n s lo tte ,

  m a a r n ie t a ls he kken s lu ite r, ge ld t da n n ie t a ls k ind va n de re ke n in g en te l u it je w ins t,

  de to ta le in te r te k s tu a lite it d ie m en a ls to ta lita ir g e d e k re te e rd to rs e n m o e t ?, de

  p a n te x tu a lise rin g van de re a ite it om he t k ind m e te e n m a a r een n a a m te ge ve n , en h a a r

  red uk tie to t een a f te lezen te k s t v o o r en n a a rg e la n g de m e d ia d ie z ic h z e lf a fle z e n en

  sp ie g e le n , z ic h z e lf le zen en u it h o o fd e v a n hun to t lo u te re v o rm e n ta a l k o rtg e w ie k te

  in h o u d n ie ts a n d e rs te re c ite ren h e b b e n da n hun e ige n inho ud , d it w il z e g g e n hun

  e ige n le eg te w a n t lo u te re vo rm z o a ls c o n fe r in fra ?, hoe a n d e rs d e ze m a rk te te

  ka ra k te rise re n , a n d e rs dan bo e ke n o v e r bo e ke n w a re n e r a l en w e rd e n al, v o o rz ie n in

  de p ro fe tie n v a n de k o ffie d ik k ijk e r b a rth e s en p ro m o v e e rd e n v a n e e n s to ta a l

  g e m a rg in a lis e e rd e w a n t se k u n d a ire le k tu u r te r in le id in g , a fro n d in g , b e g e le id in g , zo a ls

  jo y c e s f in n e g a n s w a ke he t s ta rts c h o t b le e k v o o r een e x e g e tis c h e m a a ls tro o m d ie de

  m a rk t in d e h a n d e n v a n he t im m e r e xp a n d e re n d e k o m m e n ta re n k o rp s d re e f, v a n w a a r

  s e k u n d a ire lite ra rite it o f tw e e d e g ra a d s a n a lfa b e tis m e , to t lite ra tu u r an s ich , een

  e vo lu tie d ie k r is ta llise e rd e in de tr io m fto c h t van he t b o e k o v e r bo e ke n w a a rin de

  p e rs o n a g e s sp ra ke n bij m o n d e en g ra tie van de b u ik s p re k e n d e b ib lio th e e k , de na am

  v a n de roos van de a u te u r d ie z ic h z e lf in ee n d a a ro p v o lg e n d e k ra c h tto e r a ls th e s a u r ie r

  o n tm a ske rd e , in z ijn v r ije tijd o p ko lla g e s be trap t, en m u z ie k o v e r m u z ie k w a s e r al w a n t

  hoe an d e rs n a a r X e n n a k is lu is te re n dan d o o r de pa rtitu re n te lezen a ls e ve n z o v e le

  th e o re m a s van G d e l o v e r m e th o d e s en ca lcu li, a ls de re su lta n te van ee n p ro c e s da t

  d o o r d o b b e ls te n e n , k ip p e b e n e n w o rd t b e s lis t o f w a a r m en de rech te rug v a n d e z e o f

  g e n e lo g a ritm e n /a lg o ritm e n , o o k ee n p e rm u ta tie , te g e n legt, z o n d e r d a t de m u z ie k d ie

  lig t aan d e h o rizo n w a a r d it p ro ce s n a a r to e lijk t te s lin g e re n a ls n u tte lo o s in z ijn

  vo rm e n ta a l k reu n t, zo a le a to ir is d e sb e tre ffe n d p ro ce s da t d e m u z ie k e r z e lf n ie t ech t

  m e e r to e d o e t, en a rc h ite k tu u r o v e r a rch itek tuu r, m en o n d e rn e m e e e n d e r w e lk e

  pe lg rim s to ch t n a a r e e n d e r w e lk e b o u w w e rf d ie de u rb a n is te n , in d ie se n g ro s s e n ze it,

  in de ha rten van on ze s te d e n h e b b e n a a n g e le g d om v a s t te k o m e n s te lle n da t d e d a a r

  v e rr ijze n d e fa n to m e n z ich v lo tte r la ten le zen da n b e w o n e n , z ich e e rd e r een p a lim p s e s t

  v o o r de g e s c h ie d e n is v a n de b o u w k u n s t la ten he ten da n ee n m a c h in e a v iv re , z o a ls

  Ie co rb u s ie r z ich in ee n o n b e w a a k t re a lp o lit ik m o m e n t lie t on tva lle n , en is e r dan nu to ch

  u ite in de lijk , op de ta fe ls s ta a n te d a n se n de to e te rs en be lle n , te le v is ie o v e r te le v is ie

  o f hoe an d e rs de sc h a a m te lo z e e g o tr ip v a n v la a n d e re n s m e e s t o v e rs c h a tte m e d ia -

  e ve n e m e n t m org en m a a n d a g te o m s c h rijv e n dan ee n ko rte kan o n va n he t p o s tm o d e rn e

  zijn, op he t m ed ium da n nog d a t z ich bij u itm u n tin g en u its te k h e e ft w e te n te p ro file re n

  a ls p la tfo rm bij u its te k en u itn e m e n d h e id v a n de in he t e e rs te de e l van d e ze z in

  o p g e so m d e ko llek tie k a ra k te ris tie k e n d ie o n s in s taa t s te lle n een k u ltu u ru itin g a ls

  zod a n ig te id en tifice ren , te le v is ie o v e r te le v is ie , a ls o f m en n a a r de k ijkka s t z e lf k ijk t en

  n ie t na a r w a t z ij ve ro n d e rs te ld w o rd t te re p re se n te re n , w a n t de m o g e lijk h e id to t

  re p rese n ta tie d ie fu n d a m e n te e l h ie ro p n e e rk o m t d a t ee n te k e n een b e te k e n is kod ee rt,

  w o rd t d o o rh e t m e ch a n is m e van d e ze fa n ta s m a g o ris c h e u iting im m e rs ze lf o n d e rg ra ve n ,

  ee n m e ch a n ism e da t te le v is ie in al z ijn z in ko n s titu e e rt, ee n m e c h a n is m e d a t de

  m oge lijkhe id d e te rm in e e rt ee n o n d e rs c h e id te m ake n tu s s e n d e fik tie v a n d e v o o rs te llin g

  en de m a te ri le rea lite it v a n te k e n en b e te ke n a a r, w e d e n ke n h ie rb ij in he t b ijz o n d e r

  aan de n ie u w s le ze r o f z ijn te k s t o f z ijn w e e rb e ric h t, m a a r h ie r nu ju is t va n z ijn b e te k e n is

  w o rd t a fg esne de n , z in lo o s w o rd t w a n t he t n o o d z a k e lijk e o n d e rs c h e id tu s s e n f ik tie van

  de vo o rs te llin g en re a lite it v a n d e re g is tra tie z e lf o n d e rm ijn t, z ic h z e lf e r b o v e n d ie n nog

  om roe m t en z ich re c h te n s d e z e b a a n b re k e n d e ro e p in g o n ze o n v o o rw a a rd e lijk e

  in s te m m in g to e v e rm a g te e ig e n e n - en d a n w o rd t h e t a n t i- in te rp u n k t ie o f

  a n tiv o e g w o o rd e n ,a s y n d e tis c h e ,p ro je k tv a n o n d e rg e te k e n d e a lm a a r m e te e n ve rs le te n

  v o o r een a k t van lip p e n d ie n s t aan he t a d re s v a n p a te r lu c v e rs te y le n s s u k s e s n u m m e r

  d ie e ch te r h o p e lo o s p o ly s y n d e tis c h ra a ska lle n d .

  N een m a a r ! H e e ft m en d it W illia m F a u lk n e r o o it ve rw e te n ?

  m s tis la v fjo d o ro v its j ra s k o ln ik o v

  24 NOVEM BERN e t a ls v o rig ja a r tro k o p 2 4 n o v e m b e r w e e r e e n m e u te s tu d e n te n ten s tr ijd e

  v o o r v e rd ra a g z a a m h e id e n d e m o c ra tie . R o n d 9 u u r v e rz a m e ld e h e t g ro s van d e

  s tu d e n te n z ic h re e d s o p d e V rijd a g s m a rk t. D e la n g s la p e rs v e rz a m e ld e n a a n d e

  B la n d ijn . R o n d 10 u u r v o e g d e n d e z e g ro e p e n z ic h s a m e n . D e o p k o m s t w as

  v e rb a z e n d h o o g . R u w g e s c h a t z o n 3 5 0 0 s tu d e n te n . D e o rg a n is a tie k o n te v re d e n

  z ijn .

  D e d e m o n s tra tie had e c h te r ve e l w e g

  va n e e n v e n d e tta te g e n V la a n d e re n s

  e ig e n e x tre e m -re c h ts e pa rtij, he t V la a m s

  B lo k . B e p a a ld e g ro e p e r in g e n (R o d e

  J e u g d , B lo k b u s te r ,. . .) m is b ru ik te n de

  b e to g in g a ls p la tfo rm om e ig e n id e e n te

  ve rs p re id e n d ie n ie t o n m id d e llijk s trook te n

  m e t d e b e d o e lin g v a n de o p to ch t. Ten

  o n re c h te n a tu u rlijk , a a n g e z ie n z ij bu iten

  d e o rg a n is a t ie s to n d e n . S lo g a n s a ls

  V la a m s B lo k ro t o p g e tu ig e n d u id e lijk

  va n ee n g e b re k aa n v e rd ra a g z a a m h e id

  (a lh o e w e l v a n d e g e v is e e rd e n h e tze lfd e

  g e z e g d kan w o rd e n ). O p v a lle n d w a s da t

  d it ne t d e z e lfd e g ro e p e r in g e n z ijn a ls

  d ie g e n e d ie z o h a rd n e k k ig w e ig e re n om

  he t w o o rd te v e rle n e n aa n d e ze an ti-

  d e m o c ra te n ! Is d a t dan d e m o c ra tie ?

  Gezamelijke actie

  O p v a lle n d o o k w a s de a a n w e z ig h e id

  van e n ke le A B V V -v la g g e n . V o o r z o v e r ik

  w e e t is d it g e e n v a k b o n d v o o r s tu d e n te n .

  B ij n a v ra g in g b le e k e c h te r da t e r een

  s o o rt sy m p a th ie -a k k o o rd b e s to n d tu s s e n

  de s ta k e rs te g e n he t so c ia a l p a c t en de

  s ta k e n d e s tu d e n te n . S lo g a n s a ls a rb e i-

  d e rs en s tu d e n te n 1 fro n t g e tu ig d e n v a n

  d e z e o n d e r lin g e s ym p a th ie . Z e de d e n

  e c h te r o o k d e n ke n aan s tu d e n te n re v o lte s

  u it 6 8 - 6 9 w a a r de b e w e g in g A M A D A

  (nvd r. A lle M a c h t A a n D e A rb e id e rs ,

  v o o r lo p e r P vdA ) m e t ee n s o o rtg e lijk e s lo -

  gan u itp ak te .

  Crimi-democratie?

  D e b e to g in g g ing o o k g e b u k t o n d e r

  k le in e c r im in a lite it. Z o n d e r ra c is tisch te

  w o rd e n kon m en o p m e rk e n d a t de ze

  v o o ra l g e p le e g d w e rd d o o r a llo ch to n e n .

  B lo e m b a k k e n w e rd e n ve rn ie ld , e r w e rd

  m e t v u u rw e rk g e g o o id en e r vo n d e n ze lfs

  p lu n d e rin g e n op k le in e s ch a a l p laa ts . Z o

  d ro n g e n ee n v ijftig ta l b e to g e rs ee n w in ke l

  b in n e n , p lu n d e rd e n e n k e le rekke n , om

  da n he t h a ze p a d te k ie zen . D e po litie

  h ie ld h e t h o o fd k o e l. Z e o n tru im d e

  k ru is p u n te n en le id d e sa m e n m e t de

  o v e rig e n s vo o rtre ffe lijk e o rg a n isa to re n de

  b e to g in g in g o e d e b a n e n . Z e g re p e n

  s le c h ts n m a a l in op de g e p la n d e rou te .

  In p laa ts van te p a sse re n aan he t k ru ispun t

  K a re i v a n H u lth e m -S t .K w in te n s b e rg

  (v la k b ij h e t a lo m b e k e n d e c a f d e

  R o e la n d ) le id d e n ze d e d e m o n s tra tie

  la n g s d e J a c o b J o rd a e n s tra a t. E n ke le

  h e e th o o fd e n b e g a ve n z ich to ch a ld a a r

  en b o ts te n o p ee n p o lit ie k o rd o n . H e t

  d re ig d e eve n uit de h a nd te lo pe n toe n

  e n ke le d e m o n s tra n te n m e t sn e e u w b a lle n

  en s te n e n b e g o n te g o o ie n . M a a r de

  o rd e d ie n s t b le e f s to c ijn s ka lm en de

  s to o ttro e p e n d ru ip te n af.

  The end.

  D e b e to g in g w e rd te n s lo tte o n tb o n d e n

  o p he t St. P ie te rsp le in . D e d e e ln e m e rs

  w e rd e n s p ijt ig g e n o e g in e e n le e g te

  g e w o rp e n . E e n e in d s p e k ta k e l z o u

  m is s c h ie n w e l op z ijn p la a ts g e w e e s t z ijn .

  D e s ta p p e rs d ru ip te n da n m a a r a f na a r

  d e d ic h ts tb ijz ijn d e ca f s om eve n o p te

  w a rm e n , w a t de m id d e n s ta n d z e e r ten

  g o e d e kw am .

  A lv a s t p ro f ic ia t a a n h e t S T U K O -

  J O K O -H a n d in H a n d -co m ite e .

  Organisatorischenaween

  D e e x tre e m -lin k s e co u p t ijd e n s de

  d e m o n s tra tie w e rd n ie t d o o r ie d e re e n in

  d a n k a fg e n o m e n . M e e r nog, ze le id d e to t

  een v e rh itte d is c u s s ie w a a rb ij kw is tig m et

  v e r w i j tw o o r d e n n a a r e ik a a rs h o o fd

  g e g o o id w e rd . D e o rg a n is a tie w e rd d o o r

  e e n e x t r e e m l in k s e w o o r d v o e r d e r

  v e r w e te n te w is p e l tu r ig te z ijn e n

  b o v e n d ie n ra c is tis c h (!). H ij b a se e rd e

  z ich h ie rb ij v o o ra l op een u its p ra a k ten

  o p z ic h te v a n ee n jo n g e T u rk s e m o s k e e -

  b e z o e k e r . D e z e h a d b ij e e n b o u d e

  u its p ra a k n a a r z ijn h o o fd g e s lin g e rd

  g e k re g e n d a t hij H e t m a a r m o e s t zo e ke n

  bij z ijn e ig e n ra s g e n o te n . E en u itsp ra a k

  d ie m en w a a rs c h ijn lijk m o e t p la a tse n in

  de c o n te x t v a n de d iscu ss ie .

  J a y m z

  StakingspiketH e t S T U K O h a d e r n ie t b e te r o p

  g e v o n d e n o m d e B la n d ijn b e rg a f te

  s lu ite n , d it te r o n d e rs te u n in g van h u n

  s tu d e n te n s ta k in g . N e t a ls t ijd e n s d e

  D e W in te r -re l e n k e le w e k e n g e le d e n

  w e rd e n a lle d e u re n g e b lo k k e e rd .

  D e o rg a n is a to re n g in g e n u it v a n he t

  s y m p a th ie -p r in c ip e m a a r fe ite lijk g ing

  he t o m ee n s o o rt s e lf-p ro te c tio n . De

  b e d o e lin g w a s v a n de w e rk w illig e n te

  w e e rh o u d e n o m d a t s o m m ig e p ro ffe n he t

  s tu d e n te n w e l k w a lijk k o n d e n n e m e n

  d a t ze i z ich n ie t a a n m e ld e n v o o r hun les.

  H e t d e m o c ra tis c h b e g in s e l is e c h te r

  v e r te z o e k e n in z o n ac tie . E lke s ta k in g

  ke n t z ijn ra tten . Ie d e re e n m ag v o o r z ijn

  m e n in g u itko m e n . D ie g e n e n d ie he t nu t

  n ie t in z ien v a n ee n s ta k in g m o e te n he t

  rech t h e b b e n hun le s te b e zo e k e n , v o o r

  z o v e r d ie in g e ric h t w o rd t. W a n t h e t is

  n a tu u rlijk z o d a t h e e l w a t p ro ffe n , he tz ij

  v o o r d e z e lfd e red en , he tz ij te g e n he t

  so c ia a l pac t, o o k s ta a k te n .

  M en kan z ich o o k d e v ra a g s te lle n in

  w e lk e m a te he t h ie r g a a t om ee n s ta k -

  ing.

  P rim o : D e tre in s tu d e n te n v e rk e e r-

  de n n ie t in d e m o g e lijk h e id om n a a r

  G e n t te ko m e n v a w e g e de n a tio n a le

  tre in s ta k in g .

  S e c u n d o : V e le a n d e re s tu d e n te n

  ve rs c h u ild e n z ich a c h te r d e s ta k in g om

  d e a vo n d e rv o o r e e n s g o e d te g a an

  s ta p p e n en d e da g z e lf le k k e r u it te

  s la p e n . M a a k ze lf de re ke n in g : 17 000

  u n ie fs tu d e n te n + 2 0 0 0 0 H O B U -

  s tu d e n te n w a a rv a n d e h e lft o p kot, en

  s le c h ts 4 a 5 0 0 0 b e to g e rs . D it lijk t m ij

  w e l d u id e lijk .

  Tertio : Is d it w e l ee n s ta k in g ? Een

  s tu d e n t s tu d e e rt o p v r ijw illig e b a s is en

  z ijn w e ig e rin g o m n a a r d e le s te gaan

  he e ft w e in ig to t g e en im p a c t o p en ig

  n a tio n a a l o f e c o n o m is c h beste l.

  T re k z e lf m a a r u w c o n c lu s ie s

  J a y m z

  Dilemma StigmataT e r e c h t k a n m e n d e v r a a g

  o p p e re n : w a a ro m 2 4 n o v e m b e r?

  Ie d e re e n w e e t w e l d a t 2 4 n o v e m b e r

  1991 d e d a tu m w a s w a a ro p h e t

  X X X X X X X X X X e e n v e rk ie z in g s -

  o v e rw in n in g b e h a a ld e , m a a r is d a t

  e e n r e d e n o m d e z e d a tu m te

  s tig m a tis e re n a ls e e n d ie p te p u n t

  in d e B e lg is c h e g e s c h ie d e n is ?

  E en d e r o rg a n is a to re n v e rte ld e m ij

  d a t d e z e ja a r lijk s e a c tie s le c h ts tijd e lijk

  is. D e b e d o e lin g is d it vo l te h o u d e n to t

  de g e m e e n te ra a d s v e rk ie z in g e n van

  1994 . D e ka n s is e c h te r re e l d a t he t

  o rg a n is e re n d c o m it v e rv a lt in een

  e ig e n p e rs if la g e , z o a ls O b je k tie f. In

  p la a ts va n o p te h o u d e n te be s ta a n ,

  v e ra n d e rd e z ij h a a r d o e ls te llin g , zij

  ru k t nu o p n a a r he t m iljo e n . E n da a rn a ?

  L a a t o n s h o p e n d a t d it c o m it n ie t

  h e tz e lfd e lo t b e s c h o r e n is . D e

  w o o r d v o e r d e r s k o n d e n h ie r o v e r

  e c h te r g e e n u its lu itse l g e ven .

  J a y m z

 • G

  ES

  CH

  IED

  EN

  IS S

  PE

  CT

  RU

  M B

  AE

  DE

  KE

  R H

  EID

  EL

  AN

  D O

  OS

  TH

  OE

  K J

  EU

  GD

  BO

  EK

  EN K

  OO

  KB

  OE

  KE

  N T

  EC

  HN

  ISC

  H L

  AR

  OU

  SS

  E K

  RA

  ME

  RS V

  ISS

  EN W

  INK

  LE

  R P

  RIN

  S S

  TA

  ND

  AA

  RD PK/SMA K

  IJK

  OP S

  UP

  PL

  EM

  EN

  TE

  N K

  RO

  NIE

  KE

  N R

  OM

  AN

  S

  MOGEN & KUNNEN WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN

  OOK GOEDKOOP ZUN?3 ^ 2 d a g l a n g !JA... BEZOEK DAN D IT

  JAARLIJKSE BOEKENFESTIJNDe Centrale Boekhandel importeert duizenden boeken rechtstreeks uit Amerika en Engeland. Grote oplagen van de bekende uitgevers halen wij exclusief naar Europa. Bulkimport waarbij 'n boekenprijs per kilo de basis vormt! Pachtige vakliteratuur en tekstboeken worden op deze wijze ongelooflijk goedkoop.Niet te geloven, dit moet u zien.V n W e e s e r t i j d i g b i j , w a n t d i t Dm mm w o r d t e c h t u n ie k e n d a n g e ld t \ J u

  C O M P U T E R B O O K C O U N TERA L L E P R I J Z E N O P T I L T !

  Amiga/Arrtocod/Corel Drow/Wimfows 3.1/C++/Q&A/Clipper / DBase IV 1.1 / NS Word 5.5 / Norton Utffitfes 6 / Navel N etw w e/K Tods 7.1 /WP lor Windows f Unix j Networks j Moontosh j Turbo Pascal / Lotus j ev.a.

  WEBSTER DICTIONARY&THE SAURUSP C LUXECNCYCLOPCDICE D IT IO N V a n t r o m

  'n 2000pag. dikke bijbel. Zr uitgebreid met vele extra's: Fll Col or, Duiminaex, President & Flags of the world, SpaceSection, Musical Terms. Bovendien het handboek voor business, computer n medisch. Van 3900 voor 1311

  FINITE MATHEMATICS AND APPLICATIONS GOLDSTEIN e .a. 5 2 0 pag. 3 th.ed. TOPPER VAN VORIG JAAR. NU 131EXPERIMENTS & TECHNIQUES IN ORGANIC CHEMISTRY PASTO e .a. 5 4 5 pag. HET MEEST VERKOCHT IN NEDERLAND! NU 378MATHEMATICS FOR SCIENTIST & ENGINEERS - COHEN. 7 7 0 pag. Succesnummer van Prentice Hall uit 19 9 2 . NU 511QUANTITATIVE ANALYSIS FOR MANAGEMENT - RENDER&STAIR. 3 th .ed. 7 9 2 pag. Techniques in all kind of organizational decision-making situations. NU 283 PROCESSES AND DESIGN FOR MANUFACTURING - ELWAHIL. 4 8 6 pag. Analysis & Technology with new emphasis. NU 188TRANSMISSION ANALYSIS COMMUNICATION SYSTEMS - SHIMBO. Set of 2 vol. = 6 5 0 pag. The industrial practice. A tool for education. NU 378 ENGINEERING THERMO DYNAMICS - MYERS. 8 9 4 pag. for the best under-standing. NEW: REAL WORLD PHOTOGRAPHS. NU 378 SUPERCONDUCTIVITY ELECTRONICS - KO HARA. 3 1 3 pag. Logic & related technology. NU 188SCIENTIFIC AMERICAN - FREEMAN. Light From The Sky, Language Writing Com putet Roundabout Physics Of Rotation. 2 POPULAIRE PAPERBACKS a 93 MATHEMATICS FOR COMPUTER TECHNOLOGY - CALTER. 6 8 8 pag. A technical m ath , textbook with m any com puter related topics. NU 188 LEARNING AUTOMA: AN INTRO - NAZENDRA. 4 7 6 pag. Aduances in science & technology. Van 9 0 0 NU 245INTRO TO PHYSICAL SCIENCE - SHIPMAN e .a. 5 th .ed. 6 6 7 pag. All the fundam ental concepts to understand your physical world. NU 245 INTRO TO PHYSICAL ELECTRONICS - LONNGREN. 3 3 2 pag. A wonderful physical insight in mech. therm odyn. electrostat. etc. NU 188 INTERACTIVE DYNAMIC SYSTEM SIMULATION - KORN. 1 9 4 pag. The entirely new environm ent for expenm entation. NU 124 HEATING SYSTEMS TROUBLESHOOTING HNDBK. - LANGLEY. 2 97 pag. A ready reference for a m axim um efficiency. NU 48

  GRATIS: B R AIN LISTBELEEF HET MEE: Een opsomming van honderden goedkope wetenschappelijke boeken. Vraag aan of neem mee van de beurs.NIEUW: NU OOK PER POSTRFQTFII FM? 03/238*17*07 MSTHiEN? FAX 03/238 44 52BUILT UP YOUR OWH LIBRARY

  UNIEK: 2 5 0 0 M 2 BOEKENBEURS GRATIS TOEGANG * * * *

  DISCRETEMATHEMATICSm m B M H

  436 Pag. TOPICS: Elementarv conbinatorics, Boolean algebra,Automata theory.BEURS-STUNT

  PSYCHOLOGY!W S I W e . a M . e d

  770 pog. Zelfs het nieuwste standaardwerk nu reeds goedkoper! In cl. gratis study guide.Van 3000

  ELECTRONICDEVICESFlfEMAN938 pag. Discrete and integrated. Background info to understand how, why & when= A working knowledge.

  WflSSCELLAND fijjSUE BIOLOGY

  Nu

  , u f f & s c m m ml f j f ' IISSm4letlboahl hstoloay Geadviseerde literatuur nu onder handbereik. Van 4200Nu1

  SS*'3SSS B f

  Analys's.

  wor' marne

  N u

  How

  MODERNCONTROLTHEORYBkOGAN2th.ed.509 pag. It provides a fun-damental and unified method. NEW:. Apro- gram for self-study

  Nu

  S o variety^

  Nu

  mcncAL 5 'corporate data in

  .^ amsatipns, Manage-

  solutions

  283\

  V R I J D A G

  D E C E M B E R 1 1 .0 0 -2 2 .0 0 UUR

  Z A T E R D A G

  11D E C E M B E R

  1 1 .0 0 -1 8 .0 0 UUR

  Z O N D A G

  D E C E M B E R 1 1 .0 0 -1 6 .0 0 UUR

  EXTRA: DONDERDAG 9 DEC. VAN 16 TOT 22 UUR

  GENEESKIINDE&FARMACIE:M E T H O D S F O R C L O N IN G & A N A L Y S IS O F E U K A R Y O T IC G E N E S

  BOTHWELL e.a., 324 pag. A succesful txtbook. N u 3 7 8 B IO L O G Y O F M IC R O -O R G A N IS M S BROCK&MADIGAN, 5th.ed.,835 pag. One of the best - NOW IN FULL COLOUR N u 4 7 3 ROITT: E S S E N T IA L IM M U N O L O G Y 6th.ed. 286 pag. Een klassieker.Van 1800 N u 3 7 8P E D IA T R IC D E R M A T O L O G Y & D E R M A P A T H O L O G Y CAPUTOe a 392 pag. A text and atlas N u 7 5 8P A T H O P H Y S IO L O G Y PRICE & WILSON, 3th.ed 1163 pag. Clinical con-cepts of disease processes. N u 7 5 8 S A U N D E R S D IC T . & E N C Y . O F L A B O R A T O R Y M E D IC IN E &

  T E C H N O L O G Y BENNINGTON, 1675 pag. De beroemde metduimindex. Van 2950 N u 3 7 8M A N U A L O F C L IN IC A L L A B O R A T O R Y IM M U N O L O G Y ROSE e.a., 3th.ed., 1001 pag. A highly succesful textbook. N u 4 3 5 B IO S T A T IS T IC S IN C L IN IC A L M E D IC IN E INGELFINGER, 316 pag. A leading text for physicians. Van 990 N u 2 4 5 P R IN C . O F H U M A N A N A T O M Y TORTORA, 5th.ed., 845pag. Een verplicht' textbook voor iedere student. Van 3300 N u 7 0 1

  P E D IA T R IC N E U R O S U R G E R Y RAIMONDI, 526 pag. Theoretic principles- art of surgical techniques. Van 3250 N u 5 6 8 P E D IA T R IC O R T H O P A E D IC S LOVELL & WINTER, 1225 pag., 2th. ed. Vakwerk van 45 verschillende specialisten! Set a 2 din. N u 9 4 8 SABISTON'S E S S E N T IA L S O F S U R G E R Y 1250 pag. A modern biological practice. Van 1900 N u 4 7 3O P H T H A L M O L O G Y P R IN C . & C O N C E P T S NEWELL, 6th ed. 609 pag ,basaal & klinisch meesterlijk. N u 4 7 3M A N U A L O F A E S TH E TIC S U R G E R Y FISHER e.a., 125 pag. Comprehensive specialities of Springer Verlag. N u 7 5 8GRAY'S A N A T O M Y B Y H E N R Y G R A Y The classic first edition in 750pag. uit 1858! EEN LUST VOOR HET OOG. N u 5 6 8F U N D . O F A N A T O M Y & P H Y S IO L O G Y MARTINI, 945 pag. A brillianttextbook with unique transparencies. N u 5 6 8GOTH'S M E D IC A L P H A R M A C O L O G Y CLARK e.a. 12th.ed.,835 pag.Avery popular paperback. Van 1425 N u 2 8 3LANGMAN'S M E D IC A L E M B R Y O L O G Y SADLER, 5th. ed., 410 pag.A unique approach. Van 1500 N u 3 7 8M IC R O B IO L O G Y B A S IC P R IN C .& C L IN IC A L A P P L . ROSE & BARRON, 647 pag. Written by 42 well known editors. Van 1500 N u 3 2 1 T R A U M A S U R G E R Y MOYLAN, 580 pag. Sophisticated high technology. Van 2000 N u 5 6 8M E D IC A L O N C O L O G Y CALABRESI e.a., 1576 pag. Basic princ. & clinicalmanagement of cancer. Van 4000 N u 9 4 8P H A R M A C O T H E R A P Y DIPIRO e.a., 1730 pag. A pathophysiologic appr.155 high-level authors form 60 universities. VAN ELSEVIER! N u 9 4 8

  O O K A A N B E V O L E N L IT E R A T U U R

  NELSON . GRAY SABISTON HARRISON ANDREOLI ENZ.

  W aalsekaai 25 2000 Antwerpen

  a s g 8',Bet grote succes van '99 P! ! t.. ' J P JW HY PAYM RE?

  nFLANDERS EXPO

  GENTP U Z Z E L W O O R D E N B O E K E N P R E N T E N V A N D A L E P O C K E T S W E N S K A A R T E N G E O G R A F IE ELSEVIER D O E -'T -Z E L F D IE R E N R E IZ E N S P R O O K JE S S P O R T A T L A S S E N

  H

  OB

  BY P

  UZ

  ZE

  LW

  OO

  RD

  EN

  BO

  EK

  EN

  PR

  EN

  TE

  N

  VA

  N D

  AL

  E P

  OC

  KE

  TS W

  EN

  SK

  AA

  RT

  EN

  GE

  OG

  RA

  FIE #

  EL

  SE

  VIE

  R D

  OE

  -'T-Z

  EL

  F D

  IER

  EN

  RE

  IZE

  N S

  PR

  OO

  KJ

  ES S

  PO

  RT A

  TL

  AS

  SE

  N W

  OO

  RD

  EN

  BO

  EK

  EN L

  EK

  JU

  RA

  MA

  TIM

  E LIF

  E G

  ES

  CH

  IED

  EN

  IS

 • De divas van de stofdoek.Varkens zijn het, geen studententen!

  D e z e b o u d e u its p ra a k v in d t z i jn o o rs p ro n g in d e g e e s t va n d e d o o r

  s is y p h u s a rb e id g e k w e ld e p o e ts v ro u w e n a a n d e R U G , in c a s u J e a n in e C o ry n en

  M a rie tte A p e rs . Z ij lu c h te n h u n h a rt b ij o n d e rg e te k e n d e n .

  D e s tu d e n te n z itte n h e le d a g e n in

  d e u n ie f. H e t is to c h b e la n g r ijk d a t z e

  p ro p e r z itte n ?

  Z e z itten p ro p e r a ls he t g e k u is t is.

  M a a r ee n p a a r u u r na d ie n z ie je e r n ie ts

  m e e r van . H e t z ijn vu ila a rd s . W e z itten

  h ie r tw e e jaa r, he t e e rs te ja a r w a re n he t

  o o k v u ila a rd s , vo rig ja a r w a re n z e proper,

  m a a r nu is he t o n g e lo o flijk , o n g e lo o flijk

  vu il. K ijk m a a r n a a r he t lokaa l van de

  V g e sK . V re se lijk ! M a a r he t e rg s t van al is

  he t G e rm a n ia lo k a a l. D a a r d o en ze n ie ts

  a n d e rs da n d rin k e n en vrijen ! En de n E,

  ee n v a rk e n s s ta l he e ft e r n ie ts aan . D e

  b lik je s d ie z e m e e n e m e n in de k las , da t

  zou n ie t m o g e n . En m e e r nog, a ls je d a a r

  v u ilb a k k e n ze t, ke re n z e ze g e w o o n om .

  k Z e g u, he t is n ie t te doen .

  Z ijn m a n n e n v u ile r d a n v ro u w e n ?

  O v e r he t a lg e m e e n , la ng s d e a n d e re

  ka n t be ke ke n , z ijn de m a n n e n p ro p e rd e r

  da n d e v ro u w e n . O p a lle g e b ie d e n ! A ls e r

  D it z o u ee n fra g m e n t kun n e n z ijn u it

  ee n v e rg a d e r in g d ie p la a tsv in d t in he t

  s tu d e n te n h u is D e B rug . V e rg a d e rin g e n ,

  d e b a tte n , a c tie s , v id e o v o o rs te llin g e n ,

  re c e p tie s ,...; ie d e re v e re n ig in g o f ko n ven t

  s la a t o o it w e l e e n s h a a r te n te n op in he t

  s tu d e n te n h u is . D it a l le s o n d e r h e t

  w a a k z a a m oo g v a n s tu d e n te n b e h e e rd e r

  J a n V la m y n c k , v o o rz itte r v a n d e D iens t

  S tu d e n te n a c tiv ite ite n , ko rtw e g DS A .

  M a a r v o r ig a c a d e m ie ja a r w e rd e n

  d e z e g e z e l l ig e b e z ig h e d e n b ru u s k

  jo n g e n s a fk o m e n , h e b b e n z e nog re -

  s p e c t v o o r u w w e rk . M e is je s d o e n

  b b b b , en g a a n door. O o k in de

  to ile tte n , e r w o rd t p a p ie r a fg e ro ld en

  g e sm e te n . H e t is n ie t o m d a t e r m e e r

  m e is je s n a a r t W C g a an , d a t ze de ro llen

  to ile tp a p ie r in d e po t m o e te n s m ijte n . H e t

  is h ie r een vu il boe ltje .

  M e t h o e v e e l z ijn ju ll ie ?

  T w in tig ja a r te ru g s to n d e n ze h ie r m e t

  v ie re n tw in tig , en nu m e t a c h t a nege n ,

  aan v ie r u u r p e r dag , v ie r da g e n p e r

  w e ek . W e ku n n e n n ie m a n d m e e r een

  p le z ie rtje g u n n e n , w e m o e te n o n s s trik t

  aa n o n s s c h e m a ho u d e n , w e kun ne n

  g e e n re k e n in g h o u d e n m e t to e v a ls -

  fa c to re n . Z o b ijvo o rb e e ld , tw e e w e k e n

  g e le d e n kw a m e n w e b in n e n en g a n s he t

  g e lijk v lo e rs s to n d o n d e rw a te r. E en d rie ta l

  w e k e n d a a rv o o r , w a s e r e e n b u is

  g e s p ro n g e n op he t tw e e d e ve rd ie p . H e t

  is d o o rg e s ijp e ld , en he t s ta a t nu nog in de

  ve rs to o rd : h e tP F K (P o lit ie k e n F ilo so fisch

  K o n ven t), A K (A k tiv ite ite n k o n v e n t), W K

  (W e rk g ro e p e n k o n v e n t) en K K (K u ltu ree l

  ko n ve n t) s ta p te n u it d e G S R o m een

  n ie u w e o v e rk o e p e le n d e s t ru c tu u r o p

  po ten te ze tte n ! D e a rg u m e n ta tie v o o r

  de ze s tap w a s tw ee rle i: e n e rz ijd s v o n d e n

  ze he t s te m m e n o v e rw ic h t v a n he t FK

  (F a k u lte ite n k o n v e n t) te g ro o t en a n d e r-

  z ijd s w o u m en o p n ie u w een e c h t a c tie -

  o rg aa n , in p laa ts van de p ra a tb a ra k w a a rin

  d e G S R (G e n ts e S tu d e n te n ra a d ) v e r -

  g a ra g e . En v a n de b ra n d w e e r m o e t je

  o o k g e en hu lp ve rw a c h te n .

  K a n m e n a a n d e z e m is to e s ta n d

  n ie ts v e rh e lp e n ?

  Ik heb he t al v e rs c h ille n d e ke ren

  aa n d e d e c a a n g e ze g d , e r m o e t ie ts

  g e b e u re n . Z e he e ft dan v o o rg e s te ld

  om aa n d e to e g a n g e n va n d e a u d ito r ia

  m e n s e n te p la a tse n o m te v e rh in d e re n

  d a t e r b l ik je s w o rd e n b in n e n g e -

  s m o kke ld . M a a r je kan to c h n ie t e lke

  s tu d e n t b e g in n e n a fta s te n . In he t b e -

  g in va n he t ja a r is he t h ie r he t vu ils t, he t

  b e s te is nog d e g ro te va ka n tie . En nu

  m e t d ie sn e e u w lig t he t h ie r w e e r vu il,

  en o o k m e t S in te rk la a s , m a a r d a t z ijn

  g e lu kk ig e e n m a lig e g e b e u rte n isse n . En

  v ro e g e r kw a m e n ze h ie r b in n e n m et

  fr ie t en s p a g h e tti,e n n a tu u rlijk h ing en

  de m u re n d a a r vo l van . O o it ha d d e n

  z e a u d ito r iu m D m e t e e n b ra n d -

  b lu s a p p a ra a t v o lg e s p o te n . A lle s lag

  v o l m e t s c h u im , w e w a re n n e t

  k e r s tm a n n e t je s to e n w e b u i t e n -

  kw a m e n . En da n v ra g e n z e m ij w a t ik

  van de s tu d e n te n v in d . D a t z ijn g e en

  s tu d e n te n , d a t z ijn va rk e n s ! D e de u re n

  v a n he t a u d ito r iu m h e b b e n ze e e n s

  w a te rd w as. D e a c a d e m is c h e a a n g e -

  le g e n h e d e n ( a l le s b e t r e f fe n d e

  o n d e rw ijs en u n ive rs ite it) w a re n ree ds

  o ve rg e d ra g e n aa n de G V R (G e n tse

  V e rte g e n w o o rd ig e rs ra a d ), z o d a t v o o r

  de G S R n ie t m e e r w a s w e g g e le g d dan

  so c ia le b e la n g e n te b e s p re k e n en de

  to e k e n n in g van s u b s id ie s te a d v is e re n .

  N a la n g e ve rk e n n in g s ro n d e n , a fta s -

  te n d e g e s p re k k e n e n a fm a tte n d e

  o n d e rh a n d e lin g e n a la H e t B ra b a n ts

  T re k p a a rd kw a m ten s lo tte to ch een

  o p lo s s in g u it de b u s v o o r d e ze toch

  w e l n e te lig e kw e s tie . D e G S R w a s n ie t

  m e e r: le v e d e K o n v e n te n ra a d , de

  C o rd in a tie ce l, de V V S -ce l en te n s lo tte

  o o k no g de A d m in is tra t ie v e en B e-

  ro e p s c o m m is s s ie (A B C ) ! U z ie t, w e

  p ro b e re n de z a ke n zo e e n v o u d ig te

  h o u d e n da t he t e n ig e u itleg beho e ft.

  Konventenraad

  R e g e lm a t ig k o m e n d e a fv a a r -

  d ig in g e n v a n de v e rs c h ille n d e kon -

  v e n te n s a m e n om v o lg e n d e z a ke n te

  b e s p re k e n :

  v o lg e s m e e rd m e t s tro n t, en in d e P la -

  te a u s tra a t d e b o rd e n ... en in de lift ook ! D at

  is ech t, e e rlijk w a a r g e b e u rd . H e t m o e t een

  b e n d e g e w e e s t z ijn . En w ie m o e t h e t

  o p k u is e n ? D e K U IS V R O U W E N !!!!!

  E n h o e is u w re la tie m e t d e p ro ffe n ?

  Ja , d a a r h e b b e n w e g e e n la s t van . O v e r

  he t a lg e m e e n z ijn ze w e l v r ie n d e lijk . W e e t je

  w ie e r w e l e e n s ee n h l k le in b a b b e ltje zou

  d u rv e n s la an , da t is d ie m an m e t z ijn w itte

  ba a rd , T a e ld e m a n . O oo h , d a t is ee n to ffe

  - p la n n e n en u itvo e re n v a n g e z a -m e n lijk e

  a c tie s en a c tiv ite ite n

  - a d v is e re n v a n d e S o c ia le R a a d

  b e tre f fe n d e d e s o c ia le s tu d e n te n v o o r -

  z ie n in g e n

  - a lw e e r d e S o c ia le R a ad a d v ise re n , nu

  b e tre ffe n d e de v e rd e lin g van de b e g e e rd e

  s u b s id ie s

  - in n e m e n v a n s ta n d p u n te n b e tre f-fe n d e

  in te ru n iv e rs ita ire o rg a n e n , a ls d e V V S -ce l

  in de k n o o p ge raa k .

  D e z e v e rg a d e r in g e n w o rd e n b ije e n -

  g e ro e p e n en v o o rb e re id d o o r d e c o r -

  d in a tie ce l, d ie o o k de v o o rz it te r levert.

  D e c e lin h o u d b e s ta a t u it k o n v e n ts -

  vo o rz itte rs , d e s tu d e n te n b e h e e rd e r en de

  v o o rz it te r v a n d e S o c ia le R aad . D it nu ttig

  c e lo rg a a n z o rg t v o o r d e p la n n in g en

  co rd in a tie (u ite ra a rd ) van g ro te a c tie s , en

  v o o r de d o o rs tro m in g van in fo rm a tie na a r

  d e ko n v e n te n en v e re n ig in g e n (en S c h a m -

  pe r? ) to e va n w a t z ich e ig e n lijk in de S o c ia le

  R aad en an d e re R aden v a n B e s tu u r a fspee lt.

  De VVS-cel

  N e e m t s ta n d p u n te n in b e tre f fe n d e

  in te ru n iv e rs ita ire o v e r le g o rg a n e n , z o a ls

  V V S , V lu s , V lir, ... B e s ta a t p a r ita ir u it

  v e rte g e n w o o rd ig e rs p e r ko n ve n t en leden

  v a n de G V R . Bij o n e n ig h e id : g e e n p ro b le e m ,

  g e w o o n d o o rs c h u iv e n n a a r de G V R o f de

  K o n v e n te n ra a d , a fh a n k e lijk v a n de re s p e c -

  t ie v e lijk e b e v o e g d h e d e n . S aa i, m a a r da t

  m o g e n w e e ig e n lijk n ie t z e g g e n , w a n t to t

  b e la n g rijk g e b o m b a rd e e rd .

  De ABC

  D it a lfa b e t b e s ta a t u it d e k o n v e n ts -

  v o o rz it te rs , a a n g e d ik t m e t d e s tu d e n -

  te n b e h e e rd e r a ls a d v is e re n d lid. H e e ft a ls

  ta a k he t to e w ijz e n van de m id d e le n van he t

  A k tie fo n d s , a ls o o k he t b e h a n d e le n v a n he t

  b e ro e p te g e n d e b e s lis s in g e n v a n ee n

  ko n ve n t b e tre ffe n d e he t a l da n n ie t e rke n n e n

  v a n ee n s tu d e n te n v e re n ig in g .

  W e k u n n e n nu e n k e l h o p e n d a t de

  v o o ro p g e s te ld e d o e ls te l l in g e n e f fe c t ie f

  g e re a lis e e rd z u lle n en ku n n e n w o rd e n . De

  v ro e g e re G S R w a s zo g o e d a ls o n b e k e n d

  bij de s tu d e n te n en in d ie n w e lg e k e n d nog

  o n p o p u la ir ook . (N ivea )

  m an. Ik d e n k d a t d a t ee n m an is w a a r je

  je op je g e m a k bij kan vo e le n .

  N u d e la a ts te vraag . W erk en ju ll ie

  h ie r e ig e n lijk g ra a g ?

  In fe ite , g ra a g ? E r z ijn d in g e n d ie ik

  lie ve r do e , hoor. V ro e g e r kon je ee n s

  p le z ie r m a ke n , m a a r nu h e b je d a a r

  e ig e n lijk g e en tijd m e e r voor. M o rg e n is

  he t w e e r w e rke n , je ke n t d a t h.

  Ja ja ....

  EerstejaarsN u a l le g r o e n t je s ( a l d a n n ie t

  o n tg ro e n d ) d e w e g n a a r d e O v e r-

  p o o rts tra a t en D e V o o ru it k e n n e n , is

  h e t o g e n b lik a a n g e b ro k e n o m e e n b lik

  o p d e s ta tis tie k e n te w e rp e n .

  O n d a n k s d e a fw e z ig h e id va n ee n

  b a b y -b o o m m id d e n d e ja re n 7 0 , te lt

  o n ze un ive rs ite it 51 8 e e rs te ka n n e rs m e e r

  da n vo rig a ca d e m ie ja a r, g o ed v o o r een

  s tijg in g van 15% . E nke l d e E co n o m ie

  b o e rt a ch te ru it, m a a r he t g a a t s le ch ts om

  ee n lich ten da ling . V oo ra l d e L e tte re n en

  W ijs b e g e e rte en d e Pol & S oc d o en het

  v o o rtre ffe lijk . B e ide fa c u lte ite n h a dd en

  n a m e li jk d e e e r 2 6 % m e e r n ie u w e

  e e rs te ja a rs te ve rw e lk o m e n . N u z itten 55

  f i lo s o fe n in s p e in d e e e rs te K a n .

  W ijs b e g e e rte , b ijn a ee n v e rd u b b e lin g in

  v e rg e lijk in g m e t vo rig jaa r, to e n s le ch ts

  3 0 s tu d e n te n z ich g e ro e p e n vo e ld e n .

  N a a s t de Pol & S o c en de L e tte ren en

  W ijs b e g e e rte w a s e r o o k ee n d u id e lijk

  g ro te re v o lk s to e lo o p n a a r rich tin g e n a ls

  D ie rg e n e e s k u n d e (s t ijg in g m e t 2 2 % ),

  c r im in o lo g ie (d a a r g in g e n de c ijfe rs m et

  2 0 % d e h o o g te in ) e n d e e x a c te

  w e te n s c h a p p e n (+ 1 9 % ). In de a n d e re

  fa cu lte ite n w a re n de s tijg in g e n ie ts m in d e r

  s p e c ta c u la ir . D e F a c u l te i t v a n d e

  G e n e e s k u n d e zag ha a r aan ta l e e rs te ja a rs

  s tijg e n va n 34 8 n a a r 394 . H e t z ijn e c h t r

  de n ie u w e re r ich tin g e n va n d e ze fa c u lte it

  d ie v e ra n tw o o rd e lijk z ijn v o o r d ie s tijg ing .

  21 n ie u w e s tu d e n te n kozen v o o r D ie tle e r

  (p a s v o r ig ja a r o p g e r ic h t) , te g e n o v e r

  s le c h ts n ( !) in 1992 (= p io n ie rs ja a r).

  B o v e n s ta a n d e c i j fe r s h e b b e n e n k e l

  b e tre k k in g o p B e lge n en n ie t-b is s e rs . De

  b u ite n la n d e rs z ijn vo o ra l n o o rd e rb u re n

  op de v lu c h t v o o r de n u m e ru s c la u su s . In

  de e e rs te kan . G e n e e s k u n d e h e e ft 17%

  v a n d e s tu d e n te n d e N e d e r la n d s e

  n a tio n a lite it, in d e D ie rg e n e e s k u n d e is

  d a t 3 1 % . D it z ijn o n g e v e e r d e z e lfd e

  ve rh o u d in g e n a ls vo rig jaa r, he t w o o rd

  in va s ie m o g e n w e d u s nog n ie t in de

  m o n d nem en .

  HlltHtlIHHHIIMimilltHHimmilMItlMIIIHIIHtMIllllHtHMMIWOTIIHilHtHmHIHHH

  VERGEEF HET HEN WANT ZE WETEN NIET WAT ZE DOEN

  HHMHHtmtHHHIIHtmtHMMHHtHHHMtMHHHHIHtmHMMIHHttHHMIMHtHHHHMtl

  K.I..Met een dansend hart melden wij U, jubelend en chend, uitzinnig van vreugde en geluk

  de geboorte van

  EENISE STHNTEN RAMgeboren te Gent, 14 november 1985

  Gents Studentenkorps (+)Raf SuysJan Verheeren

  haar ouders haar dooppeter haar doopmeter

  ttHHIIHEtHNIttttHMIHmHtHIMIHmmtHHIHHttlEIHIHHHtHtttIHttHtIHHIIHtttlEHM

  Verheug de boreling met uw bezoek op 11 december *85 vanaf 20 u. in kamer 0.09 van materniteit De Brug.

  Horror in De Brugstoffelijke resten GSR gerecycleerd

  A : W e m o te n e e n a fv a a rd ig in g s tu re n , ( in s te m m e n d g e m o m p e l) ; B : M a a r

  o o k d e e ln e m e n a a n d e s te m m in g . (a a n s p o re n d e s lo g a n s ) ; C : D o c h b ij d e

  s te m m in g z u l le n w e o n s o n t h o u d e n (e n th o u s ia s m e s t i jg t , lu id e a a n -

  m o e d ig in g s k r e te n ) ; A : L e t w el, g e m o tiv e e rd o n th o u d e n ! (a p p la u s o p a lle

  b a n k e n , a lg e h e le e x ta s e ) ; C : O o k a l is h e t n ie t n o d ig , w e m o tiv e re n ! ( ie d e re e n

  g a a t d o o r h e t dak , a a rd s c h o k k e n van 6 o p d e s c h a a l van R ic h te r w o rd e n

  g e re g is tre e rd ) ; D : O v e r w a t g a a n We e ig e n lijk s te m m e n ? ( ijz ig e s tilte ,

  v e rd w a a s d e e n v e rtw ijfe ld e b lik k e n )

  M ea maxima culpa.

  1W e s te lle n v o o r om d e z e o zo o n b a a tz u c h tig e , m a a r to ch z o m isp re ze n

  p o e ts v ro u w e n ee n fa n ta s m a g o ris c h ke rs tc a d e a u tje te kop en .

  2 W ij z u lle n v a n a f he d e n g e e n co la b lik je s m e e r he t a u d ito r iu m b in n e n s m o k k e le n

  (o o k g e en an d e re ).

  3 W ij z u lle n v a n a f h e d e n o n z e b e h o e fte n ie t m e e r o p d e bo rd e n sm e re n , m a a r

  n e tje s in d e po t d e p o n e re n .

  V e e rle B E IR N A E R T

 • REINAERTSTRAAT 125 9 0 0 0 GENTTEL. EN RES. 0 9 / 2 2 7 . 5 1 . 9 6

  D E M O C R A Z Y

  MAA 17/01

  DON 20/01

  ZON 23/01300 ___

  DIN 01/02C RA TI 5 !

  WOE 23/02100. -

  DIN 29/03

  met trolley dry naar Democrazy

  ZON 05/12350.-

  DIN 07/12GRATIS !

  WOE 08/12300. -

  ZON 19/12

  VRI 31/122 0 0 . -

  DIN 11/01GRATIS !

  DON 10/02

  DIN 01/03GRATIS !

  WOE 02/03

  DON 03/03300.-

  TAR + YO LA TENGO + PRAf

  KAMERAKABAAL: STILLE FILMMET LIVE BEGELEIDING!

  DANTON van Buchonetzki

  THEE HEADCOATSiTHE GRANDMOTHERS OF INVENTION + MAN OR

  ASTROMAN 7BAL POPULAIR + THE

  PERVERTS!

  KAMERAKABAAL: STILLE FILM+ LIVE: FUKKEDUK !l

  mKIWETTCmOl OLIGM vnMert CSERffC venUbitscTi

  FILM: PINNOCHIO + NEKOMIMI!CINEMA OF B IZ A R R E > ZWAAR EXPERIMENTELE JAPANSE TRASH

  BARKMARKET.SONICPHONICS'

  KAMERAKABAAL: STILLE FILMMET LIVE BEGELEIDING!

  DER LETZTE MAIN van Murnau

  LES THUGS +. MOONLIZARDS

  VUILE MONG EN ZIJN VIEZE * GASTEN:

  'OVER DE SCHREEF

  KAMERAKABAAL: STILLE FILMMET LIVE BEGELEIDINGI

  MUTTER KRAUSENS FAHRT INS GLCK van Jutzi

  THE MUMMIES-BLIND IDIOT GOD.

  THE PHANTOM SURFERS.

  INFO+ TICKETS PER POST: 00 220 47 40

  GET YOUR KIX ON THE ROX

  LaweitL e e g p o m p e n d ie m aag , w a n t de f irm a

  Z w a re K o s t Itd. m a a k t z ich op v o o r ee n

  m a rs op G en t. D ie g e z e g e n d e n a ch t v o o r

  d e k o m s t v a n d e k in d e rv rie n d se rv e e rt

  D e m o c ra z y o n s ee n fijn e file t a m rica in :

  de fe e s tn e u z e n v a n TA R . H a n d e ls m e rk

  va n d e z e C h ic a g o tiro le rs : z o m p ig -z w a rte ,

  lo o d z w a r e g e lu id s b r i j v o o r w ie v a n

  tra n s p o rtb a n d e n s c h o o rs te e n p ijp e n houd t.

  H e t v ie rta l, d a t e e n s o n d e r al te n a d ru k -

  k e lijke a u s p ic i n v a n s ta d s g e n o o t S te ve

  A lb in i he t m id w e s te n te rro ris e e rd e n , is z ijn

  B ig B la c k - f ix a t ie n u o n d e rh a n d w e l

  o n tg ro e id . V ie r e lp e e s v e rd e r ( R o u n d -

  h o u s e en J a c k s o n op he t s c h itte re n d e

  A m p h e ta m in e R e p tile - la b e l u it M in n e a -

  po lis , w a a r d e m u z ik a le a ffin ite it m e t de

  s tra a tle g g e rs van He l m et n ie t o n d e r s to e le n

  o f b a n ke n w e rd g e s to ke n , C lin c h e r en

  T o a s t o p T o u ch & G o ) z ie n w ij e ve n w e l

  w e in ig h o o p v o o r n a a r m e lo d i n h u n -

  k e re n d e jo n g e lin g e n : T a r g ro s s ie r t a ls

  v a n o u d s in lo sg e s la g e n m e ta le n g ita ren ,

  h o e k ig e , m e s s c h e r p e k a k a fo n is c h e

  s tru k tu re n en ee n w in d h o o s van ee n s tem

  in d e v e r te . H e t g e z e g d e b it te re p il-

  v e rg u ld e n in d a c h tig w e rd Y O L A T E N G O

  d a n m a a r a a n g e z o c h t, g ro o ts te d e lijk e

  so n g w rite rs d ie N e w J e rs e y s m e lo d ie u z e

  tra d itie h o og tra c h te n te ho u d e n . Z e s v o -

  lu m e s v in y l i l lu s t re re n b e e ld ig e e n

  g ro e ie n d e in te re s s e v o o r p u re , g la s -

  he rd e re , v a a k a k o e s tis c h e s o n g s in he t

  s tra a tje v a n M o v in g T arge ts , S u p e rc h u n k

  en S c re a m in g T rees .

  D rie d a g e n la te r b ie d t D e m o c ra z y v o o r

  d e e lv e n d e rtig s te k e e r o n d e rd a k aa n de

  s e m i- le g e n d a r is c h e B IL LY C H IL D IS H , d ie

  in z ijn d o o ie v ie re n d e rtig ja r ig e e e n tje de

  h e le u n d e rg ro u n d to rs t. E en b lik o p s

  m a n s im m e r e x p a n d e re n d e - ee n m e lk -

  w e g s te ls e l lijk t p lo ts k le in b ie r - d is k o /

  b ib lio g ra fie le e rt o n s da t hij he t b re in b le e k

  a c h te r m e e r d a n z e s t ig e lp e e s v a n

  o m z e g g e n s e v e n v e e l g ro e p je s , w a a r -

  o n d e r o o k de z e v e n k o p p ig e B la ck H ands,

  d ie h ie r in m e i a l ee n h a rtv e rw a rm e n d e

  co ck ta il v a n d e lta b lu e s , fo lk , k a rn a v a ls - en

  m a tro z e n lie d e re n aa n d e m an b ra ch te n .

  D it ke e r b re n g t B illy T H E E H E A D C O A T S

  m e e : e e n s c h a a m te lo z e p lu n d e r to c h t

  la n g s h e e n K in k s , e rg o u d e S to n e s en

  a lle rh a n d e fif tie s -p a ra fe rn a lia u it jo n g e n s -

  b o e ke n (D a v y C ro c k e tts w a s b e re n m u ts ,

  om m a a r ie ts te n o e m e n ). B illy sp e e lt a ls

  s te e d s o p e ig e n g e lu id s a p p a ra tu u r en

  w e ig e rt re so luu t ie de re in te rven tie v a n w e g e

  la a t-tw in -tig s te -e e u w se te ch n o lo g ie en d o e t

  he t nog m e t d e T L - la m p e n aan ! W ie rock t

  nog ee rlijke r, in d ie se n g ro s s e n Z e it ?

  IG G Y P O P m o e t n a tu u rlijk n ie t m e e r

  v e rs le te n w o rd e n hier, d a a r is hij ze lf al

  ha rd g e n o e g m e e be z ig . E n fa n t te rr ib le /

  ro c k n roll a n im a l/re b e l w ith o u t a ca u s e en

  nog ee n a a n ta l rake ty p e rin g e n f lu is te rt

  Ig g y s e ig e n s te v e rk o o p s e e n h e id m ij h ie r

  te rs to n d in, m a a r s c e p tis c h s c h o o rv o e te n d

  h a a s t ik m ij a l B rie lp o o rtw a a rts , o m to c h te

  z ie n o f J a m e s Je w e l O s te rb e rg he t ve rs ta n d

  he e ft g e h a d he t z o o tje ro m m e la a rs , da t

  z ijn se t o p P u k k e lp o p 93 de v e rn ie lin g in

  p lo e te rd e , v o o r b e w e z e n d ie n s te n te

  b e d a n k e n .

  Lo rd M o lo ch

  * Z ilv e r U it M e x ic o M u s e u m V o o r S ie rk u n s t - to t 12 dec

  * B ru g e s -la -M o rte , M us. A . V a n d e r H a