การวางแผน การดำเนินงาน...

138
การวางแผน การดาเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล : งานเอกสาร จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.slideshare.net/rachabodin/

Upload: rachabodin-suwannakanthi

Post on 02-Nov-2014

18 views

Category:

Education


8 download

DESCRIPTION

ไฟล์นำเสนอในงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล : งานเอกสาร จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์" ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 17 พฤษภาคม 2555

TRANSCRIPT

Page 1: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

การวางแผน การด าเนนงาน และเทคโนโลยทใชในงานสารสนเทศดจทล :

งานเอกสาร จดหมายเหต และพพธภณฑ

ราชบดนทร สวรรณคณฑ

ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

http://www.slideshare.net/rachabodin/

Page 2: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

หวขอการบรรยาย

• จดหมายเหต พพธภณฑ และเทคโนโลยทเกยวของ

• การวางแผนและการด าเนนการประยกตใชเทคโนโลย

• ตวอยางจดหมายเหตดจทล

• ตวอยางพพธภณฑดจทล

2

Page 3: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

หวขอการบรรยาย

• จดหมายเหต พพธภณฑ และเทคโนโลยทเกยวของ

• การวางแผนและการด าเนนการประยกตใชเทคโนโลย

• ตวอยางจดหมายเหตดจทล

• ตวอยางพพธภณฑดจทล

3

Page 4: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

จดหมายเหต

4 ทมา -หอจดหมายเหตแหงชาต, กรมศลปากร

• หนวยงานจดหมายเหต (Archival Agency) หมายถง หนวยงานทมหนาทในการรวบรวม จดเกบ สงวนรกษา และใหบรการเอกสารจดหมายเหต

• หอจดหมายเหต (Archival Repository) หมายถง อาคารทเกบรกษาเอกสารจดหมายเหต

• เอกสารจดหมายเหต (Archives)

Page 5: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

เอกสารจดหมายเหต

เอกสารจดหมายเหต หมายถง ขอมลทกรปแบบทหนวยงาน

ผลตขนใชในการปฏบตงาน แตสนกระแสการปฏบตงานแลว และไดรบ

การประเมนวามคณคาในฐานะเปนขอมลชนตนทแสดงถงการ

ด าเนนงาน และพฒนาการของหนวยงานนนๆ ซงมความส าคญตอ

ประวตศาสตรของประเทศ ทงนหมายรวมถงเอกสารสวนบคคลทรบ

มอบจากบคคลส าคญหรอทายาทดวย

5 ทมา - คมอการอนรกษเอกสารจดหมายเหต : การอนรกษเอกสารจดหมายเหตโดยการแปลงรปแบบขอมลเขาสระบบดจตอล, กรมศลปากร, ๒๕๕๑

Page 6: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ประเภทเอกสารจดหมายเหต

6 ทมา - คมอการอนรกษเอกสารจดหมายเหต : การอนรกษเอกสารจดหมายเหตโดยการแปลงรปแบบขอมลเขาสระบบดจตอล, กรมศลปากร, ๒๕๕๑

Page 7: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

“พพธภณฑ” คออะไร? (1)

พพธภณฑ คอ หนวยงานทไมหวงผลก าไร เปนสถาบนทถาวรในการ

รวบรวม สงวนรกษา ศกษาวจย สอสาร และจดแสดงนทรรศการ ใหบรการแก

สงคมเพอการพฒนา โดยมความมงหมายเพอการคนควา การศกษา และความ

เพลดเพลน

โดยแสดงหลกฐานตางๆ ทเกยวกบมนษยและสภาพแวดลอม สงซง

สงวนรกษา และจดแสดงนนไมใชเปนเพยงวตถ แตไดรวมถงสงทมชวตดวย

โดยรวมไปถง สวนสตว สวนพฤกษชาต วนอทยาน สถานทสงวนสตวน า และ

สถานทอนจดเปนเขตสงวนอนๆ รวมทงโบราณสถานและแหลงอนสรณสถาน

ศนยวทยาศาสตร และทองฟาจ าลอง 7 ทมา - ICOM (International Council of Museums)

Page 8: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

“พพธภณฑ” คออะไร? (2)

พพธภณฑ, พพธภณฑสถาน [พพดทะพน, พนทะสะถาน] น.

สถานทเกบรวบรวมและแสดง สงตาง ๆ ทมความส าคญดานวฒนธรรมหรอดาน

วทยาศาสตร โดยมความมงหมายเพอใหเปนประโยชนตอการศกษา และกอ ให

เกดความเพลดเพลนใจ

8 ทมา - พจนานกรมไทย ฉบบราชบณฑตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

Page 9: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ภารกจของงานจดหมายเหตและงานพพธภณฑ

9

งานหลงบาน

- จดหา / รบมอบ

- ประเมนคณคา

- จดหมวดหม

- อนรกษ

- จดเกบ / จดการ

งานหนาบาน

- ใหบรการ

- เผยแพร

- จดแสดง ใหความร

Page 10: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

พพธภณฑดจทล และหอจดหมายเหตดจทล

คอ การประยกตใชเทคโนโลยดจทลเพอการจดเกบ การจดการ

การจดแสดง การเผยแพร หรอแลกเปลยนขอมล องคความร ทง

องคความรทสามารถจบตองได (Tangible) และองคความรทไม

สามารถจบตองได (Intangible)

10

Page 11: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ONLINE Learning Web-based Learning

เทคโนโลยสารสนเทศ

เทคโนโลย การสอสาร

องคความร + + -Tangible - Intangible

OFFLINE Learning ON-SITE Learning

เทคโนโลยดจทลทเกยวของ (1)

11

เทคโนโลยดจทล

Page 12: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

12

เทคโนโลยสารสนเทศ

เทคโนโลยสารสนเทศ

เทคโนโลยอเลกทรอนกส

เทคโนโลยคอมพวเตอร

Hardware

Software

Peopleware

Page 13: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

13

ตวอยางเทคโนโลยสารสนเทศ

.

Digital Camera

Scanner

Digital Media Player Computer

Software 3D Glasses

Page 14: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

14

เทคโนโลยการสอสาร

เทคโนโลยการสอสาร

เทคโนโลยเครอขายของเครอง

เทคโนโลยเครอขายของคน

เครอขายมสาย

เครอขายไรสาย

Page 15: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

15

ตววอยางเทคโนโลยการสอสาร

• เครอขายอนเทอรเนต เปนเทคโนโลยทท า

ใหเกดการเชอมโยงคอมพวเตอรทวโลก

• เครอขายสงคม (Social Network) ปน

เทคโนโลยทท าใหเกดการเชอมโยงคนทอย

บนเครอขายอนเทอรเนตเขาดวยกน เชน

Hi5, Facebook, MySpace ฯลฯ

Page 16: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ท าไมตองใชเทคโนโลย

16

• สามารถสบคนขอมลไดอยางรวดเรว ถกตอง ตรงกบความตองการ

• สามารถจดการกบขอมลจ านวนมากไดอยางมประสทธภาพ

• สามารถขยายขอบเขตของการใชงาน หรอการเขาถงขอมล ให

สามารถเขาถงไดในวงกวาง

Page 17: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

หวขอการบรรยาย

• จดหมายเหต พพธภณฑ และเทคโนโลยทเกยวของ

• การวางแผนและการด าเนนการประยกตใชเทคโนโลย

• ตวอยางจดหมายเหตดจทล

• ตวอยางพพธภณฑดจทล

17

Page 18: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

กระบวนการทเกยวของกบการประยกตใชเทคโนโลย ในงานจดหมายเหตและงานพพธภณฑ

18

การแปลงขอมล

ใหอยในรปแบบ

ดจทล (Digitization)

การบรหาร

จดการขอมล (Information

Management)

การจดแสดง การเผยแพร การใหบรการ (Information

Dissemination)

Page 19: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

กระบวนการทเกยวของกบการประยกตใชเทคโนโลย ในงานจดหมายเหตและงานพพธภณฑ

19

การแปลงขอมล

ใหอยในรปแบบ

ดจทล (Digitization)

การบรหาร

จดการขอมล (Information

Management)

การจดแสดง การเผยแพร การใหบรการ (Information

Dissemination)

งานหลงบาน งานหนาบาน จดหา | รบมอบ | ประเมนคณคา | จดหมวดหม | อนรกษ | จดเกบ |จดการ ใหบรการ | เผยแพร | จดแสดง | ใหความร

Page 20: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

20

แผนภาพแสดงกระบวนการในการประยกตใชเทคโนโลย

Digitization

Information Management

Information Dissemination ขอมลตนฉบบ

Offline

On-Site

Online

Page 21: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

21

เทคโนโลยส าหรบการแปลงขอมล Digitization Technology

Page 22: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

การแปลงขอมล (Digitization)

Analog --------------------------------------> Digital

scan

shoot

record

digital photo

digital video/audio 22

ขอมลตนฉบบ

Page 23: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

กระบวนการแปลงขอมลดวยสแกนเนอร

23

Page 24: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

การแปลงขอมลดวยเครองเลนวดโอ

24

Page 25: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

กระบวนการแปลงขอมลดวยกลองถายภาพดจทล

25

INPUT

PROCESS

OUTPUT

Page 26: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ขอจ ากดของภาพนงดจทล

26

HIGHLIGHT

SHADOW

Page 27: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

+ +

การถายภาพนงรายละเอยดสง

27

ปกต มดกวาปกต สวางกวาปกต

ภาพรายละเอยดสง

Page 28: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ภาพปกต

ภาพปกต VS ภาพรายละเอยดสง

ภาพรายละเอยดสง 28

Page 29: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

29

Page 30: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

30

High Dynamic Range Panorama

Normal Panorama

HDR Panorama

Page 31: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

31

การสรางภาพสามมตดวยกลองถายภาพนงดจทล

Page 32: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

32

การแปลงขอมลดวยเครองสแกนภาพเลเซอรสามมต

Page 33: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

33

การแปลงขอมลดวยเครองตรวจจบการเคลอนไหว

Faridah Noor Mohd Noor, INDIAN TRADITIONAL DANCE: A VIRTUAL PROTOTYPE

Page 34: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

34

เทคโนโลยการถายภาพความละเอยดสง (High Resolution Imaging)

Page 35: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

35

เทคโนโลยการถายภาพความละเอยดสง (High Resolution Imaging)

Page 36: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

36

จ ำนวนภำพ : 343 ภำพ

Focal length : 324 mm

Speed : 1/80

Aperture : F22

ระยะเวลำถำยภำพ : 19 นำท

เทคโนโลยการถายภาพความละเอยดสง (High Resolution Imaging)

Page 37: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

37

เทคโนโลยการถายภาพความละเอยดสง (High Resolution Imaging)

Page 38: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

38

เทคโนโลยส าหรบการบรหารจดการขอมล Information Management Technology

Page 39: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

39

องคประกอบทจ าเปนตอการบรหารจดการขอมล

+

METADATA

ขอมลหลกในรปแบบดจทล

ขอมล ระบบบรหารจดการขอมล

Page 40: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

40

ขอมลในรปแบบดจทล (1)

.

• Digital Images

- JPG

• Digital Video

– CD Video, DVD Video, Portable Video

• Digital Sound / Digital Music

- MP3, MP4

• Digital Document

- PDF, Word Document

Page 41: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

41 .

ขอมลในรปแบบดจทล (2)

Page 42: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

42

METADATA คออะไร?

• Data about Data

• Metadata คอ สารสนเทศทมโครงสราง (Structured Information)

ส าหรบอธบายรายละเอยดตางๆ ของขอมลหลก

• เปนเครองมอเพมประสทธภาพในการเขาถงขอมล สบคนขอมล

รวมทงเปนเครองมอทใชในการบรหารจดการขอมลในคลงขอมล

Page 43: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

43

METADATA ทตดมากบขอมลหลก

Page 44: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

44

รหสภาพ: 25500101153000

ชอภาพ: วดชยวฒนาราม

สถานท: อยธยา

เจาของภาพ: ลดดา สาระเดช

ประเภท: Landscape

Architecture

วนทถายภาพ: 10 ม.ย. 2550

ค าอธบายภาพ: วดชยวฒนารามตงอยบนรม

ฝงแมน าฟากตะวนตกของเกาะเมองพระเจา

ประสาททองทรงสรางขน ในป พ.ศ. 2173

METADATA ทผใชก าหนด

Page 45: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

45

คณสมบตของ Metadata

• ไมยดตดกบชนดของฮารดแวร และซอฟตแวร

• มลกษณะโครงสรางทเปนมาตรฐาน รองรบการใชงานท

หลากหลายได

• ยดหยนตอการเปลยนแปลง

Page 46: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

46

ตวอยางเมตะดาตา

Page 47: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

47 Data from Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ตวอยางเมตะดาตา

Page 48: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

48

ตวอยางเมตะดาตา

Page 49: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

49

แบบฟอรมทะเบยนส าหรบการกรอกเมตะดาตา

Page 50: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

50

แบบฟอรมทะเบยนส าหรบการกรอกเมตะดาตา

Page 51: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

51

1. เปนกลไกส าคญในการจดเกบขอมลพนฐาน และขอมลทอธบายทมาของขอมลหลก

รวมถงขอมลค าอธบายเพมเตมในประเดนทสนใจตางๆ ขอมลเชงลก และขอมล

แวดลอม

2. ชวยใหสามารถบรหารจดการขอมลจ านวนมากไดอยางทวถง และมประสทธภาพ

3. ชวยใหสามารถแลกเปลยนขอมลกบคลงขอมลอนๆ ทเกยวของและเผยแพรขอมลส

สาธารณะไดอยางมประสทธภาพ

4. ชวยสนบสนนใหเกดการสรางระบบคลงขอมล เพอเปนแหลงเรยนรของประเทศ หรอ

เปนแหลงขอมลเพอการวางแผนและการตดสนใจ

ประโยชนของเมตะดาตา

Page 52: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

52

เทคโนโลยส าหรบการเผยแพรขอมล Information Dissemination

Page 53: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

คลงขอมลดจทล

บรการออนไลน (Photo Gallery, e-Card Services)

53

รปแบบของการเผยแพรขอมล

คลงขอมล (คลงภาพ, คลงวดโอ, หอจดหมายเหตดจทล)

Digital Museum Virtual Museum Offline Media

On-site Exhibition (ระบบจดแสดง)

Page 54: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

54

Online e-Card Services

National Palace Museum - http://www.npm.gov.tw

Page 55: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

55

Online Wallpaper Download

National Palace Museum - http://www.npm.gov.tw

Page 56: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

56

คลงเอกสารจดหมายเหต

ฐานขอมลจดหมายเหตทางมานษยวทยา - http://www.sac.or.th/databases/anthropological_archive/

Page 57: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

57

พพธภณฑดจทล

The British Museum - http://www.britishmuseum.org/

Page 58: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

58

พพธภณฑเสมอน

พพธภณฑวทยาศาสตร- http://www.nsm.or.th/nsm2008/vr_museum/

Page 59: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

59

Offline Media

http://rusiedotton.thai.net/

Page 60: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

60

On-site Exhibition

Page 61: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

61

กระบวนการในการจดท าพพธภณฑดจทลและหอจดหมายเหตดจทล

1.0 ส ารวจและจดหมวดหม

2.0 วเคราะห ออกแบบ หรอเลอก

มาตรฐานเมตะดาตาทเหมาะสม

3.0 แปลงขอมลใหอยในรปแบบดจทล ลงทะเบยนในแบบฟอรมกระดาษ

5.0 ใชงาน เผยแพร ใหบรการ

4.0 เลอกหรอพฒนาระบบลงทะเบยน และลงทะเบยนในระบบดจทล

Page 62: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

62

อนรกษ

ชวยในการอนรกษขอมลส าคญ โดยลดการใชงานขอมลตนฉบบทออนไหวตอการถกท าลาย เสยงตอการเสยหาย หรอสญหายจากการเขาถงไดโดยตรงจากผใช

จดการ

ชวยใหเจาของขอมล มเครองมอชวยในการบรหารจดการขอมลจ านวนมากอยางเปนระบบ ชวยในการแลกเปลยนหรอเผยแพรขอมลผานระบบคอมพวเตอรและเครอขายอนเทอรเนต

เรยนร

เปนแหลงเรยนรดวยตนเองตลอดชวต 7 วน 24 ชวโมง ส าหรบทกคน โดยบรรจองคความรทส าคญทางประวตศาสตร ศลปะ วฒนธรรม และภมปญญาของบรรพบรษ

ประโยชนของการใชเทคโนโลยในงานจดหมายเหตและพพธภณฑ

Page 63: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

63

จดหมายเหตและพพธภณฑดจทลในอนาคตจะเปนอยางไร?

เปนสงคมของการแลกเปลยนเชอมโยง และเรยนรรวมกน

ใชสอททนสมยเปนเครองมอหลกในการสอสารแลกเปลยน

เขาถงไดงายในหลายรปแบบ

Page 64: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

64

- New Media

- Virtual Reality and Human Computer

Interaction

- Internet-based Technology

(Online Museum, Online Collection)

- Collaboration and Sharing

(Social Network, RSS, Podcast, Mobile)

เทคโนโลยในอนาคตของจดหมายเหตและพพธภณฑดจทล

Page 65: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

หวขอการบรรยาย

• จดหมายเหต พพธภณฑ และเทคโนโลยทเกยวของ

• การวางแผนและการด าเนนการประยกตใชเทคโนโลย

• ตวอยางจดหมายเหตดจทล

• ตวอยางพพธภณฑดจทล

65

Page 66: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

โครงการความรวมมอในการพฒนา หอจดหมายเหตพทธทาส อนทปญโญ ในรปแบบดจทล

66

Page 67: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

67

พระพทธทาสภกข (พทธทาส อนทปญโญ)

พทธทาสภกข หรอพระธรรมโกศาจารย

นามเดม เงอม พานช เกดเมอวนอาทตย

ท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ณ บาน

กลาง ต.พมเรยง อ.ไชยา จ.สราษฎรธาน

อปสมบทเมอวนท ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๔๖๗ ส าเรจการศกษาชน น.ธ.เอก,

ป.ธ.๓ ทมา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php

Page 68: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

68

พระพทธทาสภกข (พทธทาส อนทปญโญ)

กอตงสวนโมกขพลาราม ท อ.ไชยา เมอ

วนท ๑๒ พ.ค. ๒๔๗๕ และหนมาใช

นามปากกา "พทธทาส" แทนนามเดมนบ

แตนนมา ทานพทธทาสภกขอทศตนเผยแผ

พระพทธศาสนาจนกระทงถงแกมรภาพ

อยางสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมอวนท

๘ ก.ค. ๒๕๓๖ ทมา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php

Page 69: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

69

พระพทธทาสภกข (พทธทาส อนทปญโญ)

ค าสอนอนโดดเดนของทานคอเรอง "การ

ปลอยวาง" ผลงานอนยงใหญของทานคอ

งานนพนธชด "ธรรมโฆษณ" และงาน

นพนธอกไมนอยกวา ๓๕๐ เลม

ตลอดเวลาทมชวตอย ทานพทธทาสภกข

ไดรบการสดดวาเปน มหาปราชญแหง

พทธธรรมทางบรพาทศ ทมา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php

Page 70: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

70

โครงการพฒนาหอจดหมายเหตดจทล

ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกส และคอมพวเตอรแหงชาต

มลนธหอจดหมายเหต พทธทาส อนทปญโญ

+

ระยะเวลาของโครงการ: 2551 – 2553

Page 71: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

71

วตถประสงคของโครงการ

• เพอด าเนนการส ารวจ จดหมวดหม แปลงขอมลเอกสารจดหมายเหต

พทธทาส อนทปญโญ ใหอยในรปแบบขอมลดจทล

• เพอวจยและพฒนาเทคโนโลย ทเกยวของกบการแปลงขอมล และ

เทคโนโลยในการสรางคลงเอกสารจดหมายเหตดจทล เพอการอนรกษ

จดการ และเผยแพรขอมลประวต ผลงาน ค าสอน หรอคตธรรมของ

ทานพทธทาสไปสสาธารณะ โดยใชเทคโนโลยสมยใหม

Page 72: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

72

หนงสอ บนทก เอกสารลายมอ

ผลงานตนฉบบ

Page 73: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

เอกสารจากพมพดด

ผลงานตนฉบบ

73

Page 74: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

74

ภาพจตรกรรมฝาผนงในโรงมหรสพทางวญญาณ

ผลงานตนฉบบ

Page 75: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

75

ประตมากรรม

ผลงานตนฉบบ

Page 76: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

76

เทปเสยงและวดโอ

ผลงานตนฉบบ

Page 77: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

77

ปรมาณผลงานตนฉบบของทานพทธทาส

หนงสอ บนทก ลายมอตนฉบบ

๑๘,๕๖๕ รายการ (๕๗๕,๐๐๐ หนา)

ภาพ ๔,๐๘๓ รายการ (๕๑,๓๐๐ ชน)

เสยงและโสตทศน ๒๓๔ แผน ๑,๙๐๐ GB

วสดอนๆ

หอจดหมายเหต พทธทาส อนทปญโญ

Page 78: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

78

การจดท าส าเนาดจทล, ฐานขอมลดจทล และ

จดเตรยมอปกรณเกบส าเนาดจทล และบคลากรใน

การดแลรกษาควบคม

เกบรายละเอยดขอมลตามมาตรฐานจดหมายเหต

ISAD

ผลงานตนฉบบ

กรรมวธอนรกษตนฉบบ ตามหลกจดหมายเหตสากล

จดท าทะเบยนควบคม

การจดเกบตนฉบบ การจดเกบในรปแบบดจตอล

การจดเตรยมสถานทเกบทไดรบการควบคม

อณหภมและความชน

การจดเกบรกษาดวยอปกรณมาตรฐานทใชในการ

จดเกบจดหมายเหตโดยเฉพาะ

แนวทางในการด าเนนงาน

Page 79: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

79

ผลงานการศกษา คนควาและเผยแผ

พทธธรรม ททานพทธทาสท าไว

หอจดหมายเหต พทธทาส อนทปญโญ

ระบบอนเทอรเนต

สอสงพมพตางๆ

ผลงานตนฉบบ

ฐานขอมลดจทล

นทรรศการ

ฐานขอมลดจทล

หนงสอ บทความ (ภาษาไทย/ตางประเทศ)

กจกรรมในการปฏบตธรรมและเสวนา

รปแบบการใหบรการ

Page 80: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

80

2008

แผนการท างานของโครงการ

ส ารวจและจดหมวดหม

วเคราะห ส ารวจ เปรยบเทยบ และออกแบบเมตะดาตา

ออกแบบ และพฒนา ระบบคลงเอกสารจดหมายเหต

2009

แปลงขอมล ใหอยในรปแบบดจทล

ลงทะเบยนขอมลในระบบ

พฒนาระบบ “สวนโมกข ๓๖๐ องศา”

2010

ลงทะเบยนขอมลในระบบ

เผยแพรขอมลผานอนเทอรเนต

พฒนาศนยใหบรการขอมลจดหมายเหต

Preparation Archives Development

Access

Page 81: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

81

ความกาวหนาของโครงการ ณ วนสนสดโครงการ

• การแปลงขอมลใหอยในรปแบบดจทล

– เอกสาร 80,000 หนา

– เสยง 20,000 ชวโมง

• การพฒนาเครองมอส าหรบการบรหารจดการคลงขอมลจดหมายเหต

– ไดพฒนาระบบ Digital Archives Management Software 1.0

• การเผยแพรขอมลเอกสารจดหมายเหต

– ระบบ “สวนโมกข ๓๖๐ องศา”

– ระบบ “ระเบยงภาพปรศนาธรรมสามมต”

Page 82: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

82

ผลผลตของโครงการ (1) ขอก าหนดคณลกษณะของขอมลดจทลในระบบ

Original Type Digitization Method High Resolution

Format Low Resolution

Format

Handwriting Documents

Scan by Flat-based Scanner

.tif 300dpi

(5MB / File)

.jpg 72 dpi

(<1MB / File)

Sound Recording to Computer

.wav

(80MB / File)

.mp3 128 Kbps

.flv

Photo (paper) Scan by Flat-based Scanner

.tif 300dpi .jpg 72 dpi

Photo (Slide) Scan by Film Scanner

.tif 600dpi .jpg 72 dpi

Page 83: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

83

ผลผลตของโครงการ (2) ระบบ Digital Archives Management Software version 1.0

คณสมบตของระบบ

• Web-based Application (Managing and Accessing

using web browser)

• Developed with Open-source Software

• ISAD(G) Metadata Compliant - General

International Standard Archival Description

• Tool for Managing and Accessing Digital Archives

Page 84: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

84

ISAD(G) Metadata

มาตรฐานค าอธบายจดหมายเหตระหวางประเทศ หรอ ISAD (G)

( General International Standard Archival Description)

เปนมาตรฐานทพฒนาขนโดยคณะกรรมการพฒนามาตรฐาน

ค าอธบายเอกสาร (The Ad Hoc Commission for the

Development of Description Standard) ของสภาการ

จดหมายเหตระหวางประเทศ (ICA) เพอจดท าค าอธบายเอกสาร

จดหมายเหต ประกาศใชครงแรกเมอ พ.ศ. 2539 และปรบปรง

ใหมเมอ พ.ศ. 2542

Page 85: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

85

ผลผลตของโครงการ (2) Digital Archives Management Software version 1.0 Screenshot

Page 86: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

86

ผลผลตของโครงการ (3) สวนโมกข ๓๖๐ องศา

คณสมบตของระบบ

• Web-based Virtual Reality Application

• Develop Panoramic VR using 2 Techniques

– HDR Photography

– Panorama Photography

Page 87: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

87

ผลผลตของโครงการ (3) สวนโมกข ๓๖๐ องศา

Page 88: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

88

ผลผลตของโครงการ (3) สวนโมกข ๓๖๐ องศา

Page 89: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

89

ผลผลตของโครงการ (4) ระเบยงภาพปรศนาธรรมสามมต

คณสมบตของระบบ

• Web-based Photo Archives

• Interaction using Curve Wall Interface

• Develop using 2 Technologies

– XML

– Action Script 3

Page 90: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

90

ผลผลตของโครงการ (4) ระเบยงภาพปรศนาธรรมสามมต

Page 91: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

91

ผลผลตของโครงการ (4) ระเบยงภาพปรศนาธรรมสามมต

Page 92: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

เทคโนโลยกบการอนรกษ และเผยแพรจารกวดโพธ

92

Page 93: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

วดโพธ

วดโพธเปนวดโบราณตงแตสมยอยธยา เดมชอ

“วดโพธาราม” แตคนทวไปนยมเรยกสนๆ วา

“วดโพธ” เมอครงพระบาทสมเดจ

พระพทธยอดฟาจฬาโลกมหาราช

เสดจขนครองราชย ทรงโปรดฯ ใหปฏสงขรณ

วดโพธาราม และสถาปนาขนเปนพระอารามหลวง พระราชทานนามใหมวา

“วดพระเชตพนวมลมงคลาวาส” ตอมาภายหลงพระบาทสมเดจพระจอมเกลา

เจาอยหวทรงเปลยนสรอยนามใหมวา “วดพระเชตพนวมลมงคลาราม” 93

Page 94: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

จารกวดโพธ

พระบาทสมเดจพระนงเกลาเจาอยหว

มพระราชประสงคจะใหวดโพธ เปนแหลงเรยนร

ของมหาชน จงโปรดเกลาฯ ใหรวบรวมต าราวชาการ

สาขาตางๆ แลวโปรดฯ ใหจารกวชาความรเหลานน

ลงแผนศลาประดบไวตามผนง เสา คอสอง

และสวนตางๆ ของอาคารสงกอสรางภายในบรเวณวด

มรปเขยนเปนภาพจตรกรรมฝาผนง รวมทงรปปนลอยตว

ประกอบกบต าราทจารกไวนนดวย เพอใหประชาชน

สามารถเลาเรยนไดจากจารกเหลานน 94

Page 95: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ความส าคญของจารกวดโพธ

จารกวดโพธเปนเอกสารโบราณทแสดงใหเหน

ถงภมปญญาของบรรพบรษไทย ทมคณคาตอ

ทงชาวไทยและชาวตางชาต ใน พ.ศ. ๒๕๕๑

ไดรบการขนทะเบยนมรดกความทรงจ าแหงโลก

ของภมภาคเอเซยแปซฟก จากองคการศกษา

วทยาศาสตรและวฒนธรรมแหงสหประชาชาต

และไดรบการขนทะเบยนเปนมรดกความทรงจ า

แหงโลกเมอวนท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

95

Page 96: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ปญหาทเกดขนกบการเขาถงองคความรในจารกวดโพธ

1. จารกวดโพธ ท าจากหนออนและหนปนมทงสวนทอยในอาคาร และสวนท

อยนอกอาคาร หรอบนเสารมระเบยง ซงจารกทอยในบรเวณพนททถกแสงแดด

และน าฝนอยางตอเนอง จะมการเสอมสภาพหรอลบเลอน

2. มขอจ ากดในการเขาถงองคความรทถกจารกไว นนคอ ผศกษาจะตองเดนทาง

ไปศกษาทวดโพธ และองคความรหลายๆ สวนผเรยนจะตองมความรความเชยวชาญ

ในภาษาโบราณ

96

Page 97: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

แนวทางในการแกไขปญหาทเกดขนกบการเขาถงองคความร

1. ด าเนนการอนรกษ และปองกนการเสอมสภาพของแผนจารกตนฉบบ

2. น าเทคโนโลยดจทล มาใชในการแปลงรปแบบขอมล เพอใหเกดกระบวนการใน

การอนรกษระยะยาว (Long Term Preservation) ซงจะตองเกยวของกบ 3

กระบวนการหลก คอ

• กระบวนการในการแปลงรปแบบขอมล

• กระบวนการในการลงทะเบยนขอมล

• กระบวนการในการเผยแพรขอมลโดยใชเทคโนโลยสมยใหม

97

Page 98: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

กระบวนการในการแปลงรปแบบขอมล

การแปลงรปแบบขอมล หรอกระบวนการอนรกษเอกสารโดยการแปลง

รปแบบขอมล (Preservation Reformatting) คอ การแปลงรปแบบ

ขอมล เปนการถายทอดเนอหาของเอกสารจากวสดดงเดมไปบนทกยง

วสดรปแบบใหมเพอการอนรกษเอกสารใหมอายยนยาว

คมอการอนรกษเอกสารจดหมายเหต : การอนรกษเอกสารจดหมายเหตโดยการแปลงรปแบบขอมลเขาสระบบดจตอล, กรมศลปากร, ๒๕๕๑ 98

Page 99: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

รปแบบของการอนรกษเอกสารโดยการแปลงรปแบบขอมล

คมอการอนรกษเอกสารจดหมายเหต : การอนรกษเอกสารจดหมายเหตโดยการแปลงรปแบบขอมลเขาสระบบดจตอล, กรมศลปากร, ๒๕๕๑

กระดาษ ฟลม

รปแบบท 1

กระดาษ ฟลม วสดอนๆ

สอดจทล

รปแบบท 2

99

Page 100: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

กระบวนการในการลงทะเบยนขอมล

กระบวนการในการลงทะเบยนขอมล คอ การจดท าระบบฐานขอมล

หรอระบบคลงขอมลของจารกวดโพธ โดยจะท าการบนทกขอมล

ภาพนงดจทลของจารกทกแผน พรอมกบขอมลค าอธบายของจากรก

แตละแผน เพอใหเกดประสทธภาพ และความสะดวกตอการบรหาร

จดการ การสบคน และการเผยแพรขอมลจากรกวดโพธ

100

Page 101: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ตวอยางแบบฟอรมในการลงทะเบยนขอมลจารกวดโพธ

101

Page 102: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

กระบวนการในการเผยแพรขอมลโดยใชเทคโนโลยสมยใหม

จารกวดโพธ

เครอขายสงคมออนไลน

Facebook Twitter

เวบไซต

วดโพธ เสมอนจรง

คลงขอมล จารกวดโพธ

แอนเมชน ฤาษดดตน

102

Page 103: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

หวขอการบรรยาย

• จดหมายเหต พพธภณฑ และเทคโนโลยทเกยวของ

• การวางแผนและการด าเนนการประยกตใชเทคโนโลย

• ตวอยางจดหมายเหตดจทล

• ตวอยางพพธภณฑดจทล

103

Page 104: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

NATIONAL MUSEUM OF KOREA http://www.museum.go.kr

Page 105: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
Page 106: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
Page 107: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
Page 108: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
Page 109: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
Page 110: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
Page 111: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
Page 112: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

112

Page 113: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

113

Page 114: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

114

Page 115: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

115

Page 116: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

116

Page 117: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

117

Page 118: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

118

Page 119: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

119

Page 120: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

120

Page 121: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

121

Page 122: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

122

เทคโนโลยดจทลกบการชมพพธภณฑ

Page 123: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

123

M.R. Kukrit Heritage Home Living Museum

http://kukrit-pramoj.org

Page 124: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

124

Page 125: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ศาสตราจารย พลตร ม.ร.ว.คกฤทธ ปราโมช เกด

เมอวนพฤหสบด ท ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๔ ท

จงหวดสงหบร เปนบตรคนสดทองของพลโท

พระวรวงศเธอพระองคเจาค ารบกบหมอมแดง

ปราโมช สมเดจพระศรพชรนทราบรมราชชนน

(พระพนปหลวง) พระราชทานชอวา “คกฤทธ”

ม.ร.ว.คกฤทธ ปราโมช (1)

125

Page 126: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

• เปนบคคลทมบทบาทส าคญทางการเมอง

และวฒนธรรมไทย และไดรบการยกยองให

เปนศลปนแหงชาต สาขาวรรณศลป พ.ศ.

๒๕๒๘

• เปนนายกรฐมนตรคนท ๑๓ ของประเทศไทย

ม.ร.ว.คกฤทธ ปราโมช (2)

126

Page 127: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

• ไดรบการยกยองจากยเนสโกใหเปนบคคล

ส าคญของโลกเมอวนท ๒๔ ตลาคม พ.ศ.

๒๕๕๒

• ถงแกอสญกรรมดวยโรคชรา เมอวนท ๙

ตลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ม.ร.ว.คกฤทธ ปราโมช (2)

127

Page 128: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

บาน ม.ร.ว.คกฤทธ คนทวไปเรยกกนวา บานซอยสวนพล เปนบานท

ม.ร.ว.คกฤทธ อยอาศยจนถงอสญกรรม กรมศลปากรไดขนทะเบยน

เปนโบราณสถานประเภทบานบคคลส าคญท เมอ พ.ศ. ๒๕๔๓

บานซอยสวนพล

128

Page 129: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

• เปนโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร

สมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรม

ราชกมาร เรมตนโครงการป พ.ศ. ๒๕๕๐

• เปนโครงการความรวมมอระหวาง ศนย

เทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอร

แหงชาต กบมลนธคกฤทธ ๘๐ และอสมท.

• ด าเนนการอนรกษบาน ม.ร.ว.คกฤทธ โดย

ใชเทคโนโลยดจทล 129

โครงการอนรกษบาน ม.ร.ว.คกฤทธ ในรปแบบดจทล

Page 130: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

Object VR

Digital Video

3D Animation

HDR Panoramic

VR

โครงการอนรกษบาน ม.ร.ว.คกฤทธ ในรปแบบดจทล

130

เทคโนโลยทใชในการอนรกษ

Page 131: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

131

เทคโนโลยทใช #1 : Interactive Floor Plan

Page 132: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

132

เทคโนโลยทใช #2 : Digital Video

Page 133: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

133

เทคโนโลยทใช #3 : Object VR

Page 134: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

134

เทคโนโลยทใช #4 : 3D Animation

Page 135: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

135

เทคโนโลยทใช #4 : 3D Animation

Page 136: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

136

เทคโนโลยทใช #5 : HDR Panoramic VR

Page 137: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

137

เทคโนโลยทใช #5 : HDR Panoramic VR

Page 138: การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

ขอบคณครบ

http://www.slideshare.net/rachabodin/