innowacyjność przemysłu włókienniczego

of 23 /23
Innowacyjność Innowacyjność przemysłu przemysłu włókienniczego włókienniczego dr Bogdan Mazurek dr Bogdan Mazurek Wydział Organizacji i Wydział Organizacji i Zarządzania Zarządzania

Upload: aiko

Post on 12-Jan-2016

49 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Innowacyjność przemysłu włókienniczego. dr Bogdan Mazurek Wydział Organizacji i Zarządzania. Przemysł włókienniczy mimo jego „przekreślenie a wręcz skazanie na upadek” w planach rozwojowych kolejnych rządów, w dalszym ciągi istnieje. Pozycja przemysłu włókienniczego w krajowej gospodarce. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Innowacyjność przemysłu Innowacyjność przemysłu włókienniczegowłókienniczego

dr Bogdan Mazurekdr Bogdan Mazurek

Wydział Organizacji i ZarządzaniaWydział Organizacji i Zarządzania

Page 2: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Przemysł włókienniczy mimo jego „przekreślenie a wręcz Przemysł włókienniczy mimo jego „przekreślenie a wręcz skazanie na upadek” w planach rozwojowych kolejnych skazanie na upadek” w planach rozwojowych kolejnych

rządów, w dalszym ciągi istnieje.rządów, w dalszym ciągi istnieje.

Page 3: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Pozycja przemysłu włókienniczego w krajowej Pozycja przemysłu włókienniczego w krajowej gospodarcegospodarce

Według specjalistów z PKPP LewiatanWedług specjalistów z PKPP Lewiatan rynek polski w okresie 2005- rynek polski w okresie 2005-2007 rozwijał się w tempie 10% rocznie, a firmy odzieżowe z powodzeniem 2007 rozwijał się w tempie 10% rocznie, a firmy odzieżowe z powodzeniem rozwijały swoje marki i sieci sprzedaży. W Polsce kupowali już nawet rozwijały swoje marki i sieci sprzedaży. W Polsce kupowali już nawet odbiorcy z Azji. Według International Service Check polski rynek odzieżowy odbiorcy z Azji. Według International Service Check polski rynek odzieżowy należy do najatrakcyjniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego należy do najatrakcyjniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego wartość eksperci szacowali w omawianym okresie na ok. 15 mld PLN, a wartość eksperci szacowali w omawianym okresie na ok. 15 mld PLN, a tempo rozwoju na 8-10% rocznie. Przewidywania te potwierdzał raport firmy tempo rozwoju na 8-10% rocznie. Przewidywania te potwierdzał raport firmy PMR. Według niego wartość sprzedaży odzieży i obuwia zwiększyła się w PMR. Według niego wartość sprzedaży odzieży i obuwia zwiększyła się w 2006 roku o 10% osiągając łączny poziom 28 mld PLN.2006 roku o 10% osiągając łączny poziom 28 mld PLN.

Rynek odzieżowy w Polsce jest wart około 7 mld złRynek odzieżowy w Polsce jest wart około 7 mld zł zgodnie z zgodnie z danymi przedstawionymi w raportach Związku Przedsiębiorców Przemysłu danymi przedstawionymi w raportach Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody (ZPPM) Lewiatan (maj 2010). Z kolei z danych Polskiej Izby Mody (ZPPM) Lewiatan (maj 2010). Z kolei z danych Polskiej Izby Odzieżowo-Tekstylnej wynika, że produkcja sprzedana przemysłu Odzieżowo-Tekstylnej wynika, że produkcja sprzedana przemysłu tekstylnego w 2009 roku, realizowana głównie przez MSP, wyniosła 6,5 mld tekstylnego w 2009 roku, realizowana głównie przez MSP, wyniosła 6,5 mld zł, a odzieżowego 6,8 mld zł - przy zatrudnieniu odpowiednio 43 tys. i 101 zł, a odzieżowego 6,8 mld zł - przy zatrudnieniu odpowiednio 43 tys. i 101 tys. pracowników. Według PIOT w grupie przedsiębiorstw zatrudniających tys. pracowników. Według PIOT w grupie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób jest prawie tysiąc firm tekstylnych oraz ponad 2,7 tys. powyżej 9 osób jest prawie tysiąc firm tekstylnych oraz ponad 2,7 tys. odzieżowych.odzieżowych.

Page 4: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Poziom innowacyjności przemysłu Poziom innowacyjności przemysłu włókienniczego w krajowej gospodarcewłókienniczego w krajowej gospodarce

Przyjmując za reprezentatywne dla gospodarki regionu Przyjmując za reprezentatywne dla gospodarki regionu łódzkiego, wyniki wdrażania SPO WKP dotyczące poziomu łódzkiego, wyniki wdrażania SPO WKP dotyczące poziomu innowacyjności branż istotnych dla jego rozwoju, należy innowacyjności branż istotnych dla jego rozwoju, należy uznać, iż przemysłem o największym potencjale uznać, iż przemysłem o największym potencjale innowacyjnym i zdolności do absorpcji innowacji jest innowacyjnym i zdolności do absorpcji innowacji jest przemysł włókienniczy (rys. 1 i 2). Uwzględniając fakt, że przemysł włókienniczy (rys. 1 i 2). Uwzględniając fakt, że jest on ściśle powiązany z branżą odzieży i wyrobów jest on ściśle powiązany z branżą odzieży i wyrobów futrzarskich to łącznie udział przemysłu tekstylnego (łącznie futrzarskich to łącznie udział przemysłu tekstylnego (łącznie dział 17 i 18) regionu w absorpcji innowacji stanowi 17,88% dział 17 i 18) regionu w absorpcji innowacji stanowi 17,88% potencjału proinnowacyjnego województwa łódzkiego. potencjału proinnowacyjnego województwa łódzkiego.

Page 5: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Liczba składanych wniosków do SPO WKP działanie Liczba składanych wniosków do SPO WKP działanie 2.3 – podział na branże wg liczby składanych 2.3 – podział na branże wg liczby składanych

wniosków (najliczniej reprezentowane)wniosków (najliczniej reprezentowane)

6371 73

87

99

120

165

178 179

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Źródło: opracowanie własne – Iwona Szumska ŁARR S.A.

Page 6: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Wyniki działania 2.3 SPO WKP –liczba podpisanych Wyniki działania 2.3 SPO WKP –liczba podpisanych umów w układzie branżowymumów w układzie branżowym

Źródło: opracowanie własne – Iwona Szumska ŁARR S.A.

Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji; 21; 7%

Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich; 22;

8%

Handel hurtowy i komisowy, z

wyłączeniem handlu pojazdami

samochodowymi, motocyklami; 23; 8%

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych; 36; 12%

Włókiennictwo; 48; 16%

pozostałe (21 ekd/pkd); 62; 22%

Produkcja pojazdów samochodowych,

przyczep i naczep; 10; 3%

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana; 16;

5%

Produkcja mebli; działalność produkcyjna,

gdzie indziej niesklasyfikowana; 17;

6%

Budownictwo ; 18; 6%

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z

wyłączeniem maszyn i urządzeń; 19; 7%

Page 7: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Innowacyjność przemysłu włókienniczego w krajowej Innowacyjność przemysłu włókienniczego w krajowej gospodarce c.dgospodarce c.d

Wiodąca pozycję przemysłu włókienniczego w gospodarce Wiodąca pozycję przemysłu włókienniczego w gospodarce kraju potwierdza rejestr wyników badań przeprowadzonych w kraju potwierdza rejestr wyników badań przeprowadzonych w krajowych jednostkach sfery B+R, opisanych w bazie SYNABA krajowych jednostkach sfery B+R, opisanych w bazie SYNABA II podzbiór SYNABA II z bazy SYNABA, zawierający II podzbiór SYNABA II z bazy SYNABA, zawierający aktualizowany na bieżąco opis ponad 50 000 projektów, aktualizowany na bieżąco opis ponad 50 000 projektów, zarówno ukończonych jak i w toku, realizowanych w okresie od zarówno ukończonych jak i w toku, realizowanych w okresie od roku 1999 do chwili obecnej,roku 1999 do chwili obecnej,

Wynika z niej, iż najwięcej prac badawczych jest Wynika z niej, iż najwięcej prac badawczych jest prowadzonych w zakresie budownictwa i przemysłu materiałów prowadzonych w zakresie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych (1675 projektów zarejestrowanych w bazie), budowlanych (1675 projektów zarejestrowanych w bazie), przemysłu spożywczego (754 projekty), przemysłu przemysłu spożywczego (754 projekty), przemysłu włókienniczego i odzieżowego (186 projektów), przemysłu włókienniczego i odzieżowego (186 projektów), przemysłu ceramicznego ceramicznego (179 projektów), logistyki (125 projektów) i biotechnologii (70 (179 projektów), logistyki (125 projektów) i biotechnologii (70 projektów). projektów).

Page 8: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Ogólna charakterystyka działań innowacyjnych firmOgólna charakterystyka działań innowacyjnych firmPodejmowanie działań procesowych mających na celu uzyskanie zdolności do Podejmowanie działań procesowych mających na celu uzyskanie zdolności do

indywidualizacji zamówień rozszerzonych o szeroki wachlarz właściwości indywidualizacji zamówień rozszerzonych o szeroki wachlarz właściwości wytwarzanych materiałów włókienniczych. wytwarzanych materiałów włókienniczych.

Jest to bardzo ważny czynnik konkurencyjności firm włókienniczych na rynku Jest to bardzo ważny czynnik konkurencyjności firm włókienniczych na rynku globalnym. Firma, która ze względów organizacyjnych i techniczno-technologicznych globalnym. Firma, która ze względów organizacyjnych i techniczno-technologicznych jest w stanie zrealizować w krótkim czasie zamówienia odbiorcy sprowadzające się do jest w stanie zrealizować w krótkim czasie zamówienia odbiorcy sprowadzające się do wykonania kilkunastu asortymentów o multiplikowanych właściwościach w ilościach wykonania kilkunastu asortymentów o multiplikowanych właściwościach w ilościach mieszczących się w przedziale 20-100 kilogramów będzie w stanie w dobie globalnego mieszczących się w przedziale 20-100 kilogramów będzie w stanie w dobie globalnego kryzysu, zdobyć wiodącą pozycję na globalnym rynku.kryzysu, zdobyć wiodącą pozycję na globalnym rynku.

Przykładem takiego działania jest innowacyjna technologia wytwarzania Przykładem takiego działania jest innowacyjna technologia wytwarzania tekstylnych, żakardowych wszywek pasmanteryjnych, realizowana za pośrednictwem tekstylnych, żakardowych wszywek pasmanteryjnych, realizowana za pośrednictwem nowej generacji krosien pasmanteryjnych, których wzornictwo oraz praca nicielnic i nowej generacji krosien pasmanteryjnych, których wzornictwo oraz praca nicielnic i układu wprowadzania wątku jest sterowana najnowszym programem komputerowym układu wprowadzania wątku jest sterowana najnowszym programem komputerowym wykorzystującym do przesyłu danych super nowoczesne złącza. Jej rezultatem jest wykorzystującym do przesyłu danych super nowoczesne złącza. Jej rezultatem jest możliwość tworzenia nieskończonej ilości wzorów graficznych, wszywek o nowej możliwość tworzenia nieskończonej ilości wzorów graficznych, wszywek o nowej jakości wzoru HD oraz wyposażonych w w chip RFID. Nowa technologia oraz produkt, jakości wzoru HD oraz wyposażonych w w chip RFID. Nowa technologia oraz produkt, jaki powstaje poprzez jego zastosowanie, stanowią innowację na skalę światową jaki powstaje poprzez jego zastosowanie, stanowią innowację na skalę światową zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Page 9: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Kierunki rozwoju przemysłuKierunki rozwoju przemysłu

Pozycja tego przemysłu w strukturze krajowej gospodarki Pozycja tego przemysłu w strukturze krajowej gospodarki jest wynikiem stałego wdrażania do procesów jest wynikiem stałego wdrażania do procesów produkcyjnych:produkcyjnych:

nowych wyrobów,nowych wyrobów, nowych technologii projektowania wyrobów nowych technologii projektowania wyrobów

odzieżowych,odzieżowych, inteligentnych tekstyliów,inteligentnych tekstyliów, nowych materiałów włókienniczych i technologii nowych materiałów włókienniczych i technologii

wytwarzania.wytwarzania.

Page 10: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Wytwarzane wyroby mają poprawić komfort życia Wytwarzane wyroby mają poprawić komfort życia człowiekaczłowieka

Dane CBOS wskazują, że Polacy przy wyborze ubrań w Dane CBOS wskazują, że Polacy przy wyborze ubrań w pierwszej kolejności kierują się wygodą (ponad 80% pierwszej kolejności kierują się wygodą (ponad 80% odpowiedzi), następnie atrakcyjną ceną (ok. 55%), a odpowiedzi), następnie atrakcyjną ceną (ok. 55%), a następnie zwracają uwagę na elegancję (poniżej 30%), następnie zwracają uwagę na elegancję (poniżej 30%), modę (powyżej 20%), wysoką jakość (mniej niż 20%). modę (powyżej 20%), wysoką jakość (mniej niż 20%). Zakup nietypowej lub markowej odzieży deklaruje mniej niż Zakup nietypowej lub markowej odzieży deklaruje mniej niż 10% odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%, gdyż 10% odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli podać kilka odpowiedzi).badani mogli podać kilka odpowiedzi).

Page 11: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Przykłady działań związanych z poprawą komfortu Przykłady działań związanych z poprawą komfortu życia człowiekażycia człowieka

Przykładem tego typu działań jest grupa wyrobów Przykładem tego typu działań jest grupa wyrobów temoaktywnych o podwyższonym stopniu wentylacji, która temoaktywnych o podwyższonym stopniu wentylacji, która zapewnia jej użytkownikom przepływ powietrza w zapewnia jej użytkownikom przepływ powietrza w miejscach zwiększonej emisji potu o maksymalnej miejscach zwiększonej emisji potu o maksymalnej oddychalności i zwiększonej elastyczności stwarzając oddychalności i zwiększonej elastyczności stwarzając człowiekowi prowadzącemu aktywne życie poczucie człowiekowi prowadzącemu aktywne życie poczucie świeżości i wygody.świeżości i wygody.

Page 12: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Przykłady działań związanych z poprawą komfortu Przykłady działań związanych z poprawą komfortu życia człowieka c.dżycia człowieka c.d

W dążeniu do poprawy komfortu człowieka jedna z firm dziewiarskich W dążeniu do poprawy komfortu człowieka jedna z firm dziewiarskich podjęła się opracowania i wdrożenia interdyscyplinarnego projektu podjęła się opracowania i wdrożenia interdyscyplinarnego projektu mającego na celu poprawę mikroklimatu w przestrzeni między mającego na celu poprawę mikroklimatu w przestrzeni między powierzchnią ciała człowieka a okryciem, szczególnie w przestrzeni pod powierzchnią ciała człowieka a okryciem, szczególnie w przestrzeni pod pościelą.pościelą.

Celem wynalazku jest umożliwienie sterowania mikroklimatem na Celem wynalazku jest umożliwienie sterowania mikroklimatem na powierzchni ciała człowieka i usuwanie potu oraz nadmiaru dwutlenku powierzchni ciała człowieka i usuwanie potu oraz nadmiaru dwutlenku węgla z przestrzeni pomiędzy okryciem a powierzchnią ciała ludzkiego. węgla z przestrzeni pomiędzy okryciem a powierzchnią ciała ludzkiego. Natomiast zadaniem technicznym postawionym do wykonania było Natomiast zadaniem technicznym postawionym do wykonania było opracowanie urządzenia do realizacji celu. opracowanie urządzenia do realizacji celu.

Czynnik termodynamiczny taki jak pary wydzielanego przez człowieka Czynnik termodynamiczny taki jak pary wydzielanego przez człowieka potu i dwutlenku węgla są częściowo wchłaniane przez pościel, a ich potu i dwutlenku węgla są częściowo wchłaniane przez pościel, a ich nadmiar migruje przez prześcieradło i materac oraz kołdrę do otoczenia. nadmiar migruje przez prześcieradło i materac oraz kołdrę do otoczenia. Pościel przesycona parami potu i dwutlenkiem węgla szybko traci swoje Pościel przesycona parami potu i dwutlenkiem węgla szybko traci swoje początkowe właściwości izolacyjne. Rozwiązanie problemu polega na początkowe właściwości izolacyjne. Rozwiązanie problemu polega na odwróceniu kierunku migracji czynnika termodynamicznego przez pościel odwróceniu kierunku migracji czynnika termodynamicznego przez pościel w kierunku do człowieka. Zadanie zostało zrealizowane poprzez w kierunku do człowieka. Zadanie zostało zrealizowane poprzez wykorzystanie zjawiska temperatury punktu rosy. wykorzystanie zjawiska temperatury punktu rosy.

Page 13: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Kierunki rozwoju branży odzieżowejKierunki rozwoju branży odzieżowej

Coraz częściej krajowe małe i średnie firmy odzieżowe wyposażone są Coraz częściej krajowe małe i średnie firmy odzieżowe wyposażone są w: w:

zinformatyzowane systemy projektowania odzieży, zautomatyzowane zinformatyzowane systemy projektowania odzieży, zautomatyzowane systemy lagowania materiału i wykrawania półproduktu, pracujące w systemy lagowania materiału i wykrawania półproduktu, pracujące w oparciu o oprogramowania typu CAD, w którym projektant lub oparciu o oprogramowania typu CAD, w którym projektant lub technolog zapisuje konstrukcję wyrobu, przetworzoną przestrzennie technolog zapisuje konstrukcję wyrobu, przetworzoną przestrzennie na powierzchni materiału według programu minimalizującego tzw. na powierzchni materiału według programu minimalizującego tzw. jego rozkładkę, w oparciu o którą pracuje zautomatyzowany system jego rozkładkę, w oparciu o którą pracuje zautomatyzowany system rozkroju materiału, sterujący pracą pionowych wykrawaczy rozkroju materiału, sterujący pracą pionowych wykrawaczy wycinających wykroje z warstwowanego materiału z dokładnością wycinających wykroje z warstwowanego materiału z dokładnością nieosiągalną dla najbardziej doświadczonych pracowników, nieosiągalną dla najbardziej doświadczonych pracowników,

trójwymiarowe systemy wizualizacji opracowanych projektów, trójwymiarowe systemy wizualizacji opracowanych projektów, specjalistyczne maszyny do naszywania kieszeni, wszywania specjalistyczne maszyny do naszywania kieszeni, wszywania

rękawów, klejenia elementów wielko powierzchniowych.rękawów, klejenia elementów wielko powierzchniowych.

Proces projektowania ubioru procesowo został wzbogacony o Proces projektowania ubioru procesowo został wzbogacony o zinformatyzowany system pomiarów antropometrycznych.zinformatyzowany system pomiarów antropometrycznych.

Page 14: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Tematyka prac badawczychTematyka prac badawczych

Prace badawcze podejmowane w przemyśle Prace badawcze podejmowane w przemyśle włókienniczym coraz częściej dotyczą tematyki włókienniczym coraz częściej dotyczą tematyki wytwarzania: wytwarzania:

przędz z materiałów odpadowych, przędz z materiałów odpadowych, inteligentnych tekstyliów, inteligentnych tekstyliów, tekstyliów wielowarstwowych i o strukturze tekstyliów wielowarstwowych i o strukturze

przestrzennej, przestrzennej, tkanin kształtowych do zastosowań w kompozytach tkanin kształtowych do zastosowań w kompozytach

konstrukcyjnych, konstrukcyjnych, materiałów włókienniczych wykonanych z materiałów włókienniczych wykonanych z

modyfikowanych poliamidów i poliestrów.modyfikowanych poliamidów i poliestrów. biomateriałów włókienniczych. biomateriałów włókienniczych.

Page 15: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Przykłady nowych technologiiPrzykłady nowych technologii1.1. Technologia wytwarzania pasów tapicerskich dzianych o ograniczonej Technologia wytwarzania pasów tapicerskich dzianych o ograniczonej

spruwalności z teksturowanych przędz poliestrowych BCF spruwalności z teksturowanych przędz poliestrowych BCF wytwarzanych z polimerów poliestrowych wtórnych, w tym recyklingu wytwarzanych z polimerów poliestrowych wtórnych, w tym recyklingu poliestru poliestru włóknotwórczego i poliestru amorficznego.poliestru poliestru włóknotwórczego i poliestru amorficznego.

Układ maszyny do produkcji przędzy BCF bez suszarki i krystalizatora

Page 16: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

2.2. Produkcja szczotek do użytku domowego oraz artykułów gospodarstwa Produkcja szczotek do użytku domowego oraz artykułów gospodarstwa domowego z włókien wytwarzanych z recyklingu butelek typu PET. W domowego z włókien wytwarzanych z recyklingu butelek typu PET. W Polsce największym producentem włókien BCF ze 100% recyklingu Polsce największym producentem włókien BCF ze 100% recyklingu butelek PET jest firma „Pasterski” czołowy producent i dystrybutor butelek PET jest firma „Pasterski” czołowy producent i dystrybutor szczotek do użytku domowego oraz artykułów gospodarstwa szczotek do użytku domowego oraz artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych.domowego z tworzyw sztucznych.

3.3. Technologia wytwarzania regranulatu poliestrowego z odpadów Technologia wytwarzania regranulatu poliestrowego z odpadów włókienniczych. Produkt końcowy (granulat) jest wysokiej jakości włókienniczych. Produkt końcowy (granulat) jest wysokiej jakości jednorodnie stopiony podwójnie odpowietrzony i przefiltrowany. Z jednorodnie stopiony podwójnie odpowietrzony i przefiltrowany. Z badań prób technologicznych regranulatu przeprowadzonych przez badań prób technologicznych regranulatu przeprowadzonych przez Laboratorium Zakładów Azotowych w Tarnowie wynika, że posiada on Laboratorium Zakładów Azotowych w Tarnowie wynika, że posiada on bardzo wysokie parametry lepkości, płynności, wilgotności, temperatury bardzo wysokie parametry lepkości, płynności, wilgotności, temperatury przejścia w stan płynny, progu temperatury degradacji oraz struktury przejścia w stan płynny, progu temperatury degradacji oraz struktury surowcowej. surowcowej.

Page 17: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Przędze zczepiane moją zdecydowaną przewagę nad Przędze zczepiane moją zdecydowaną przewagę nad przędzami pojedynczymi z uwagi na fakt, iż:przędzami pojedynczymi z uwagi na fakt, iż:

mają większą wytrzymałość m.in. na rozerwanie, mają większą wytrzymałość m.in. na rozerwanie, tarcie,tarcie,

posiadają ulepszona sprężystość, jak i mniejsza posiadają ulepszona sprężystość, jak i mniejsza nierównomierność i częstość,nierównomierność i częstość,

tkaniny wytworzone z przędzy zczepianej mają tkaniny wytworzone z przędzy zczepianej mają większą gęstość oraz są bardziej równomierne, większą gęstość oraz są bardziej równomierne,

dają wyrobom lepszy chwyt i stabilność, dają wyrobom lepszy chwyt i stabilność, pozwalają na uzyskanie lepszego efektu wizualnego,pozwalają na uzyskanie lepszego efektu wizualnego,powodują uzyskanie trwalszego materiału,powodują uzyskanie trwalszego materiału,dają możliwość szczepienia różnych kombinacji dają możliwość szczepienia różnych kombinacji

przędz pojedynczych przędz pojedynczych

4.4. Technologia sczepienia przędzy nylonowej z innymi Technologia sczepienia przędzy nylonowej z innymi surowcami, w celu uzyskania unikalnych kompozycji surowcami, w celu uzyskania unikalnych kompozycji surowcowych, o odmiennych właściwościach i surowcowych, o odmiennych właściwościach i kolorystyce.kolorystyce.

Page 18: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

5.5. Technologia barwienia przędz wytwarzanych z włókien Technologia barwienia przędz wytwarzanych z włókien bambusa.bambusa.

6.6. Opracowanie i wdrożenie technologii łączenia dwu i Opracowanie i wdrożenie technologii łączenia dwu i wielowarstwowego dzianin, dzianin i tkanin metodą wielowarstwowego dzianin, dzianin i tkanin metodą hot melt, w celu wytwarzania nowej generacji hot melt, w celu wytwarzania nowej generacji materiałów włókienniczych o zmultiplikowanych materiałów włókienniczych o zmultiplikowanych właściwościach oraz nowym wzornictwie.właściwościach oraz nowym wzornictwie.

Page 19: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Istotą projektu jest:Istotą projektu jest:

Uzyskanie nowej grupy materiałów włókienniczych konfekcyjnych i Uzyskanie nowej grupy materiałów włókienniczych konfekcyjnych i technicznych przeznaczonych na odzież sportową, bieliznę, odzież technicznych przeznaczonych na odzież sportową, bieliznę, odzież roboczą, obicia tapicerskie, podsufitki samochodowe, wkładki roboczą, obicia tapicerskie, podsufitki samochodowe, wkładki obuwnicze, materiały do robót ziemnych w wyniku ich obuwnicze, materiały do robót ziemnych w wyniku ich wielowarstwowego łączenia (co nie było możliwe w przypadku wielowarstwowego łączenia (co nie było możliwe w przypadku technologii płomieniowego laminowania). technologii płomieniowego laminowania).

Uzyskanie materiałów włókienniczych łączących właściwości Uzyskanie materiałów włókienniczych łączących właściwości poszczególnych warstw dzianin wytwarzanych z przędz z bambusa poszczególnych warstw dzianin wytwarzanych z przędz z bambusa lub modyfikowanych poliestrów typu Thermolite, Thermocool, lub modyfikowanych poliestrów typu Thermolite, Thermocool, Coolmax poddawanych napawaniu, apreturowaniu emulsją Coolmax poddawanych napawaniu, apreturowaniu emulsją polietylenową z dodatkiem naturalnych wosków pszczelich, polietylenową z dodatkiem naturalnych wosków pszczelich, kombinacją kwasów tłuszczowych, specjalnych silikonów i kombinacją kwasów tłuszczowych, specjalnych silikonów i ekstraktów z aloesu, w celu nadania im nowych właściwości takich ekstraktów z aloesu, w celu nadania im nowych właściwości takich jak wyjątkową miękkość i chwyt, hiperalergiczność, odporność na jak wyjątkową miękkość i chwyt, hiperalergiczność, odporność na przetarcie i przerwanie, komfort termiczny, bardzo krótki czas przetarcie i przerwanie, komfort termiczny, bardzo krótki czas schnięcia oraz zdolność do absorpcji wilgoci, odporność na schnięcia oraz zdolność do absorpcji wilgoci, odporność na promienie UV, właściwości antybakteryjne. promienie UV, właściwości antybakteryjne.

Page 20: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Uzyskanie materiałów włókienniczych łączących właściwości Uzyskanie materiałów włókienniczych łączących właściwości poszczególnych warstw dzianin wytwarzanych z poliestrów typu Thermolite, poszczególnych warstw dzianin wytwarzanych z poliestrów typu Thermolite, Thermocool, Coolmax poddanych obróbce chemicznej, termicznej i Thermocool, Coolmax poddanych obróbce chemicznej, termicznej i fizykomechanicznej wykorzystującej innowacyjne technologie i techniki fizykomechanicznej wykorzystującej innowacyjne technologie i techniki barwienia i stabilizacji oraz apreturowaniu lub napawaniu środkami barwienia i stabilizacji oraz apreturowaniu lub napawaniu środkami uszlachetniającymi, nadającymi im właściwości antyreumatyczne, uszlachetniającymi, nadającymi im właściwości antyreumatyczne, bakteriobójcze, antystatyczne, do osłabienia stanów zapalnych, bakteriobójcze, antystatyczne, do osłabienia stanów zapalnych, pielęgnujące skórę, do wiązania wilgoci, wspomagające leczenie zranień. pielęgnujące skórę, do wiązania wilgoci, wspomagające leczenie zranień.

Wdrożenie nowej technologii „nadawania” dzianinie wielofunkcyjnych Wdrożenie nowej technologii „nadawania” dzianinie wielofunkcyjnych właściwości leczniczych wykorzystywanych przy schorzeniach właściwości leczniczych wykorzystywanych przy schorzeniach reumatycznych w metodach terapeutycznych, .antybakteryjnych, reumatycznych w metodach terapeutycznych, .antybakteryjnych, antyseptycznych, wspomagających leczenie zranieńantyseptycznych, wspomagających leczenie zranień itp:,itp:,

Stworzenie procesowo-organizacyjnych warunków do uzyskania zdolności Stworzenie procesowo-organizacyjnych warunków do uzyskania zdolności indywidualizacji zamówień odbiorców na materiały włókiennicze ze względu indywidualizacji zamówień odbiorców na materiały włókiennicze ze względu na ich właściwości – oferty nie mającej miejsca w krajowym przemyśle na ich właściwości – oferty nie mającej miejsca w krajowym przemyśle włókienniczym i rzadko spotykanej na rynku europejskim. Unikalność tej włókienniczym i rzadko spotykanej na rynku europejskim. Unikalność tej oferty wynika z ograniczeń procesowych; aby firma mogła realizować oferty wynika z ograniczeń procesowych; aby firma mogła realizować zróżnicowane zamówienia na właściwości wytwarzanych materiałów zróżnicowane zamówienia na właściwości wytwarzanych materiałów włókienniczych musi uzyskać zdolności procesowe do barwienia i włókienniczych musi uzyskać zdolności procesowe do barwienia i uszlachetniającego wykończenia różnych przędz, obróbki chemicznej, uszlachetniającego wykończenia różnych przędz, obróbki chemicznej, termicznej i fizykomechanicznej dzianin wytwarzanych z poliestrów typu termicznej i fizykomechanicznej dzianin wytwarzanych z poliestrów typu Thermolite, Thermocool, Coolmax oraz posiadać technologię napawania, Thermolite, Thermocool, Coolmax oraz posiadać technologię napawania, apreturowania przędz i dzianin emulsją polietylenową z dodatkiem apreturowania przędz i dzianin emulsją polietylenową z dodatkiem naturalnych wosków pszczelich, kombinacją kwasów tłuszczowych, naturalnych wosków pszczelich, kombinacją kwasów tłuszczowych, specjalnych silikonów i ekstraktów z aloesu.specjalnych silikonów i ekstraktów z aloesu.

Page 21: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

8.8. BiomateriałyBiomateriały

W łódzkiej spółce W łódzkiej spółce TRIOCOMEDTRIOCOMED powstały protezy naczyniowe, kości powstały protezy naczyniowe, kości czaszki, wiązadeł, ścięgien, przełyku, implant stabilizujący odcinek czaszki, wiązadeł, ścięgien, przełyku, implant stabilizujący odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Produkty firmy były wynikiem 60 wynalazków lędźwiowy kręgosłupa. Produkty firmy były wynikiem 60 wynalazków i patentów. Około 100 tys. pacjentom wszczepiono biomateriały i patentów. Około 100 tys. pacjentom wszczepiono biomateriały wytworzone w spółce wytworzone w spółce TRICOMEDTRICOMED. .

Jak bardzo są to złożone produkty pokazuje proteza naczyń Jak bardzo są to złożone produkty pokazuje proteza naczyń krwionośnych. Jakość krwionośnych. Jakość protezy, która waży około 7 gram zależy od protezy, która waży około 7 gram zależy od wielkości oczka, jej powierzchni, prześwitu oczek, grubości przędzy wielkości oczka, jej powierzchni, prześwitu oczek, grubości przędzy i jej przepuszczalności, zawartości ładunków elektrostatycznych na i jej przepuszczalności, zawartości ładunków elektrostatycznych na jej powierzchni, splotu dzianiny, jej chemicznej czystości a także jej powierzchni, splotu dzianiny, jej chemicznej czystości a także opakowania. Pierwszą polską protezę naczyniową wszczepiono opakowania. Pierwszą polską protezę naczyniową wszczepiono 06.06. 1961 roku w Gdańsku. Drugi pacjent po wszczepieniu tętnicy 06.06. 1961 roku w Gdańsku. Drugi pacjent po wszczepieniu tętnicy podobojczykowej żyje z nią już 43 lata.podobojczykowej żyje z nią już 43 lata.

7.7. Technologia wytwarzania tkanin technicznych Technologia wytwarzania tkanin technicznych przeznaczonych na parasole reklamowe ich przeznaczonych na parasole reklamowe ich nadruku oraz powlekanianadruku oraz powlekania

Page 22: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Zinformatyzowane systemy odzysku ciepła z procesów Zinformatyzowane systemy odzysku ciepła z procesów technologicznychtechnologicznych

Odrębnym obszaremOdrębnym obszarem działań innowacyjnych firm działań innowacyjnych firm wykończalniczych, ale szczególnie ważnym dla wykończalniczych, ale szczególnie ważnym dla utrzymania konkurencyjności przemysłu utrzymania konkurencyjności przemysłu włókienniczego, są prace związane z odzyskiem ciepła z włókienniczego, są prace związane z odzyskiem ciepła z procesów technologicznych. Zagadnienie to jest procesów technologicznych. Zagadnienie to jest szczególnie złożone ze względu na sezonowość szczególnie złożone ze względu na sezonowość sprzedaży a tym samym zmienność poziomu sprzedaży a tym samym zmienność poziomu wykorzystania ich zdolności produkcyjnych. wykorzystania ich zdolności produkcyjnych. Projektowane systemy muszą być dostosowane do Projektowane systemy muszą być dostosowane do zmiennego obciążenia, co związane jest z budową zmiennego obciążenia, co związane jest z budową autorskich informatycznych programów zarządzania autorskich informatycznych programów zarządzania ściekami. ściekami.

Page 23: Innowacyjność przemysłu włókienniczego

Obszary działań innowacyjnych Obszary działań innowacyjnych firm włókienniczychfirm włókienniczych

Produkty włókienniczeProdukty włókiennicze odzwierciedlają w odzwierciedlają w sobie poprzez proces produkcyjny sobie poprzez proces produkcyjny interdyscyplinarną wiedzę z takich interdyscyplinarną wiedzę z takich dziedzin jak: chemia, mechanika, dziedzin jak: chemia, mechanika, mechatronika, informatyka, włókiennictwo, mechatronika, informatyka, włókiennictwo, wzornictwo przemysłowe, ciepłownictwo, wzornictwo przemysłowe, ciepłownictwo, energetyka. Innowacyjność działań energetyka. Innowacyjność działań krajowego przemysłu nie omija żadnego z krajowego przemysłu nie omija żadnego z tych dziedzin. tych dziedzin.