kurier plus - 17 marca 2012, numer 915

Download Kurier Plus - 17 marca 2012, NUMER 915

Post on 25-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurier Plus - 17 marca 2012, NUMER 915

TRANSCRIPT

 • NEW YORK PENNSYLVANIA CONNECTICUT NEW JERSEY MASSACHUSETTS

  !"#$%#! " # $! " # $ % & ' ( ) ) * # + ' , - . - / $ 0 )!"#$%&'()&*(+(), %-.&&/01-2$!30&('45&&&&&678-9!3.&&&&&&&&&(5%:0 +;(+

  !"#$%'()*(

  !"#$%&'()*"+*,'-*"+*"'./%01",2*,*34"25%&16*0,4$%74"8"'%95(,/("25'1:.*8%0/%"80/*,9;8"*81+%0/("2%,'2*574]]8"UW!?$%@+./222'"'.?->;1&$%&'0'*1$2A9

  !4)+%/#5)'BCD'/'BE;6':#%&1)'C?E*./&F2220'*1$2AG

 • REKLAMA INTERNETOWA KURIER PLUS 17 MARCA 2012

  4,491

  Kliknij Lubi to jelikochasz Nowy Jork:

 • REKLAMA INTERNETOWA KURIER PLUS 17 MARCA 2012

  Tylko dla WIADOMYCH I MDRYCH RODZICW

  Rol kadego rodzica jest przygotowa dziecko, wyposay w podane umiejtnoci, cechy,aby umiao by odpowiedzialne za siebie i szczliwe we wasnym dorosym yciu. I taksieczka jest wanie o tym co wane, a czego nie ucz nas w szkole. Pokazuje metod,ktra w prosty sposb pomaga poradzi sobie z lkiem, gniewem, wstydem, strachem ismutkiem.

  yczenie Czarnoksinika jest dla Twojego dziecka:

  - jeli chcesz, aby potrafio poradzi sobie z emocjami w kadej sytuacji- jeli chcesz, aby znao swoje poczucie wartoci- jeli pragniesz dla niego szczliwego dziecistwa- jeli chcesz by mdrym i wiadomym rodzicem

  Metoda z ksieczki wykorzystywana jest z powodzeniem od prawie 20 lat, efekty jej dziaanias spektakularne i jake przydatne w codziennym yciu. EFT (Emotional Freedom Tech-niques), czyli Technika Emocjonalnej Wolnoci zadziwia prostot, a jej skutecznosprawdzaj na sobie codziennie tysice ludzi. Sprawd, jak zadziaa dla Ciebie.

  !yczenie Czarnoksi"#nikaczyli opowie$% o mocy, ktr& masz w sobie (ebook)

  Do kupienia w najlepszych polskich e-ksigarniach:

  Brad Yates t'umaczenie: Marek RygielskiKocham t ksik! Pikna, prosta i magiczna!

  - Dr. Joe Vitale, autor "The Attractor Factor"

  "yczenie Czarnoksinika pomaga odkry nie-zwyk si, ktr kady z nas ma w sobie. Bardzopomocna zarwno dla dzieci jak i dla dorosych.Ksika jest piknie napisana, z doskonaymi ilustra-cjami. Kady powinien j przeczyta. Uwielbiam tksik!

  - Mary T. Sise, LCSW

  EFT jest bardzo poytecznmetod uzdrawiania. - Deepak Chopra, MD

  Pobierz DARMOWY fragmentz ksigarni empik.com

  kup w USA: www.bradyates.net/ww/translations.html

 • !"#$%# &'"( )*+,-#.-+/0)/!

  !"#$%&'()%*+(,+-.

  !"#$%#&'($#$%)*$+%,&'-$*.$%/0123%#%4056(*71%8"9'2"6/:"#3$;'231%)*-&%)*(/+7-0,/"#(62,/+7&?%2'@+./#+%;&-0,'@+./#+9#$,@+0,1#,'2/07"-9%3+G*+2'8'7-I"/12,-@+=-2O"-2%;)/8$+9,:+#+2,8,+./#+(/"/8-2,,3+G%'>)/8$++0-./(+(#/5-I+-.(/5-@+2,/#2'2/5-3+J#,/&'+%/+8')*(6'"'=%/"+P5"'O,(#2$QR+07"'01#,/+8'9$02-I(,+7"#/F$K@+8-F/+'7-1-.2,/)9#/Y@+'0$8@+1";5,8+2,/8'2,/+9,%$(#2/)+"/7,9'2'+7"#/#+G/8=:+2'+,22$8+2,/0,/8"-=;+I0,*%$2,@+I0,/%2,/+=-"/97-21;)*+#+-%-(#/2,/83

  !"#$%&'()&*+,'$+-

  T0'"#/+L$9#'"1'+G/8=,

  !"#$%&'()$*+*,*'-.,%"/+'0!(1213'4.56.$4.'/74/.6*8% GG%1$*+$ "'9":4;'?@').'/+%A.:'5":*+*,#8B'C28.67D'E"6'.'F.)786'F,68'G'HD+!6"968$$'&$'I&$.55"&)*&)9#+'2#"/>'C1)'JK586&LB8)*.#'M)7"#"9&$*'N&8/OP''CF#&)&7.#'M)7"#"9&$*N&8/O;'H+%A.:'5"56"/.:4Q'56"E8$"6'RS&9)&8/I.64+)%&8/&74'"6.4'56"E8$"6'2*8E.)'T.:.U8/&74;25"*%.)&8'56"/.:4")8'SV:4&8'5"'.)9&8#$%,;H$*V5'/"#)+W'0:").7U8'B'/&:4&.)83W'#.B5%./&).'&':6"S)8'5648%Q$%&;

  !"#$%&'()$*+*,*'-.,%"/+'0!(1213W'X@='J;'?@*D2*688*'0/'5"S#&4,'?'1Y8;3W'-8/'Z"6%W'-Z'

 • !"#$%# &'"()*+),-#.-)/0*/ !

  !"#$%#&'(")!"#$%&'!()$*+",)-

  .'/0$(1'%&'!'20*+345'6'&'27%$

  7"%!"&$!+(!"#$%*8 0

  9))$(:';$)'27%$

  7&$5$(276",$(?$!!-@ (

  A$!0$)(B',$%3CD,$>0*+

  9)#!+"8 (E=!?$2@$(7.473"#$%!4.57!4A2B-C$#-2.,!D&25$(7.47$9C:9>2.7:2%$20-C$#&=E29$2!"#$*%'&(!)+"2%#,!079,7&)-=E2)&=,!#07!=2FGHI2#$5"A2J&2+2'&+2,"K-=7&12)7!,&'!K)7!1=,-202,R$K&=E24!.+2C7'7$)2=,-290&C7'7$)-2(!+#/02.,!V=7!))-=E2?&,"A67!#0.,!29$.+&0-2#".,>2)&2%#,!R$(7!'&+2FGHIZFGH[A2\&,2R"%5$0-2($K!")7!,&'!K)7T2$929$.+&02#$.-4.57=E2)7!+-'5$26$'.5:12&'!2+&5K!2=,:VT23"#$%-,&=E$9)7!4A2

  B'+.3C%D%("&.9*#13,*?'%#6'+,3C%E=2.7:2$=E#$)-%.,=,/R125+/#-=E2'7=,C&2.%&9&2,2#$5")&2#$512$.+&+)7$2$2FG2%#$=!)+2#$=,)7!1&202%!0)-=E2#!4$)&=E2?7)7!2=&R&%$%"'&=4&2+-=E2$0&9/0A26$0$9!((&4>2C-T2"%#&0-2#$V'7)2?!)!+-=,)7!($9-D75$0&)-=E272,&29"K&27'$VT%!.+-=-9/0A2B-?7)7:=7!2%.,=,/R2?#$,70.+#,-(&)7!(2,&%-'&)7&2720-(7!#&*)7!(2#$V'7)A

  ! BHI4;J

  KLM%N.O.%46)**6P%Q)**09',06%R%()''$+C0%6*+S%TKURVUWRVXKU

  !"#$%&'($()*+,&-

  !"#$%#%&'&()*%#+KT%7.)3.%*2.$C$+&

  \!#+#"9-126&+#-5&12WC7?)7!0&

  KU%7.)3.%*2)7!9,7!'&

  Y$?"=E0&R-12`-#-'&12390&

  KW%7.)3.%*2%$)7!9,7&R!5

  Y$?9&)&12a/,!D&

  YX%7.)3.%*20+$#!5

  3"D!(7712@'&"97712M&"#-=!?$

  YK%7.)3.%*2V#$9&

  Y!)!9-5+&128"C$(7#&

  YY%7.)3.%*2=,0+!5

  @&+,-)-12Y$?".R&0&

  YV%7.)3.%*2%7>+!52

  6!'&?7712N!'75.&12WC-.R&0&

  J,!5&=7!12K!2)7!2($K)&29$.+&T2@"#7!#&26'".A2b!2)&5R&92,&2.,-C5$2.7:#$,=E$9,7A2b!2"'"C7$)-2+-?$9)752%$'$)74)-2%$2+!42.+#$)7!2L+'&)+-5"124!.+20)7!5/#-=E2(7!4.=&=E2)7!$.7>?&')-A2]+/K24!.+c2a!.+!V(-2,&0.,!2720.,:9,7!9$.+:%)72027)+!#)!=7!12)&2=&R-(2V07!=7!A2a!V'729,7:572+!("2(&(-2=,-+!')75/002a&%$)7712=,!("2)7!2(7!'7C-V(-27=E2(7!T202J$0-(2a$#5"1202J!02a!#.!-120`$))!=+7="+12026!).-'0&)7712&'!202.7!=7d2B7!'"2,2)&.20$'72=,-+&T2)&2%&%7!#,!2)7K2)&2!5#&)7!25$(%"+!#&12=,-2+&C'!+&A

  a!9)&525+$2.%#/C$0&R20!4VT2)&2.+$):2DDDS;"),*)B+"#S3'7%+!)24"K207!12K!4!.+2+$2=,-.+&2%#,-4!()$VTA235#&)2K-4!A2J&29$'!2.>2(7)7&+"#-2.+#$)2)&.,!?$%7.(&A26#,!,25'75)7:=7!2($K)&24!2%$07:5.,&T29$2)&+"#&')-=E2#$,(7/02'"C07:5.,-=EA2M$K)&24!2%#,!0#&=&T2)7!(&'2+&5124&52.+#$)-2!?,!(%',&2%&%7!#$*0!?$2?&,!+-A26R-))-2#"=E2%#,!."0&)-=E25+!52.%#&07&2$5"2D7,-=,)>%#,-4!(()$VTA2A2B&.,!2#!5'&(-2.>29$.+:%)!2)7!2+-'5$2020-9&)7"2%&%7!#$0-(AB.,-.+57!2($K)&2=,-+&T2)&2=&R-(2V07!=7!A2P2=E$=7&K2($K!2)7!2.,"5&=7!5'7!)+/0202a&%$)7712+$2B&.,!2#!5'&(-29$=7!#&4>29$207:5.,!42'7=,C-2)&.,-=E=,-+!')75/0202.7!=72)&2B.=E$9)7(2B-C#,!K"2O+&)/02W4!9)$=,$)-=EADDDS;"),*)B+"#S3'7%+$24!.+2B&.,!272)&.,!2(7!4.=!2+"12+!#&,272)&2,&0.,!1

  %$)7!0&K27)+!#)!+2)7=,!?$2)7!2,&%$(7)&A2J7!2,&%!0)7&(-2)7!V(7!#+!')$V=71)7!.+!+-12&'!2)&2%!0)$29R"?$07!=,)$VTA2ZC3,*%D%0*3,*%0.%3.GC7%[D,*3,*\%

  eW2%#,-4!()$V=7>2,0#&=&(-2"0&?:2)&.,-=E2=,-+!')75/02)&29$9&+!529$

  @"#7!#&2fM7:9,-2)&(7gA26$V07:=$)-24!.+2#$9,7)7!272!9"5&=4712&2#!9&?"4>2?$(R$9!12%!R)!2,&%&R"272%$(-.R/02#!9&5+$#57A2J&2#&,7!2C:9,7!2.7:2"5&,-0&R2#&,02(7!.7>="12%/U)7!4122=,:V=7!4A2J&2%!0)$2C:9,7!2+$25$%&')7&20&K)-=E7)D$#(&=4729'&2(R$9-=E2#$9,7=/02727=E2%$=7!=EA

  e26#,!92)&(72B7!'5&)$=272$5#!.2.5R&9&)7&2K-=,!S2V07>+!=,)-=E20

  %$'$)74)-=E2?&,!+&=EA26#$.7(-2%#,-2+!42$5&,472%&(7:+&T2$2@"#7!#,!A!"#$%&'$

  !"#$%"#&'"()*"%#$+$,-."(/('012#3(+$%,#*4($562/78(,*0(6059(!"#$%&"'%&(%#)*+,-.,#)/0)#"!#.'1,-234#)5#+,-.,#)/0)#/(:7;7(?-7.*,@7/7(A$,-#*B(CDEF346$%5-(?-;""-B(G;"".+$*.->(

  :$+;$/751*('"(367#8,.&3#94:%.3%;##1%&.'!-&+ LMNODDP>(

  >*$'+*$3/*%E,*+$'9'#60*D%;'[3,*+*%[DS%46S%;'#6$,%0.%Q)**09',03,*

  Q7+;7,1742(.7(A$.&";-(:*"=.*()*"%#$+$,-.2&J(*(H312#*(?7#;7%."'(/(/2#$.7.*3RJS;3(T.I"%3,B(1(,$%*,-#9(Q$P(/(A$=&*"%"(=/>(A;12W7(.7H7,+"-JB(XY(*()5#+,-., $(I$51(ZD>DD((/(A$=&*"%"(=/>(?->(A$,-#*(.7(G;"".+$*.&*">(

  ]^_)%J0@*+"#%1.9).#1.%0.%$'03*)6

  A.+"/*7C%9,#.0$,

  !"#$%&'()*#+",%"-./"#0"-*&.#1)2"/3)#$#4/*($3"0)5/*36#)#+"-)#4#78"$9-)&23)0#:"/#;"*-69&T202\&'!#772@"#7!#&2029)72%$0.,!9)7!2$92H[jGG29$2HojGGA2B-.+&0&2+#0&29$25$S=&2(7!.7>=&A2*2W&%#&.,&(-A

  EC#6.D.%7.+.)#6D.%J)6").%4$'D)'0.

  ()&*$+,-./.0,"&,.1"2.3)2+$.&451$6.(78,"8

  marekr

  marekr

  marekr

 • !"#$%&'$()&"*+$,-.+$/01$*23&'.%0.%-*2425-5$6($.%&'$4*(%&'$7(45-8&"*+-9/(*%0:$9%3(*-5$4%;$.-6$4*2:$9$?.%$)06.-=$41261%9%$1$!(@2&'$*245-..%="*+$90=&0*-A@29%$%&'$45(*-$%$*2B:%0*-9%$4%;$1$C0#(7D(D(="*+$-@$*1:"#5$4%;$#.%0*$,-.-$.-C0#($.-D"6$6($30#($43(7.%-+$%@$.%0$/25((&-90.%->$E7-9%9%$30@$F'-960)&12&2$B*%G32A.%;$!(@G$%$1/7BC?A"5D8:5?%5,"E:8/$"#37=+C7"#$/%7D("45>18/05%A@"%5"038=;7A/;73:@A">4531"/3858%7>6"D$F?F0"@:G4D7>6,H17A>"?7+8/0575("2A"%7A">6>7541?7">56?AK"%7A0/?7("37AG47A?7"%5G"K$4AC597$4AD"K5K7?/J3D7>6("8=3D%7?7"45":8$5>/%B"/@+>414%B"7"/;61,"SG1"97+%B7?7"G/"30/@A@"/@>414%1047=?7"3/K7A"G/"3A$>5".$50/"H/2A("D8F$A0>4AO%7A@"?AD>A0521?7,"T"#37=G4A"IA6A+975345">418591U"VN56"07G4791"01+$5X%7A"/GA@O>7A"/G"05$8/O>7"A05%CA+?7>4%1>6(">41"0$=>4"0$/C/OM,"I50A8":385+01";5J380/0A"3B"0"@50%A@"3;$4A>4%/O>7"4%5:>45%7A9"H7K?77,"Y8(">6/>752K1":38501"/5K/$>@7("A:85%54@7(">41"407B4D5>6"6/9/3AD+3:5?%1>6,"E"/K1058A?A"81>6";5J380"K7@B;/DAC/"37=O07585"30/7>6";$/$/DF0,"E"/%7"85D"@5D"45>453F0"/3858%7>6"D$F?F0"@:G4D7>6"3B"01O+97A05%7("01341G45%7(";$4AO?5G/05%7"7"45+K7@5%7,"T")-Z&"$/D:"0"[/: