linia baix maresme 13

of 16 /16
redacció: 93 458 87 80 - [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 [email protected] | administració: [email protected] línia mar Baix Maresme liniamar.cat · Difusió OJD-PGD: 15.025 exemplars mensuals · 22/3/16 · Núm. 13 Vilassar de Dalt pàg 14 L’alcalde desobeeix l’Audiència Nacional pel suport a la declaració del 9N Entrevista pàg 10 Línia Mar conversa amb Viggo Mortensen: “La poesia mai no morirà” Comerç pàg 14 Concepción Frau agafa el timó dels botiguers del Masnou Esports pàg 15 El CD Masnou confia el seu futur esportiu a Pandiani Exiliats de la Mina pel conflicte de clans ocupen cases a Alella L’Ajuntament comunica que 32 persones han arribat al poble fugint de les possibles represàlies dels Baltasares pàg 9 Turisme: col·laboració o competència? Els ajuntaments mantenen l’aposta per la promoció turística a través d’estratègies pròpies de cada municipi pàg 3 Premià de Mar pàg 7 El Ple municipal declara el rei Felip VI persona non grata a la ciutat Opinió pàg 4 Oriol Junqueras, vicepresident del Govern: ‘La injusta realitat de l’economia catalana’

Author: comunicacio21

Post on 27-Jul-2016

226 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniamar/pdf/Linia_baix_maresme_13.pdf

TRANSCRIPT

Page 1: Linia baix maresme 13

redacció: 93 458 87 80 - [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 – publicitat@comunicacio21.com | administració: [email protected]

líniamarBaix Maresme liniamar.cat · Difusió OJD-PGD: 15.025 exemplars mensuals · 22/3/16 · Núm. 13

Vilassar de Dalt pàg 14L’alcalde desobeeix l’Audiència Nacional pelsuport a la declaració del 9N

Entrevista pàg 10Línia Mar conversa amb Viggo Mortensen: “La poesia mai no morirà”

Comerç pàg 14Concepción Frau agafa el timódels botiguers del Masnou

Esports pàg 15El CD Masnou confia el seufutur esportiu a Pandiani

Exiliats de la Mina pel conflictede clans ocupen cases a Alella

L’Ajuntament comunica que 32 persones han arribat al poble fugint de les possibles represàlies dels Baltasares pàg 9

Turisme:col·laboració

o competència?Els ajuntaments mantenen l’aposta per la promoció

turística a través d’estratègies pròpies de cada municipi

pàg 3

Premià de Mar pàg 7El Ple municipal declarael rei Felip VI personanon grata a la ciutat

Opinió pàg 4Oriol Junqueras, vicepresidentdel Govern: ‘La injusta realitatde l’economia catalana’

Page 2: Linia baix maresme 13

Per a publicitat: publici[email protected] - 686 429 517| 2 líniamar.cat 22 març 2016

Page 3: Linia baix maresme 13

3 | líniamar.cat22 març 2016Reportatge

Coincidint amb la Setmana San-ta, s’han vist els primers turistes del’any als pobles del Baix Maresme.Però l’hora de la veritat per calibrarla capacitat dels atractius de lazona serà l’estiu, i els ajuntamentsestan polint els detalls de les últi-mes estratègies en matèria depromoció turística o consolidantles que ja estan en marxa.

Per exemple, el Masnou volenfortir la iniciativa Masnou, te-rra de Mar, consistent en un iti-nerari pel poble. “Ens permetlluitar contra la temporalitat”, in-dica l’alcalde, Jaume Oliveras. Elbatlle també avança que l’Ajun-tament treballa amb la Diputacióper dissenyar un pla estratègic deturisme per al municipi. “Establi-rà les bases del turisme familiarque volem atreure”, assegura.

Per la seva banda, Vilassar deMar centra els seus esforços a re-

cuperar la fira Mar de flors. “A partdel turisme familiar també vo-lem potenciar les compres”, avan-ça l’alcalde, Damià del Clot, que as-segura que el nombre d’aparta-ments turístics particulars ha aug-mentat en els darrers mesos. “Te-nim un turisme silenciós, de gentque té segones residències al po-ble i visitants francesos”, afegeix.

Mentre que a Vilassar les florsassenyalen el camí, a Premià deMar ho fa l’oferta cultural, la vidaassociativa i el comerç. “Volem po-tenciar el Museu Romà, la FestaMajor i els rèdits que ens pugui do-nar el nou port”, assegura el regi-dor de Promoció de la Ciutat, Da-vid Gutiérrez. “Hem de promo-cionar els atractius que el nostrepoble té i la resta no”, afegeix.

SEPARATS, DE MOMENTPrecisament, la temporada turís-tica comença amb el debat de si elsmunicipis de la comarca han decompetir entre si o teixir sinergies.“Som l’únic municipi del Baix Ma-resme que té una oferta de res-

tauració i comerç important”, con-sidera el regidor de Premià deMar, que tot i així creu que el Con-sell Comarcal pot servir per ela-borar estratègies conjuntes.

De fet, després de les últimeseleccions locals, els nous governsmunicipals van posar sobre lataula la possibilitat de crear un con-sorci turístic específic del BaixMaresme. Una possibilitat quecontiuna present, però que per arano passa de la hipòtesi. “Ho estemestudiant”, assegura Oliveras. “Ésun debat pendent que cal resoldre”,considera. “La idea no s’ha des-envolupat gaire, però n’hem par-lat”, reconeix el batlle de Vilassarde Mar, Damià del Clot.

Sigui com sigui, tots els alcal-des de la comarca reivindiquen elcaràcter diferencial del Baix Ma-resme en relació a la resta de la co-marca, on l’oferta turística estàmolt consolidada i més aviat esbasa en la platja i l’oci. De moment,però, els atractius del Baix Ma-resme continuen sense oferir-sesota un únic paraigua.

Repte conjunt, camins diferents» Els pobles del Baix Maresme comparteixen l’aposta pel turisme, però a través d’estratègies individuals» Els ajuntaments tot just han iniciat converses per crear un consorci turístic específic de la comarca

CONSORCI4Mentre l’impulsd’un hipotètic consorci turístic delBaix Maresme no es concreta, ala pràctica és el Consorci de Pro-moció Enoturística de la DO Ale-lla qui exerceix aquest rol, al-menys pel que fa a sis municipisde la comarca.

Alella, el Masnou, Premiàde Mar, Cabrils, Vilassar de Dalti Teià formen part d’un consor-ci que està en fase d’expan-sió –darrerament s’hi ha incor-porat Badalona, la tercera ciutatde Catalunya– i que ha fet de lavinya i la natura la seva marcad’identitat. “La DO Alella té laseva part més important con-centrada al Baix Maresme i peraixò pot ser un punt de trobadadels municipis de la comarca”,considera l’alcalde d’Alella i pre-sident del consorci, Andreu

Francisco. El batlle alellenc, toti així, es mostra prudent. “Lanostra és una cursa de fons.L’any que ve obtindrem els re-sultats de la tasca que estem fentara”, avisa Francisco.

Tot i aquesta prudència, que-da clar que els responsables de laDO confien en el projecte. I és queCan Balcells, a Alella, inaugura-rà un hotel de quatre estrellesaquest estiu, mentre que a laTorre del Governador li podria es-perar el mateix futur.

Mentrestant, el consorci secentra a enllestir la Ruta del vi,un itinerari enoturístic que espresentarà oficialment el 4 d’a-bril i que compta amb la parti-cipació de diversos negocis pri-vats relacionats amb el món delvi, com cellers, restaurants, allot-jaments o botigues.

La DO Alella, punt en comúde diversos municipis

Andreu MerinoBAIX MARESME

A falta d’un consorci turístic del Baix Maresme, la DO Alella és qui de moment exerceix aquest rol. Foto: Arxiu

Page 4: Linia baix maresme 13

Opinió| 4 líniamar.cat 22 març 2016

publicitat 686 429 517líniamar.cat

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Mar no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: publici[email protected]ó: [email protected]

Dipòsit legal: B 6618-2015

amb el suport de:Difusió controlada

15.025 exemplars mensuals

Actualitat a la xarxa

#ADeclarar#Diàleg #Preconcurs

4Ja són aquíper Jordi Lleal

Amb motiu del procés de reor-ganització de l’exèrcit de terraespanyol, la base militar delBruc de Barcelona i el campa-ment de Sant Climent de Ses-cebes passaran a formar partde la brigada Aragón I, ambbase al quarter general de Sa-ragossa. Això serveix per des-plaçar a Sant Climent de Ses-cebes un centenar de tancs ivehicles cuirassats de transportde tropes.

És una casualitat? El tempspotser ens ho deixarà clar. Ja hoveurem. Aquests fets es podenmirar des de dues perspectives:la negativa és que és una ame-naça per als catalans i la posi-tiva és que els podrem recupe-rar com a màquines per al’exèrcit català, que quan nego-ciem els actius i els passius al’hora de la nostra independèn-cia ens quedaríem com a pe-nyora del deute espanyol amb

Catalunya i, si de cas, com a po-ble pacifista que som els po-dríem vendre com a ferralla perfondre’ls i fer-ne acer per a es-tructures d’edificis per als sensesostre i recuperar uns calerons.

Encara que quedi mala-ment, podríem fer com aquellsapastre militarot exclamant:“Expropiense!”. Preparem-nos,doncs, que si arriba el moment,el govern espanyol es posa fla-menc i fa sortir els tancs, hau-rem de canviar de punt de vistai, en lloc de mirar cap a la Dia-gonal, com s’ha dit des de sem-pre, ara tocarà girar la vista capa la Meridiana per veure comentren les forces “dissuasives”.Ai las, quina por! No em toca lacamisa a la pell. Tenim al da-vant un exèrcit que no ha gua-nyat mai una guerra exterior.Només ha vençut quan ha es-clafat els seus conciutadans.Quina glòria més escarransida!

@KRLS (Carles Puigdemont): La reunióamb Pedro Sánchez demostra que lesdiscrepàncies no impedeixen el diàlegcordial.

@cristinaribar: Unió reconeix un deute de19 milions, encara més alt del que xifra elTribunal de Comptes. Es veu abocada a unpreconcurs de creditors.

@gerardotc: El juez ha llamado a de-clarar a Rita Barberá y ésta ha convocadouna rueda de prensa para hablar de otrascosas.

Tribuna

Vivim un moment extrema-dament difícil per a bona partde la societat catalana, coms'ha fet notar aquests dies alParlament de Catalunya durantel debat monogràfic sobre lapobresa. La demografia, lesconseqüències de la llarga cri-si econòmica i el convuls con-text polític i econòmic mundialestan posant en perill els me-canismes socials de redistri-bució que ajuden a esmorteir laduresa d'una crisi que ha fetmolt mal a desenes de milersde famílies.

Una realitat dura, doncs,que esdevé encara més injustaquan es posa de manifest quela societat catalana és capaç degenerar recursos suficients perfer front a totes aquestes ne-cessitats socials però, en can-vi, no en pot disposar per im-plementar les solucions. Unfet que explica bona part d’a-questa contradicció entre dis-posar d’una economia que pre-senta símptomes molt positius–per sobre de la mitjana euro-pea– i, en canvi, unes defi-ciències socials terribles. Perposar només alguns exemples,el 2015 l’economia catalana vacréixer un 3,4%, l’incrementmés alt de l’última dècada. I eldarrer trimestre de l’any, elritme de creixement va ser del4,1%. A més, la reducció de l’a-tur del passat mes de febrer haestat la més important delsdarrers 20 anys en un mes defebrer. I, això, en bona part, ésgràcies a la gran capacitat ex-

portadora de l’economia cata-lana, a l’increment de la re-captació provinent del turismei a la captació d’inversió estra-ngera. I, al costat de tot això, elmotor d’aquest dinamisme éstambé provocat per l’incre-ment de la demanda interna,malgrat les dificultats de les fa-mílies. És a dir, la despesa quefan els mateixos ciutadans.

Tot i aquest context positiu,els nivells d’atur continuensent altíssims, tenim població

ocupada, que malgrat estar-ho, rep una retribució per sotadel llindar de la pobresa, tenimun atur juvenil vergonyós, si-tuacions de falsos autònoms opersones aturades de llargadurada amb unes perspectivesmolt complicades. I malgratgenerar els recursos, no po-dem disposar-ne, entre d’al-tres qüestions, pel conegut dè-ficit fiscal, per la manca d’unahisenda pròpia que ens permetipoder lluitar amb eficàcia con-tra el frau fiscal o per les nom-broses dificultats que posa l’Es-

tat perquè ens en sortim. Enaquest sentit, l’Estat espanyolens deixa diners, que s’han re-captat a Catalunya, cobrant-nosun interès 16 vegades superioral que el Banc Central Europeuli presta a ell. Una estratègiaque suposa per a l’economia ca-talana un cost de 380 milionsd’euros en interessos, més delque costa el Pla de Xoc Social.A més, ha recorregut qualsevolintent d’aconseguir nous in-gressos amb l’aplicació de no-ves taxes, ha incomplert siste-màticament el pagament de lallei de dependència, la disposi-ció addicional tercera o no volfer efectiu el pagament de 1.400milions d’euros fins a juliold’aquest any de la liquidació de2014, quan és un deute reco-negut pel mateix Estat.

Mentrestant, hem de segu-ir treballant, amb el ferm com-promís de blindar tota la des-pesa social i implementar unpla de xoc que ajudi a esmor-teir aquesta dura realitat quecal plasmar en els nous pres-supostos. Reduir la taxa d’aturi la precarietat laboral i im-pulsar la creació de llocs de tre-ball de qualitat és la millor ga-rantia per fer que el creixementexistent sigui sostingut. Men-tre no disposem d'un Estat alnostre servei haurem d'opti-mitzar els recursos dels qualsdisposem, sempre insuficients,i per això mateix sempre, in-excusablement, al servei de lamajoria i ajudant els que mésho necessiten a sortir-se'n.

L’Estat espanyol ens

deixa diners que s’han

recaptat a Catalunya

cobrant-nos un interès

que ens costa més que

el Pla de Xoc Social

per Oriol Junqueras, vicepresident del Govern de Catalunya

Un diari participatiu

4La injusta realitat de l’economia catalana

Page 5: Linia baix maresme 13

Agenda Nacional 5 | líniamar.cat22 març 2016

Ja fa un parell de mesos que el “Govern dela postautonomia i la preindependència”, talcom l’anomena el president de la Genera-litat, Carles Puigdemont, va prendre pos-sessió. Seixanta dies i escaig que han evi-denciat que el camí de la “desconnexió” –unaltre terme que ha fet fortuna en el vocabulariindependentista– serà dur. De fet, i com java sent costum, aquestes primeres setma-nes del mandat han estat marcades, bàsi-cament, per l’estira-i-arronsa jurídic. Eldebat polític, que és el que se suposa que hau-ria d’imperar en aquests moments, segueixrelegat en un segon terme, a l’ombra dels re-cursos, dels tripijocs jurídics i de l’omni-present Tribunal Constitucional (TC).

Probablement per això, per aquesta pi-cabaralla jurídica permanent, són molts elsciutadans –tant els que van votar partits in-dependentistes com els que van optar peraltres forces– que desconeixen els passosque Junts pel Sí i la CUP han pactat per ferpossible un Estat català independent. Un fullde ruta que tot just ara s’ha començat a des-plegar amb l’impuls de les ponències de leslleis de transitorietat jurídica, de la SeguretatSocial i de la Hisenda pròpia –la del procésconstituent es deixa per més endavant– i

la comissió del procés constituent –ja re-correguda al TC–. Aquestes són les prime-res accions d’un pla que ha de permetre arri-bar, segons els seus impulsors, a la inde-pendència d’una manera “segura” i més omenys ràpida. I és que sembla que els 18 me-sos dels quals es parlava a l’inici han deixatde ser prioritaris. Ara s’opta per no cenyir-se excessivament en un compte enrere quemolts veuen més perjudicial que altra cosa.

Amb tot, i un cop les ponències de les lleisde “desconnexió” han tirat endavant, aixícom la comissió del procés constituent, elssegüents passos que s’han de fer són l’inicid’un procés constituent participatiu i l’im-puls de les principals estructures d’Estat, sen-se oblidar l’aplicació del pla de xoc social. Jaen una segona fase s’han d’aprovar les lleisde ruptura per procedir a convocar leseleccions constituents. D’aquestes, i per a lesquals l’objectiu de l’independentisme és tras-passar la barrera del 50% més 1 dels vots,n’ha de sortir una comissió redactora que ela-bori la nova Constitució per després ser ra-tificada en un referèndum que serveixitambé per avalar la independència.

Tot plegat si abans no s’ha pogut cele-brar un referèndum acordat amb Espanya.I és que ningú, ni el mateix Puigdemont, s’a-treveix a descartar del tot aquesta via. D’o-brir-se finalment, els passos abans descritspodrien canviar substancialment. Quedaclar que no és temps per a pronòstics.

» El Govern impulsa les ponències de les lleis de “desconnexió” i la comissió del procés constituent» Són els primers passos d’un full de ruta que ha d’acabar amb un referèndum sobre la nova Constitució

Arnau NadeuBAIX MARESME

L’hora de passar a l’acció

ECONOMIA4Més enllà del full de ruta,compartit a grans trets pels actors políticsdel procés sobiranista, hi ha una batalla quede ben segur serà determinant per a l’èxitdel mandat independentista: la de la cai-xa de la Generalitat. La de la Hisenda.

Fins fa poc força apartat dels focus me-diàtics, però no per això menys actiu, el de-partament d’Economia i Hisenda, lideratpel vicepresident Oriol Junqueras, ja ha co-mençat a posar fil a l’agulla per intentar re-flotar l’autonomia financera de la Gene-ralitat. Peticions de liquiditat a Montoro iDe Guindos a banda, l’objectiu principal acurt termini de Junqueras és esprémer almàxim les competències que ja són de laGeneralitat en aquest àmbit i que fins arano s’havien desenvolupat, probablement

per la impopularitat, per exemple, de me-sures com l’embargament. Sigui com sigui,el Govern actual vol acabar amb la cessióde l’execució i la liquidació efectiva dels pro-pis impostos de la Generalitat (un 10% delsque paguem els catalans), un servei pel quall’any passat es van haver d’abonar 10 mi-lions al Ministeri d’Hisenda espanyol i 25més als registradors de la propietat.

Passar a assumir directament aques-tes funcions –cosa que ja s’ha començata fer– i aconseguir així tenir totes les com-petències ja reconegudes efectivamentdesplegades és el primer i indispensablepas perquè quan arribi el moment –si fi-nalment arriba– es pugui assumir la ges-tió dels impostos massius: IVA, IRPF, So-cietats... La mare dels ous.

La batalla de la Hisenda

Page 6: Linia baix maresme 13

El Masnoulíniamar.cat març 2016

| 6

22

L’Ajuntament preveu constituira l’abril el nou consell de pro-moció econòmica del municipi.Es tracta d’un nou espai que técom a objectiu transcendir lesfuncions del consell de comerç iesdevenir un punt de trobada pera tots els actors empresarials -dediferents àmbits i magnituds-que puguin col·laborar en laconsolidació de les empresesque ja hi ha al Masnou i en lapossibilitat d’atreure’n de noves.Tot plegat sota la batuta delconsistori. “Volem treballar con-juntament amb les empreses al’hora d’impulsar les polítiquesque afectin el seu àmbit”, expli-ca la regidora de Promoció Eco-nòmica, Sílvia Folch.

Una estratègia que, segonsavisa Folch, serà compatible

amb els serveis oferts actual-ment pel consistori, com perexemple tots aquells que es po-den trobar a la Casa del Marquès.

Sigui com sigui, el reglamentdel consell de promoció econò-mica està aprovat des del generi ara l’Ajuntament està mante-nint contactes amb diverses em-preses i negocis establerts almunicipi. “Ens interessa comp-tar amb tot tipus d’empreses, in-

dependentment del sector quesiguin i dels treballadors ambquè comptin”, assegura Folch.“Ara bé, és cert que no som unterritori on s’hi puguin instal·largrans indústries o fàbriques”,afegeix.

Un cop hagi finalitzat la ron-da de contactes, la regidoria dePromoció Econòmica preveupoder constituir el nou consellmunicipal a l’abril.

L’Ajuntament vol seguir potenciant la Casa del Marquès. Foto: Ajuntament

El consell de promocióeconòmica es constituirà a l’abril» L’Ajuntament vol crear sinergies entre les empreses de diferentsàmbits i tipologies establertes al poble i atreure’n de noves

L’escola Ocata guanya el desèPremi Conviure a Catalunya

ENSENYAMENT4L’alumnat decinquè de primària de l’EscolaOcata ha guanyat la desena edi-ció del Premi Conviure a Cata-lunya, pel seu projecte de coo-perativa Ándele ándeleee. Estracta d’una iniciativa que elsalumnes del centre han desen-volupat en el marc del programaCultura Emprenedora promogutper la Diputació.

Concretament, la cooperati-va pensada pels alumnes té coma objectiu produir pinyates i ar-ticles de festa inspirats en elfolklore mexicà.

Tot plegat en el marc d’unprograma educatiu que es plan-teja el treball relacionat ambl’emprenedoria a través de com-petències bàsiques com mate-màtiques, llenguatges digitals oexpressió artística.

El Premi Conviure Catalun-ya és atorgat per l'Associaciód'Antics Diputats del Parlamenti reconeix el millor programa pe-dagògic del país en relació ambel treball que duu a terme sobrevalors com la llibertat, la demo-cràcia, la participació, el diàleg ila solidaritat.

Detinguts dos homes acusatsde robar a comerços del pobleSUCCESSOS4Els Mossos d’Es-quadra van detenir dos homes de29 anys i nacionalitat espanyolaque haurien realitzat atracamentsen diversos establiments comer-cials del Masnou, així com deBarcelona i Badalona. Concreta-ment, els homes, veïns de Barce-lona i Santa Perpètua de la Mo-goda haurien atracat cinc esta-bliments de les tres poblacions itambé estan acusats de cinc furtsde vehicle.

Segons detalla la policia cata-lana en un comunicat, el proce-diment que haurien seguit els

presumptes lladres per realitzarels atracaments consistia a entrara les botigues amb la cara tapadai armats amb ganivets. Entravena l’establiment quan hi havia pocagent a l’interior i feien servir unmall per trencar els aparadors.Després fugien en cotxes, tambépresumptament robats.

La detenció es va produir el 4de març, després que els dos ho-mes realitzessin un atracament enuna botiga de productes de cos-mètica i drogueria. Després depassar per disposició judicial, sóna la presó des del 7 de març.

El Ple municipal aprova laregulació dels clubs cannàbicsSOCIETAT4El Ple del 17 de marçva aprovar inicialment l’ordenan-ça reguladora de funcionament declubs socials i associacions de fu-madors de cànnabis. Després ques’acceptessin les esmenes presen-tades pel PSC, l’ordenança es vaaprovar amb els vots d’ERC, CiU,PSC i ICV-EUiA, mentre que el PPva votar en contra i C’s i la CUP esvan abstenir.

Actualment, al Masnou hi hadues associacions que tenen la

seva activitat legalitzada i dues mésque han manifestat el seu interèsde constituir-se.

Els clubs cannàbics podranobrir d'onze del matí a dotze de lanit de diumenge a dijous, mentreque divendres i dissabte ho podranfer fins a la una de la matinada.També hauran de registrar les al-tes i baixes de socis, mentre que lanormativa establirà la distànciaque han de mantenir amb equi-paments sanitaris o educatius.

Serveis | Substitució dels contenidorsFins al 31 de març l’Ajuntament procedirà a la col·locació dels nous contenidors i a la retirada

progressiva dels contenidors tipus iglú que hi ha ara mateix per a la recollida selectiva de paper icartó, envasos i vidre. Es col·locaran els contenidors de 1.100 litres de paper i cartó i envasos, i els

de 360 litres de vidre en els punts on actualment hi ha contenidors de fracció resta i orgànica.

RedaccióEL MASNOU

Page 7: Linia baix maresme 13

Premià de Marlíniamar.cat

7 |

març 201622

Demanen un milió més peratendre famílies sense ingressos» Premià Social assegura que hi ha més de mil veïns sense feina que nocobren cap prestació, però el govern diu que l’estimació “no és real”

L’Ajuntament declara el reiFelip VI persona non grata

POLÍTICA4El Ple Municipal vaaprovar el 16 de març una mociópresentada per la Crida Premia-nenca que instava l’Ajuntament adeclarar persona non grata el reid’Espanya, Felip VI. A bandadels vots del principal partit de l’o-posició, la moció va comptar ambels vots favorables d’EsquerraRepublicana i la Coalició d’Es-querres. A més, els regidors Jor-di Tomàs i Esmeralda Calleja, deCiU, també van votar-hi a favor,a diferència de la resta de mem-bres del seu grup municipal, que

es van abstenir, després que elpartit donés llibertat de vot. ElPSC també es va abstenir, men-tre que el PP i Ciutadans van vo-tar-hi en contra.

A banda de la declaració ins-titucional referent al monarca, elPle va abordar altres qüestions,com el concurs d’adjudicació delservei d’enllumenat públic, quecontinuarà en mans de l’empre-sa SECE. CiU, PSC, PP i ERC vanvotar-hi a favor, mentre que laCrida, Ciutadans i la Coaliciód’Esquerres es van abstenir.

La Taula de Gènere posa el focus en la Festa Major

IGUALTAT4La Festa Major d’en-guany, que se celebrarà del 5 al 10de juliol, serà la primera oportu-nitat per valorar la tasca de la novaTaula de Gènere que ja s’ha cons-tituït al municipi. Una iniciativaque ha tirat endavant després queel Ple Municipal del desembre de2015 aprovés per assentimentuna moció de la Crida Premia-nenca que instava l’Ajuntament acrear aquest ens.

La taula reuneix represen-tants de tots els grups polítics, aixícom tècnics municipals, personalsanitari i entitats. Tot i això, la par-ticipació no està tancada i l’A-juntament confia que més entitatsse sumin al projecte. L’objectiu de

la Taula de Gènere és eradicar elmasclisme a Premià de Mar. Unobjectiu malauradament agosa-rat actualment, per la qual cosal’estratègia és treballar pas a pasen diferents àmbits, el primer delsquals serà la Festa Major. “No éscasualitat haver triat aquest es-deveniment per estrenar-nos”,reconeix la regidora d’Igualtat, Es-meralda Calleja. I és que la Fes-ta Major és, segons diu, un delsesdeveniments de l’any on méscomportaments masclistes es po-den produir. “A Premià no tenimdiscoteques i la Festa Major és elmoment en què més problemesd’aquest tipus podem detectar”,argumenta la regidora.

El port ja té la primera pedradel nou projecte urbanístic

URBANISME4Comença el comp-te enrere de la transformació delport. El 16 de març es va col·locarde forma simbòlica la primera pe-dra del nou projecte urbanístic, enun acte en què van participar l’al-calde, Miquel Buch, el director ge-neral de Marina Port Premià,Joan Conde, i el regidor de Pro-moció Econòmica, David Gutié-rrez. “Volem que el petit comerçi el poble puguin formar partdel projecte”, va assegurar Buch.

Un punt especialment sensible,tenint en compte que el procés dedebat sobre el projecte dut a ter-me per l’Ajuntament ha estatdurament criticat per la Plata-forma Premià Port, a qui el Sín-dic de Greuges ha donat la raó.

El projecte del port inclou laconstrucció del passeig Marí-tim, un espai verd de 21.000m2 i una zona comercial de18.000m2 amb prop de 1.000places d’aparcament.

L’entitat Premià Social xifra en1.111 la quantitat de veïns de Pre-mià que no tenen feina i tampoccobren cap prestació. És la prin-cipal conclusió extreta de l’estu-di de la pobresa al municipi queha realitzat l’organització i que vafer públic l’11 de març.

En aquest sentit, Premià Socialinsta l’Ajuntament a augmentar enun milió d’euros la partida econò-mica destinada a les famílies en riscd’exclusió social, que ara se situaal voltant dels 200.000 euros.“Estem disposats a seure per par-lar amb l’Ajuntament, però la par-tida actual és insuficient”, consi-dera el portaveu de l’entitat, ÁlexBlasco. En total, Premià Socialestima que la quantitat total ne-cessària per satisfer les necessitatsbàsiques de les famílies sense re-

cursos del municipi seria d’1,2milions d’euros.

Per la seva banda, la regidorad’Atenció Social, Imma Morales,considera, en declaracions a LíniaMar, que l’estimació de Premià So-cial “no és real” i assegura que són387 les persones sense feina ni in-gressos que s’han dirigit als ServeisSocials des que ha començat l’any.“A banda, han recorregut a no-saltres 726 persones en situaciómolt precària”, afegeix. D’aques-tes 726, segons l’Ajuntament 138

estan cobrant el PIRMI, mentreque la resta reben altres ajudes.

D’altra banda, la regidora va-lora positivament la tasca de Pre-mià Social però també defensa ladel consistori. “Cap veí s’ha quedatsense atenció social per manca depressupost”, assegura. En aquestsentit, considera suficients els200.000 euros destinats a la par-tida de Serveis Socials d’enguany,però deixa la porta oberta a mo-dificar-la. “Si és necessari incre-mentar-la, ho farem”, conclou.

El DISA atén actualment moltes famílies sense ingressos. Foto: Càritas

Escola de Música | Acord amb l’AjuntamentL’Escola de Música i el govern municipal han arribat a un acord per rebaixar les quotes i

els pagaments de matriculació al centre. A banda, l’executiu de Miquel Buch s’ha compro-mès a incloure una partida pel manteniment de l’equipament en els pressupostos d’inver-

sions de 2017. Segons assegura el govern, els canvis no afectaran el model educatiu.

RedaccióPREMIÀ DE MAR

Page 8: Linia baix maresme 13

Vilassar de Marlíniamar.cat març 2016

| 8

22

La llei catalana de transparència,accés a la informació pública ibon govern preveu que els ajun-taments compleixin progressi-vament amb els requisits de lanova legislació. Uns requisitsque se centren, bàsicament, a fa-cilitar l'accés a la informaciópública a la ciutadania d'unamanera estructurada, perma-nent i actualitzada.

En aquest sentit, el governmunicipal xifra en un 80% elcompliment que actualment elconsistori fa de la llei i preveu queaquest sigui absolut abans del2017. De fet, actualment ja es potconsultar el portal de transpa-rència municipal. “Hem deciditque no calia esperar a tenir totala informació per fer-lo públic”,explica la regidora de Comuni-

cació, Raquel Zamora. La regi-dora detalla que la voluntat delgovern és anar més enllà dels re-quisits que exigeix la Generalitat.“La nostra voluntat és oferir elmàxim de dades obertes possiblesen formats manejables per lagent”, avisa.

HISENDAD’altra banda, Zamora reconeixque la informació relativa a l’àrea

d’Hisenda ha estat la que ha ge-nerat més feina al govern. I és queel deute actual de l’Ajuntamentsupera els 37 milions d’euros.

Ara mateix, la informacióconsultable al portal de transpa-rència s’organitza en els cincgrans blocs de gestió econòmica,informació institucional i orga-nitzativa, acció de govern, con-tractes i subvencions, i el catàlegde serveis i tràmits.

El portal de transparència ja està operatiu. Foto: Arxiu

El govern vol complir amb la lleide transparència abans del 2017» Ja es pot consultar el portal de transparència de l’Ajuntament» L’executiu assegura que el compliment de la legislació ja és del 80%

L’Ajuntament i Aigües deVilassar treballaran plegats

SERVEIS4El consistori i Aigüesde Vilassar -empresa gestora delservei de subministrament d’ai-gua al municipi- treballaran deforma coordinada per evitar du-plicitat de despeses en obres a lavia pública. L’acord és oficialdes de l’1 de març, quan l’alcal-de, Damià del Clot, i el gerentd’Aigües de Vilassar, Julián Ju-lià, van signar un conveni decol·laboració.

Un acord que, principalment,estableix que quan alguna deles dues parts hagi de fer obres enels espais públics del municipi,

informarà l’altra part dels detallsdel projecte en qüestió per siaquesta creu convenient incor-porar millores. Una iniciativa,doncs, que persegueix evitar du-plicitats d’obres i d’inversions.

De fet, Aigües de Vilassar escompromet, a través de la sig-natura del conveni, a subminis-trar els materials i la col·locaciódels mateixos en les obres quesegueixin aquest procediment,així com a assumir el sobrecostque les intervencions en l’àmbitde l’aigua requereixin si no és Ai-gües de Vilassar qui les assumeix.

Aprovada l’ordenançamunicipal de clubs cannàbicsSOCIETAT4El Ple Municipal del17 de març va aprovar definitiva-ment l’ordenança reguladora de laubicació de les associacions declubs i associacions de cànnabis aVilassar, amb els vots favorablesd’ERC, CiU, PSC, Babord i Gentper Vilassar de Mar. Per la sevabanda, Vilassar de Mar sí que espot es va abstenir, igual que elgrup municipal de Ciutadans,que va argumentar que la inso-norització prevista per a aquestslocals és insuficient,

L’ordenança ja va ser aprova-da inicialment el 17 de desembre

de 2015 i des d’aleshores ha rebutdues al·legacions, només una deles quals -la possibilitat d'acredi-tar la inscripció de l'associació alregistre del Ministeri d’Interior-s’ha tingut en compte.

En aquest sentit, el PSC i Ba-bord van reclamar al govern quea través de la seva acció donicompliment a la segona al·legació,que preveu informar els joves so-bre el consum d’estupefaents.

L’ordenança estableix 500metres de separació entre clubscannàbics i 300 entre aquests icentres educatius o sanitaris.

Detinguts els presumpteslladres de mòbils del CarnavalSUCCESSOS4La Policia Local vadetenir el 17 de febrer -tot i queho va fer públic l’1 de març- elspresumptes autors de diversosrobatoris amb intimidació du-rant la nit del 7 de febrer, en quèse celebrava el Carnaval al po-liesportiu del poble.

Els detinguts són tres jovesmenors d’edat i veïns de Mata-ró que haurien realitzat els atra-caments entre dos quarts detres i les cinc d’aquella matina-

da. Els tres joves haurien inti-midat altres menors d’edat queanaven sols i, després d’escor-collar-los, els robaven els telèfonsmòbils.

Tot i que en la majoria delscasos la intimidació va ser nomésverbal, una de les víctimes va pa-tir lesions després de resistir-seal robatori.

La Fiscalia de Menors ha dei-xat sense efecte les detencions al’espera que se celebri el judici.

Crisi de refugiats | Inventari de recursosEl grup de treball de persones refugiades de la Xarxa d'Inclusió Social ha començat are a una jgistrar tots els recursos públics i privats existents al municipi per donar res-posta a una hipotètica acollida de persones refugiades. Aquests recursos, podran ofe-

rir-los les persones a títol individual, entitats, empreses, o bé el mateix Ajuntament.

RedaccióVILASSAR DE MAR

Julià (esquerra) i del Clot (dreta) en l’acte de signatura. Foto: Ajuntament

Page 9: Linia baix maresme 13

Alellalíniamar.cat

9 |

març 201622

Condol | Mor l’exalcalde Salvador ArtésL’exalcalde d’Alella, Salvador Artés, va morir el 28 de febrer als 86 anys. Artés vaser alcalde de la població per CiU del 1999 al 2003. Va tenir una llarga trajectòria

com a regidor abans d'assolir l'alcaldia. També va ser un dels fundadors de la Revista Alella i va presidir el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alella

El conflicte de clans latent alBarcelonès Nord ha arribat aAlella. L’Ajuntament ha fet públicque 32 persones que van fugir deSant Roc (Badalona) i la Mina(Sant Adrià) s’han establert al po-ble, on han ocupat tres habitat-ges buits, dos dels quals sónpropietat de particulars, mentreque la titularitat del tercer és d’u-na entitat financera. En tots trescasos, els propietaris ja han de-nunciat l’ocupació.

La primera ocupació es vaproduir el 24 de febrer i l’ende-mà l’Ajuntament ja va entrar a laTaula de Coordinació, consti-tuïda per la Generalitat i elsajuntaments de Barcelona, Ba-dalona, Sant Adrià i Santa Colo-

ma, d’atenció a les famílies de laMina i de Sant Roc.

D’altra banda, els Serveis So-cials del consistori van oferir su-port a les 32 persones –17 de lesquals menors–fins al 29 de febrer.“Aquesta actuació també perse-guia els objectius d’establir uncert grau de confiança per teniruna línia directa de diàleg ambaquestes persones”, reconeix l’A-juntament a través d’un comuni-cat. Un diàleg en què hi ha prespart l’alcalde, Andreu Francisco,però que sobretot s’ha mantinguta través de la Policia Local i l’àreade Serveis Socials. L’objectiu de lesconverses és, segons el consisto-ri, evitar que s’ocupin més pisos almunicipi. “No s’ha produït capempadronament ni escolaritzaciódels menors. La situació és ex-cepcional i l’objectiu és que puguintornar a casa seva”, afirma Fran-cisco en declaracions aLínia Mar.

CONFLICTE DE CLANSLes persones establertes a Alellavan fugir del Barcelonès Nordarran d’un assassinat perpetrata Barcelona el 24 de gener. Lavíctima era membre del clan gi-tano dels Baltasares i, segons es-tableix la llei gitana, els membresdels clans vinculats amb els pre-

sumptes autors del crim vanhaver de fugir immediatamentde casa seva per evitar represà-lies. Es calcula que aproxima-dament unes 300 famílies vanmarxar de la zona.

Dos mesos després d’aquestamort, algunes de les personeshan pogut tornar a la Mina i Sant

Roc –les que no tenen un paren-tiu directe amb els presumptes as-sassins–, però la majoria es veuobligada a seguir a l’exili.

Mentrestant, continuen lesconverses entre els representantsdels diversos clans per determi-nar quines persones podran tor-nar a casa seva i quines no.

Exiliats de la Mina arriben a Alella» L’Ajuntament baixmaresmenc comunica que 32 persones han ocupat tres habitatges al municipi» Es tracta de famílies que han fugit del Barcelonès Nord per por a les represàlies del conflicte de clans

L’Ajuntament confia que la situació sigui temporal i que els exiliats puguin tornar aviat a la Mina i Sant Roc. Foto: Arxiu

RedaccióALELLA

L’Ajuntament portarà a la mesa deconsultació de la Diputació deBarcelona la sol·licitud de l’obradel clavegueram del tram urbà dela Riera. “Restem a l’espera del queens digui la Diputació, ja que l’o-bra dependrà dels seus recursos”,confessa l’alcalde, Andreu Bosch.

Al mes d’octubre, l’alcalde vadenunciar públicament la negati-va de l’Estat a assumir el finança-ment d’aquesta mesura. I és peraixò que ara han demanat unadiagnosi tècnica a la Diputació perveure quin és l’estat real del cla-vegueram i poder actuar en con-seqüència amb un projecte que,segons el batlle, ha de tenir “carai ulls”. Així mateix, assegura queserà l’única obra que demanarana la Diputació, entenent-ho comuna prioritat de govern, i així hoconfirma el Pla d’Actuació Muni-cipal (PAM), el qual es va ratificar

en el darrer ple del darrer dijousdia 17 de març.

A banda d’aquesta actuació,l’Ajuntament ha estat actuant endiferents parts del municipi sobrel’espai públic. Totes aquestes ac-cions, recollides al PAM, tenen aveure amb millores de la pavi-mentació, a les calçades i a les vo-reres. A més, a partir de l’arran-jament del clavegueram tambés’inclourà una pavimentació pos-terior del ferm. “Totes aquestesimplementacions estan planifi-

cades al PAM, que aviat estaràpenjat a la pàgina web del consis-tori”, assegura Bosch.

D’altra banda, l’alcalde tambéafirma que l’Ajuntament desen-voluparà a partir d’aquest any lazona verda de Can Llaurador, talcom ja va avançar Línia Mar al’octubre. A més, Bosch destacaque la primera fase serà un parc delleure per a gossos. “Serà un re-cinte gran però tancat, amb l’ob-jectiu que convisqui amb el barrii la biblioteca”, afegeix.

El govern espanyol ja va rebutjar fer-se càrrec de l’obra. Foto: Ajuntament

Recorren a la Diputació pel clavegueram de la Riera

Salut | Trasllat temporal del servei de pediatriaDes del dilluns 21 de març, el servei de pediatria del CAP del Masnoues traslladarà de forma tempoal al Masnou, ubicat al carrer Sant Miquel 125. Per a qualsevol dubte o sol·licitud d’informació, els veïnspoden trucar al telèfon 93 540 79 77, del Consultori local de Teià.

RedaccióTEIÀ

Teià

El taller de teatre amb MàriusHernández, novetat a La UnióSERVEIS4La Casa de Cultura LaUnió ja ha fet pública la seva ofer-ta d’activitats i tallers per al segontrimestre de l’any. Una de lesprincipals novetats és el tallerde lectura teatral que impartiràl’actor Màrius Hernández, cone-gut pels seus papers teatrals -Visa vis a Hawaii- o televisius -LaRiera-.

A banda d’aquest curs d’in-terpretació, La Unió també ofe-reix cursos d’idiomes, estira-ments corporals, ortografia, tre-balls manuals artístics o activi-tats familiars diverses.

Més enllà de la formació, lacasa de cultura també basa la sevaoferta en les activitats. Per exem-ple, acollirà la presentació de dosanys de receptes del Parlem, cui-nem, mengemamb degustació deplats d'arreu del món, o la pro-jecció del documental El Quadrede David Trueba, amb la presèn-cia dels protagonistes Josep iPere Santilari.

Tota la informació sobre laprogramació d‘activitats es pottrobar a la pàgina web de l’A-juntament i les inscripcions espoden realitzar a La Unió.

Page 10: Linia baix maresme 13

Premià de Daltlíniamar.cat març 2016

| 10

22

L’actor i imitador català, ToniAlbà, ha realitzat la darrera fun-ció del cicle d’hivern de l’Esce-narts, amb la representació de l’es-pectacle Bufonant al Teatre SantJaume, un muntatge que voltransmetre l’esperit de perfor-mance, a través del joc creat desde la improvisació per Albà.

Després de Bufa & SonsWorld Músic i Cançons d’hivernde Viggo Mortensen, amb l’ac-tuació d’Albà, Emma Escolano,regidora de Cultura, valora moltpositivament aquest segon cicle del’Escenarts. “Respecte del pri-mer, n’hem après una mica, hemcomençat a informar abans”, co-menta. “Tenint en compte la ta-lla dels dos últims artistes, ha es-tat inevitable que abans de pu-blicitar les actuacions, el boca-ore-

lla arribés a tothom”, afegeix. Amés, destaca la intenció dels ar-tistes a tornar al poble pels soparsamb tertúlia que realitzen desprésde totes les funcions,

A més, per l’actuació de Bufa& Sons World Music, es va pla-nificar una sessió exclusiva pelsalumnes de l’ESO del Valerià Pu-jol. “La cua entre alumnes i mes-tres per comprar l’entrada era in-imaginable”, explica Escolano.La intenció de la regidora és acos-tumar els nens i als joves a anaral teatre, per això avança que en

pròximes edicions repetirà aques-ta iniciativa amb les escoles.

ESCENARTS DE PRIMAVERAEn aquest sentit, la regidoria deCultura ja s’està preparant l’Es-cenarts de primavera. Un festivalen què, segons avança Escolano,tindrà un gran protagonisme lamúsica cabaretera. En canvi, no hihaurà un cicle estiuenc de l’Esce-narts. “És difícil tenint en comp-te la quantitat de festes que hi haper Sant Jaume, sobretot al juliol”,conclou la regidora.

Albà va omplir el Sant Jaume en el comiat de l’Escenarts. Foto: Arxiu

Toni Albà tanca el cicle d’hivernde l’Escenarts al Sant Jaume

RedaccióPREMIÀ DE DALT

Servei de proximitat | Expedició del DNIL’Ajuntament ha contactat amb la Policia espanyola perquè es facin les expedicions deDNI al poble. D’aquesta manera s’evita que moltes persones hagin de desplaçar-se pertramitar-lo a un altre municipi. L’11 de maig la unitat mòbil de la Policia espanyola es

desplaçarà al poble. Només hi haurà 30 places i cal demanar cita prèvia.

POLÍTICA4L’Ajuntament i l’em-presa Sorea, concessionària delsubministrament d’aigua al mu-nicipi, han signat un contracte queservirà per garantir l’abastimentd’aigua a les famílies es trobin ensituació de pobresa. I és que Soreaaportarà 10.000 euros anualsperquè aquestes persones puguinpagar els rebuts.

L’alcalde, Josep Triadó, mos-tra la seva gratificació. “El conve-ni ens permet alliberar partidesper altres ajudes en Serveis So-cials”. En aquest sentit, els 10.000euros es dedicaran a ajuts en llo-guers i hipoteques.

Els Serveis Municipals del po-ble participaran en aquest conve-ni, determinant els beneficiaris delfons que s’ha creat. A més de ga-rantir l’aigua potable a aquests ha-bitatges que puguin tenir dificul-tats econòmiques, també s’ajor-naran les factures dels abonats queestiguin pendents, per poder man-tenir obert el subministrament.

Conveni perpal·liar la pobresaenergètica

La CRIDA promoula continuïtat delcamí de servitud

TERRITORI4El darrer ple de fe-brer va servir per aprovar per una-nimitat la moció que va presen-tar la CRIDA per refer la conti-nuïtat del camí de servitud de l’au-topista. Actualment aquest camí,que es troba al costat de l’auto-pista C-32, es troba interromputal seu pas per la Riera de Premià.

Per aquest motiu el grup mu-nicipal va proposar estudiar laconstrucció d’un pont que con-necti les dues parts que ara per araresten inconnexes.

A més, s’aprofitaria per ha-bilitar degudament aquest camí,ja que la major part està cober-ta per vegetació, amb la inten-ció de fer-ne un ús exclusiu pera vianants i bicicletes.

“No m’agrada separar els artistes dela gent que teòricament no ho és.Jo crec que tots els éssers humanssom artistes, sobretot de nens. Elsobstacles arriben després, amb lescoses que ens passen”. Amb aques-ta reflexió Viggo Mortensen vaaterrar a Premià de Dalt, on el 27de febrer va protagonitzar el reci-tal poètic Cançons d’hivern ambRafel Plana en el marc del festivalEscenarts. El dia abans, l’actor es-tatunidenc va atendre els mitjans,entre els quals Línia Mar, en unatrobada íntima, durant la qual noes van poder fer fotografies.

UN POBLE ‘LINDO’“Premià de Dalt és un poble moltlindo”, va dir Mortensen, fent pa-

lesos els molts anys que va viure al’Argentina. “El Rafel i jo intentemtenir converses amb el públic i ésagradable fer-ho en un teatre comaquest, en un espai íntim”, va afe-gir en referència a l’escenari de laSocietat Cultural Sant Jaume.

Unes converses sobre les qualsla reflexió es desboca. “Que t’agradio no, no importa. Que ho facis béo no, no importa. En l’acte de do-nar i rebre, sempre estàs donant al-guna cosa sense adonar-te’n, es-pecialment quan és en viu”, con-sidera l’actor. En aquest sentit,Mortensen confessa sentir-se cò-mode protagonitzant un recitalpoètic. “A diferència del cine, aquítens una connexió directa amb elpúblic. Si repetim l’espectacle di-verses vegades, totes seran dife-rents”, afirma mentre recorda elsrecitals fets als anys 80, moltabans de ser mundialment famósgràcies al cine de Hollywood.

CINEMA INDEPENDENTLes reflexions, però, no es quedenaquí. L’actor que va encarnarAragorn a les multimilionàriesproduccions d’El senyor delsanells ha tocat totes les tecles dela interpretació.

Una experiència que li dónaautoritat per parlar sobre la su-pervivència del cinema indepen-

dent, que ha viscut en primerapersona en projectes com TheRoad o A dangerous Method.“L’art està patint molt per lamaca de suport institucional. Elque ha fet el govern de Rajoy, perexemple, és matar la cultura tantcom ha pogut”, etziba Mortensen.“Per a ells és una cosa que noaporta diners i a més és perillosa.

Per què la gent ha de pensar deforma alternativa si després po-den qüestionar els que manen?”,es pregunta l’actor, que tot i aixíalbira una escletxa d’esperança.“Hi ha molta gent enginyosa que,per exemple, grava pel·lículesamb telèfons. Ningú ho podràaturar. La poesia mai no morirà”,conclou amb un somriure.

“La poesia mai no morirà”» Línia Mar conversa amb Viggo Mortensen abans que representi Cançons d’hivern a l’Escenarts » L’actor reflexiona sobre la importància de la cultura i la necessitat que rebi suport institucional

Viggo Mortensen en una imatge d’arxiu. Foto: Flickr (GabboT)

V. Ferran Mir / A. MerinoPREMIÀ DE DALT

EntrevistaViggo Mortensen|Políglota i polifacèticL’actor Viggo Mortensen va néixer el 1958 a Nova York, la ciutat que mai no dorm. Potser per això la seva carrera haestat marcada per la inquietud constant d’innovar. Ha fet d’Aragorn a El senyor dels anells i també ha rodat cinemaindependent. A finals de febrer va arribar a Premià de Dalt per presentar el recital Cançons d’hivern. Línia Mar vaaprofitar l’ocasió per conversar amb aquest actor que parla anglès, danès, francès i castellà. I una mica de català.

Page 11: Linia baix maresme 13

Vilassar de Daltlíniamar.cat

11 |

març 201622

Després de moltes setmanes de ne-gociacions, l’Ajuntament ha tancatl’operació de dació en pagamentd’actius immobiliaris amb Bankia.Amb aquest pacte, l’Ajuntamentaconsegueix retallar el deute mu-nicipal en 10 milions d’euros, l’e-quivalent a un terç del total, a ban-da d’avançar en el sanejament del’empresa municipal Viserma.

D’aquesta manera es passa dela xifra aproximada de 25 milionsd’euros de deute a 15 milions.Una reducció notable, tenint encompte que el 2012 la xifra era de31 milions d’euros. Traduint la xi-fra a l’índex de deute, l’Ajunta-ment passa d’estar a un 260%d’endeutament a un 141%, moltpròxim al límit legal, que és del110%. A aquesta xifra s’hi preténarribar a través de l’amortitzaciódel deute prevista per aquestany. En cas d’aconseguir-ho, Vi-lassar de Dalt tindria un Ajunta-

ment sanejat el 2017, tal com pre-veu el Pla d’Actuació Municipal.

L’Ajuntament va entrar enaquesta situació crítica d’endeu-tament a causa de l’operació im-mobiliària fallida de Viserma aCan Manyer l’any 2008. Desd’aleshores el govern municipalva iniciar un pla de sanejamentque va passar, en primer lloc, perun concurs de creditors de l’em-presa Viserma de forma volun-tària. Un cop superat, va desen-volupar un pla de viabilitat fi-nancera, en què s’incloïa la ne-gociació amb Bankia i que va cul-minar dijous passat.

LES CLAUS DE L’OPERACIÓA canvi de la xifra econòmica, l’A-juntament donarà a l’entitat fi-nancera una sèrie de locals, entreels quals cal destacar dos solarsque estan contemplats en elPOUM com a habitatges de pro-tecció oficial i, per tant, Bankia es-tarà obligada a construir-hi úni-cament amb aquests usos.

El govern ha volgut destacarque, amb la reducció de l’endeu-tament, el Ministeri de Foment jano exercirà una tutela financerasobre el govern local. Això, asse-guren, permetrà reduir la pressiófiscal sobre la ciutadania.

El govern ha posat fi a mesos de negociacions amb Bankia. Foto: Ajuntament

El pacte amb Bankia per retallar el deute ja és oficial

RedaccióVILASSAR DE DALT

POLÍTICA4Un cop s’ha consoli-dat l’aprovació definitiva del Plad’Actuació Municipal, l’alcaldeha procedit a retocar el cartipàsmunicipal, una competència ex-clusiva del batlle del municipi.Després dels primers mesos degovern, Xavier Godàs destacaque el canvi suposarà passar detreballar per carteres, a treballarper projectes per no “dispersar”l’acció de govern. “El PAM des-envolupa molts projectes, i els re-gidors competents en cada car-tera s’hauran de mancomunarper explotar-los en cada cas”,explica Godàs.

Un dels canvis més notablesés el traspàs de les responsabili-tats de Cultura i Festes al regidori tinent d’alcalde Pau Morales.L’alcalde explica aquest canvipel fet que, segons diu “dota demajor coherència la seva àrea,que té la finalitat d’impulsar po-lítiques participatives”. D’altrabanda, això permetrà que la re-gidora Paula Lloret pugui centrar-se en tota l’activitat turística quepretén impulsar el consistori.

L’alcalde modificala composició delcartipàs municipal

Condemnat a 19 anys l’autordel crim del 2010

SUCCESSOS4El jutjat de vio-lència de gènere de Mataró hacondemnat a dinou anys de pre-só un veí de Montornès, que haestat declarat culpable d’havermort la seva dona el 2010 a Vi-lassar de Dalt. L’home, de 55anys, va aprofitar que la víctimadormia per atacar-la.

El jutge considera provat queles armes del crim van ser un ga-nivet i un objecte contundent.L’amant de l’acusat també ha es-tat condemnada a una pena denou mesos de multa per haver si-mulat el delicte, enviant duescartes anònimes als Mossos.

La sentència relata que eljutge va interpretar la “indife-rència” de l’home sobre la mortde la seva dona com una mostrade culpabilitat.

Premi Agulla de Plata | Dolors BonetAmb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Biblioteca de Can Manyer va acollir unacte institucional en el qual es va lliurar el guardó Agulla de Plata 2016 a Dolors Bonet.Bonet és una vilassarenca vinculada al món associatiu i de voluntariat del municipi, so-

bretot en la lluita contra el càncer. L’acte es va tancar amb un concert de l’Aula de Música.

Page 12: Linia baix maresme 13

Cabrilslíniamar.cat març 2016

| 12

22

Cabrera de Mar

Aprofitant el romanent del pres-supost de l’any 2014, l’Ajunta-ment tindrà una partida que des-tinarà a la millora de l’espai pú-blic. L’estalvi generat en la tre-soreria de fa dos cursos suposagairebé 1 milió d’euros per invertiren diferents projectes. El regidord’Hisenda, Manel Pérez, consi-dera que un dels problemes delpoble que s’ha de solucionar ambmés urgència és l’estat del clave-gueram que passa per la urba-nització de la Llobera. Segons elregidor, s’hi destinaran uns235.000 euros per arreglar-lo. “Ésun projecte que ja està aprovatper un problema de fa moltsanys i ens exigia la responsabili-tat d’arreglar-lo”, explica Pérez.

Una altra part d’aquest ro-manent anirà destinada a Can Bo-

tella, on en principi s’hi havien d’e-dificar cases d’ habitatges socials.“El mal moment pel qual passa laconstrucció no ho ha permès”, ar-gumenta el regidor.

D’aquesta manera s’aprofita-rà per dotar l’espai d’un millorpàrquing i de la il·luminació ne-cessària. “És un servei necessariper a la comoditat dels ciuta-dans, que podran aparcar fàcil-ment al centre del poble”, co-menta Pérez.

A més, el regidor destaca quepart del romanent ja s’ha utilitzat

per a la posada a punt del complexesportiu de l’Illa Activa.

PRESSUPOST D’INVERSIÓPer altra banda, el pressupostmunicipal preveu una inversió del’estalvi corrent de 98 mil euros.Les àrees a les quals es destina-ran més recursos són els projec-tes tècnics, la transparència ins-titucional i l’ensenyament. El re-gidor subratlla el fet que no s’haconcertat cap tipus de crèdit nipréstec per poder dur a terme to-tes aquestes inversions.

L’obra del clavegueram requerirà una inversió de 235.000 euros. Foto: Google Maps

SOSTENIBILITAT4L’Escola L’Oli-vera ha registrat una disminuciódel consum energètic, que, traduïten xifres, és de 3.926,25 euros.Aquesta rebaixa es deu al projec-te Euronet 50/50, que consisteixen una campanya de conscien-ciació dels alumnes per aconseguirreduir el consum energètic. Jasón més d’11.000 euros estalviatsdes que es va començar aquestainiciativa el curs 2012-2013.

Els canvis d’hàbits i la preo-cupació més gran dels alumnes pera la protecció del medi ambientacaba generant un estalvi econò-mic. En aquesta línia, l’estalvi es re-parteix entre l’escola i Ajunta-ment al 50%. Aquest any, doncs,l’escola L’Olivera ha rebut un xecde prop de 2.000 euros de la màde l’alcaldessa i el regidor de Par-ticipació Econòmica, per l’estalvigenerat el curs anterior. Per altrabanda, l’Ajuntament ha signat unconveni per dur a terme aquestainiciativa amb l’escola Mas Maria.

L’Escola Oliveraestalvia enconsum energètic

L’Institut tindrà el nou edifici llestper al curs vinent

ENSENYAMENT4L’Institut de Ca-brils estarà llest el curs vinent. Enconstrucció des del 2015, acolliràtres línies d’educació secundària,però no oferirà batxillerat. Una me-sura que Ensenyament ha justifi-cat per la baixada de la natalitat.

Per tant, els alumnes de bat-xillerat, de moment, hauran de se-guir cursant els estudis a un altrecentre. Malgrat tot, l’espai del nouedifici inclou aules perquè s’hipuguin oferir cicles formatius,amb cursos de gastronomia, ja queCabrils té la marca de vila gastro-nòmica. De totes maneres, fins al’estiu les obres no estaran acaba-des, fet pel qual els alumnes encarahauran d’estudiar en barracons.

Xanascat | L’Estiu és teu 2016L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) organitza les estades d’estiu als albergs dela Xanascat per als nois i noies que tinguin entre 5 i 16 anys. L’objectiu de les esta-

des és combinant aprenentatge i oci. Aquest any és la 22a edició i s’inclou la novetatd’adaptar les preinscripcions segons les demandes, amb més temps per decidir.

El mes passat es va produir laJunta Local de Seguretat en laqual es va donar a conèixer queels delictes al municipi han cai-gut un 11’5% respecte de l’any an-terior. A la trobada hi van assis-tir membres dels Mossos d’Es-quadra, la Policia Local, la Guàr-dia Civil i responsables de l’A-juntament, així com el delegat delGovern, Miquel Àngel Escobar.Els temes que es van desenvolu-par a la Junta tenien a veure ambafers relacionats amb la segure-tat de l’any anterior, a través deles dades que s’han registrat desd’aleshores.

Pel que fa a robatoris, 74 esvan produir a l’interior dels ve-hicles, 23 als domicilis i 19 a es-tabliments i empreses. Per altrabanda, el 87% dels delictes que esvan denunciar van ser en contrael patrimoni del municipi. A més,

s’ha reduït un 2,5% dels accidentsde trànsit i un 11% les infraccionsadministratives. Per la seva ban-da, els controls que es van feramb radars van denunciar 148conductors per excés de velocitati 60 conductors per donar posi-tiu en controls d’alcoholèmia.

AJUNTAMENT I GENERALITATEn la mateixa Junta, es va apro-fitar per tractar diferents qües-tions les quals són competènciade la Generalitat. Una de lesprincipals mesures de les quals es

va parlar va ser el soterrament decanalització de les aigües a larambla dels Vinyals i, comple-mentàriament, la solució del pasde la platja que queda inundatcada vegada que plou.

En aquest sentit, l’Ajunta-ment assegura que no té la ca-pacitat tècnica necessària persolucionar-ho. Així mateix, esva parlar sobre el desenvolupa-ment de polítiques en l’àmbitturístic, la rehabilitació de la ma-sia de Cal Conde i la recuperacióde la platja de Cabrera.

Els Mossos informen que el 87% dels delictes van ser contra el patrimoni. Foto: Arxiu

El 2015 va tancar amb un 11%menys de delictes registrats

RedaccióCABRERA DE MAR

Pas endavant per combatrel’atur amb plans d’ocupació

SOCIETAT4L’Ajuntament des-tinarà una partida de 44.500 eu-ros a plans d’ocupació per ge-nerar nous llocs de treball al mu-nicipi. Aquesta actuació va de lamà del Programa de foment al’ocupació local i suport a la in-tegració social de la Diputació deBarcelona.

D’aquesta manera el governmunicipal contractarà a perso-nes que es trobin en situació d’a-tur. La tasca ara és definir elsperfils dels treballs que puguinrequerir alguna vacant al muni-cipi, sobretot als serveis muni-

cipals. L’alcalde, Jordi Mir, ex-plica que s’haurà de veure si hiha més necessitats administra-tives, de peons d’obres, o altresfeines de servei al poble.

A més, confessa que per ladotació econòmica el consisto-ri contractarà 4 persones, com amínim durant 6 mesos. “Hau-rem de veure si seran 6 mesos ajornada complerta, o, en algunscasos, allargar-ho fins als 8 me-sos”, destaca Mir. Aquesta me-sura és una forma de reduir lesxifres d’atur del municipi, lataxa del qual és inferior al 9%.

Moció | Carrer dedicat a Muriel CasalsEl govern municipal va aprovar en el darrer ple del 10 de març una moció per dedicar uncarrer del poble a la Muriel Casals, sense el suport de l’oposició. D’aquesta manera esdonarà reconeixement a la que ha estat un dels referents en la promoció de la llenguacatalana i el dret a decidir. Serà el primer carrer del municipi dedicat a una dona.

Víctor Ferran MirCABRILS

El clavegueram de La Llobera,una prioritat per a l’Ajuntament

Page 13: Linia baix maresme 13

13 | líniamar.cat22 març 2016Comarca

L'economia de les comarques bar-celonines continua mantenint va-riacions positives en ocupació iatur, seguint la tendència que es vainiciar a finals de l’any 2014. Així horeflecteixen les dades de l'Informede conjuntura socioeconòmica dela província de Barcelona, elaboratper l'Àrea de DesenvolupamentEconòmic Local de la Diputació deBarcelona, i que es refereix al quarttrimestre de l’any passat. L’informe també destaca la con-

tinuació de la bona marxa de les ex-portacions i especialment del tu-risme. En canvi, com a dades no tanpositives hi ha el decreixement dela població ocupada femenina(amb un descens del 0,2%) i l’im-portant increment (18%) dels tre-balladors amb contracte temporal.El document evidencia que la

població ocupada estimada aug-menta interanualment un 1,8%,mantenint el seu creixement per

vuitè trimestre consecutiu. D’a-questa manera, la variació inter-anual situa la xifra d'ocupats alquart trimestre de 2015 en2.275.400 persones. L'ocupació fe-menina i masculina, però, es com-porten d'una manera contrària(un augment en els homes del3,8% i un petit retrocés pel que fa

a les dones, d’un 0,2%), mentre quela taxa d'ocupació de 16 a 64 anysse situa en el 65,4%, la xifra més altades de principis de 2009.Per desè trimestre consecutiu

des de l’inici de la crisi es pro-dueix un descens significatiu delsaturats. Les dades de l’Enquesta dePoblació Activa (EPA) del quart tri-mestre de 2015 mostren com elnombre de persones que no tenien

feina ha caigut un 12,7% inter-anual. Així, el nombre total d’atu-rats estimats se situa en 474.400,uns 69.000 menys que l’any ante-rior. L’atur masculí ha baixat un21%, mentre que el femení ho hafet en un 3,5%. La taxa d’atur de 16a 64 anys el quart trimestre de 2015se situa en el 17,3%.El nombre de beneficiaris de

prestacions per desocupació a lademarcació de Barcelona se situaen 205.756 persones en el mes dedesembre de 2015, dada que re-presenta una caiguda interanualdel 15%. Aquesta xifra és la mésbaixa dels darrers anys, amb unataxa de cobertura actual del 60,3%el mes de desembre de 2015 (mésde 26 punts percentuals per sotade l’any 2009). Per tipologia deprestació, la variació interanual ésnegativa en els beneficiaris del ni-vell contributiu (un descens del15%), els de nivell assistencial(menys 14%) i també en els derenda activa d’inserció (reducciódel 17%).El nombre de centres de cotit-

zació registrats (dada que s’apro-

xima al nombre d’empreses) a lescomarques barcelonines el quarttrimestre de 2015 ha augmentat un2,4% interanual, el que represen-ta 4.245 empreses més respecte delmateix període de l’any anterior,una dinàmica que consolida elcreixement que va començar aprincipis de 2014. Això situa el

nombre d’empreses totals d’a-quest quart trimestre en 179.895,xifra, però, encara lluny de les200.000 que hi havia l’any 2005.

EXPORTACIÓ I TURISMEPer altra banda, la demarcació deBarcelona ha exportat béns per unvalor de quasi 9.000 milions d’eu-ros en els dos primers mesos delquart trimestre de 2015, xifra su-

perior a la del mateix període del’any anterior, i continua com la pro-víncia més exportadora amb mol-ta diferència sobre la segona (queés Madrid, amb 4,7 milions). Per ti-pologia dels béns destaquen envolum la fabricació de vehicles,les indústries químiques i farma-cèutiques, la fabricació de maqui-nària, la indústria alimentària i laconfecció. Aquest darrer sector,juntament amb la indústria de fa-bricació de maquinària, són elsque més creixen en el període.Per últim, durant el quart tri-

mestre, 2,4 milions de turistes hanvisitat les comarques barcelonines.Segons l’Enquesta d’Ocupació Ho-telera, el nombre de turistes que leshan visitat entre octubre i desem-bre de 2015 se situa en 2.407.084persones, un 4,1% més que l’any an-terior, cosa que representa el volummés important de viatgers en la sè-rie de dades per un quart trimestre.Pel que fa a l’ocupació, el mes de se-tembre la xifra era d’un 43,7%,dada que suposa un augment dedos punts respecte del mateix pe-ríode de l’any anterior.

En la bona direcció» Ocupació, exportacions i turisme es consoliden com els punts forts de l’economia barcelonina

» Un estudi de la Diputació de Barcelona confirma la tendència a l’alça dels principals indicadors

La xifra de personesamb feina creix pervuitè trimestre seguit

RedaccióBAIX MARESME

La demarcació de Barcelona continua sent la més exportadora (esquerra) al mateix temps que segueix atraient milions de turistes (dreta). Fotos: iStock i Age fotostock

La demarcació va rebre 2,4 milions deturistes en tres mesos

Page 14: Linia baix maresme 13

Comarcalíniamar.cat març 2016

| 14

22

FORMACIÓ4Les primeres Jor-nades d’Ocupació organitzadesconjuntament per Alella, Teià i elMasnou -i que es van celebrar enaquest darrer municipi del 16 al 18de març- van registrar una parti-cipació superior a les 100 perso-nes. Aquest és un dels motius pelsquals els seus impulsors fan unbon balanç d’aquesta nova ini-ciativa. “Creiem que han estatunes jornades molt profitoses i ja

estem pensant a repetir-les l’anyque ve”, assegura la regidora dePromoció Econòmica del Mas-nou, Sílvia Folch.

Durant les jornades es van ferdiversos tallers centrats en donareines als participants a l’hora debuscar feina. La majoria de per-sones que hi van prendre part es-tan a l’atur, però també n’hi ha quetenen feina i volien formar-se perun possible canvi de lloc de treball.

L’alcalde de Vilassar de Dalt, Xa-vier Godàs (Ara Vilassar), s’hanegat a entregar a l’Audiència Na-cional la informació relativa a lamoció de suport a la resolució in-dependentista aprovada pel Par-lament el passat 9 de novembre,aprovada pel Ple, després quel’estament judicial l’hagi requerit.

Un requeriment que, entre al-tres coses demana la confirma-ció de l’aprovació de la moció i ladata de l’acord, la forma d’in-clusió de la proposta a l’ordre deldia de la sessió, l’especificació desi la moció faculta l’alcalde perdur a terme actes en relació a lamateixa i la gravació on consti laintervenció de cadascun dels re-gidors i les formacions polítiquesa les quals representen. Godàs haexpressat a través d’una carta

oberta a l’Audiència Nacionalque considera el requeriment“un torpede a la línia de flotacióde la llibertat d’expressió” i hareivindicat que la moció es vaaprovar legítimament. “Els con-vido a fer un exercici de lecturamés enllà del text constitucionalespanyol”, expressa Godàs enla carta oberta.“No ens facinperdre el temps. Vostès sabenque la informació dels plens mu-nicipals és pública”, afegeix.

CABRILS RESPONDRÀD’altra banda, l’Ajuntament deCabrils ha rebut el mateix re-queriment, però en aquest cas síque respondrà a l’Audiència. Enaquest sentit, l’alcaldessa, LinaMorales (CDC) ha qualificat el re-queriment de “malbaratamentde recursos humans i econòmicsde l’erari públic”. A més, Moralesconsidera que l’Audiència vol“posar límits” a la llibertat d’ex-pressió i a la democràcia.

Xavier Godàs, alcalde de Vilassar de Dalt. Foto: Arxiu

L’alcalde de Vilassar de Daltdesobeeix l’Audiència NacionalRedaccióBAIX MARESME

Més de 100 personesa les Jornades d’Ocupació

Concepción Frau és la nova pre-sidenta de la Federació de Comerç,Indústria i Turisme del Masnou,en substitució de Miguel Tripiana,que ha dimitit per motius perso-nals. “Els membres de la nova jun-ta creiem que podem aportar no-ves idees i una visió diferent decom engegar i consolidar projec-tes”, afirma Frau, que fa un bonbalanç de la gestió de l’anteriorjunta al capdavant de la Federació,especialment pel que fa al rellan-çament de la Fira Comercial iGastronòmica.

COMERÇ AL CARREREn aquest sentit, Frau preveu queaquesta fira serà un dels elementsclaus de la nova etapa, conjunta-ment amb la Fira Comercial aJoan XXIII o la Fira de Nadal.“Volem treure l’oferta comercial alcarrer vinculant-la a l'oci i apro-

pant-la a la ciutadania en un am-bient festiu”, assegura Frau, queavança la voluntat de fer presentla Federació durant els actes de laFesta Major.

Un dels altres reptes que esmarca la nova junta és millorar lacomunicació amb els comerços as-sociats. “Hem d’oferir informaciói recursos formatius als comer-ciants i volem que ells ens facin

arribar propostes”, explica la pre-sidenta.

D’altra banda, els nous repre-sentants dels comerciants es mar-quen com a objectiu arribar aacords amb l’Ajuntament i altresinstitucions per dinamitzar el co-merç al Masnou. Per ara, el seuprimer objectiu serà augmentar elnombre d’associats a través d’unacampanya de captació.

La Fira Comercial es mantindrà com a puntal en la nova etapa. Foto: Arxiu

Concepción Frau agafa el timódels comerciants del Masnou

MERCATS4Les persones quevulguin disposar d’una de lestres parades que actualment es-tan en desús al mercat municipalde Teià tenen temps fins al dia 31per presentar la seva sol·licitud,en el marc del projecte Empren-dre Mercat. Segons el plec de con-dicions fet públic per l’Ajunta-ment, els negocis que ocupinaquests espais han d’estar dedi-cats a l’alimentació dietètica,l’herboristeria, la venda de men-jars preparats, la pesca salada, laxarcuteria, els fruits secs, la can-saladeria o els formatges.

Entre les sol·licituds rebu-des, el jurat escollirà tres projec-tes guanyadors que tindran el dretd’instal·lar-se en el mercat. Unavegada es coneguin els guanya-dors del concurs d’adjudicació, se-’ls atorgarà una llicència tempo-ral d’ús i ocupació, durant un ter-mini màxim de 2 anys. A més, elsresponsables del negoci partici-paran en el programa formatiuOpera, impartit per l’Oficina deMercats de la Diputació.

Últims dies persol·licitar paradaal mercat de Teià

En marxa el‘Comprar a Premiàés de pel·lícula’

CAMPANYA4El 18 de març es vacelebrar el primer sorteig en elmarc de la campanya Comprar aPremià és de pel·lícula.

La iniciativa, impulsada perl’Ajuntament, Comerços Asso-ciats de Premià i l’empresa con-cessionària del servei de cinema al’Espai Amistat, sorteja cada di-vendres quatre vals de quatre en-trades cada un per anar al cinemade l’Amistat de franc, entre aquellscompradors dels comerços asso-ciats que prèviament hagin dipo-sitat tiquets de compres a les ur-nes instal·lades als establiments.

Vilassar de Dalt | Èxit de la Fira d’EstocsL’Associació de Comerciants de Vilassar de Dalt ha qualificat d’”èxit” la celebracióde la 14a Fira d’Estocs celebrada al municipi. Entre altres aspectes, l’associació valo-ra molt positivament la participació dels veïns en la iniciativa i els seus membres japensen a dur altres campanyes, durant la Festa Major.

RedaccióEL MASNOU

Ocupació | Davallada de l’atur a la comarcaEl febrer va tancar amb una davallada de persones aturades al Baix Maresme, talcom reflecteixen les dades fetes públiques pel Consell Comarcal. El municipi queha viscut una davallada més pronunciada ha estat Premià de Dalt (7.15%), seguit

de Cabrils, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, El Masnou, Cabrera de Mar i Teià.

Comerç

Premià i Vilassar demanaranunir els passejos marítims

TERRITORI4Els ajuntaments dePremià de Mar i Vilassar de Marsol·licitaran conjuntament a l’es-tat la possibilitat d’unir els seuspassejos marítims. L’objectiu ésconnectar les dues vies des de laRiera de Vilassar fins al Mercat dela Flor, un camí de 800 metres.

En un comunicat conjunt, elsdos consistoris informen que

també volen millorar el camí in-terior de la N-II que uneix els ba-rris de Can Pou-Camp Mar dePremià amb el Mercat de laFlor, amb la voluntat de “millo-rar la seguretat” dels vianants.Els dos ajuntaments van ofi-cialitzar els acords en una tro-bada entre els regidors de terri-tori d’ambdós municipis.

Page 15: Linia baix maresme 13

Esportslíniamar.cat

15 |

març 201622

[email protected]

AGENDA MENSUALAGENDA MENSUAL

El teianenc Oriol Subirana,campió estatal de judo

TEIÀ4Bones notícies per al judoteianenc. Un dels seus gransvalors de futur, Oriol Subirana,es va proclamar campió d’Es-panya en la categoria de menysde 55 quilos al campionat esta-tal que es va celebrar a Pinto(Madrid) durant el primer capde setmana d’aquest mes. Elmaresmenc va derrotar l’anda-lús Francisco José García Mesaen una final molt igualada.

Subirana, que s’entrena alClub Judo Rei de Masnou, espresentava a la competició comun dels grans favorits i va podercomplir amb els pronòstics. Eljudoka va superar els setzens definal de manera automàtica ials vuitens va superar l’andalúsJuan Manuel Patricio. El bascBeñat Maiz va ser el seu rivals alsquarts i el penúltim obstacle vaser el madrileny Juan Quintero.

Un Albert Valle estel·lar liderael triomf del Vive El Masnou

EL MASNOU4Triomf de mèrit as’Arenal. El Vive Masnou va acon-seguir la segona victòria conse-cutiva al grup C-2 de la lliga EBAabans-d’ahir contra el JuanedaMiramar (82-90), un resultatque permet que l’equip atrapi elsbalears a la segona posició.

La victòria no es pot entendresense l’extraordinària actuaciód’Albert Valle. El dorsal 13 mas-noví va ser clau (27 punts, 7 rebotsi 4 assistències per un total de 42

de valoració) en els tres primersquarts, que és quan es va gestar lavictòria. Els 21 punts de Marc Ba-lagué, un malson des de la línia detres punts (6 de 9 en triples)també van contribuir decisiva-ment en la victòria a Mallorca. Elslocals van reaccionar anotant 40punts a l’últim quart, però els deChristian Bañuelos no van deixarescapar la victòria.

El següent partit de l’equipserà el 2 d’abril contra l’Andorra.

El CD Masnou s’encomana alcaràcter de Walter Pandiani perdirigir la parcel·la esportiva. L’exinternacional uruguaià va assu-mir el càrrec de director espor-tiu de l’entitat de manera oficialdimarts passat, tot i que des delclub asseguren que Pandiani jaera el màxim encarregat de fac-to des de fa 15 dies.

Aquesta però, no és l’únicaincorporació charrúa al club.Després de la dimissió del tècnicMiguel López el passat dia 4, eltambé ex futbolista WashingtonTais ha assumit la banqueta delprimer equip. Juan Ignacio Iba-rra i Diego Ferrer completen elnou cos tècnic que té com a ob-jectiu mantenir la categoria.

S’ACABA LA BONA RATXADesprés de dues victòries con-secutives que van apropar l’equipa la salvació, diumenge passat

l’equip va tornar a perdre a casa,en un partit boig contra l’ECGranollers (3-4).

El matx es posava de caraben aviat per als masnovins ambdos gols abans de la mitja horade joc (Matamala al 18 i Prieto al28), però la reacció dels vallesansva ser encara més ràpida. Canoi un autogol de Prieto en quatreminuts retornaven l’equilibri almarcador abans del descans.

Ricard Alcántara i Roger Mar-tínez van situar el 2-4 al minut 64i tot i que Guti va retallar distàn-cies al 78 després d’una gran ju-gada individual i l’equip va tenirdues arribades clares per empa-tar, els visitants van tornar cap alVallès amb els tres punts.

El Masnou gaudirà d’uns diesde descans per carregar piles a laSetmana Santa i tornarà a lacompetició el 3 d’abril a Terrassa.

L’exfutbolista va estrenar-se en el càrrec la setmana passada. Foto: CDM

El CD Masnou confia el seu futur esportiu a Walter Pandiani

Vilassar de Mar | Lucas i Martí tornen al Rally Clàssics de l’AtlesJoan Lucas i Salvador Martí tornen al Marroc. Des d’abans-d’ahir, els dos vilassarencs són

al nord d’Àfrica participant en una nova edició del Rally Clàssics de l’Atles, una prova amb unmarcat caràcter solidari que vol ajudar els més necessitats de la zona. Lucas i Martí voldranadjudicar-se el rally, que es disputarà fins al dissabte 26, al volant d’un Volkswagen Golf 2.

RedaccióEL MASNOU

AVUI 22 DE MARÇ18:30 Més enllà dels secrets del Vaticà: les reformes

del Papa Francesc. La Sala Joan Comellas acullaquesta conferència a càrrec de Vicenç Lozano,seguida d'un col·loqui obert a la participaciódel públic assistent.

DIVENDRES 1 D’ABRIL21:30 desCONCERTO. L’Orquestra de Cambra de

l’Empordà i Jordi Purtí porten a la Sala Grande l’Amistat aquest concert teatralitzat re-comanat per a tots els públics i amb una grandosi d’humor.

DIMECRES 6 D’ABRIL10:00 Taller d’autodefensa per a dones. Taek-

wondo Avellaneda organitza el 6 d’abril untaller d’autodefensa per a dones en el marcdels actes del Dia Internacional de la Dona Tre-balladora. Inscripcions fins al 31 de març.

DIVENDRES 25 DE MARÇ20:30 La Passió en 32 escenes plàstiques. Diversos

actors i actrius representaran 32 escenesplàstiques de la Passió, amb l’objectiu de mos-trar d’una manera alternativa la mort de Je-sucrist. A la Biblioteca Ernest Lluch.

DIMARTS 29 DE MARÇ19:00Presentació de Volianes de paper. La Biblioteca

Ernest Lluch acollirà la presentació del llibre Vo-lianes de paper, dictats per aprendre el català igaudir de la literatura. Intervindran Lali Ribe-ra, Núria Pujolàs, Rosa Roca i Jordi Solé.

DISSABTE 2 D’ABRIL18:30 ‘Vinyoli. Poeta i traductor de poetes’ a Ca-

brils. Presentació del llibre que recull 26versions de poemes fetes per Vinyoli els anys1940 i 1941 ui descobertes recentment.

DISSABTE 2 D’ABRIL21:00 ‘Diari d’una miliciana’ a La Massa de Vi-

lassar de Dalt. Relat personal i íntim recollitdel diari d’una voluntària de la Creu Roja des-tinada a Mallorca durant la Guerra Civil. A cà-rrec de la Companyia La Belle Ensemble.

DIUMENGE 10 D’ABRIL12:00 Partit de futbol del CD Masnou contra l’AE

Prat. Els masnovins estan obligats a guanyarel líder si volen seguir amb opcions de con-tinuar a Tercera la temporada vinent.

EL MASNOU COMARCA ESPORTSVILASSAR DE MARPREMIÀ DE MAR

Concert solidari Musikverein Brühl amb la Banda Simfònica de Brühl(Alemanya) a La Fàbrica. La recapta-ció de l'entrada anirà destinada a laTaula de Suport a les Persones Refu-giades.

Concert solidari amb els refugiats a Cabrils

Dl. 28 de març a les 18:00

La Biblioteca Martí Rosselló i Lloverasacollirà el 31 de març una xerrada so-bre el llenguatge de signes per a na-dons. Es requereix inscripció prèvia pertal per part de les famílies que hi vul-guin participar.

Llenguatge de signes per a nadons

Dj. 31 de març a les 17:30

L’Agrupació Sardanista organitza la44ena edició de l’Aplec de la sardana .Des de les onze del matí fins a dos quartsde nou del vespre el pati del Casino aco-llirà les cobles Marinada, Jovenívola deSabadell i Principal de Llobregat.

44è Aplec de la sardana al Masnou

Dg. 27 de març durant tot el dia

El Vive El Masnou rep dissabte vinentel Morabanc Andorra ‘B’ en un duel di-recte a la part alta de la lliga de per-manència a EBA. El guanyador del par-tit farà un pas de gegant per seguir ala categoria la temporada que ve.

Bàsquet: Vive El Masnou-Morabanc Andorra ‘B’Ds. 2 d’abril a les 20:00

Page 16: Linia baix maresme 13

| 16 líniamar.cat 22 març 2016 Pròxima edició: 19 d’abril