przez edukacjĘ do zrÓwnowaŻonego rozwoju

of 26 /26
PRZEZ EDUKACJĘ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej

Author: candra

Post on 14-Jan-2016

38 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRZEZ EDUKACJĘ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • PRZEZ EDUKACJ DO ZRWNOWAONEGO ROZWOJUNarodowa Strategia Edukacji Ekologicznej

 • Pikno tej ziemi skania mnie do woania o jej zachowanie dla przyszych pokole. Jeli kochacie t ojczyst ziemi, niech to woanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

  Ojciec wity Jan Pawe IIZamo, 12 czerwca 1999 r.

 • ZRWNOWAONY ROZWJGwnym przesaniem idei zrwnowaonego rozwoju jest zaleno i wzajemne uwarunkowania ochrony rodowiska, wzrostu ekonomicznego i rozwoju czowieka (zarwno w wymiarze indywidualnym, jak i spoecznym).

 • CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJKsztatowanie penej wiadomoci i budzenie zainteresowania spoeczestwa wzajemnie powizanymi kwestiami ekonomicznymi, spoecznymi, politycznymi i ekologicznymi.

  Umoliwienie kademu czowiekowi zdobywania wiedzy i umiejtnoci niezbdnych dla poprawy stanu rodowiska.

  Tworzenie nowych wzorcw zachowa, ksztatowanie postaw, wartoci i przekona jednostek, grup i spoeczestw, uwzgldniajcych trosk o jako rodowiska.

 • REALIZACJA TYCH CELW wymaga:Uznania, i edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunkw realizacji Polityki Ekologicznej Pastwa.

  Wprowadzenia elementw edukacji ekologicznej do wszystkich sfer ycia spoecznego, respektujc i wykorzystujc wartoci kulturowe, etyczne i religijne.

  Zapewnienia dostpu spoeczestwa do informacji o stanie rodowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej.

  Uznania, e edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu spoeczestwa.

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA JAKO ZOBOWIZANIE MIDZYNARODOWEKonferencja Narodw Zjednoczonych Czowiek i rodowisko, Sztokholm, 1972 r.; dziki jej postanowieniom w 1975 r.UNESCO i UNEP (Program Ochrony rodowiska Narodw Zjednoczonych) przygotoway Midzynarodowy Program Edukacji rodowiskowej (IEEP)Midzynarodowa konferencja na temat edukacji rodowiskowej w Tbilisi, 1977 r.; powstaa Deklaracja Tbiliska

  Midzynarodowy Kongres UNESCO - UNEP, Moskwa 1978 r.

  Konferencja Narodw Zjednoczonych rodowisko i Rozwj, Rio de Janeiro, 1992 r.; opracowano Deklaracj z Rio oraz Agend 21

  Konferencja zorganizowana przez IUCN (wiatow Uni Ochrony Przyrody) i UNESCO w Gland (Szwajcaria), w listopadzie 1994 r.

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA JAKO ZOBOWIZANIE MIDZYNARODOWEKonferencja Edukacja ekologiczna na rzecz zrwnowaonego rozwoju zorganizowana przez UNESCO w Atenach, 1995 r.

  Konferencja Edukacja i wiadomo spoeczna na rzecz trwaego i zrwnowaonego rozwoju zorganizowana przez UNESCO oraz Komisj Trwaego i Zrwnowaonego Rozwoju ONZ w Pruhonicach (Czechy), 1995 r.

  IV Sesja Komisji Trwaego i Zrwnowaonego Rozwoju ONZ, 1996 r.

  Konferencja w Aarhus (Dania) w czerwcu 1998 r., w trakcie ktrej delegacja polska podpisaa Konwencj o Dostpie do Informacji o Stanie rodowiska

 • JAK POWSTAA NSEEKwiecie 1995 r. - podpisanie porozumienia o wsppracy w zakresie edukacji ekologicznej pomidzy Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i LenictwaMaj-czerwiec 1995 r. - Konferencja w Miedzeszynie zorganizowana przez oba ministerstwa przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, z udziaem przedstawicieli brytyjskiego Environmental Know How Fund, w ktrej uczestniczyo kilkadziesit osb reprezentujcych instytucje, organizacje i rodowiska zajmujce si edukacj ekologiczn w Polsce.Czerwiec 1995 r. - powstaa I wersja Strategii, a nastpnie kolejne - uwzgldniajce uwagi i komentarze czonkw Konferencji oraz zainteresowanych rodowisk z caego kraju1997 r. - przyjcie Strategii przez ministrw OZNiL oraz EN1998 r. - zaakceptowanie Strategii przez Sejmow i Senack Komisj Ochrony rodowiska1999 i 2000 r. - parce nad uaktualnieniem dokumentu i dostosowaniem go do nowych warunkw zwizanych z wprowadzeniem w Polsce kolejnych reform.

 • CELE NARODOWEJ STRATEGII EDUKACJI EKOLOGICZNEJUpowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach ycia, uwzgldniajc rwnie prac i wypoczynek czowieka, czyli objcie permanentn edukacj ekologiczn wszystkich mieszkacw RP.

  Wdroenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach edukacji formalnej i nieformalnej.

  Tworzenie wojewdzkich, powiatowych i gminnych programw edukacji ekologicznej, stanowicych rozwinicie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmujcych propozycje wnoszone przez poszczeglne podmioty realizujce projekty edukacyjne dla lokalnej spoecznoci.

  Promowanie dobrych dowiadcze z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA W FORMALNYM SYSTEMIE KSZTACENIAZadaniem systemu edukacji powinno by ksztatowanie niezalenie mylcych i dziaajcych jednostek, ktre jednake uznawayby sub dobru oglnemu za swj najwyszy cel w yciu. Albert EinsteinNowy Jork, 15 padziernika 1936 r.

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA W FORMALNYM SYSTEMIE KSZTACENIAWychowanie przedszkolneWyzwalanie chci oraz kreowanie umiejtnoci obserwowania rodowiska naturalnego.Ksztatowanie wraliwoci zarwno na pikno jak i na szkody w rodowisku.Uczenie szacunku dla innych istot.Oddziaywanie na styl ycia i wiadomo ekologiczn rodzicw.Ksztatowanie nawykw i zachowa proekologicznych w yciu codziennym.

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA W FORMALNYM SYSTEMIE KSZTACENIASzkoy podstawowe i ponadpodstawoweKsztatowanie czowieka wiadomego swej jednoci ze rodowiskiem przyrodniczym i spoeczno-kulturowym.Rozwijanie umiejtnoci obserwowania rodowiska oraz gromadzenia o nim informacji.Poznanie praw i wspzalenoci rzdzcych przyrod, a take zachodzcych pomidzy przyrod a czowiekiem.Ksztatowanie umiejtnoci rozwizywania problemw zgodnie z posiadan wiedz i przyswojonym systemem wartoci.Pobudzanie wraliwoci na pikno i ad przestrzenny.Ksztatowanie postawy szacunku dla ycia i zdrowia, zarwno wasnego, jak i wszystkich innych istot.Prowadzenie aktywnych form edukacji w terenie, np. zielone szkoy.Wsppraca midzy nauczycielami w tworzeniu klimatu sprzyjajcego realizacji podstawowych celw edukacji ekologicznej.

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA W FORMALNYM SYSTEMIE KSZTACENIASzkolnictwo wyszeKsztacenie majce na celu wprowadzenie w problematyk rodowiska absolwentw wszystkich szk wyszych. Zakres tego ksztacenia, jego formy i obligatoryjno naley traktowa w sposb zrnicowany.Przygotowanie specjalistw do pracy zawodowej w zakresie ochrony rodowiska.Ksztacenie na poziomie wyszym na studiach bezzawodowych, uniwersalnych - tzw. europejskich.Prowadzeniu nieformalnej edukacji ekologicznej przez organizowanie otwartych uniwersytetw i wykadw.

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA W FORMALNYM SYSTEMIE KSZTACENIAEdukacja dorosychDua rola uniwersytetw otwartych, studiw podyplomowych, kursw, szkole, a take atrakcyjnych form popularyzacji wiedzy: konkursw, promocji, wystaw itd.Podniesienie wiadomoci ekologicznej dorosych przez zaangaowanie moliwie duej liczby mieszkacw w procesy decyzyjne majce wpyw na stan rodowiska.Egzekwowanie przepisw dotyczcych porzdku, odpadw, gospodarki wodno-ciekowej, ochrony przed haasem.Denie do osignicia zarwno instytucjonalnej, jak rwnie ssiedzkiej dezaprobaty dla wszystkich indywidualnych i zbiorowych poczyna szkodzcych rodowisku.

 • STRUKTURA POZASZKOLNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJInstytucje i urzdy centralneEdukacja ekologiczna w wojewdztwachEdukacja ekologiczna w samorzdachAdministracja terenw cennych pod wzgldem przyrodniczymOrganizatorzy wypoczynku i turystykiOrganizacje spoeczneKocioy i Zwizki WyznanioweEdukacja ekologiczna w miejscu pracyEdukacja ekologiczna w rodzinierodki masowego przekazu

 • UWARUNKOWANIA REALIZACJI NSEEPodstawowym warunkiem realizacji NSEE jest powszechna akceptacja zawartego w niej przesania oraz gwnych celw.Skuteczn realizacj zapisw Strategii umoliwi: Przyjcie Strategii jako dokumentu okrelajcego kierunki rozwoju edukacji ekologicznej w Polsce przez odpowiednie wadze pastwowe.Rozpowszechnienie i promocja treci zawartych w NSEE.Zapewnienie rodkw finansowych niezbdnych do przygotowania i wdroenia narodowego oraz regionalnych i branowych programw edukacji ekologicznej.Powoanie Komisji Edukacji Ekologicznej przy Komitecie Zrwnowaonego Rozwoju i Polityki Regionalnej.Utworzenie oglnopolskiego orodka informacji o edukacji ekologicznej.

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLSKICH UREGULOWANIACH PRAWNYCH ORAZ OFICJALNYCH DOKUMENTACH PASTWOWYCH I MIDZYNARODOWYCHUstawyKonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztatowaniu rodowiskaUstawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiatyUstawa z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie przyrodyUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

  Dokumenty pastwowePolityka Ekologiczna Pastwa z maja 1991 r.Druga Polityka Ekologiczna Pastwa z czerwca 2000 r.

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLSKICH UREGULOWANIACH PRAWNYCH ORAZ OFICJALNYCH DOKUMENTACH PASTWOWYCH I MIDZYNARODOWYCHPorozumienia midzyresortowePorozumienie Ministrw : Edukacji Narodowej oraz Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa z dnia 19 kwietnia 1995 r.Porozumienie Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Urzdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Generalnego Konserwatora Zabytkw z dnia 27 maja 1998 r. Nowy program edukacyjny na rzecz ochrony krajobrazu historycznego i waciwego ksztatowania przestrzeni przyrodniczej i kulturowej Polski

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLSKICH UREGULOWANIACH PRAWNYCH ORAZ OFICJALNYCH DOKUMENTACH PASTWOWYCH I MIDZYNARODOWYCHDokumenty midzynarodoweAgenda 21 - rozdzia 36, kpt. 36.5.b. Promowanie nauczania, ksztatowania wiadomoci spoecznej i szkolenia w zakresie trwaego i zrwnowaonego rozwoju i ochrony rodowiskaRamowa Konwencja Narodw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - art.6 Edukacja, szkolenie i wiadomo spoeczna Konwencja o ochronie rnorodnoci biologicznej - art.13. Podnoszenie poziomu wiedzy i wiadomoci spoecznejKonwencja o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska - art.3

 • NARODOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJProgram wykonawczy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz warunki jego wdroenia

  Okrela podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizacj oraz rda finansowania.

 • ADRESACI NARODOWEGO PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJPodmioty finansujce edukacj ekologiczn - ktrym Narodowy Program Edukacji Ekologicznej pomoe zarwno planowa budet, jak i okreli celowo oraz efektywno alokacji rodkw.

  Podmioty realizujce zadania z zakresu edukacji ekologicznej - ktre otrzymaj wykaz priorytetowych zada wraz ze wskazaniem potencjalnych rde ich finansowania.

 • SFERY WPROWADZENIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJEdukacja formalnaEkologiczna wiadomo spoecznaSzkolenia

  Narodowy Program Edukacji Ekologicznej zmierza do peniejszej integracji tych trzech sfer, w celu zwikszenia efektywnoci edukacji dla rozwoju zrwnowaonego.

 • RODKI WZMACNIAJCE EFEKTY EDUKACJI EKOLOGICZNEJMateriay programowe, strategie i regulacjeInstrumenty kontroli bezpieczestwa ekologicznego: normy rodowiskowe, atesty ekologiczne, certyfikaty (np. EMAS, ISO)Kary i opaty za korzystanie i zanieczyszczenie rodowiskaImprezy i wydarzenia publiczne: kampanie, akcje, festiwale, wita, manifestacje, aukcje, happeningi, konkursy, olimpiady, targi, wystawyInterpelacje, procedury odwoawcze i protesty Nauka KociowDziaalno mediw i instytucji kulturyWycieczki, turystyka kwalifikowana, sie schronisk turystycznych, cieki dydaktyczne i przyrodnicze

 • RDA FINANSOWANIA PROGRAMUMoliwoci finansowania zada Programu wynikaj z zapisw Ustawy o ochronie i ksztatowaniu rodowiska (rodki celowe) oraz zapisw Ustawy budetowej na dany rok.Budet - rodki wasne resortw oraz dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez: samorzd wojewdztwa, powiat, gmin na podstawie porozumienia z organami administracji centralnejSamorzdy - wasne fundusze samorzdwFundusze celowe: Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej; wojewdzkie, powiatowe i gminne FOiGWrodki wasne: uczestnikw, organizacji, przedsibiorstwSponsorzy - dotacje uzyskane z rnych rde, w tym fundusze pomocowe i inne rodki zagraniczne, nie wchodzce w skad budetu pastwa

 • KALKULACJA KOSZTWW latach 1999 - 2000 na edukacj ekologiczn w Polsce wydano okoo 200 mln z rocznie. Kwota ta nie uwzgldnia wydatkw na edukacj formaln, poniewa w budecie pastwa nie wyodrbniono takiej pozycji.Zestawienie stawek i kosztw w latach 1998 -2000:Koszt osobogodziny (szkolenie na poziomie wyszym jednej osoby przez jedn godzin lekcyjn): 12,5 z (uwzgldniajc specyfik zaj)Koszt organizacji jednodniowej masowej imprezy ekologiczno-edukacyjnej z nieskrpowanym dostpem dla mieszkacw jednej miejscowoci: 6 tys. z w gminie wiejskiej i 9-12 tys. z w gminie miejskiejStandardowe wydawnictwo edukacyjne w objtoci 1 arkusza autorskiego kosztuje przecitnie 3.550 z przy zaoeniu skromnej szaty graficznej i nakadzie od kilkuset do tysica egzemplarzyKoszty produkcji programw lub filmw edukacyjnych emitowanych w telewizji publicznej: 50-70 tys. z za odcinek 20-25-minutowyKoszt audycji radiowej, 10-minutowej: 5 tys. z

 • KALKULACJA KOSZTWPrzykadowo - oszacowano na lata 2002 -2004Realizacja Narodowego Programu, czyli wdroenie Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, wymaga bdzie w latach 2002 - 2004 nakadw szacowanych (na podstawie cen z roku 2000) cznie okoo 600 mln z.

  Edukacja ekologiczna w sferze

  Zadanie

  Podmiot odpowiedzialny

  Trzyletni koszt zadania

  Moliwe rda finansowania

  Edukacji formalnej

  Prowadzenie i realizacja krajowych i midzynarodowych szkolnych programw EE

  MEN, w porozumieniu z M

  4.000.000 z

  Budet

  Fundusze celowe

  Sponsorzy

  wiadomoci spoecznej

  Organizacja oglnopolskich kampanii ekologicznych

  M, koordynatorzy wybrani w drodze konkursu

  2.100.000 z

  Fundusze celowe

  Budet

  Sponsorzy

  Samorzdy

  Szkole

  Ksztacenie i doskonalenie nauczycieli szkolnych koordynatorw EE w zakresie metodyki realizowania cieki EE

  Organy prowadzce szko

  Szkoa

  (zakadajc jedno szkolenie w roku szkolnym jednego nauczyciela z kadej szkoy w Polsce)

  18.218.520 z

  Fundusze celowe

  Budet

  rodki wasne uczestnikw