pt c6-2010

Download PT C6-2010

Post on 17-Aug-2015

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prescriptie tehnica pentru: montarea conductelor; autorizarea functionarii conductelor; utilizarea/exploatarea conductelor

TRANSCRIPT

PT C 6-2010 1 MINISTERUL ECONOMIEI COMER!ULUI "I MEDIULUI DE AFACERI Inspec#ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune $i Instala#iilor de Ridicat - ISCIR - PRESCRIP!IE TEHNIC% PT C 6 - 2010 CONDUCTE METALICE SUB PRESIUNE PENTRU FLUIDE Indicativ: PT C 6-2010 Edi!ia 1 PT C 6-2010 2 CUPRINS Pag. CAPITOLUL IGeneraliti4 Sec!iunea 1Scop4 Sec!iunea a 2-aDomeniu de aplicare4 Sec!iunea a 3-aReferin!e normative6 Sec!iunea a 4-aTermeni, defini!ii "i abrevieri7 CAPITOLUL IIMontarea conductelor 12 CAPITOLUL IIIAutorizarea func#ion&rii conductelor 16 Sec!iunea 1Prevederi generale16 Sec!iunea a 2-aCondi!ii pentru autorizarea func!ion#rii 17 Sec!iunea a 3-aVerificarea tehnic# n vederea autoriz#rii func!ion#rii19 Sec!iunea a 4-aVerificarea exterioar#19 Sec!iunea a 5-ancercarea la presiune hidraulic#20 Sec!iunea a 6-ancercarea de etan"eitate20 Sec!iunea a 7-aM#sur#ri de fluaj20 Sec!iunea a 8-aVerificarea dispozitivelor de siguran!#20 Sec!iunea a 9-aConcluziile verific#rii tehnice n vederea autoriz#rii func!ion#rii21 CAPITOLUL IVUtilizarea/Exploatarea conductelor 22 Sec!iunea 1Prevederi generale22 Sec!iunea a 2-aCondi!ii privind utilizarea/exploatarea conductelor22 CAPITOLUL V Verificareatehnic&periodic&$iverificareatehnic& neprogramat& 24 Sec!iunea 1Prevederi generale24 Sec!iunea a 2-aVerificarea exterioar#26 Sec!iunea a 3-ancercarea la presiune 27 Sec!iunea a 4-aVerificarea fluajului30 Sec!iunea a 5-ancercarea de etan"eitate30 Sec!iunea a 6-aVerificarea dispozitivelor de siguran!#31 Sec!iunea a 7-aRevizia exterioar#31 Sec!iunea a 8-a Prelungireaautoriz#riifunc!ion#rii"imodificareatermenelor scadente pentru realizarea verific#rilor tehnice periodice 32 PT C 6-2010 3 CUPRINS Pag. CAPITOLUL VIRepararea conductelor 34 Sec!iunea 1Prevederi generale34 Sec!iunea a 2-aEtapele lucr#rilor de reparare 35 CAPITOLUL VIITimbrarea $i retimbrarea conductelor 37 CAPITOLUL VIII Verific&ritehnicenutilizarepentruinvestiga#ii/examin&ricu caracter tehnic39 Sec!iunea 1Domeniu de aplicare39 Sec!iunea a 2-a Condi!iiprivindefectuareaverific#rilortehnicenutilizarepentru investiga!ii/examin#ri cu caracter tehnic 40 CAPITOLUL IXAvarii $i accidente43 CAPITOLUL XScoaterea din uz $i casarea conductelor 44 CAPITOLUL XIAtest&ri $i autoriz&ri45 CAPITOLUL XIIObliga#ii $i responsabiliti 45 Sec!iunea 1Prevederi generale45 Sec!iunea a 2-aObliga!iile "i responsabilit#!ile de!in#torilor/utilizatorilor conductelor46 Sec!iunea a 3-a Obliga!iile"iresponsabilit#!ilepersoanelorfizicesaujuridice atestate/autorizate de ISCIR 46 Sec!iunea a 4-aObliga!iile "i responsabilit#!ile RSVTI 51 CAPITOLUL XIIIM&suri administrative52 CAPITOLUL XIVTarife52 CAPITOLUL XVDispozi#ii finale53 Anexa 1Diagrame de clasificare a conductelor 55 Anexa 2Declara!ie de conformitate57 Anexa 3Proces-verbal de verificare tehnic# pentru ISCIR58 Anexa 4Proces-verbal de verificare tehnic# pentru RSVTI59 Anexa 5Registru de eviden!# a lucr#rilor 60 Anexa 6Registru de eviden!# aviz#ri documenta!ii tehnice61 Anexa 7 Registru de eviden!# a lucr#rilor de investiga!ii/examin#ri cu caracter tehnic a conductelor 62 PT C 6-2010 4 CAPITOLUL I GENERALIT%!I SEC"IUNEA 1 Scop Art. 1(1)Prezentaprescrip!ietehnic#stabile"tecondi!iile"icerin!eletehnicepentru montarea,autorizareafunc!ion#rii,utilizarea/exploatarea,verificareatehnic#periodic#, repararea"iverificareatehnic#nutilizarepentruconductelemetalicesubpresiunepentru fluide, denumite n continuare conducte. (2) Prevederile prezentei prescrip!ii tehnice se aplic# doar n m#sura n care nu exist# alte dispozi!ii specifice (cu acela"i obiectiv) n legisla!ia comunitar# de armonizare. Art. 2 F#r#aaduceatingereHot#rriiGuvernuluinr.584/2004cumodific#rile"i complet#rileulterioare,prezentaprescrip!ietehnic#stabile"tecerin!eminimeobligatorii privind activit#!ile de: a)avizarea documenta!iei tehnice preliminare de montare; b)avizarea documenta!iei tehnice preliminare de reparare; c)montarea/repararea conductelor; d)autorizarea func!ion#rii conductelor; e)utilizarea/exploatarea conductelor; f)verific#riletehnicenutilizare,pentruinvestiga!ii/examin#ricucaractertehnicpentru func!ionarea n condi!ii de siguran!# a conductelor; g)scoaterea din uz "i casarea conductelor. SEC"IUNEA a 2-a Domeniu de aplicare Art. 3(1) Prevederile prezentei prescrip!ii tehnice se aplic# conductelor pentru gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori "i acele lichide a c#ror presiune de vaporizare latemperaturamaxim#admisibil#estecucelpu!in0,5barpestepresiuneaatmosferic#"i care: a) pentru gaze din grupa 1: DN > 25 "i se clasific# ntr-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 1; PT C 6-2010 5 b) pentrugazedingrupa2:DN>32,PSxDN>1.000"iseclasific#ntr-ocategorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 2; (2)Prevederileprezenteiprescrip!iitehniceseaplic#conductelorpentrulichideac#ror presiunedevaporizarelatemperaturamaxim#admisibil#estecucelpu!in0,5barpeste presiunea atmosferic# "i care: a)pentrulichidedingrupa1:DN>25,PSxDN>2.000"iseclasific#ntr-ocategorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 3; b)pentru lichide din grupa 2: PS > 10 bar, DN > 200, PS x DN > 5.000 "i se clasific# ntr-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 4; NOT$: Grupele de fluide sunt definite n Hot#rrea Guvernului nr. 584/2004. Art. 4Nu intr# sub inciden!a prevederilor prezentei prescrip!ii tehnice: a) conducteleformatedin!evisaudintr-unsistemde!evidestinatetransportuluifluidelor sausubstan!elordelasauc#treinstala!iiterestresaumarine,ncepndcu"iincluznd ultimuldispozitivdenchidereaflatnperimetrulinstala!iei"itoateechipamenteleauxiliare montate pe aceste conducte, mai pu!in echipamentele sub presiune standard aflate n sta!iile de reglare a presiunii sau n sta!iile de compresoare; b) re!eleledealimentare,distribu!ie"idesc#rcareaapei"iechipamenteauxiliare,precum "iaduc!iunilehidrocentralelorcumarfi:conductefor!ate,pu!urifor!atesaugaleriisub presiune "i accesorii specifice asociate acestora; c) echipamentele pentru controlul forajelor de exploatare "i extrac!ie n industria petrolului, gazuluinaturalsauexplor#rilorgeotermale,industrieiextractive,precum"idepozitelor subterane, destinate men!inerii "i/sau regl#rii presiunilor la gurile de sond#, cum ar fi: capete deerup!ie,prevenitoaredeerup!ie,manifolduri,precum"iechipamenteleacestoramontate n amonte; d) conductele sub presiune folosite pentru c#m#"uirea sistemelor de transmisie, cum ar fi: cablurile electrice "i telefonice;e) caloriferele "i conductele pentru sisteme de nc#lzire cu ap# cald#; f) conductele subterane ngropate sau n canale vizitabile; g) conductele de pe mijloace auto, mijloace de transport feroviar, vase maritime "i fluviale sau de pe alte mijloace de plutire. h) conductelor de abur "i de ap# fierbinte. PT C 6-2010 6 SEC"IUNEA a 3-a Referin#e normative Art. 5Prezenta prescrip!ie tehnic# face referiri la urm#toarele acte normative: a) Legeanr.64/2008,privindfunc!ionareancondi!iidesiguran!#ainstala!iilorsub presiune,instala!iilorderidicat"iaaparatelorconsumatoaredecombustibil,publicat#n MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.240din27martie2008,cumodific#rile"i complet#rile ulterioare; b) Legea nr. 307/2006 privind ap#rarea mpotriva incendiilor, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006; c) Legeanr.319/2006asecurit#!ii"is#n#t#!iinmunc#,publicat#nMonitorulOficialal Romniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006; d) Legeanr.440/2002pentruaprobareaOrdonan!eiGuvernuluinr.95/1999privind calitatealucr#rilordemontajpentruutilaje,echipamente"iinstala!iitehnologiceindustriale, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002; e)Legeanr.355/2002pentruaprobareaOrdonan!aGuvernuluinr.39/1998privind activitateadestandardizarena!ional#,cumodific#rile"icomplet#rileulterioare, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002; f) Hot#rrea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condi!iilor de introducere pe pia!# a echipamentelor sub presiune, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare;g) Hot#rreaGuvernuluinr.1.340/2001privindorganizarea"ifunc!ionareaInspec!ieide StatpentruControlulCazanelor,RecipientelorsubPresiune"iInstala!iilordeRidicat, publicat#nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.37din21ianuarie2002,cu modific#rile "i complet#rile ulterioare; h) Hot#rrea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea "i duratele normale de func!ionare a mijloacelor fixe, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005; i) Hot#rrea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hot#rri ale Guvernului n scopulelimin#riiunordispozi!iiprivindobligativitateaaplic#riistandardelor"iactualiz#rii referirilorlastandarde,publicat#nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1236din22 decembrie 2004; j) OrdinulInspectoruluideStat%efalInspec!ieideStatpentruControlulCazanelor, RecipientelorsubPresiune"iInstala!iilordeRidicatnr.382/2009pentruaprobarea PT C 6-2010 7 Metodologieiprivindautorizareaoperatoruluiresponsabilcusupraveghereasiverificarea tehnicainutilizareainstalatiilor/echipamentelordindomeniulISCIR-operatorRSVTI, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009; k) OrdinulInspectoruluideStat%efalInspec!ieideStatpentruControlulCazanelor, Recipientelor sub Presiune "i Instala!iilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instala!iile"iechipamenteleneautorizatesaucarenuprezint#siguran!#nfunc!ionare conformprescrip!iilortehnice,Colec!iaISCIR,publicatnMonitorulOficialalRomniei, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005; l)OrdinulInspectoruluideStat%efalInspec!ieideStatpentruControlulCazanelor, RecipientelorsubPresiune"iInstala!iilordeRidicatnr.465/2009privindaprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat n Monitor