tehničke karakteristike i specifikacije nabave usluge ... 2015.-2016. os (prilog... · dokumentima...

of 17 /17
Prilog 2. Tehničke karakteristike i specifikacije nabave usluge složenog IKT (Informacijskog-komunikacijsko-tehnološlog) rješenja za potrebe upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 24 mjeseca 1. Usluga pristupa fizičkoj mreži svake pojedinačne upravne lokacije korisnika sastoji se od: pristupa podatkovnom/glasovnom VPN-u korisnika Layer 3; pristupa Internetu, 2. Usluga objedinjene komunikacije (Unified communication) Dubrovačko-neretvanske županije mora biti temeljena na konvergenciji pristupnih mreža i usluga. Usluga mora biti implementirana i dostupna na svim lokacijama DNŽ i mora osigurati telefoniranje - pristup javnoj govornoj usluzi u nepokretnoj/fizičkoj mreži pružatelja usluge. Usluga se sastoji od slijedećih elemenata: IP Centrex usluge na svakoj lokaciji; Klijentske aplikacije koja se instalira na računalo (PC, MAC), mobilni uređaj ili tablet (Android, iOS) 3. Usluga VOICE/DATA/SMS/MMS i INTERNET/DATA mobilnog priključka s integriranim pristupom GSM/3G/4G mreži pružatelja usluge 4. Usluga isporuke mobilnih uređaja (mobiteli, smartphoni) 5. Usluga najma aktivne mrežne i komunikacijske opreme sastoji se od: najma aktivne mrežne opreme; najma IP telefona; najma analognog voice gateway-a 6. Usluga virtualnog servera smještenog u DATA centru pružatelja usluge sa integriranim odgovarajućim pristupom podatkovnom VPN-u korisnika

Author: others

Post on 02-Nov-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Prilog 2.

  Tehničke karakteristike i specifikacije nabave usluge složenog IKT (Informacijskog-komunikacijsko-tehnološlog) rješenja za potrebe upravnih tijelaDubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 24 mjeseca

  1. Usluga pristupa fizičkoj mreži svake pojedinačne upravne lokacije korisnika sastoji se od:

  pristupa podatkovnom/glasovnom VPN-u korisnika Layer 3; pristupa Internetu,

  2. Usluga objedinjene komunikacije (Unified communication) Dubrovačko-neretvanske županije mora biti temeljena na konvergenciji pristupnih mreža i usluga. Usluga mora bitiimplementirana i dostupna na svim lokacijama DNŽ i mora osigurati telefoniranje - pristupjavnoj govornoj usluzi u nepokretnoj/fizičkoj mreži pružatelja usluge. Usluga se sastoji od slijedećih elemenata:

  IP Centrex usluge na svakoj lokaciji; Klijentske aplikacije koja se instalira na računalo (PC, MAC), mobilni uređaj ili

  tablet (Android, iOS)

  3. Usluga VOICE/DATA/SMS/MMS i INTERNET/DATA mobilnog priključka s integriranim pristupom GSM/3G/4G mreži pružatelja usluge

  4. Usluga isporuke mobilnih uređaja (mobiteli, smartphoni)

  5. Usluga najma aktivne mrežne i komunikacijske opreme sastoji se od:

  najma aktivne mrežne opreme; najma IP telefona; najma analognog voice gateway-a

  6. Usluga virtualnog servera smještenog u DATA centru pružatelja usluge sa integriranimodgovarajućim pristupom podatkovnom VPN-u korisnika

 • A. OPIS ZAHTIJEVANOG TEHNIČKOG RJEŠENJA ZA USLUGU PRISTUPA FIZIČKOJ MREŽI

  Usluga pristupa fizičkoj mreži na svakoj lokaciji sastoji se od:

  pristupa data/voice VPN-u korisnika (Layer 3); pristupa Internetu,

  Voice VPN se može realizirati s dediciranim badwithom ili kao sastavni dio data VPN uslugeprimjenom QoS-a, u kojem slučaju QoS na VPN pristupu mora defaultno biti postavljen s voice prioritetom.

  Cijena usluge izražava se mjesečno po lokaciji i uključuje sve popuste, opcije i zavisne troškove. Naručitelj iskazuje ukupan bandwith pristupa i raspodjeljuje ga po ključu u niže navedenoj tablici.

  LokacijaData/voice

  VPNInternet Ukupni bandwith

  Dubrovnik, Pred Dvorom 1 50 50 100

  Dubrovnik, Vukovarska 2 (FINA) 4 50 54

  Dubrovnik Vukovarska 16 (exVojarna) 4 50 54

  Dubrovnik, LIECHTENSTEINOV PUT31 (Centar za Obavješćivanje)

  2 50 52

  Korčula, Foša 2 2 50 52

  Metković, Kralja Zvonimira 18 2 50 52

  Opuzen, Zrinskofrankopanska 1 2 50 52

  Ploče, Trg kralja Tomislava 7 2 50 52

  Vela Luka, Obala 3 br.19 2 50 52

  BLACE, PONTA PLANIKA BB 0 50 50

  SMOKVICA, BRNA BB 0 50 50

  SMOKVICA, SMOKVICA BB 0 50 50

  Na svim navedenim lokacijama ponuditelj mora ponuditi FLAT RATE mogućnost korištenja Interneta. Usluga pristupa Internetu mora osigurati:

  IP SEC funkcionalnost

  Usluga IP SEC funkcionalnosti podrazumijeva mogućnost realizacije road-warrior načina rada i mora u potpunosti bit osigurana od strane Ponuditelja. Road-warrior-i su klijenti koji mijenjajuIP adrese (primjerice, prijenosna računala koja se preko nesigurne mreže prijavljuju u matičnu tvrtku). Između klijenta i SGW-a (secure gateway-a) ostvaruje se IPsec tunel (u oba smjera) - radi se o tunnel načinu rada. Kako bi road-warrior klijent i SGW ostvarili tunel, SGW mora klijentu dodijeliti IP adresu (bilo statički, bilo dinamički).

  Naručitelj na centralnoj lokaciji koristi vlastiti firewall te mu isti nije potreban u okviru tehničkog rješenja za pristup Internet-u.

  Ponuditelj je dužan uslugu pristupa na svim lokacijama omogućiti u ukupno definiranom bandwithu, fizičkim, nedijeljenim (dediciranim) i stalnim pristupom.

  Ponuditelj je obvezan u svrhu pojašnjenja ponude, kao prilog, uz ponudu priložiti:

 • opis platforme i infrastrukture na kojoj se usluga realizira za svaku pristupnu točku;

  detaljan tehnički i funkcionalni opis usluge sa shematskim prikazom realizacije predmetne usluge;

  U svrhu pojašnjenja ponude Naručitelj zadržava pravo služiti se svim javno objavljenim dokumentima Ponuditelja koji sadržavaju opise i tehničke karakteristike usluga Ponuditelja i po potrebi zatražiti dodatno pojašnjenje ponude.

  Ukoliko bilo koji od priloga ponudi nije dostavljen smatrat će se da ponuda nije cjelovita.

 • B. USLUGA OBJEDINJENE KOMUNIKCIJE

  Usluga objedinjene komunikacije (Unified communication) Dubrovačko-neretvanske županije mora biti temeljena na konvergenciji pristupnih mreža i usluga. Usluga mora biti implementirana idostupna na svim lokacijama DNŽ. Usluga se sastoji od slijedećih elemenata:

  IP Centrex usluge (Usluga virtualne telefonske centrale) na svakoj lokaciji; Klijentske aplikacije koja se instalira na računalo (PC, MAC), mobilni uređaj ili

  tablet (Android, iOS)

  IP Centrex usluga mora ostvariti kompletan glasovni VPN (fiksna telefonija) Dubrovačko-neretvanske županije i mora osigurati pristup PSTN mreži kao i povezivanje svih lokacija ujedinstveni fiksni glasovni VPN na razini Layera 3 u svrhu ostvarivanja što povoljnijih uvjetakomuniciranja među udaljenim lokacijama. Sve lokacije moraju biti u mogućnosti ostvarivanje međusobnih poziva putem skraćenih brojeva.

  Korisnik na svakoj lokaciji mora biti u mogućnosti ostvariti:

  Lokacija

  Minimalni brojistovremenih

  govornihkanala po

  lokaciji

  Brojpotrebnih

  telefonskihbrojeva

  Tel. priključak – Ethernet port

  Tel.priključak - Analogni

  port

  Dubrovnik, Pred Dvorom 1 32 78 70 8Dubrovnik, Vukovarska 2 (FINA) 16 28 27 1Dubrovnik Vukovarska16(exVojarna)

  16 11 10 1

  Dubrovnik, LIECHTENSTEINOVPUT 31 (Centar zaObavješćivanje)

  8 3 2 1

  Korčula 4 4 3 1 Metković 4 4 3 1 Opuzen 8 8 7 1Ploče 8 8 7 1 Vela Luka 4 4 3 1

  Pored uobičajenih funkcionalnosti i navedenog usluga mora pružati i slijedeće mogućnosti, a što je detaljno specificirano u obrascu – Tehnička specifikacija usluge:

  • Mogućnost uspostavljanja poziva putem aplikacije (VoIP i CS poziva kroz GSM/3G/4G mrežu) • Video pozivi (HD kvaliteta ukoliko uređaji istu podržavaju) • Video višestruki pozivi (N-way) za PC, MAC verziju• Audio konferencije za PC, MAC, Android i iOS• Chat & Group Chat• Presence info koji prikazuje status korisnika (available, busy, away, offline, in a call), također je moguć prikaz dostupnosti sukladno MS Outlook kalendaru • Screen sharing koji omogućuje prikaz sadržaja vlastitog ekrana drugom korisniku aplikacije (PC, i MAC)• File Transfer između dva korisnika • Communication History• Upravljanje postavkama (Call Forwarding, Simultaneous Ring, Do Not Disturb, HideNumber…)

  Potrošnja za ovu uslugu iskazuje se za sve lokacije objedinjeno u posebnoj tablici troškovnika, a uslučaju da Ponuditelj u okviru mjesečne naknade nudi i cijelu ili dio potrošnje, tada je svakako dužan u tablici troškovnika za potrošnju navesti cijenu za cjelokupnu iskazanu potrošnju,umanjenu za iznos dijela potrošnje koji je sadržan u cijeni mjesečne naknade usluge Objedinjena komunikacija.

 • Ponuditelj je obvezan u svrhu pojašnjenja ponude, kao prilog, uz ponudu priložiti:

  opis platforme i infrastrukture na kojoj se usluga realizira; detaljan tehnički i funkcionalni opis usluge sa shematskim prikazom realizacije predmetne

  usluge; dostaviti link na kojem se nalazi klijentska aplikacija koja se instalira na računalo (PC,

  MAC), mobilni uređaj ili tablet (Android, iOS); dostaviti printscreen administratorskog I korisničkog sučelja za upravljanje uslugom

  U svrhu pojašnjenja ponude i Naručitelj zadržava pravo služiti se svim javno objavljenim dokumentima Ponuditelja koji sadržavaju opise i tehničke karakteristike usluga Ponuditelja i po potrebi zatražiti dodatno pojašnjenje ponude.

  Pored troškovnika, ponuditelj je dužan ispuniti obrazac Tehnička specifikacija usluge na način da u kolonu „Mogućnost realizacije DA/NE“ u svaki red upiše „da“ ili „ne“, ovisno o mogućnostima svoje usluge. Ukoliko svi redovi nemaju odgovor „da“ ili su pojedini redovi neispunjeni, smatrati će se da ponuditelj ne nudi kompletno traženu uslugu, te će se njegova ponuda smatrati nepravilnom i neprihvatljivom. Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti popunjeni, te potpisom i pečatom ovjereni od strane odgovorne osobe ponuditelja obrazac Tehnička specifikacija usluge.

  Ukoliko bilo koji od priloga ponudi nije dostavljen smatrat će se da ponuda nije cjelovita.

 • C. USLUGA VOICE/DATA/SMS/MMS I INTERNET/DATA MOBILNOG PRIKLJUČKA S INTEGRIRANIM PRISTUPOM GSM/3G/4G MREŽI PRUŽATELJA USLUGE

  Ponuditelj u pogledu govornih usluga u pokretnim mrežama, uporabom raspoloživih GSM/3G/4Gtehnologija, mora za i prilikom davanja usluga koje su predmet ove javne nabave, ispunjavatizahtjeve definirane u obrascu Tehnička specifikacija usluge.

  Usluga se sastoji od 2 tipa/grupe priključaka i to:

  VOICE/DATA/SMS/MMS PRIKLJUČAK INTERNET/DATA PRIKLJUČAK

  Svaka grupa mora imati jednake tehničke i druge karakteristike.

  U objedinjenu cijenu mjesečne naknade za svaki pojedinačni priključak mora biti uključena

  ponuđena potrošnja u svim segmentima, radijska frekvencija i naknada za korištenje mreže.

  Potrošnja u svim segmentima odnosi se na:

  Minute prema svim nacionalnim pokretnim mrežama Minute prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama Minute prema svim međunarodnim pokretnim mrežama Minute prema svim međunarodnim nepokretnim mrežama Minute odlaznih poziva u roamingu Minute dolaznih poziva u roamnigu Broj SMS poruka prema svim nacionalnim pokretnim mrežama Broj MMS poruka prema svim nacionalnim pokretnim mrežama Broj SMS poruka u roamingu Broj MMS poruka u roamingu Količina Mb u nacionalnom prometu (binarno) Količina Mb u roamingu (binarno)

  Naručitelj potrošnju ne definira kao zahtjev već kao kvalitativni element ponuđene usluge, ostavljajući Ponuditeljima maksimalnu slobodu u kreiranju ponude. Naručitelj kao optimalnu očekivanu vrijednost svakog segmenta potrošnje podrazumijeva neograničenu (FLAT)

  potrošnju, ali ne želi isključiti bilo kojeg Ponuditelja koji ne uključuje toliki obim potrošnje u cijenu

  mjesečne naknade priključka.

  U tom kontekstu svakom Ponuditelju ostavljena je mogućnost kreiranja ponude po vlastitim

  mogućnostima, a potrošnja po priključku nije izražena u troškovniku već će se kvalitativno bodovati kroz elemente kriterija D. ELEMENTI USLUGA GSM/3G/4G PRISTUPNIH MREŽA

  Pored troškovnika, ponuditelj je dužan ispuniti obrazac Tehnička specifikacija usluge na način da u kolonu „Mogućnost realizacije DA/NE“ u svaki red upiše „da“ ili „ne“, ovisno o mogućnostima svoje usluge. Ukoliko svi redovi nemaju odgovor „da“ ili su pojedini redovi neispunjeni, smatrati će se da ponuditelj ne nudi kompletno traženu uslugu, te će se njegova ponuda smatrati nepravilnom i neprihvatljivom. Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti popunjeni, te potpisom i pečatom ovjereni od strane odgovorne osobe ponuditelja obrazac Tehnička specifikacija usluge.

 • D. USLUGA ISPORUKE MOBILNIH UREĐAJA (GSM//3G/4G MOBITELI, SMARTPHONI)

  Zahtjeve koje ponuditelj mora ispuniti vezano uz mobilne uređaje su sljedeći: • za svaku kategoriju priključka, moraju ponuditi modele koji odgovaraju karakteristikama navedenog ili jednako vrijednog tipa mobitela. Specifikaciju karakteristika mobitela gotovo jenemoguće precizirati za vrstu uređaja koje svi ponuditelji imaju u ponudi posebno imajući u vidu razvoj tehnologije i učestale objave novih generacija i karakteristika mobitela • Naručitelj može mobilne uređaje naručivati sukladno svojim potrebama tijekom trajanja pojedinačnog ugovora bez prethodno specificiranih mjesečnih količina, a u skladu s trenutnom ponudom raspoloživih modela Ponuditelja, sukladno traženoj kategoriji Ponuditelj može ponuditimobilne telefone dodatno i na način da priloži svoj Cjenik uz navođenje specificirane grupe mobilnih telefona uz svaki pojedini ponuđeni mobilni uređaj - telefon. • ponuđeni mobilni uređaji moraju biti novi i u tvorničkome pakiranju sa svom dokumentacijom na hrvatskome i engleskome jeziku,• ponuđeni mobilni uređaji ili njihovi sastavni dijelovi ne smiju biti popravljani, • garancija za sve isporučene mobilne uređaje mora biti najmanje 24 mjeseca od trenutka potpisivanja urednog Zapisnika o primopredaji ili ovjerenoj primci od strane dostavne službe,• modeli ponuđenih mobilnih uređaja ne smiju biti stariji od 2 (dvije) godine od dana stavljanja u promet na tržištu u Republici Hrvatskoj,• Mobilni uređaji koji su predmet ove nabave svrstavaju se u 4 (četiri) grupa prema svojim značajkama i raspoloživim mogućnostima, i to u grupe sukladno tabeli:

  Kategorija I. II. III. IV. Ukupno

  Oznaka MU1 MU2 MU3 MU456Okvirna

  količina 6 15 15 20

  • ako se neki od ponuđenih modela Mobilnih uređaja tijekom važenja pojedinog ugovora između odabranoga ponuditelja i naručitelja, odnosno tijekom važenja ugovora, prestane proizvoditi, prestane prodavati ili se povuče s tržišta, odabrani ponuditelj je obvezan u istoj grupi u kojemu je bio uvršten taj model, bez odgode ponuditi drugi odgovarajući model i o tome odmah pisano obavijestiti naručitelja tako da u ponudi uvijek ima najmanje po 3 (tri) modela u svakoj grupi; • isto tako Naručitelj se obvezuje da će ponudu mobilnih uređaja osvježavati novim generacijama mobilnih uređaja sukladno navedenim značajkama • mobilni uređaji isporučivat će se sukcesivno, sukladno potrebama naručitelja; • uz ponudu se prilažu potpune tehničke specifikacije (opisi) proizvođača nuđenog mobilnog uređaja iz kojih je vidljivo da nuđeni proizvod u cijelosti zadovoljava traženo; • svaka dostavljena tehnička specifikacija mora biti označena s brojem grupe mobilnog uređaja (MU) na koje se odnosi;• dokazi se dostavljaju u preslici ili na CD-u;

  Naručitelj je ocijenio da je vrijednosni pokazatelj u vidu dostave tehničkih specifikacija nuđene robe od posebnog značaja za dokazivanje da nuđena roba zadovoljava sve traženo iz troškovnika Naručitelja, a vezano uz kvalitetno funkcioniranje mobilnih uređaja.

 • E. USLUGA NAJMA AKTIVNE MREŽNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME

  Usluga najma aktivne mrežne i komunikacijske opreme sastoji se od:

  najma aktivne mrežne opreme; najma IP telefona; najma analognog voice gateway-a

  Usluga se isporučuje sukladno količinama i specifikacijama navedenim u troškovniku

 • F. USLUGA VIRTUALNOG SERVERA SMJEŠTENOG U DATA CENTRU PRUŽATELJA USLUGESA INTEGRIRANIM ODGOVARAJUĆIM PRISTUPOM PODATKOVNOM VPN-U KORISNIKA

  Usluga podrazumijeva server slijedećih karakteristika:

  CPU: 4 vCPU RAM: 4 GB Disk: 80 GB „brzi“ Cloud Interface 50 Mbps OS Windows BackUp – na razini virtualnog poslužitelja

  Cloud Interface podrazumijeva postojanje Interfacea za pristup usluzi putem Interneta. Interfacemora osigurati mogućnost pristupa brzinom od 50 Mbps.

  U svrhu pojašnjenja ponude i dokazivanja kvalitete u smislu jednostavnosti upravljanjapredmetnom uslugom, Pružatelj usluge mora zadovoljiti slijedeće uvjete:

  1. Ponuditelj mora imati web sučelje putem kojega može upravljati tehničkim karakteristikama virtualnog servera i po potrebi imati mogućnost online upgrade-a zahtijevanih komponenti. Ponuditelj je dužan ponudi priložiti print screen navedenogsučelja.

  2. Ponuditelj se za potrebe Naručitelja obvezuje pružiti uslugu sigurnosnog spremanja podataka („Back Up“) u oblaku.

  Ukoliko bilo koji od priloga ponudi nije dostavljen smatrat će se da ponuda nije cjelovita.

 • IZJAVA ZA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE USLUGA OBJEDINJENE KOMUNIKCIJE (Unified communication)

  Broj Zahtijevana značajka, tražena mogućnost DA / NE

  1 Administratorski portal (Admin Portal)

  2 Praćenje uznemiravajućih/zlonamjernih poziva (Annoyance/Malicious Call Trace)

  3 Odbijanje anonimnih poziva (Anonymous Call Rejection )

  4 Preusmjeravanje poziva (Audible Call Forwarding)

  5Automatski povratni poziv pozivatelju u slučaju zauzeća pozvanog broja (Call completion busy subscriber )

  6 Paralelno zvono (CAll forking)

  7 Paralelno zvono (CAll forking) Ograničavanje prijave telefona- Phone Registration Restriction

  8 Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća (Call Forward - Busy )

  9 Preusmjeravanje poziva na glasovnu poštu (Call Forward - Fixed to Voicemail )

  10 Preusmjeravanje poziva u slučaju nejavljanja (Call Forward - No Answer )

  11 Preusmjeravanje poziva bezuvjetno (Call Forward - Unconditional )

  12 Korisničke grupe (Call Groups)

  13 Zadržavanje poziva (Call hold)

  14 Ispis poziva (Call Logs )

  15 Parkiranje poziva (Call Park )

  16 Preuzimanje poziva (Call Pick-up )

  17Preuzimanje poziva (Call pickup) – usmjereno (Directed) - poziv parkiran na bilo kojemkućnom broju

  18Preuzimanje poziva (Call pickup) - Grupne pozive (Group call) – poziv parkiran na bilo kojembroju unutar vlastite grupe

  19 Direktni prijenos poziva (Call Transfer) - Blind

  20 Najavljeni prijenos poziva (Call Transfer) - Consultative

  21 Poziv na čekanju (Call Waiting )

  22 Prikaz broja pozivatelja (Caller ID )

  23 Zabrana prikaza broja pozivatelja za sve pozive (Caller ID - Block Delivery All )

  24 Zabrana prikaza broja pozivatelja po pozivu (Caller ID - Block per Call )

  25 Prikaz/Zabrana broja pozivatelja po pozivu (Caller ID - Override per Call)

  26 Prikaz broja pozivatelja (Caller ID Presentation Contact )

  27 Prikaz imena pozivatelja (Caller ID name presentation)

  28 Kvaliteta usluge (QoS) Class of Service

  29 Klikni za poziv (Click-to-Call) LCD

  30 Klikni za poziv (Click-to-Call) Portal

  31 Klikni za konferencijski poziv (Click-to-Conference) (6-way)

 • Broj Zahtijevana značajka, tražena mogućnost DA / NE

  32 Klikni za e-mail (Click-to-Email)

  33ComCierge (Smart Call Forwarding)

  34ComConsole

  35ComOffice

  36ComPortal

  37ComSchedule

  38 Konferencijski poziv (Conferencing (3-way, 4-way) )

  39Pretraživanje kontakata (Contact Name Lookup )

  40Kontakt lista (Contacts List )

  41 DID (Direct Inward Dial)

  42 Disable custom dial 1-5

  43 Onemogućavanje međunarodnih poziva (Disable international calls )

  44

  Onemogućavanje asistiranih međunarodnih poziva od strane operatora (Disable international operator calls)

  45Onemogućavanje lokalnih poziva (Disable local calls )

  46 Onemogućavanje udaljenih poziva (Disable long distance calls )

  47 Onemogućavanje poziva s dodanom vrijednošću (Disable premium service (900 numbers))

  48 Disable toll free calls

  49 Različiti zvuk dolaznog poziva (Distinctive Ringing)

  50 Ne uznemiravaj (Do Not Disturb)

  51 Prolazno biranje (DOD (Direct Outward Dial) )

  52Preusmjeravanje poziva – vanjski brojevi (External transfer )

  53 Hunt grupe (Hunt Groups)

  54Intercom Calling - Tenant

  55Uzvrat posljednjeg poziva (Last Call Return)

  56Ponavljanje posljednjeg broja (Last number rediall)

  57 Low Bit Rate Encoding

 • Broj Zahtijevana značajka, tražena mogućnost DA / NE

  58 Indikator poruke na čekanju (Message Waiting Indicator )

  59 Melodija za vrijeme čekanja (Music on Hold)

  60 Online pomoć (Online Help)

  61 Zabrana odlaznih poziva (Outgoing Call Barring )

  62 Osobna zaporka (Personal Passwords)

  63 Osobni korisnički profil (Personal User Profile )

  64 Funkcijske tipke (Programmed button access)

  65 Crna lista (Refuse List)

  66 Remote Click-to-Call (ComRIO)

  67 Sekvencijalno zvono (Sequential Ringing )

  U ____________, dana ___________ 2015.

  _____________________________(ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

  _____________________________(potpis)

  Ponuditelj je dužan ispuniti obrazac Tehnička specifikacija usluge na način da u kolonu „Mogućnost realizacije DA/NE“ u svaki red upiše „da“ ili „ne“, ovisno o mogućnostima svoje usluge. Ukoliko svi redovi nemaju odgovor „da“ ili su pojedini redovi neispunjeni, smatrati će

  se da ponuditelj ne nudi kompletno traženu uslugu, te će se njegova ponuda smatrati nepravilnom i neprihvatljivom. Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti popunjeni, te potpisom i

  pečatom ovjereni od strane odgovorne osobe ponuditelja obrazac Tehnička specifikacija usluge.

  m.p.

 • IZJAVA ZA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE

  Usluga VOICE/DATA/SMS/MMS i INTERNET/DATA mobilnog priključka s integriranim pristupom GSM/3G/4G mreži pružatelja usluge

  Broj Zahtijevana značajka, tražena mogućnost DA / NE

  1 Uporaba 2G tehnologija u govornim i mješovitim uslugama (GSM, EDGE, GPRS).

  2 Uporaba 3G tehnologija u govornim i mješovitim uslugama (UMTS).

  3 Uspostava poziva prema brojevima u tuzemstvu.

  4 Uspostava poziva prema brojevima u inozemstvu.

  5 Uspostava poziva prema brojevima u satelitskim mrežama IRIDIUM i INMARSAT.

  6 Preuzimanje poziva iz tuzemstva.

  7 Preuzimanje poziva iz inozemstva.

  8 Preuzimanje poziva od brojevima u satelitskim mrežama IRIDIUM i INMARSAT.

  9 Zvukovno upozoravanje pozivatelja u slučaju zauzeća pozivanoga broja.

  10 Glasovno upozoravanje pozivatelja u slučaju nedostupnosti pozivanoga broja.

  11 Uključivanje pretplatničkih brojeva naručitelja u njegov VPN.

  12 Odlazni roaming za govorne usluge.

  13 Dolazni roaming za govorne usluge.

  14 Slanje SMS poruka u tuzemstvo.

  15 Slanje SMS poruka u inozemstvo.

  16 Slanje SMS poruka u roamingu.

  17 Primanje SMS poruka iz tuzemstva.

  18 Primanje SMS poruka iz inozemstva.

  19 Primanje SMS poruka u roamingu

  20 Slanje MMS poruka u tuzemstvo.

  21 Slanje MMS poruka u inozemstvo.

  22 Slanje MMS poruka u roamingu.

  23 Primanje MMS poruka iz tuzemstva.

  24 Primanje MMS poruka iz inozemstva.

  25 Primanje MMS poruka u roamingu.

  26 Prikaz broja pozivatelja na vlastitom uređaju (CLIP).

  27 Prikaz (slanje) vlastitoga broja pozivanoj strani.

  28 Zabrana prikaza (slanja) vlastitoga broja pozivanoj strani (CLIR).

 • Broj Zahtijevana značajka, tražena mogućnost DA / NE

  29 Uvjetna zabrana poziva.

  30 Bezuvjetna zabrana poziva.

  31 Zabrana poziva prema inozemstvu.

  32 Zabrana poziva u roamingu.

  33 Zabrana prihvaćanja poziva u roamingu.

  34 Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća.

  35 Preusmjeravanje poziva u slučaju nedostupnosti.

  36 Preusmjeravanje poziva u slučaju nejavljanja.

  37 Bezuvjetno preusmjeravanje poziva.

  38 Promjena načina preusmjeravanja.

  39 Isključivanje pojedinog preusmjeravanja.

  40 Poziv na čekanju.

  41 Ostvarivanje konferencijske veze.

  42 Prekidanje konferencijske veze.

  43 Sudjelovanje u konferencijskoj vezi.

  44 Zadržavanje poziva.

  45 Ostavljanje govornih poruka pozivanoj strani

  46 Preslušavanje primljenih govornih poziva.

  47 Brisanje primljenih govornih poziva.

  48 Čuvanje primljenih govornih poruka.

  49 Zabrana uznemiravanja (primanja poziva).

  50 Brisanje zabrane uznemirivanja.

  51 WAP.

  52 Obračun troškova govornih usluga prema trajanju u sekundama.

  53 Obračun troškova podatkovnih usluga prema količini prenesenih podataka u MB.

  54 Mogućnost zadržavanja postojeće numeracije pretplatnika.

  55 El. komunikacije između točaka na području RH bez izlaska prometa u inozemstvo.

  56 Privatne usluge korištenjem službenoga uređaja.

  57 Razdvajanje privatnih troškova od službenih.

  58 Izdvojena obrada i obračun privatnih troškova.

  59 Slanje računa za privatne troškove na privatnu adresu.

  60 Samostalno upravljanje uslugama i troškovima od strane naručitelja.

 • Broj Zahtijevana značajka, tražena mogućnost DA / NE

  61 Upravljanje uslugama i troškovima računalno putem interneta i web sučelja.

  62 Upravljanje uslugama i troškovima uz korisnički broj i zaporku.

  63 Prijenos podataka u tuzemstvu.

  64 Prijenos podataka u roamingu.

  65 Primopredaja elektroničke pošte u stvarnome vremenu.

  66 Sinkronizacja elektroničke pošte u stvarnome vremenu.

  67 Pristup internetu putem pokretne mreže.

  68 Uporaba 2G tehnologija u prijenosu podataka (GSM, EDGE, GPRS).

  69 Uporaba 3G tehnologija u prijenosu podataka (UMTS, HSPA).

  70 Uporaba 4G tehnologija u prijenosu podataka (LTE).

  71

  Ponuda 4 Grupe GSM telefona najmanje po 3(tri) modela unutar svake grupe, u pravilu

  različitih proizvođača

  72Modeli ponuđenih GSM telefona ne stariji od 2(dvije) godine od dana stavljanja u promet na tržištu u Republici Hrvatskoj

  73 Jamstvo na ponuđene GSM uređaje je 24 mjeseca od dana isporuke

  74 Dostava računa, specifikacija potrošnje i informacija o prometu kao PDF zapis.

  75 Dostava specifikacija potrošnje i informacija o prometu tablično kao XLS zapis.

  76 Dostava podataka elektroničkom poštom.

  77 Preuzimanje informacija o računima i potrošnji elektronički (download podataka).

  78 Dostava podataka na optičkome mediju (CD, DVD).

  79 Uspostavljen QoS s prednošću pristupa i prijenosa za sve mobilne priključke

  U ____________, dana ___________ 2015.

  _____________________________(ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

  _____________________________(potpis)

  NAPOMENA:

  Ponuditelj je dužan ispuniti obrazac Tehnička specifikacija usluge na način da u kolonu

  „Mogućnost realizacije DA/NE“ u svaki red upiše „da“ ili „ne“, ovisno o mogućnostima svoje usluge. Ukoliko svi redovi nemaju odgovor „da“ ili su pojedini redovi neispunjeni, smatrati će se da ponuditelj ne nudi kompletno traženu uslugu, te će se njegova ponuda smatrati

  nepravilnom i neprihvatljivom. Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti popunjeni, te potpisom ipečatom ovjereni od strane odgovorne osobe ponuditelja obrazac Tehnička specifikacija

  usluge.

  m.p.

 • POPIS LOKACIJA, PRIKLJUČAKA I USLUGA

  Naziv ponuditelja:

  Adresa sjedišta:

  Ovlaštena osoba:

  Popis lokacija, priključaka i usluga

  Popis lokacija za uslugu fizičkog pristupa mreži (data/voice VPN) i pristupa Internetu

  Usluga Adresa mikrolokacije isporuke uslugeUkupni

  bandwithpristupne točke

  Količina Mogućnost realizacije

  DA / NE

  Usluga pristupa mrežiponuditelja i pristupa

  Internetu fizičkim vodom

  DUBROVNIK, PRED DVOROM 1 65 1

  DUBROVNIK, VUKOVARSKA 16 (EXVOJARNA)

  25 1

  DUBROVNIK, LIECHTENSTEINOV PUT 31(CENTAR ZA OBAVJEŠĆIVANJE)

  25 1

  DUBROVNIK, VUKOVARSKA 2 (FINA) 25 1

  OPUZEN, ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 1 25 1

  PLOČE, TRG KRALJA TOMISLAVA 7 25 1

  KORČULA, ŠET. FRANA KRŠINIĆA 50 25 1

  METKOVIĆ, KRALJA ZVONIMIRA 20 25 1

  VELA LUKA, OBALA 319 25 1

  BLACE, PONTA PLANIKA BB 50 1

  SMOKVICA, BRNA BB 50 1

  SMOKVICA, SMOKVICA BB 50 1

  Pristupna točka UKUPNO 12

 • Popis lokacija usluge objedinjene komunikacije (PSTN)

  UslugaAdresa mikrolokacije

  isporuke usluge

  Interface tel.priključka Broj

  kanalaKol. tel.brojeva

  Kol.uslug

  Mogućnost realizacije

  DA / NEEthernet Analogni

  UslugaObjedinjene

  komunikacije

  Dubrovnik, PredDvorom 1

  70 8 32 78 1

  Dubrovnik,Vukovarska 2(FINA)

  27 1 16 28 1

  DubrovnikVukovarska16(exVojarna)

  10 1 16 11 1

  Dubrovnik,LIECHTENSTEINOV PUT 31 (Centarza Obavješćivanje)

  2 1 8 3 1

  Korčula 3 1 4 4 1

  Metković 3 1 4 4 1

  Opuzen 7 1 8 8 1

  Ploče 7 1 8 8 1

  Vela Luka 3 1 4 4 1

  Usluga Objedinjene komunikacije UKUPNO 9

  U ____________, dana ___________ 2015.

  _____________________________(ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

  _____________________________(potpis)

  NAPOMENA:

  Ponuditelj je dužan ispuniti obrazac Popis lokacija, priključaka i usluga na način da u kolonu „Mogućnost realizacije DA/NE“ u svaki red upiše „da“ ili „ne“, ovisno o mogućnostima svoje usluge. Ukoliko svi redovi nemaju odgovor „da“ ili su pojedini redovi neispunjeni, smatrati će se da ponuditelj ne nudi kompletno traženu uslugu, te će se njegova ponuda smatrati nepravilnom i neprihvatljivom. Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti popunjeni, te potpisom ipečatom ovjereni od strane odgovorne osobe ponuditelja obrazac Popis lokacija, priključaka i usluga.

  m.p.