tunaramowice - numer wrześniowy -2012

Download TuNaramowice - numer wrześniowy -2012

Post on 16-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TuNaramowice - numer wrześniowy -2012

TRANSCRIPT

 • (GX$UWRXO%RJXV]DD3R]QDWHOZZZHGXDUWRSO

  CENTRUM EDUKACJI DLA MAYCH I DUYCHq nauka gry na instrumentach:q warsztaty teatralne dla dzieci NOWO !q Musical Babies

  SZKOA JZYKW OBCYCH q angielski q niemiecki q hiszpaski

  (GX $

  Kiedy wreszcie Naramowicebd przejezdne?

  Zajciapozalekcyjne

  Wywiad z now dyrektork SP 60

  strona 7

  strona 5

  strona 8

  miesicznik mieszkacw Naramowic

  wrzesie 2012 r nr 1

 • RSLHNDQDGPDOXFKDPLRGPLHVLF\GRODW

  FLHSDLGRPRZDDWPRVIHUD

  codziennie]UyQLFRZDQ\SURJUDPGQLa

  LQG\ZLGXDOQHSRGHMFLH

  do malucha

  .RQWDNWWHOHIRQ

  HPDLOPLQLDNDGHPLD#RQHWHXwww. .plminiakademia

  opiekaZHHNHQGRZD

  i nocna

 • Szanowni Pastwo!Z prawdziw radoci przedstawiamy Pastwu pierwszy numer miesicznika Tu Naramowice. Pomys jego stwo-rzenia narodzi si w naszych gowach par miesicy temu, gdy si tutaj przeprowadzilimy. Bardzo polubilimy Na-ramowice, jednak brakowao nam informacji o tym, co si dzieje na ich terenie. Chcielimy dowiedzie si czego wi-cej o szkoach dla dzieci, wysondowa, gdzie i co najlepiej kupowa, kto naprawi ulubione buty, a take, co mona tu robi, kiedy uda si jakim cudem wygospodarowa troch czasu dla siebie. Mieszkacw Naramowic wci przyby-wa, otwierane s nowe sklepy, gabinety, punkty usugowe, o ktrych nie wiemy, a do ktrych mamy przecie blisko. Chcemy, eby pismo byo baz informacji o nich. W staej rubryce Ludzie z Naramowic zamierzamy prezen-towa, tych spord nas, ktrzy dziki swojej pracy i pasji zmieniaj rzeczywisto naszej dzielnicy. Pragniemy docie-ra do rnych instytucji: przedszkoli, szk, fi rm i pisa o ich dziaalnoci. Zaley nam rwnie, aby rzetelnie informowa Pastwa o aktualnociach, planach, lokalnych wydarzeniach kulturalnych oraz jednoczenie wspiera wszelkie inicjaty-wy polepszajce jako ycia w naszej dzielnicy. Dlatego te proponujemy, aby to Pastwo zarwno wieloletni, jak i zupenie nowi mieszkacy Naramowic dzielili si z nami wszelkimi spostrzeeniami dotyczcymi tego, co najbardziej tutaj lubicie, co wymaga koniecznej zmiany, a czego ewi-dentnie brakuje.W pierwszym numerze przedstawiamy Pastwu Rad Osie-dla Naramowice, ktra dziaa w imieniu naszej spoecznoci, zabiega o fundusze, walczy o zmiany, monitoruje realizacj zatwierdzonych przedsiwzi. Na naszych amach bd Pastwa informowa o swoich dziaaniach i planach, dzie-lc si najwieszymi wiadomociami. Zaczynamy od chyba najbardziej dokuczliwego problemu mieszkacw Naramo-wic problemu drg. Kiedy wreszcie ma szans powsta Nowa Naramowicka? Kiedy powstanie wze, ktry rozaduje ruch na skrzyowaniu z Lechick? Interesuje nas te historia miejsca, ktre zamieszkujemy, std proponujemy rubryk Na Naramowicach lat temu, wierzc, e spotka si ona z duym Pastwa zainteresowa-niem.Rwnoczenie zapraszamy na uruchamian wanie stron www.tunaramowice.pl, ktra towarzyszy ma naszej gazet-ce. Dziki informacjom od Pastwa strona bdzie przekazy-waa najwaniejsze wiadomoci o yciu Naramowic i wes-prze integracj naszej lokalnej spoecznoci.Pozdrawiamy i yczymy satysfakcjonujcej lektury!

  Zesp redakcyjny

  Pod adresem: tunaramowice@gmail.com czekamy na Pa-stwa pomysy i propozycje, dotyczce tematw, ktre powin-nimy poruszy. O czym warto napisa, czym warto podzie-li si z innymi mieszkacami oraz czego wci brakuje na Naramowicach?

  Czym jest Rada OsiedlaNaramowice?Szanowni Czytelnicy,poniewa Rada Osiedla Naramowice bdzie czstym go-ciem na amach Tu Naramowice, chcielibymy opowie-dzie Pastwu, kim jestemy i co robimy. Defi nicj urzdo-w znale mona na stronie miasta Poznania. Natomiast ja chciabym wyjani to nieco innymi sowami:Rada Osiedla jest Jednostk Pomocnicz Miasta (nie sp-dzielni, ani wsplnoty). Granic poudniow dla nas jest ul. Lechicka, wschodni ul. Umultowska, pnocn tory kolejo-we, a wschodni rzeka Warta. Rada skada si z osb, ktre spoecznie peni funkcj aniow strw. Gdy mieszka-cy maj problem, przychodzimy im z pomoc. S to rzeczy mae, jak: pisma do ZDM w sprawie naprawy chodnikw, telefony do stray miejskiej o zlikwidowanie dzikich wysypisk mieci, czy te zakupy z naszych funduszy nowych kompu-terw dla szk. S to te sprawy wielkie: spotkania z posa-mi w sprawie ul. Nowej Naramowickiej i tramwajw, proby do ZTM o powstanie nowej linii autobusowej, walka razem z mieszkacami dziaek w rejonie ul. Sarmackiej o moli-wo wykupu ich domw, czy obrona szk przed likwidacj w ramach ci w budecie miasta.Nie mamy wielkich uprawnie, ani funduszy, ale staramy si ze wszystkich si godnie reprezentowa interesy mieszka-cw przed miastem. To cikie zadanie, ale nie narzekamy. Wci chcemy dziaa i wsppracowa z Pastwem. Dla-tego zachcam do kontaktu z nami: szabelskiadam@o2.pl lub listownie: Wydzia Wspierania Jednostek Pomocniczych, ul. Gronowa 22. Mamy te profi l na Facebooku, na ktry war-to wchodzi i zadawa pytania.

  Z wyrazami szacunku,Adam Szabelski

  Przewodniczcy Rady Osiedla Naramowice

  pierwszy bezpatny miesicznik mieszkacw Naramowic

  list od redakcji list od rady osiedla

  3

  Redakcja: Tu NaramowiceWydawca: Beata Kowalikul. Promienista 43/2, 60-276 Poznawww.tunaramowice.plKontakt: gazeta@tunaramowice.plBiuro ogosze i reklamy: tel. 691116481Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoci za tre reklami ogosze.

  Bardzo serdecznie dzikuj Wszystkim,ktrzy przyczynili si do powstania miesicznika

  Tu Naramowice.

  Beata Kowalik wydawca

 • y NOWONARAMOWICKAS ju gotowe projekty ul. Nowonaramowickiej do wgldu na stronie Zarzdu Drg Miejskich. Rwnie na tej stronie mona skada uwagi i zapytania do projektu.

  y URAWINIECurawiniec uratowany! 10 lipca dziki staraniom Rady Osiedla Naramowice, przy wsparciu RO Pitkowo i RO Umultowo, naukowcw z UAM oraz Zarzdu Lasw Po-znaskich udao si uchwali miejscowy plan zagospo-darowania przestrzennego. Plan zablokowa prb za-budowy 28 willami wielorodzinnymi dziaki wbijajcej si w Las Pitkowski od strony cmentarza.

  y NOWE BOISKO DO STREETBALLA PRZY SZKOLE NA OSIEDLU OKIETKA

  Dziki wsppracy Rady Osiedla Naramowice, Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i spdzielczej Rady Osie-dlowej na os. okietka wybudowano w wikszoci ze rodkw RO Naramowice nowe boisko do streetballa. Mamy nadziej, e pozytywna wsppraca ze spdziel-ni bdzie kontynuowana.

  y ZIELONE PATROLEWsplne patrole rowerowe radnych z Rady Osiedla Na-ramowice, RO Morasko-Radojewo i RO Umultowo oraz Stray Miejskiej w okresie letnim monitoroway tereny zielone w celu wykrywania osb nielegalnie wyrzucaj-cych mieci. Udao si zlikwidowa kilka dzikich wysypisk oraz znale dowody przeciw osobom niszczcym nasze wsplne dobro, jakim s lasy i ki.

  y PLAC ZABAW WILCZY MYNRada Osiedla zakoczya prace zwizane z budow pla-cu zabaw i postawieniem pikochwytw przy boisku na Wilczym Mynie, ul. Zwizku Walki Zbrojnej. W caoci inwestycja bya sfi nansowana z budetu RO. Zachcamy do korzystania z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wszystkich mieszkacw Naramowic.

  y STOWARZYSZENIE SARMACKA WCI NEGOCJUJE Z MIASTEM

  Trwaj negocjacje midzy miastem, a Stowarzyszeniem Sarmacka, zrzeszajcym ponad setk rodzin z dziaek mieszczcych si wok ul. Madziarskiej, Umultowskiej i Sarmackiej, ktre chc wykupi domy przez nich wybu-dowane. Doszo do porozumienia w sprawie dzierawy wieczystej gruntw, ale niestety wci jest problem z wy-kupem budynkw. Rada Osiedla Naramowice cay czas wspiera dziaania mieszkacw.

  y RADA OSIEDLA ZAPRASZA NA OMWIENIE PROJEKTU ULICY NOWEJ NARAMOWICKIEJ

  Rada Osiedla Naramowice zaprasza Mieszkacw na konferencj, ktra odbdzie si 20 wrzenia 2012, w godz. 17.00 19.00 w auli Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na os. W. okietka w Poznaniu. Podczas konferencji zo-stanie omwiony projekt ulicy Nowej Naramowickiej, przy udziale specjalistw z ZDM, przedstawicieli wadz miasta i radnych osiedlowych. Bdzie mona zadawa pytania, wyjania swoje wtpliwoci, dodawa uwagi.

  y W nastpnym numerze zdamy relacj z konferencji w spra-wie Nowej Naramowickiej i wrcimy do bulwersujcej spra-wy wyrzucania mieci do lasu.

  Jest nowy przystanek !Mio nam poinformowa, e od dnia 3 wrzenia istnieje na ul. Lechickiejprzystanek linii 78, ktry umoliwia mieszkacom osiedla Wilczy Myn dojazd do miasta w ramach komunikacji miejskiej.Walka o autobus trwaa niemal 20 lat. Na przestrzeni tego czasu jedynie przez niecae ptora roku miasto zapewniao mieszkacom prywatnego przewonika. Niestety, brak wa-ciwego oznaczenia autobusu oraz zamieszczanie niewa-ciwych godzin odjazdu dezorientoway mieszkacw.W re-zultacieautobus zosta wycofany ze wzgldu na ma liczb pasaerw.

  Zintensyfi kowanie dziaania czonkw Rady Osiedla, w szcze-glnoci pani Pauliny Degrskiej i pana Krzysztofa Nowikow-skiego, ktrzy zostali wyznaczeni przez Przewodniczcego Rady Osiedla do prowadzenia rozmw w tej sprawie z ZTM, zakoczyy si sukcesem.Na zdjciu szczliwi Radni Osiedla Naramowice witaj je-den z pierwszych autobusw linii 78. Autobus bdzie jedzi tras z Szarych Szeregw, koo PST, osiedli winogradzkich, przez Wilczy Myn, Hlonda, na Dworzec rdka i z powrotem. Gratulacje!

  pierwszy bezpatny miesicznik mieszkacw Naramowic

  aktualnoci rady osiedla sprawy osiedla

  4

  Rozkad jazdy autobusu 78Odjazdy autobusu 78 w kierunku rdkiz przystanku Wilczy Myn

  Godzina Minuty

  4 47

  5 06 25 50

  6 10 29 49

  7-18 09 29 49

  Godziny Minuty

  20 27

  21 00 45

  22 20

  23 05

 • Jest wrzesie na jakiezajcia pozalekcyjne wartozapisa dziecko?Rok szkolny rozpoczty, plany lekcji rozdane i przyklejone na lodwce. Pora pomyle o zajciach pozalekcyjnych. Mona powiedzie, e w tym miesicu nasze ycie rodzinne organi-zuje si na nowo, dopasowujc do planu lekcji i terminarza zaj pozalekcyjnych. Co wybra? Jak wybra?Przede wszystkim chodzi o to, eby znale zajcia dopaso-wane do potrzeb, chci i zdolnoci naszego dziecka. Nie na-szych. Bo tu nie o nasze potrzeby, chci, czy zdolnoci cho-dzi. Z jednej strony nie chcemy zarzuci naszych maluchw czy nastolatkw zajciami, ale jednoczenie z drugiej pra-g