pazdziernik 2012, numer 01

Download Pazdziernik 2012, Numer 01

Post on 26-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pierwszy numer magazynu

TRANSCRIPT

 • PAZDIERNIK 1

  SPR O "ANGLIKA"UNIJNE DYREKTYWY ZMUSZAJ POLSKI RZD DO ZMIANSTR. 4

  NIESTRASZNA ADNA PLATFORMAPOLSCY PROGRAMICI NALE DO NAJLEPSZYCH NA WIECIESTR. 15

  WRACA CZY NIESZANSE I OPCJEWSTPSTR. 12

  CZY GAZ PIEPRZOWY JEST LEGALNY?ZAPYTAJ EKSPERTASTR. 8

  PONADTO:PORADNIK UBEZPIECZENIOWY / KALENDARIUM WYDARZE / MECHANIK RADZI

  GAZETA PRAWNAPRAWIE WSZYSTKO O PRAWIE

  POLSKA

  PORADY | PRAWO | SPOECZESTWO | POLSKA | WIELKA BRYTANIA

  NUMER 1 // PADZIERNIK 2012 // MAGAZYN BEZPATNY

 • GAZETA PRAWNA2 GAZETA PRAWNA2

 • PAZDIERNIK 3

  4 Spr o "anglika"Unijne dyrektywy zmuszaj polski rzd do zmian przepisw w/s rejestracji samochodw z kierownic po prawej stronie

  8 Zapytaj ekspertagaz pieprzowy, pracownik nocny, ubezpieczenie nieruchomoci, rasizm w pracy

  10 Synne wypadkiNissam Almera stacza si z gry rozbijajc kilkanacie samochodw i budynkw po drodze

  12 Wraca czy nieCzy to ju pora na powrt? Gdzie, jak i co dalej?13 Poradnik ubezpieczeniowyKupno ubezpieczenia samochodowego to nie taka prosta sprawa jak si wydaje

  14 Auto-MotoNa co zwraca uwag kupujc samochd? Jak sprawdzi czy nie jest kradziony. Porady mechanika

  15 Polak na wiecieNasi programici w wiatowej czowce16 Express UKKalendarium najwaniejszych wydarze w UK17 Express PLKalendarium najwaniejszych wydarze w Polsce20 Wyszukiwarka FirmUsugi - Firmy - Dla Ciebie

  21 TurystykaW padzierniku wyjedamy do Tunezji22 Loozik KulturalnyImprezy, humor, ciekawostki

  Magazyn, ktry wanie trzymasz w doni to efekt naszej dugiej i cikiej pracy, aby dostarczy Tobie, czytelniku, jak najwicej wartociowych informacji z zakresu prawno-spoecznego, by da ci zna, e od dzi co miesic bdziemy do twojej dyspozycji, odpowiadajc na p y t a n i a , o p i s u j c p r o b l e m y i rozwiewajc wtpliwoci. Od dzisiaj, zawsze bdziesz mg wysa do nas maila, zadzwoni, lub spotka si z nami na facebooku i po prostu porozmawia, a wszystko po to, by two-je ycie w Wielkiej Brytanii stao si atwiejsze i przyjemniejsze.

  Ludzie tworzcy Polsk Gazet P r a w n o b r a l i s o b i e z a m i s j uwiadomien ie c zc i naszego spoeczestwa, lub doinformowanie ich, w sprawach jake wanych dla naszego ycia, zwaszcza na obczynie, a dotyczcych zagadnie prawnych i spoecznych. Czsto spotykalimy si z przypadkami, gdy z prostej niewiedzy lub niewiadomoci faktw, kto zostawa pokrzywdzony i nie wiedzc co moe dalej zrobi, najczciej nie robi nic. Std nasze postanowienie i ch wyjaniania, douczania i odpowia-dania na wasze problemy.

  W pierwszym numerze zaczynamy od tematu najwaniejszego dla polskich kierowcw noszcych si z zamiarem zabrania swojego samochodu do Polski, jakim jest rejestracja tzw. "anglikw" nad Wis. Zamieszczamy rwnie zbir porad prawno-spoecznych i mo-toryzacyjnych, a take kalendarium najwaniejszych wydarze zeszego miesica w Anglii i Polsce. ycz ciekawej lektury i zapraszam za miesic po kolejny numer Polskiej Gazety Prawnej.

  Piotr Domiski

  Padziernik dziesity miesic w roku, wedug uywanego w Polsce kalendarza gregoriaskiego, ma 31 dni.

  Jest najduszym miesicem w roku kalendarzowym, poniewa wypada wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy (jest duszy o jedn godzin). Nazwa miesica pochodzi od sowa padzierze oznaczajcego odpadki od lnu lub konopi.

  aciska nazwa October (smy miesic) zostaa zapoyczona przez wikszo jzykw europejskich.

  PADZIERNIK 2012

  TEMAT Z OKADKI

  NAADOWANY WIEDZ

  SERWIS

  CHILLOUT

  SOWO OD NACZELNEGO

  PADZIERNIK 2012 | WSTPNIAK

  KONTAKTEMAIL redakcja@gazetaprawna.infoTELEFON 01772 465 742INTERNET www.gazetaprawna.infoADRES Ground Floor, 47 Plungington Road, Preston, PR1 7EP, LancashireFACEBOOK facebook.com/PolskaGazetaPrawna

  REDAKCJAREDAKTOR NACZELNY Piotr DomiskiZASTPCA REDAKTORAMonika PinkoszSZEF DZIAU GRAFIKIPiotr StasiakMARKETING I REKLAMAKrzysztof Skiba

  AUTORZY TEKSTWEvelina PajkKarol LeszczyskiFranciszek BudzbonSawomir SochaSPECJALICIJonathan PierceBen JonesSue Jenkins

  Trevor MilesAnn HolingsworthHasaim PatelDYSTRYBUCJAJan SpytkowskiDRUKIan Gray

  STOPKA

 • GAZETA PRAWNA4

  TEMAT Z OKADKI

  Zgodnie z zaoeniami zmian w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym do rejestracji dopusz-czone zostan samochody oso-bowe oraz tzw. pojazdy spec-jalne majce znaczenie dla gospodarki, czyli mieciarki, urawie samochodowe i pojazdy do oczyszczania drg. Zgodnie z zapisami projektu powinny one by objte wiadectwem

  homologacji typu WE oraz posiada dopasowane do ruchu prawostronnego wiata zew-ntrzne i lusterka. Wymaga-nia te naley potwierdzi podczas bada technicznych wykonywanych przed pierwsz rejestracj pojazdu.

  Obecn ie po l sk ie przep isy nie przewiduj moliwoci rejestracji auta z kierownic

  po prawej stronie. Jest to niez-godne z dyrektywami Unii Eu-ropejskiej, wg ktrych pojazdy posiadajce unijn homologacj powinny - bez wzgldu na przys-tosowanie do ruchu prawo- lub lewostronnego - mc zosta za-rejestrowane we wszystkich krajach czonkowskich UE.

  Skarg na polskie przepisy odmawiajce rejestracji an-

  SPR O "ANGLIKA"

  W 2013 roku wejdzie w ycie ustawa uprawniajca do rejestracji w Polsce samochodu z kierownic i systemem hamulcowym po prawej stronie, tzw. anglika. Ministerstwo Trans-portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) przygotowao ju stosowny projekt zmian w przepisach. Ma on uchroni Polsk przed kilkumilionow kar za niestosowanie si do dyrektyw unijnych i uniemoliwianie rejestracji aut z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty czy Cypru.

  MALVINA PAJK

  PADZIERNIK 2012 | TEMAT Z OKADKI

 • PAZDIERNIK 5

  glikw zoy w 2010 roku w biurze Komisji Europejskiej w Brukseli kielczanin Grze-gorz Dorobek. W 2008 roku sprowadzi on do Polski bry-tyjskiego Opla, rocznik 1999. Po odmowie rejestracji auta na wszystkich szczeblach procedur prawnych w kraju, mczyzna postanowi zgosi si do KE. Korespondencja w sprawie Do-robka midzy KE a MTBiGM trwaa blisko dwa lata. Argu-menty polskich urzdnikw mwice o zagroeniu powo-dowanym na polskich jedno-pasmwkach przez samochody z kierownic po prawej stro-nie nie przekonay Komisji Eu-ropejskiej. Jej zdaniem zakaz rejestrowania pojazdw przys-tosowanych do ruchu lewostron-nego jest nieproporcjonalny w stosunku do uzasadnionych

  wymogw porzdku publicz-nego.

  We wrzeniu 2010 r. KE wez-waa polskie wadze do zmiany przepisw. Unijni urzdnicy spotkali si z odmow, wyni-kiem czego by zoony do Europe jsk iego Trybunau Sprawiedliwoci pozew przeciw-ko Polsce. Mikoaj Karpiski, Rzecznik Prasowy MTBiGM, przyznaje , e prowadzone od lipca prace nad zmian obowizujcych przepisw podjto na skutek prowadzo-nego przez Europejski Trybuna Sprawiedliwoci postpowania przeciwko Rzeczypospolitej Pol-skiej w sprawie naruszenia art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepywu towarw.

  Pki co rejestracja samochodu przystosowanego do ruchu le-wostronnego wci wymaga w Polsce tzw. przekadek, czyli przeniesienia kolumny kierow-niczej i pedaw na lew stron auta oraz zmiany ustawienia reflektorw i lusterka. Przerb-ki takie s jednak kosztowne standardowa przekadka to wydatek rzdu 6-12 tys. zotych. Przykadowo, 10-letnie bezwy-padkowe Renault Laguna II w dobrym stanie kosztuje okoo 9 tys. zotych. Tymczasem samo przeniesienie kierownicy i ha-mulcw w tym aucie wyniesie 8 tys. zotych. Do tego dochodz koszty sprowadzania czci z za-granicy, co sprawia, e bardziej opacalne moe okaza si kup-no odpowiednika oryginalnego modelu z kierownic po lewej stronie.

  Zasada ruchu lewostronnego pochodzi jeszcze z czasw staroytnych. Wedug niektrych, cho niepopartych dokumen-tami, przekazw w nowoytnej Europie zostaa uregulowana prawem jeszcze w redniowieczu przez papiea Bonifacego VIII, ktry w roku 1300 zarzdzi, e piel-grzymi maj porusza si po lewej stronie drogi.

  W Europie odejcie od ruchu lewostronnego na rzecz prawostronnego "zawdzicza si" Francuzom, przy czym liczni s zwolennicy pogldu, przypisujcego to Napoleonowi, ktry m.in. w ten sposb mia wywoywa zamt w oddziaach wojskowych swoich przeciwnikw, przygotowanych do ewentu-alnych bojw spotkaniowych z onierzami poruszajcymi si (jak wszyscy do tej pory) lew stron.

  Gdyby nie Francuzi, dzi nie istniaaby kwestia "anglikw"

 • GAZETA PRAWNA6

  Zdaniem Komisji Europejskiej rozwizaniem maj by mniej dotkliwe rodki w postaci in-stalacji dodatkowego lusterka, ktre uatwi wymijanie w ru-chu prawostronnym. Grzegorz Dorobek podziela opini KE: Zamiast zakazywa rejestracji aut i naraa si na przeg-rany proces i milionowe kary, rzd powinien ju dawno temu znie ten zakaz i w jego miejsce wprowadzi wymg montowania lusterek peryskopowych ko-mentuje w portalu Regiomoto.pl.

  Za argumentami Dorobka przemawia fakt, e wielu kie-rowcw nie mogcych dzi le-galnie zarejestrowa auta w Polsce ucieka si do doranego rozwizania, jakim jest ubez-pieczenie krtkoterminowe

  z zamiarem zarejestrowania samochodu. Sk w tym, e wikszo z nich nie ma za-miaru rejestrowa auta, bo wie si to z wysokimi ko-sztami przekadki. Daniel,

  ktry ponad p roku temu sprowadzi z Wielkiej Bryta-nii Audi A6C5, ju czwarty raz kupuje miesiczne ubez-pieczenie w PZU. Tymczasem zgodnie z Ustaw z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczenio-wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-cieli Komunikacyjnych naby-wca moe zawrze tylko jedno ubezpieczenie OC Przewozowe 30-dniowe na pojazd sprowadzo-ny z zagranicy. Kade nastpne ubezpieczenie powinno by za-warte na okres 12 miesicy. W praktyce kupno OC zaley

  wycznie od poziomu niedoin-formowania osoby, ktra je nam sprzedaje komentuje Daniel. Problem pojawia si dopiero w razie wypadku przy szkodzie z wasnej winy, bo ubezpieczyciel

  moe odmwi wypacenia odsz-kodowania.

  Czy i jak nowe rozporzdzenie wpynie na sytuacj wacicieli anglikw przekonamy si prawdopodobnie w 2