400 schampers in woord en beeld

of 100 /100
400 SCHAMPERS IN WOORD EN BEELD UIT HET VERLEDEN V AN DE RUG Redactie: K. De Clerck Nr. 42 door Maarten De Gendt Gent Archief RUG St.-Pietersnieuwstraat 25 2002

Author: schamper

Post on 31-Mar-2016

229 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Een boek over de geschiedenis van Schamper, geschreven door Maarten De Gendt. Uitgebracht n.a.v. de vierhonderdste editie van Schamper.

TRANSCRIPT

Page 1: 400 Schampers in woord en beeld

400 SCHAMPERSIN WOORD EN BEELD

UIT HET VERLEDEN VAN DE RUG

Redactie: K. De Clerck Nr. 42

door Maarten De Gendt

GentArchief RUG

St.-Pietersnieuwstraat 252002

Page 2: 400 Schampers in woord en beeld
Page 3: 400 Schampers in woord en beeld

1

400 SCHAMPERSIN WOORD EN BEELD

Page 4: 400 Schampers in woord en beeld

2

D/2002/2467/1ISBN: 90-75184-45-XNUGI: 656Vormgeving: Maarten De GendtGrafische realisatie: Color Graphics nv, Bruiloftstraat 127,

9050 Gentbrugge. Tel. 09/210.74.74

Page 5: 400 Schampers in woord en beeld

3

400 SCHAMPERSIN WOORD EN BEELD

UIT HET VERLEDENVAN DE RUG

Redactie: K. De Clerck Nr. 42

doorMaarten De Gendt

GentArchief RUG

St.-Pietersnieuwstraat 252002

Page 6: 400 Schampers in woord en beeld

4

Page 7: 400 Schampers in woord en beeld

5

INHOUD

Van de redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wat voorafging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A new hope: Schamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De redactionele lijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De løke dingen des levens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seks, de titel die het altijd doet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turbulente tijdingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Controle op Schamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Advertenties in Schamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The making of... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .En hoe zit het met de lezers? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het uitzicht van Schamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schamper op Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Galerij der feestnummers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lijst van de hoofdredacteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

9

1318

21

27

33

414454

57

6371

73

83

8792

Page 8: 400 Schampers in woord en beeld

6

“Wanneer de woorden op een wit blad papierzwaarder gaan wegen dan het rolletje lint van detypmachiene, dienen de toetsen dringend harder teworden aangeslagen.”

(Geert Joris, Schamper 201, 1 februari 1985)

Page 9: 400 Schampers in woord en beeld

7

Op maandag 4 februari 2002 verscheen het vierhonderdstenummer van Schamper, het officiële studentenblad van de UniversiteitGent. Naar aanleiding van die feestelijke gebeurtenis werd beslotende hele geschiedenis van het studentenblad, van bij haar oprichtingtot aan haar vierhonderdste editie, samen te bundelen in een vlotleesbaar werk. Het resultaat ligt nu in uw handen: een boeiendoverzicht van de belangrijkste trends en de meest opmerkelijkegebeurtenissen in de levensloop van Schamper.

Het opzet lag al enkele maanden tevoren vast: omdat Schamperals tijdschrift niet alleen uit tekst maar ook uit beeldmateriaal bestond,zou de helft van dit boek door tekst gevuld worden en de anderehelft door afbeeldingen. Verder zou het geen droge opsommingworden van de inhoud van de artikels in Schamper, noch een chrono-logisch overzicht van de gebeurtenissen van jaar tot jaar. Er werdvoor gekozen de geschiedenis van Schamper thematisch te be-schrijven.

Het boek begint wel bij de oprichting van Schamper, maar na en-kele pagina’s splitsen de verhaallijnen zich op in verschillende thema’s,die elk hun eigen sprongen door de tijd maken. Zo volgen we bijvoor-beeld de rol die Schamper speelde bij studentenacties en protesten,de evolutie van de advertentiewerving van Schamper of de fratsendie het studentenblad uithaalde met haar lezers. Ieder hoofdstukwordt weer opgeluisterd door nieuwe afbeeldingen, foto’s, citatenen cartoons.

Bij sommigen zal dit boek bijna vergeten herinneringen naar bovenbrengen. Voor anderen zal het een ontdekking betekenen van eentot nu toe onbekend verleden. In ieder geval hoop ik dat iedereen,jong of oud, veel plezier zal beleven aan het lezen van dit boek.

Page 10: 400 Schampers in woord en beeld

8

Alvorens het verhaal te laten aanvangen wil ik mijn erkentelijkheidvoor een aantal mensen uitdrukken voor hun aandeel in de totstand-koming van dit boek. In de eerste plaats ben ik bijzonder veel dankverschuldigd aan Anne-Marie Van der Meersch, Elienne Langendries,Marc Geerinckx en Hilde Christiaens, allen werkzaam in het Archiefvan de Universiteit Gent. Zonder hun deskundige hulp en hun engelen-geduld zou dit boek nooit verschenen zijn.

Verder wens ik de huidige redactieploeg van Schamper te bedan-ken, omdat zij dit project mee steun verleend heeft. Maar ook alleoud-redactieleden verdienen mijn dank, omdat ik jarenlang met henheb mogen samenwerken als redactielid van Schamper en omdatzonder hen Schamper - en dus ook dit boek - nooit zou hebbenbestaan.

Ten slotte gaat mijn grootste dank naar mijn levenspartner KristelVan Audenaeren. Zij weigerde uitdrukkelijk als medeauteur te wordenvermeld, maar ik zou haar onrecht aandoen als ik niet zou vermeldenhoeveel tijd en energie zij heeft gestoken in het opzoekingswerk, inde uitwerking en in de vormgeving van dit boek.

Maarten De Gendt

Page 11: 400 Schampers in woord en beeld

9

Wat vooraf ging...Op 29 september 1972 verscheen de eerste editie van Rugnummer,

een veertiendaags algemeen studentenblad. Rugnummer werduitgegeven door het Fakulteitenkonvent (FK) van de RUG, en vormdede opvolger van FK-Nieuws, ook al een publicatie van het Fakulteiten-konvent. FK-Nieuws was opgestart in oktober 1968, maar kreegmoeilijkheden in 1971 en zette er definitief een punt achter in april1972.

Rugnummer werd verspreid via abonnementen aan studenten,professoren, assistenten, politici,... Een abonnement kostte 100 frankper jaargang. Ook al werden de faculteitskringen verplicht minstenséén abonnement te verkopen per twintig aan hun faculteitingeschreven studenten, toch bleek na enkele nummers het aantalabonnementen tegen te vallen. De oplage kwam dan ook zeldenboven 1000 exemplaren uit.

Naast abonnementsbijdragen vormden ook subsidies van deUniversiteit en advertenties een bron van inkomsten. Al dat geld wasnodig om de vele uitgaven te bekostigen. De hoofdredacteur konimmers rekenen op een aardig honorarium, maar ook tal van anderemedewerkers kregen een vergoeding, zoals lay-outers, fotografen,publiciteitsagenten, een redactiesecretaresse en jobstudenten voorde verkoop van abonnementen.

De academische overheid wou die kosten uiteraard niet blijvendragen wanneer de inhoud van Rugnummer “de goede naam van deUniversiteit in het gedrangbracht”. Met de regelmaat vande klok werd de subsidiëringstopgezet, meestal vanwege depublicatie van naaktfoto’s ofnaakttekeningen.

Om één naaktfoto waartegende academische overheid géénmaatregelen trof, dienden danweer enkele anonieme stu-denten klacht in bij het parketwegens schending van de goedezeden. Het ging om een foto vaneen koppeltje waarbij het vrijenniet lukte omdat het lid van de

Page 12: 400 Schampers in woord en beeld

10

De laatste editie van Rugnummer, de voorganger van Schamper. De subsidiëringervan werd door het Vast Bureau van de RUG definitief stopgezet nadat Prof. VanCaenegem door een redacteur een zwijn werd genoemd.

Page 13: 400 Schampers in woord en beeld

11

jongen slap bleef. Hoofdredacteur Ben Wuyts en verantwoordelijkuitgever Etienne Samson moesten zich voor de correctionele rechtbankverantwoorden.

Op 15 april 1975 viel het doek definitief over Rugnummer. Nietomwille van een naaktfoto deze keer, maar om het artikel “Kompromit-terende Kompromissen” in de editie van 27 maart. Daarin werd Prof.Van Caenegem een zwijn genoemd. Het Vast Bureau van 15 april1975 maakte gewag van een “bijzonder kwetsende inhoud” en zetteop voorstel van rector Devreker de subsidiëring van Rugnummerdefinitief stop.

Page 14: 400 Schampers in woord en beeld

12

De eerste editie van Schamper rolde in november 1975 van de persen. De werkgroepen vande RUG kregen meteen de nodige aandacht, en in het redactioneel nam de redactie stellingtegen de besparingsmaatregelen van Minister van Onderwijs Herman De Croo.

Page 15: 400 Schampers in woord en beeld

13

A new hope: SchamperNadat de Raad van Beheer in april 1975 de verdere uitgave van

Rugnummer verboden had, werd door de redactieleden druk onder-handeld over een nieuw studentenblad. Daarbij zou één en anderveranderen. De benaming ‘RUG’ mocht niet langer meer gebruiktworden, en het Vast Bureau zou de eerste hoofdredacteur aanduiden.De keuze viel op Koen Raes, die reeds enkele jaren in de redactievan Rugnummer had gezeten. Meteen werd ook de vergoeding voorde hoofdredacteur en voor andere medewerkers opgeheven. Hetnieuwe blad moest volledig op vrijwilligers draaien.

Vervolgens moest een nieuwe naam gekozen worden. Het werduiteindelijk ‘Schamper’. In een interview uit het jaar 2000 verklaartKoen Raes die vreemde keuze: “In het middelbaar onderwijs had ikeen leraar die altijd zei: ‘woorden in een cultuur die je niet kan vertalen,zeggen erg veel over een cultuur.’ (…) Een van die woorden in het

Nederlands is ‘schamper’. Het komtuit De Leeuw van Vlaanderen vanHendrik Conscience. In een be-paalde scène heb je daar de Brug-se vrouwen, die zeer rijk waren,maar geen politieke macht hadden.Plots komt de Franse koning metde koningin en zijn gevolg aan, inarmoedigere kleding dan de Brug-se vrouwen. En dan schrijft Con-science: ‘Schamper lachten deBrugse vrouwen.’ Het staat bij mijvoor een attitude die Vlamingensoms hebben; het is een soortspot, maar vanuit een machtelozepositie. Het is geen arrogantie. Het

komt neer op het anarchiserend bespotten van de macht. Het iszoiets van: ‘Zie ze daar eens lopen, de Franse madammen die denkendat ze de wereld aan hun voeten hebben. Wij lopen toch maar betergekleed.’”

Eind november was het eindelijk zover: de eerste editie van Scham-per rolde van de persen. Omdat het budget voor 1975 voor eenstudentenblad al volledig opgebruikt was door Rugnummer, werdende eerste vier nummers nog gefinancierd door het Fakulteitenkonvent.

Page 16: 400 Schampers in woord en beeld

14

‘n andere samenleving

Je zou onze maatschappij betitelen alseen verstarde en vergrijsde structuur,gedragen door twee ondoordringbare pij-lers, het bedrijfsleven en de overheid.Beide bepalen ons politiek, ekonomischen sociaal leven, kortom onze ganse “leef-gewoonte”; beide zijn determinerend voorelke te nemen beslissing.Deze maatschap-pijconstellatie maakt elke gemeenschap-pelijke en/of individuele creativiteitongedaan. Bedrijfsleven en overheid be-palen zodanig onze west-europese samen-leving dat noch een groep, noch een indi-vidu zich als reëel winstpunt voor demaatschappij kan of mag opwerpen. Hetwesterse demokratische geweten vertoontoveral tekenen van verstarring gepaardmet groeiend ongenoegen of wat erger iscomplete desinteresse.De zin, de betekenis in dewelke aan dietoestand kan worden veranderd,wordt als-maar voorbijgepraat in bijkomende of alte oppervlakkige ideeën. Zo is het ge-makkelijker te verkondigen dat het volkde basis dient te vormen van een demo-kratisch bestel, dan effektief fundamen-tele voorstellen en ontwerpen uit tewerken om dit idee in de realiteit omte zetten. Een radikale weloverwogenverandering in ons huidig politiek enin mindere mate ekonomisch bestel isdaartoe onvermijdelijk, wil men niet demogelijkheid levend houden een bewindte creëren steunende op technocratenvan welke strekking ook. De sentimenta-liteit en de menselijkheid in hetsocio-ekonomisch en vooral politiek be-leid zijn de eerste garanties voor de-mokratie, inspraak... de anti-autoritairestaat.

Guy Verhofstadt.

EVEN VOORSTELLEN...

Een nieuw tijdschrift pleegt zich voor te stellenaan het geacht lezerspubliekdat vaak zo bitter weinig interesse heeftvoor toch nog ergens een kritische nootin een zeemzoeterig voortploeterend akademiejaarwaarin slechts een ministervoor wat deining kon zorgen.met dank, decrooWelnu, SCHAMPER is onvoorstelbaargewoon een poging van een groep studentenom other-side information te verspreidenom gelezen te wordenook al moet Barbertje sterven

omdat een studentenblad uiteindelijk toch eenonmisbaar iets iseen schaars bindteken tussen de studentenwars van alle fakultair sektarisme

Schamper...omdat ervaringen met vroegere studentenbladenniet bijster overtuigend warenomdat het reilen en zeilen van onze ‘demokratischerechtstaat’ zo doorzichtig hypokriet isomdat wij er niet meer in gelovenin een burgerlijke pers

een bureaucratische politiekeen arrivistisch onderwijseen eenduidige informatieeen vrije wetenschap

omdat ‘links’ zijn niet betekentdat je Amada, Ral e.a. moet achternazeulen

omdat ‘links’ zijn niet betekentdat je constant Marx, Lenin, Mao, e.a. moet citeren

omdat ‘geemancipeerd’ zijn niet betekentdat je gevestigde rolletjes moet nastreven

omdat ‘tegen het westers kapitalisme zijn’ niet betekentdat je tegen de mens moet zijn

omdat ‘de situatie dramatisch vinden’ niet betekentdat je niet meer ludiek kan zijn

omdat het niet is omdat iets bestaatdat we ertegen zijn

omdat het niet is omdat iets niet bestaatdat we ertegen zijn

omdat...

Schamper wil zich een eigen gezicht opbouwenEen gezicht dat zich zal spiegelen in de aktiviteiten vande werkgroependie in en om de universiteit sociale aktie voerendaar ligt ons vertrouwen...

voor een nieuwe studentenbewegingvoor een nieuw links

Schamper zou zich moeten oplossenin de hele studentengroep, en daarbuitenverdwijnen in de lezersbrieven, reakties, kritieken

Schamper, amper aan haar eerste nummer.

Links: Schamper stelt zichzelf voor in haareerste nummer.Boven: Een lezersbrief uit Schamper num-mer 4 van Guy Verhofstadt, toen lid vanhet LVSV. Het LVSV deed toen verwoedepogingen om van Schamper haar eigenspreekbuis te maken.

Page 17: 400 Schampers in woord en beeld

15

Vanaf 1976 kreeg Schamper een afzonderlijk budget en kon de redac-tie een volledig onafhankelijke koers varen, los van het Fakulteiten-konvent en van de andere Konventen. Niet zelden tot groot on-genoegen van al die anderen.

Dat betekent niet dat er geen samenwerking bestond met deandere konventen. Het Kultureel Konvent kreeg geregeld een aantalpagina’s ter beschikking om zichzelf en haar lidverenigingen voor testellen, en in januari 1979 mocht het Fakulteitenkonvent zelfs hetvolledige nummer 75 vullen in een poging om het FK meer aan bodte laten komen en ook de mensen uit de faculteitskringen aan hetschrijven te zetten. Wat volgens FK-voorzitter Dirk Vereeken grandioosmislukt was, omdat alleen studenten die al eerder iets in Schamperhadden geschreven een artikel binnenbrachten. Het zou echter totde jaren ’80 duren voor het Fakulteitenkonvent een serieuze pogingzou ondernemen om Schamper voor zichzelf te recupereren. Maarlater meer daarover.

Schamper wou liever destudenten bereiken “die zichonwennig voelen binnen debestaande strukturen van destudentenwereld,” aldus deeerste hoofdredacteur. Het bladzag daarbij vooral heil in dezogenaamde werkgroepen,maatschappijkritische en nietpolitiek gebonden studenten-verenigingen die waren ontstaanin de nasleep van de studenten-revoltes van de jaren ’60. De

werkgroepen waren volgens Schamper de enigen die zich nog durfdenafzetten tegen de machthebbers en die nog daadwerkelijk actievoerden rond sociale thema’s. “Het werkgroepenkonvent verenigtde laatste hoop van deze unief,” zo klonk het in Schamper 26. In deeerste jaargangen zou het Werkgroepenkonvent, meer dan welk anderKonvent ook, steeds op uitgebreide aandacht in Schamper kunnenrekenen.

Ook wanneer de aandacht voor de werkgroepen wat verslapte,bleef het blad veel kritische artikels over de universiteit, over demaatschappij en over de wereld brengen. Het waren nu eenmaal dejaren ’70, dus al wat zich maatschappijkritisch of geëngageerdopstelde noemde zichzelf links. Zo ook Schamper, dat zichzelf graag

Page 18: 400 Schampers in woord en beeld

16

De redactie verweet de Vereniging voor Vlaamse Studenten (VVS) Schamper tebeschouwen als haar eigen Pravda.

Page 19: 400 Schampers in woord en beeld

17

als spreekbuis bestempelde van nieuw-links - ook al noemde hetzichzelf terzelfder tijd een blad voor alle studenten. “Een studenten-beweging die niet links is, lijkt ons een contradictio in terminis,” zostond te lezen in het editoriaal van het tweede nummer van Schamper.De redactie wou wel duidelijk afstand nemen van de traditionele ende partijgebonden linkse verenigingen. Nogmaals Koen Raes: “Het isniet omdat je links bent dat je lid moet zijn van Amada of SJW.Nochtans stellen wij ons progressief op, want de rechtsen hebben alvoldoende spreekbuizen.”

De eerste krachtmeting met ‘de rechtsen’ volgde reeds in Schampernummer 3. Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) eiste datstukken uit hun blad Neo-Humanisme zouden worden overgenomen.Schamper was in haar beginperiode wel bereid om artikels tepubliceren die door niet-redactieleden werden aangebracht, maarde redactie had geen zin om al van bij de start een promotieblad teworden van de politieke studentenverenigingen, en weigerdepertinent. Het zou alvast een hele stroom lezersbrieven van het LVSVopleveren.

De zwaarste pogingen totrecuperatie kwamen in de jaren ’70echter niet uit de rechtse maar weluit de linkse hoek. Vooral vanuit deVereniging voor Vlaamse Studenten(VVS). VVS kon zichzelf een tijdlangvoordoen als koepelvereniging vooralle studenten, maar verviel volgensde Schamperredactie al snel inextreem-links sektarisme. VVS bleefSchamper echter beschouwen alseen vanzelfsprekende tribune voor haar ideeën. Toen de redactiebesliste om niet langer elke kopij die VVS binnenleverde automatischte plaatsen, zorgde dat voor hoogoplopende ruzies. Schamper kreegzelfs het verwijt in de kaart van rechts te spelen. Gedurende eenpoosje plaatste de redactie dan bijdragen van ‘linkse’ auteurs aan delinkerkant van de pagina en bijdragen van ‘rechtse’ auteurs aan derechterkant, en om het nog wat duidelijker te maken kregen ze ookverschillende lettertypes mee. Omdat die situatie uiteindelijk te absurdwerd, besloot de redactie dat ze voortaan alles zelf zou schrijven. Ofdat toch zou proberen.

Page 20: 400 Schampers in woord en beeld

18

De redactionele lijn

De redactionele lijn van Schamper was in de eerste jaren nietaltijd even duidelijk. Schamper wou een studentenblad zijn vooralle studenten, maar beschouwde zichzelf tegelijk als de spreek-buis voor nieuw-links, voor de werkgroepen die volgens het bladde enigen waren die nog sociale actie voerden. In navolging vande werkgroepen stelde Schamper zich kritisch op tegenover allemachtsstructuren, zowel binnen als buiten de universiteit. In 1977omschreef de redactie Schamper nog als volgt: “Bedoeld alsorgaan van de werkgroepen aan deze unief wil het de niet-partij-gebonden studenten steunen in haar activiteiten en acties. (...)Schamper, ook bedoeld als middel waarlangs de studen-tenvertegenwoordigers de studenten op de hoogte kunnen hou-den van wat ze al dan niet bereikt of te weten gekomen zijn.(sic)”

Na enkele jaren gleed de aandacht wat weg van de werk-groepen, maar Schamper bleef zich kritisch uitlaten over de meestdiverse onderwerpen. Hoofdredacteur Rik Van Nuffel formuleer-de het in 1985 als volgt: “Schamper moet niet het blad zijn van14.000 studenten, wel het geweten van de student. Alles waareen student zich kan aan storen, daar kan je over schrijven.”n

Geleidelijk aan verdwenen de artikels over het wereldgebeu-ren, en beperkte de redactie zichmeer tot artikels over deuniversiteit. In 1990 stelde deredactie zich voor aan de nieuwegeneratie studenten: “Twee maalper maand, van oktober tot april,graait een kleine, maar en-thousiaste ploeg Schamperaars inhet overweldigende nieuws-aanbod dat de Gentse univer-sitaire microkosmos telkens weergenereert. Schamper probeertdeze blijde boodschap op eencreatieve, maar kritische en de-ontologisch verantwoorde manierte brengen.”

Page 21: 400 Schampers in woord en beeld

19

Die deontologie begon een steedsgrotere rol te spelen, totdat voor sommigehoofdredacteurs objectieve berichtgevingzelfs zwaarder begon door te wegen dankritische berichtgeving. Hoofdredacteur BartHaeck in 1999, in reactie op een lezersbriefdie Schamper verweet niet kritisch genoeg

te zijn: “Kritisch zijn houdt volgens mij niet noodzakelijk in dat jeeen standpunt moet innemen en de universiteit of wie dan ookmoet aanvallen. Als je de lezers respecteertmoet je proberen informatie zo objectiefmogelijk weer te geven zodat de lezergenoeg basismateriaal heeft om zelf eenoordeel te vormen. Als hij dan wil reagerentegen bepaalde evoluties aan de uni-versiteit, weet hij tenminste waarom hijde ene kant gekozen heeft en niet deandere. Het is niet aan ons om die keuzeop te dringen.”

Wie had dat in 1975 durven schrijven?

Page 22: 400 Schampers in woord en beeld

20

menumadag freeky dansoep

gemarineerde freeky zondersauspikante brochetten à lala

didag boeuf met poele in geïndek-seerde saussorry: soep is er ookfafafafaatjes in besprenkel-de stembanden

wodag snuffelsoepspecifieke eigenheidjesgegratineerde ratatouillemet gribichesaus

dodag new wave soepblondietjes op zijn costelloshoofse marianne wachtte nietop het huwelijk

vrdag natte soep of papook dat nog, jammer en helaasis het weer al feitelijk nogniet zò erg laat ofnietsoms

Helemaal boven: de schets van hetopgekrikte België uit Schampernummer 25.Boven: Een bon voor een gratismaaltijd in een studentenrestaurant...op een zondag, wanneer de resto’sgesloten zijn.Links: In haar eerste jaargangenpubliceerde Schamper regelmatig demenu’s van de week in de studenten-resto’s. Dat gebeurde niet altijd metde nodige sérieux, zoals dit menu uitde editie van 21 april 1978.

Page 23: 400 Schampers in woord en beeld

21

De løke dingen des levensNiet alles wat in Schamper verscheen was serieus bedoeld. Om

haar naam alle eer aan te doen dreef het blad geregeld de spot metde actualiteit, met de universiteit en vooral met haar eigen lezers.

Uit de beginjaren onthouden wevooral nummer 25, waarin de re-dactie haar eigen oplossing brachtom het noodlijdende België op tekrikken. Letterlijk dan. “Wij menendat alle problemen in België kunnenopgelost worden door België, langsde kant van de Ardennen (…) overeen afstand van 150 meter op tekrikken.” Het zou uiteraard de werk-loosheid oplossen, maar ook de wegenproblematiek omdat alle wegennu onder België door konden lopen; het toerisme zou floreren doorbergbeklimmers in de Ardennen, de wetenschap zou erop vooruitgaanomdat het KMI betere waarnemingen zou doen wanneer het dichterbij de hemel lag, de steenkoolmijnen konden voortaan langs onderontgonnen worden... Het artikel werd zo populair dat het drie jaarlater hernomen werd in Schamper nummer 100.

In 1984 verscheen de mysterieuze uitgave ‘Pamper 194bis’. Hetleek een gewone Schamper, maar was niet door de Schamperredactieuitgegeven. Pamper was een ‘machtsgreep’ van de satirische vereni-ging BLA-BLA, wat staat voor Bureau voor Ludieke Animatie in ‘tkwadraat. BLA-BLA omschreef zichzelf als een groep van mensen die

vond dat het er aan de universiteitte serieus en te saai aan toe ging endie het ludieke en satirische elementterug in studentenmiddens wouintroduceren. Een eigen versie vanSchamper was één van de middelendaartoe. In Pamper stond ondermeer een aankondiging van eenrockconcert van de paus, een vacatu-re bij de CCC, en een verslag vaneen studentenstaking die vooral suc-ces had in faculteiten waar die dagtoch geen les werd gegeven.

Page 24: 400 Schampers in woord en beeld

22

Pamper, een parodie op Schamper uit 1984. De boosdoener was het Bureau voorLudieke Aktie in ‘t kwadraat (BLA.BLA).

Page 25: 400 Schampers in woord en beeld

23

Op 20 januari 1993 zette de Schamper-redactie haar lezers pas echt een neus. Op devoorpagina van Schamper nummer 303 prijktehet artikel ‘Groene koffie voor rechten’, waarinde redactie in primeur uitbracht dat de plasticbekertjes van de koffieautomaat in de cafetariavan de rechtsfaculteit zouden vervangenworden door herbruikbare keramieken mokken.Het artikel was echter volledig uit de luchtgegrepen, en de geïnterviewde betrokkenenwaren een verzinsel van de redactie. Dat belette

het jaarboek Kampus niet om het verhaal klakkeloos over te nemen,compleet met citaten uit de interviews. De redactie kon haar lol nietop.

Enkele jaren later, in 1997 wou de redactie de grap nog eensoverdoen. In Schamper 349 werd een zogenaamde infiltrant van hetBelgisch Leger aan het woord gelaten. Volgens het artikel infiltreerdede inlichtingendienst van het leger in studentenverenigingen zoalshet Anarchistisch Kollektief (AK), de Marxistisch-Leninistische Bewe-ging (MLB) en de homo- en lesbovereniging Verkeerd Geparkeerd.De betrokken verenigingen waren allerminst tevreden met het artikel,het AK sprak zelfs over een ‘kutartikel’. Tot haar verbazing werd deredactie ook gecontacteerd door de televisiezenders AVS en VTM diewilden weten wat er aande hand was. Toen volks-vertegenwoordiger FrancisVan den Eynde liet wetendat hij over de infiltratieeen schriftelijke vraag zoustellen aan Minister vanLandsverdediging J.P.Poncelet, besefte deredactie dat ze te ver wasgegaan. Boven alle ver-deelbakjes van Schamperwerd een pamflet uitge-hangen waarin de redactiehaar excuses aanbood.

Voortaan zou de redactie haar fakeartikels duidelijk aanduiden. Inhet academiejaar 2000-2001 startte een nieuwe reeks verzonnenartikels onder de hoofding ‘De liegende reporter’. Ze was bedoeld als

Page 26: 400 Schampers in woord en beeld

24

Boven: enkele voorbeelden vanhumor op de cover van Schamperin 1986 en in 2001.Links: De Liegende Reporterbereikte zijn hoogtepunt inSchamper nummer 388, met hetverzonnen verhaal van de mys-terieuze dood van een koe in deFaculteit Diergeneeskunde. Dehele cover stond vol halve waar-heden en sensationele leugens.

Page 27: 400 Schampers in woord en beeld

25

een voortzetting van de pulprubriek uit 1995, waarin artikelsverschenen van het genre “Prof. Vermeersch ontvoerd door Mars-mannetjes!”. De liegende reporter werd in een meer geloofwaardigestijl geschreven, maar met volledig fictieve feiten en personen. TotSchampers verbazing bleek de realiteit vaak dichter aan te leunen bijde fantasie dan de redactie had vermoed: na een verzonnen sterf-geval van een koe door toedoen van een student volgden kwadereacties van proffen en studenten Diergeneeskunde die het thema‘te gevoelig’ noemden, en na een artikel over kleine criminaliteit opde campus De Sterre bleek daar inderdaad een pyromaan aan hetwerk te zijn...

Page 28: 400 Schampers in woord en beeld

26

Boven: De folder over voor-behoedsmiddelen die Scham-per jaarlijks afdrukte bij hetbegin van het academiejaar.Rechts: Het vlugschrift‘Schamper 51,5’ waarin de re-dactie liet weten dat Scham-per 51 haar was “ontfutseld”door het gerecht wegens depublicatie van de adressenvan abortusklinieken.

Page 29: 400 Schampers in woord en beeld

27

Seks, de titel die het altijd doetSeks! Het bleef één van de favoriete onderwerpen van Schamper,

ook al lagen de perikelen met Rugnummer nog vers in het geheugen.Het zou niet baten: net als haar voorganger zou ook Schamper inaanraking komen met het gerecht door haar aandacht voor seksueleen aanverwante onderwerpen.

De redactie zag zichzelf nochtans een opvoedende rol spelen.Gedurende de eerste jaren nam ze bij het begin van ieder aca-demiejaar de volledige folder over voorbehoedsmiddelen van Info-Jeugd Nationaal over. Dat gebeurde van 1976 tot en met 1982, metuitzondering van 1979. Het was een reactie tegen de informatie - ofhet gebrek eraan - die de studenten bij hun inschrijving meekregen.Ze kregen namelijk een brochure waarin vooral de gruwelijke ge-volgen van geslachtsziekten werden opgenomen, met een moraaldie volgens de redactie neerkwam op algehele onthouding. Eén keerprobeerde de Universiteit een meer genuanceerde brochure teverspreiden van Info-Jeugd Nationaal, maar toen kwamen er plotsreacties van verontruste ouders. Daarop werd besloten die brochureniet meer uit te geven, waarna Schamper die taak op zich heeftgenomen.

Ook Schamper bleef nietgespaard van boze brieven.De brochure vulde de helft vanhet eerste Schampernummervan het academiejaar, en datzorgde voor reacties als de-ze, uit een lezersbrief in okto-ber 1977: “Uw blad geeft voor5/8 plaatsruimte aan propa-ganda voor een bedenkelijkeseksuele moraal. (...) Het isduidelijk dat de meerderheidvan de RUG-studenten een dergelijke seksuele misgroei niet kanaanvaarden. Wij vragen ons daarom ook af of een officieel RUG-studentenblad een dergelijk voor de meerderheid van de studentenaanstootgevend proza kan en mag debiteren. Een officieel RUGbladheeft niet het recht ongecontroleerd en vrij een dergelijke propagandavoor totale decadentie op de studenten te spuien.”

Page 30: 400 Schampers in woord en beeld

28

Toch bleek voorlichting in die tijd geen overbodige luxe. Tenminsteals we volgend stukje van Koen Raes mogen geloven: “Masturbatie.Dacht je dat hierover geen problemen meer werden gemaakt? (...)Op het CSV (Centrum voor Seksuele Voorlichting) kwam nog deze)week een jongen die d’er vanaf wilde omdat 1 keer per dag toch welveel is en zijn prof (hij studeerde geneeskunde, jawel) hem hadverteld dat er met masturbatie - behalve de lol - tal van neven-verschijnselen gepaard gaan. Waarop de lieve jongen prompt dachtdat hij doof werd (wat?) en onmiddellijk een verklaring had voor zijnacne dat welig over zijn wangen tierde. Bovendien dacht hij datmeisjes dat gewoon aan je zagen, dat je te veel aan je lichaam zat tefriemelen. O jeerom, jeerom, daar gaat mijn toekomstige bruid. Nee,die masturbatie had hem al telkenmale een tweede zit gelapt, hetmoest daarmee uit zijn.”

In 1978 ging de redactie nog een stapje verder. Het artikel ‘Abortusmoet vrij!’ in Schamper nummer 51 hield een pleidooi voor de legalise-ring van abortus, dat toen nog strafbaar was in België. Op het eindevan het artikel werden de adressen gepubliceerd van vijf Nederlandseklinieken waar je een abortus kon laten plegen. De redactie vond hetnaar eigen zeggen hypocriet om enkel te verwijzen naar het GentseCentrum voor Seksuele Voorlichting, waar de lezers toch diezelfdeadressen konden krijgen, en dus besloot ze de adressen rechtstreeksin Schamper te publiceren.

Nog voor het nummer terug-kwam van de drukker, werd deredactie opgebeld door rector J.Hoste. Die vertelde dat de procu-reur-generaal van Gent hem hadingelicht over de publicatie vande adressen van abortusklinieken.De redactie was verbaasd dat deprocureur-generaal dat reeds teweten was gekomen, aangezienhet Schampernummer nog nietverspreid was en slechts enkeleredactieleden ervan op de hoogtewaren. Ze vermoedde dat eentelefoongesprek van de hoofd-redacteur vanuit het studenten-huis De Brug was afgeluisterd.

Page 31: 400 Schampers in woord en beeld

29

Hoe dan ook, de procureur-generaal vond dat de publicatie nietdoor de beugel kon en had bevolen de volledige oplage van Schamper51 in beslag te nemen. In een vlugschrift ‘Schamper 51,5’ liet deredactie aan haar lezers weten dat Schamper 51 haar “ontfutseld”werd op bevel van de procureur-generaal. Om de situatie toch nogte redden stelde de redactie voor om de adressen in ieder exemplaarmet een sticker te overplakken. Zo mocht het nummer dan toch nogverspreid worden. Achteraf bleken de stickers makkelijk weer teverwijderen, maar de redactie hield vol dat dit niet opzettelijk was.Toch niet officieel.

Na de jaren ’70 vermin-derde de aandacht voorseksueel getinte onder-werpen in Schamper, maarseks verdween nooit hele-maal uit de kolommen. Zodeelde Schamper gratis con-dooms uit naar aanleidingvan het bezoek van de Pausaan België in 1994. Bij hetPausbezoek in 1985 slaagde de redactie er zelfs in van het rectoraateen publicatieverbod te krijgen omwille van een cartoon met blooten een column over de paus zijn ‘kruis’. Maar daarover meer in eenvolgend hoofdstuk.

In 1998 riskeerde Schamper zowaar een proces omwille van eenfoto waarop een beetje naakt lijkt te staan. Een redacteur had eentuit de handel genomen exemplaar bemachtigd van de Ketnetkrant,een uitgave van de televisiezender Ketnet en de RegionaleUitgeversgroep. Op de cover stonden enkele presentatoren enpresentatrices van Ketnet volledig “naakt”, maar dan wel verscholenachter een deken. Hoewel ze allemaal in feite hun ondergoedaanhielden, zorgde een ongelukkige lichtinval op een wel heelstrategische plaats bij presentatrice Friedl Lesage voor een“dubbelzinnige gynaecologische expliciteit”, zoals Schamper hetnoemde. De cover was snel uit de handel genomen en vervangendoor een geretoucheerd exemplaar. Maar Schamper had in oktober1998 dus de originele cover in handen. Ze besloot de foto, enigszinsuitvergroot, op haar website te plaatsen, en dit aan te kondigen inSchamper nummer 361.

Page 32: 400 Schampers in woord en beeld

30

Boven: De interesse vanSchamper in de jaren ‘90voor seks: condooms naaraanleiding van het bezoekvan de paus en een thema-nummer volledig gewijd aanseks.Links: Schamper nummer361, waarin de redactie haarvondst van de bijna-naakt-foto’s van de presentatorenvan Ketnet rondbazuinde.

Page 33: 400 Schampers in woord en beeld

31

Het duurde tot juni 1999 voor Ketnet en de Uitgeversgroep defoto’s ontdekten, nadat het tijdschrift Clickx melding maakte van debewuste foto op de website van Schamper. Ze schakelden onmiddellijkhun advocaat in om de foto’s te verwijderen. Alweer moest Schamperhet slechte nieuws via de rector vernemen - ditmaal via rector Willems.In een brief aan het rectoraat beschuldigde de advocaat Schampervan schending van auteursrechten, en dreigde hij met gerechtelijkestappen als de foto’s niet onmiddellijk verwijderd werden. DeJuridische Dienst van de Universiteit schaarde zich meteen achterdie argumentatie, en de rector volgde logischerwijs het advies vanzijn dienst.

De redactie vond het evenwel niet leuk dat ze door de JuridischeDienst niet eens gehoord was. Ze trok te rade bij professor DirkVoorhoof, ooit zelf nog redactielid van Schamper en tegenwoordigspecialist in mediarecht. Hij vermoedde dat Schamper zich konberoepen op het recht om te citeren, en verklaarde zich bereid deverdediging van Schamper te willen verzorgen als het tot eenrechtszaak zou komen. Maar omdat de heisa net in de examenperiodeviel, koos de redactie toch voor de gemakkelijkste weg en verwijderdede links naar de foto’s op haar website.

Page 34: 400 Schampers in woord en beeld

32

Links en rechtsonder: Deacties tegen de 10.000 kregenruime aandacht in Schamper.Linksonder: Clochards enstudenten, één strijd!

Page 35: 400 Schampers in woord en beeld

33

Turbulente tijdingenProtesten, oproer en rellen. Ze kwamen geregeld voor in de

studentenbeweging, meestal gericht tegen besparingsmaatregelen.Ook Schamper raakte er geregeld bij betrokken, nu eens alsverslaggever aan de zijlijn, dan weer als actieve deelnemer. De laatstekeer was nog niet zo lang geleden, op23 maart 2000, toen studenten-verenigingen het rectoraat bezetten omde lamentabele toestand van hetstudentenhuis De Brug aan te klagen.Schamper was er aanwezig als één vande vele verenigingen die in De Brughuisden. Maar in de loop van haar ge-schiedenis heeft Schamper wel zwaar-dere acties meegemaakt.

In 1978 keurde de regering de Anticrisiswet goed, een totaal-pakket aan maatregelen om de crisis tegen te gaan. Eén van diemaatregelen was de verdubbeling van het inschrijvingsgeld voor niet-beursgerechtigde universiteitsstudenten naar 10.000 frank. De reac-tie van de studenten tegen die maatregel was aanzienlijk: het heleacademiejaar 1978-1979 vonden er acties, boycots en protestenplaats.

Ook Schamper sprong mee op de kar van de 10.000. In maarliefst 16 edities van dat jaar kwamen de acties tegen de 10.000 aanbod, met oproepen om deel te nemen, foto’s van de gebeurtenissenen verslagen van het grove politiegeweld tegen de studenten. Ver-scheidene redacteurs werkten ook mee aan de uitzendingen vanRadio Aktief, de vrije radiozender die werd opgericht naar aanleidingvan de studentenprotesten en die vooral gebruikt werd om destudenten te mobiliseren. Vrije radiozenders waren toen nog illegaal,en om de politie te ontlopen verhuisde Radio Aktief geregeld vanlocatie. Gedurende een korte periode werd ook vanuit hetstudentenhuis De Brug en het redactielokaal van Schamper uit-gezonden.

De politie had het dan ook niet begrepen op Schamper.Hoofdredacteur Rik Van Nuffel bevestigde het vermoeden dat detelefoongesprekken van de redactie werden afgeluisterd, toen hij viade telefoon een fictieve actie besprak en de ordediensten vervol-

Page 36: 400 Schampers in woord en beeld

34

Amper 138, één van de grootste stunts uit de geschiedenis van Schamper. Demiddenpagina’s bleven volledig wit uit protest tegen de apathie van de studententegenover de bezuinigingsmaatregelen van de regering.

Page 37: 400 Schampers in woord en beeld

35

gens op de ‘afgesproken’ plaatsverzamelden. Maar op 29 maart 1979deelde Schamper echt in de klappen.De rijkswacht hield een tamelijkhardhandige huiszoeking in hetstudentenhuis, op zoek naar deillegale radiozender, en daarbij werdhet redactielokaal van Schamper nietgespaard.

Dat de huiszoeking precies op datmoment plaatsvond was geen toeval.Twee weken ervoor hadden de stu-denten nog het rectoraat bezet endaarbij rector Hoste ‘gegijzeld’ in zijnbureau. Nadat de ordetroepen derector uit het rectoraat hadden ontzet,braken hevige rellen los. De volgendedagen volgden er nog meer betogingen, soms met vechtpartijen.Dat de rijkswacht het ‘knooppunt’ van al die betogingen wilde treffenwas dus begrijpelijk, maar de huiszoeking had een averechts effect:ze zou de zwaarste rellen en vechtpartijen van het jaar uitlokken, totde belegering van de Blandijn de dag erop.

Bij de huiszoeking werden veel papieren en documenten in beslaggenomen, maar ook fotomateriaal van de Fotoklas en zelfs de ver-sterker van de radiocabine in het studentenrestaurant, die enkelinstond voor muziek en informatie in de resto’s. Het meeste materiaalwerd enkele dagen later weer teruggebracht, maar Schamper hadbij het begin van het volgende academiejaar nog steeds haar inbeslag genomen adressenlijst van abonnees niet teruggekregen. “Wijgeven natuurlijk grof toe dat een Schamper-abonnee een potentiëlemisdadiger is,” zo stelde de redactie ironisch in een klachtenbriefnaar de procureur-generaal, maar het zou duren tot november 1979voor ze haar adressenlijst weer mocht afhalen. Het inspireerde deredactie in ieder geval tot haar meest originele abonneewervings-campagne: “Ja, ook ik wil zo snel mogelijk in de Rijkswachtcomputer(en dit voor slechts 50 fr.) Ja, ik neem dus een abonnement opSchamper.”

De acties tegen de 10.000 mochten niet baten, de verhoging vanhet inschrijvingsgeld was een feit. Was het daarom dat er twee jaarlater, in oktober 1981, geen student meer in actie schoot bij een

Page 38: 400 Schampers in woord en beeld

36

Het Dolle Konijn, het (bijna) dagelijkse actieblad dat de studenten moest informerenen mobiliseren tegen de 13.000.

Page 39: 400 Schampers in woord en beeld

37

nieuwe serie besparingsmaatregelen van de regering? De maatregelenomvatten een drastische verlaging van het aantal studiebeurzen envan het bedrag van de studiebeurzen; tevens moest de sociale sectorvan de Universiteit zelfbedruipend worden, en de subsidies voorstudenten uit ontwikkelingslanden zouden afgeschaft worden.

Tot grote wanhoop van de redactie kwam er vanuit de studentenbe-weging geen enkele reactie tegen de nieuwe maatregelen. De teleur-stelling was blijkbaar groot, want in het edito van Schamper nummer137 dreigde de redactie er de brui aan te geven: “Onder deze omstan-digheden hangen wij onze schrijfmachines in de bomen. Schamperkan slechts schamper zijn als er leven borrelt uit die grijze, doffe stu-dentenmassa, leven in de vorm van brieven, kaartjes, wat dan ook...Tot zolang zal je ons moeten missen. Salut en merci!”

In nummer 138 ging de redactie tot daden over. De titel van hetblad werd symbolisch omgedoopt tot ‘Amper’, en de middenpagina’sbleven volledig leeg. “En toen schiep Schamper schoon wit papier,”luidde de kop op de voorpagina. De redactie kondigde nog een laatstemaal aan er definitief mee te stoppen, tenzij er toch nog reactieszouden komen...

En die kwamen er. Schamper nummer 139 was een editie vollezersbrieven die reageerden tegen het vermeende afscheid vanSchamper. “Als Schamper ermee stopt dan geeft Schamper toe aande passiviteit en dreigen ook jullie netjes mee te lopen met de grijzemassa,” zo reageerde een lezer. Een andere schreef: “Als Schamperdood gaat, ik ook.”

Maar Schamper ging niet dood. Nummer 140 verscheen als eendubbeldik nummer, en de redactie gaf toe dat “Amper” eigenlijk eenstunt was die voor heel wat nieuwe medewerkers in de redactieheeft gezorgd. “Onze stunt, want dat was het tenslotte, is dus nietnutteloos geweest. Acht nieuwe medewerkers uit verschillendefakulteiten zullen Schamper een nieuwe adem bezorgen. Ook destudentenvertegenwoordigers in raden en konventen zijn wakkergeworden. Woest en ontstemd bestormen zij Schamper met kritieken verwijten. Dikwijls terecht. Maar wat belangrijker is: ze beginnenin te zien dat het tijd is om aktief en studentgericht te gaan werken.”En al kwam het nooit tot hevige protesten, toch werden er dat jaarnog enkele acties gevoerd tegen de regeringsmaatregelen.

Page 40: 400 Schampers in woord en beeld

38

Linksboven: De cultuurredactieliet niks van zich horen voorSchamper nummer 230. De laat-ste pagina, zoals gewoonlijk voor-behouden voor cultuurbijdragen,werd node omgevormd tot eenprotest tegen de besparings-maatregelen van de regering.Rechtsboven: Schande, eengezamelijke publicatie vanSchamper en De Grijze Massategen het Dinosaurusdecreet vanminister Coens.Links: De affiche voor de protest-betoging tegen het geldgebrekvan de resto’s, van de homesen... van Schamper.

Page 41: 400 Schampers in woord en beeld

39

In 1986 hadden de studenten weer redenen om te protesteren.In een zoveelste besparingsronde kromp de regering de sociale toe-lagen voor de RUG in van 132 naar 91 miljoen frank. Ter compensatiebesliste de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) om de inschrijvings-gelden te verhogen tot 13.000 frank.

In Schamper nummer 230, die uitkwam op 17 oktober 1986, steldeSchamper die besparingen op een ludieke manier aan de kaak. Delaatste pagina bleef volledig blanco, met enkel de tekst “Ook wij be-sparen vijfentwintig percent.” Het leek een prachtige stunt, maar zekwam er eigenlijk ongewild. Traditiegetrouw werd de vierde paginaimmers voorbehouden voor cultuurartikels, maar toen op maandag-avond, enkele uren na de deadline, nog steeds geen enkele kopijdoor de cultuurredacteurs was binnengeleverd, besliste de lay-outploeg er maar iets grappigs van te maken.

Serieuzer ging het eraan toe in de-cember, toen de acties tegen de 13.000hun hoogtepunt kenden met betogin-gen, studentenstakingen en een be-zetting van het rectoraat. De gebeur-tenissen volgden elkaar zo snel op datSchamper onmogelijk de mobilisatie-taakop zich kon nemen. Daarom richtten deactievoerders het Dolle Konijn op, eenactieblad dat (bijna) dagelijks zouverschijnen en de studenten moestinformeren en mobiliseren tegen de13.000. De redactie van Schamper wasechter nauw betrokken met het DolleKonijn omdat ze zorgde voor de nodige logistieke steun. Er verschenenin totaal elf edities, waarna de acties langzaam doodbloedden...

De formule waarbij actievoerders met Schamper samenwerktenom een actiekrantje uit te geven, bleek aan te slaan. In december1990 verschenen enkele edities van “Schande”, een uitgave van deactiegroep De Grijze Massa. De Grijze Massa protesteerde tegen hetzogenaamde “Dinosaurusdecreet” van onderwijsminister DaniëlCoens, dat een volledige herstructurering van het universitaire land-schap beoogde. De lay-out van Schande was duidelijk geïnspireerdop de lay-out van Schamper, en ook een groot deel van de redactieschreef mee aan het gelegenheidsblad.

Page 42: 400 Schampers in woord en beeld

40

In oktober 1994 vond de volgende grote samenwerking plaats.Onder de slogan “Sociale Sector: To be or not to be” voerdenstudenten uit de studentenhomes en uit diverse studenten-verenigingen actie tegen het wanbeleid in de sociale sector van deUniversiteit: spectaculaire stijgingen van de maaltijdprijzen in deresto’s en de huurprijzen in de homes, terwijl de verkrotting van dehomes en de afbouw van het aantal jobstudenten in ijltempo verdergingen. Ook Schamper wist zichzelf tussen de eisen van deactievoerders te plaatsen: het blad zat reeds geruime tijd in zwarefinanciële problemen en eiste een verhoging van haar toelage met200.000 frank.

De week van 18 tot 22 oktober was een week vol acties, waarinSchamper één van de voortrekkers was. Gedurende drie dagen werdin de gang van studentenrestaurant De Brug een redactielokaalopgetrokken om aan te tonen dat Schamper in acute geldnood zat.Gewapend met een oude typmachine, een stencilmachine en eenpaar collectebussen werden er door de redactieleden continu stencilsafgedraaid, zogenaamd de laatste exemplaren van het blad. In die‘extra edities’ werden de wantoestanden in de homes, de resto’s,...kleurrijk beschreven. Op het einde van de week werd tijdens eenoptocht naar het rectoraat de ‘laatste oplage’ van Schampersymbolisch ten grave gedragen.

De acties leverden succes op, maar niet voor Schamper. De RaadVan Bestuur besliste op 9 november 30 miljoen frank vrij te makenom de ergste noden in de studentenhomes te lenigen, maar Schamperkreeg geen extra geld. Er werd enkel “logistieke steun” toegezegd,in de vorm van een krachtige computer die de redactie mocht‘gebruiken’. Het zou nog enkele jaren duren voor Schamper degewenste subsidieverhoging zou krijgen...

Page 43: 400 Schampers in woord en beeld

41

Controle op SchamperIn haar beginjaren was Schamper er steeds in geslaagd om pogin-

gen tot recuperatie door verschillende groeperingen en strekkingenbinnen de studentenorganisaties te weren. In de jaren ’80 echterwerd de druk alsmaar groter en dreigde het blad zelfs verscheidenemalen volledig te worden verboden, waardoor de redactie zich uit-eindelijk genoodzaakt zag verregaande toegevingen te doen.

Het begon in 1982. Het Fakulteitenkonvent was het blijkbaar beudat ze geen enkele controle bezat op de inhoud van Schamper endat de redactie allerminst sympathie betoonde voor het FK. Ook hetfeit dat Schamper haar steun betuigde aan een hervormingspogingvan de structuren van de studentenbeweging, waarbij het FK aanmacht zou inboeten, werd niet in dank afgenomen. Daarom probeerdehet FK via verschillende wegen om haar eigen macht over destudentenpers te vergroten.

Ze probeerde het door eeneigen studentenblad op terichten, met een budget van1.000.000 frank, meer dan drie-maal de jaarlijkse toelage voorSchamper. Het project ging nietdoor omdat er slechts twee ge-interesseerden opdaagden.Vervolgens besliste het FK omeen bijlage in Schamper testoppen, en maakte daaroverafspraken met de drukker en destudentenbeheerder zonder deredactie van Schamper zelf in telichten. De bijlage kwam er niet omdat er, volgens de Schamper-redactie, nooit voldoende artikels binnenkwamen.

Student Miguel Stevens, kandidaat-voorzitter voor het FK, pro-beerde vervolgens de subsidies van het studentenblad Schamper teschrappen. Samen met professor P. Coetsier, lid van de Sociale Raad,stelde hij een hervormingsvoorstel op voor de Dienst Studenten-activiteiten, waarin het FK meer geld zou krijgen en Schamperselfsupporting moest worden door het blad betalend te maken endoor advertenties te plaatsen. Die boot werd nog afgehouden, maar

Page 44: 400 Schampers in woord en beeld

42

Boven: In december 1982 hingen deuniversitaire muren plots vol met dezeaffiche. De Sociale Raad had beslotende hoofdredacteur en verantwoorde-lijke uitgever van Schamper te vervan-gen, maar vond het niet nodig om deSchamperredactie daarvan op dehoogte te brengen.Rechts: De redactie was niet te sprekenover de gang van zaken, en liet dat ookmerken. Onder meer met een parodieop de affiche van de Sociale Raad,verschenen in Schamper nummer 162.

Page 45: 400 Schampers in woord en beeld

43

op 26 mei 1982 besliste de Sociale Raad wel dat ze een nieuwehoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever voor Schamper zouaanstellen, en dat het blad een redactieraad zou krijgen. Ze baseerdezich daarvoor op een gelijkaardige beslissing uit 1975 aangaandehet toenmalige studentenblad Rugnummer.

De redactie van Schamper werd niet officieel op de hoogte ge-steld van die beslissing, en er werd maandenlang niks meer meegedaan. Maar in december 1982 hing plots in alle universitairegebouwen een affiche uit waarop volgende tekst stond: “Sociale Raad,Dienst Studentenactiviteiten, wenst volgende kandidaturen open testellen: verantw. uitgever & hoofdredacteur van Schamper. Kand.met motivatie en c.v. bij dhr. M. Muylle, voorz. Sociale Raad, St.Pietersnieuwstr. 45, 9000 Gent. Ten laatste voor 17 dec 1982.”

De hele redactie viel natuurlijkuit de lucht. “De Raad wil dezeredactie te kakken zetten maarhet blad, zijn lezers en het imagowel mooi inpikken,” zo reageerdede redactie in haar edito inSchamper nummer 161, en zeliet weten niet te willen werkenvoor “geparachuteerde bazen”.Omdat de voorzitter van deSociale Raad, Michel Muylle,volgens de redactie een pion wasvan het FK, vermoedde ze datdit de zoveelste recuperatie-poging van het Fakulteiten-konvent betrof. Dat vermoeden werd bevestigd toen de enigekandidaat voor de post van hoofdredacteur die zich aandiende MarcRogiers bleek te zijn, lid van het Dagelijks Bestuur van het FK. Voorde post van verantwoordelijk uitgever daagde helemaal geenkandidaat op.

De redactie weigerde principieel om zelf een kandidaat naar vorente schuiven. Daardoor werd Marc Rogiers kortstondig benoemd totnieuwe hoofdredacteur. De redactie weigerde echter zijn gezag teerkennen (in de colofon bleef Frank Goetmaeckers als hoofdredacteurvermeld staan) en hekelde dat Rogiers bij zijn aanvraag schreef dat“de formule van Schamper aan een grondige herziening toe is”, maardat hij toch vroeg dat de huidige redactieploeg hem zou opleidengedurende een overgangsfase.

Page 46: 400 Schampers in woord en beeld

44

Advertenties in Schamper

Boven: de eerste betalende advertentie in Schamper, een advertentie voor deuniversitaire studentenrestaurants, verscheen in januari 1983. Rechterpagina:een vacature uit 1985 voor een publiciteitswerver bij Schamper.

Binnen haar campagne om een grotere controle te krijgen opde werking van Schamper, kaderde ook de beslissing van de SocialeRaad dat Schamper naar alternatieve inkomsten op zoek moestgaan. De jaarlijkse 300.000 frank subsidies volstonden niet langerom de stijgende drukkosten te betalen. Een voorstel van de SocialeRaad om het gratis karakter van Schamper op te geven en iedernummer tegen een bepaalde prijs te verkopen vond de redactiete verregaand. Daarom besloot de redactie vanaf 1983 advertentie-ruimte in Schamper te verkopen aan particulieren en universitairediensten. De eerste advertentie verscheen in Schamper nummer163. De universitaire restaurants kregen de eer het eerstereclamevakje te vullen, en ze zouden nog jaren een trouweadverteerder blijven.

In het begin werd per nummer slechts éénzesde van een A3-bladzijde voorbehouden vooradvertenties. Later zouden advertenties ookhalve en zelfs hele pagina’s mogen beslaan. Vooreen advertentie van 6 cm op 6 cm bedroeg deprijs 1.300 frank, vanaf 1984 zelfs 1.750 frank.Vandaag, in 2002, liggen de tarieven naar

verhouding heel wat lager: een kwart van een A4-pagina kost nu4000 frank, terwijl dat volgens de tarieven van 1983 nog zo’n5.650 frank zou geweest zijn.

Vandaag staan de inkomsten uit advertenties evenwel volledigter beschikking van Schamper, terwijl dat vroeger niet het gevalwas. In het begin werd de advertentiewerving immers gedaandoor een jobstudent, die een commissieloon van 30% ontvingper aangebrachte advertentie. De meeste jobstudenten vonden

Page 47: 400 Schampers in woord en beeld

45

dat echter te weinig voor de groteinzet die de redactie van hen eiste.Toen de hoofdredacteur ook nogruzie kreeg met de universitairejobdienst over wie nu eigenlijk deselectie van de kandidaten mochtuitvoeren, werd het idee van eenjobstudent stilletjes afgevoerd.Voortaan zouden vrijwilligers uitde redactie de advertentiewervingop zich nemen.

Tien jaar later volgde eennieuwe golf van kritiek op de ad-vertentiewerving van Schamper.De financiering van het blad wasvolgens sommige verenigingen enkonventen te ondoorzichtig envatbaar voor fraude. Om die kritiekte kunnen pareren richtte Scham-per op 11 oktober 1995 de vzwVereniging ter Ondersteuning vande Studentenpers Gent (VOSG)op. De leden van de vzw zouden telkens uit de redactie moetenkomen. De volledige advertentiewerving moest nu via de vzwverlopen, zodat de boekhouding voortaan door iedereengecontroleerd kon worden.

SCHAMPERWERFT AAN

Student-Publiciteitswerver

voor het akademiejaar 1985-’86

De kandidaat dient een kommerciëlegeest te hebben, met talent voor ver-koop.Hij/zij zal werken op percent. Alsdusdanig bepaalt hij/zij zelf hetmaandelijks inkomen.Iemand met een minimum talentmoet in staat zijn maandelijks ong.10.000 fr. te verdienen.De kandidaten moeten ingeschrevenzijn op de rol van de RUG.Kandidaturen worden ingewacht tot15 april, en dienen gestuurd naar:

Redactie Schampert.a.v. JORIS GEERT

verantwoordelijke uitgeverSt. Pietersnieuwstraat 459000 Gent

Voor meer inlichtingen kan u terechtop tel. 091/21.66.48 (G. Joris), oftijdens de kantooruren op het num-mer 091/21.64.04.

Page 48: 400 Schampers in woord en beeld

46

Op 19 januari 1983 kwam de Sociale Raad gedeeltelijk terug ophaar beslissingen. Het argument van de Schamperredactie dat MarcRogiers niet de nodige ervaring bezat bleek voldoende overtuigendte zijn. In een compromisvoorstel werd overeengekomen dat Scham-per ook inkomsten zou proberen halen uit advertenties, en dat een‘redactieraad’ zou worden opgericht die a posteriori controle zou uit-oefenen op de inhoud van Schamper. Die redactieraad werd geïnstal-leerd op 23 februari 1983. Ze werd meteen omgedoopt tot controle-commissie, een term die de lading beter dekte. De controlecommissiewerd voor de helft samengesteld uit redactieleden en voor de helftuit konventsvoorzitters en studentenvertegenwoordigers uit de SocialeRaad. De controlecommissie zou waken over de objectiviteit van deartikels en klachten behandelen. Bij het begin van ieder academiejaarmocht de controlecommissie de hoofdredacteur en verantwoordelijkeuitgever kiezen, op voordracht van de Schamperredactie.

Toch liet de Sociale Raad Schamper niet rusten. Op 24 april 1983besliste ze dat Schamper ernaar moest streven om zelfbedruipend teworden. De redactie argumenteerde omstandig dat volledigezelfbedruipendheid onmogelijk was als men het gratis karakter van

Schamper wou behouden. Ze wilde welnaar meer inkomsten uit advertentiesstreven. Om adverteerders aan te trek-ken was echter een aantrekkelijkerelay-out nodig, en daarvoor moest deredactie investeren in een professionelezetmachine. Ze slaagde erin een zet-machine tegen een voordeeltarief tehuren van de Jan Dhondt-stichting,maar moest daarvoor wel een opgelei-de jobstudent-typist aanwerven.

Op 19 maart 1984 besliste de Sociale Raad echter de subsidiesvoor die jobstudent weer te schrappen. Meer nog, omdat de Raadvond dat Schamper niet genoeg naar zelfbedruipendheid streefde,besliste ze dat Schamper vanaf het academiejaar 1985-1986 geenfrank subsidies meer zou krijgen. Zo ver is het niet gekomen, temeerdaar de Sociale Raad de reeds bestaande advertentie-inkomsteneigenlijk over het hoofd had gezien. Toch maakte het duidelijk dat ersteeds mensen zouden zijn die de subsidies van Schamper lieverzagen verdwijnen.

Page 49: 400 Schampers in woord en beeld

47

In mei 1985 was het de Raad van Bestuur van de Universiteit diede subsidies wou schrappen. De Raad koesterde al enige tijd ergernistegenover Schamper. In maart reeds stelde raadslid en professorRobert Senelle de financiering van Schamper in vraag, na het verschij-nen van het spottend artikel “Doctor sine causa”. Daarin liet de redactiezich schamper uit over de uitreiking van de eredoctoraten aan de

Universiteit. Senelle sprak over“vulgaire taal” en vond dat desubsidies aan Schamper moestenworden stopgezet. Het was tebegrijpen dat Senelle het tijd-schrift liever kwijt was, aangezienhij tevoren reeds in opspraak wasgebracht door Schamper omwillevan de dubieuze benoeming vanzijn zoon. De Raad van Beheerbesliste de zaken nog even ophun beloop te laten.

In mei 1985 was de maat echter vol. Naar aanleiding van het be-zoek van Paus Johannes-Paulus II aan België verscheen op de voor-pagina van Schamper 211 een spotprent en een satirische columnover de lentemode in het Vaticaan. De columnist van dienst had hetonder meer over het ‘kruis’ van de paus dat “open en bloot aan zijnlijf bengelt”, en hij suggereerde ook een relatie tussen de paus enmonseigneur Van Peteghem.

Rector André Cottenie vond dit een “kaakslag voor de rooms-katholieke geloofsgemeenschap, niet alleen aan de Gentse universiteit,maar ook daarbuiten”. Hij plaatste de kwestie als bijkomend agenda-punt op de vergadering van de Raad van Beheer van 24 mei 1985.De rector eiste dat de subsidies voor het “schandaalblad” onmiddellijkgeschrapt werden. Het bleef tenslotte bij een opschorting van desubsidies, maar die beslissing werd wel unaniem genomen. De op-schorting zou blijven duren tot een nieuwe, pluralistisch samen-gestelde redactieraad zou worden opgericht.

De redactie reageerde verbolgen. Met geld van de Vereniging voorVlaamse Studenten bracht ze een extra editie van Schamper uit dieals bijlage bij het VVS-blad nr. 4 werd gevoegd. “De RUG is dood!Leve de KUG!” blokletterde de voorpagina, daarmee bedoelend datde Rijksuniversiteit was omgevormd tot de Katholieke UniversiteitGent. Ook de studentenvertegenwoordigers, die de beslissing meesteunden, kregen een flinke veeg uit de pan.

Page 50: 400 Schampers in woord en beeld

48

Schamper nummer 211, het beruchte pausnummer dat rector André Cottenie in hetverkeerde keelgat schoot. Op de vergadering van de Raad van Beheer van 24 mei1985 verkreeg hij de opschorting van de subsidies voor het “schandaalblad”. Hetgeld werd pas vijf maanden later weer vrijgegeven bij het aantreden van Leon DeMeyer als nieuwe rector.

Page 51: 400 Schampers in woord en beeld

49

Toch toonde de redactie ook haar goede wil door zelf voorstellente doen voor de op te richten ‘pluralistische redactieraad’. Het eerstevoorstel behelsde een redactieraad waarin afgevaardigden zoudenzetelen van de verschillende erkende politieke studentenverenigingenvan de Universiteit. De onderhandelingen over de samenstelling enbevoegdheden van deze redactieraad sleepten aan tot januari 1986;uiteindelijk werd ze samengesteld uit twee afgevaardigden van deGentse Studentenraad (GSR), twee afgevaardigden van de redactievan het studentenblad en de hoofdredacteur van Schamper. Dezeredactieraad bleef voor het overige nagenoeg dezelfde taken vervullenals de vroegere controlecommissie.

Gelukkig moest Schamper niet tot 1986 wachten om weer teverschijnen. Bij het begin van het nieuwe academiejaar, in oktober1985, moest de redactie nog een editie uitbrengen met geld van hetKultureel Konvent. ‘Amper 211 bis’ bevatte dan ook voornamelijkartikels over en publiciteit voor de culturele verenigingen van deUniversiteit. Maar op 25 oktober gaf de vernieuwde Raad van Beheer,nu onder leiding van kersvers rector Leon De Meyer, de subsidiesvoor Schamper terug vrij - onder voorbehoud dat de redactieraad eruiteindelijk ook zou komen.

Nog geen twee jaar later was het weer zover. Ditmaal was het debeurt aan de Gentse Studentenraad om Schamper het zwijgen op teleggen. Aanleiding was een niet erg flatterend artikel in Schampernummer 245 over de studentenvertegenwoordigers in de aanloopnaar de verkiezingen van nieuwe vertegenwoordigers op 8 april 1987.Naast het artikel prijkte bovendien een foto van twee biggetjes methet onderschrift “De nieuwe kandidaten voor de Raad van Beheerzijn er...”

De afzwaaiende studen-tenvertegenwoordigerswerden niet bepaald posi-tief beoordeeld. VooralDominique Bernard kreeghet hard te verduren:“Dominique Bernard wasmeestal wel aanwezig,stemde meestal mee met deliberalen en heeft voor derest meestal ook gezwe-gen.” Omdat ze zich op-

Page 52: 400 Schampers in woord en beeld

50

Linksboven: De affichevan een debat over pers-vrijheid dat de redactieorganiseerde, amper tweemaanden voor Schamperzelf verboden werd doorde Raad van Beheer.Rechtsboven: OmdatSchamper de kandidatenvoor de verkiezingen vande studentenvertegen-woordigers in 1987 par-tijdig had voorgesteld,bracht de GSR een eigenverkiezingskrant uit.Links: Schamper nummer246 kon slechts verschij-nen dankzij extra veel ad-vertenties.

Page 53: 400 Schampers in woord en beeld

51

nieuw kandidaat stelde, kreeg ze nog eenextra veeg uit de pan: “Wij hebben nikstegen een liberale kandidaat, maar hetis wel zo dat Dominique de laatste 2 jaarniks in de pap heeft gebrokt. Sommigenspreken van carrièrisme...” Ook van Sa-bine Lepercque werd gezegd dat “ze daareigenlijk niet veel heeft uitgespookt”. Detoenmalige eindredacteur van Schamper,Wim Tessier, stelde zich echter ook kan-didaat, en hij kreeg wel lovende woor-den: “... hij is een schaterlachendeconfrater (van het huis Schamper). Dezesympathieke kerel (...) kan bogen op eenruime ervaring en heeft een goededossierkennis. Heeft een nuchtere kijkop de zaken (...).”

Het hoeft niet te verwonderen dat de studentenvertegenwoordigersverbolgen waren. Daarom besliste de GSR, waarin ook de studenten-vertegenwoordigers zetelden, op haar vergadering van 24 maart datde subsidies aan Schamper werden stopgezet zodat het blad nietmeer zou verschijnen, en dat een commissie tegen het volgendeacademiejaar zou zoeken naar mogelijkheden voor een “nieuw schrij-vend medium”. Tijdens de lange discussie kwam nog andere wrevelnaar voren, zoals de slechte verspreiding van Schamper en de blijkenvan incompetentie bij bepaalde redactieleden. De subsidies aanSchamper werden “weggegooid geld” genoemd.

Daarop reageerde de redactie van Schamper eveneens verbol-gen. Dankzij extra advertenties kon ze haar tweehonderdzesen-veertigste nummer uitbrengen. “Schamper Vermoord” luidde de titel,en het bestond bijna volledig uit kritiek op de GSR. Kop van jut wasGSR-voorzitter Bernard Mazijn, die tot “(m)azijnpisser” werd om-gedoopt.

Toch trad de redactie die zomer mee in het overleg over het nieuwschrijvend medium. Al snel bleek dat Schamper mocht blijven bestaan,maar onder bepaalde voorwaarden. De meest opvallende was datSchamper, dat altijd een weekblad was geweest, voortaan twee-wekelijks moest verschijnen. Verder moest er meer nieuws komenover de studentenvertegenwoordigers, over de studentenverenigingenen over de universiteit, en de artikels over cultuur mochten nietmeer dan een kwart van één editie beslaan. De controle vanuit de

Page 54: 400 Schampers in woord en beeld

52

GSR door middel van een redactieraadzou blijven bestaan. Enkel het voorstelom de redactieleden verplicht een op-leiding journalistieke deontologie telaten volgen bij professor Elza De Benswerd niet weerhouden.

Op 5 oktober 1987 gaf de GSR desubsidies voor Schamper terug vrij, zo-dat vier dagen later het eerste nummeronder de nieuwe regeling verscheen.Vanaf dat moment zou Schamper nogslechts zelden aandacht besteden aan

onderwerpen die niet gelinkt konden worden aan de Universiteit ofaan de studentenbeweging. Na het dieptepunt in 1987 zouden derelaties tussen de redactie en de studentenvertegenwoordigers weerbeteren. De controle door middel van een redactieraad bleef echternog jaren bestaan en werd pas in 1993 afgeschaft “om bemoeienissenvanuit de Konventen tegen te gaan en om de onafhankelijkheid vanSchamper te garanderen”.

Nog geen jaar later bleken de Konventen zich toch te willen moeien.De subsidies voor Schamper in 1994 werden door de voorzitters vande Konventen met 40.000 frank verminderd tot 260.000 frank. Directeaanleiding voor deze actie was het artikel “PFK: linke linkse soep” uitSchamper nummer 315, waarin Schamper openlijk de wanpraktijkenaan de kaak stelde van de ‘linkse’ studentenverenigingen in het Politieken Filosofisch Konvent. De redactie weigerde een recht van antwoordte publiceren van voorzitter Peter Wuyts, waarop een pamflet ver-scheen dat Schamper verweet dat “in het bestaande (schamele)studentenblad enkel de hoogstpersoonlijke mening van een selektegroep door zichzelf benoemde ‘journaliestjes’ tot uiting komt”.Onmiddellijk daarna verspreidde de redactie een eigen pamflet waarinze de beschuldigingen ontkrachtte, en plaatste ze op de cover vanSchamper nummer 316 in grote letters de kop “Etnische zuivering inDe Brug?”

Het was illustratief voor het steeds groter wordende ongenoegendat zich bij de meeste Konventen had opgestapeld tegen Schamper.De klachten waren dezelfde als altijd: te weinig studentikoos nieuws,te veel negatieve berichtgeving over studentenverenigingen, slechteverdeling van Schamper,... De redactie weigerde halsstarrig haarinhoudelijke lijn aan te passen, en daarom namen de Konvents-

Page 55: 400 Schampers in woord en beeld

53

voorzitters ‘wraak’ door de subsidies voor Schamper te verminderen.De redactie moest dat jaar erg creatief zijn om haar financiële putniet nog groter te laten worden; zo verscheen Schamper gedurendehet najaar van 1994 slechts driewekelijks in plaats van tweewekelijks.

Gelukkig voor het studentenblad zou dat de laatste aanval op desubsidies zijn in haar geschiedenis. Op het einde van de jaren ’90klaarde de relatie met de overige Konventen op, onder meer omdatSchamper nu ook een stem kreeg in de verdeling van de subsidiesvoor de studentenverenigingen. Tot op vandaag kende het blad geenverdere financiële problemen meer, en werden ook geen pogingenmeer ondernomen om Schamper te recupereren of te verbieden.

Page 56: 400 Schampers in woord en beeld

54

GeldGeldproblemen zijn zowat de grootste constante in de geschie-

denis van Schamper. De eerste vier edities werden nog gedruktmet geld van het Fakulteitenkonvent, maar daarna kwam Scham-per in financiële onzekerheid terecht. Reeds in de tiende editiedeed Schamper een oproep om geld te storten op haar rekening.Het blad verscheen zelfs één nummer lang in samenwerking meteen ander studentenblad, Campus, dat echter meteen daarnazelf failliet ging.

Uiteindelijk wist Schamper tocheen jaarlijkse subsidie van de Uni-versiteit los te krijgen van 300.000frank. Een enkele keer kwam daar50.000 frank bij, maar geregeld werdhet bedrag ook tot onder de 300.000verlaagd. Tot in 1999 evolueerden de toelagen aan Schamperniet mee met de geldontwaarding en de stijging van de papier-prijzen, en ook het publiceren van betalende advertenties vanaf1983 zorgde niet meteen voor de nodige inkomsten. De redactiemoest vaak de nodige creativiteit aan de dag leggen om rond tekomen.

Van bij haar tweede jaargang probeerde de redactie de kaswat aan te vullen door abonnementen te verkopen. In de jaren’70 vroeg Schamper tussen 50 en 80 frank voor een jaar-abonnement, in de jaren ’80 werd dat al snel 100 frank en in dejaren ’90 zelfs 300 frank en meer. Meestal volstonden die bedragen

maar net om de portkostente betalen, dus probeerdede redactie af en toe ookduurdere steunabonne-menten te verkopen. Nietecht met succes: op eenoproep in 1998 om eensteunabonnement van1000 frank te nemen kwa-men welgeteld zes reactiesbinnen. Waarvan dan nogvier kwamen van bevriendestudentenorganisaties.

Page 57: 400 Schampers in woord en beeld

55

Ook pogingen om geld binnen te halenvia fuiven wilden niet altijd lukken. “Deeerste denderende, bruisende Scham-perfuif werd al even bruisend eendenderende flop, met onze excusesweliswaar,” zo begon in 1981 het editovan Schamper nummer 142, nadat dedirectie van zaal Vooruit vier dagenvoor de fuif liet weten dat deze nietkon doorgaan.

Dat de lezers van Schamper nietgraag in hun beurs tastten, ondervondde redactie ook in 1986. Het dagbladDe Morgen was net failliet gegaan, enoveral te lande werden collectesgehouden om het blad te kunnenblijven drukken. Schamper wou DeMorgen 100.000 frank schenken doorduizend lezers te vinden die elk hon-derd frank gaven. Amper een weeklater doekte de redactie de actie alweerop: ze had slechts 5.000 frank bijeen-gekregen.

In 1999 kwam eindelijk de financiële bevrijding. Door eenverhoging van het subsidiebudget voor de studentenwerkingslaagde Schamper erin haar budget op te trekken tot 580.000frank. Ook de inkomsten uit advertenties leverden eindelijk eensubstantieel bedrag op, zodat de redactie haar schulden kon af-betalen, nieuwe computers kon kopen en zelfs een klein spaarpotjekon aanleggen. Voor het geval er weer iemand op het idee zoukomen de subsidiekraan dicht te draaien...

Page 58: 400 Schampers in woord en beeld

56

De volledige oplage van Schamper nummer 225 werd gestolen nog voor het in deverschillende universitaire gebouwen verspreid kon worden. De vermoedelijke daderwas de studentenvereniging Protea, die belachelijk werd gemaakt op de voorpagina.

Page 59: 400 Schampers in woord en beeld

57

RechtsOf ze nu ‘links’ of ‘rechts’ waren, er waren altijd wel verenigingen

die de inhoud van Schamper naar hun hand probeerden te zetten.Maar hun technieken verschilden nogal eens. Linkse verenigingenprobeerden hun eigen visie op te dringen in artikels, of als dat nietlukte richtten ze hun pijlen op de subsidiëring van het blad. Voorrechtse verenigingen waren die strategieën niet zo evident, en dusprobeerden ze het op andere manieren, zoals... diefstal!

In 1986 kreeg de Zuid-Afrika-beminnende studentenverenigingProtea de wind van voren. Omwille van haar houding tegenover hetapartheidsregime van Zuid-Afrika kreeg ze heel wat kritiek over zichheen in Schamper. Bovendien verkreeg de vereniging dat jaar geenerkenning meer van de Universiteit, wat betekende dat ze niet opsubsidies kon rekenen.

In de maand maart van dat jaar kwam Protea nog maar eens inSchamper. Nummer 225 berichtte op haar voorpagina over een mis-lukte actie van de studentenvereniging: ze zouden vergezeld vanhun huisfotograaf binnenvallen op een vergadering van de GentseStudentenraad, om daar hun ongenoegen te uiten over de be-handeling die hen te beurt was gevallen. Maar die vergadering wasafgelast, omdat het vereiste aantal aanwezigen niet werd gehaaldwegens een boycotactie van de politieke linkerzijde van de GSR.Onwetend van dit alles kwam deProtea-ploeg een half uur later metde deur in huis vallen en vroeg wiede voorzitter van de GSR was, waar-op ze moest vaststellen dat de zaalal was ingenomen door een brief-schrijfgroep van Amnesty Inter-national. “Enkele meters verderstonden de achtergebleven GSR-leden het uit te brullen...” zo schreefSchamper. “Protea droop met eenlang gezicht af. Het zit die mensenook nooit mee.” Bij het artikel plaatstede redactie een foto van het “Protea-commando” waarop ook voorzitterPaul Beheyt te zien was.

Page 60: 400 Schampers in woord en beeld

58

Niemand zou het Schampernummer ooit te lezen krijgen. Noggeen kwartiertje nadat de drukker de volledige oplage in het studen-tenhuis had afgeleverd, bleken alle zesduizend exemplaren ver-dwenen. Al snel ging de verdenking uit naar Protea. Twee ooggetuigenverklaarden dat ze Beheyt in de buurt van de dozen hadden zienrondhangen, terwijl een derde ooggetuige de dozen had zienbinnendragen in een huis in de buurt, in de Magnelstraat. “Een gekendNSVhol,” zo noemde de redactie het. De politie onderzocht enkelestudentenkamers in de buurt, maar de gestolen Schampers werdennooit teruggevonden.

De voorpagina (mét Protea-artikel) en een selectie van artikels uithet gestolen nummer werden opnieuw gedrukt en bij het daarop-volgende nummer 226 gestoken. In dat nummer smeerde de redactiede “roof van de eeuw” breed uit over de voorpagina, met als kop:“De verdronken Schampers: 6000 maal blub...” Meteen was de mythegeboren dat de volledige oplage in de Coupure was geworpen - eenrunning gag die nog steeds leeft op de redactie.

Aan het verhaal kwam maar geen eind. Diezelfde week nog werdeen pamflet verspreid waarop het logo van Schamper werd afgebeeldmet daaronder de titel “De aanslag op Schamper. Persvrijheid in ge-vaar.” Op een satirische wijze werden vijf mogelijke daders aangeduidvan de diefstal: de flaminganten, Paul Goossens, de feministen, Proteaen Geert Mareels. Het leek erop dat dit een pamflet van de Schamper-redactie was, maar dat bleek niet het geval. Uit de bewoordingenzoals “Leve de revolutie! Leve de subsidie! No Paseran!” kon menopmaken dat het eerder be-doeld was om Schamper in eenuiterst links hoekje te drum-men. Als verantwoordelijkuitgever werd Jan van Strazeleopgegeven, een duidelijkeverwijzing naar Jan ZonderVrees.

De redactie zocht de dadersvan dit pamflet dan ook met-een in het rechtse kamp. Meerbepaald bij Protea. Er kwamencitaten in voor die enkel dedieven van Schamper nummer225 konden gelezen hebben,en bovendien had de contro-

Page 61: 400 Schampers in woord en beeld

59

versiële vereniging zich verraden door van de vijf in het pamfletopgesomde daders enkel Protea te verdedigen: “Zij zouden (volgensReuter) zich op de tenen getraptvoelen omdat de Schamperredac-tie zonder voorafgaandelijke toe-lating hun beeltenis heeft afge-drukt. Een enggeestig argumentdaar zij (steeds volgens Reuter)er eerder fotogeniek op overko-men.” De redactie reageerde furi-eus, verweet Protea in Schampernummer 227 laf en kleinzielig tezijn en noemde de dieven openlijk“stront”: “Keer terug naar uwgierput en blijf er. Samen stinkenis zoveel gezelliger!”

Enkele jaren later vond een andere rechtse studentenverenigingblijkbaar inspiratie in het hele diefstalverhaal. Schamper nummer300, nota bene een extra dik feestnummer, werd op verschillendeverdeelpunten in de universitaire gebouwen gestolen. De redactiewees meteen de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) aan alsde schuldige.

Het academiejaar 1992-1993 was nog maar net begonnen toenSchamper in conflict kwam met de NSV. De NSV was al jaren eenomstreden vereniging, vanwege haar extreemrechtse karakter, haargewelddadige acties en haar bij wijlen racistische vertogen. Telkenswanneer de vereniging pamfletten probeerde uit te delen monddedat uit in woordenwisselingen en geduw en getrek, meestal metanarchistische en linkse verenigingen. De redactie van Schamperwas dan ook verbaasd toen bleek dat in de faculteiten van de Rechtenen van de Wetenschappen en in het studentenrestaurant Overpoorteen pamflet van de NSV tussen de exemplaren van Schamper nummer299 was geschoven. De redactie vond het niet leuk dat Schamper opdie manier geassocieerd werd met de NSV. Ze tipte een journalist bijDe Morgen, die er een artikeltje over publiceerde. In het nummer300 kwam Schamper nog eens uitgebreid terug op de hele zaak inhet artikel “NSV, wie gek is doet mee” waarin alle negatieve kantenvan de NSV opgesomd werden. Tevens verscheen er een lezersbriefvan een student die tijdens een gewelddadige actie van de NSV in degebouwen aan de Blandijn klappen had gekregen.

Page 62: 400 Schampers in woord en beeld

60

Linksonder: Het pamflet dat Protea ver-spreidde na de diefstal van Schamper 225om Schamper belachelijk te maken.Rechtsonder: Ook in 2001 had de redactiehet niet op rechts begrepen. Deze coververscheen nadat Vlaams Blokker RoelandRaes uit de Raad van Beheer van de Uni-versiteit was gezet omwille van zijn nega-tionistische uitspraken.

Links: Het pamflet dat de NSVtussen de exemplaren vanSchamper 299 had geschoven.Bovendien zat er een sticker bijmet de tekst “België Barst!”Onder: Een cartoon uit 1985,vermoedelijk gericht tegen hetblad ‘Radicaal’ van de NSV.

Page 63: 400 Schampers in woord en beeld

61

Nog geen dag nadat deze editie verdeeld was bleken op ver-scheidene verdeelpunten alle Schamperexemplaren te zijn verdwenen,samen met het speciale ijzeren bakje waarin de Schampers werdengelegd. Dat was het geval in studentenhome Vermeylen, in restoOverpoort en in de gebouwen aan de Rozier en in de Ledeganckstraat.In studentenrestaurant De Brug en in de Blandijn werd slechts eendeel van de oplage geroofd. De redactie kon er niet om lachen:“Bloed, zweet en tranen had de Schamper-redactie geplengd bij het uitwerken vande jubileumeditie Schamper 300. Compli-menten van alle kanten waren niet van delucht - frustraties trouwens ook niet - maarde Schampers waren nog maar één avondverdeeld en het 24 November-syndroomsloeg al toe,” zo schreef ze in Schampernummer 301.

Dat de NSV achter de diefstal zat wasvoor de redactie een uitgemaakte zaak.De vereniging hoopte later die maand doorhet Politiek en Filosofisch Konvent (PFK)erkend te worden en zo subsidies te krijgenvan de Universiteit. Iedere negatieve be-richtgeving over NSV was dus uit den boze,en daarom werden de Schampers maarmeteen gestolen, zo redeneerde de redac-tie. De NSV slaagde er in ieder geval nietin erkenning te krijgen.

De redactie van Schamper daarentegen bleef gedurende de restvan de jaren ’90 beducht voor een herhaling van de feiten. Telkensals ze een artikel schreef waarin kritiek werd geleverd op de NSV ofaanverwante verenigingen, werden de Schamperbakjes nauwlettendin het oog gehouden. Soms werden er hele constructies opgezetwaarbij elk verdeelpunt slechts mondjesmaat werd aangevuld metSchampers. Af en toe verdwenen er ook op één of enkele plekkeneen aantal exemplaren, en dat wakkerde het wantrouwen natuurlijknog aan. Een anonieme getuige zou later aan de redactie bekennendat ook (extreem-)linkse studentenverenigingen wel eens bakjes leeg-roofden om vervolgens de NSV de schuld in de schoenen te schuiven.

Intussen had het ‘rechtse kamp’ een nieuwe strategie gevondenom de pers te bejegenen: het recht van antwoord. Vanaf 1992 stuurde

Page 64: 400 Schampers in woord en beeld

62

het Vlaams Blok systematisch eenrecht van antwoord naar alle pers-organen waarin negatief over de partijbericht werd. Ook Schamper moesteraan geloven.

In februari 1993, in Schampernummer 305, werd Vlaams BlokkerFrançis Van Den Eynde door een geïn-terviewde een “agitator” genoemd.De geïnterviewde was Ludo Merckx,leerkracht van de Gentse lagere school De Buurt. Van Den Eyndehad zich onpopulair gemaakt bij de school na een interpellatie in hetparlement over de deelname van de leerlingen aan de optocht voorverdraagzaamheid op 24 november 1992. “Belangrijk is dat we onsniet laten intimideren, want het is juist op deze intimidatie dat mensenzoals Van Den Eynde antisiperen. Bewust wordt door deze agitatorengezocht naar elementen om reaksie uit te lokken,” zo verschenen dewoorden van Merckx in Schamper, compleet met progressievespelwijze.

Van Den Eynde stuurde een recht van antwoord naar Schamper.Hij had het al eerder gedaan: in 1990 had Schamper reeds een rechtvan antwoord van Van Den Eynde gepubliceerd over acties tegenmigranten in de Gentse wijk Geuzenberg én over de partijstandpuntenvan het Vlaams Blok. Maar in 1993 legde de redactie het recht vanantwoord gewoon naast zich neer. Toen zijn reactie drie nummerslater nog steeds niet gepubliceerd was, spande het misnoegd par-lementslid een correctioneel proces aan tegen verantwoordelijkuitgever Tim De Cock.

Op 19 oktober 1993 sprak de rechter De Cock vrij, in de eersteplaats omwille van een procedurefout: er had inmiddels een wisselvan verantwoordelijk uitgever plaatsgevonden. Maar de rechter steldeook dat de Vlaams Blokker het recht van antwoord misbruikte ompolitieke standpunten te verkondigen. Van Den Eynde ging nog inberoep, maar kreeg daar net hetzelfde te horen. Schamper lachte inhaar vuistje, en Van Den Eynde mocht het proces betalen.

Page 65: 400 Schampers in woord en beeld

63

The making of...Hoe zat dat nu met die redactie? Hoe werd ze gevuld? Hoe ging

ze te werk? Hoe zorgde ze ervoor dat er iedere week weer eennieuwe Schamper op tafel kwam?

Tegenwoordig beschikt de redactie over een eigen redactielokaalin de kelders van het studentenhuis De Brug, waar de redactievergadert, artikels schrijft en de lay-out verzorgt op krachtige com-puters. Maar dat is niet altijd zo geweest. Pas vanaf het academiejaar1977-1978 was de redactie net als het studentenhuis gevestigd in deSint-Pietersnieuwstraat. Daarvoor was het redactieadres gevestigdin een gemeenschapshuis in de Korte Meer, waar de meeste activiteitengewoon in de keuken plaatsvonden.

Maar ook na de verhuis naar De Brug zou de redactie niet altijd ingoede omstandigheden kunnen werken. In het begin kreeg Schamperenkel een aantal kasten voor haar materiaal, dat dan iedere weekmoest verhuisd worden naar een lokaal dat toevallig ter beschikkingstond. “Het materiaal wordt door vele onbekenden gebruikt en iszelden terug te vinden wanneer wij het nodig hebben,” zo klaagde

de redactie enkele weken nahaar aankomst. Later zoudende werkomstandighedenverbeteren. Gedurendesommige jaren zou Scham-per op bepaalde dagengebruik mogen maken vanhet secretariaat van hetstudentenhuis, gedurendeandere jaren zou het eeneigen redactielokaal(tje)krijgen, dat zich nu eens opde zolder, dan weer op hetgelijkvloers bevond.

Ondanks de steeds wijzigende omstandigheden bleef de werkwijzeom Schamper ineen te steken jarenlang dezelfde: op maandagavondvond de wekelijkse redactievergadering plaats, waarna de hele nachtartikels werden getypt, geknipt en geplakt. Vanaf 1983 verhuisde dewekelijkse redactievergadering naar vrijdagmiddag; in 1990 werddat donderdagavond en in 1992 ten slotte dinsdagavond. Vanaf het

Page 66: 400 Schampers in woord en beeld

64

Het eerste themanummer van Schamper verscheen op 17 november 1978. Het wasvolledig gewijd aan de studentenrestaurants.

Page 67: 400 Schampers in woord en beeld

65

midden van de jaren ’80 verschoven ook de dagen waarop artikelswerden geschreven en waarop de vormgeving gebeurde geregeld.

In de beginjaren experimenteerde de redactie enkele keren metzogenaamde ‘thematisch verruimde redactievergaderingen’ waaropal wie zich voor één bepaald thema interesseerde mocht meehelpenaan een themanummer. Het eerste themanummer verscheen innovember 1978 en handelde over - hoe kan het ook anders - destudentenrestaurants.

Om Schamper vol te krijgen moesten er natuurlijk ook studententot de redactie toetreden. Schamper begon als een project van eentiental mensen, maar omdat studenten nu eenmaal verdwijnen nadatze zijn afgestudeerd, werd het aantal medewerkers al snel geringer.Tot het in het academiejaar 1979-1980 tot een absoluut dieptepuntkwam. Voor Schamper nummer 90, de tweede editie van datacademiejaar, werd geen enkel artikel meer binnengebracht.

Hoofdredacteur Rik Van Nuffel stond er helemaal alleen voor.Dramatisch schreef hij in zijn edito: “Waar zijn al die grote mondendie op kafee zo goed weten te vertellen waarom het met de studen-tenbeweging niet goed meer gaat? Waar zijn die mensen in defakulteiten die vinden dat hun proffen klootzakken en onbenullenzijn? Waar zijn ze, de sarkasten, de ironiërs, de cynisten?” Reeds inSchamper nummer 89 had hij de bui zien aankomen: “Blijkbaar heeftdit blad, of liever gezegd haar redactie, zich zo’n imago aangekweektdat ze ontoegankelijk is geworden voor mogelijke medewerkers.” Devoorpagina van nummer 90 werd dan maar gevuld met de agenda,op de achterpagina werden enkele foto’s van de fotoklas afgedrukt.

Page 68: 400 Schampers in woord en beeld

66

Voor Schamper nummer 90 werd geen enkel artikel binnengebracht. HoofdredacteurRik Van Nuffel moest het nummer helemaal alleen ineensteken.

Page 69: 400 Schampers in woord en beeld

67

Daarna meldden zich toch nog enkele nieuwe geïnteresseerden,maar een gebrek aan medewerkers zou Schamper gedurende haarhele geschiedenis parten blijven spelen. De redactie was dan ookvoortdurend op zoek naar nieuwe redacteurs, en de wijze waaropdat gebeurde was bij wijlen erg origineel. De stunt met ‘Amper 138’,die hierboven reeds aan bod kwam, zorgde voor acht nieuwe mede-werkers in 1981. In 1989 vond de opvallende affichecampagne ‘UncleSchamper can do without you’ - ‘Uncle Schamper needs you!’ plaats.In 1991 ronselde de redactie nieuwe medewerkers met een pagina-grote foto van rector Leon De Meyer op de cover van Schampernummer 288, met als bijschrift “Als u het niet schrijft, kan hij het nietlezen.” De redactie vond haar idee zo leuk dat ze het een jaar later ineen ietwat aangepaste versie opnieuw publiceerde.

Nog in 1991 startte de redactie met het uitbrengen van een extrazomereditie die werd verspreid onder de nieuw ingeschrevenstudenten. Daarmee hoopte ze de nieuwe lichting warm te makenom Schamper te lezen... en om mee te schrijven! Het initiatief bleekvruchten af te werpen en werd sindsdien iedere zomer herhaald,met uitzondering van 1994, 1995 en 1996.

Page 70: 400 Schampers in woord en beeld

68

Boven: De opvallende dubbelewervingscampagne van UncleSchamper.Links: Sinds 1996 huist de redactiein de kelders van het StudentenhuisDe Brug.Rechts: Columnist GeHa schetstein 1986 treffend de toestand vanhet redactielokaal... en de collegialesfeer tussen de redacteurs.

Page 71: 400 Schampers in woord en beeld

69

Toen ik deze morgen ons bedompt redactielokaalbinnenstapte, sloeg de zure geur van zweet en lijm-stiften me als vanouds op de longen. Op het ritmevan een hoestbui die het midden hield tussen eenzwoele bongo en een hitsige marimba en met deelegance van een stervend zwaantje, teendanste ikme een weg naar binnen.Hier en daar liet ik mijn staalblauwe ogen, met eenhaast teder knikje van mijn hoofd, even rusten op debergen papierrestjes en de stapels lege bierflesjes dieonze redactie bijna tot de nok vullen. Hoevele zoete

herinneringen zijn er niet aan deze mesthoop verbonden! Maar hoeveel pijn en door-zettingsvermogen schuilt er ook niet in! Het oude verhaal van de lach en de traan.Nee, bedacht ik deze morgen toen ik mijn kontje achter onze wankele IBM neervlijde,de lezer beseft niet welk een heroïsche inspanning wij elke week ten zijne bate leveren,hij heeft geen benul van het idealisme dat ons telkens weer ertoe drijft om uren indeze augiasstal te verblijven, en zonder gasmaskers nog wel.Hij weet niet, deze in een bolletje van laksheid en slaperigheid ingekapselde student,dat dit blad, dat er elke week in slaagt om hem eventjes uit zijn intellectuele afgrondte tillen, gemaakt wordt op een oud krot van een typmachien, die allang tot stof en aszou zijn wedergekeerd, ware het niet van de jarretellen van de secretaresse vanhierbeneden die we ertussen gefoefeld hebben. Ik begrijp niet hoe dat ding in werkingkan blijven, met die kluwen korrektorlint die er aan de rechterkant als een overrijpezweer uitpuilt en met dat rottende muizenlijk dat tussen de toetsen gesukkeld is. Ikdenk dat het ons enthousiasme is dat een beetje afstraalt op het oude beestje en het demoed geeft om nog wat door te gaan.U merkt het al, wij zijn een levend voorbeeld van de stelling ‘hoe groter de ellende,des te edeler de kunst die geschapen wordt.’Helaas worden dergelijke hoogstaande kulturele faeces zelden gewaardeerd. Ja, mijnhart krimpt van schaamte en mijn gemoed loopt vol met vaderlijk verdriet om eenverloren zoon, terwijl mijn bevende hand deze woorden schrijft, maar zelfs in onzeeigen redactie vertoeven er dissidenten.Ach hoe triest is het om in eigen mand een rotte appel te ontdekken. U moet weten dateen schampere opmerking van een van onze filmrecensenten me diep heeft gekwetst.“Ik heb overlaatst een ongelooflijk stom kunstwerk gezien,” zie hij, “een blok marmermet een bal gehakt erop. Wat zeg je daarvan? En het ding noemt nog GeHakt ook.”Daarbij keek hij eventjes spottend in mijn richting en hij voegde er vol walging aantoe: “Dat stuk vlees begon trouwens al flink te stinken!”Ik kan de woede die zijn woorden in mijn zwakke lichaam ontketenden met geen penbeschrijven. Vierendelen wou ik hem, zijn kop afkappen en met zijn wenkbrauwentussen zijn tene kietele! Had meneer de hoofdredacteur met niet tegegehouden (In jemand GeHa!), ik had elke meter pellicule die hij in zijn leven geslikt had beeld voorbeeld uit zijn strot gerukt, ik had zijn beenderen ontvleesd en ermee xylofoon gespeeldop de plombages in zijn gebit, ik had zijn voetenkaas met zijn oorsmeer vermengd ener een originele coktail van gemaakt, ik had zijn navel over zijn omvangrijke neusgetrokken en zijn oren tussen zijn benen toegenaaid. Maar gelukkig voor hem beperkteik me tot een kwasi-onverschillig schouderophalen. Dergelijke mensen verdienen mijnedele emoties niet.Eén ding is echter zeker: nooit of te nimmer sta ik nog een lichaamsdeel af aan deKunst. Het wordt toch niet gewaardeerd.

GeHa

Page 72: 400 Schampers in woord en beeld

70

Schampers speciale zomeredities voor de nieuw ingeschreven studenten. Linksboven: deeerste zomereditie uit 1991. Rechtsboven: de zomereditie van 1997, een nieuwe start naenkele jaren afwezigheid. Linksonder: In haar zomereditie van 1992 maakte de redactiegebruik van rector De Meyer om de nieuwe studenten aan te zetten voor Schamper teschrijven. Het was een variatie op een wervingscampagne in 1991 (rechtsonder).

Page 73: 400 Schampers in woord en beeld

71

En hoe zit het met de lezers?Schamper werd verspreid onder de studenten van de Gentse

universiteit, op een oplage die schommelde tussen 3.500 en 6.000exemplaren. Maar werd het ook door zoveel mensen gelezen?

Er bestaan maar weinig gegevens over het lezerspubliek vanSchamper. Een enquête die de Sociale Raad liet uitvoeren in 1981wees uit dat meer dan 98% van de studenten Schamper kende,en dat ongeveer 50% van de 13.000 studenten Schamper ooklas. In 1997 nam de vakgroep Communicatiewetenschappen eengelijkaardige enquête af in opdracht van Schamper. Deze keerbleek dat slechts twee derden van de ruim 20.000 studentenSchamper kenden, maar nog steeds bleek iets minder dan dehelft van de studenten Schamper te lezen.

Die laatste en-quête wees ook uitdat de lezers in1997 de artikelsbehoorlijk tot goedvonden. Maar die appreciatie schommeldenatuurlijk met de jaren. In Schamper nummer50 vroeg de redactiee aan een stuk of wat lezersin resto Overpoorrt wat zij van Schampervonden. De reacties waren toen nog minderlovend. Sommigenn vonden het goed, éénstudent verklaarde zzelfs: “Ik spaar Schamper!”Maar anderen haadden er minder goedewoorden voor over: “Het is te intellectualistischen staat te los van de student” en “‘t Zijn boelmakers die veel tevlug van hun oren maken.”

Page 74: 400 Schampers in woord en beeld

72

Links: Schamper nummer 181,het eerste nummer met eenpaginagrote foto op de cover.Het was een belangrijke ver-nieuwing, maar het kwam tochniet helemaal onverwacht voorwie de collage op de cover vanSchamper 179 had opgemerkt(linksonder).Rechtsonder: Helaas stond eenpaginagrote illustratie niet altijdgarant voor een esthetischverantwoorde cover.

Page 75: 400 Schampers in woord en beeld

73

Het uitzicht van Schamper

Schamper mocht dan al de opvolger van Rugnummer zijn, tochwas er geen grotere stijlbreuk denkbaar dan tussen die twee. “Rug-nummer was een duur studentenblad (...),” zo vertelde Koen Raes inreen interview in 1995, “Schamper daarentegen is met de meest goed-kope formule begonnen: we lieten het drukken bij de coöperatieveen we lieten het vouwen door het Guislain-instituut. De verspreidingdeden we ook zelf.”

Rugnummer verscheen op A4-formaat, in een professioneletijdschriftlay-out en met een steunkleur. Schamper daarentegenverscheen in zwart-wit op A3-formaat en met onduidelijk leesbareen schots en scheef geplakte tekstkolommen. De inhoud wasbelangrijker dan de vorm, zo redeneerde de redactie. Pas na eenpoosje zag de redactie in dat een afstotelijke lay-out veel potentiëlelezers afschrikte. Het uitzicht van Schamper verbeterde dan ookmondjesmaat naarmate de redactie meer technische hulpmiddelenkreeg: een elektrische typmachine, een lichtbak, millimeterpapier,...Later kwamen daar tekstverwerkers, computers en ten slotte ookscanners bij.

De look van Schamper evolueerde dan ook geleidelijk van die vaneen krant naar die van een magazine. Tot 1983 had Schamper steedshet uitzicht van een klassieke krant,met op de voorpagina vooral veeltekstkolommen. Af en toe, maarniet altijd, stond er een foto tussen.Met het eerste nummer van 1984kwam daar verandering in. De coverwerd voor het eerst gevuld door eenpaginagrote foto met een vette koperbij. “Raad van beheer eindelijksamen” stond er boven een foto vanenkele lege stoelen, als kritiek ophet feit dat de Raad van Beheer datacademiejaar nog geen enkele keerwas bijeengekomen. De redactiezou de daaropvolgende jaren welvaker gebruik maken van pagina-grote foto’s of illustraties op devoorpagina.

Page 76: 400 Schampers in woord en beeld

74

Schamper nummer 100 moest een waar feestnummer worden. De lustrumuitgave kreegeen gouden kleurtje mee. De cartoon suggereert een bezoek van het Belgisch vorstenpaaraan de lokalen van Schamper; bemerk het gouden strikje van koning Boudewijn.

Page 77: 400 Schampers in woord en beeld

75

De kleur-experimenten van Schamper. Reeds in Schamper nummer 12 probeerde de redactieeen oranje steunkleur uit; zeven jaar later kreeg nummer 172 een rode steunkleur. Nummer256 stond in het teken van homo’s en lesbiennes en werd daarom op roze papier afgedrukt.Vanaf oktober 1999 verscheen iedere editie van Schamper met een nieuwe steunkleur; hetbegon met Schamper nummer 372, met - ironisch genoeg - een zwart-wit foto op de cover.

Page 78: 400 Schampers in woord en beeld

76

Boven: In januari 1994 verscheen Schamper voor het eerst op A4-formaat. Sindsdienbleef het magazine-formaat behouden.Rechts: Ook in magazine-formaat verschenen er nog wel eens collages op de cover.

Page 79: 400 Schampers in woord en beeld

77

In januari 1994 ging de re-dactie nog een stapje verder:Schamper ontdeed zich vanhaar A3-jasje en verscheenvanaf dan op A4-formaat, metop iedere cover weer eennieuwe illustratie. Het blad be-gon er steeds meer uit te zienals een tijdschrift. Die evolutiewerd uiteindelijk voltooid inoktober 1999. Vanaf dat moment verscheen Schamper met eensteunkleur op de voorpagina. Het was niet de eerste keer in haargeschiedenis dat Schamper met een kleurtje verscheen - reeds in1976 was een editie met een oranje steunkleur verschenen - maartevoren was het telkens bij éénmalige pogingen gebleven.

Vanaf 1999 werd de steunkleur een vaste waarde. De redactiewilde door de steunkleur echter niet met één politieke strekkinggeassocieerd worden, zoals het Leuvense studentenblad Veto (datreeds jaren rood als steunkleur droeg). Daarom koos ze ervoor iedereeditie een andere kleur mee te geven.

Het logo van Schamper evolueerde mee met de lay-out van hetblad. Ruim vijftien jaar lang zag het logo er ongeveer hetzelfde uit:witte letters op een zwarte achtergrond, die met verf of een spuitbus

geschreven leken. Er kwamenwel eens variaties voor: in 1991verscheen er bijvoorbeeld eentempeltje achter de letters, alsverwijzing naar één van de lo-go’s van de Universiteit.

Ook de ondertitel verander-de wel eens. In het academie-jaar 1978-1979 kreeg iedereSchamper een andere ondertitelmee: “Schamper, het blad vande intellueel” (sic), “Schamper,het blad voor de mond”,... Eénvan die ondertitels luidde“Schamper, het blad van papier”,en precies die werd er in dejaren ’80 weer uitgepikt om en-kele jaren lang onder het logo

Page 80: 400 Schampers in woord en beeld

78

In 1997 was dit nummer van 24 pagina’s inderdaad nog een extra dik nummer. Sindsdienwerd 24 pagina’s echter de standaard voor iedere aflevering. Het dikste nummer in degeschiedenis van Schamper verscheen echter reeds in 1994: Schamper nummer 320, hetthemanummer over de paus, telde maar liefst 32 pagina’s (zie p.30).

Page 81: 400 Schampers in woord en beeld

79

te verschijnen. In 1990 werd dat dan weer “Schamper, persversstudentenblad voor de RUG”.

Eind 1986 begon evenwel de zoektocht naar een nieuw logo voorSchamper. In Schamper nummer 236 loofde de redactie een appelen een ei uit aan al wie een nieuw logo wou ontwerpen. De pogingenin 1987 en in 1989 om een ander logo te introduceren draaidenechter uit op een flop. Pas in 1993werd het oude logo, dat al meer danzeventien jaar lang meeging, suc-cesvol vervangen door een nieuwlogo. Op het einde van de jaren ’90zouden de veranderingen elkaarsnel opvolgen: in 1997, 1998 en1999 werd telkens weer een nieuwlogo gelanceerd. Enkel bij feestelijkeaangelegenheden kwam het oor-spronkelijke logo van Schamper nogeens op de proppen.

Page 82: 400 Schampers in woord en beeld

80

Links en linksonder: op zoeknaar een nieuw logo in 1997en in 1987.Rechtsonder: Creatief om-springen met logo’s.Op de rechterpagina de logo’svan Schamper door de jarenheen (van boven naar onder):het eerste logo hield het zeven-tien jaar vol; in 1987 en 1989mislukten enkele pogingen omeen nieuw logo te introdu-ceren; in 1991 kwam er eenvariatie op het gekende themamet een tempeltje; in Scham-per nummer 306, verschenenin 1993, werd eindelijk succes-vol een nieuw logo geïntrodu-ceerd; nadien werd het logonog driemaal gewijzigd in1997, 1998 en 1999.

Page 83: 400 Schampers in woord en beeld

81

Page 84: 400 Schampers in woord en beeld

82

Links: In 1995 sloeg het Internet-virus toe binnen de redactie.Schamper moest als eerstetijdschrift in Vlaanderen op hetInternet te lezen zijn. Bovendienstartte de redactie een vasterubriek ‘DigiTaal’ over hetInternet.Onder: Ook de duistere kantjesvan Internet kwamen ruim-schoots aan bod: seks, hacken,...

Page 85: 400 Schampers in woord en beeld

83

Schamper op InternetDe computerklassen zaten tijdens het academiejaar 1994-1995

plots overvol. De studenten hadden massaal het Internet ontdekt ene-mailden en surften erop los. De pientere redactie zag daarin eenideale gelegenheid om Schamper onder een groter publiek te versprei-den. Bovendien maakte ze er een prestigezaak van bij de Internet-pioniers in het Vlaamse tijdschriftenlandschap te behoren.

Eind februari 1995 was het zover: Schamper 327 was het eerstenummer dat ook online kon gelezen worden. Dat gebeurde nog viaGopher, een oud zoeksysteem voor Internetbestanden dat inmiddelsvolledig verdrongen is door het World Wide Web (WWW). In Gopherwerden de artikels aaneengeregen tot één lange tekstworst, watwaarschijnlijk niet veel bezoekers aanzette tot lezen.

Voor het volgendenummer wou de redactiedan ook een echte websiteeop het WWW. In een racemet het Leuvense stu-dentenblad Veto om alseerste een volwaardigewebsite af te krijgen, werdSchamper 328 op 3 maart1995 officieel op het webgeplaatst. Niet alleen deartikels, maar ook alle illus-traties waren nu online beschikbaar. Daarmee werd Schamper heteerste Belgische magazine dat volledig op het Internet te raadplegenwas.

De website van Schamper stond gedurende de eerste nummersop de persoonlijke directory van enkele redacteurs op de studenten-server ‘eduserv’. Het webadres klonk daardoor erg exotisch en wasextra moeilijk te onthouden voor de lezers: Schamper 329 verscheenop http://eduserv.rug.ac.be:8000/~sdpesmie/, Schamper 330 op/http://eduserv.rug.ac.be:8000/~mvuijlst/schamper/schmain.htm.Omdat eduserv in de voormiddag niet toegankelijk was buiten deRUG en omdat de studenten er slechts een beperkte hoeveelheidschijfruimte kregen, verhuisde de website vanaf nummer 331 naareen administratieve server in het rectoraat. Het nieuwe adres werdhttp://www.admin.rug.ac.be/Schamper/.

Page 86: 400 Schampers in woord en beeld

84

Vier versies van de website van Schamper (van linksboven naar rechtsonder): hetprille begin met Schamper nummer 328 uit 1995, het eerste nummer dat integraalop het Web verscheen; de versie uit 1997, waarbij de artikels niet alleen volgensnummer maar ook thematisch gesorteerd werden; de restyling uit 1999, toen vanelk nummer de cover on line werd geplaatst; en de huidige website van Schamper,gelanceerd in oktober 2001.

Page 87: 400 Schampers in woord en beeld

85

Intussen had Schamper ook een eigen [email protected]. Dit adres was slechts een alias die alle postenaar de persoonlijke mailbox van een redacteur op eduservdoorstuurde. Toen het Academisch Rekencentrum (ARC) tijdens hetacademiejaar 1996-1997 besliste alle mail-aliassen voor studenten-verenigingen te verwijderen, zetten een aantal studenten in hetstudentenhuis De Brug een nieuwe server op waarop alle erkendestudentenverenigingen een eigen e-mailadres en plaats voor eenwebsite kregen. De server werd ‘student’ gedoopt, en Schamperprofiteerde daarvan om zich het [email protected] eigen te maken. Tot op heden is datee-mailadres hetzelfde gebleven.

Ook de website verhuisde in 1997 naar de server van de stu-dentenverenigingen. Schamper 345 mocht als eerste op het webadreshttp://student.rug.ac.be/schamper/, en vanaf Schamper 349 kreeg/de website zelfs de erg handige alias http://www.schamper.rug.ac.be/mee. Bij de verhuis werd ook de vormgeving van de website voor deeerste maal volledig vernieuwd. Een tweede en een derde faceliftzouden nog volgen in 1999 en in 2001.

De kers op de e-mailtaart kwam er in 1998, toen de redactie eenoude computer omtoverde tot een eigen e-mailserver, waarop alleredacteurs een eigen e-mailadres kregen. Dat vergemakkelijkte nietalleen de interne en externe communicatie, maar zorgde ook vooreen explosie aan zogenaamde ‘ping-pong-mails’. Dit zijn eindelozekettingen van reacties die heen en weer worden gestuurd tussen alleredactieleden, gewoonlijk over de meest irrelevante onderwerpenzoals B-films of appelmoes, waarbij iedere deelnemer probeerde hetlaatste èn het grappigste woord te halen. Wie dacht dat redacteurszich enkel bezig houden met het ineensteken van Schamper vindt opde mailserver van Schamper het onomstotelijke bewijs van hettegendeel.

Page 88: 400 Schampers in woord en beeld

86

De feestnummers van Schamper (van linksboven naar rechtsonder): Het eerste feestnummeruit 1977; een cover vol covers voor Schamper nummer 50; mannelijk naakt ter gelegenheidvan Schamper nummer 250; en het feestnummer 300, dat op verschillende verdeelpuntenwerd gestolen door de NSV.Rechts: De centrale cartoon van de cover van Schamper nummer 100 (zie ook p.74).

Page 89: 400 Schampers in woord en beeld

87

Galerij van de feestnummersDit boek werd geschreven naar aanleiding van de vierhonderdste

aflevering van Schamper. Maar het is niet de eerste maal dat Schampereen lustrumnummer viert.

In 1977 reeds mocht de redactie de klokken luiden voor Schampernummer 25. De laatste pagina werd volledig aan de redactieledengewijd, terwijl een interview met rector Devreker de voorpagina mochtvullen: “Schamper 25 zou een groots nummer worden. Met plezanteernst en ludieke nonsens. Daarin kon een figuur als onze rektor nietonbesproken blijven.”

Een jaar later rolde Schamper nummer 50 van de persen. Op decover prijkten de meest opvallende edities van de voorbije jaren,terwijl op de binnenpagina’s de lezers hun mening over Schampermochten ventileren.

Schamper nummer 100 verscheen in 1980, met een goudenkleurtje op de voorpagina. De geschiedenis van Schamper werduitgebeeld in een stripverhaal én in een ganzenbord waar de vakjesvervangen werden door covers, foto’s en illustraties uit de voorgaandenummers.

Ter gelegenheid van het tweehonderdste nummer van Schamperorganiseerde de redactie een heuse fuif in de Vooruit. Het nummerzelf verscheen in januari 1985. Op de middenpagina’s verscheen eeninterview met alle hoofdredacteurs die tot dan toe bij Schamperehadden gezeten, en onder het motto “the best of de laatste 100”werd de rest van het nummer gevuld met citaten en tekeningen uitde voorbije honderd edities.

Page 90: 400 Schampers in woord en beeld

88

Schamper nummer 200 was het meest ambitieuze feestnummer uit de geschiedenis vanSchamper, met de beroemde gremlin op de cover. De helft van de 12 A3-pagina’s was aanhet lustrum gewijd, met citaten en tekeningen uit de laatste honderd exemplaren en meteen interview met alle hoofdredacteurs die tot dan toe bij Schamper hadden gezeten.

Page 91: 400 Schampers in woord en beeld

89

Schamper nummer 250, dat eind 1987 verscheen, viel vooral opdoor de mannelijke naakte torso op de voorpagina. Schamper nummer300 viel in 1992 dan weer op door haar afwezigheid in verschillendeuniversitaire gebouwen. Uitgerekend ditfeestnummer, waarin nog eens een over-zicht werd gegeven van de voorbije hon-derd edities, werd gestolen uit diverseverdeelbakjes. Het was een dieptepuntin een conflict tussen Schamper en deNationalistische Studentenvereniging(NSV).

In januari 1995 vierde de redactiehaar twintigjarig bestaan met een ten-toonstelling in Kunstzicht, de tentoon-stellingsgalerij in resto Overpoort. Erwerden oude covers, artikels en lezers-brieven getoond, maar ook in onbruikgeraakte typmachines en beschimmeldevoedselresten zoals die overal in het redactielokaal te vinden waren.Een goedbedoelde poging om het publiek ook naar een ‘open redactie-vergadering’ te lokken bleek echter geen succes.

In februari 2000 werd ten slotte het vijfentwintigjarig bestaanvan Schamper gevierd. Verspreid over vijf edities werd nog eens eenoverzicht gegeven van de inhoud van Schamper gedurende dievijfentwintig jaren. Bovendien kregen alle lezers de kans om in deuniversitaire filmzaal Film Plateau drie films uit de beginjaren vanSchamper te bekijken: The Odessa File, Professione Reporter en AllThe Presidents Men. De redactie vergat echter voldoende reclame temaken voor het initiatief, wat meteen verklaart waarom de opkomstvoor de drie films bedroevend laag was.

Page 92: 400 Schampers in woord en beeld

90

Boven: De feestnummers ter gelegenheid van het twintigjarig en het vijfentwintigjarig bestaanvan Schamper. Linksonder: Schamper nummer 400, het voorlopig laatste feestnummer.Rechtsonder: De affiche voor de fuif in de Vooruit, naar aanleiding van het tweehonderdstenummer.

Page 93: 400 Schampers in woord en beeld

91

Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van Schamper organiseerde de redactieeen overzichtstentoonstelling in galerij Kunstzicht. Hierboven de affiche om dit gebeu-ren aan te kondigen.

Page 94: 400 Schampers in woord en beeld

92

Lijst der hoofdredacteurs

Jaargang Nummers Hoofdredacteur

1975-1976 1-14 Koen Raes

1976-1977 15-35 Koen Raes

1977-1978 36-61 Rik Van Nuffel

1978-1979 62-88 Rik Van Nuffel

1979-1980 89-109 Rik Van Nuffel110-111 Frank Goetmaeckers

1980-1981 112-134 Frank Goetmaeckers

1981-1982 135-153 Frank Goetmaeckers

1982-1983 154-172 Frank Goetmaeckers

1983-1984 173-180 Frank Goetmaeckers181-191 Geert Joris

1984-1985 192-200 Geert Joris201-211 Peter Hostens

1985-1986 212-228 Peter Hostens

1986-1987 229-233 Geert Huysman234-246 Jan Du Chau

1987-1988 247-250 Dominicq Pertry251-256 Kernredactie

1988-1989 257-268 Inge Deman

1989-1990 269-270 Inge Deman271-277 Kernredactie

Page 95: 400 Schampers in woord en beeld

93

Jaargang Nummers Hoofdredacteur

1990-1991 278-282 Tim Decock283-287 Kernredactie

1991-1992 288 Kernredactie289-296 Bart De Becker297 Dirk Jacobs298 Kernredactie

1992-1993 299-309 Tobias De Pessemier

1993-1994 310-320 Tobias De Pessemier

1994-1995 321-330 Wim Oosterlinck

1995-1996 331-334 Wim Oosterlinck335-339 Kernredactie

1996-1997 340-349 Pascal Goethals

1997-1998 350-360 Tom De Decker

1998-1999 361-371 Manu Keuleers

1999-2000 372-382 Bart Haeck

2000-2001 383-393 Kernredactie

2001-2002 394-403 Tim Van der Mensbrugghe

Page 96: 400 Schampers in woord en beeld

94

Page 97: 400 Schampers in woord en beeld

95

Uit het verleden van de RUGAlle nummers zijn verkrijgbaar bij het Archief van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent; tel. 09 / 264 30 81; fax. 09 / 264 42 96;e-mail: [email protected]

1. E. STOLS, Latijns-Amerikaanse studenten aan de RUGent (1854-1914), 1976, 42p. - 2€ - ISBN: 90-)75184-01-8

2. L. VANDEWIELE, Bij het eeuwfeest van het laboratorium voor toxicologie aan de faculteit voor farmaceuti-sche wetenschappen van de RUG (1876-1976), 1976, 39p. - 2€ - ISBN: 90-75184-02-6)

3. H. BALTHAZAR, Het Taalminnend Studentengenootschap ‘t Zal Wel Gaan (1852-1977), 1977, 67p. -)2,50€ - ISBN: 90-75184-03-4

4. H. BOSSAERT, Julius Mac Leod en de vervlaamsing, 1977, 94p. - ISBN: 90-75184-04-2 (Niet meergvoorradig)

5. H. DEELSTRA, De school voor kunsten en ambachten (1826-1835) aan de Gentse universiteit, 1977,t67p. + bijlagen - 2,50€ - ISBN: 90-75184-05-0

6. L. ELAUT, Drie episoden uit de geschiedenis voor geneeskundig hoger onderwijs te Gent, 1977, 39p. -t2,50€ - ISBN: 90-75184-06-9

7. M. SOMERS, Max Rooses in de vervlaamsingsstrijd om de Gentse universiteit, 1978, 115p. - 3€ - ISBN:t90-75184-07-7

8. E. OSSIEUR, Studenten en hun examens in de faculteit geneeskunde RUG (1829-1835), 1978, 42p. -)2,50€ - ISBN: 90-75184-08-5

9. “LOMBROSIANA” Veertig jaar School voor Criminologie aan de RUG, 1978, 64p. - 2,50€ - ISBN: 90-G75184-09-3

10. M. REYNEBEAU, De Gentse universiteit als katalysator in het politieke groeiproces (1846-1870), 1979,)100p. - 3€ - ISBN: 90-75184-10-7

11. L. TROCH, Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse universiteit 1890-1900, 1980, 69p. + bijlagen.0- 3,70€ - ISBN: 90-75184-11-5

12. A. LOOMAN, Herinneringen van oudstudenten geschiedenis aan de RUG (1919-1933), 1980, 115p. -)3,70€ - ISBN: 90-75184-12-3

13. A.-M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generatie meisjesstudenten aan de RUG 1882-1930,1982, 314p. - ISBN: 90-75184-13-1 (Niet meer voorradig)

14. D. VAN DAMME, Universiteit en volksontwikkeling. Het “Hooger Onderwijs voor het Volk” aan deGentse Universiteit (1892-1914), 1983, 166p. - 4€ - ISBN: 90-75184-14-X)

15. 50 Jaar Nederlandstalig Diergeneeskundig Onderwijs aan de RUG, 1984, 259p. - 24,80€ - ISBN: 90-G75184-39-5

16. L. TROCH, Professor J.F.J. Heremans (1825-1884), pionier van het moedertaalonderwijs in Vlaanderen,1984, 84p. - 3,70€ - ISBN: 90-75184-15-8

17. W. LAPORTE, 75 Jaar lichamelijke opvoeding aan de RUG, 1984, 100p. - 6,20€ - ISBN: 90-G75184-40-9

18. A. VAN ACKER, Slavische studenten aan de RUG (1855-1914). Een evocatie, 1984, 97p. - 3,70€ -eISBN: 90-75184-16-6

19. E. LANGENDRIES, De “Vlaamsche Hoogeschool” te Gent (1916-1918), 1984-1985, 2 dln., 852p. -)ISBN: 90-75184-17-4 (Niet meer voorradig)

20. K. DE CLERCK, Rector Bouckaert had toch gelijk, 1985, 107p. - 3,70€ - ISBN: 90-75184-18-2k21. D. MARTIN, De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 1940-1944. Leven met de vijand, 1993,d

tweede druk, 185p. - 6,20€ - ISBN: 90-75184-19-022. L. SOETE, De rol van de Gentse universiteit in de afschaffing van de “Ecole Normale des Sciences”

(1870-1890), 1986, 126p. - 4,45€ - ISBN: 90-75184-20-4)23. V. VAN RENTERGHEM, Het belang van Gent voor de universiteits- en studiekeuze van de Brugse

studenten (1817-1914), 1986, 250p. - 6,95€ - ISBN: 90-75184-21-2)24. A. VANDENBILCKE, Meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit Gent (1930/1931-1945/1946), 1987,)

261p. - 8,70€ - ISBN: 90-75184-22-025. F. VARENDONCK, Henri Moke (1803-1862). Leven, werk en gedachtenwereld, 1987, 191p. + bijlagen.d

- 8,70€ - ISBN: 90-75184-23-926. W. DAMBRE, August Wagener (1829-1896). Een leven voor het onderwijs, 1987, 97p. - 4,45€ - ISBN:s

90-75184-24-727. R. RAES, Ons Verbond. Historiek van een studententijdschrift (1945-1976), 1987, 67p. - 3€ - ISBN: 90-)

75184-25-5

Page 98: 400 Schampers in woord en beeld

96

28. M. VERHAS, Studiebeurzen van overheidswege aan studenten van de Gentse universiteit (1836-1849),1988, 214p. - 8,70€ - ISBN: 90-75184-26-3

29. R. RAES, De bladen van de Vlaams-Nationale Studenten Unie Gent (1957-1981), 1989, 71p. - 3,70€ -)ISBN: 90-75184-27-1

30. L. VERSTAPPEN, Geschiedenis studeren in Gent en Groningen (1958-1982), 1991, 229p. - ISBN: 90-)75184-28-X (Niet meer voorradig)

31. Tussen Kunst en Kennis. Een keuze uit de Gentse universitaire verzamelingen, 1992, 127p. - 7,45€ -nISBN: 90-75184-29-8

32. A. IMPENS, e.a., Koninklijke Bond van het Personeel en andere ATP-verenigingen, 1992, 196p. -n11,15€ - ISBN: 90-75184-30-1

33. N. GOOSSENS, De Gentse Morfologenschool, 1992, 82p. - 6,20€ - ISBN: 90-75184-31-Xl34. R. DE CLERCQ, Prof. Dr. Félix Daels en de vergiftigingszaak te Steendorp, 1992, 93p. - 6,95€ - ISBN:p

90-75184-32-835. A.-M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De academische loopbaan van Prof. Dr. Joseph Plateau, 1993, 69p.u

+ bijlagen - 6,20€ - ISBN: 90-75184-33-636. P. JANSSENS, A. DE SCHAEPDRYVER en H. ONGHENA, Medische ontwikkelingssamenwerking aan de

RUG, 1993, 216p. - 9,90€ - ISBN: 90-75184-34-4G37. B. VAN CAMP, M. DORIKENS en L. DORIKENS-VANPRAET, J.E. Verschaffelt, 1995, 113p. - 6,20€ -t

ISBN: 90-75184-37-938. K. PALINCKX, “Nu naar Gent!”. Vlaams-nationale en katholieke studentenbeweging te Gent 1928-

1940, 1995, 315p. - 13,60€ - ISBN: 90-75184-38-7039. A. DESPRETZ, Academia Gandavensis in Nummis. Penningen die betrekking hebben op de Gentse

Universiteit, 1997, 342p. - 40,90€ - ISBN: 90-75184-41-7t40. E. LANGENDRIES, AM. SIMON-VAN DER MEERSCH, Het Rommelaerecomplex, 1999, 119p . - 11,15€x

- ISBN: 90-75184-42-541. I. LEUSEN, 125 jaar fysiologie in de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit te Gent 1817-1942,

2000, 88p. - 8,70€ - ISBN: 90-75184-44-1

Buiten reeks:

K. DE CLERCK, e.a., Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit, 1985,ttweede druk, 247p. - 2,50€ - ISBN: 90-75184-35-2150 Jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit te Gent (1835-1985), 1986, 386p. - 24,80€ -)ISBN: 90-75184-36-0A.-M. SIMON-VAN DER MEERSCH en E. LANGENDRIES, 175 Jaar Universiteit Gent/Ghent University1817-1992, 1992, 335p. - ISBN: 90-72931-30-0 (Niet meer voorradig)2Gent: 300 jaar geneeskunde, 1990, 107p. - 6,20€eGeorges Sarton’s european roots. Introduction to his life and times, 1984, 55p. - 0,50€s20 Jaar RUG-studenten in actie 1968-1988, 1988, 64p. - 0,50€8A.-M. VAN DER MEERSCH en E. LANGENDRIES, Proffen in de straat, 1994, 40p. (Niet meer voorradig)t50 jaar Gravensteenfeesten, 1999, 154p. - 16,10€ - ISBN: 90/75184

Page 99: 400 Schampers in woord en beeld
Page 100: 400 Schampers in woord en beeld