„bratstvo jedinstvo“ - ulcinj

of 52 /52
1 JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA “BRATSTVO- JEDINSTVO” ULCINJ IZVJEŠTAJ Interno utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada 2012 – 2014. Jun 2014.

Author: ngotram

Post on 30-Dec-2016

307 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  JU SREDNJA MJEOVITA KOLA

  BRATSTVO- JEDINSTVO ULCINJ

  IZVJETAJ

  Interno utvrivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

  2012 2014.

  Jun 2014.

 • 2

  Sadraj

  ContentsUvod........................................................................................................................................................4

  Istorijatkole.......................................................................................................................................4

  Osnovnipodacioustanovi..................................................................................................................4

  Materijalnotehnikiuslovi..................................................................................................................4

  Kabinetizaizvoenjenastave:............................................................................................................4

  Odborzainternoobezbjeivanjekvalitetasastav:..........................................................................5

  Procjenakvalitetaindikatora..................................................................................................................6

  Godinjiplaniprogramradakole.....................................................................................................6

  Radkolskogodbora...........................................................................................................................8

  AktivnostiSavjetaroditelja.................................................................................................................8

  Pedagokoinstruktivniraddirektorakole......................................................................................10

  Pedagokoinstruktivniradpomonikadirektora............................................................................10

  Pedagokoinstruktivniradpedagogapsihologa..............................................................................11

  Usaglasenostpedagoskeevidencijeidokumentacijesaformularima.............................................12

  Opremeljenostnastavnimsredstvima..............................................................................................13

  Profesionalnirazvojzaposlenih........................................................................................................14

  Prostorniuslovi...............................................................................................................................15

  Postovanjekucnogreda.......................................................................Error!Bookmarknotdefined.

  Komunikacijanastavnikaiuenika...................................................................................................16

  Estetskauredjenostprostora............................................................................................................17

  Promocijaiulogakoleuzajednici...................................................................................................18

  Podsticajnemotivacionemjere......................................................................................................19

  Podrkauenicimakoijzaostajuusavladavanjugradiva.................................................................20

  Podrkanadarenimuenicima.........................................................................................................20

  Dopunskanastava.............................................................................................................................21

  Dodatnanastava...............................................................................................................................22

  Podrkauenicimasasmetnjamaurazvoju.....................................................................................22

  Prilagoenostobjektauenicimasposebnimpotrebama...............................................................24

  Realizacijanastavnihivannastavnihaktivnostislobodneaktivnosti...............................................26

  Realizacijaedukativnihipreventivnihprograma..............................................................................26

  RadUenikogparlamenta..............................................................................................................28

 • 3

  Profesionalnaorientacija..................................................................................................................29

  Savjetodavnapodrkauenicima.....................................................................................................29

  kolskilist..........................................................................................................................................31

  Webstranicakole............................................................................................................................31

  Informisanostuenikaoaktivnostimaukoli..................................................................................32

  Saradnjasanevladinimorganizacijama............................................................................................33

  ProgramIaktivnostizaspreavanjenasiljaukoli...........................................................................34

  kolskatakmienja............................................................................................................................35

  Pohvalainagrade..............................................................................................................................35

  Izreenevaspinemjere.....................................................................................................................36

  Obukakodposlodavca......................................................................................................................36

  Utvrivanjekvalitetanastave...............................................................................................................40

  UTVRIVANJEKVALITETANASTAVEIZOPTEOBRAZOVNIHPREDMETA......................................40

  Nazivpredmeta.................................................................................................................................40

  AlbanskijezikIknjievnost................................................................................................................40

  Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatskijezikiknjievnost...................................................................41

  Crnogorskikaonematernjijezik.......................................................................................................41

  Istoriija..............................................................................................................................................42

  ENGLESKIJEZIK..................................................................................................................................43

  MATEMATIKA....................................................................................................................................45

  UTVRIVANJEKVALITETANASTAVESTRUNIHPREDMETA...........................................................47

  Ekonomskagrupapredmeta.............................................................................................................47

  Kvalitativniindikatoripregled.........................................................................................................49

  Kvantitativniindikatoripregled......................................................................................................50

 • 4

  UvodIstorijatkole

  kolske1925/26god.otvorenajeuUlcinjuenskaradnikakolakojajeimalapetrazredaitrajalapetkolskihgodina,do1941.godine.Poslijeosloboenja1947.god.otvorenajekolazauenikeuindustrijiizanatstvurjeenjemMinistarstvaindustrijeirudarstvaNarodnerepublikeCrneGore,br.18517od31.12.1946.god.Dana02.01.1947.god.kolajepoelasaradom(podaciizljetopisakole).Nazahtjevroditeljakrajemavgusta1963.god.S.O.formiralajegimnazijukojajeradilado1965.god.usastavuBarskegimnazije.OdlukomS.O.Ulcinjbroj013177/1od20.07.1965.god.osnovanajegimnazijauUlcinjunaobanastavnajezika.Uzemljotresu1968.god.zgradagimnazijejeznatnooteenapajenastavanastavljenauzgradiOsnovnekoleBokoStrugaruUlcinju.ZahvaljujuisolidarnostinarodaBosneiHercegovineizgraenajenovazgradagimnazijekojajesveanootvorena15.11.1969.god.podimenomGimnazijaBratstvojedinstvoUlcinj.Uovojzgradiod10.01.1970.god.nastavujeizvodilaikolazauenikeuprivredikojajeupoaru1969.god.ostalabezsvojezgrade.Nasjedniciodranoj27.12.1974.god.osnovanjekolskicentarBratstvojedinstvointegracijomdvijukolaGimnazijeikoleuenikauprivredi.Dana12.07.1991.god.izaaojenoviZakonosrednjojkoli(Sl.listSRCGbr.28/91)itimejepromijenjennazivkoleuJUsrednjakolaBratstvojedinstvoUlcinj.kolajepodovimimenomupisanauSudskiregistarkodPrivrednogsudauPodgorici,rjeenjebr.1198od11.01.1994.god.

  Osnovnipodacioustanovi Naziv: JU Srednja Mjeovita kola ,,Bratstvo Jedinstvo Optina - Ulcinj Adresa - Totoi bb Tel 030/401-628 Telefon Direktor: 069331079 Tel. /faks - 030/401-630 Web sajt - http://www.mojaskola.me/mjesovita-ul E mail - [email protected] , [email protected] Dan kole 21 Mart (prvi dan proljeca) Broj smjena - 2 Materijalnotehnikiuslovi

  Povrina glavne kolske zgrade: 4654 m2 Dvorite glavne kolske zgrade 7850 m2 Sala za fiziko 1200 312 m2 Kabinetizaizvoenjenastave:29

 • 5

  Odborzainternoobezbjeivanjekvalitetasastav:1.HuseinCenoKatanadirektor

  2.MiodragAndrovipomonikdirektora

  3.MajlindaDurakupomonikdirektora

  4.NaserHaliliICTkoordinator

  5.FatmireMollapedagog

  6LjiljanaSredojevinastavnik

 • 6

  Procjenakvalitetaindikatora

  Br. Indikator Procjena kvaliteta VU U Z NZ

  1 Godinjiplaniprogramradakole

  X

  Uvidom na godinji plan i program rada kole za kolsku 2013/14 godinu konstatovan je sljedei sadraj: * Smjernice i zadaci programiranja, uslovi rada, obrazovni profili, tabelarni pregled odjeljenja, broj uenika po odjeljenjima, podruijima rada i obrazovnim programima. * Podaci o nastavnom osoblju sa ukupnim brojem fonda asova (teorijska i praktina nastava), struno i nestruno zastupljeni asovi, obrazovni programi, broj uenika po odjeljenima i razredne starjeine. * Rukovodioci razrednih vijea i strunih aktiva, koordinator akog parlamenta, savjeta roditelja i praktine nastave. * Uenike sekcije sa planom rada slobodnih aktivnosti. * Planom su predviene dva odjeljenska vijea i to za gimnaziju i strunu kolu kao i nadlenosti istih. * Plan rada savjeta roditelja uz jasnu definiciju nadlenosti tog savjeta je sastavni dio plana rada kole. * Planom su obuhvaeni nadlenosti direktora kola, pomonika direktora kao i rad bibliotekara kole. * Ovim planom su predviene i nadlenosti kolskog odbora kao najvii organ upravljanja kole. * Planom rada kole je obuhvaena dopunska i dodatna nastava, orijentacija i vaspitan rad sa uenicima kao i vrijeme realizacije. * Na kraju plana rada kole je dat kalendar za kolsku 2013/14 godine. Godinji plan i program rada kole je podran i usvojen na sjednici kolskog odbora koja je odrana 23.09.2013 godine. Isti je potpisan od strane predsjednika kolskog odbora i direktora kole.

  Br. Indikator Procjena kvaliteta VU U Z NZ

  1 Godinji plan i program rada kole

  Opti indikatori: a. Sinhronizovanost X b. Jedinstvenost X c. Intenzivnost X d. Aurnost X V. uspjeno

  Obrazloenje:

 • 7

  Ovim godinjim planom obezbijeen je djelovanje svih inilaca u realizaciji procesa nastave. Djelovanje je jedinstveno, sinhronizovano, kontinuirano i intenzivno. U njemu su istaknuti najvaniji zajedniki zadaci vaspitno obrazovnog rada, dati su prioritetni ciljevi iz programa razvoja kole, precizirani su svi zadaci i nadlenosti organa uprvljanja i vijea, usklaen je sa uslovima i realnim mogunostima kole.

  To to nedostaje je vodi za uenike svih razreda oko izbornih predmeta za kolsku 2013/14 godinu. Programi su konkretni i predvieni po prioritetima.

  Preporuke:

  * Birati dva predsjednika odjeljenskih vijea po razredima; jedan za gimnaziju i jedan za strunu kolu.

  * Nastajati da se obezbjedi struni kadar. * Nastajati da se obezbjede nastavna sredstva i da se poboljaju uslovi rada. * Blagovremeno napraviti vodi za uenike oko izbornih predmeta/. * Obezbjediti uvid plana i programa rada kole.

  Tim za procjenu kvaliteta Rasim Muja, Redep Lola

  Br Indikator O D Z NZ

  2 Planovi rada X

  Obrazloenje:

  U koli postoj godinji plan rada kole sastavni dio ovog plana su: plan rada direktora, pomonika direktora, pedagoga i psihologa, bibliotekara, nastavnikog vijea, odjeljenjskih vijea i strunih aktivas. Tokom procjene ovog indicatora pregledani planovi rada i konstatovano je sledee stanje. Direktor kole ima godinji plan rada koji je usvojen na kolskom odboru. Ovaj godinji plan rada je predstavljen i nastavnikom vijeu.

  Nastavniko vijee ima plan rada, od strunih aktiva godinji plan rada nema samo aktiv mainstva. Ostali aktivi su na svojim sjednicama usvojili su planove rada. Ovi planovi rada su sastav sveske aktiva.

  Odjeljenjsko vijee ima plan rada koji je sasatvni dio sveske zapisnika odjeljenskih vijea Psiholog i pedagog kole ima svoj plan rada koji je sastavni dio godinjeg plana rada kole. Svi predmetni nastavnici na vrijeme su uradili godinje planove rada koji su usvojeni na

  sjednicama strunih aktiva i verifikovani su potpisom presjednika aktiva. Planovi rada su predate pedagokoj slubi. Isto tako predmetni nastavnici na vrijeme rade i mjesene operativne planove rada. Ove planove rade samo oni nastavnici koji nijesu razradili godinji plan na operatvne ciljeve. Oni koji su to uradili ne predaju mjesene planove rada, sem u sluaju da dodje do nekih problema u realizaciju istih. ICT koordinator ima svoj godinji plan rada, koji je predat pedagokoj slubi. Jedna kopija godinji planova nalazi se u portfoljijo predmetnih nastavnika.

  Preporuka: Aktivi koji nemaju godinji plan rada da to urade. Da se planovi rada permanentno uneprijede.

  Tim za procjenu: Naser Halili, Muzafer Gjoni

 • 8

  Obrazloenje:

  kola ima uraen i usvojen program razvoja kole koji je usklaen sa zakonskim aktima. Ovaj plan obuhvata, uglavnom, sve elemente strukture. Meutim, nijesu u potpunosti

  razraene pojedine oblasti od znacaja za unapreenje kvaliteta rada kole pa samim tim i rada kolskog odbora, kao sto su: Saradnja sa socijalnim partnerima, privrednim subjektima i dr.

  Godinji plan rada kolskog odbora nije uraen. Poslovnik o radu kolskog odbora kvantitativno obuhvata bitne elemente funkcijonisanja

  kolskog odbora. Ovaj poslovnik ureuje rad kolskog odbora nae kole. Organizacija rada kolskog odbora odvija se u skladu sa realizacijom porgrama rada kole. Informisanost o radu kolskog odbora zaposlenih u koli se svodi na individualno

  interesovanje kod sekretara kole. Preporuke: Program razvoja kole uskladiti sa interesima socijalnih partnera, privrednih subjekatat itd. Godinji plan rada kolskog odbora uraditi u skladu sa programom razvoja kole,

  Godinjim planom rada kole, sa Planom profesionalnog razvoja I akcijonim planom Poslovnikom o radu kolskog odbora preciznije definisati obaveze, informacije, injenice i

  iste prezentovati na oglasnoj tabli zaposlenima. Poslovnik o radu kolskog odbora dopuniti i sa obavezom informisanja zaposlenih o svim

  aspektima bitnim za funkcionisanje nase kole.

  Procjenu uradila Steevic Radmila

  Br. Indikator Procjena kvaliteta

  VU U Z NZ 4

  AktivnostiSavjetaroditelja X

  Obrazloenje

  Savjet roditelja je konstituisan u skladu sa zakonom. Odluke donosi na osnovu Poslovnika o radu. Ima definisane aktivnosti za kolsku godinu koje su vremnski isplanirane i prate rad kole, ali su bez naznaenih ciljeva i nosioca aktivnosti. Kada je potrebna saglasnost roditelja, trai se miljenje Savjeta roditelja . Savjet roditelja je analizirao godinji plan rada kole. Savjet roditelja se slae sa

  Br. Indikator Procjena kvaliteta

  3 Radkolskogodbora O D Z NZ

  1. Program razvoja kole X

  2. Godinji plan rada kolskog odbora X

  3. Poslovnik o radu kolskog odbora X

  4. Organizacija rada kolskog odbora X

  5. Informisanje zaposlenih u koli o radu kolskog odbora

  X

  Opta procjena rada kolskog odbora DOBRO

 • 9

  izborom destinacije maturske ekskurzije I u slovima putovanja kako bi bili ispunjeni odreeni obrazovni sadraji. Analiziran je uspjeh i rad uenikau toku prole godine i plan upisa u prvi razred. Savjet roditelja je upoznat sa tim da kolu pohaaju dva uenika sa posebnim potrebama. Odluke i zakljuci u poslednjem izvjetaju su izdvojeni i jasno formulisani. Vodi se brojana evidencija o prisustvu roditelja sastancima. Roditelji se informiu o radu Savjeta roditelja na roditeljskim sastancima. Savjet roditelja nije predloio ideje za poboljanje uslova rada kole. Prigovora i albi upuenih Savjetu roditelja nije bilo.

  Preporuke

  1. Nedostaju ideje za saradnju od strane Savjeta roditelja 2. Savjet roditelja treba da organizuje akcije solidarnosti 3. Treba da predlae mjere za poboljanje uslova rada kole

  Standardi

  Vrlo uspjeno

  Savjet roditelja je konstituisan u skladu sa Optim zakonom o obrazovanju. Odluke donosi na osnovu Poslovnika o radu. Ima definisane aktivnosti za kolsku godinu koje su vremenski isplanirane i prate rad kole sa naznaenim ciljevima i nosiocima aktivnosti. Kada je potrebna saglasnost roditelja, trai se miljenje Savjeta roditelja . Vodi se precizan zapisnik o sastancima Savjeta sa evidencijom o prisutnim roditeljima, jasno formulisanim odlukama i zakljucima. Savjet razmatra izvjetaj i Godinji plan rada kole, uestvuje u predlaganju izbornih predmeta, razmatra prigovore roditelja i uenika, daje miljenje o pitanjima uenikih prava. Savjet predlae mjere za poboljanje uslova rada kole, organizuje akcije solidarnosti, uestvuje u rjeavanju socijalnih problema uenika, organizuje i sprovodi saradnju s lokalnom zajednicom, uestvuje u odravanju i ureivanju kolske sredine, uestvuje u organizovanju i pripremi kolskih sveanosti. Aktivnosti Savjeta roditelja prepoznatljive su u koli. Roditelji su informisani o radu Savjeta roditelja.

  Uspjeno

  Savjet roditelja je konstituisan u skladu sa zakonoskim propisima. Odluke donosi na osnovu Poslovnika o radu. Ima definisane aktivnosti za kolsku godinu koje su vremnski isplanirane i prate rad kole. Kada je potrebna saglasnost roditelja, trai se miljenje Savjeta roditelja . Zapisnici o sastancima Savjeta sadre brojanu evidenciju o prisutnim roditeljima, jasno formulisane odluke i zakljuke. Savjet razmatra izvjetaj i Godinji plan rada kole, razmatra prigovore roditelja i uenika. Savjet uestvuje u rjeavanju socijalnih problema uenika, organizuje i sprovodi saradnju s lokalnom zajednicom, uestvuje u odravanju i ureivanju kolske sredine, uestvuje u organizovanju i pripremi kolskih sveanosti. Roditelji su djelimino informisani o radu Savjeta roditelja.

  Zadovoljava

  Savjet roditelja je konstituisan u skladu sa Optim zakonom o obrazovanju. Kada je potrebna saglasnost roditelja, trai se miljenje Savjeta roditelja . Zapisnici sa sastanaka Savjeta ne sadre brojanu evidenciju o prisutnim roditeljima, nemaju formulisane odluke i zakljuke. Savjet razmatra izvjetaj i Godinji plan rada kole, razmatra prigovore roditelja i uenika. Savjet uestvuje u rjeavanju socijalnih problema uenika, organizuje i sprovodi saradnju s lokalnom zajednicom, uestvuje u organizovanju i pripremi kolskih sveanosti. Roditelji su djelimino informisani o radu Savjeta roditelja.

 • 10

  Savjet roditelja nema Poslovnik o radu.

  Ne zadovoljavaSavjet roditelja je konstituisan u skladu sa zakonskim propisima. Nema Poslovnik o radu. Nema definisane aktivnosti za kolsku godinu, a zapisnici sa sastanaka Savjeta roditelja nemaju formulisane odluke i zakljuke. Roditelji nisu informisani o radu Savjeta roditelja.

  Procjena kvaliteta: prof. Fadbarla Katana, prof. Sneana ivanovi

  Br Indikator O D Z NZ 5

  Pedagokoinstruktivniraddirektorakole

  X

  Obrazloenje:

  Tim za procjenu pedagoko-istruktivnog rada direktora kole je, uvidom u planove rada koje direktor kole ima, utvrdio da su oni detaljni i da su u njima predvieni i radni zadaci koji se tiu organizacije rada kole.

  Direktor kole vri struno-pedagoki nadzor u koli. On ima uvid u odjeljenjske knjige rada, planove rada i daje sugestije u vezi sa tim; kontinuirano ima uvid u rad odjeljenjsikih roditeljskih sastanaka. Direktor obavlja savjetodavni rad sa roditeljima uenika i podstie struno obrazovanje i usavravanje nastavnika i predlae njihovo napredovanje.

  Direktor kole odobrava novana sredstva u cilju uspjenije i kvalitetnije nastave za nabavku strune literature, za nabavku nastavnih sredstava, opremanje kabineta i slino.

  U organizacionom smislu direktor kole vrlo uspjeno sinhronizuje aktivnosti kolske sluzbe na svim nivoima uz jedan pravian, struan i kolegijalan odnos prema svim zaposlenima u kolektivu.

  U sklopu pedagoko-instruktivnog rada direktor ee prua individualni oblik pomoi nastavnicima, na svim bitnim etapama izvoenja vaspitno-obrazovnog rada- u pripremnoj (izborom metoda i didaktikih materijala), operativnoj (posjetom uzoraka odabranih asova) i verifikativnoj (uz prethodnu ananlizu dokumentacije). to se tie grupnog ukazivanja pedagoko-instruktivne pomoi lanovima aktiva nakon posjete asovima, gdje bi se analizirao nivo organizacije nastave po predmetima ona je malo rea. To se, po potrebi, radi na sjednicama Nastavnikog vijea i sjednicama aktiva.

  Direktor vodi pedagoko instruktivni razgovor sa nastavnicima. Taj razgovor je najavljen, obino slijedi istog dana, po odranom asu. U razgovoru se uvijek istiu svijetle strane a uzgred se ukazuje na nedostatke i propratne slabosti. Preporuke: ee ukazivanje pedagoko instruktivne pomoi po aktivima i predmetima sa ciljem

  ananlize nivoa organizacije nastave to se tie savjetodavnog rada sa roditeljima, trebalo bi da postoji obavjetenje o danima i

  vremenu kada roditelji mogu obaviti razgovor sa direktorom kole i to bi trebalo biti istaknuto na vidnom mjestu u zgradi kole.

  Tim za procjenu Ljiljana Rabrenovic, Zhilijana Kocan

  Br Indikator O D Z NZ

  6 Pedagokoinstruktivniradpomonikadirektora

  X

 • 11

  Obrazloenje:

  Pomonii direktora imaju godinji plan rada koji je satavni dio godinjeg plana rada kole.

  Pomonii imaju definisane ciljeve na osnovu kojih su predvieni i radni zadaci koji se tiu cjelokupne organizacije rada kole. U njima je jasno istaknuta pedagoko-instruktivna funkcija koja podrazumjeva pomo nastavnicima i saradnicima da uspjenije ostvaruju ciljeve i zadatke u vaspitanju i obrazovanju uenika kao i pomo ucenicima i roditeljima.

  Pomonii direktora kole vre struno-pedagoki nadzor u koli. Oni rade naizmjenino u prvoj odnosno drugoj smjeni, tako da imaju predstavu o stanju u koli u emu svakog jutra obavjetavaju direktora ili nastavnike o uoenim nedostacima ili sl. Oni imaju uvid u odjeljenjske knjige rada, planove rada i daju svoje sugestije u vezi sa tim; kontinuirano imaju uvid u rad odjeljenjsikih roditeljskih sastanaka. Pomonii direktora redovno hospituju na asove nastavnicima uz prethodnu najavu, i daju svoje sugestije o uoenim nedostacima u toku realizacije asa. to se tie grupnog ukazivanja pedagoko-instruktivne pomoi lanovima aktiva nakon posjete asovima, gdje bi se analizirao nivo organizacije nastave po predmetima ona je malo rea. To se, po potrebi, radi na sjednicama Nastavnikog vijea i sjednicama aktiva.

  Pomonici direktora pomau nastavnicima kroz pedagoko instruktivni razgovor sa nastavnicima. Taj razgovor je najavljen, obino slijedi istog dana, po odranom asu. U razgovoru se uvijek istiu svijetle strane a uzgred se ukazuje na nedostatke i propratne slabosti. Preporuke: ee ukazivanje pedagoko instruktivne pomoi po aktivima i predmetima sa ciljem

  ananlize nivoa organizacije nastave Tim za procjenu

  Ahmet Markaevi i Skender Mua Br Indikator O D Z NZ 7

  Pedagokoinstruktivniradpedagogapsihologa

  X

  Obrazloenje: Uvidom u dokumentaciju pedagosko-psiholoske sluzbe moe se konstatovati da je ona

  uglavnom uradjena po standardima i programima. Sluba posjeduje sve planove, programe, izvjetaje kao i lini port folio. Vecina njih su

  korektno uradjeni i pregledni, te smo miljenja, gledano generalno da je ovaj indikator na osnovu dokumentacije radi dobro.

  U odnosu na prethodnu godinu evidentno je poboljsanje rada sluzbe i to upravo prema preporukama koje su joj bile date. Poboljsan je rad na unapredjenju i organizaciji obrazovno-vaspitnog rada Rad sa mladim kolegama je unaprijedjen i oni su maksimalno ukljuceni u rad i aktivnosti skole Odrzano je puno oglednih casova kojima su prisustvovali clanovi i ove sluzbe, pored drugih clanova aktiva i uprave skole. Rad razrednih starjesina se vise prati, tj pregledaju se dnevnici rada i kontrilisu iz ostanci ucenika, kao i druga pedagoska evidencija. Vodjeni su razgovori sa svim ucenicima koji su imali nezadovoljavajuce vladanje sa cim su upoznati i roditelji tj staratelji tih ucenika, a o tome postoji i dokumentacija.

  Preporuke Izvjetaje ankete treba nastaviti i raditi ih sto cesce i sa konkretnijim pitanjima. Nastaviti rad na unapredjenju i organizaciji obrazovnog-vaspitnog rada u samoj koli iako

  su evidentna poboljsanje

 • 12

  Nastaviti aktivan rad sa mladjim kolegama kako bi oni sto spemnije usli u proces nastave I dalje intezivno pratiti evidenciju izostanaka ucenika

  Tim za procjenu kvaliteta indikatora Drago Vukevi i Daut Doda

  Tim za procjenu kvaliteta indikatora Drago Vukevi i Daut Doda

  Br Indikator O D Z NZ 8

  Usaglasenostpedagoskeevidencijeidokumentacijesaformularima

  X

  Obrazloenje:

  Pedagoka evidencija, koju u skladu sa zakonom vodi kola, vodi se na nain propisan pravilnikom Sl. list RCG Podgorica 2004. godine. Ista se vodi u obliku zapisa na papiru, a istovremeno je voena u elektronskom obliku. kola vodi pedagoku evidenciju, i tako obezbjeuje uvanje linih podataka uenika u skladu sa propisima. Elektronskim uvoenjem podataka (kola posjeduje odgovarajuu opremu) obezbjeuje se stvarna podjela upotrebe i uvanja podataka s obzirom na njihovu prirodu kao i na pravo raspolaganja odgovarajuim podacima. Elektronska evidencija se uva u elektronskom medijumu ali i prepisu na papir. Pedagoka evidencija i javne isprave kada se vode na jeziku koji je u slubenoj upotrebi i jeziku pripadnika nacionalne, odnosno etnike grupe, treba da se tampa na obrascu istog formata.

  Pedagoka evidencija prema pravilniku obuhvata:

  Upisnicu (matinu knjigu) za redovne i vanredne uenike Odeljensku knjigu (dnevnik rada sa pravilnikom) Evidencioni list Evidenciju o ispitima i uspjehu uenika na kraju kolske godine ali i u sva etiri

  klasifikaciona perioda (evidencija je kod pedagoga kole) Evidenciju o izdatim svjedoanstvima, diplomama kao i posebnim nagradama Ljetopis kole Lini karton uenika Evidenciju o brojnom stanju uenika i podjeli nastavnih predmeta sa normom asova za

  nastavnike Knjigu zapisnika sa sjednica Nastavnikog vijea i strunih aktiva Knjigu zapisnika ispitnih komisija Knjigu zapisnika ispitnog odbora na maturskom ispitu Ugovor izmeu kole i poslodavca i ugovor izmeu uenika i poslodavca kod izvoenja

  praktine nastave Detaljnim uvidom u kompletnu pedagoku dokumentaciju srednje kole Bratstvo

  jedinstvo u Ulcinju da se primjetiti da ista nije usaglaena sa dokumentacijom i formularima na albanskom jeziku. Dnevnici strunih kola nisu usaglaeni sa dnevnicima na slubenom jeziku niti u kom obliku, to vai i za upisnicu. Zapisnik o polaganju razrednih, diferencijalnih i popravnih ispita takoe nije usaglaen sa formularima na slubenom jeziku

  Formulari za godinje i mjesene planove takoe nije u saglasnosti sa formularima na slubenom jeziku.

  Preporuka:

 • 13

  Navedene formulare koji nisu adekvatno zastupljeni, drugim rijeima nisu dati i prevedeni na albanski jezik, trebalo bi ovo uraditi to hitnije da bi se isti mogli nai u upotrebi u novoj kolskoj 2014/15 godini.

  Tim za procjenu Nepe Peraj i Irma etkovi

  Br Indikator O D Z NZ 9

  Opremeljenostnastavnimsredstvima X

  Obrazloenje:

  Nastava se realizuje u kolskoj zgradi. U kolskoj zgradi nalaze se 27 uionica, biblioteka, fiskulturna sala, holovi, hodnici i sanitarni vorovi. Od tih 27 uionica 24 su rezervisane za odredjene predmete tipa dok tri su rezerve. kola ima dva kabineta Informatike koji su opremljeni sa po 16 raunara, svi medjusobno umreeni i povezani na internet. Ostali kabineti su, 2 kabineta engleskog jezika, dva kabineta njemakog jezika,tri kabineta matematike, po jedan kabinet fizike, biologije i hemije. Po dva kabineta crnogorskog jezika i albanskog jezika, kabinet filozofije i sociologije, kabinet likovnog i muzike umjetnosti. Tri kabineta ekonomske grupe predmeta. Od kolske god. 2013/2014 jedan cabinet ekonmomske grupe predmeta opremljen je sa 10 raunara projektorm I tampaem. U nekim kabinetima nalazi se po jedan raunar povezan na internet. Raunari nalaze se u kabinetima likovnog, matematike jedan i dva, crnogorskog jezika, albanskog jezika, hemije, njemakog jezika, engleskog jezika, socilogije i filozofije, ekonomske grupe predmeta. U jednom kabinetu ekonomske grupe predmeta nalaze se etri raunara povezani na internet, koje koriste uenici u nekim strunim predmetima.

  U zbornici nalaze se dva raunara povezana na internet i jedan mreni tampa. Od ostale IT opreme u koli se nalaze 3 skenera, 9 laserskih tampaa dva ink det tampa i 6 projektora sa projektim platnom.

  kolski beini internet nije u najboljem stanju. kolski inventar je u dobrom stanju i stalno se obnovljuje. Od ostalih nastavnih sredstava koje se koriste u koli moemo nabarajati, demostrativna

  (geografske karte, globusi, crtei grafikoni, matematiki modeli), Nastavno radna (udbenici, prirunici, renici i sl.). U kabinetu fizike nalaze se mjerni

  instrumenti (ampermetri, voltmetri, akustika viljuka i ostala razna mjerila). U kabinetu bilogije nalaze se razna demostrativna sredstva i mikroskopi.

  Nastavnici zajedno sa uenicima uestvuju u izradi pojedinih nastavnih sredstava (kao to su crtei, grafikoni, skice, eme is l.) U nastavi se koriste i osnovni potronji material kao to su kreda, flomasteri, hameri.

  U svakoj uionici nalazi se kolska tabla, razni grafikoni, crtei, hameri sa formulama (matematika), radovi uenika iz stranih jezika i ostalo. U kabinetima stranih jezika nalaze se CD plejeri sa kasetofonom za sluanje teksta.

  U kabinetu njemkog jezika nalazi se i TV za video snimke. U koli postoji opremljen kabinet kuvarstva gdje praktinu nastavu mogu odrati uenici iz

  odgovarajue struke. U sastavu kole nalazi se fiskulturna sala koja je izgradjena po standardima tako da

  odgovara za sve vrste sportova koji se igraju u zatvorenim prostorijama. U sklopu sale nalaze se i tribine sa 700 sjedita, teretana, sanitarni vorovi i svlaionice. kolska sala djelimnino je opremljena raznim gimnastikim sredstvima. Od gimnastikih sredstava nedostaju, karike, dvovisinski razboj i paralele.

  U kolsko dvorite nalazi se otvoreni sportski teren ogradjen i osvjetljen reflektorima, Opremljen je golovima za mali fudbal. Povrina terena je postavljena tepihom za otvorene terene, koji je sve vise u dotrajalom stanju.

  kolska biblioteka je dobro opremljena kolskim lektirima, udbenicima i strunom literaturom, tako da zadovoljava gotovo sve potrebe uenika.

 • 14

  Oko kolske zgrade nalazi se kolsko dvorite, koje je ogradjeno. Dio dvorita slui za parking, dok drugi dio je uredjen sa stolovima i malim parkom za odmor uenika. kola ima poseban ulaz za uenike, za nastavno osoblje i ulaz za tribine sportske sale. Preporuke:

  Obezbjediti desktop raunare ili laptopove za ostale kabinete. Obezbjediti vei broj projektora sa projektnim platnima (jer deava se da su projektori

  zauzeti) Za kabinet hemije obezbjediti laboratorijsku opremu. Obezbjediti finansijska sredstva za nabavku interaktivne table po mogunosti etri

  komada (u kabinetima informatike, fizike, bilogije i matematike) Nabaviti softver za unapredjenje nastave iz pojedinih predmeta (matematika, bilogija,

  elektro i mainske grupe predmeta, npr. autoCAD .) Nabaviti nastavna sredstva za rad u predmetima iz elektro grupe predmeta

  (multimetri, vatmetri, amper klijeta, ispitni sto sa opremom i sl. Ulaz u kolsko dvorite obezbjediti rampom jer deava se da nema parking za nastavno

  osoblje. Poboljati beini internet u cijeloj koli, postaviti vise pristupnih taaka u koli

  Tim za procjenu, Naser Halili, Fatbardha Katana

  Br. Indikator Procjena kvaliteta O D Z NZ

  10 Profesionalnirazvojzaposlenih

  x

  Obrazloenje: U cilju poveanja profesionalnih kompetencija, kola je svojim Godinjim planom rada I svojim

  razvojnim programom predvidjela profesionalno usavravanje nastavnika. U proteklom period (2012-2014.), kola je obezbijedila uee nastavnicima na brojnim seminarima , od kojih je vano pomenuti seminar sa temom Modularna nastava, koji je odran u Baru 6. , 7. I 8. Novembra 2013. godine. Inae, modularizovana nastava se po prvi put sprovodi u odjeljenjima I razreda, obrazovni program Turistiki tehniar, a cilj ove nastave je usaglaavanje ipovezivanje sadraja iz predmeta razliitih profila. Grupa naih profesora koji predaju u navedenim odjeljenjima, je ve u septembru 2014. godine napravila plan I program modularne nastave u kojem su sproveli korelaciju u okviru kole.

  Kao to je I ranije saopteno, kola je formirala tim za PRN koji je I u ovom period radio u istom sastavu I koji je uradio kvalitetan plan PRN-a i za protelki dvogodinji period. Plan odraava potrebe I prioritete kole, uenika I nastavnika, I naravno, podrava rad nastavnika, nain uenja I kvalitet znanja I vjetina koje uenici stiu u koli.

  Koordinator i pomonik koordinatora su blagovremeno izvrili pripremu i dali uputstva nastavnicima i upitnike za samoevaluaciju rada nastavnika. Preporuke: Da se angauje vei broj profesora na podizanju kvaliteta rada kole U akcionom planu i GPR-u preciznije utvrditi plan strunog usavravanja nastavnika Plan profesionalnog razvoja preciznije povezati sa ostalim planovima u koli

  Tim za procjenu

  LjiljaSredojevic, RemzijeRejzi

 • 15

  Br. INDIKATOR O D Z NZ

  11 Prostorniuslovi

  X

  Obrazloenje

  Ako znamo da nam je skola drugi dom onda nam mora biti jasno od kakvog znacaja su prostorni uslovi.

  Ukupna povrsina skolskog prostora nase skole iznosi 13704 kvadratnih metara ( zgrada skole 4654 m2 ,fiskulturan sala 1200 m2 I dvoriste 7850 m2 ) po skolskim standardima nase zemlje predvidjeno je da u prostorima zgrade nase skole redovnu nastavu pohadjaju oko 450 ucenika .

  U ovoj skoli nastavu pohadjju u prosjeku preko 1000 ucenika , I zato smo bili prinudjeni da nastavu organizujemo u dvije smjene .iz ovog se da zakljuciti da prostorni uslovi nase skole u ovom trenutku us relativno zadovoljavajuci, I treba ih pobolati u to skorije vrijeme, ako ne gradnjom nove kole to bi bilo idealno budui da postoji prostor za to, onda bar dogradnja novih uionica. Preporuke: Da se sto je prije moguce povecava broj ucionica I kabineta da bi se kvaljitetnije mogla

  izvoditi redovna nastava. Da se u koli grade jo najmanje etri uionice kako ne bi dolo do toga da se nastava iz

  jednog predmeta odrava u drugi kabinet, time ouvanje opreme i nastavnih sredstava bilo u veem stepenu

  Tim za procjenu: Bilal Nikezic, Bilal Sata

  Br. Indikator Procjena kvaliteta

  O D Z NZ

  12

  Potovanje kunog reda

  x

  Obrazloenje:

  Napravljena je detaljna analiza u pogledu potovanja kunog reda u koli. Pregledana je kolska dokumentacija, voeni su pojedinani razgovori sa nastavnicima i uenicima i uraene razne ankete. Vano je istai da kola ima izraen i usvojen Pravilnik o kunom redu koji je usklaen sa zakonskim aktima i u skladu sa specifinim potrebama ko Kuni red sadri norme ponaanja uenika a njime su odreene i prava i obaveze kako uenika tako i nastavnika, odnosno svih zaposlenih u ustanovi. Kuni red takoe obuhvata i organizaciju kolskih aktivnosti, kao i odreene norme kojima se njeguje kultura ponaanja i meusobonog ophoenja. Pomenuti pravilnik istaknut je na vidnom mjestu u koli, bivajui tako dostupan svima. Potovanje Pravilnika o kunom redu se kontinuirano prati putem dnevnih izvjetaja deurnih nastavnika, koji vode knjigu o deurstvu. Takoe, kola je opremljena video kamerama, pa se putem video zapisa prati kretanje nastavnika i uenika u koli. Tu je i usmeno prenoenje i zapaanje eventualnih krenja pravila. U koli postoji razraen sistem o deurstvu nastavnika, kao i evidencija o povredama kunog reda i prijema stranaka.

 • 16

  Ukoliko uenik kri pravila, nastavnik u veini sluajeva pribjegava vaspitnim mjerama, kao to je usmena opomena ili slanje na razgovor kod pedagoga kole. Redovno se odvija saradnja svih aktera obrazovno-vaspitnog rada sa ciljem analize i poboljanja uenika, na osnovu ega se preduzimaju odgovarajue vaspitne mjere, o emu se vodi evidencija. Uenici su upoznati sa nainom na koji mogu ostvariti svoja prava i zahtjeve, a ostvaruju ih preko odjeljenskog starjeine, pedagoga kole, odjeljenske zajednice, zajednice uenika, uenikog parlamenta, pomonika direktora i direktora kole. Uenici radom uenikog parlamenta uestvuju u oblikovanju sopstvenih pravila ponaanja, saraujui sa upravom kole. Uenici se u mnogome pridravaju pravila zabrane puenja, konzumiranja alkohola u kolskim prostorijama i dolaze na nastavu pristojno obueni. Preporuke: Izraditi pravilnik o nagraivanju, pohvalama i nagradama za uenike. Razvijati slobodno miljenje kod uenika, samim tim podstiui ih da iznose svoje predloge

  za promjene i dopune pravila. Podii informisanost na nivou kolskih aktivnosti uvoenjem oglasnih tabli, biltena i web

  stranica. Tim za procjenu:

  Fatbardha Buzuku, Mirlind Kroma

  Br. Indikator Procjena kvaliteta O D Z NZ

  13 Komunikacijanastavnikaiuenika

  x

  Obrazloenje:

  Odnosi nastavnika I uenika su na zavidnom nivou. Komunikacija izmeu nastavnika I uenika utie na razvijanje meusobnog povjerenja I uvaavanja. Uenici dobijaju adekvatan podsticaj I priznanje od nastavnika.

  Uenici slobodno izraavaju svoje miljenje I stavove I za reavanje problema mogu uvijek da se obrate nastavniku.

  Uenici slobodno postavljaju pitanja. Uenici prihvataju razliite stavove I miljenje nastavnika, I cijene njihovo iskustvo,

  uvaavaju ih I potuju. Veina nastavnika se dobro slae sa uenicima, prijatni su I vode rauna o njihovim

  interesovanjima I potrebama. Nastavnici redovno prate ponaanja uenika I ukazuju na neprimjerene postupke I

  preduzimaju mjere za njihovo korigovanje. U svakodnevnoj komunikaciji kako kod pojedinaca, tako I kod organa kole se potuju I uvaavaju miljenja I zahtjevi izneseni od strane uenika I uenikih organizacija.

  Na osnovu gore izloenog, miljenja sam da komunikaciju I saradnju uenika I nastavnika u koli karakteriu jasna uputstva, informacije I odnosi uvaavanja I potovanja. Postoje mogunosti za iznoenje miljenja I zapaanja uenika. Povratna informacija je uvijek u funkciji podsticanja uenika za dalji rad. Mogui izvori nesporazuma izmeu uenika I nastavnika se blagovremeno I efikasno predupreuju I suzbijaju korektivnim pedagokim radom.

  Preporuke: Svi zaposleni u koli trebaju njegovati sve elemente koji doprinose kvalitetnijoj komunikaciji

  izmedju uenika I nastavnika, kao I razraditi mjere podsticanja (pohvale, nagrade, ohrabrenja). Uvaavati svakog uenika u odeljenju, to je osnova za dobru komunikaciju.

 • 17

  Tim za procjenu:

  Mijanovi Zdravko

  Br. Indikator O D Z N Z 14

  Estetskauredjenostprostora X

  Obrazloenje

  Znamo svi da lijepo uredjen prostor pozitivno utice na motivaciju, rad I uspjeh ucenika, kao I svih zaposlenih.

  Ukupna povrsina skole sa dvoristem i fiskulturnom salom je oko 12500 m2. U glavnoj zgradi se nalaze: zbornica. 2 kabineta informatike, 2 kabineta za njemacki jezik,2 kabineta za matematiku, kabinet fizike, kabinet hemije , kabinet biologije, kabinet engleskog jezika, kabinet za ekonomsku grupu pregmeta ,kabinet za likovno i muzicku umjetnost, kabinet za usluzivanje (kuvari ,konobari),18 ucionica,biblioteka,kancelarija uprave skole,hol-hodnik,portirnica i sala za fizicko vaspitanje.

  U ucionice I kabinetima izvode se teorijske i prakticne nastave. S obzirom da zgrada skole je kapaciteta,da u njoj mogu normalno pohadjati nastavu 350-400 ucenika, onda je nedostatak prostora evidentan, posto u nasoj skoli imamo preko 1000 redovnih ucenika.

  Moze se konstatovati da su hodnici veoma uski za normalno i komotno kretanje ucenika. Duz hodnika oko koga se nalazi veci broj ucionica i kabineta (na zidovima) je postavljena stalna izlozba likovnih radova I fotografija ucenika koji se periodicno mjenjaju sa novim, aktualnim radovima. Na samom ulazu u skolu se nalaze oglasne table , kao I veliki stakleni zid sa kojem ucenici iskazuju svoju kreativnost u vidu plakata, crteza,fotografija,pisanih sastava itd

  U sklopu kabineta za usluzivanje (kuvari-konobari) nalazi se i restoran kao i solidno opremljena kuhinja za izvodjenje prakticne nastave .ovaj prostor je uradjen po savremenim estetskim principima.

  Na mjestu stare fiskulturne sale koja je bila veoma mala, prije dvije godine je sagradjena nova I mnogo veca sportska sala koja zadovoljava sve standarde za izvodjenje nastave fizickog vaspitanja,kao i za razne druge manifestacije na nivou skole ili grada. Sav prostor je uredjen po savremenim estetskim i tehnickim principima.

  Veci dio skolskog dvorista je pristojno uredjen, narocito kad se radi o prostoru ispred ulaza u skolu. Vecim djelom zgrada skole je okruzena zelenim povrsinama. Glavni dio dvorista je opremljen drvenim klupama. U sklopu dvorista nalazi se I veliki parking prostor . Pored fiskulturne sale nalazi se ogradjeni sportski teren koji se koristi za izvodjeje nastave iz fizickog vaspitanja kad za to postoje vremenski uslovi.

  U nastojanju da skolski prostor (unutrasnji I spoljasnji) izgleda sto ljepse I prijatniji, ucenici I svi zaposljeni daju svoj doprinos. Skolski prostor uredjuje se isticajem raznih ucenickih radova (crteza,slika,fotografija) panoima, posterima, plakatima i slicno . Naravno svi radovi su u funkciji edukovanja, informisanja, propagiranja I promovisanja vaznih segmenata zivota i rada skole. Veci dio prostora je oplemenjen cvijecem, vitrinama sa razlicitom literaturom , edukativnim materialima i slicno. Prostor je prijatan motivaciono podsticajan za ucenike I nastavnike . Ucenici i zaposleni saradjuju i realizuju razlicite aktivnosti uredjenja skolskog prostora.

  Likovna I foto sekcija sa profesorima likovne umjetnosti u centralnom holu koji okruzuje ucionice I kabineti, redovno organizuju izlozbe likovnih radova I fotografija.

  U okviru casova slobodnih aktivnosti profesorice biologije Fehima Cobovic i kile Hysenaj sa ucenicima su u djelu skolskog dvorista organizovale sadjenje cvjeca. Svi vazni datumi vezani za skolu i ucenike ( pocetak skolske godine ,dan skole, nova godina, dodjela diploma sa strane Njemacke ambasade , najboljim ucenicima iz njemackog jezika ) obilezeni su posebnim aktivnostima sto se uredjenja tice . O tome brigu vode profesori likovne umjetnosti Bilal Nikezic i Edin Kapllani. Poseban pecat estetskog uredjenja prostora daju radnice koje se svesrdno trude da skolske prostorije uvjek budu urede I ciste. Preporuke Skolsko dvoriste dodatno oplemeniti zelenilom, klupama,kantama za otpatke,cesmom itd

 • 18

  Zbog obrazovnih programa koje ova skola sprovodi, neophodno je obezbjediti odredjeni broj panoa koji ce biti postavljeni u centralnom holu koji bi mnogo sluziti kao izlozeni prostor za pristojnije organizovanje izlobi ucenickih radova.

  Postojece kabinete i ucionice oplemeniti vedrim bojama i sa jos vise cvijeca,radova ucenika (crteza,fotografija, plakata.skulptura,maketa) prema zeljama ucenika i nastavnika koji njima drze nastavu.

  Veliki stakleni zid na samom ulazu u skolu pretvoriti u Vitraz, a fasadu pored ulaza u mural. Tim za procijenu

  Bilal Nikezic, Edin Kapllani Br. Indikator

  Procjena kvaliteta

  O D Z NZ 15

  Promocijaiulogakoleuzajednici x

  Obrazlozenje

  Promocija kole Bratstvo - Jedinstvo u zajednici je odlicna. Ona podrazumijeva tradicionalnu saradnju lokalnom TV stanicom Teuta. U naoj sportskoj sali se odravaju sportske i kulturne manifestacije. Promocija nae ustanove

  je time kvalitetnija. Nai ucenici su prisutni u kulturnom ivotu lokalne zajednice. Promivisanje znaaja civilnog sektora i informisanja o njegovom radu tokom redovne

  nastave je zadovoljavajue, to dodatno doprinosi promociji nae vaspitno-obrazovne ustanove. Saradnja sa NVO sektorom je registrovana u knjigama aktiva i knjigama parlamenta. Takodje, ostvaruje se saradnja sa vie nevladinim organizacijama iz razliitih oblasti Novi Horizont, opinska organizacija Crvenog krsta iz Bara, Centar za monitoring I medije, JUVENTAS iz Podgorice. Nai uenici uestvuju na raznim seminarima, radionicama i predavanjima.

  Uee nastavnika i uenika u meunarodnim projektima, takodje, doprinosi promociji. Ostvarena je saradnja sa Gimnazijom Be (GRG - 23) i ona podrazumijeva razmjenu uenika. Druga aktivnost pod nazivom Frojdentat gimnazija KEPLER podrazumijeva razmjenu uenika drugog razreda. Uenici i nastavnici uestvuju u projektima meunarodnog karaktera, to dodatno doprinosi dobroj promociji ustanove u zajednici i izvan nje.

  kolski list Poeci prua informacije o radu uenika ve vie od deceniju. Literarne sekcije (odabrani ueniki radovi), izvjetavaju o raznim takmienjima, sajmovima, eskurziji i ostalim manifestacijama. U njemu se mogu nai lanci posveeni aktivnim pitanjima i zanimljivostima iz oblasti kolstva, to doprinosi boljoj informisanosti uenika. Informator Kuda nakon srednje kole? u izdanju Akademskog informativnog centra dijeli se maturantima i pomae im prilikom profesionalne orijentacije, prua im informacije o upisnoj politici Univerziteta Crne Gore.

  Jedan od vanijih elemenata prezentacije je kolska web stranica. Bratstvo - Jedinstvo u sklopu projekta Moja kola u republikom nivou dobila svoj hosting i poddomen. http://www.mojaskola.me/mjesovita-ul

  Takodje, postoji kvalitetna komunikacija sa roditeljima na nivou odjeljenja. Nastavnici svojim ponaanjem vaspitno djeluju na uenike. Tokom godine se organizuju razni seminari I moemo rei da se plan I program profesonalnog razvoja nastavnika uglavnom realizuje. Takoe, realizuju se razliita druenja, izleti, eksurzije, neformarmalne zajednike aktivnosti zaposlenih, itd., i sve to dopriosti promociji ustanove u zajednici. Preporuka: Dodatna prisutnost kolskih aktivnosti na lokalnih TV stanici. Intezivnija saradnja sa medjunarodnim organizacijama i NVO sektorom. Srednja kola Bratstvo Jedinstvo u Ulcinju treba imati sopstvenu web-adresu adresu, a

  ne samo poddomen, kao u dosadanjem sluaju. Otvoriti sajt i dopuniti ga informacijama. Postoji portal moja skola.me na kome se nalaze neki podaci o naoj koli. Potrebno je formirati ekipu koja bi azurirala stranice na tri jezika i neophodnim informacijama i obrazovanju, stipendijama, konkursima i sl.

  Tim za procjenu

 • 19

  Ardian Kasneci i Vuksan Vuksanovi

  Br. Indikator

  Procjena kvaliteta O D Z NZ

  16 Podsticajnemotivacionemjere

  x

  Obrazloenje

  Motivi su pokretai, odnosno, tenje za usvojenim ciljem I psiholoki procesi koji nas podupiru da neto uradimo. Oni su podsticaji za uenje (sredstva za motivaciju). A to su: ocjena, hvaljenja, kuenja, takmienja, itd. Za realizaciju svega toga, veoma je vana kvalitetna komunikacija izmeu nastavnika i uenika, a koja utie na razvijanju povjerenja, tolerancije I uvaavanja. Svi ti podsticaji mogu doi do izraaja realizacijom odreenih sekcija, dajui stimulans za dalji rad I uspjeh u odreenoj sferi.

  Naa kola, tj. aktivi pojedinih predmeta u svojim dokumentima sadre programe dopunske,dodatne nastave I sekcija, npr:

  Dramske sekcije, Literalne sekcije, Recitatorske sekcije, Razne sportske sekcije, Debatni klub, Organizovanje izleta - (ekoloki tim) I prjekti sa nevladinim organizacijama. U koli se redovno prati ponaanje I postupci uenika. Ukazuje se na primjedbe I razliitim

  oblicima komunikacije (radionicama, predavanjima, itd) njihovo se ponaanje koriguje. Takoe, postoji pravilnik o pohvalama I vaspitnim mjerama za uenike.

  Na nivou nae kole, sprovelo se istraivanje, koji su najbolji podsticaji i sredstva motivacije za uenike . Rezultati su pokazala sledee:

  1. Takmienje sa sobom (66%) 2. Pohvala profesora (63%) 3. Znanje rezultata (57%) 4. Nivo oekivanja vei od postignutog (57%) 5. Individualni rad (49%) 6. Takmienje sa drugima (48%) 7. Rad u grupi (41%) 8. Nie ocjene(38%) 9. Visoke ocjene (34%)

  Dakle, prema priloenoj ankteti o istraivanju motivacije i kolskog uenja, moemo zakljuiti da su uenici od strane nastavnika motivisani na razliite naine i da postoji obostrano uvaavanje.

  U naoj koli postoji komunikacija sa roditeljima I to na nivou kole I odjeljenja. Nastavnici svojim ponaanjem vaspitno djeluju na uenike. Tokom godine se organizuju razni seminari I moemo Rei da se plan I program profesonalnog razvoja nastavnika, uglavnom realizuje. U koli se njeguje inicajativa I realizuju se razliita druenja, izleti, eksurzije, neformarmalne zajednike aktivnosti zaposlenih, itd. U koli se dosta promovisu zdravi stilovi zivota I to se moe vidjeti, gdje uceniici sa profesorima organizuju razne radionice gdje se promovisu zdrai stilovi zivota. Odrzavaju se razne radionice na temama bolesti zavisnosti, alkoolizam, narkomanija, AIDS pogotovo AIDS je kod uenika izazvalo veliko interesovanje. Preporuka: Dodatna motivisanost za nastavnike Dodatna motivacija I za uenike Dodatno promovisati zdrave stilove ivota Auriranje aktivnosti kolskih sekcija Kvalitetniji pravilnik za profesionalno usavravanje nastavnika

 • 20

  Tim za procjenu: Remzije Rejzi, Irma etkovi

  Br. Indikator Procjena kvaliteta

  O D Z NZ

  17 Podrkauenicimakoijzaostajuusavladavanjugradiva

  x

  Obrazloenje:

  Uvidom godinjem planu rada kole predvieno je organizovanje dopunske nastave za uenike koji zaostaju u savladavanju gradiva. Takoe i pojedinih strunih aktiva sadre planove rada za navedenu kategoriju uenika. Dobra veina profesora dre dopunsku nastavu koji su ujedno dostavili planove rada pedagokoj administraciji. U vezi toga postoji evidencija o odranim asovima dopunske nastave. Konkretno za ovu kolsku godinu odrano je ukupno 150 asova. Ostaje da i ostali aktivi odre takve asove jer uenici imaju potrebu za to. Takoe i pedagog prua pomo uenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva kroz individualne razgovore. Preporuke: Uraditi planove rada za dopunsku nastavu na nivou svih stunih aktiva Evidentirati odrane asove dopunske nastave od strane nastavnika u dnevnike Odrati vie asova dopunske nastave za uenike koji zaostaju u savladavanju gradiva Stimulisati takve uenike da vie prisustvuju dopunskoj nastavi

  Tim za procjenu indikatora,

  Hasije Muja, Kadri Sinani

  Procjena kvaliteta

  Br. Indikator O D Z NZ 18

  Podrkanadarenimuenicima X Obrazloenje:

  Darovitost je istaknuto postignue pojedinca u nekoj aktivnosti, u neemu to ga odvaja od prosjenosti, bilo po osnovu visoke opte intelektualne sposobnosti, velike kreativnosti, stvaralake sposobnosti, sposobnosti upravljanje procesima.

  Nadareni uenik ima vrlo mnogo znanja I informacija iz razliitih oblasti, ima za svoje doba neuobiajno bogat renik, govori izraajno, teno, brzo uoava injenice I lako shvata osnovne principe, dobro opaa I razlikuje sloene stvari. Kako prepoznati nadarenog uenika

  Testovi inteligencije Testovi posebnih sposobnosti (verbalnih, perceptivnih, mehanikih, numerikih) Testovi kreativnih sposobnosti Testovi znanja I postignua

  Vrlo su rijetki uenici koji posjeduju darovitost iz svih oblasti. Najee se istiu iz jedne, a ponekad iz nekoliko razliitih podruja. Oblici rada sa nadarenim uenicima

  1. Homogeno grupisanje uenika prema optim sposobnostima internacki tip znanja, gdje se grupiu prema rezultatima u uenju, ili snano pokazuju sklonost I interesovanje za odreene predmete (matematika, fizika, hemija ili umjetnost balet, muzika).

  2. Djelimino homogeno grupisanje Okupljanje darovite djece u specijalno odeljenje svakog dana po jedan sat. Pohaanje specijalnog odeljenja dva puta sedmino. Rad sa darovitim uenicima dvesta minuta sedmino.

 • 21

  3. Redovna odeljenja sa obogaenim programom (fakultativna nastava, produbljavanje izuavanje nekih bliskih predmeta npr. fizika I matematika)

  4. Bre napredovanje I bre zavravanje kole Specijalni mentorski rad sa uenicima. Individualni razvijeni program.

  Oni se mogu organizovati u okviru redovne nastave I kroz specifian I posebno organizovan

  rad izvan nastave: dodatna nastava, slobodne aktivnosti, samostalni rad u koli I kod kue. U naoj koli se prepoznaju nadareni uenici i o njima se vodi posebna briga i panja na svim

  nivoima kolskih aktivnosti. Predmetni nastavnici ih prvi uoavaju i pokuavaju kroz strunu nadogradnju pomoi tim uenicima. Preko strunog aktiva, direktora kole do Nastavnikog vijea se pokuavaju obezbijediti najbolji uslovi i priznanja za vanredno nadarene uenike. Organizuje se fakultativna nastava kao I mogunost da uenici sami odaberu predmet koji ih posebno interesuje. Iz njemakog jezika je organizovana razmjena uenika I strunih saradnika. Uenici se upuuju na kolska I dravna takmienja. Darovita djeca se izvdvajaju u grupe (iz razliitih odeljenja) I sa njima se radi jednom sednino I redovno svake prve subote u mjesecu.

  kola se potrudila da obezbijedi uee naeg uenika na internacionalnoj smotri mladih preduzetnika i ideja, odranoj u Sarajevu. Preporuke Uraditi individualni razvojni program za uenike kako bi mogli bre napredovati I bre

  zavravati kolu. Poveati termin zajednikih aktivnosti sa darovitim uenicima. Ocjena rada sa nadarenim uenicima uspjena.

  Tim za procjenu: Senad Koan, Izeta Hamzi

  Br. Indikator Procjena kvaliteta

  O D Z NZ

  19 Dopunskanastava

  X

  Obrazlozenje:

  U cilju sagledavanja stanja u skoli povodom ovog indikatora grupa je uradila sljedece: Provjerila pedagosku administraciju svih predmeta i profesora Obavila razgovore sa predmetnim nastavnicima kako bi dodatno objasnili i dopunili

  indikatore dopunske nastave Prekontrolisala dnevnike, u kojima se vodi evidencija o odrzanim casovima

  Prema pedagoskoj evidenciji planove za dopunsku nastavu dostavilo je velika vecina profesora, skoro svi.

  Prema informacijama koje smo dobili od profesora koji su predali planove pedagoskoj administraciji, moze se zakljuciti sljedece:

  da je ukupan broj odrzanih casova dopunske nastave mnogo veci nego prethodne

  gogine, a najveci broj casova je odrzao Aktiv stranih jezika, zatim slijedi Aktiv albanskog jezika i knjizevnosti, a preostale casove odrzali su pojedini profesori Aktiva crnogorskog- srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i knjizevnosti i Aktiva drustvenih nauka

  da su samo Aktivi albanskog jezika i knjizevnosti i Aktiv crnogorskog- srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i knjizevnosti diskutovali o planovima za dopunsku nastavu na sjednici pocetkom skolske godine, kao i Aktiv stranih jezika

 • 22

  da veci broj profesora vodi evidenciju samo u svojim notesima, drugi pored evidencije u dnevniku casove dopunske nastave biljezi i u licnom notesu, a da jedan dio profesora uopste ne vodi evidenciju zbog nedostatka za to predvidjene rubrike u dn

  casovi dopunske nastave najcesce se izvode subotom ili u terminu izmedju prve i druge smjene zbog nedostatka prostora

  Zainteresovanost ucenika za dopunsku nastavu je minimalna. Preporuke za izvodjenje dopunske nastave i za ovu skolsku godinu bi mogle biti iste kao i prethodne Uraditi godisnje planove za dopunsku nastavu na nivou svih Aktiva na pocetku skolske

  godine Problem evidentiranja izvedenih casova dopunske nastave mogao bi se rijesiti uvodjenjem

  posebne knjige u kojoj bi se upisivali nastavni sadrzaji, ali i ucenici koji pohadjaju nastavu Zainteresovanost ucenika za dopunsku nastavu bila bi veca ukoliko bi prisustvo i

  angazman na istoj uticao na ocjenu Tim za procjenu kvaliteta

  Ljubica Vukcevi, Ljubica Vujoevi Br. Indikator Procjena kvaliteta

  O D Z NZ

  20 Dodatnanastava

  X

  Kao i kod prethodnog indikatora, i kod ovog veliki broj profesora ima uradjene godisnje

  planove za dodatnu nastavu , a na sjednicama Aktiva razmatrani su samo planovi za Crnogorski- srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjizevnost, Albanski jezik i knjizevnost i za drustvene nauke kao i na aktivu za strane jezike,

  Dodatna nastava se odrzava subotom i na predcasovima izmedju smjena. Najvise se radi sa

  ucenicima koji ucestvuju na lokalnim i drzavnim takmicenjima i sa maturantima. Kao i kod prethodnog indikatora, najvise casova su odrzali Aktivi stranih jezika, Aktiv

  crnogorskog- srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i knjizevnosti, Aktiv albanskog jezika i knjizevnosti i Aktiv drustvenih nauka. Preporuke: Navedene preporuke za dopunsku nastavu mogu se primjeniti i za funkcionalniji rad

  dodatne nastave. Tim za procjenu kvaliteta

  Ljubica Vukcevi, Ljubica Vujoevi Br.

  Indikator Procjena kvaliteta VU U Z NZ

  21 Podrkauenicimasasmetnjamaurazvoju

  X

  Obrazloenje:

  Po pedagokoj dokumentaciji ove godine nau kolu pohaaju dva uenika sa smetnjama u razvoju, jedan uenik s motornim smetnjama i drugi sa psihikim smetnjama i hroninim oboljenjem

 • 23

  kola vodi pedagoku dokumentaciju (koju popunjavaju razredne starjeine u razgovoru s uenicima) koja potvruje sluajeve uenika sa smetnjama u razvoju. U odnosu na prethodni period ove godine imamo bolju saradnju sa roditeljima uenika. Za svakog uenika sa smetnjama u razvoju sastavljen je individualni obrazovni godinji plan iz svakog predmeta koji je prilagoen mogunostima uenika. Uenicima je omoguen dui vremenski period za polaganje eksternog dijela maturskog ispita. Nastavnici ciljano dovode uenika u situacije u kojima on moe postii uspjeh kako bi se kod uenika razvijalo samopotovanje, elja za napredovanjem. Uenicima se prua maksimalna podrka u razvijanju sposobnosti.

  Uenici sa smetnjama u razvoju su djeca koja imaju tekoe u uenju ( znatno vie od svojih vrnjaka ) zbog ega im je potrebna posebna obrazovno vaspitna podrka.

  Tekoe u razvoju su:

  oteenje vida oteenje sluha poremeaji govora specifine tekoe u uenju tjelesni invaliditet hronine bolesti mentalna retardacija poremeaju u ponaanju uslovljeni organskim faktorima psihopatoloko stanje autizam

  Konvencija o pravima djeteta zalae se za potpun i dostojanstven ivot djece sa smetnjama u razvoju i integraciju u drutvenu zajednicu. Sva djeca imaju pravo da ue zajedno. Djeca sa smetnjama u razvoju ne smiju biti odvojena od druge djece ili posmatrana kao manje vana.

  PREPORUKE

  1. Obezbijediti to bolju saradnju s roditeljima I identifikovati svu djecu sa posebnim potrebama

  2. Osnivanje mobilnih timova ( psiholog, pedagog, razredni starjeina, asistent u nastavi po mogunosti i odgovarajue specijalne slube.

  3. Osposobljavanje nastavnika za rad sa uenicima sa smetnjama u razvoju ( seminari, tribine, predavanja strunih lica, zdravstvenih radnika).

  4. Obogaivanje programskih sadraja i oblika rada. 5. Opremanje kole potrebnim didaktikim i rehabilitacijskim sredstvima i pomagalima. 6. Osiguranje pristupanosti (arhitektonske zapreke i prevoz uenika).

  STANDARDI:

  NE ZADOVOLJAVA

  kola nije opremljena potrebnim didaktikim sredstvima i nema uraen plan za pomo djeci s posebnim potrebama. Nastavnici nisu pohaali nijedan seminar o radu s uenicima sa smetnjama u razvoju. kolski pedagog nema uraen plan za pomo djeci s posebnim potrebama. Nije ostvarena odgorovarajua saradnja sa roditeljima.

 • 24

  Prua se podrka u razvijanju uenikih sposobnosti, uenik se adekvatno motivie I podrava I titi.

  ZADOVOLJAVA

  kola je djelimino opremljena potrebnim didaktikim sredstvima i ima uraen plan za pomo djeci s posebnim potrebama. Nastavnici su pohaali seminar o radu s uenicima sa smetnjama u razvoju. kolski pedagog ima uraen plan za pomo djeci s posebnim potrebama. Saradnja sa roditeljima je povremena

  Prua se podrka u razvijanju uenikih sposobnosti, uenik se adekvatno motivie , podrava i titi.

  USPJENO

  kola je djelimino opremljena potrebnim didaktikim sredstvima i ima uraen plan za pomo djeci s posebnim potrebama. Nastavnici su pohaali seminar o radu s uenicima sa smetnjama u razvoju. kolski pedagog ima uraen plan za pomo djeci s posebnim potrebama, a uraeni su individualni obrazovni planovi. Konsultacije s roditeljima I strunjacima su redovne.

  Prua se podrka u razvijanju uenikih sposobnosti, uenik se adekvatno motivie , podrava i titi.

  VRLO USPJENO

  kola je opremljena potrebnim didaktikim sredstvima i ima uraen plan za pomo djeci s posebnim potrebama. Nastavnici su pohaali seminare o radu s uenicima sa smetnjama u razvoju. kolski pedagog ima uraen plan za pomo djeci s posebnim potrebama, a uraeni su individualni obrazovni planovi obogaeni posebnim sadrajima I oblicima rada. Konsultacije s roditeljima i strunjacima su redovne.

  Prua se podrka u razvijanju uenikih sposobnosti, uenik se adekvatno motivie , podrava i titi.

  Tim za procjenu:

  prof. Senad Koan, prof. Sneana ivanovi

  Br. Indikator

  Procjena kvaliteta VU U Z NZ

  22 Prilagoenostobjektauenicimasposebnimpotrebama

  X

  Obrazloenje:

  kola nije adekvatno pripremljena za prijem uenika s posebnim potrebama motornog kaaraktera.

  1. Trotoari i pjeake staze oko kole nisu adaptirani za kretanje djece s posebnim potrebama. Nema staze za invalidska kolica, dvorite kole i pjeaki prelaz nisu meusobno povezani i prilagoeni za orijentaciju i sa nagibima.

 • 25

  2. Pjeaki prelaz nema zakoenih ivinjaka niti svjetlosne ili zvune signalizacije. Izmeu pjeakog prelaza i dvorita kole nalaze se stepenice.

  3. Mjesta za parkiranje parking kole nalazi se na malo viem nivou od dvorita kole i taj bi se problem morao rijeiti zakoenim ivinjacima I stazom. Mjesta za parkiranje trebaju biti posebno obiljeena i imati irinu najmanje 350 cm. Ova parking mjesta treba da se nalaze najblie ulazu u kolu.

  4. Prilaz objektu. Uzimajui u vidu sve navedeno proizilazi da je pristup koli za uenike s posebnim potrebamama vrlo teak, a za uenike s teim invaliditetom praktino nemogu. kola nema rampu, visinske razlike nisu savladane, stepenice i stepenita nisu prilagoena licima s posebnim potrebama.

  5. Kretanje u koli. Unutar objekta stepenice povezuju sprat I prizemlje, a i nivoe unutar kole, salu za fiziko. Rukohvat se nalazi samo na stepenitu koje odvaja sprat I prizemlje. kolski wc bi takoe trebalo adaptirati.

  6. Opremljenost kabineta. kola ne raspolae specifinim pomagalima kao to su: klupe s nagibom, prilagoeni radni stolovi s rukohvatom za odravanje tijela, brajeve pisae maine, brajev papir, prilagoeni raunari, specijalne folije za crtanje, prilagoene flomaster i olovke, zvune knjige, zvune lopte, odgovarajuu svjetlost. kola nema posebne udbenike ni radne sveske.

  7. Sistemi za orijentaciju. kola nema odgovarajue skice , planove i putokaze postavljene na odgovarajuim mjestima.

  Preporuke:

  1. Prilagoditi objekat i prilaz koli uenicima s posebnim potrebama 2. Nabaviti nastavna sredstva zvunog i svjetlosnog sadraja 3. Poeljno bi bilo da se nabavi rukohvat za izlazak na drugi sprat koji bi mogla koristiti

  djeca sa slabijim motorikim i tjelesnim smetnjama 4. Poeljno bi bilo da kola poseduje klupe s nagibom i prilagoene raunare.

  Standardi:

  NE ZADOVOLJAVA kola nije adaptirana za prijem uenika s posebnim potrebama. (nije adaptiran prilaz koli, objekat, dvorite)

  ZADOVOLJAVA Dvorite i pjeaki prelaz meusobno su povezani i adaptirani za kretanje djece s posebnim potrebama. Izdvojena su parking mjesta i adaptirano povezana sa kolskim dvoritem, postavljena je rampa. U koli je reeno pitanje visinskih razlika (rukohvati I odgovarajue stepenice), adaptiran je kolski wc. kola je na odgovarajuim mjestima ( 140 160 cm iznad nivoa poda) postavila znakove za orijentaciju.

  USPJENO Dvorite, pjeaki prelaz i pjeaka staza meusobno su povezani i adaptirani za kretanje djece s posebnim potrebama. Izdvojena su parking mjesta i adaptirano povezana sa kolskim dvoritem, postavljena je rampa. U koli je reeno pitanje visinskih razlika (rukohvati I odgovarajue stepenice), adaptiran je kolski wc. kola je na odgovarajuim mjestima ( 140 160 cm iznad nivoa poda) postavila znakove za orijentaciju. kola poseduje klupe s nagibom,specijalne folije i papir, prilagoene olovke i flomastere, 1 raunar prilagoen uenicima s posebnim potrebama.

  VRLO USPJENO - Dvorite, pjeaki prelaz i pjeaka staza meusobno su povezani i adaptirani za kretanje djece s posebnim potrebama. Izdvojena su parking mjesta i adaptirano povezana sa kolskim dvoritem, postavljena je rampa. U koli je reeno pitanje visinskih razlika

 • 26

  (rukohvati ,odgovarajue stepenice I lift), adaptiran je kolski wc. kola je na odgovarajuim mjestima ( 140 160 cm iznad nivoa poda) postavila znakove za orijentaciju. kola poseduje: klupe s nagibom,prilagoene raunare, specijalne folije za crtanje, prilagoene flomastere i olovke, zvune knjige, zvune lopte, odgovarajuu svjetlost.

  Tim za procjenu:

  prof. Senad Koan, prof. Sneana ivanovi Br. Indikator Procjena kvaliteta

  O D Z NZ 23

  Realizacijanastavnihivannastavnihaktivnostislobodneaktivnosti

  X

  Obrazloenje

  Uvida u kolsku dokumentaciju i u razgovora sa kolskim pedagogom, predsjednicima kolskih aktiva kao i nastavnicima kole ,doneeni su sledei zakljuci. Na poetku kolske godine formirane su sledee sekcije:

  recitatorska, dramska,likovna,muzika,odbojkaka,rukometna,koarkaka,fudbalska i ekoloka.

  Formiran je i aki parlament koji uspjeno radi.U okviru akog parlamenta radi i Debatni klub.Programi vannastavnih aktivnosti su djelimino planirani.Planska dokumentacija za rad ovih sekcija postoji samo kod nekih nastavnika.

  U radu ovih sekcija nijesu ukljueni svi nastavnici kao ni uenici. Uenici nae kole na iniciativu ekonomskog fakultete Podgorice su organizovali akciju

  skuplanja pomoi za djecu iz bjele u prostorijama kole akcija je trajala tri dana isto tako uestvovali u akciji ienja grada, na tribini sa temom Uloga i znaaj samouprave u procesu evropskih integracija.Izabrani tim debatnog kluba nae kole,uestvovao je na nacionalnom takmienju debatera Crne Gore.Akcija povodom Dana obale ,uenici ekoloke sekcije uestvovali su na predavanju Kvalitet morske vode i izrada profila plaa.Uenici su imali priliku da uestvuju i u Nacionalnoj konferenciji srednjokolaca o evropskim vrijednostima mladih.

  U koli su organizovane i niz drugih aktivnosti kao to su radionica na temu Narkomanija i borba protiv droge, koju su djeci prezentirali radnici ministarstva unutranjih poslova, zatim Savjetovanje za mlade protiv duvana u realizaciji radnika doma zdravlja i niz drugih manifestacija I niz drugih radionicas. Preporuke Da se ukljue svi nastavnici i uenici u realizaciji ovih aktivnosti.

  Tim za procjenu: Miodrag Androvi, pom. direktora, Fatmire Molla, pedagog

  Br. Indikator Procjena kvaliteta

  O D Z NZ 24

  Realizacijaedukativnihipreventivnihprograma

  X

  Realizacija edukativnih i preventivnih programa odvija se kontinuirano kroz saradnju skole i drugih institucija.U tome prednjace MUP I Dom zdravlja.Predstavnici MUP-a redovno saradjuju sa nasom ustanovom.Izabrani predstavnik policije svakodnevno dolazi u skolu.Saradjuje sa

 • 27

  upravom,pedagoskom sluzbom, nastavnicima I naravno ucenicima.U skoli predstavnici MUP a I Doma zdravlja redovno organizuju predavanja o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci ,prepoznavanju droga I lica koja ih nude. U skoli postoji tim formiran za potrebe ovih programa.Sacinjavaju ga dva profesora biologije, psiholog i pedagog skole.Skola posjeduje program prevencije bolesti zavisnosti za 2013./2014. skolsku godinu.Saradnja se odvija na relaciji ucenici - clanovi komisije.Uvidom u dokumentaciju slicne aktivnosti su se desavale i u prethodnoj skolskoj godini.Treba spomenuti jos i izradu zajednickih panoa(individualni stavovi ucenika prema narkomaniji), izradu propagandnih poruka od strane ucenika i pismene radove ucenika na temu Zivot u svijetu droge.Preventivni I edukativni programi inkorporirani su u nastavni proces gdja god za to ima prostora.O njima se raspravlja u Djackom parlamentu.Na redovnim sastancima Savjeta roditelja vrlo se cesto pokrecu teme o prevenciji alkoholizma I narkomanijie za koje su roditelji uvijek zainteresovani.U skoli se takodje redovno sprovode sistematski pregledi ucenika u cilju prevencije i ocuvanja fizickog i mentalnog zdravlja ucenika.

  Standardi

  Odlicno

  Realizacija edukativnih i preventivnih programa odvija se kontiunirano kroz kvalitetno osmisljen i razradjen program cije aktivnosti ukazuju na vodjenje brige o svim ucenicima.Skola je usvojila program prevencije bolesti zavisnosti.Njegova realizacija povjerena je komisiji sa optimalnim brojem ucesnika u odnosu na broj ucenika skole.Skola ima intezivnu saradnju sa lokalnom zajednicom i drugim organizacijama s ciljem sto boljem informisanosti ucenika i davanjem podrske na razlicitim nivoima.Plan rada Ucenickog parlamenta ukljucuje edukativne i preventivne programe.Evidentno je pedagosko stimulisanje ucenika u ucestvovanju u tim programima, ali i podsticanje kreativnosti od strane nastavnika.Na roditeljskim sastancima i na Savjetu roditelja kontiunirano se odvija saradnja skole sa roditeljima o edukativnim i preventivnim programima.Skola sprovodi anketiranje ucenika s ciljem dobijanja realnih informacija o procjeni realizacije edukativnih i preventivnih programa.

  Dobro

  Realizacija edukativnih i preventivnih programa odvija se kontiunirano kroz kvalitetno osmisljen i razradjen program cije aktivnosti ukazuju na vodjenje brige o svim ucenicima.Skola je usvojila program prevencije bolesti zavisnosti.Njegova realizacija povjerena je komisiji skole.Skola ima saradnju sa lokalnom zajednicom i drugim organizacijama s ciljem sto bolje informisanosti ucenika i davanjem podrske na razlicitim nivoima.Evidentno je pedagosko stimulisanje ucenika u ucestvovanju u ovim programima.Skola sprovodi ankentiranje ucenika s ciljem dobijanja realnih informacija o procjeni realizacije edukativnih i preventivnih programa.

  Zadovoljava

  Realizacija edukativnih i preventivnih programa se ne odvija kontinuirano i sistematicno.Skola ima povremenu saradnju sa lokalnom zajednicom.Stimulisanje ucenika od strane pedagoga i nastavnika odvija se sporadicno.Pruza se pomoc ucenicima za rijesavanje nekih problema.

  Nezadovoljava

 • 28

  Ucenici nisu upoznati sa edukativnim i preventivnim programima.Ne pruza se zadovoljavajuca pomoc ucenicima za rijesavanje ovih problema.Ne postoji plan pracenja evaluacije i unaprijedjivanja kvaliteta podrske ucenicima.

  Preporuke:

  Nastavni proces organizovati tako da podrzava edukativne i preventivne programe

  Organizovati takmicenje na nivou skole o poznavanju psihoaktivnih supstanci, stetnosti pusenja i slicno

  Organizovati edukativna predavanja o pravilima saobracaja Ukljuciti roditelje na aktivno sudjelovanje u programima za edukaciju I prevenciju Posvetiti vise prostora od predvidjenog ovim temama na casovima Odjeljenskog

  starjesine procjena kvaliteta:

  Milica Carmak

  Br. Indikator Procjena kvaliteta VU U Z NZ

  25 RadUenikogparlamenta

  x

  U cilju ostvarivanja to kvalitenijeg uea u cjelokupnom ivotu i radu kole, u koli je formiran Ueniki parlament. Parlament ine po jedan predstavnik iz svakog odjeljenja. Rad Parlamenta prati i koordinira Koordinator iz redova nastavnika. Ueniki parlament se redovno sastaje u cilju zastupanja interesa svih uenika u koli, kao i uee uenika u donoenju odluka koje se njih neposredno tiu. Parlament takoe organizuje razne akcije i uestvuje u aktivnostima u koli i u lokalnoj zajednici. Parlament uestvuje na debatama koje se organizuju u koli i na debatama koje se organizuju u ostalim gradovima Crne Gore. Ueniki parlament daje miljenje i radi na promovisanju uenikih prava, predlae mjere za poboljanje uslova rada kole, organizuje akcije solidarnosti, uestvuje u rjeavanju problema uenika, uestvuje u odravanju i ureivanju kolske sredine, uestvuje u organizovanju i pripremi kolskih sveanosti. Predstavnici Parlamenta takoe uestvuju u humanitarnim akcijama. Prole godine su posjetili Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama i tom prilikom im uruili sto za masau nabavljen od sredstava koja suoni prikupili od uenika kole. Ove godine so prikupili materijalna sredstva za pomo u lijeenju jednoj vrnjakinji koja boluje od teke bolesti. Takoe su uestvovali i u akciji prikuljanja hrane, odjee i igraaka za djecu iz Doma za nezbrinutu djecu u Bijeloj. Parlament obavjetava sve uenike o svim svojim aktivnostima putem pismenog obavjetenjima koje se ita po odjeljenjima kao i kroz monitor koji je postavljen u glavnom holu koli, a koji je Parlament dobio kao dio projekta na kojem je uestvovao u saradnji sa NVO Juventus. Aktivnosti Parlamenta su prepoznatljive u koli. Preporuke:

 • 29

  - Da se stvore materijalni uslovi za rad Parlamenta. Tim za procjenu:

  Majlinda Duraku, Fatbardha Katana

  Br.

  Indikator Procjena kvaliteta

  26 Profesionalnaorientacija

  O D Z NZ x

  Obrazlozenje:

  Skola je donjela Plan profesionalne orientacije sa jasno definisanim aktivnostima I nosiocima aktivnosti (Tim). Plan se djelimicno sprovodi I to najcesce kroz saradnju sa lokalnom upravom, zavodom za zaposljavanje , ministarstvom prosvjete, a nedovoljno sa poslodavcima , roditeljima I ucenicima. Informacije se ucinicima I roditeljima uglavnom pruzaju preko Uprave skole I razrednog starjesine. Sprovedeno je testiranje ucenika. Nema organizovanih prezentacija niti casova karijerne nastave. Koriste se informatori ministarstva prosvjete na nivou CG. Politika upisa ucenika nije docoljno uskladjena sa realnim potrebama trzista rada.

  Preporuke:

  Ostvariti bolji kontakt sa svim relevantnim faktorima a narocito sa ucenicima I roditeljima

  Povremeno organizovati zajednicke prezentacije uz prisustvo strucnih lica Planirati casove za karijernu nastavu, narocito za zavrsne razrede. Stimulisati upis ucenika prema realnim potrebama trzista rada na lokalnom nivou.

  Procjena kvaliteta Fuad Hodic

  Br. Indikator Procjena kvaliteta

  VU U Z NZ 27

  Savjetodavnapodrkauenicima x

  Obrazloenje:

  Savjetodavna podrka uenicima odvija se kontinuirano kroz saradnju na relaciji odjeljenjske starjeine, predmetni nastavnici, pedagog, psiholog, roditelji, uprava kole. Kroz kvalitetno osmiljene i razraene programe ije aktivnosti ukazuju na voenje brige o svim uenicima na nivou emocionalnih, intelektualnih, zdravstvenih, socijalnih i drugih potreba uenika. kola je usvojila sva normativna akta koja tretiraju odnos svih subjekata prema uenicima i oni su sastavni dio GPR. To su:

  Pravilnik o bezbijednosti u koli, VU Pravilnik o kunom redu kole, VU Program za zatitu uenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, U Plan praenja postignua uenika, U Plan na prevenciji od narkomanije, U Program profesionalne orijentacije, Z Program zdravstvene zatite i prevencije, U Plan dopunske nastave, Z

 • 30

  Plan dodatne nastave, Z Plan vannastavnih aktivnosti i obaveznih izbornih sadraja, U Plan rada stunih aktiva, U Plan rada nastavnikog vijea, U Plan rada odjeljenskih starjeina, U Plan i praenje rada Uenikog parlamenta. U Plan i program inkluzivnog obrazovanja Z U koli je veoma uoljivo pedagoko i psiholoko stimulisanje uenika na radne aktivnosti i

  podsticanje na kreativnost od strane nastavnika kroz dodatnu nastavu, gdje su Odjeljenjska vijea I struni aktivi utvrdili program rada o emu se vodi evidencija. Sa druge strane, sistematski se odvija praenje postignua i uspjeha uenika od strane Odjeljenjskih vijea i strunih aktiva, planiraju i pripremaju posebne aktivnosti sa ciljem savladavanja eventualnih potekoa u nastavnom procesu. Dopunska nastava se planira i realizuje. kroz Plan vannastavnih aktivnosti i obaveznih izbornih sadraja, a u okviru razliitih sekcija i priprema za maturski ispit, o emu postoji evidencija u pisanoj i elektronskoj formi. Pedagog i psiholog prikupljaju podatke i analiziraju interesovanja nadarenih uenika koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva..

  kola ima Pravilnik o nagraivanju, pohvalama i vaspitnim mjerama za uenike i obezbjeuje sredstva za nagrade, redovno pohvaljuje pozitivne postupke i uspjeh uenika.

  Savjetodavna podrka uenicima se realizuje kroz voenje rauna o mentalnom i fizikom zdravlju uenika.

  Programom zdravstvene zatite i prevencije, Planom na prevenciji narkomanije, Programom prevencije protiv nasilja i bolesti zavisnosti, to obuhvata ljekarske kontrole i sistematske preglede, ukazuje se na znaaj obavljanja redovnih sistematskih pregleda i o tome vodi evidencija u saradnji sa zdravstvenim institucijama. Uenici su upoznati sa svojim pravima i obavezama(Opti zakon o obrazovanju, l.97 i l.98.) i sa Pravilnikom o kunom redu kole, koji se nalaze u svakoj Odjeljenjskoj knjizi, ime su uenicima i roditeljima dostupani na uvid u svakom momentu. Propisana pravila ponaanja se potuju, a pojedinani problemi sa izostajanjem i disciplinom se rjeavaju na autoritativan nain. kola vodi rauna o zatiti uenika od svih vrsta nasilja u koli i kod poslodavca, kroz Program za zatitu uenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i Program prevencije protiv nasilja i bolesti zavisnosti. Uee uenika u radu strunih organa kole je zastupljeno preko organa aki parlament. Uenicima se preko svog predstavnika daje mogunost da iskau svoja miljenja , prijedloge i slino u vezi sa vaspitno-obrazovnim radom u koli. Plan rada akog parlamenta je u funkciji i realizuje se po utvrenom redosljedu.

  kola ima kvalitetnu saradnju sa lokalnom zajednicom i drugim organizacijama. Uenici su informisani o svim vidovima ivota i rada u koli preko websajta kole, putem

  pisanih obavjetenja uenicima i kolskog lista. kola redovno aurira kolski sajt, dok kolski list izlazi shodno mogunostima kole.

  Nastavnici prepoznaju i podravaju uenike koji ele vie, tako da su Odjeljenjska vijea i struni aktivi utvrdili program rada sa uenicima, kroz koji se podstie takmiarski duh organizacijom kolskih takmienja, a kola ukljuuje uenike u razne projekte. U koli se podstie pozitivna socijalna klima: tolerancija, uzajamno uvaavanje, potovanje, podrka, saradnja, briga.

  Godinjim planom i programom rada planira se saradnja sa roditeljima. kola vodi evidenciju u odjeljenjskim knjigama o prisustvu roditelja roditeljskim sastancima i informativnim razgovorima sa odjeljenjskim starjeinama, pedagogom i psihologom. Roditeljima se prua i mogunost komunikacije sa direktorom. Evidentna je esta komunika- cija sa kolom, na sopstvenu inicijativu ili po pozivu. Na roditeljskim sastancima daju se informacije o uspjehu i ponaanju djece, razgovori o aktuelnim problemima. kola ulae i dodatne napore preko Savjeta roditelja na intenzivnije i kreativnije uee roditelja u radu kole. Preporuke Uenicima Treba obezbjediti veu podrku u realizaciji njihovih projekata Nastavnici trebaju pridati vie panje karijernoj orjentaciji Treba organizovati vei broj asova dodatne nastave Treba organizovati vei broj asova dopunske nastave

 • 31

  Pravilnikom o kunom redu kole, treba da se nalaze u svakoj Odjeljenjskoj knjizi, ime su uenicima i roditeljima dostupani na uvid u svakom momentu.

  Tim za procjenu:

  Fatmire Molla, Blerta Kasneci

  BR. INDIKATOR PROCJENA KVALITETA 28

  kolskilistO D Z N X

  Obrazloenje:

  kolske 2011/12. godine objavljen je 46. broj kolskog lista Poeci u 200 primjeraka. Raniji tira lista je bio vei; Nedostatak materijalnih sredstava uslovio je ove godine manji tira. List se objavljuje za Dan kole, na oba nastavna jezika. Tehnika strana lista: 40 stranica, format A4, naslovna i srednja strana su u boji, dizajn estetski solidan.

  Sadraj kolskog lista je informativno-edukativnog i zabavnog karaktera. U okviru informativno-edukativnog odjeljka, mogu se nai: novosti iz ivota kole, najbolji uenici i najaktivniji itaoci, izvjetaji sa ekskurzija, takmienja, seminara. Postoji odjeljak koji je posveen nastavnicima ili nekom predstavniku uprave kole (najee u vidu intervjua). U listu se mogu nai i zanimljivosti iz kolstva. Takoe postoji i poseban odjeljak predvien za samostalne uenike radove.

  U odjeljku zabavnog karaktera obrauju se najrazliitije teme: lapsusi uenika i nastavnika, uenike opaske, teme vezane za grad, muziku, film i sl.

  Sadraj kolskog lista je prilagoen uenicima, nastavnicima i roditeljima. U prikupljanju, odabiru i pipremi tekstova za tampu aktivno uestvuju uenici-lanovi

  literarne i informatike sekcije i nastavnici jezika na kojima se izvodi nastava u naoj koli. U ovome znaajan doprinos ima i pedagog i uprava kole. Preporuke: Poveati tira lista pronai sponzore Poboljati dinamiku objavljivanja (bar dva puta godinje) Motivisati i podstai uenike da svojim prijedlozima poveaju broj tema vezanih za kolu Poveati nivo angamana uenika i nastavnika u pripremi kolskog lista Poboljati saradnju sa drugim sekcijama u koli

  Tim za procjenu: Ljiljana Rabrenovi, Isljam Hoti

  Br. Indikator Procjena kvaliteta

  O D Z NZ 29

  Webstranicakole x

  Obrazloenje:

  Jedan od vanijih elemenata prezentacije jedne kole ali ne samo kole je bez sumnje njena web stranica. Vezano time i srednja kola Bratstvo - Jedinstvo u sklopu projekta Moja kola u republikom nivou dobila svoj hosting i poddomen. Takoe u sklopu istog, kola je dobila pre pripemljenu formu stranice, koja je ista za sve kole u Crnoj Gori, sa malim mogunostima promjene. Ne imajui drugu adresu, ekipa za procjenu web stranice kole uzela kao osnovu gore navedenu web stranicu, to jest web stranicu pod dolje navedenom adresom: http://www.mojaskola.me/mjesovita-ul

  Web stranica je odraena u toj formi tako da kao meni u gornjem djelu stranice nalaze se: kola, Uenici, Nastava i Kontakti.

  Meni kao kola, Nastava i Konakti su korektno prikazani i popunjeni. I pored toga u tim meni-ima postoji mogunost dopune sa dosta dodatnim informacijama. Meni koji nije popunjen je meni Uenici, u kojem meni-ju bilo bi mogue postaviti generacie, odeljenja, imena uenika itd.

 • 32

  Ovaj elemenat u svakom sluaju nije odgovornost samog odravaoca stranice nego tu je potrebna saradnje svih struktura kole da bi se taj meni korektno popunio.

  Uglavnom, uspjenije web stranice su one koje se redovno auriraju. Sa tog aspekta i web stranica kole ima otvoren link Novosti ali auriranje pomenutog treba da bude u veem nivou. Prema tome to se moe uoiti, u tom linku ima veoma malo novosti o aktivnostima organizovanih unutar kole. Elemenat pregleda web stranice moe se rei da zadovoljava sve zahtjeve imajui u vidu da svi meni i linkovi su pregledni u prvoj stranici. U web stranici postoji i meni Foto galeria, u kojoj broj fotografia je dosta mali. Mogunost komunikacie u oba pravca u web stranici ne postoji. Ovaj nedostatak moe se teretiti onima koji su obradili formu stranice, jer na to, prema naim informaciama, ne moe da utie odravaoc stranice. Time se podrazumeva tretiranje razliitih tema od strane svih posjetilaca u formi komentara, pitanja, odgovori itd. U web stranici kole se moe videti i dovoljna koliina materiala, a posebno materiali za maturante sa ciljem pripremanja maturskog ispita. Jedno dobro iskustvo koje se moe videti u web stranici kole su pripreme uenika sa pitanjima kontrolnih radova. U ovom sluaju konkretno se radi o predmetu Fizike. Uzimajui u obzir ograniene mogunosti odravaoca stranice, ukljuujui formu i dizajn kao glavni elementi gdje mogunosti djelovanja odravaoca su veoma male, naa ekipa za procjenu web stranice odluila je oceniti web stranicu ocjenom DOBAR. Preporuke: Da bi web stranica kole bila pristupana, kao jedan od glavnih kriteriumima uspjene web stranice, ekipa za procjenu web stranice daje nekoliko preporuka: Srednja kola Bratstvo Jedinstvo u Ulcinju treba imati sopstvenu adresu a ne samo

  poddomen, kao to je sluaj sada, Da se formira ekipa za odravanje stranice u ijem sastavu tebaju da budu osim ICT

  koordinatora i lica iz rukovodstva kole, nastavnici i uenici na oba jezika koja se koriste u nau kolu: albanski i crnogorski,

  Web stranica treba da bude u tri jezika: u albanskom, crnogorskom i englskom jeziku, U sklopu web stranice treba da postoje sekcije za sve predmete ili aktive, gdje bi odgovorni

  za te sadraje bili nastavnici tih predmeta. Tu se prvenstveno misli na postavljanje nastavnih materiala u raznim formatima iz predmeta gdje nedostaje literatura. Ovo bi bilo jedan od naina ublaavanje nedostatka knjiga, posebno iz izbornih predmeta,

  Da bi postavili uenika kao vanijeg elementa kole u buduoj web stranici svakako treba da meni Uenici bude popunjen sa spiskom aktuelnih uenika, spisak uenika prethodnih generacia ili bar generacije maturanata po godinama,

  U sklopu web stranice treba da postoji i forum kao interaktivni elemenat u kojem bi uenici i nastavnici imali mogunost da komuniciraju o raznim kolskim temama,

  U sklopu web stranice treba da postoji i video galeria kao veoma vaan i atraktivan elemenat za posjetilace. Misli se i na video vijestima o koli, raxgovori sa nastavnicima i istaknutim uenicima kao model stimulisanja drugih,

  Profesionalan rad u oblikovanje forme stranice i dizajniranje iste. Srednja kola Bratstvo - Jedinstvo ima potrebni potencial za realizovanje ovog projekta, veoma korisnog za dobrobit svih. U ovoj naoj listi preporuka sigurno da ima i drugih koje nismo naveli, ali ove mogu biti jedna dobra osnova za jedan uspean poetak projekta za koji se nadamo da e se primeniti u bliskoj budunosti.

  Tim za procjenu:

  Valdet Kurti, Ardian Kasneci

  BR. INDIKATOR PROCJENA KVALITETA 30 O D Z N

 • 33

  x

  Obrazloenje

  U naoj koli uenici se informiu putem knjige saoptenja,preko oglasne table i od skora putem interne televizije.Putem knjige saoptenja informiu se o pohvaljenim i nagraenim uenicima,izreenim disciplinskim mjerama, Neradnim danima za vrijeme dravnih i vjerskih praznika,i sl.Uenici se informiu i preko i preko odjeljenskog rukavodstva kroz rad odjeljenskih zajednica. Preko oglasnih tabli i internet televizije uenici se obavjetavaju