brochure amarillo

Download Brochure Amarillo

Post on 04-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brochure Amarillo

TRANSCRIPT

 • 13 vrijstaande woningen

  Wonen aan het water in een authentiek Hollands landschap

  deelplan De Bron Vathorst - Amersfoort

 • Am

  ersf

  oort

  met

  haa

  r m

  idde

  leeu

  ws

  cent

  rum

  in e

  engr

  oen

  hart

  .

  Am

  ersf

  oort

  vier

  de in

  200

  9 ha

  ar75

  0 ja

  rig

  best

  aan.

  Dit

  sto

  nd in

  het

  tek

  en

  van

  vele

  acti

  vite

  iten

  enev

  enem

  ente

  n, d

  ie d

  ruk

  wer

  den

  bezo

  cht

  en n

  iet

  alle

  en

  door

  Am

  ersf

  oort

  ers.

 • Vat

  hors

  t is

  het

  nie

  uwe

  stad

  sdee

  l van

  Am

  ersf

  oort

  Am

  ersf

  oort

  is e

  en s

  tad

  met

  een

  goe

  d be

  waa

  rde

  hist

  oris

  che

  stad

  sker

  n, m

  aar

  de s

  tad

  blee

  f ec

  hter

  nie

  t in

  het

  ver

  lede

  n st

  aan,

  uit

  brei

  ding

  en m

  et n

  ieuw

  bouw

  als

  Kat

  tenb

  roek

  en

  Nie

  uwla

  nd t

  onen

  dit

  aan

  .

  Het

  har

  t va

  n A

  mer

  sfoo

  rt z

  iet

  haar

  toe

  kom

  stig

  e ve

  rnie

  uwin

  g te

  rug

  in h

  et c

  entr

  aal

  stad

  sgeb

  ied,

  waa

  r de

  Eem

  dee

  l van

  uit

  maa

  kt.

  Inm

  idde

  ls t

  elt

  Am

  ersf

  oort

  mee

  r da

  n 14

  0.00

  0 in

  won

  ers,

  en

  groe

  it v

  oort

  dure

  nd d

  oor,

  geri

  cht

  op d

  e to

  ekom

  st m

  et d

  e on

  twik

  kelin

  g va

  n he

  t ni

  euw

  e st

  adsd

  eel

  Vat

  hors

  t.

  De

  Kei

  stad

  bie

  dt e

  en u

  itst

  eken

  d vo

  orzi

  enin

  genn

  ivea

  u. Z

  o is

  er

  een

  geva

  rie

  rd

  win

  kela

  anbo

  d, z

  owel

  in d

  e ve

  le k

  lein

  e ou

  de s

  traa

  tjes

  en

  stee

  gjes

  als

  in e

  igen

  tijd

  se

  over

  dekt

  e w

  inke

  lcen

  tra.

  Ver

  der

  zijn

  er

  dive

  rse

  culin

  aire

  eet

  gele

  genh

  eden

  in h

  et t

  op

  segm

  ent

  en g

  even

  de

  dive

  rse

  plei

  nen

  met

  ter

  rass

  en e

  en o

  ntsp

  anne

  n sf

  eer.

  Am

  ersf

  oort

  bi

  edt

  een

  aant

  al c

  ultu

  rele

  inst

  ellin

  gen

  en m

  usea

  ; zo

  als

  het

  Liev

  e V

  rouw

  e th

  eate

  r, he

  t cu

  ltur

  eel c

  entr

  um D

  e Fl

  int,

  mus

  eum

  Fle

  hite

  , het

  M

  ondr

  iaan

  huis

  , AK

  G D

  e Pl

  oegh

  , de

  Zonn

  ehof

  CM

  K, h

  et G

  rand

  The

  ater

  en

  het

  Arm

  ando

  M

  useu

  m. A

  mer

  sfoo

  rt v

  oorz

  iet

  haar

  inw

  oner

  s te

  vens

  van

  een

  sca

  la a

  an o

  nder

  wijs

  - en

  ge

  zond

  heid

  svoo

  rzie

  ning

  en.

  Cen

  traa

  l gel

  egen

  en

  omge

  ven

  door

  een

  gro

  en b

  uite

  ngeb

  ied

  ligge

  n ve

  le m

  ogel

  ijkhe

  den

  voor

  spo

  rt e

  n bu

  iten

  recr

  eati

  e in

  dir

  ecte

  om

  gevi

  ng.

  Van

  het

  Goo

  i en

  het

  Eem

  land

  in h

  et w

  este

  n, d

  e G

  elde

  rse

  Val

  lei e

  n de

  Vel

  uwe

  in h

  et o

  oste

  n en

  de

  uitl

  oper

  s va

  n de

  Utr

  echt

  se H

  euve

  lrug

  in

  het

  zui

  den

  en z

  uido

  oste

  n. G

  ol

  iefh

  ebbe

  rs v

  inde

  n in

  de

  nabi

  je

  omge

  ving

  div

  erse

  gol

  fban

  en, t

  erw

  ijl d

  e st

  rand

  en la

  ngs

  het

  Eem

  - en

  he

  t V

  eluw

  emee

  r, en

  de

  voor

  mal

  ige

  Zuid

  erze

  ehav

  en H

  arde

  rwijk

  rui

  mte

  bi

  eden

  voo

  r di

  vers

  e w

  ater

  spor

  tmog

  elijk

  hede

  n.

  45

 • AA

  A1

  A2

  8

  De

  Bro

  nBa

  siso

  nder

  wijs

  Kin

  dero

  pvan

  gW

  ater

  hart

  Oly

  mpu

  sV

  oetb

  al/t

  enni

  svel

  den

  Res

  taur

  ant

  Kin

  dero

  pvan

  gM

  idde

  lbaa

  r on

  derw

  ijs

  Bri

  nkcl

  uste

  rBa

  siso

  nder

  wijs

  Kin

  dero

  pvan

  gC

  ultu

  urhu

  is D

  e K

  amer

  sN

  atuu

  rboe

  rder

  ijD

  iver

  se r

  esta

  uran

  tsK

  erk

  Laak

  clus

  ter

  Basi

  sond

  erw

  ijsK

  inde

  ropv

  ang

  Gez

  ondh

  eids

  cent

  rum

  Nie

  uw V

  een

  Win

  kelc

  entr

  umBi

  blio

  thee

  kM

  idde

  lbaa

  r on

  derw

  ijsSt

  atio

  nK

  erk

  Hoo

  glan

  derv

  een

  Div

  erse

  res

  taur

  ants

  Tenn

  isba

  nen

  Fitn

  ess

  Buur

  thui

  s D

  e D

  isse

  lK

  erk

  Fith

  orst

  Voe

  tbal

  /hoc

  keyv

  elde

  nSk

  8par

  kG

  ymX

  L

  76

  54

  32

  1

  VO

  OR

  ZIEN

  ING

  ENCo

  mpl

  eet

  aan

  bod

  op

  fiet

  safs

  tan

  d

  A

  BC

  $

  E

  &'

  Vath

  orst

  voo

  rzie

  t in

  vel

  e vo

  orzi

  enin

  gen,

  zoa

  ls w

  oonw

  inke

  l IK

  EA, b

  ouw

  mar

  kt K

  arw

  ei, r

  esta

  uran

  ts D

  e St

  adsk

  amer

  en

  Hou

  trus

  t, e

  etca

  fe D

  imS,

  tn

  essc

  lub

  Fit2

  Mov

  e,

  tenn

  isve

  reni

  ging

  LTC

  Vat

  hors

  t, v

  oetb

  alve

  reni

  ging

  VO

  P en

  ho

  ckey

  club

  Eem

  valle

  i.

  De

  vie

  rkan

  te v

  orm

  van

  dee

  lpla

  n D

  e Br

  on

  herin

  nert

  ons

  aan

  de

  oors

  pron

  kelij

  ke v

  erka

  velin

  g va

  n di

  t ge

  bied

  .D

  e Br

  on w

  ordt

  om

  lijst

  met

  beb

  ouw

  ing

  en

  omrin

  gd d

  oor

  wat

  er.

  Het

  wat

  erha

  rt z

  al d

  e lo

  catie

  wor

  den

  voor

  vel

  e cu

  lture

  le e

  vene

  men

  ten.

  Dez

  e re

  crea

  tiepl

  as w

  ordt

  beg

  rens

  d m

  et e

  en

  boul

  evar

  d. E

  en s

  chie

  reila

  nd v

  orm

  t de

  bas

  is v

  oor

  het

  scho

  lenc

  lust

  er.

  De

  Bron

  , cen

  traa

  l gel

  egen

  in V

  atho

  rst,

  zal

  do

  orkr

  uist

  wor

  den

  met

  div

  erse

  wan

  del-

  en

  ets

  pade

  n.

  Fotogra e: Your CaptainBo

  uwlo

  catie

  Am

  arill

  oA

  67

 • Bij d

  e on

  twik

  kelin

  g va

  n A

  mar

  illo

  wor

  den

  aant

  rekk

  elijk

  e vr

  ijsta

  ande

  won

  inge

  n ge

  real

  isee

  rd. D

  e zo

  nnig

  e ge

  vels

  zijn

  uit

  een

  oker

  -gel

  e st

  een

  van

  hoog

  waa

  rdig

  e kw

  alite

  it op

  getr

  okke

  n. D

  e da

  ken

  zijn

  voo

  rzie

  n va

  n an

  trac

  ietk

  leur

  ige

  pann

  en.

  De

  won

  inge

  n, m

  et r

  uim

  e ac

  hter

  tuin

  , zijn

  voo

  rzie

  n va

  n er

  kers

  en

  een

  grot

  e ga

  rage

  m

  et e

  xtra

  par

  keer

  gele

  genh

  eid

  op e

  igen

  ter

  rein

  . A