el gegant cucot

of 20 /20

Author: escola-malda-escola-malda

Post on 12-Mar-2016

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En Marc és l'autor d'aquesta novel·la tant esportista.

TRANSCRIPT

Page 1: EL GEGANT CUCOT

� ������

Page 2: EL GEGANT CUCOT

� ��

Page 3: EL GEGANT CUCOT

� ��

��������������������

��� ��������������������

�������������������

����������������������

���������������

�����������������

���������������������

���������������

Page 4: EL GEGANT CUCOT

� ��

������������������

����������������

�������������������

���������������

������

Page 5: EL GEGANT CUCOT

� ��

���������������������

���������������������������

��������������������������

����������������

Page 6: EL GEGANT CUCOT

� ��

Page 7: EL GEGANT CUCOT

� �

�����������

�����������������

��������������������

���������������������

��������������

�������������������������

����������������

�����������

Page 8: EL GEGANT CUCOT

� �

Page 9: EL GEGANT CUCOT

� ��

���� !����

���� !���������������

��������������������

������������������

��������������

����������������������

���������������������

��������� �����!����

�������������������

������

Page 10: EL GEGANT CUCOT

� ���

Page 11: EL GEGANT CUCOT

� ���

�������������������

�����������������

��������������������

�������������

����"�� ���""��!������

������ ���������� �����#

�������

#�!���������������$$$$$$$$�

������������������

Page 12: EL GEGANT CUCOT

� ���

Page 13: EL GEGANT CUCOT

� ���

������

�������������������

���������������������

�����%��&��

��������������������

�������������%��#%���

������������

�����'�#�������������(�

%��&'�#��������� ��%��

�����'�#���������(�

%��&'�#��������������)�

Page 14: EL GEGANT CUCOT

� ���

Page 15: EL GEGANT CUCOT

� ���

������

������������%�����

���������

�����&��� ����������

��������������������

�����������%������

����%���������������

���������������������

�����������������

���������$�$�$�

���������������������

!����������������������

����

Page 16: EL GEGANT CUCOT

� ���

Page 17: EL GEGANT CUCOT

� ��

����������

���������������������

��������������������������

����������*����

����������

��������������������

�������������������

����

����

����

����

����

����

����

����

Page 18: EL GEGANT CUCOT

� ��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

Page 19: EL GEGANT CUCOT

� ���

����������������������������������������������������������������

�����������������������

��������������������

%�%������������������

����������������������

���������

Page 20: EL GEGANT CUCOT

� ���

����

����

����

���������������������������������+�����+�����+�����+�������������������������,�������,�������,�������,��----����

�./0�./0�./0�./012�34��213512�34��213512�34��213512�34��2135����

�67.� 889# 8:8�

�6;07'��27/��7<4=0�01>�

����????��36/2/<@����36/2/<@����36/2/<@����36/2/<@��AB2A;<1AB2A;<1AB2A;<1AB2A;<1����

2A;��073<� 8:8�